Vakuum açarlarının texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
Yüklə 192.82 Kb.
tarix11.03.2016
ölçüsü192.82 Kb.
Vakuum açarlarının texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi”


 1. BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının təsviri, texniki xarakteristikaları və göstəriciləri səh 7-15

1) BB/TEL seriyalı vakuum açarları haqqında əsas məlumatlar və texniki xarakteristikaları

1) BB/TEL-10-12,5/630-Y2-41 Vakuum aşarının nominal cərəyanı nə qədərdir?     1. 10 A

     2. 12 A

     3. 12,5 A

     4. 630 A +

     5. 41 A

 1. Aşağıdakı şəkillərdən hansı ВВ/TEL-10-20/1000 У2  açarıdır


1 2 3 4
 1. 1 +

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 2 və 3


3) BB/TEL-10-12,5/630-Y2-41 Vakuum aşarının istifadədən çıxarılana qədər xidmət müddəti nə qədərdir? 1. 10 il

 2. 20 il

 3. 15 il

 4. 5 il

 5. 25 il +


2) BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının əsas göstəriciləri

1) BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının istismarı zamanı dəniz səviyəsindən ən böyül hündürlük

1) 1000 m-ə qədər

2) 3000 m-ə qədər +

3) 1500 m-ə qədər

4) 2500 m-ə qədər

5) 500 m-ə qədər
2) BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının istismarı zamanı sınaq gərginliyi

1) 1000 V +

2) 2000 V

3) 380 V


4) 220 V

5) 110 V 1. BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının quruluşu və işləməsi səh 16-23

1) BB/TEL seriyalı vakuum açarında qövsün söndürülmə prinsipi. Açarın konstruksiyası

  1. Aşağıdakı şəkildə BB/TEL tipli açarın vakuum qövssöndürücü kamerası hansıdır?

  1. Aşağıdakı şəkildə BB/TEL tipli açarın elastik cərəyangötürücü hansıdır?

  1. BB/TEL seriyalı vakuum açarının qoşulması və açılması

1) BB/TEL tipli açarın lövbər hərəkət prosesində

 1. 1 m/san-yə yaxın sürət yığır. +

 2. 2 m/san-yə yaxın sürət yığır.

 3. 3 m/san-yə yaxın sürət yığır.

 4. 4 m/san-yə yaxın sürət yığır.

 5. 5 m/san-yə yaxın sürət yığır.

21) BB/TEL tipli açarı açmaq üçün sarğacın çıxışlarına 1. 127 V gərginlik vermək lazımdır

 2. əks qütblü gərginlik vermək lazımdır +

 3. 187 V gərginlik vermək lazımdır

 4. 242 V gərginlik vermək lazımdır

 5. 220 V gərginlik vermək lazımdır
 1. BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının istifadə olunması və onlara texniki xidmət səh 24-41

1) BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının istifadəyə hazırlanması və açarlardan istifadə olunması
1) KPQ-nin özəyində yaxud BSK – nın şkafında quraşdırmamışdan qabaq açarları aşağıdakı yoxlamalardan birindən keçirtmək lazım deyil:

 1. dayaq izolyasiyasını təmiz, quru əski ilə silib təmizləmək;

 2. əsas dövrənin kontaktlarının keçid müqavimətinin ölçülməsi;

 3. birdəqiqəlik sənaye tezlikli gərginliklə izolyasiyanın sınağı;

 4. işləmə qabiliyyətinin yoxlanması

 5. yerləbirləşmə müqavimətinin ölçülməsi

2) Açarın bütün qütblərinin keçid müqavimətinin ölçülməsi üçün ölçmə-xətası 1. 1% - dən çox olmayan cihazla yerinə yetirilir

 2. 2% - dən çox olmayan cihazla yerinə yetirilir

 3. 10% - dən çox olmayan cihazla yerinə yetirilir +

 4. 5% - dən çox olmayan cihazla yerinə yetirilir

 5. 2.5% - dən çox olmayan cihazla yerinə yetirilir

2) BB/TEL seriyalı vakuum açarlarına texniki xidmət, təhlükəsizlik tədbirləri və saxlanması

1) İstismarın zəmanət müddəti başa çatmamışdan qabaq izolyasiyanın elektrik möhkəmliyinin yoxlanılması və kontaktların keçid müqavimətinin ölçülməsi üçün yoxlamalar


 1. beş ildə bir dəfə keçirilməlidir +

 2. ildə bir dəfə keçirilməlidir

 3. iki ildə bir dəfə keçirilməlidir

 4. üç ildə bir dəfə keçirilməlidir

 5. on ildə bir dəfə keçirilməlidir

2) Açarların izolyasiyasını KPQ-dən kənarda 32 kV və ondan yüksək, 50 Hz tezlikli gərginliklə sınaqdan keçirən zaman ekran xidmət edən heyyətlə açar arasında,


 1. açardan 1 m məsafədə quraşdırılmalıdır

 2. açardan 0,5 m məsafədə quraşdırılmalıdır +

 3. açardan 2,5 m məsafədə quraşdırılmalıdır

 4. açardan 2 m məsafədə quraşdırılmalıdır

 5. açardan 3 m məsafədə quraşdırılmalıdır 1. BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının sınağı üzrə təyin olunan xarakteristikalar səh 41-57

1) BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının tətbiq sahəsi və sınaq obyekti
1) Aşağıdakılardan biri vakuum açarlarının sınağının həcminə daxil deyil:
1. İkinci dövrənin və idarəetmə elektromaqnitlərinin izolyasiya müqavimətinin

ölçülməsi

2. Açarların güc hissələrinin izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi

3. İzolyasiyanın sənaye tezlikli yüksək gərginliklə sınağı

4. İkinci dövrənin və idarəetmə elektromaqnitlərinin sınağı

5. Açarın kontaktlarının müqavimətinin ölçülməsi +

2) Aşağıdakılardan biri vakuum açarlarının geniş yayılmasını müəyyən edən

əsas üstünlüklərindən deyil 1. Partlayışa və yanğına tam təhlükəsiz olması və aqresiv mühitdə işləmə qabiliyyəti.

 2. İstismarın yüksık etibarlılığı və təhlükəsizliyi, quraşdırma vaxtının kiçik olması

 3. İstismar xərclərinin çox olması +

 4. Partlayışa və yanğına tam təhlükəsiz olması və aqresiv mühitdə işləmə qabiliyyəti

 5. Aparatın konstruksiyasının kompakt (yığcam) və kütləsinin küçük olması


2) BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının sınağı üzrə təyin olunan xarakteristikalar
1) İzolyasiyanın yüksək gərginliklə sınağı yerinə yetirilir:

 1. birinci dəfə açarın istismara verilməsindən 2 il sonra, sonrakı sınaqlar isə 5 ildən bir +

 2. birinci dəfə açarın istismara verilməsindən 10 il sonra, sonrakı sınaqlar isə 5 ildən bir

 3. birinci dəfə açarın istismara verilməsindən 2 il sonra, sonrakı sınaqlar isə 1 ildən bir

 4. birinci dəfə açarın istismara verilməsindən 2 il sonra, sonrakı sınaqlar isə 3 ildən bir

 5. birinci dəfə açarın istismara verilməsindən 10 il sonra, sonrakı sınaqlar isə 2 ildən bir

2)Vakuum açarının qoşma müddəti 1. təxminən 0,05-0,08 saniyə +

 2. təxminən 1 saniyə

 3. təxminən 0,1 saniyə

 4. təxminən 0,5 saniyə

 5. təxminən 1,5 saniyə
 1. BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının sınaq və ölçmələri səh 57-67

1) BB/TEL vakuum açarlarının sınaq və ölçmələrinin keçirilmə keçirilməsi qaydaları

1) Açarların güc hissələrinin izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi hansı şəkildə düz verilib?1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5 +2) Açarın kontaktlarının vəziyyətinin yoxlanılması zamanı qabağa çıxarılan elementin bütöv qütbünün müqavimətinin qiyməti açarın qütbünün müqavimətinin qiymətindən

1) 50 mkOm-dan çox olmamalıdır +

2) 5 mkOm-dan çox olmamalıdır

3) 10 mkOm-dan çox olmamalıdır.

4) 20 mkOm-dan çox olmamalıdır.

5) 500 mkOm-dan çox olmamalıdır.


2) BB/TEL seriyalı vakuum açarlarının sınağı zamanı alınmış məlumatların işlənməsi

1) Sınaq qurğusu operatorunun iş yeri qurğunun gərginliyi


1) 220 V-dan yüksək olan hissəsindən ayrı olmalıdır

2) 10 kV-dan yüksək olan hissəsindən ayrı olmalıdır

3) 1000 V-dan yüksək olan hissəsindən ayrı olmalıdır +

4) 380 V-dan yüksək olan hissəsindən ayrı olmalıdır

5) 110 V-dan yüksək olan hissəsindən ayrı olmalıdır
2) Sınaq sxemində yerləbirləşdirmə istifadə olunan miş naqilinin en kəsiyi


 1. 1 mm2-dan az olmamalıdır

 2. 2 mm2-dan az olmamalıdır

 3. 2,5 mm2-dan az olmamalıdır

 4. 4 mm2-dan az olmamalıdır +

 5. 6 mm2-dan az olmamalıdır 1. Simens firmasının ЗАНЗ tipli vakuum açarları haqqında ümumi məlumat səh 73-92

1) Simens firmasının ЗАНЗ tipli vakuum açarlarının işarələnməsi, göstəriciləri, ətraf mühitə olan tələblər, elektrik intiqalı və kommutasiya rejimləri

1) Simens ЗАНЗ vakuum güc açarları hansı nominal gərginlik diapazonunda istifadə olunur? 1. 6 kV-dan 20 kV-a qədər

 2. 10 kV-dan 35 kV-a qədər

 3. 10 kV-dan 110 kV-a qədər

 4. 6 kV-dan 110 kV-a qədər

 5. 7,2 kV-dan 36 kV-a qədər +

2) Simens ЗАНЗ vakuum güc açarları üçün ətraf mühitin yol verilən maksimal temperaturu:

1) + 300 S

2) + 400 S +

3) + 500 S

4) + 250 S

5) + 100 S 1. ЗАНЗ açarları üçün normal istismar şəraitində ətraf mühitin yol verilən minimal temperaturu hansıdır?

 1. - 40 S

 2. - 10 S

 3. - 100 S

 4. - 150 S

 5. - 50 S +

4) ЗАНЗ açarları üçün istismar şəraitində havanın nisbi rütubətinin orta qiymətinin maksimumu hansıdır?

 1. 65 %

 2. 75 %

 3. 85 %

 4. 95 % +

 5. 90 %


2) Simens firmasının ЗАНЗ tipli vakuum açarlarının elektrik xarakteristikaları

1) Simens firmasının ЗАНЗ tipli vakuum açarlarının elektrik intiqalının maksimal tələb etdiyi güc dəyişən cərəyan zamanı

1) təxminən 650 Vt təşkil edir +

2) təxminən 150 Vt təşkil edir

3) təxminən 200 Vt təşkil edir

4) təxminən 300 Vt təşkil edir

5) təxminən 400 Vt təşkil edir

2) Köməkçi (S1) 3SV92 açarının standart icrada neçə kontaktı vardır?   1. 6 normal qapalı və 6 normal açıq +

   2. 3 normal qapalı və 3 normal açıq

   3. 12 normal qapalı və 12 normal açıq

   4. 4 normal qapalı və 4 normal açıq

   5. 5 normal qapalı və 5 normal açıq
 1. Simens firmasının ЗАНЗ tipli vakuum açarlarının təsviri və quraşdırması səh 93-103

  1. Simens firmasının ЗАНЗ tipli vakuum açarlarının konstruksiyası və qövssöndürücüsü
 1. Hansı knopkanı sıxan zaman vakuum açarı qoşulur?


 1. 53

 2. 54

 3. 50.1 +

 4. 58.1

 5. 59.1
 1. Şəkildə vakuum cərəyankəsici hansıdır?2) Simens firmasının ЗАНЗ tipli vakuum açarlarının quraşdırılması

1) ЗАНЗ vakuum açarının bərkidiməsi möhkəmlik sinifi 1. 8 olan M12 boltları ilə yerinə yetirilir +

 2. 8 olan M6 boltları ilə yerinə yetirilir

 3. 8 olan M8 boltları ilə yerinə yetirilir

 4. 8 olan M10 boltları ilə yerinə yetirilir

 5. 8 olan M14 boltları ilə yerinə yetirilir

2) ЗАНЗ vakuum açarının mMüxtəlif növ qurğular üçün qütb lövhəciyi və intiqalın gövdəsində 1. 10 ədəd bərkidici deşik vardır

 2. 8 ədəd bərkidici deşik vardır

 3. 6 ədəd bərkidici deşik vardır

 4. 12 ədəd bərkidici deşik vardır

 5. 14 ədəd bərkidici deşik vardır +
 1. Simens firmasının ЗАНЗ tipli vakuum açarlarının işləməsi və xidməti səh 104-115

1) Simens firmasının ЗАНЗ tipli vakuum açarlarının işləməsi
2) Simens firmasının ЗАНЗ tipli vakuum açarlarına xidmət

1) ЗАНЗ tipli vakuum açarlarının mexaniki kommutasiya tsikllərinin yol verilən maksimal miqdarı 1. 20000

 2. 10000 +

 3. 50000

 4. 100000

 5. 1000Ölçü transformatorlarının birləşmə sxemləri və operatv cərəyan mənbələri


 1. Cərəyan transformatorunun birləşmə sxemləri səh 4-21

1) Cərəyan transformatoru haqqında ümumi məlumat və onun qütblülüyünün təyini, tipik birləşmə sxemləri

1) 1000V-dan yuxarı gərginlikli cərəyan transformatorlarının nominal II tərəf cərəyanı nə qədər olur? 1. 1A və 3A

 2. 1A və 2A

 3. 1A və 5A +

 4. 5A və 10A

 5. 10A və 15A

2) Rele mühafizəsində cərəyan transformatorlarının və relenin neçə birləşmə sxemı var?

 1. iki

 2. üç

 3. dörd

 4. bir

 5. beş +


2) Cərəyan transformatorlarının və relelərin birləşmə sxemlərinin növləri, müsbət və mənfi cəhətləri

1) Cərəyan transformatorları və relelərin sxem əmsalı necə hesablanır? 1. +
2) Üçbucaq birləşmə sxemində normal rejimdə və qısaqapanma zamanı reledən axan cərəyan: 1. faz cərəyanından dəfə böyük və ona nəzərən 300 sürüşmüşdür +

 2. faz cərəyanından dəfə kiçik və ona nəzərən 300 sürüşmüşdür

 3. faz cərəyanından dəfə kiçik və ona nəzərən 900 sürüşmüşdür

 4. faz cərəyanından dəfə böyük və ona nəzərən 300 sürüşmüşdür

 5. faz cərəyanından dəfə kiçik və ona nəzərən 300 sürüşmüşdür


 1. Rele mühafizəsində istifadə olunan gərginlik transformatorlarının dolaqlarının birləşmə sxemləri səh 21-27

1) Rele mühafizəsində istifadə olunan gərginlik transformatorlarının dolaqlarının birləşmə sxemləri

Rele mühafizəsində aşağıdakı GT-ından hasından istifadə olunmur 1. 1 tazalı 2 dolaqlı GT-ları

 2. 2 fazalı 3 dolaqlı GT-ları

 3. 3 fazalı 2 dolaqlı GT-ları

 4. 3 fazalı 3 dolaqlı GT-ları 5. +1 tazalı 3 dolaqlı GT-ları +

2)Rele mühafızəsində gərginlik transformatorlarının 1-ci tərəfinin birləşmə sxemi aşağıdakılardan hansı ola bilər? 1. ulduz +

 2. körpü

 3. Natamam ulduz

 4. səkkizvari sxem

 5. altıvari sxem


2) Rele mühafizəsində istifadə olunan gərginlik transformatorlarının ulduz birləşmə sxemi


 1. Gərginlik transformatorlarının ulduz birləşmə sxemlərində
 1. bütün relelərin gərginlik dolağı 100 V-a hesablanıb

 2. bütün relelərin gərginlik dolağı 66.7 V-a hesablanıb

 3. bütün relelərin gərginlik dolağı 100 V-a hesablanıb

 4. bütün relelərin gərginlik dolağı 220 V-a hesablanıb

 5. bütün relelərin gərginlik dolağı 110 V-a hesablanıb


2) Şində ikifazalı q.q. zamanı gərginliklərin vektor diaqramı aşağıdakılardan hansıdır?  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4 +

  5. 5 1. Operativ sabit və dəyişən cərəyan mənbələri səh 27-31

1) Operativ sabit cərəyan mənbələri

1) Operativ sabit cərəyan mənbələri kimi gərginliyı aşağıdakılardan hansı olan akkumulyator batareyaları götürülür 1. 110 V və ya 220 V olan +

 2. 12 V və ya 24 V olan

 3. 6 V və ya 24 V olan

 4. 6 V və ya 12 V olan

 5. 24 V və ya 36 V olan


 1. Operativ sabit cərəyan mənbələri kimi bəzi hallarda gərginliyı aşağıdakılardan hansı olan akkumulyator batareyaları götürülür

 1. 6V və 12V

 2. 12V və 24V +

 3. 12V və 36V

 4. 6V və 36V

 5. 3V və 6V


2) Operativ dəyişən cərəyan mənbələri

1) Operativ cərəyan mənbələrindən ən çox istifadə olunanı 1. cərəyan transformatorudur +

 2. Gərginlik transformatoru

 3. Xüsusi sərfıyyat transformatoru

 4. Dəyişən cərəyan mənbəyindən düzləndirilmiş cərəyanla xüsusi kondensatorların doldurulması

 5. Qidalanma bloku

2) ПHT aralıq doyma transformatorlu sxemdən hansı halda istifadə olunur?  1. İkinci tərəf qısaqapanma cərəyanı 100A-dən çox olduqda

  2. İkinci tərəf qısaqapanma cərəyanı 150A-dən çox olduqda +

  3. İkinci tərəf qısaqapanma cərəyanı 10A-dən çox olduqda

  4. İkinci tərəf qısaqapanma cərəyanı 15A-dən çox olduqda

  5. İkinci tərəf qısaqapanma cərəyanı 20A-dən çox olduqda


35-500 kV gərginlikli güc transformatorlarının, avtotransformatorların, şuntlayıcı və qövssöndürücü reaktorların texniki vəziyyətlərinin qiymətləndirilməsi


 1. Transformasiya əmsalının təyini səh 6-16

1) Birfazlı transformator və avtotransformatorların transformasiya əmsalının təyini

1) Transformasiya əmsalı (KT) dedikdə

1) transformatorun yüksüz işləmə rejimində yüksək gərginlik dolağı gərginliyinin,

alçaq gərginlik dolağı gərginliyinə olan nisbəti başa düşülür. +

2) transformatorun yüksüz işləmə rejimində alçaq gərginlik dolağı gərginliyinin,

yüksək gərginlik dolağı gərginliyinə olan nisbəti başa düşülür.

3) transformatorun qısa qapanma rejimində alçaq gərginlik dolağı gərginliyinin,

yüksək gərginlik dolağı gərginliyinə olan nisbəti başa düşülür.

4) transformatorun qısa qapanma rejimində yüksək gərginlik dolağı gərginliyinin,

alçaq gərginlik dolağı gərginliyinə olan nisbəti başa düşülür.

5) transformatorun qısa qapanma rejimində yüksək gərginlik dolağında sarğılar sayının,

alçaq gərginlik dolağında sarğılar sayına olan nisbəti başa düşülür.


2) Xətt transformasiya əmsalı hansı ifadədən təyin olunur.

 1. +


2) Üçfazlı transformatorların transformasiya əmsalının təyini

1) Alçaq gərginlik dolağı parçalanmış üçfazlı transformatorun transformasiya əmsalının təyini üçün A fazasında ölçmə hansı şəkildə düz göstərilmişdir? 1. 1 +

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5


2) Üçfazlı transformatorların birləşmə sxemi və qrupu Y/-11 olduqda transformasiya əmsalının qiyməti aşağıdakılardan hansıdır? 1. Кt,f +

 2. 2 Кt,f

 3. Кt,f

 4. 2 Кt,f

 5. 3 Кt,f


 1. Dolaqların qütblülüyünün və birləşmə qruplarının təyini səh 16-21

1) Transformator dolaqların qütblülüyünün təyini

1) Birfazlı transformatorun dolağının qütblülüyünün təyini hansı sxümdə düzgün göstərilib? 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4 +

 5. 5


2) Birfazlı transformatorun qütblülüyünü yoxlamaq üçün onun

 1. AG dolağına qısa müddət ərzində sabit cərəyan verilir, YG dolağına isə qalvanometr qoşulur.

 2. YG dolağına qısa müddət ərzində sabit cərəyan verilir, AG dolağına isə qalvanometr qoşulur. +

 3. AG dolağına qısa müddət ərzində sabit cərəyan verilir, YG dolağına isə voltmetr qoşulur.

 4. AG dolağına qısa müddət ərzində sabit cərəyan verilir, YG dolağına isə ommetr qoşulur.

 5. YG dolağına qısa müddət ərzində sabit cərəyan verilir, AG dolağına isə ommetr qoşulur.2) Üçfazlı transformatorların dolaqlarının birləşmə qruplarının təyini

1) İstismar şəraitində üçfazlı transformatorların dolaqların birləşmə qruplarının və qütblülüyünün yoxlanması, nəzarətedici cihaz kimi 1. ampermetrdən istifadə etməklə yerinə yetirilir

 2. qalvanometrdən istifadə etməklə yerinə yetirilir +

 3. voltmetrdən istifadə etməklə yerinə yetirilir

 4. ampermetr və voltmetrdən istifadə etməklə yerinə yetirilir

 5. megaommetr istifadə etməklə yerinə yetirilir

 1. Üçfazlı ikidolaqlı transformatorun birləşmə qrupunun yoxlanması zaman

  1. 6 ölçmə aparılır

  2. 3 ölçmə aparılır

  3. 3 ölçmə aparılır

  4. 9 ölçmə aparılır +

  5. 12 ölçmə aparılır
 1. Dolağın sabit cərəyanla müqavimətinin ölçülməsi səh 21-28

1) Transformator dolağın müqavimətinin gərginlik düşküsü üsulu ilə ölçülməsi

1) Sabit cərəyan müqavimətinin ölçülməsi üçün hansı üsullardan istifadə etməyə icazə verilir? 1. gərginlik düşküsü üsulu və körpü üsulu +

 2. ulduz

 3. Natamam ulduz

 4. səkkizvari sxem

 5. altıvari sxem

2) Kiçik müqavimətlərin (10 Om-a qədər) ölçülməsi zamanı təyin olunan müqavimətin qiyməti hansı düstura əsasən hesablanır: 1. +2) Transformator dolağın müqavimətinin körpü metodu ilə ölçüməsi
1) Körpü sxeminin tarazlığını hansı düstur təmin edir: 1. +


2) Transformator dolağın müqavimətinin ölçülməsi zamanı böyük müqavimətlərin (1Om və böyük) ölçülməsi məqsədəuyğundur: 1. birqat körpülərin köməyilə

 2. ikiqat körpülərin köməyilə

 3. ulduz sxemi ilə

 4. gərginlik düşküsü üsulu ilə

 5. Natamam ulduz sxemi ilə 1. Kiçik gərginliklərdə yüksüz işləmə cərəyanı və itkilərinin ölçülməsi səh 28-34

1) Birfazlı üçdolaqlı transformatorun yüksüz işləmə cərəyanı və itkilərinin ölçülməsi

Birfazlı üçdolaqlı transformatorun yüksüz işləmə cərəyanı və itkilərinin ölçülməsi sxemi hansı şəkildə düzgün verilmişdir?


  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5 +

2) Yİ təcrübəsində istifadə olunan cihazların dəqiqlik sinfi 1. 0,1-dən az olmamalıdır

 2. 0,2-dən az olmamalıdır

 3. 0,5-dən az olmamalıdır +

 4. 1-dən az olmamalıdır

 5. 1,5-dən az olmamalıdır


2) Üçfazlı üçdolaqlı transformatorun yüksüz işləmə cərəyanı və itkilərinin ölçülməsi

1) Üç fazlı transformatorların fazalar üzrə təsirlənməsi zamanı 1. 2 təcrübə aparılır

 2. 1 təcrübə aparılır

 3. 3 təcrübə aparılır

 4. 6 təcrübə aparılır

 5. yuxarıdakı cavablardan heç biri düzgün deyil

2) Yİ itkisinin təqribi faza qiymətlərini hesablamaq üçün hansı düsturdan istifadə olunur?

+ 1. İzolyasiya parametrlərinin ölçülmə üsulları haqqında ümumi məlumat

və izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi səh 34-45

1) İzolyasiya parametrlərinin ölçülmə üsulları haqqında ümumi məlumat

1) İstismarda olan və ya yeni avadanlıqların daxil edilməsi zamanı transformatorların (reaktorların) baş izolyasiyasının vəziyyətini qiymətləndirmək üçün onun hansı parametrləri ölçülür? 1. izolyasiya müqaviməti, dielektrik tangens itki bücağı (tg )

 2. izolyasiya müqaviməti, dielektrik tangens itki bücağı (tg ) və tutumlar (C) +

 3. dielektrik tangens itki bücağı (tg ) və tutumlar (C)

 4. izolyasiya müqaviməti, və tutumlar (C)

 5. yalnız izolyasiya müqaviməti

2) 35 kV və yuxarı gərginlikli transformatorlarda sabit cərəyan müqavimətini  1. A fazasında ölçmək məsləhət görülür

  2. C fazasında ölçmək məsləhət görülür

  3. B fazasında ölçmək məsləhət görülür +

  4. A və B fazalarında ölçmək məsləhət görülür

  5. A, B və C fazalarında ölçmək məsləhət görülür


2 İzolyasiya müqavimətinin ölçülməsi
1) İkidolaqlı transformatorların dolaqlarının izolyasiya müqavimətlərinin AG-çən ölçülmə sxemi hansıdır?
 1. a +

 2. b

 3. v

 4. a və b

 5. a və v

2) İkidolaqlı transformatorların dolaqlarının izolyasiya müqavimətlərinin YG-çən ölçülmə sxemi hansıdır?


 1. a

 2. b +

 3. v

 4. a və b

 5. a və v


 1. Transformatorların dielektrik itki bucağının tangensinin və

tutumunun ölçülməsi səh 45-57

1) Transformatorların dielektrik itki bucağının tangensinin və tutumunun ölçmə sxemləri
1) İstismar şəraitində sınaqdan keçirilən obyektin transformatorun, reaktorun çəni torpaqlanan zaman tg və tutumu ölçmək üçün


 1. ikiqat körpü sxemindən istifadə olunur

 2. körpü ölçü sxemindən istifadə olunur

 3. çevrilmiş körpü ölçü sxemindən istifadə olunur +

 4. ulduz sxemindən istifadə olunur

 5. natamam ulduz sxemindən istifadə olunur

2) İkidolaqlı transformatorların və üçdolaqlı avtotransformatorların izolyasiya tutumunun və tg-nin AG-çən ölçülmə sxemi hansıdır?
 1. b

 2. a +

 3. v

 4. a və b

 5. a və v


2) Transformatorların dielektrik itki bucağının tangensinin və tutumunun ölçmələrinin aparılması. İzolyasiya parametrlərinin ölçmə nəticələrinin işlənməsi
1) Transformatorların dielektrik itki bucağının tangensinin və tutumunun ölçülməsi üçün sınaq qurğusunda faza tənzimləyicisi hansıdır?


 1. 1

 2. 2 +

 3. 4

 4. 5

 5. 6

2) Transformatorların dielektrik itki bucağının tangensinin və tutumunun ölçülməsi üçün sınaq qurğusunda sınaq transformatoru hansıdır?


 1. 1

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6 +


 1. Transformator dolağının qısa qapanma müqavimətinin təyini səh 57-67

1)Üçfazlı və birfazlı transformator və avtotransformatorların qısaqapanma təcrübəsinin sxemləri

1) Transformatorun - faz müqavimətinin qiyməti aşağıdakı düsturun köməyi ilə təyin olunur:

 1. +2) Üçfazlı üçdolaqlı transformatorun (YH /YH /D-O-11) ZT müqavimətinin təyin olunması üçün q.q. gərginliyin və cərəyanın YG-AG dolaqlarında (A fazasında ölçmə) ölçülmə sxemi hansıdır? 1. 1 +

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5


2) Üçfazlı və birfazlı transformator və avtotransformatorların qısaqapanma təcrübəsinin ölçü cihazları və qısaqapanma cərəyan və gərginliyinin qiymətlərinin təyini

1) Qısaqapanma təcrübəsi apararkən ölçü cihazlarının dəqiqlik sinfi 1. 0,2-dən az olmamalıdır

 2. 1,5-dən az olmamalıdır

 3. 1-dən az olmamalıdır

 4. 0,5-dən az olmamalıdır +

 5. yuxarıdakılardan heç biri düzgün deyil

2) Transformatorun nominal cərəyanı hansı ifadədən təyin olunur:

 1. +
 1. Çevirgəc qurğusunun vəziyyətinə nəzarət üsulları səh 67-77

1) Təsirlənməsiz çevirmənin vəziyyətinə nəzarət, kontakt sıxımının ölçülməsi, burucu momentin təyini

1) Çevirgəc qurğusunun düzgün yığılması zamanı sabit cərəyan müqavimətinin ən böyük qiyməti onun 1. birinci vəziyyətində yaranır +

 2. ikinci vəziyyətində yaranır

 3. üçüncü vəziyyətində yaranır

 4. dördüncü vəziyyətində yaranır

 5. beşinci vəziyyətində yaranır

2) Kontakt sıxımı dinamometr vasitəsilə təyin olunur 1. 5%-dən çox olmayan xəta ilə +

 2. 1%-dən çox olmayan xəta ilə

 3. +4%-dən çox olmayan xəta ilə

 4. +10%-dən çox olmayan xəta ilə

 5. +2% - dən çox olmayan xəta ilə


2) Çevirgəc qurğusunun kontaktlarının işlənmə ardıcıllığının yoxlanması
1) Kontaktorun və seçicinin bir açıb-qoşulması zamanı onların

 1. yedək valları 600 dönür, bu zaman intiqalın çıxış valı isə 1800 tam dövr edir

 2. yedək valları 900 dönür, bu zaman intiqalın çıxış valı isə 1800 tam dövr edir

 3. yedək valları 1800 dönür, bu zaman intiqalın çıxış valı isə 3600 tam dövr edir +

 4. yedək valları 3600 dönür, bu zaman intiqalın çıxış valı isə 1800 tam dövr edir

 5. yedək valları 900 dönür, bu zaman intiqalın çıxış valı isə 3600 tam dövr edir

2) Limba hər bölgüsü

 1. 50 olmaqla 0 – 3600 şkalaya malikdir

 2. 10 olmaqla 0 – 3600 şkalaya malikdir +

 3. 10 olmaqla 0 – 1800 şkalaya malikdir

 4. 10 olmaqla 0 – 900 şkalaya malikdir

 5. 100 olmaqla 0 – 3600 şkalaya malikdir


0.38-20 kV gərginlikli izoləedilməmiş məftillərlə elektrik hava xətlərinin texniki xidməti və təmiri


 1. Hava xəttinin istismarının təşkili, texniki xidməti səh 7-25

1) Hava xəttinin istismarının təşkili, texniki xidmət və təmiri üzrə işlərin planlaşdırılması

1. Hava EVX-nə texniki xidmət zamanı hansı baxışlar (1-dövrü baxış; 2- təbii hadisələrdən sonra; 3-rele mühafizəsinin işi nəticəsində açılmadan sonra; 4-təkrar müvəffəq qoşulmasından sonra növbədənkənar baxışlar) yerinə yetirilir?

1) 1, 2, 3

2) 1, 3, 4

3) 2, 3, 4

4) 1, 3, 4

5) 1, 2, 3, 4 +
2) Hava xəttlərinə texniki xidmət

1. Hava EVX-nə hündürlükdən baxış (1- traverslərə, 2-çubuqlara, 3- izolyatorlara, 4 -naqillərə, 5- elementlərə əsaslı baxış məqsədiilə) nə üçün yerinə yetirilir?

1) 1, 2, 3, 4

2) 2, 3, 4, 5

3) 2, 3, 4

4) 3, 4


5) 1, 2, 3, 4, 5 +

2. Daxili çürüməsi olan ağac dayağın çıxdaşı zamanı (1-ağac dayağın xarici sağlam qatının orta qalınlığı; 2-sağlam özəyin diametri; 3- çürük qatın orta qalınlığı) təyin edilənlər hansıdır?

1) 1, 2

2) 2, 3


3) 1, 2, 3 +

4) 1


5) 2
3. Dayaqların dəmir-beton elementlərinin vəziyyətinin yoxlanması zamanı aşağıdakılar araşdırılır:

1) armaturların çılpaq olması;

2) betonun çatlaması

3) çalanın və qayanın çatlaması

4) armaturların çılpaq olması; betonun, çalanın və qayanın çatlaması +

5) armaturların çılpaq olması; betonun çatlaması

 1. HX-nin planlı təmiri, elementlərinin əsas çatışmazlıqları səh 25-31

1) Hava xəttinin planlı təmiri

1. 0,38-20 kV-luq hava xətlərinin kompleks təmiri dəmir beton və metal dayaqlarda

1) 12 ildə 1 dəfədən az olmayaraq +

2) 3 ildə 1 dəfədən az olmayaraq

3) 6 ildə 1 dəfədən az olmayaraq

4) 2 ildə 1 dəfədən az olmayaraq

5) 1 ildə 1 dəfədən az olmayaraq

2. 0,38-20 kV-luq hava xətlərinin kompleks təmiri ağac dayaqlarda

1) 12 ildə 1 dəfədən az olmayaraq

2) 3 ildə 1 dəfədən az olmayaraq

3) 6 ildə 1 dəfədən az olmayaraq +

4) 2 ildə 1 dəfədən az olmayaraq

5) 1 ildə 1 dəfədən az olmayaraq

2) 0.38-20 kV-luq HX elementlərinin əsas çatışmazlıqları


 1. HX-nin istismara qəbulu, elementlərinin çıxdaşlarının normaları və texniki tələbləri səh 31-36

1) HX-nin istismara qəbulu
2) HX elementlərinin çıxdaşlarının normaları və texniki tələbləri

1. Hava xətlərinin birdirəkli dayağının şaquli oxdan meyletməsi istismar prosesində hansı qiymətdən çox olmamalıdır?

1) 10 sm

2) 20 sm


3) 30 sm +

4) 40 sm


5) 50 sm
2. Yenidən tikilmiş, həmçinin təmirdən sonra hava xəttinin istismara qıbulu zamanı birdirəkli dayağın şaquli oxdan meyletməsi hansı qiymətdən çox olmamalıdır?

1) 10 sm


2) 15 sm +

3) 30 sm

4) 40 sm

5) 50 sm
 1. Hava xətləri traslarında aparılan işlər, dayaqların, artırmaların, bünövrələrin təmiri, ağac detalların çıxdaş normaları səh 36-46.

1) Hava xətləri traslarında aparılan işlər, qəza-bərpa işləri

1. Hava xəttində zədələnmələri ləğv etmək üçün hansı materialların qəza ehtiyatı yaradılmalıdır?

1) ağac dayağın

2) dəmir beton dirəklərin

3) naqillərin

4) izolyatorların və armaturların

5) yuxarıda göstərilənlərin hamısının +
2. 0.4-20 kV-luq dirəklərin demontajı, daşınması və təkrar quraşdırılması dirəklərin

möhkəmliyini nə qədər aşağı salır? 1. 10%

 2. 15% +

 3. 20%

 4. 30%

 5. 50%


2) Dayaqların, artırmaların, bünövrələrin təmiri, ağac detalların çıxdaş normaları
1. Dəmir-beton dayaqların, artırmaların, bünövrələrin təmiri zamanı çatların enini necə ölçürlər?

1) yalnız Brinell mikroskopu

2) yalnız bölgüsü 0.1 mm-dən çox olmayan digər cihazlar

3) xətkeş

4) ruletka

5) Brinell mikroskopu və ya bölgüsü 0.1 mm-dən çox olmayan digər cihazlar +

2. Ağac dirəyin çürüməsinin dərinliyi hansı cıhazla təyin edilir?

1) psixrometr

2) megaommetr

3) manometr

4) xətkeş

5) xüsusi cihazlar, bölgüsü yarımsantimetr olan araölçən və burğu +


3. Hesabi en kəsikdə çıxdaş norması hansı formulailə tapılır?
1) D6=D0+VT +

2) D6=D0-VT

3) D6=2D0+VT

4) D6=D0+2VT

5) D6=D0-2VT

Yerləbirləşdirici qurğuların vəziyyətinə nəzarət


 1. Yerləbirləşdirici qurğular və onların elektrik parametrlərini ölçən cihazlar səh 5-12

1) Yerləbirləşdirici qurğular haqqında ümumi məlumat

1) Yerləbirləşdirici qurğular əsasən 1. 1 elementdən ibarət olurlar

 2. 2 elementdən ibarət olurlar

 3. 3 elementdən ibarət olurlar

 4. 4 elementdən ibarət olurlar +

 5. 5 elementdən ibarət olurlar

2) Aşağıda göstərilənlərdən biri yerləbirləşdirici qurğulara aid deyil

 1. qrunt

 2. süni

 3. təbii yerləbirləşdiricilərdən,

 4. yerləbirləşdirici magistrallar

 5. megaommetr +

2) Yerləbirləşdirici qurğuların elektrik parametrlərini ölçən cihazlar, yerləbirləşdirici qurğuda gərginlik düşküsü
1) Yerləbirləşdirici qurğudan yerləqısaqapanma cərəyanı axan zaman onda düşən gərginlik düşküsü aşağıda verilın düsturlardan hansı ilə ifadə olunur?

 1. Uy=KmRyIy +

 2. Uy=KmRy(Iy)2

 3. Uy=Km(Ry)2Iy

 4. Uy=Km(RyIy)2

 5. Uy=(Km)2RyIy

2) Yerləbirləşdirici qurğuların qeyri-elektrik xarakteristikaları aşağıdakılardan hansı ilə yoxlanılmır?

 1. vizual baxış yolu ilə

 2. çəkiclə taqqıldatmaqla

 3. ştangenpərgarla

 4. psixrometr +

 5. dərinlikölçənlə
 1. Yarımstansiyanın yerləbirləşdirici qurğusunun və HEVX dayaqlarının yerləbirləşmə müqavimətinin ölçülməsi səh 12-24

1) Yarımstansiyanın yerləbirləşdirici qurğusunun müqavimətinin ölçülməsi

1)Yarımstansiyanın yerləbirləşdirmə müqavimətinin ölçülməsində çubuqlar qrunta hansı dərinlikdə çalınır? 1. 1,0-1,5 m dərinliyə +

 2. 1,5-2 m dərinliyə

 3. 2-2,5 m dərinliyə

 4. 3 m dərinliyə

 5. 0,5 m dərinliyə

2)Əgər yarımstansiyanın yerləbirləşdirici qurğusunun ölçüləri böyük deyilsə, onun ətrafında isə elektrik veriliş xətləri və yeraltı kommunikasiyalardan azad geniş ərazi vardırsa, o zaman elektrodlara qədər olan məsafələr hansı ifadədən təyin edilir: 1. ryc ≥5D +

 2. ryc ≥2D

 3. ryc ≥3D

 4. ryc ≥4D

 5. ryc ≥D


2) HEVX dayaqlarının yerləbirləşmə müqavimətinin ölçülməsi

1)dayaqla potensial elektrodu arasındakı məsafə 1. 10 m-dən çox olmalıdır

 2. 15 m-dən çox olmalıdır

 3. 20 m-dən çox olmalıdır

 4. 25 m-dən çox olmalıdır

 5. 30 m-dən çox olmalıdır +

2) Dayağın yerləbirləşdirici qurğusunun axtarılan Rx müqaviməti (siqnal gücləndirici artırması olmayan cthazdan istifadə olunduqda) aşağıda verilmiş hansı formula ilə təyin olunur:

 1. + 1. Toxunma gərginliyinin təyini. Yerləbirləşdiricinin müqavimətinin mövsümi əmsalının seçilməsi

səh 24-31

1) Toxunma gərginliyinin təyini.

1. YS sənaye müəssisəsi ərazisində yerləşirsə cərəyan elektrodu YS-dan hansı məsafədə kənara çıxarılır?

1) 200 m-dən çox +

2) 300 m-dən çox

3) 300 m-dən az

4) 200 m-dən az

5) 500 m-dən çox

1. YS sənaye müəssisəsi ərazisində yerləşirsə cərəyan elektrodu qidalandırıcı РУМЧ-вэт hansı məsafədə kənara çıxarılır?

1) 200 m

2) 100 m +

3) 50 m


4) 20 m

5) 150 m
2) Yerləbirləşdiricinin müqavimətinin mövsümi əmsalının seçilməsi


1) Müqavimətin mövsimi əmsalı aşağıda göstərilənlərdən hansından asılı deyil

 1. yerləbirləşdirici qurğunun ölçülərindən

 2. qruntun elektriki quruluşundan;

 3. qruntun xüsusi müqavimətinin mövsümi əmsalından Kx;

 4. yarımstansiyanın yerləşdiyi coğrafi rayondan.

 5. havanın təzyiqindən +

1) Müqavimətin mövsimi əmsalı aşağıda göstərilənlərdən hansından asılı deyil

 1. yerləbirləşdirici qurğunun ölçülərindən

 2. qruntun elektriki quruluşundan;

 3. qruntun xüsusi müqavimətinin mövsümi əmsalından Kx;

 4. yarımstansiyanın yerləşdiyi coğrafi rayondan.

 5. havanın temperaturundan +
 1. Yerləbirləşdirici qurğunun, deşilən qoruyucuların və faza-sıfır ilgəyinin müqavimətinin yoxlanılması səh 31-37

1) Yerləbirləşdirici qurğunun vəziyyətinin yoxlanılması

1. Torpaqlayıcının en kəsiyinin hansı hissəsi dagılanda, o, tələbata uyğun hesab olunmur?

1) 5%-dən çox


 1. 15%-dən çox

 2. 20%-dən çox

 3. 50%-dən çox +

 4. 25%-dən çox

2. Keçid müqavimətinin hansı qiymətlərində yerləbirləşmə qurğusuna keyfiyyətli birləşmə təmin olunur?

1) 0,5 Om-dan çox

2) 0,5 Om-dan az

3) 0,15 Om-dan çox

4) 0,25 Om-dan çox

5) 0,05 Om-dan çox olmayan +
2) Deşilən qoruyucuların və faza-sıfır ilgəyinin müqavimətinin yoxlanılması

1. Tam yığılmış qoruyucunun izolyasiya müqaviməti nə ilə ölçülür

1) gərginliyi 25 V-a qədər olan meqaommetrlə

2) gərginliyi 250 V-a qədər olan meqaommetrlə +

3) Р-4833 tipli universal ölçü cihazı ilə

4) Р-333 tipli körpü

5) kleşlə
2. 500 V qoruyucularda deşilmə gərginliyi nə qədər olur?

1) 701-1000 V +

2) 351-500 V

3) 551-1000 V4) 251-300 V

5) 351-500 V


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə