Zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Yüklə 0.82 Mb.
səhifə8/10
tarix22.02.2016
ölçüsü0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

GAPNING IFODA MAQSADIGA KO'RA TURLARI

(Типы предложений по цели высказывания)
По цели высказывания предложения делятся на три группы: darak gap (повествовательное предложение); so'roq gap (вопросительное предложение); buyruq gap (побудительное предложение).
Darak gap. Повествовательное предложение сообщает о каком-либо факте, явлении и т.п. Ulug'bekning ilmiy faoliyati uning shuhratini olamga yoydi.- Научная деятельность Улугбека прославила его на весь мир.

So'roq gap. Вопросительными называются те предложения, при помощи которых говорящий стремится что-либо узнать от собеседника. В узбекском языке они образуются тремя способами:

1. При помощи вопросительных частиц: Sen institutda o'qiysanmi? - Ты учишься в институте? Akang-chi? - А твой старший брат? Shu kichkina bola-ya? - Этот маленький мальчишка?

2. При помощи вопросительных местоимений: Kim she'rni yoddan aytib beradi? — Кто прочитает стихи наизусть? Bozordan nimalar olmoqchisiz? — Что вы собираетесь купить на базаре?

3. При помощи вопросительной интонации: Soat besh bo'ldi — Soat besh bo'ldi? Время - пять часов - Время - пять часов?Buyruq gap. Побудительные предложения выражают различные оттенки волеизъявления: приказ, просьбу, угрозу и т.д. Сказуемое в этих предложениях чаще выражено глаголом повелительного поклонения: Sen gaplarimga hafa bo'lma. – Ты не обижайся моим словам.

Все типы предложений по цели высказывания могут произноситься с восклицанием или в нормальном тоне. В конце восклицательных ставится восклицательный знак. После вопросительного предложения произносимого с восклицанием ставятся два знака: вопросительный и восклицательный: Shu kichkina bola-ya ?! – Этот маленький мальчишка?!


1- topshiriq. Quyidagi so’z va so’z birikmalari ishtirokida beshta darak gap tuzing, yozing.

Kitobdan o’qildi, singlim bilan maqola haqida, do’stlar uchrashdi, chiqdi, shoir.2- topshiriq. Gaplarni o’qib, tinish belgilarini qo’ying va rus tiliga tarjima qiling.
1. Ulug’bek ilmiy me’rosi uning shuhratini dunyoga yoydi. 2. Alisher rastalardan ildam o’tib bordi. 3. Volodya dadil qadam tashlab oldinga yurdi. 4. Hamza Hakimzoda xalqimizning mashhur shoiri, dramaturgi va kompozitoridir. 5. Insoniyatning eng yaxshi farzandlari asrlar bo’yi orzu qilgan zamonlar endi keldi. 6. Yigit uchun mardlik, qahramonlik eng ulug’ fazilatlardan biridir.


3- topshiriq. So’roq gaplarni o’qing. Mazmun talabi bilan egani ikkinchi shaxs birlikda qo’yib, savollarga javob yozing.

1. Siz qachon va qaysi maktabni bitirgansiz? Qaysi yili institutga kirgansiz? Siz qaysi fanlardan kirish imtihonlari topshirgansiz? Siz o’rta maktabda ham o’zbek tili o’qiganmisiz? Siz hammangiz o’zbek tilini yaxshi bilasizmi? Sizda hozir qanday fanlardan leksiya va amaliy mashg’ulotlar bo’lyapti? Siz bu institutda necha yil o’qiysiz? Institutni bitirib, siz qayerda vа kim bilan ishlamoqchisiz?4- topshiriq. So’roq gaplarni buyruq gapga aylantirib yozing.

1. Kitobingni menga berasanmi? 2. Ertaga biznikiga kelasanmi? 3. Ota-onangga xat yozasanmi? 4. Darslarni puxta tayyorladingmi? 5. Hamma studentlar a’lochi bo’lishi mumkinmi? 6. Do’stingga o’zbek tilidan yordam berdingmi?GAP BO'LAKLARI

(Члены предложения)

Член предложения — это слово или сочетание слов, выполняющее в предложении какую - либо функцию и отвечающее на конкретный вопрос. Например, в предложении. Bugun biz maktab bog'ida ishladik. Слово biz отвечает на вопрос kim?, и указывает на то, о ком идет речь. Слово ishladik отвечает на вопрос nima qildik?, выносит суждение о подлежащем и т.д.

Члены предложения делятся на: bosh bo'laklar (главные члены) и ikkinchi darajali bo'laklar (второстепенные члены).

Главными членами предложения являются: еда (подлежащее) и kesim (сказуемое). Они выражают основную мысль в предложении.BOSH BO'LAKLAR

(Главные члены предложения)
Еgа. Подлежащее – главный член предложения, указывающий о ком или о чем идет речь в предложении. В узбекском языке оно может выражаться различными частями речи:

Существительным: O'qituvchimiz qiziq bir voqeani aytib berdi.

Местоимением: Bu - mening Vatanim.

Прилагательным: Oqlar boshlaydi va ikki yurushda mot qiladi. (Белые начинают и делают мат в два хода):

Числительным: Ikki - to'rtning yarmi? (Двойка это половина четверки).

Причастием: Ko'kka boqqan qoqilar. (maqol) (Буквально: смотрящий в небо споткнется).

Именем действия: O'qish — yuksalish.

Подражательным словом: Uzoqdan otlarning dupuri eshitildi. (Издали слышался топот лошадей).

Фразеологизмом: Uning oyoq olishi bizga yoqmadi. (Нам не понравилось его поведение).

Kesim. Сказуемое - главный член предложения, грамматически зависящий от подлежащего. Оно выносит суждение о подлежащем. Различают fe'l kesim (глагольное сказуемое) — выражается различными формами глагола, и ot kesim (именное сказуемое) — выражается другими частями речи. Так же различают sodda kesim (простое сказуемое) и murakkab kesim (составное сказуемое).

Сказуемое в узбекском языке выражается всеми частями речи:

Существительным: Toshkent — chiroyli shahar. Прилагательным: Hayot naqadar go'zal! Жизнь так прекрасна!

Числительным: Bizning uyimiz — yettinchi. Наш дом — седьмой.

Местоимением: Hamma gap - shu. Вот весь разговор.

Наречием: Aytish oson, bajarish qiyin. Сказать легко, сделать трудно.

Глаголом: Men o'zbek tilini yaxshi bilaman.

Модальными словами: Bugun yig'ilish bor. Фразеологизмом: U nima deyishini bilmay, tilini tishladi. Он прикусил язык, не зная что сказать.IKKINCHI DARAJALI BO'LAKLAR

(Второстепенные члены предложения)
Второстепенные члены предложения служат для пояснения главных: подлежащего и сказуемого.
ANIQLOVCHI

(Определение)
Определение указывает на признак любого члена предложения, выраженного именем существительным.

В узбекском языке оно бывает трех видов: sifatlovchi (качественное), qaratqich (притяжательное) и izohlovchi (изъяснительное).

Качественное определение указывает на признак предмета и может быть выражено:

Прилагательным: Yurtimizda chiroyli joylar ko'p. существительным: Bolaligim - oltin davrim. числительным: Birinchi uyda yashaymiz. местоимением: Bu o'lkada har narsa bordir (H.O.). причастием: O'ylagan ishlarim amalga oshmadi.

Притяжательное определение указывает на принадлежность одного предмета другому и может быть выражено лишь словом в притяжательном узбекском падеже (qaratqich kelishigi) — Yurtimizning suvi - zar, tuprog'i - gavhar.

Изъяснительное определение называет предмет по-новому: Vatan - ona so'zi naqadar aziz!TO'LDIRUVCHI

(Дополнение)
Дополнение второстепенный член предложения, обозначающий предмет, на который направлено действие. Оно бывает двух видов: vositasiz (прямое) и vositali (косвенное).

Прямое дополнение обозначает предмет, на который непосредственно направлено действие, и стоит в форме tushum kelishigi (винительного падежа) — Ko'rgan eshitganni yengibdi (Слышавший переспорил видившего).

Косвенное дополнение обозначает объект действия, на который направлено косвенно, и может выражаться словами в форме дательного, местного и исходного падежей, а также именительного в сочетании с послелогом: Dekan davlat attestatsiyasi haqida gapirdi – Декан говорил о государственной аттестации.

HOL

(Обстоятельство)
Обстоятельство это второстепенный член предложения, уточняющий характер (образ) действия, обстановку, условие, место, время, цель, причину, меру и степень совершения действия.

В узбекском языке различают следующие разряды обстоятельств:  1. Vaziyat holi. Обстоятельство образа действия обозначает способ совершения действия, отвечает на вопросы qanday? (как?), qanday qilib? (каким образом?). Выражается наречием, деепричастием, а также прилагательным: U juda chiroyli yozadi. O'qituvchimiz doim kulib gapiradi.

  2. O'rin holi. Обстоятельство места обозначает место происхождения действия, отвечает на вопросы qayerga? (куда?), qayerda? (где?), qayerdan? (откуда?), qayergacha? (до какого места?): Universitetgacha tramvayda yarim soat yuraman.

3. Payt holi. Обстоятельство времени указывает на время совершения действия, отвечает на вопросы qachon? (когда?), qachondan (beri)? (с каких пор?), qachongacha? (до каких пор), qachonga? (на какое время?): Majlis dushanbaga belgilandi.

4. Sabab holi. Обстоятельство причины указывает на причину совершения действия, отвечает на вопрос nima sababdan? (по какой причине?): U sevinganidan qichqirib yubordi. 5. Maqsad holi. Обстоятельство цели указывает на цель выполнения действия, отвечает на вопрос nima maqsadda? (с какой целью?): Buvimni ko'rgani kasalxonaga bordim.

6. Daraja - miqdor holi. Обстоятельство меры и степени указывает на меру и степень действия, иногда и предмета, отвечает на вопросы qancha? (сколько?), necha marta? (сколько раз,), nechanchi marta? (в который раз?), qanchalik? (насколько?), qanchalab? (по сколько?): Senga necha marta aytaman?

7. Shart holi. Обстоятельство условия указывает на условие выполнения действия, отвечает на вопрос qay sharoitda? (при каких условиях?), выражается глаголом в условном наклонении: U bugun ulgursa keladi.

8. To'siqsizlik holi. Обстоятельство уступительное, указывает на действие, вопреки которому совершается действие, обозначаемое сказуемым. Выражается глаголом в условном наклонении в сочетании со словом ham: Nodira charchasa ham ishida davom etdi.

1-topshiriq. Gapning bosh bo'laklarini aniqlang.

1. Bugun kursdoshlarimiz Samarqandga jo'nab ketishadi. 2. Yurtimizda chiroyli joylar ko'p. 3. Men bahor faslini yoqtiraman. 4. Ikki karra ikki — to'rt. 5. Ko'pni ko'rgan ko'p biladi (maqol). 6. Saodat bo'lgan voqeani kula-kula gapirib berdi.


2- topshiriq. Quyidagi so’zlar ishtirokida gap tuzing va rus tiliga tarjima qiling, aniqlovchilarni belgilang.

Katta, kichik, yaxshi, yomon, oq, qora, ko’k, qizil, keng, tor, baland, hashamatli, go’zal.


3-topshiriq. Maqollarni oqing, yod oling. Hol vazifasidagi so'zlarni toping. Holning turini aniqlang.
1. Yaxshi topib gapiradi, yomon qopib gapiradi. 2. O'ynab-gapirsang ham, o'ylab gapir. 3. Yer haydasang, kuz hayda. 4. Ishni ko'p ko'zla, gapni oz so'zla. 5.Ishtaha ovqatlanayotganda keladi.
4- topshiriq. O’rin payt holi qatnashgan 4 ta gap tuzing.


KITOB – BILIM MANBAI

GAPNING UYUSHIQ BO’LAKLARI
Topshiriq. Matnni o'qing. Rus tiliga tarjima qiling.
KITOB – BILIM MANBAI
Kitob eng yaxshi do’stingiz. U sizlarga bilim beradi. Kitobni yaxshi asrasangiz, u faqat uzoq chidashidan tashqari o’rmonlardagi daraxtlar ham tejaladi, chunki qog’oz yog’ochdan tayyorlanadi. Buning uchun esa qanchadan-qancha daraxtlar kesib olinadi. Daraxtlarni saqlab qolish uchun yaroqsiz qog’ozlarni to’playdilar, u qayta ishlangandan keyin kitob chiqarishda foydalaniladi. Shuning uchun qog’ozning bir varag’ini ham isrof qilmaslik kerak.
Topshiriq. She’rni yod oling.
KITOB – OFTOB DEYMAN
-Dil uyini munavvar

Etar bizda nima bor?-

Desalar, kitob, deyman,

Kitob – oftob, deyman.

Kitob – ilmning boshi,

Kitobda yer yo’ldoshi…

Kitobdan aqling unar,

Kitobda ilm-hunar.


Unda olam kezasan,

Hayot gashtin sezasan.

Chiniqasan mehnatda,

Kitobda hikmat katta.

Kitob – mening jon-tanim,

Unda ona-Vatanim,

Saodatim, baxtim bor,

Kitob – do’stim, beg’ubor!

Tolib Yo’ldosh.

Savollar:

Nima uchun kitob – oftob deyiladi? Kitobni yana nimaga o’xshatish mumkin? Kitob haqida qanday topishmoq va maqollarni bilasiz? Quyidagi maqollarning ma’nosini ayting.


Kitob – bilim manbai.

Ilmsiz – bir yashar,

Ilmli – ming yashar.

Olim bo’lsang, olam seniki.GAPNING UYUSHIQ BO’LAKLARI

(Однородные члены предложения)

Однородными членами предложения называются такие члены предложения, которые выполняют одинаковые синтаксические функции, относятся к одному и тому же члену предложения, отвечают на один и тот же вопрос и связаны друг с другом сочинительной связью.

Однородными могут быть и главные, и второстепенные члены предложения. Например, однородные подлежащие: Rayonimizda maktablar, bolalar bog’chalari va magazinlar qurilyapti. – В нашем районе строятся школы, детские сады и магазины.Однородные сказуемые: Men bugun o’qidim va yozdim. – Я сегодня читал и писал.

Однородные дополнения: Sayohat vaqtida har xil shahar va qishloqlarni ko’rdim. – Во время путешествия я увидел разные города и деревни.

Однородные определения: Studentlar keng va yorug’ auditoriyalarda leksiyalar tinglaydilar. – Студенты слушают лекции в просторных и светлых аудиториях.

Однородные обстоятельства: Quruvchilarimiz binoni chiroyli va tez quradilar. – Наши строители строят красиво и быстро.

Однородные члены предложения отделяются друг от друга запятой или сочинительными союзами.

Перед соединительными союзами va, ham, hamda, bilan запятая не ставится: Maktabimizni bitirgan ba’zi o’quvchilar zavod va fabrikalarda ishlayaptilar. – Некоторые выпускники нашей школы работают на заводах и фабриках.

Перед противительными союзами ammo, lekin, biroq, balki ставится запятая: Furqat vatanidan uzoqda yashaydi, lekin vatandoshlarini unutmadi. – Фуркат жил вдали от своей родины, но соотечественников не забыл.


1-topshiriq. Uyushiq bo’laklar gapning qaysi bo’lagi ekanligini aniqlang va gaplarni rus tiliga tarjima qiling.
1. Aktyor goh kulardi, goh yig’lardi. 2. Ahmad bilan Karimning mehnati yuqori baholandi. 3. She’rni ifodali o’qing va yod oling. 4. Oy yoritadi, ammo isitmaydi. 5. O’quvchilar darsda tinglaydilar, o’qiydilar va yozadilar.

2-topshiriq. Gaplarni o’qing. Uyushiq bo’laklar o’zaro qanday bog’langanligini aytib bering.
1. U yaqin do’stlari, o’rtoqlari va tanish-bilishlari bilan hayrlashdi. 2. O’rik, olma, shaftoli va behilar gulladi. 3. Ko’p narsani bilish uchun ko’p o’qish kerak, ko’p o’rganish kerak. 4. O’rtoqlaringiz, do’stlaringiz va qarindoshlaringiz salom aytib yubordilar.
3-topshiriq. Gaplarni o’qing. Rus tiliga tarjima qiling.
1. Bu bino tez va chiroyli qurildi. 2. Uning ko’zlari yonar, o’zi odatdan tashqari shod, hayajonda edi. (As.M.) 3. U hafa bo’ldi, ammo yig’lamadi. 4. Bugun sen o’yna, kul, shodlan. 5. Ozoda supurilgan, salqin hovlida to’y boshlandi.
4-topshiriq. Quyidagi so’zlar va birikmalardan foydalanib uyushiq bo’lakli gaplar tuzing.
Olma, o’rik, nok va behi; oq, qizil, sariq; ba’zan o’qiydi, ba’zan yozadi; ham o’qiydi, ham ishlaydi; imtihon va sinov; yoki tramvay, yoki trolleybus, yoki avtobus.
YURTIMIZ TABIATI

GAPNING TUZILISHIGA KO’RA TURLARI
Topshiriq. Matnni o'qing. Rus tiliga tarjima qiling.
YURTIMIZ TABIATI
Atrof-muhitning ifloslanishi natijasida simob bug’lari qator metallar va organik moddalar bilan qo’shilib, organizmga bir necha barobar ko’p zararli ta’sir ko’rsatadi, genetik o’zgarishlarni keltirib chiqaradi.

Yodda tuting, bir dona singan lyuminisent lampaning bug’lari kontsenratsiyasidan qisqa vaqt ichida o’tkir zaharlanish darajasi 20 barobarga yetadi.

Xonani shamollatgan bilan simob bug’lari chiqib ketmaydi, chunki u bir qator boshqa buyumlarga tez singadi va uzoq vaqt davomida bug’lanadi. Bu esa xonaga maxsus ishlov berib “dezinfeksiya” qilib, insonga simob ta’sirini neytrallashtirishni talab qiladi.

Bir vaqtning ichida 1000 dona lampa sinsa simob Toshkent shahar hududining 75 foizini uch qavatli bino balandligini zaharlaydi, Faqatgina maxsus texnologik jarayon va maxsus uskuna yordami bilan lyuminisent lampalarni yo’q qilish atrof-muhitga zararli ta’sirini 8,5 ming marotaba kamaytirish imkonini beradi. Ya’ni sizni simob xavfidan qutqaradi.

Lyuministsent lampalarni also sindirmang! O’zingiz va yaqinlaringizni bu xavfdan asrang!


GAPNING TUZILISHIGA KO’RA TURLARI

(Типы предложений по структуре)
По структуре предложения в узбекском языке делятся на sodda gap (простое предложение) и qo’shma gap (сложное предложение).

Простым называется предложение, в котором одно подлежащее и сказуемое, т.е. в котором повествуется об одном действии: Yurtimizda so’lim joylar ko’p.

По главным членам простое предложение делится на bir bosh bo’lakli gap (односоставное предложение) и ikki bosh bo’lakli gap (двусоставное предложение). Двусоставным называется предложение, в котором участвуют оба главных члена: подлежащее и сказуемое. Nodira bu yil universitetni tamomlaydi. Односоставными называют предложения, в составе которых один главный член – подлежащее или сказуемое. Они делятся на:

shaxsi malum gap (определенно - личные) – лицо подлежащего можно определить по сказуемому: Bolaligimdan musiqa va sportga qiziqaman.

shaxsi nomalum gap (неопределенно – личные предложения) – лицо подлежащего невозможно определить по сказуемому, которое выражено глаголом в третьем лице множественного числа: Margi’londa kichiklarni ham sizlashadi.

shaxsi umumlashgan gap (обобщенно – личные предложения) - сказуемое таких предложений выражено глаголом в форме второго лица единственного числа, но высказывание относится ко всем лицам. Многие пословицы и поговорки являются односоставными предложениями: Nima eksang, shuni o’rasan.

shaxsi topilmas gap (безличные предложения) – в них невозможно определить подлежащее: Xom suvni ichib bo’lmaydi.

atov gap (номинативные предложения) – указывают на наличие, существование предмета или явления: Bahor. Barqut kiyib bezandi bog’lar.

soz - gap (слова - предложения) - предложения, состоящие из одного слова, чаще модального:

- Ertaga Yangiyerga borasizmi?

- Ha.
Слова – предложения делятся на modal so’z - gaplar (модальные), undov so’z – gaplar (слова – предложения - междометия), tasdiq – inkor so’z – gaplar (утвердительные-отрицательные), taklif so’z-gaplar (означающие приглашение, предложение).


1-topshiriq. Quyidagi shaxsi noaniq gaplarni rus tiliga og’zaki tarjima qiling.
1. Ularni a’lochilar deyishadi. 2. Ilg’orlarga mukofotlar berish kerak deydilar. 3. Menga telefon qilishdi. 4. Ilg’or talabalarni maqtaydilar. 5. Bizni xizmat safariga yubormoqchi bo’lishdi.

2-topshiriq. Quyidagi gaplarni o’zbek tiliga yozma tarjima qiling.
1. На стадионе ждут выхода спортсменов. 2. В большом доме играли на рояле. 3. Сейчас его приведут сюда. 4. Там улеглись спать. 5. К ужину подали вкусные пирожки. 6. В Узбекистане сеют хлопок. 7. Сделайте то, что вам поручили.


NAVRO’Z

QO’SHMA GAP. BOG’LANGAN QO’SHMA GAP
Topshiriq. Matnni o'qing. Matnga savollar tuzing.
NAVRO’Z
Navro'z Yaqin va O'rta sharq xalqlarining yangi yil bayrami sanalib, 21- mart kuni nishonlanadi.

Bu bayram O'rta Osiyoda islom dini o'rnatilmasidan oldin nishonlangan. Navro'z haqida ko'plab afsona va rivoyatlar, shuningdek, ilmiy asarlar ham mavjud.

Jumladan, Umar Hayyomning (1048-1132) "Navro'znoma" asarida quyidagilarni o'qiymiz: "Navro'zning joriy qilinishi sababini aytsak, u shundan iboratki, oftobning ikki aylanishi mavjud, ulardan biri quyidagicha: Oftob har yuz oltmish besh kun-u kecha-kunduzning to'rtdan birida Hamal burjining blrinchi daqiqasiga chiqib ketgan paytining o'zida yana qaytib keladi va har yili bu davr kamaya boradi.

Jamshid bu kunni tushunganidan keyin Navro'z deb atadi va bayram qilishni odatga aylantirdi...

...Aytishlaricha, birinchi Ajam podshosi Kayumars podshoh bo'lgandan keyin yilining kunlari va oylariga nom berishga, hamda odamlar bilsin deb yilnoma joriy qilishga qaror qilgan. U tongda oftob Hamal burjining avvalgi daqiqasida kirgan kunni aniqlab, Ajam mubadlarini yig'di va yil hisobini shu paytdan boshlashni buyurdi.

Mana shunday qadimiy bayram sobiq sho'rolar tuzumi davrida deyarli unutildi. Uni ta'qiqlab ham qo'yishdi.

Shukurki, istiqlol bu ajoyib bayramni xalqimizga qaytarib berdi. Endilikda u O'zbekistonda bahor, mehr-muruvvat, do'stik bayrami sifatida keng nishonlanmoqda.


HUSH KELDING, NAVRO’Z!
Chechaklar barq urib, keldi Navro’zim,

Don-dunim, osh-nonim ham rizq-u ro’zim,

Jahonga tik boqqan sen qora ko’zim,

Hush kelding, Navro’zim, dillarga hamdam,

Bizning quvonchlardan quvonsin olam…
Bu yurt o’g’lonlarin mehri butundir,

Qizlarin yuzlari yal-yal gulgundir,

O’tli qalblar yurtga ishonch-ustundir,

Hush kelding, Navro’zim, dillarga hamdam,

Bizning quvonchlardan quvonsin olam…
Topshiriq. Matnni o'qing.Mazmunini so’zlab bering..

SUMALAK
Bir dehqon bahor kelishi bilan urug’likka olib qo’ygan donini suvga ivitib qo’yibdi. Lekin birdan havo aynib, yomg’ir yog’a boshlabdi. Bug’doy ivitilgan idishda nish urib o’sa boshlabdi. Ob-havo hadeganda ochilavermabdi.

Dehqonning bola-chaqasi och ekan. Nishlab ketgan bugdoy uvol bo’lmasin, biron narsa pishirib beraqolay, - deb o’ylabdi dehqon. Bu orada bug’doy ancha bo’y cho’zib qolibdi. Dehqon donni olib qiymalabdi-da, kampiriga:  • Bundan biron narsa pishir, baribir uvol bo’lib ketadi, - debdi.

Kampir qiymani qozonga solib qaynataveribdi. Oxiri qaynatishdan charchab, qozonning qopog’ini yopibdi-da, uxlagani yotibdi. Ertalab azonda uyqusi o’chib, qozondan xabar olgani boribdi. Qopqog’ini ko’rgan ekan, ajoyib hid dimog’iga urilibdi. Tatib ko’rsa, qozondagi qiyom juda mazali emish, hidi yoqimli, o’zi to’yimli emish.

Kelasi yil bahorda dehqon bolalarining yana o’sha taomdan yegilari kelibdi. Shu tariqa sumalak pishirish udumi paydo bo’libdi. Bu taom xalq o’rtasida keng tarqalib, bahorning lazzatli ne’matiga aylanibdi. Keyinchalik dehqonlar donni faqat urug’likka emas, balki sumalak pishirish uchun ham olib qo’yadigan bo’lishibdi. Urug’likka olib qo’yilgan dondan mo’l-ko’l hosil ko’tarilsa, sumalakka asrab qo’yilgan bug’doydan esa kishilar o’zining sog’lig’ini tiklash va bardam bo’lish uchun hayotbaxsh taom tayyorlashar ekan.QO’SHMA GAP. BOG’LANGAN QO’SHMA GAP
(Сложное предложение)
Сложное предложение состоит из двух или более простых предложений: Qo’ng’iroq chalindi va dars boshlandi. Сложные предложения делятся на: bog’langan qo’shma gap (сложносочиненные предложения); ergashgan qo’shma gap (сложноподчиненные предложения); bog’lovchisiz qo’shma gap (безсоюзные сложные предложения).

Сложноподчиненные предложения состоят из двух или более простых предложений, соединенных между собой сочинительными союзами и словами, употребляемыми вместо этих союзов. Компоненты таких предложений независимы друг от друга. Сложносочиненные предложения делятся на:biriktiruv munosabatli bog’langan qo’shma gap (сложносочиненные предложения с сочинительными союзами) обозначают действия, происходящие одновременно или друг за другом: Bahor keldi va kunlar iliy boshladi.

ayiruv munosabatli bog’langan qo’shma gap (сложносочененные предложения с разделительными союзами); Сложносочиненные предложения с разделительными союзами yo, yoki, yohud указывают на то, что совершается одно действие из нескольких, названных в разных компонентах: Bugun yo biz g’olib bo’lamiz, yo durang bo’ladi. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами goh, dam, ba’zan называют действия (события) взаимозаменяющиеся: Goh yomg’ir yog’adi, goh quyosh charaqlaydi.

zidlov munosabatli bog’langan qo’shma gap (сложносочиненные предложения с разделительными союзами) выражают отношения противопоставления: Biz ko’p kutdik, biroq undan darak bo’lmadi.

inkor munosabatli bog’langan qo’shma gap (сложносочиненные предложения с отрицательными союзами); В сложносочиненных предложениях с отрицательными союзами компоненты связываются через отрицание, не смотря на то что, сказуемое находится в положительной форме: Na sen kelding, na men bordim.

Yodda tuting: частица –(y)u может употребляться в сложносочиненных предложениях вместо соединительных и противительных союзов: Qo’ng’iroq chalindi-yu, dars boshlandi. Havo bulut bo’ladi-yu, yog’ingarchilik bo’lmaydi.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə