Xvi nolu sözleşme adı : Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin Sözleşme
Yüklə 194.06 Kb.
tarix17.04.2016
ölçüsü194.06 Kb.
XVI NOLU SÖZLEŞME


Adı : Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri

Verilmesine İlişkin Sözleşme
İmza yeri ve tarihi : Viyana, 08.09.1976
Türkiye için yürürlük tarihi : 30.06.1985
Sözleşmeyi İmzalayan Ülkeler : Almanya, Avusturya, Belçika, İspanya,

Fransa, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg,

Hollanda, Portekiz, İsviçre, Türkiye,

Slovenya, Hırvatistan, Makedonya,

Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Polonya, Moldova, Litvanya, Estonya, Romanya, Bulgaristan, Yeşil Burun Adaları

Sözleşmeyi Onaylayan Ülkeler : Almanya, Avusturya, Belçika, İspanya,

Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda,

Portekiz, İsviçre, Türkiye, Slovenya,

Hırvatistan, Makedonya, Bosna-Hersek,

Sırbistan, Karadağ, Polonya, Moldova, Litvanya, Estonya, Romanya, Bulgaristan, Yeşil Burun Adaları
Not :Sözleşmenin 14. maddesindeki “27 Eylül 1956 tarihinde Paris’te imzalanan Yabancı Memleketlerde Kullanılmak Üzere Verilecek Nüfus (Ahvali Şahsiye) Kayıt Hülasası Suretleri Hakkında Anlaşma bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği Devletler arasında uygulamadan kalkar.” Hükmü gereğince 1 nolu sözleşmenin yerini alır.


Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine Dair Sözleşmenin

Tasdikinin Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Kanun No :3041 Kabul Tarihi:4/9/1984
Madde 1- 08.09.1976 tarihinde Viyana’ da imzalanmış olan “Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine Dair Sözleşme” nin tasdiki uygun bulunmuştur.

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10.9.1984

_____ . _____


Karar Sayısı : 85/8963
4 Eylül 1984 tarih ve 3041 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine Dair Sözleşmenin onay belgesinin tevdi tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girmek üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/12/1984 tarihli ve KMEH-V-CİEC-1191-6451 sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 3/1/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır.

_____ . _____


Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine

İlişkin Sözleşme
Bu Sözleşmeyi imzalayan devletler, özellikle yabancı ülkelerde kullanılmak üzere verilecek çok dilde bazı nüfus kayıt örneklerine ilişkin kuralların geliştirilmesi amacı ile aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır.
Madde 1
Doğum, evlenme veya ölüme ait nüfus kayıt örnekleri, ilgili bir tarafın istemesi veya kullanımının bir çeviriyi gerektirmesi halinde, bu Sözleşmenin ekleri olan A, B ve C formüllerine uygun alarak düzenlenir.

Her Âkit Devlette, bu kayıt örnekleri, ancak nüfus kayıtlarının aslına uygun öneklerini almak hakkına sahip kişilere verilir.


Madde 2
Nüfus kayıt örnekleri, kütükteki ilk kayıtlar ile sonradan düşürülen açıklamalar esas alınarak düzenlenir.
Madde 3
Her Âkit Devlet, Uluslararası Kişisel Hal Komisyon’u Genel Kurul’u tarafından önceden içeriğinin kabul edilmiş olması koşuluyla, bu sözleşmenin ekindeki formülleri, diğer kayıt ve açıklamalara ait hane ve işaretlerle tamamlama yetkisine sahiptir.

Bununla birlikte, her Âkit Devlet, kimlik numarasının yazılacağı bir hane eklemeye yetkilidir.


Madde 4
Formüllerde yer alacak bütün kayıtlar, latin matbaa harfleri ile yazılır. Bu kayıtlar ayrıca, o kaydın düzenlenmesinde kullanılmış olan dilin harfleri ile de yazılabilir.
Madde 5
Tarihler Jo (Gün), Mo (Ay), An (Yıl) işaretleri altında birbirini izleyen sayılarla yazılır. Gün ve ay iki sayıyla, yıl dört sayıyla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı rakamla, 01’ den 09’ a kadar olan sayılarla gösterilir.
Bir kayıt örneğinde yazılan her yer adının arkasına, eğer bu yer örneği veren Devletin ülkesi değil ise, bu yerin bulunduğu Devletin adı da yazılır.
Kimlik numarası, nüfus kayıt örneğini veren devletin adından sonra yazılır.
Cinsiyeti göstermek için sadece şu işaretler kullanılır: F-Kadın, M-Erkek.
Evlenme, ayrılık, boşanma, evlenmenin iptalini, nüfus kaydı sahibi ile karı ve kocasının ölümünü göstermek için yalnızca şu işaretler kullanılır:
Mar=Evlenme, Sc= Ayrılık, Div=Boşanma, A= İptal, D=Ölüm, Dm= Kocanın Ölümü, Df= Karının Ölümü. Bu işaretleri olay tarihi yeri izler. Ayrıca “Mar” işaretinden sonra eşinin soyadı ve adı yazılır.
Madde 6
Nüfus kayıt örneğinin ön yüzündeki değişmez formüller, 5 inci maddede öngörülen tarihlere ilişkin işaretler hariç, kayıt örneğinin verildiği devletin resmi dili veya dillerinden birisi ve frasızca olmak üzere en az 2 dilde basılır.
İşaretlerin anlamı, en az, bu Sözleşmenin imzası sırasında Uluslararası Kişisel Hal Komisyon’u üyesi bulunan veya 27 Eylül 1956 tarihinde Paris’te imzalanan “Yabancı Memleketlerde Kullanılmak Üzere Verilecek Nüfus (Ahvali Şahsiye) Kayıt Hülasası Suretleri Hakkında Anlaşma” ile bağlı bulunan Devletlerden her birinin resmi dili veya dillerinden birisi ve İngilizce olarak belirtilmelidir.
Her nüfus kayıt örneğinin arka yüzünde şu hususlar bulunur:
-Bu maddenin ikinci fıkrasında gösteriler diller Sözleşmeye yapılan bir atıf (Sözleşmenin başlığı),
-Maddenin ikinci fıkrasında gösteriler diller kayıt örneğinin ön yüzünde kullanılmamış ise, değişmez formüllerin bu dildeki çevirileri,
-Sözleşmenin 3,4,5, ve 7 ince maddelerinin en azından kayıt örneğini veren makamın dilinde yazılmış bir özeti.
Bu Sözleşmeye katılan her Devlet, katılma belgesinin tevdii sırasında, değişmez formüllerin ve işaretlerin anlamını kendi resmi dilinde veya dillerinden birine yapılmış çevirilerin İsviçre Federal Hükümetine bildirecektir.
Bu çeviri İsviçre Federal Hükümeti tarafından Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişisel Hal Komisyon’u Genel Sekreterine gönderir.

Her Âkit Devlet, bu çeviriyi yetkili organları tarafından verilecek nüfus kayıt örneklerine eklemek yetkisine sahip olacaktır.


Madde 7
Nüfus kayıt örneğinin doldurulması sırasında hanelerden biri tamamen veya kısmen boş kalırsa, boş kısımlar çizgilerle kullanılmaz hale getirilir.
Madde 8
Nüfus kayıt örneklerine veriliş tarihi kaydedilir. Ve düzenleyen makamın imza ve mühürü vurulur. Bunlar, verildikleri Devletin yürürlükte bulunan iç hukuk kuralları gereğince verilmiş örneklerle aynı değerdedir.
Örnekler, ayrıca bir onayı veya onay yerine geçen işlemi gerektirmeksizin bu Sözleşme ile bağlı bulunan Devletlerin her birinin ülkesinde kabul edilir.
Madde 9
Nüfus kayıt örneklerinin parasız olarak verilmesine ilişkin uluslararası anlaşmalar saklı olmak kaydı ile, bu Sözleşme uyarınca verilen örnekler, bunları veren Devletin yürürlükteki iç mevzuatı gereğince düzenlenen örneklere uygulanan resim ve harçlardan daha fazlasına tabi tutulmaz.
Madde 10
Bu Sözleşme, nüfus kayıtlarının düzenlendiği veya tescil edildiği ülkenin iç mevzuatı gereğince düzenlenecek aslına uygun nüfus kayıt örneklerinin alınmasına engel olmaz.
Madde 11
Her Âkit Devlet, 12 inci maddede öngörülen bildirimin imzalanması yada katılma sırasında, bu Sözleşmeyi evlat edinilen çocukların nüfus kayıt örneklerine uygulamama yetkisini saklı tuttuğunu bildirebilir.

Madde 12
Âkit Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde yürürlüğe girmesi için Anayasaları uyarınca gerekli işlemlerin tamamlandığını İsviçre Federal Hükümetine bildireceklerdir.
İsviçre Federal Hükümeti, yukarıdaki fıkraya gereğince yapılmış her bildirimden, Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini haberdar edecektir.

Madde 13
Bu Sözleşme ikinci bildirimin verilir tarihini izleyen 30 uncu günden başlayarak yürürlüğe girecek ve bu işlemi tamamlamış olan beş Devlet arasında geçerli olacaktır.
Yukarıdaki maddede öngörülen işlemi sonradan tamalayan her âkit devlet için bu sözleşme, bildirimlerin verildiği tarihi izleyen otozuncu günden başlayarak geçerli olacaktır.
Bu sözleşmenin yürülüğe girmesi üzerine, depoziter hükümet sözleşmenin metnini, Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci maddesi uyarınca tescili ve yayınlanması için, Birleşmiş Milletler Sekreteryasına gönderecektir.
Madde 14
27 Eylül 1956 tarihinde Paris’te imzalanan “Yabancı Memleketlerde Kullanılmak Üzere Verilecek Nüfus (Ahvali Şahsiye) Kayıt Hülasası Suretleri Hakkında Anlaşma” bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği Devletler arasında uygulamadan kalkar.
Madde 15
11 inci maddede sözü edilen çekince her zaman tamamen veya kısmen geri alınabilir. Geri alma İsviçre Federal Hükümetine bildirilecektir.
İsviçre Federal Hükümeti, yukarıdaki fıkraya gereğince yapılan her bildirimden, Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini haberdar edecektir.
Madde 16
Bu Sözleşme, Âkit Devletlerin her birinin anavatan topraklarının tamamında bihakkın uygulanır.
Her Âkit Devlet, imza, bildirim, katılma sırasında veya daha sonra İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir bildirim ile, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı topraklarının birinde veya birkaçında veya uluslararası sorumluluğunu taşıdığı Devlet veya topraklarda uygulanabileceğini beyan edebilir. İsviçre Federal Hükümeti bu son bildirimlerden Âkit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri, bildirimde belirtilen toprak veya topraklar için, bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındığı tarihi izleyen altmışıncı gün yürürlüğe girecektir.
Bu maddenin ikinci fırkası hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunmuş olan her Devlet daha sonra her zaman İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir bildirim ile bu Sözleşmenin, bildirimde belirtilen Devlet ya da topraklardan bir veya birkaçında uygulamadan kalkacağını beyan edebilir.
İsviçre Federal Hükümeti, Âkit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini, bu yeni bildirimden haberdar edecektir.
Sözleşme, bildirimin İsviçre Federal Hükümeti tarafından alındığı tarihten başlayarak altmışıncı gün, söz konusu toprakta uygulamadan kalkacaktır.

Madde 17
Her Devlet, bu Sözleşmeye yürürlüğe girmesinden sonra katılabilir. Katılma belgesi, İsviçre Federal Hükümetine tevdi edilecektir. İsviçre Federal Hükümeti, Âkid Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterliğini katılma belgesinin tevdiinden haberdar edecektir. Sözleşme, katılma belgesini tevdi tarihini izleyen otuzuncu gün katılan Devlet için yürürlüğe girecektir.
Madde 18

Bu Sözleşme bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır. Bununla birlikte her Âkit Devlet, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği yazılı bir bildirim ile her zaman Sözleşmeyi fesh etmek hakkına sahip olacak ve İsviçre Federal Hükümeti diğer Sözleşen Devletleri ve Uluslararası Kişisel Hal Komisyon’u Genel Sekreterini bu bildirimden haberdar edecektir.


Fesih yetkisi, bu Sözleşmenin, feshi isteyen Devlet için yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıllık bir süre geçmedikçe kullanılamaz.
Fesih, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin İsviçre Federal Hükümeti tarafından alındığı tarihten başlayarak altı aylık bir sürenin geçmesinden sonra hüküm ifade eder.
Yukarıdaki hükümlerin tanıtı olmak üzere, usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış aşağıdaki imzaları bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek üzere 8 Eylül 1976 tarihinde Viyana’da tek nüsha olarak düzenlenmiş olup, aslına uygunluğu onaylanmış birer örneği diplomatik yoldan Âkit Devletlerden her birine ve Uluslararası Kişisel Hal Komisyon’u Genel Sekreterliğine gönderilecektir.


1

2


DEVLET TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUS İDARESİ FORMÜL A


Etat Service de l’état civil de

Staat Standesamtsbehörde
DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ NO :

Extrait de l’acte de naissance

Auszug aus dem Geburtseintrag

3

DOĞUM TARİHİ VE YERİ


Date et lieu de naissance

Tag und Ort der Geburt Jo Mo An

4

5

SOYADI


Nom

Name

ADI


Prénoms

Vornamen


6


13

KİMLİK NO


Numéro d’identification

Personenkennzeichen


CİNSİYETİ BABA ANA

Sexe Père Mère

Geschlecht Vater Mutter7

8


9

SOYADI


Nom

Name5


6

ADI


Prénoms

VornamenNÜFUSTA KAYITLI OLDUĞU YER *


Lieu et numéro du registre de famille

Ort und Nummer des Familienregisters
12


İŞLEME AİT DİĞER BİLGİLER

Autres énonciations de l’acte

Andere Angaben aus dem Eintrag


10VERİLİŞ TARİHİ

Date de délivrance Jo Mo An

Tag der Ausstellung

İMZA MÜHÜR

Signature Sceau


Unterschrift Siegel11

SYMBOLES/ZEICHEN/SYMBOLS/SİMBOLOS/ΣΥΜΒΟΛΑ/SIMBOLI/SYMBOLEN/SİMBOLOS/İŞARETLER/SIMBOLI

-Jo : Jour / Tag/ Day /Día / Ήμέρα / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan

-Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec

-An: Année / Jahr / Year /Aňo / Έτος / Anno / Jaar / Ano / Yıl / Godina

-M : Masculin/ Männlich / Masculine / Masculino / Άρρεν / Maschile / Mannelijk / Masculino / Erkek / Muški

-F: Féminin / Weiblich / Feminine / Femenino / Θήλυ / Femminile / Vrouwelijk / Feminino / Kadın / Ženski

-Mar: Mariage / Eheschließung / Marriage / Martrimonio / Γάμος / Matrimonio / Huwelijk / Casamento / Evlenme / Zaključenje braka

-Sc: Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separaciόn de cuerpos / Χωρισμός από τραπέξης και κοίτης / Separazione personale / Scheiding van tafel en bed / Separaçăo de pessoas e bens / Ayrılık / Fizička rastava

-Div: Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / Διαξύγιον / Divorzio / Echtscheiding / Divόrcio / Boşanma / Razvod

-A :Annulation / Nichtigerklärung / Annulment / Anulaciόn / Άκύρωστς / Annullamento / Nietigverklaring / Anulação / İptal / Poništenje

-Dm: Décès du mari / Tod des Ehemannes / Death of the husband / Defunciόn del marido / Θάνατος τοϋ συζύγου / Morte del marito / Overlijden van de man / Obito do marido / Kocanın ölümü / Smrt muža

-Df: Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defuniciόn de la mujer / Θάνατος τής συζύγου / Morte della moglie / Overlijden van de vrouw / Obito da mulher / Karının ölümü / Smrt žene

*Il a été ajouté par la décision du 10.9.1987 de l’Assemblée Générale de C.I.E.C. a Lisbonne

EXTRAIT DELIVRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNEE A VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976*

AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8 SEPTEMBER 1976

EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8,1976

CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976

ΆΠОΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΙΌΓΜΕΝΟΝ ΚΛΤ ΕΦΛΡΜΟΓΠΝ ΤΗΣ ΕΓΜΒΛΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒIΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΗΤΕΜΒΡΙΟΓ 1976

ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA IL 8 SETTEMBRE 1976

UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976

CERTIDAO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENÇAO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976

VİYANA’DA 8 EYLÜL 1976 TARİHİNDE İMZALANAN SÖZLEŞME UYARINCA VERİLEN ÖRNEKIZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BECU 8 SEPTEMBRA 1976


1

Staat/Country/Estado/Κράτος/Stato/Staat/Estado/Devlet/Drzava

2

Standesamtsbehörde/Civil registry office of/Registro civil de/ Ληξιαρχική άρχή τοϋ/Servizio dello stato civile/Dienst van de burgerlijke stand van/Serviços do registo civil de/Nüfus idaresi/Maticna sluzba

3

Auszug aus dem Geburtseintrag Nr/Extract from birth registration no./Certificacion del acta de nacimiento no./Άπόσπαξμα ληξιαρχικής πράξεως γάμου άριδ./Estratto dell’atto di nascita n./Uittreksel uit de geboorteakte nr./Certidao do assento de nascimento no/Doğum kayıt örneği No/İzvod iz matiçne knjige rodjenih br.

4

Tag und Ort der Geburt/Date and place of birth/Fecha y lugar de nacimiento/Χρονολογία хαί τόπος τελέσεως τοϋ/Data e luogo di nascita/Geboortedatum en plaats/Date e lugar do nascimento/Doğum tarihi ve yeri/Datum i mesto rodjenja

5

Name/Name/Apellidos/Έπώνυμον/Cognome/Naam/Apelidos/Soyadı/Prezime

6

Vornamen/Forenames/Nombre propio/Ονόματα/Prenomi/Voornamen/Nome proprio/Adı/Ime

7

Geschlecht/Sex/Sexo/Φϋλον/sesso/Geslacht/Sexo/Cinsiyeti/Pol

8

Vater/Father/Padre/Πατήρ/Padre/Vader/Pai/Baba/Otac

9

Mutter/Mother/Madre/Μήτηρ/Madre/Moeder/Mae/Ana/Majka

10

Andere Angaben aus dem Eintrag/Other particulars of the registration/Otros datos del acta/΄Έτεραι έγγραφαί τής πράξεως/Altre enunciazioni dell’atto/Andere vermeldingen van de akte/Outros elementos do assento/İşleme ait diğer bilgiler/Drugi podacı iz izvoda

11

Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel/Date of issue, signature, seal/Fecha de expedicion, firma, sello/Χρονολογία έκδόσεως, ϋπογραφή, σφραγίς/Data di rilascio, firma, bollo/Datum van afgifte, handtekening, zegel/Data de emissao, assinature, selo/Veriliş tarihi, imza, mühür/Datum izdavanja, potpis, pecat

12

Ort und Nummer des Familienregisters/Location and number of the family register/Lugar y numero del registro de familia/Τόπος καί άριθμός τοϋ οίκογενειακοϋ μητρώου/Luogo e numero del registro di famiglia/Plaats en nummer van het familieregister/Lugar e numero do registro de familia/Nüfusta kayıtlı olduğu yer/Mesto i broj upisa u matiçne knjige

13

Personenkennzeichen/Identification number/Numero de identification/Προσδιοριστικός άριθμός τοϋ άτόμου/Numero di identificazione/Identificatienummer/Numero de identificaçao/Kimlik No/Broj lione karte


*Bu sözleşmenin 3,4,5 ve 7’nci maddelerine göre:


 • Kayıtlar Latin kitap harfleri ile yazılır; bu kayıtlar ayrıca, dayandıkları belgenin düzenlenmesinde kullanılan dilin harfleri ile de yazılabilir.

 • Tarihler, sırasıyla gün, ay ve yılı gösteren rakamlarla yazılır. Gün ve ay iki rakamla, yıl dört rakamla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı 01’den 09’a kadar olan rakamlarla gösterilir.

 • Her yer isminin yanına, eğer bu yer örneği veren devletin ülkesinde değil ise, bu yerin bağlı olduğu devletin adı da yazılır.

 • Mar, Sc, Div, A, D, Dm, Df işaretlerini, olay tarihi ve yeri izler ayrıca, Mar işaretinden sonra eşin soyadı ve adı yazılır.

 • Belgedeki açıklamalar, bir haneyi veya bu hanenin bir kısmını doldurmaya imkan vermediği takdirde, boş kalan kısım çizgilerle kullanılmaz hale getirilir.

 • Diğer hane veya işaretlerin eklenmesi, önceden Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’unun onayına sunulur.1

DEVLET TÜRKİYE CUMHURİYETİ


Etat

Staat


2

NÜFUS İDARESİ FORMÜL B


Service de l’état civil de

Standesamtsbehörde
EVLENME KAYIT ÖRNEĞİ No:

Extrait de l’acte de mariage

Auszug aus dem Heiratseintrag


3
4

EVLENME TARİHİ VE YERİ


Date et lieu du mariage

Tag und Ort der Eheschliessung
Jo Mo An


5
KOCA

Mari


Ehemann


6
KARI


Femme

Ehefrau


7

EVLENMEDEN ÖNCEKİ SOYADI


Nom avant le mariage

Name vor der Eheschliessung

8

ADI


Prénoms

Vornamen
9

DOĞUM TARİHİ VE YERİ


Date et lieu de naissance

Tag und Ort der GeburtJo Mo An

Jo Mo An10

EVLENDİKTEN SONRAKİ SOYADI

Nom après le mariage

Name nach der Eheschliessung
14

KİMLİK NO


Numéro d’Identification

Personenkennzeichen

13

NÜFUSTA KAYITLI OLDUĞU YER*


Lieu et numéro du registre de famille

Ort und Nummer des Familienregisters

11
İŞLEME AİT DİĞER BİLGİLER

Autres énonciations de l’acte

Andere Angaben aus dem Eintrag


12


VERİLİŞ TARİHİ

Date de délivrance Jo Mo An

Tag der Ausstellung

İMZA MÜHÜR

Signature Sceau


Unterschrift Siegel


SYMBOLES/ZEICHEN/SYMBOLS/SİMBOLOS/ΣΥΜΒΟΛΑ/SIMBOLI/SYMBOLEN/SİMBOLOS/İŞARETLER/SIMBOLI

-Jo : Jour / Tag / Day / Día / Ήμέρα / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan

-Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec

-An: Année / Jahr / Year / Ano / ΄Έτος / Anno / Jaar / Ano / Yıl / Godina

-M : Masculin / Männlich / Masculine / Masculino / ΄Άρρεν / Maschile / Mannelijk / Masculino / Erkek / Muski

-Sc: Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separacion personal / Χωρισμός άπό τραπέξης καί κοίτης / Separazione personale / Scheiding van tafel en bed / Separaçao de pessoas e bens / Ayrılık / Fizička rastava

-Div: Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / Διαξύγιο / Divorzio / Echtscheiding / Divorcio / Boşanma / Razvod

-A :Annulation / Nichtigerklärung / Annulment / Anulacion / Annullamento / Nietigverklaring / Anulação / İptal / Ponistenje

-Dm: Décès du mari / Tod des Ehemannes / Death of the husband / Defunción del marido / Θάνατος τοϋ συζϋγου / Morte del marito / Overlijden van de man / Obito do marido / Kocanın ölümü / Smrt muža

-Df: Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defunición de la mujer / Θάνατος τής συζϋγου / Morte della moglie / Overlijden van de vrouw / Obito da mulher / Karının ölümü / Smrt zene
*Il a été ajouté par la décision du 10.9.1987 de l’Assemblée Générale de C.I.E.C. a Lisbonne

EXTRAIT DELIVRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNEE A VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976*

AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8 SEPTEMBER 1976

EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8,1976

CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976

ΆΠОΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΙΌΓΜΕΝΟΝ ΚΛΤ ΕΦΛΡΜΟΓΠΝ ΤΗΣ ΕΓΜΒΛΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒIΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΗΤΕΜΒΡΙΟΓ 1976

ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA IL 8 SETTEMBRE 1976

UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976

CERTIDAO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENÇAO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976

VİYANA’DA 8 EYLÜL 1976 TARİHİNDE İMZALANAN SÖZLEŞME UYARINCA VERİLEN ÖRNEKIZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BECU 8 SEPTEMBRA 1976

1

Staat/Country/Estado/Κράτος/Stato/Staat/Estado/Devlet/Drzava

2

Standesamtsbehörde/Civil registry office of/Registro civil de/Ληξιαρχική άρχή τοϋ/Servizio dello stato civile/Dienst van de burgerlijke stand van/Serviços do registo civil de/Nüfus idaresi/Maticna sluzba

3

Auszug aus dem Heiratseintrag Nr/Extract from marriage registration no./Extrocto del acta de matrimonio Num./Άπόσπαξμα ληξιαρχικής πράξτως γάμου άριθ/Estratto dell’atto di matrimonio n./Uittreksel uit de huwelijksakte nr./Certidao do assento de casamento no/Evlenme kayıt örneği No/İzvod iz matiçne knjige vjencanih br.

4

Tag und Ort der Eheschliessung/Date and place of marriage/Fecha y lugar de matrimonio/Хρονολοία καί τόπος τελέσεως τοϋ γάμου/Data e luogo del matrimonio/ Datum en plaats van huwelijk/Data e lugar do casamento/Evlenme tarihi ve yeri/Datum i mesto zakljucenja

5

Ehemann/Husband/Marido/Σύζυγου/Marito/Man/Marido/Koca/Muz

6

Ehefrau/Wife/Mujer/Γυνή/Moglie/Vrouw/Muher/Karı/Zena

7

Name vor der Eheschliessung/Name before the marriage/Apellidos antes del matrimonio/Έπώνυμον/πρό τοϋ γάμου/Cognome prima del matrimonio/Naam voor het huwelijk/Apelidos antes do casamento/Evlenmeden önceki soyadı/Prezime pre zakljucenja braka

8

Vornamen/Forenames/Nombre propio/Ονόματα/Prenomi/Voornamen/Nome proprio/Adı/Ime

9

Tag und Ort der Geburt/Date and place of birth/Fecha y lugar de nacimiento/Χρονολογία хαί τόπος τελέσεως τοϋ/Data e luogo del matrimonio/ Datum en plaats van huwelijk/Data e lugar do casamento/Doğum tarihi ve yeri/Datum i mesto zakljucenja

10

Name nach der Eheschliessung/Name following marriage/Apellidos después del matrimonio/Έπώνυμον μετά τόν γάμον/Cognome dopo il matrimonio/Naam na het huwelijk/Apelidos depois do casamento/Evlendikten sonraki soyadı/Prezime poste zakljucenja braka

11

Andere Angaben aus dem Eintrag/Other particulars of the registration/Otros datos del acta/΄Έτεραι έγγραφαί τής πράξεως/Altre enunciazioni dell’atto/Andere vermeldingen van de akte/Outros elementos do assento/İşleme ait diğer bilgiler/Drugi podacı iz izvoda

12

Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel/Date of issue, signature, seal/Fecha de expedicion, firma, sello/Χρονολογία έκδόσεως, ϋπογραφή, σφραγίς/Data di rilascio, firma, bollo/Datum van afgifte, handtekening, zegel/Data de emissao, assinature, selo/Veriliş tarihi, imza, mühür/Datum izdavanja, potpis, pecat

13

Ort und Nummer des Familienregisters/Location and number of the family register/Lugar y numero del registro de familia/Τόπος καί άριθμός τοϋ οίκογενειακοϋ μητρώου/Luogo e numero del registro di famiglia/Plaats en nummer van het familieregister/Lugar e numero do registro de familia/Nüfusta kayıtlı olduğu yer/Mesto i broj upisa u matiçne knjige

14

Personenkennzeichen/Identification number/Numero de identification/Προσδιοριστικός άριθμός τοϋ άτόμου/Numero di identificazione/Identificatienummer/Numero de identificaçao/Kimlik No/Broj lione karte


*Bu sözleşmenin 3,4,5 ve 7’nci maddelerine göre:

 • Kayıtlar Latin kitap harfleri ile yazılır; bu kayıtlar ayrıca, dayandıkları belgenin düzenlenmesinde kullanılan dilin harfleri ile de yazılabilir.

 • Tarihler, sırasıyla gün, ay ve yılı gösteren rakamlarla yazılır. Gün ve ay iki rakamla, yıl dört rakamla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı 01’den 09’a kadar olan rakamlarla gösterilir.

 • Her yer isminin yanına, eğer bu yer örneği veren devletin ülkesinde değil ise, bu yerin bağlı olduğu devletin adı da yazılır.

 • Mar, Sc, Div, A, D, Dm, Df işaretlerini, olay tarihi ve yeri izler ayrıca, Mar işaretinden sonra eşin soyadı ve adı yazılır.

 • Belgedeki açıklamalar, bir haneyi veya bu hanenin bir kısmını doldurmaya imkan vermediği takdirde, boş kalan kısım çizgilerle kullanılmaz hale getirilir.

 • Diğer hane veya işaretlerin eklenmesi, önceden Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’unun onayına sunulur.

1

DEVLET TÜRKİYE CUMHURİYETİ


Etat

Staat


2

NÜFUS İDARESİ FORMÜL C


Service de l’état civil de

StandesamtsbehördeÖLÜM KAYIT ÖRNEĞİ No:

Extrait de l’acte de décès

Auszug aus dem Sterbeeintrag


3
4

ÖLÜM TARİHİ VE YERİ


Date et lieu de décès

Tag und Ort des TodesJo Mo An


5

SOYADI


Nom

Name6

ADI


Prénoms

Vornamen


7

CİNSİYETİ

Sexe


Geschlecht

8

DOĞUM TARİHİ VE YERİ


Date et lieu de naissance

Tag und Ort der GeburtJo Mo An
15

KİMLİK NO


Numéro d’Identification

Personenkennzeichen9

SON EŞİNİN SOYADI

Nom du dernier conjoint

Name des letzten Ehegatten


10

SON EŞİNİN ADI

Nom du dernier conjoint

Name des letzten Ehegatten
BABA

Père


Vater
ANA

Mère


Mutter
12
135

SOYADI


Nom

Name
6

ADI


Prénoms

Vornamen
14

NÜFUSTA KAYITLI OLDUĞU YER*


Lieu et numéro du registre de famille

Ort und Nummer des Familienregisters


11
VERİLİŞ TARİHİ

Date de délivrance

Tag der AusstellungİMZA

Signature

Unterschrift
Jo Mo AnMÜHÜR

Sceau


Siegel

SYMBOLES/ZEICHEN/SYMBOLS/SİMBOLOS/ΣΥΜΒΟΛΑ/SIMBOLI/SYMBOLEN/SİMBOLOS/İŞARETLER/SIMBOLI

-Jo : Jour / Tag / Day / Día / Ήμέρα / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan

-Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec

-An: Année / Jahr / Year / Ano / ΄Έτος / Anno / Jaar / Ano / Yıl / Godina

-M : Masculin / Männlich / Masculine / Masculino / ΄Άρρεν / Maschile / Mannelijk / Masculino / Erkek / Muski

-F: Féminin / Weiblich / Feminine / Femenino / Θήλυ / Femminile / Vrouwelijk / Feminino / Kadın / Ženski


*Il a été ajouté par la décision du 10.9.1987 de l’Assemblée Générale de C.I.E.C. a Lisbonne

EXTRAIT DELIVRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNEE A VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976*

AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8 SEPTEMBER 1976

EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8,1976

CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976

ΆΠОΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΙΌΓΜΕΝΟΝ ΚΛΤ ΕΦΛΡΜΟΓΠΝ ΤΗΣ ΕΓΜΒΛΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒIΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΗΤΕΜΒΡΙΟΓ 1976

ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA IL 8 SETTEMBRE 1976

UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976

CERTIDAO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENÇAO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976

VİYANA’DA 8 EYLÜL 1976 TARİHİNDE İMZALANAN SÖZLEŞME UYARINCA VERİLEN ÖRNEKIZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BECU 8 SEPTEMBRA 1976


1

Staat/Country/Estado/Κράτος/Stato/Staat/Estado/Devlet/Drzava

2

Standesamtsbehörde/Civil registry office of/Registro civil de/Ληξιαρχική άρχή τοϋ/Servizio dello stato civile/Dienst van de burgerlijke stand van/Serviços do registo civil de/Nüfus idaresi/Maticna sluzba

3

Auszug aus dem Sterbeeintrag Nr/Extract from death registration no./Extrocto del acta de defuncion Num./Άπόσπαξμα ληξιαρχικής πράξτως θανάτο άριθ/Estratto dell’atto di morte n./Uittreksel uit de overlijdensakte nr./Certidao do assento de obito no/Ölüm kayıt örneği No/İzvod iz matiçne knjige umrlih br.

4

Tag und Ort des Todes/Date and place of death/Fecha y lugar de defuncion/Хρονολοία καί τόπος θανάτο/Data e luogo della morte/ Datum en plaats van overlijden/Data e lugar do obito/Ölüm tarihi ve yeri/Datum i mesto smrti

5

Name/Name/Apellidos/Έπώνυμον/Cognome/Naam/Apelidos/Soyadı/Prezime

6

Vornamen/Forenames/Nombre propio/Ονόματα/Prenomi/Voornamen/Nome proprio/Adı/Ime

7

Geschlecht/Sex/Sexo/Φϋλον/sesso/Geslacht/Sexo/Cinsiyeti/Pol

8

Tag und Ort der Geburt/Date and place of birth/Fecha y lugar de nacimiento/Χρονολογία хαί τόπος τελέσεως τοϋ/Data e luogo del nascita/Geboortedatum en plaats/Data e lugar do nascimento/Doğum tarihi ve yeri/Datum i mesto rodjenja

9

Name des letzten Ehegatten/Name of the last spouse/Apellidos del conyuge/Έπώνυμον τοϋ τελεωταίου σωζώγου/Cognome dell’ultimo/Naam van de laatste echtgenoot/Apelidos do ultimo cŏjuge/Son eşinin soyadı/Prezime poslednjeg supruznika

10

Vornamen des letzten Ehegatten/Forename of the last spouse/Nombre proprio del ultimo conyuge/Ονόματα τοϋ τελεωταίου σωζώγου/Prenomi dell’ultimo coniuge/Voornamen van de laatste echtgenoot/Nome proprio do ultimo conjuge/Son eşinin adı/Ime poslednjeg supruznika

11

Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel/Date of issue, signature, seal/Fecha de expedicion, firma, sello/Χρονολογία έκδόσεως, ϋπογραφή, σφραγίς/Data di rilascio, firma, bollo/Datum van afgifte, handtekening, zegel/Data de emissao, assinature, selo/Veriliş tarihi, imza, mühür/Datum izdavanja, potpis, pecat

12

Vater/Father/Padre/Πατήρ/Padre/Vader/Pai/Baba/Otac

13

Mutter/Mother/Madre/Μήτηρ/Madre/Moeder/Mae/Ana/Majka

14

Ort und Nummer des Familienregisters/Location and number of the family register/Lugar y numero del registro de familia/Τόπος καί άριθμός τοϋ οίκογενειακοϋ μητρώου/Luogo e numero del registro di famiglia/Plaats en nummer van het familieregister/Lugar e numero do registro de familia/Nüfusta kayıtlı olduğu yer/Mesto i broj upisa u matiçne knjige

15

Personenkennzeichen/Identification number/Numero de identification/Προσδιοριστικός άριθμός τοϋ άτόμου/Numero di identificazione/Identificatienummer/Numero de identificaçao/Kimlik No/Broj lione karte

*Bu sözleşmenin 3,4,5 ve 7’nci maddelerine göre:
 • Kayıtlar Latin kitap harfleri ile yazılır; bu kayıtlar ayrıca, dayandıkları belgenin düzenlenmesinde kullanılan dilin harfleri ile de yazılabilir.

 • Tarihler, sırasıyla gün, ay ve yılı gösteren rakamlarla yazılır. Gün ve ay iki rakamla, yıl dört rakamla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı 01’den 09’a kadar olan rakamlarla gösterilir.

 • Her yer isminin yanına, eğer bu yer örneği veren devletin ülkesinde değil ise, bu yerin bağlı olduğu devletin adı da yazılır.

 • Mar, Sc, Div, A, D, Dm, Df işaretlerini, olay tarihi ve yeri izler ayrıca, Mar işaretinden sonra eşin soyadı ve adı yazılır.

 • Belgedeki açıklamalar, bir haneyi veya bu hanenin bir kısmını doldurmaya imkan vermediği takdirde, boş kalan kısım çizgilerle kullanılmaz hale getirilir.

 • Diğer hane veya işaretlerin eklenmesi, önceden Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’unun onayına sunulur.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə