Wzór umowy najmu na czas oznaczony Umowa nr
Yüklə 52.61 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü52.61 Kb.


Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na najem lokali użytkowych

w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów

m.st. Warszawy

wzór umowy najmu na czas oznaczonyUmowa NR ................
zawarta w dniu .................................... w Warszawie pomiędzy

Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą 02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, nr NIP 525-22-48-481, REGON 015259640-00160, zwanym w treści umowy Wynajmującym, reprezentowanym przez:

……………………….na podstawie pełnomocnictwa Nr………… z dnia ……………………

i

……………………….na podstawie pełnomocnictwa Nr ..…… z dnia …………………….,a

....................................................................................................................................................... z siedzibą w ………………………………… przy ul. …………………………………., nr NIP ……………………………, nr PESEL/REGON ……………………………………., prowadzącym/-cą działalność na podstawie / wpisanym/-ną do .....................................................................................................................................................,

zwanym/-ną w treści umowy „Najemcą”,

reprezentowanym/- ną przez :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

o następującej treści :

§ 1

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem, a Najemca bierze do używania, lokal użytkowy oznaczony nr ……w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie znajdującym się na działkach ew. nr 12, obręb 1-05-51, usytuowany w Dzielnicy Wilanów o powierzchni ogólnej ………. m2, zwany dalej lokalem.

2. Strony oświadczają, że podany w ust. 1 metraż powierzchni ogólnej …….. m 2 został przyjęty przez strony wyłącznie dla dla potrzeb niniejszej umowy, a zmiana wyliczeń tej powierzchni na cele inne niż niniejszy najem lokalu nie stanowi podstawy zmian umowy najmu lub jakichkolwiek innych roszczeń stron.
§ 2

1. Wynajmujący oświadcza, że nieruchomość oraz lokal, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

2. Lokal zostanie wydany Najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy po dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 16 ust. 1. Powyższy protokół zawiera opis stanu technicznego lokalu, w tym rodzaj i stan techniczny instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu. Stan lokalu opisany w protokole będzie stanowił podstawę do rozliczeń Stron po zakończeniu umowy najmu i po zwrocie lokalu przez Najemcę.

3. Wynajmujący, bez wcześniejszego powiadamiania Najemcy, ma prawo do dokonywania wizji lokalu, w szczególności w celu przeprowadzenia kontroli właściwej eksploatacji lokalu, a Najemca ma obowiązek umożliwić Wynajmującemu przeprowadzenie tej kontroli.§ 3

  1. Lokal będzie wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie w celu prowadzenia w nim działalności …………………………………………………………………………………..

2.Każdorazowa zmiana przeznaczenia lokalu, o którym mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

4. Najemca zobowiązuje się rozpocząć działalność, o której mowa w ust. 1, w terminie najpóźniej do dnia ……………......

5. Ponad jednomiesięczne przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 3, z przyczyn leżących po stronie Najemcy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego na przedłużenie tego terminu, stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Wynajmującego za wypowiedzeniem.

6. Najemca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego umieszczać szyldów, reklam, plakatów, napisów i innych oznaczeń Najemcy na nieruchomości (poza lokalem).


§ 4

Poza innymi obowiązkami określonymi w niniejszej umowie i przepisami prawa Najemca zobowiązuje się do:

1) używania lokalu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nim wyłącznie działalności określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z przepisami prawa,

2) dbałości o estetykę, wystrój wewnętrzny i zewnętrzny lokalu, utrzymania w lokalu porządku i czystości oraz jego okresowego odnawiania,

3) nie dokonywania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób trwały substancję lokalu lub budynku, w którym lokal się znajduje, w szczególności wymiany okien, drzwi, przebudowy otworów, trwałej przebudowy układu wnętrza,

4) nie oddawania lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego,

5) pisemnego powiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej lub o dokonaniu innej czynności, której skutkiem będzie zmiana osoby Najemcy - w terminie 7 dni od dnia ich dokonania,

6) uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, jeżeli dla dokonania danej czynności przez Najemcę takie pozwolenia będą konieczne,

7) używania lokalu zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

8) uiszczania podatku od nieruchomości.§ 5

1. Najemca zobowiązany jest w okresie najmu do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie następujących napraw w lokalu i jego wyposażenia umożliwiających jego prawidłową eksploatację, a w szczególności:

1) konserwacji i napraw podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, ściennych, okładzin ceramicznych i szklanych,

2) napraw okien i drzwi, zamków, zamknięć oraz wbudowanych mebli,

3) konserwacji, naprawy (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie z ogrzewania lokalu,

5) uzupełniania oszklenia drzwi i okien oraz oświetlenia w lokalu

6) naprawy i wymiany osprzętu instalacji elektrycznej w lokalu,

7) naprawy i konserwacji urządzeń wentylacyjnych,

8) odnawiania lokalu gwarantującego utrzymanie lokalu w należytej czystości, w tym malowania całego lokalu, naprawy tynków oraz malowania drzwi i okien.

2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może dokonywać w lokalu istotnych zmian ani jakichkolwiek ulepszeń.

3. Najemca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe lokalu i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
§ 6

1. Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w celu zapewnienia sprawnego działania urządzeń technicznych w budynku, umożliwiających Najemcy korzystanie z energii elektrycznej, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody. Ponadto odpowiedzialny jest za odprowadzanie ścieków, a także zobowiązany jest do wykonania pozostałych napraw lokalu i znajdujących się w nim urządzeń, które nie obciążają Najemcy, chyba że urządzenia te zostały zainstalowane przez Najemcę we własnym zakresie na jego koszt.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji doprowadzających media do lokalu, spowodowanej działaniami Najemcy.

3. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Najemcy za majątek Najemcy znajdujący się w lokalu. Zabezpieczenie lokalu przed kradzieżą i włamaniem oraz ewentualne ubezpieczenie majątku znajdującego się w lokalu od wszelkich ewentualnych szkód spoczywa wyłącznie na Najemcy i jego też obciążają wszelkie koszty z tym związane.§ 7

1. W przypadku konieczności dokonania w lokalu napraw obciążających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest, po powiadomieniu go przez Wynajmującego, umożliwić swobodny dostęp do lokalu.

2. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie nagła i nieprzewidziana potrzeba wykonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca niezwłocznie na piśmie powiadomi o tym Wynajmującego. W wypadku zaniechania tego obowiązku przez Najemcę, Wynajmujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek biernego zachowania się Najemcy. O ile to możliwe, Strony niniejszej umowy uzgodnią na piśmie termin wykonania naprawy przez Wynajmującego. W przypadku niewykonania tych napraw przez Wynajmującego pomimo upływu uzgodnionego j.w. przez Strony na piśmie terminu ich wykonania, Najemca może wykonać we własnym zakresie konieczne naprawy na koszt Wynajmującego. W takiej sytuacji Najemca według swego wyboru może żądać zapłaty na jego rzecz należności powstałej z tego tytułu lub zaliczyć ją na poczet opłat czynszowych. Rozliczenie nakładów poniesionych przez Najemcę następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Wynajmującego, określającego zakres i wartość wykonanych robót, z uwzględnieniem stawek i narzutów określonych w Wydawnictwie „SEKOCENBUD”.

3. W przypadku awarii Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia lokalu Wynajmującemu lub wskazanej przez niego osobie, w celu dokonania niezbędnej naprawy.

4. Za czas wyłączenia lokalu z używania z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, Najemcy przysługuje odpowiednie obniżenie czynszu najmu. Ustalenie w powyższym zakresie powinno być dokonane przez Wynajmującego najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia przez Najemcę odpowiedniego wniosku. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może jednak ulec przedłużeniu do dwóch miesięcy w sytuacjach szczególnie skomplikowanych - w takim wypadku Wynajmujący jest zobowiązany zawiadomić o tym Najemcę z podaniem przyczyny przedłużenia terminu rozpatrzenia jego wniosku.

§ 8

1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu, począwszy od dnia podpisania umowy tj. od dnia ……………., miesięczny czynsz najmu w wysokości netto:…......... zł. (słownie: ...............................................................) za lokal, powiększony o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT.

2. Niezależnie od czynszu Najemca zobowiązuje się uiszczać na rzecz Wynajmującego miesięczne opłaty za świadczenia dodatkowe :

-ogrzewanie lokalu,

-dostarczanie ciepłej i zimnej wody,

-odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej,

-dostarczanie energii elektrycznej,

stosownie do obciążeń Wynajmującego z tego tytułu i proporcjonalnie do zajmowanej przez Najemcę powierzchni lokalu - według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawek opłat za w/w świadczenia dodatkowe, wynikającej z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do zapłaty należności wyliczonej na podstawie nowych stawek, po każdorazowym pisemnym zawiadomieniu go przez Wynajmującego. Zmiana wysokości opłat za świadczenia dodatkowe dokonana w powyższym trybie nie stanowi zmiany umowy.

3. Najemca zobowiązuje się do zawarcia umowy z uprawnionym przedsiebiorcą na wywóz powstających w lokalu odpadów.

4. Czynsz najmu i opłaty za świadczenia dodatkowe płatne są z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc, bez dodatkowego wezwania do zapłaty na rachunek bankowy Wynajmującego Nr ………………………………..

5. Za termin dotrzymania przez Najemcę ustalonego umową terminu płatności ustala się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego.

6. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy, a także do ich przesyłania za pośrednictwem poczty, o ile nie zostaną odebrane i pokwitowane przez Najemcę osobiście.

7. Opóźnienie w zapłacie czynszu najmu oraz opłat za świadczenia dodatkowe przekraczające dwa pełne okresy płatności stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu przez Wynajmującego bez zachowania terminów wypowiedzenia, po uprzednim udzieleniu Najemcy na piśmie dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległości.

8. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie określonym w ust. 4 Wynajmującemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia.

9. W przypadku zalegania lub opóźniania się przez Najemcę z płatnościami wynikającymi z niniejszej umowy, dokonane przez Najemcę wpłaty Wynajmujący ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia, następnie na czynsz.

10.W przypadku korzystania z lokalu bez tytułu prawnego naliczane będzie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości 200% dotychczasowego miesięcznego czynszu brutto, a także opłaty za świadczenia dodatkowe, o których mowa w ust. 2, w okresie od dnia zakończenia umowy do dnia wydania lokalu. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu, a także opłaty za świadczenia dodatkowe, wymagane są za pełny miesiąc, również w przypadku wydania lokalu w trakcie danego miesiąca.
§ 9

1. Czynsz najmu określony w § 8 ust. 1 niniejszej umowy podlega corocznej waloryzacji. Zmiana wysokości czynszu następuje za jednomiesięcznym pisemnym powiadomieniem Najemcy przez Wynajmującego – zmiana wysokości czynszu w tym trybie nie stanowi zmiany warunków umowy.

2. Zmiany czynszu, o których mowa w ust. l, następują nie częściej niż raz w roku i dokonywane są one w oparciu o zapisy aktów prawa miejscowego ustalanych przez właściwy organ m.st. Warszawy.

§ 10

1. Umowę niniejszą Strony zawierają na czas oznaczony od dnia ………..do dnia …………

2. Przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta Najemca może złożyć wniosek o zawarcie kolejnej umowy na czas oznaczony.
§ 11

1. W przypadkach, gdy Najemca :

1) używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem, w tym dopuszcza do powstania szkód i mimo upomnienia nie przestaje używać lokalu w taki sposób, lub

2) zaniedbuje lokal do tego stopnia, że zostaje on narażony na zniszczenie, lub

3) pomimo wcześniejszego upomnienia ze strony Wynajmującego przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, lub

4) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty czynszu i zachodzą przesłanki z § 8 ust. 6 niniejszej umowy, lub

5) zaniedbał obowiązku powiadomienia Wynajmującego, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,

Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania terminów wypowiedzenia. Prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przysługuje Wynajmującemu także w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

2. Wynajmujący może ponadto rozwiązać umowę za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku, gdy Najemca :

1) zaniedbał obowiązku powiadomienia Wynajmującego, o którym mowa w § 4 pkt 6) niniejszej umowy,

2) zaniedbał obowiązku powiadomienia Wynajmującego, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy i nie dokonał niezbędnych napraw, wynikających z nagłej i nieprzewidzianej potrzeby,

3) korzysta z lokalu nie przestrzegając postanowień umowy oraz przepisów prawa,

4) nie rozpoczął działalności w terminie określonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,

5) nie dochował obowiązków określonych w § 4 pkt 2)-4) niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy Najemca oddał lokal w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub części bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący rozwiązuje niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia.

4. W przypadku, gdy Najemca prowadzi działalność handlową, w tym promocyjną i informacyjną, produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. dopalaczami, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia, Wynajmujący rozwiązuje niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia.

5. Umowa może zostać rozwiązana przez Strony w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.

6. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1-4 wymaga zachowania - pod rygorem nieważności - formy pisemnej i doręczenia drugiej Stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


§ 12

1. Po rozwiązaniu niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Wynajmującego lokalu w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie lokalu będące następstwem jego prawidłowego używania. Podstawę do ustalenia stanu technicznego zwracanego lokalu stanowić będzie porównanie stanu lokalu wynikającego z protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy i protokołu, o którym mowa w ust. 2.

2. Zwrot lokalu po zakończeniu niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy. W razie odmowy podpisania tego protokołu przez Najemcę, Najemcę obciążają wszelkie konsekwencje wynikające z treści protokołu podpisanego wyłącznie przez Wynajmującego.

3. Zwracany lokal winien zostać opróżniony z wszelkich rzeczy należących do Najemcy – pod rygorem ich usunięcia przez Wynajmującego na koszt Najemcy, o ile Najemca nie usunie ich z lokalu w terminie najpóźniej jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go przez Wynajmującego. Po upływie tego terminu pozostawione w lokalu rzeczy traktowane będą jako porzucone przez Najemcę.

4. Jeżeli Najemca zmienił lub ulepszył lokal bez wymaganej zgody Wynajmującego, Wynajmujący w braku odmiennej umowy może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu lokalu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Podstawą obliczenia wartości nakładów poniesionych przez Najemcę w lokalu będzie zakres zmian i wartość tych nakładów oparta na zatwierdzonym przez Wynajmującego kosztorysie, bazującym na średnich stawkach określonych w Wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” dla danego okresu.

5. Wynajmujący nie jest również zobowiązany do zwrotu Najemcy poniesionych przez niego nakładów mających na celu przystosowanie lokalu do jego indywidualnych potrzeb.


§ 13

1. Wszelkie pisma kierowane do Wynajmującego będą doręczane na adres :

Zespół Szkół Nr 79, ul. Wiertnica 26, 02-952 Warszawa,

a informacje przekazywane na na fax nr 22 885 00 60 wew. 144 lub 101 lub adres poczty elektronicznej sport.wilanow@o2.pl

zaś do Najemcy – na adres :

.................................................................................................................................................

a informacje przekazywane na fax nr ……….. lub adres poczty elektronicznej …………..

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 uznaje się za doręczone prawidłowo.

3. Pismo przesłane drugiej Stronie na adres określony w ust. 1 awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone prawidłowo.

§ 14

1.Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy, Najemca oświadcza, że w dniu……………… wpłacił na konto Wynajmującego………………………. kaucję pieniężną w wysokości równej trzymiesięcznemu czynszowi oraz opłat dodatkowych świadczeń wraz z podatkiem VAT w wysokości………………….. (słownie …………………………………………..)

2.Kaucja przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, w szczególności z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód w lokalu, pogorszenia stanu lokalu, zaległości z tytułu czynszu i świadczeń dodatkowych, wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z lokalu oraz innych roszczeń wynikających z nie dotrzymania przez Najemcę zobowiązań umownych w następującej kolejności: odsetki, koszty postępowania, należność główna.

3. Wynajmujący może dokonać potrącenia z kaucji należności, z tytułów, o których mowa w ust. 2, na co Najemca niniejszym wyraża zgodę.

4. W przypadku wykorzystania przez Wynajmującego części lub całości kaucji na cele wymienione w ust. 2, Najemca zobowiązuje się uzupełnić kaucję do wysokości określonej w ust. 1 - w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Wynajmującego.

5. W czasie trwania najmu Najemca nie może żądać pokrycia swoich zobowiązań z wpłaconej kaucji.

6. Kaucja podlega oprocentowaniu w wysokości, jak wkłady płatne na każde żądanie na rachunku bankowym należącym do Wynajmującego.

7. W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń w dacie zwrotu lokalu, kaucja wraz z oprocentowaniem wynikającym z rachunku bankowego pomniejszonym o koszty obsługi tego rachunku podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty wydania opróżnionego i wyremontowanego lokalu lub od daty stwierdzenia protokołem braku podstaw do takich roszczeń.


§ 15

1. W przypadku niezapłacenia przez Najemcę należności z tytułu ewentualnych kosztów remontu jego obciążających oraz z tytułu opóźnienia w zapłacie czynszu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu Wynajmującemu przysługuje prawo zastawu na rzeczach Najemcy wniesionych do lokalu przez Najemcę. Prawo zastawu przysługuje w wypadku, gdy kaucja nie zabezpiecza roszczeń Wynajmującego.

2. W razie nie uiszczenia w terminie należności, o których mowa w ust. 1, Wynajmujący ma prawo sprzedać rzeczy będące przedmiotem zastawu po upływie trzech miesięcy od dnia objęcia ich w posiadanie i zaliczenia uzyskanych z tego tytułu kwot na poczet zadłużenia Najemcy. Ewentualna nadwyżka będzie podlegać zwrotowi na rzecz Najemcy.

3. Objęcie rzeczy będących przedmiotem zastawu przez Wynajmującego w posiadanie będzie dokonane w obecności Najemcy i z czynności tej zostanie sporządzony protokół ustalający wartość poszczególnych rzeczy. Objęcie w posiadanie ruchomości może nastąpić także pod nieobecność Najemcy, który nie stawił się mimo prawidłowego zawiadomienia go o przedmiotowej czynności.


§ 16

1. Najemca zobowiązuje się złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku wydania lokalu w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu, obowiązku zapłaty czynszu i świadczeń dodatkowych wraz z podatkiem VAT oraz obowiązku zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu i świadczeń dodatkowych wraz z podatkiem VAT do kwoty stanowiącej równowartość 7 miesięcznego czynszu brutto i świadczeń dodatkowych brutto, z tym, że Wynajmujący będzie miał prawo wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 12 miesięcy od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu.

2. Oświadczenie najemcy, o którym mowa w ust. 1 jest załącznikiem do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Najemca złoży w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy i stanowi warunek jej skutecznego zawarcia. Niedostarczenie oświadczenia w podanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta.

4. Koszt zawarcia aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 1, ponosi Najemca. Wynajmujący zwraca najemcy połowę wydatków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w formie zaliczenia na poczet czynszu.

5. W przypadku zmiany osoby Najemcy dokonanej na wniosek dotychczasowego Najemcy, koszty zawarcia kolejnego aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 1, obciążają w całości Najemcę lokalu.

6. Załącznikiem do niniejszej umowy najmu jest oświadczenie małżonka Najemcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu (dotyczy osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim).
§ 17

W przypadku, gdy Najemca jest osobą fizyczną i wywiązuje się z obowiązków umownych, ma prawo za pisemną zgodą Wynajmującego wskazać w trakcie trwania najmu :

1) małżonka, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo, z którymi zostanie zawarta umowa najmu lub współnajmu na dotychczasowych warunkach,

2) następcę prawnego wstępującego w stosunek najmu z Wynajmującym na wypadek śmierci Najemcy, na warunkach dotychczasowych w przypadku braku spadkobierców Najemcy.


§ 18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.§ 19

Strony wyłączają możliwość przedłużenia umowy po jej uprzednim rozwiązaniu bądź wygaśnięciu w sposób, o którym mowa w art. 674 Kodeksu cywilnego.


§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§ 21

Załączniki przywołane w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.


§ 22

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wynajmujący i jeden Najemca.Najemca Wynajmujący


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə