YÜRÜtmeyi durdurma talepliDİR. Gaziantep idare mahkemesi başkanliğina sunulmak üzere ankara nöbetçİ İdare mahkemesi başkanliğina ankara
Yüklə 35.81 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü35.81 Kb.
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR.


GAZİANTEP İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA


DAVACI :Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Merkezi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No : 3/14Maltepe / ANKARA
DAVACI VEKİLİ : AV. FATİH OMAÇ (Aynı adreste)

DAVALILAR : 1- Kahramanmaraş Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

2- Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA
DAVA KONUSU : Kahramanmaraş Valiliğine bağlı Daire personelleri ile Köy İlköğretim Okulu öğretmenleri adına bankalarla yapılacak olan protokol şartlarını değerlendirilmek üzere 05/10/2007 gün ve 29298 sayılı onay ile oluşturulan komisyona (sözleşmeyi kapsayan personeller arasında en çok üyeye sahip olması nedeniyle) Eğitimciler Birliği Sendikası temsilcisi Adnan ALAGÖZ’ün görevlendirilme işleminin geri alınarak, “Bakanlık emirlerine göre komisyonda, sözleşme yapılacak personeller arasında en çok üyeye sahip olan sendikanın değil de Yurt genelinde üye çoğunluğunu elinde bulunduran sendikadan temsilci alınması gerektiği” gerekçesiyle komisyonda üye olarak görev verilen Eğitimciler Birliği Sendikası Temsilcisi Adnan ALAGÖZ’ün komisyondan çıkarılarak yerine yurt genelinde en çok üyeye sahip olan Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Temsilcisi olarak Şube Sekreteri İsmail YAŞAR’ın görevlendirilmesine ilişkin Kahramanmaraş Valiliğinin 15/11/2007 tarih ve 2019 sayılı işlemi ile bu işlem sonucunda kurulan komisyonca gerçekleştirilen işlemlerin ve söz konusu işlemlerin dayanağını teşkil eden Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24/10/2007 tarih ve 67460 sayılı işleminde yer verilen “…bu çerçevede, 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinde komisyonda görev alacak sendikanın “yetkili sendika” olması gerektiğinin belirtilmesi nedeniyle, söz konusu komisyonda 2007 yılı için Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’nda Türkiye Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının (Türk-Eğitim-Sen) temsilcisi yer alması gerekmektedir.” ifadesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması, dava sonucunda ise iptal edilmesi talebinden ibarettir.
TEBLİĞ TARİHİ : 25/11/2007 (Kahramanmaraş Valiliğinin 15/11/2007 tarih

ve 2019 sayılı işleminin tebliğ edildiği tarih)
MADDİ OLAYLAR VE HUKUKİ DURUM :
1- Bilindiği gibi Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra No’lu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usüller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra “promosyon” adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkanlar sağlanmaktadır.
Sağlanan bu mali imkanların tasarrufuna ilişkin herhangi bir hukuki düzenleme bulunmamakla birlikte uygulamada bu imkanlar, kurum hizmetlerine tahsis edilebildiği gibi çalışanlara da paylaştırılabiliyordu. Bankalar tarafından sunulan bu ek mali imkanların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12/12/2006 tarih ve 3910 sayılı genelge yayımlanmış, daha sonra Başbakanlık tarafından 20/07/2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazetede 2007/21 No’lu genelge yayımlanmıştır.
2- Kahramanmaraş Valiliği, Daire Personelleri ile Köy İlköğretim Okulu öğretmenleri adına yapılacak olan protokol şartlarını değerlendirmek üzere Başbakanlığın 2007/21 No’lu genelgesi doğrultusunda 05/10/2007 tarihli ve 29298 sayılı onay ile oluşturulan komisyona “sözleşme yapılacak personeller arasında en çok üyeye sahip olan (diğer bir ifadeyle maaş protokolünün kapsamında bulunan kurumlar itibariyle en çok üyeye sahip ve Kahramanmaraş İlinde Yetkili Sendika konumundaki) sendikamız Eğitim-Bir-Sen temsilcisi Adnan ALAGÖZ görevlendirilmişti.

Ancak Kahramanmaraş Valiliği 15/11/2007 tarih ve 2019 sayılı dava konusu işlemle; “… ilgi (e) Bakanlık emirlerinde ise sözleşme yapılacak personeller arasında en çok üyeye sahip olan sendikadan değil de yurt genelinde üye çoğunluğunu elinde bulunduran sendikadan temsilci alınması gerektiğini bildirilmektedir.Bu nedenle, ilgi (d) onayın iptali ve yukarıda sayılan personeller adına protokol yapmaya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necati TARAK Başkanlığında kurulacak komisyona üye olarak Muhasebe Şefi Ahmet TABAR ile yurt genelinde en çok üyeye sahip olan Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Temsilcisi olarak Şube Sekreteri İsmail Yaşar’ın görevlendirilmesini;

Bu nedenle ilgi (d) onayla kurulan komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği aşamaların devamı ile, komisyonda üye olarak görev verilen Eğitim Bir Sen Temsilcisi Adnan ALAGÖZ’ün komisyondan çıkarılarak yerine yurt genelinde en çok üyeye sahip olan Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Temsilcisi olarak Şube sekreteri İsmail YAŞAR’ın görevlendirilmesini olurlarınıza arz ederim.” diyerek protokolünün kapsamında bulunan kurumlar itibariyle en çok üyeye sahip ve Kahramanmaraş İlinde Yetkili Sendika konumundaki sendika olan sendikamız Eğitim-Bir-Sen temsilcisi Adnan ALAGÖZ’ün görevlendirmesini iptal ederek komisyondan çıkarmış, yerine yurt genelinde en çok üyeye sahip olan Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Temsilcisi olarak şube sekreteri İsmail YAŞAR’ı görevlendirmiştir. Kahramanmaraş Valiliğinin dava konusu ettiğimiz bu yazısı üzerine sendikamız genel merkezi tarafından Kahramanmaraş Valiliğinin 15/11/2007 tarih ve 2019 sayılı bu işlemin ve bu işleme dayanak olarak gösterilen Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24/10/2007 tarih ve 67460 sayılı işleminin iptal edilmesi için mahkemeniz nezdinde dava açmak zaruriyeti doğmuştur.
3- Promosyonla ilgili Başbakanlık Genelgesinin 2 nci bendinde “Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10’unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir. Bu şekilde oluşturulacak komisyona ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır.” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifadeden de açıkça anlaşıldığı üzere Başbakanlık Genelgesinde yer verilen “yetkili sendika” kavramının “sözleşme yapılacak personeller arasında en çok üyeye sahip olan sendika” olduğu açıktır. Genelgenin 2 inci bendinin 2 inci paragrafında “ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır” şeklinde kullanılan ifadeden de yetkili sendika ifadesiyle “ilgili birimlerde yetkiye sahip sendikalar”ın kastedildiği görülmektedir. Eğer genelgede “ülke genelinde en çok üyeye sahip olan sendika” kastedilmiş olsaydı, genelgede “o tarihte ülke genelinde en çok üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır” şeklinde bir ifade kullanılması gerekirdi. Çünkü ülke genelindeki sendika kavramı değişken değildir. Her yer için aynıdır. Bu nedenle yetki den kasıt ülke genelinde bir yetki olsaydı genelgede açık ve net olarak belirtilirdi. O zaman da ülke çapında kurumlarla bankalar arasında gerçekleştirilen tüm protokollere ülke genelinde yetkili sendika olan “Türk Eğitim Sen”den bir üye katılması gerekir ki bu durum da Anayasamızda yer verilen “temsilde adalet” ilkesine aykırıdır. Bakanlığın genelgesini yayımlarken “temsilde adalet” ilkesini göz önüne almadığıı düşünülemez. Çünkü genelgenin 2 inci bendinin ilk paragrafında kastedilen “yetkili sendika” ifadesinde kastedilen yetki tam anlaşılmasa bile 2 inci bendin ikinci paragrafında geçen “ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır” cümlesinde yetkinin zamana ve mekana göre değişebilirliği zımnen kabul edilmiştir. “ilgili birimlerdeki yetkili sendikalar” şeklinde çoğul bir ifade kullanarak birimlere göre yetkili sendikanın değişebileceğini, “bu birimlerin tamamı itibariyle en fazla üyeye sahip olan sendika” ifadesiyle yine yetkili sendikanın birimlerdeki üye sayılarının toplamına bağlı olarak protokol yapılacak yere göre farklılık arz edebileceğini ifade etmiştir. Zaten ülkenin farklı yerlerinde de “yetkili sendika” kavramının “sözleşme yapılacak personeller arasında en çok üyeye sahip olan sendika” olarak kabul edildiği ve bu şekilde protokoller düzenlendiği bilinmektedir. Ancak anlayamadığımız bir şekilde Kahramanmaraş Valiliği yetkili sendikanın “ülke genelindeki yetkili sendika olan Türk-Eğitim-Sen” olduğu ve bankalarla yapılacak protokollerde de ülke genelindeki yetkili sendikadan bir temsilci bulunması gerektiği ile ilgili işlem yapmış ve bu işleme dayanak olarak da Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24/10/2007 tarih ve 67460 sayılı yazısını göstermiştir.
4- Milli Eğitim Bakanlığı da dava konusu işleme dayanak olarak gösterilen dava konusu ettiğimiz yazısında sadece “yetkili sendika” kavramının lafzıyla ilgili yorum yapmış, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundaki yetkili sendikanın tespitine ilişkin usuli işlemlerin neler olduğunu, yetkili sendikanın nasıl tespit edildiği vs. hususları anlatmakla yetinmiştir. Genelgeyi iyi yorumlayamamış, genelgenin yayımlanış amacının, genelgede asıl kastedilmek istenen anlamın, genelgeyi yayımlayan Başbakanlığın saikinin ne olduğu üzerinde hiç durmamıştır. Bakanlığın burada en azından Başbakanlığa bir yazı yazarak Genelgede kastedilen “yetkili sendika” kavramının “sözleşme yapılacak personeller arasında en çok üyeye sahip olan (o yerdeki) sendika” mı yoksa “ülke genelindeki “yetkili sendika” mı olduğu sorularak bir görüş alınması ve gelecek olan bu görüşe göre işlem tesis etmesi daha uygun olurdu. Ancak Bakanlık yazısında sadece genelgede geçen “yetkili sendika” kavramının kanundaki tanımını ve yetkili sendikanın tespitine ilişkin usuli işlemleri ifade ederek şu anki yetkili sendikanın “Türk-Eğitim-Sen” olduğunu belirtmiştir. Genelgenin esasına girerek bir yorum yapmamıştır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24/10/2007 tarih ve 67460 sayılı yazısında yer verilen “…bu çerçevede, 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinde komisyonda görev alacak sendikanın “yetkili sendika” olması gerektiğinin belirtilmesi nedeniyle, söz konusu komisyonda 2007 yılı için Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’nda Türkiye Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının (Türk-Eğitim-Sen) temsilcisi yer alması gerekmektedir.” ifadesinin de mahkemeniz nezdinde iptalini istemek gerekmiştir.
5- 20/07/2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazetede ile yayımlanan 2007/21 No’lu Başbakanlık Genelgesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde “yetkili sendika” ifadesinden “sözleşme yapılacak personeller arasında en çok üyeye sahip olan sendika”nın kastedildiği anlaşılmaktadır.

Zaten Personel adına sözleşme imzalayacak olan komisyonda, personeli temsilen katılacak yetkili sendika temsilcisinin, o sözleşmenin ilgilendirdiği çalışanların üyelikleri itibariyle en yetkili sendika temsilcisi olması gerektiği açıktır. Yoksa, Türkiye’nin tamamında yapılacak olan sözleşmelerde, sözleşmeyi imzalayacak olan komisyonda bulunacak sendika temsilcisinin, genel yetkili sendika temsilcisi olması durumu ortaya çıkacaktır ki bu durum hem anayasaya, hem hayatın olağan akışına, akla ve mantığa, hem de başbakanlığın yayımladığı genelgenin amacına ters düşecektir. Genelge, imzalanacak olan sözleşmenin ilgilendirdiği kişiler hakkında yapılacak olan protokolde kişileri temsil amacıyla o yerdeki en çok üyeye sahip olan sendika temsilcisinin katılımını sağlamak amacıyla yayımlanmıştır. Anayasamızda öngörülen “temsilde adalet” ilkesinin gereği de budur. Burada amaçlanan yapılacak olan protokolde oluşturulacak komisyonda, çalışanları temsil edecek bir katılımcının olmasıdır. Bu kişinin de sözleşme yapılacak yerdeki sendikaya üye kişiler arasında en çok üyeye sahip olan sendikanın temsilcisi olması gerekir ki temsil en iyi ve adaletli şekilde gerçekleşebilsin ve genelge amacına ulaşabilsin.


6- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun hükümleri bankalarla yapılacak olan sözleşmede sendika temsilcisi bulunduracak olan “yetkili sendika”nın, ülke genelinde yetkili sendika değil, “sözleşme yapılacak personeller arasında en çok üyeye sahip olan sendika” olmasını gerektiğini destekler niteliktedir.
4688 sayılı Kanunun İşyeri Sendika Temsilciliğini düzenleyen 23 üncü maddesine yer alan İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika işyeri temsilcisi seçmeye yetkilidir.

Sendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler.

İşyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise en çok bir, 101-500 arasında ise en çok iki, 501-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok beş, 2000'den fazla ise en çok yedidir. Bu temsilcilerden biri sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler. Temsilciler bu sürede izinli sayılırlar.

Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkanlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.” hükmüne göre işveren ve işçi arasındaki tüm problemlerini çözme hususunda görev yapacak olan işyeri temsilcisinin, işyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikadan seçileceği açıktır. Temsilde adaletin gerçekleştirilebilmesi için de bu şarttır. Aksi taktirde yapılacak olan protokolde ülke genelinde sendika olup, ilgili işyerlerinde hiç üyesi bulunmayan sendikanın temsilci bulundurma hakkı olur ki bu başta anayasa olmak üzere, 4688 sayılı Kanuna ve hukukun genel ilkelerine aykırıdır. O birimde hiç üyesi olmayan bir sendika, farklı görüş, fikir ve düşüncelere sahip olan farklı sendikalara üye olan kişileri temsil etmiş olacak ki bu hukuk açısında kabul edilebilir bir uyguluma olmaz. Bu nedenle kamu kurumları ile bankalar arasında yapılacak olan protokollerde bulundurulması zorunlu olan sendika temsilcisinin de “sözleşme yapılacak personeller arasında en çok üyeye sahip olan sendika temsilcisi” olması gerekir.
7- Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenler ve yargılama sırasında mahkemeniz tarafından tespit edilecek diğer durumların varlığı da dikkate alınarak 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinde geçen “komisyonda görev alacak yetkili sendika temsilcisi” ifadesinin Kahramanmaraş Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi “ülke genelindeki yetkili sendika” olarak değerlendirilip, bu doğrultuda işlem tesis edilmesi, imzalanacak olan protokolün daha sonra iptal edilecek olması durumunda oluşacak olan fiili ve hukuki durum da dikkate alınırsa 2577 sayılı Kanun'un 27/2'inci maddesinde belirtilen "işlemin açıkça hukuka aykırı olması" ve "telafisi güç zararlar doğurması" şeklinde belirtilen her iki şartı da barındırması nedeniyle öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve esas hakkında yapılacak yargılama sonucunda da iptaline karar verilmesi hukukun gereğidir.
DELİLLER : Anayasa, İYUK, 657 sayılı Kanun, 4688 sayılı Kanun, 20/07/2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 No’lu Başbakanlık Genelgesi, Mahkeme kararları, ilgili mevzuat ve sair her türlü hukuki delil.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenler ve yargılama sırasında mahkemenizce ortaya konacak gerekçelere bağlı olarak, Kahramanmaraş Valiliğine bağlı Daire personelleri ile Köy İlköğretim Okulu öğretmenleri adına yapılacak olan protokol şartlarını değerlendirilmek üzere 05/10/2007 gün ve 29298 sayılı onay ile oluşturulan komisyona (sözleşmeyi kapsayan personeller arasında en çok üyeye sahip olması nedeniyle) Eğitimciler Birliği Sendikası temsilcisi Adnan ALAGÖZ’ün görevlendirilme işleminin geri alınarak, “Bakanlık emirlerine göre komisyonda, sözleşme yapılacak personeller arasında en çok üyeye sahip olan sendikanın değil de Yurt genelinde üye çoğunluğunu elinde bulunduran sendikadan temsilci alınması gerektiği” gerekçesiyle komisyonda üye olarak görev verilen Eğitimciler Birliği Sendikası Temsilcisi Adnan ALAGÖZ’ün komisyondan çıkarılarak yerine yurt genelinde en çok üyeye sahip olan Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Temsilcisi olarak Şube Sekreteri İsmail YAŞAR’ın görevlendirilmesine ilişkin Kahramanmaraş Valiliğinin 15/11/2007 tarih ve 2019 sayılı işlemi ile bu işlem sonucunda kurulan komisyonca gerçekleştirilen işlemlerin ve söz konusu işlemlerin dayanağını teşkil eden Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24/10/2007 tarih ve 67460 sayılı işleminde yer verilen “…bu çerçevede, 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinde komisyonda görev alacak sendikanın “yetkili sendika” olması gerektiğinin belirtilmesi nedeniyle, söz konusu komisyonda 2007 yılı için Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’nda Türkiye Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının (Türk-Eğitim-Sen) temsilcisi yer alması gerekmektedir.” ifadesinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, dava sonucunda ise iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalı idarelere yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.02/01/2008


Av. Fatih OMAÇ

Davacı Vekili
EKLER :

- Kahramanmaraş Valiliğinin 15/11/2007 tarih ve 2019 sayılı yazısı.( Dava konusu işlem)

- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24/10/2007 tarih ve 67460 sayılı yazısı. (Dava konusu işlem)

- 20/07/2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 No’lu Başbakanlık Genelgesi.

- Vekaletname.

- Sendika Genel Merkezi Yönetim Kurulunun dava açılmasına ilişkin kararı.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə