Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği
Yüklə 11.88 Kb.
tarix16.04.2016
ölçüsü11.88 Kb.
Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu

Genel Tebliği

(Seri No : 14)

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının üçüncü bendinin 3.11.1989 tarihinde yürürlüğe giren 378 sayılı KHK. ile yeniden düzenlenmesi dolayısıyla ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.


2547 sayılı Kanunun 378 sayılı KHK. nin 6 ncı maddesiyle değişik 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının üçüncü bendinde;
“Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz. Bu gibilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitelerin personel giderlerinden ödenir. Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin bir yılı aşan süreleri ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylıklarını kendi kurumlarından alırlar. Bunların yurt içi net aylıkları (ek gösterge, memuriyet taban ve kıdem aylığı ile ödenekler ve sair türlü ödemeler dahil) yurt dışına transfer edilir. Transfer edilen ödemeler tutarı ile burslu gidenlerin aldıkları burs ve bunlara yurt içinde yapılan ödemeler tutarı, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun Hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisattan az ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ödenir. Bunların okul ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs ücretleri kurumlarınca karşılanır. Kitap ve kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksitte ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir.”
hükmü yer almaktadır. Buna göre;
1- Lisansüstü eğitim, öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görevlilerinden kurumlarınca gönderilenlerin öğrenimleri süresince, burslu gidenlerin ise bir yıla kadar olan süreleri için öğrenim ücretleri ve yollukları dahil olmak üzere öğrenimleriyle ilgili her çeşit sosyal ve diğer giderleri personel giderlerinden karşılanacaktır. Diğer taraftan, maddede sayılan giderleri karşılamak üzere maktuen yapılan ödemeler için herhangi bir belge ibrazına gerek bulunmamaktadır.
2- Sözü edilen araştırma görevlilerinden kurumlarınca gönderilenlere öğrenimleri süresince, burslu gidenlere ise bir yıl süreyle aylıkları kurumlarınca ödenecektir. Transfer edilecek ödemelerde aylık, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı ve ödeneklerle sair her türlü ödemelerin net tutarları esas alınacaktır.
Fark ödemesi belirlenirken, kurumlarınca gönderilenlerin transfer edilen ödemeleri tutarı; burslu gidenlere yurt içinde ayrıca ödeme yapılması halinde burs tutarlarına bu ödemelerin net tutarları da ilave edilerek bulunacak toplam miktar, 1416 sayılı Kanuna göre o ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisatla kıyaslanarak hesaplanacak fark kendilerine ödenecektir. Burslu gidenlere bir yılı aşan süreleri için gerek fark ödemesi gerekse diğer ödemeler yapılmayacaktır.

3- Şahsen özel burs sağlayanlarla bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenlere ise, bu öğrenimleri dolayısıyla kurumları tarafından herhangi bir ödemede bulunulmayacaktır.


4- 378 sayılı KHK. nin yürürlük tarihine kadar ilgililere 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükümlerine göre yapılacak fark ödemelerinin hesabına, 8.9.1989 tarih ve 89/14505 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre o ülkede sürekli görevle bulunan bekar meslek memuruna ödenen aylığın ½’ si esas alınacaktır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile yurtdışında sürekli görevle bulunanların yurt dışı aylıkları yeniden belirlendiğinden kararın geçerlilik tarihi olan 1.9.1989 tarihinden 378 sayılı KHK. nin yürürlüğe girdiği tarihine kadar olan dönem için fark hesabına esas alınacak yurt dışı aylığı, anılan Karara göre belirlenecektir.
5- Lisans üstü eğitim-öğretim için yurtdışına gönderilen (halen yurtdışında bulunanlar dahil) araştırma görevlilerine, 8.11.1989 tarihinden itibaren 2547 sayılı Kanunun 378 sayılı KHK. ile değişik 33’ üncü maddesine göre ödemede bulunulacağından, bu tarihten önce 657 sayılı Kanunun 79'uncu maddesine göre yapılmış olan ödemelerden 8 Kasım 1989 tarihinden sonraki döneme isabet eden fazla kısmının ilgililerden tahsil edilmesi gerekmektedir.
6- 2547 sayılı Kanunun 378 sayılı KHK. ile değişik 33’ üncü maddesinde, ilgililere yurt dışında yapılacak fark ödemesinin hesabında 1416 sayılı Kanuna göre aynı ülkedeki öğrencilere verilen tahsisatın esas alınacağı belirtilmiştir.
Bundan, ilgililerin 1416 sayılı Kanun ve buna ilişkin Yönetmelik hükümlerine de tabi olacakları gibi bir sonuca varmak mümkün değildir. Bu itibarla anılan maddeye göre yurt dışına gönderilenlere, yapılacak ödemenin belirlenmesi dışında 1416 sayılı Kanun ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması gerekmekte olup, ödemelerde ise transfer tarihindeki döviz satış kurunun esas alınması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğinin yukarıdaki açıklamalara göre yürütülmesini rica ederim.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə