Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
Yüklə 84.54 Kb.
tarix14.04.2016
ölçüsü84.54 Kb.

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

AZLL 488: Şərq Dilləri Mühitində Azərbaycan Ədəbiyyatı (Universitet tələbi.) 3 kredit

Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2014, yaz semestri

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Dr. Elmira Məmmədova-Kekeç

E-mail:

mamedovaelmira4@gmail.com

Telefon:

(+99450) 8167674, (+99455) 8295473

Mühazirə otağı/Cədvəl

201N

Məsləhət saatları

Şənbə, saat 17.00-18.00

Prerekvizitlər

AZLL 109

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 1. Allahverdiyev Qaley. Xətib Təbrizinin "Şərh əl-Həmasə" si. Bakı: Sabah, 1992

 2. Cami Əbdürrəhman. Seçilmiş əsərləri,fars dilindən tərc. ed. M. Əlizadə, R. Sultanov, Bakı: Öndər , 2004.

 3. Əlizadə Samət. Əski Azərbaycan yazısı. Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik. Bakı, 1993

 4. Firdovsi Əbülqasim. Şahnamə 2 cilddə / Azərbaycan dilinə tərcüməsi və müqəddimə M. Əlizadənindir // Bakı: Nurlar, 2005

 5. http://anl.az/el/c/cami.e_se.pdf

 6. http://islamiyyatdotorg.wordpress.com/2011/11/21/turk-tasavvuf-siirinde-elifname/

 7. http://www.qkazimov.gen.az/arxiv/r2.htm

 8. http://www.uludil.gen.az/6_fesil_001.html

 9. Xəndan Cəfər. Sabir yaradıcılığında sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Bakı: Azərnəşr, 1962

 10. Kazımov Qəzənfər. Dilimiz-tariximiz.-Bakı, Elm,1998

 11. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən Ərəb və Fars sözləri lüğəti, iki cilddə. (I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, II cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005)

 12. Q.Ş.Kazımov. Dil, tarix və poeziya.

 13. Qacar Çingiz. Qədim və Orta əsrlər : Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri. Bakı: "Nicat" nəşriyyatı, 1997

 14. Qasımova Aida. 14-16-cı əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və Quran qissələri (monoqrafiya), Bakı, BDU, 1998,430 səh, təkrar nəşr, 2005

 15. Qasımova Aida. Füzuli yaradıcılığında Quran rəvayətləri (monoqrafiya), Bakı, BDU, 1995

 16. Quliyev Tərlan. Anadilli əruz vəznli şeirimizin poetik inkişaf yolu; AMEA M.Füzuli ad.Əlyazmalar İn-tu. - Bakı : "Nurlan", 2011

 17. Quliyeva Mahirə. Klassik Şərq poetikası və orta əsrlər Azərbaycan poeziyası: filol. e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08, 10.01.03 /M. H. Quliyeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu

 18. Mahmudov Malik. Xətib Təbrizinin həyat və yaradıcılığı. Bakı: Elm, 1972

 19. Şıxıyeva Səadət. Quruluş dövrü (XIII-XV yüzilliklərin əvvəlləri) türk divan şeirinin özəllikləri. Şərqşünaslıq İnstitutu – 50, Elmi araşdırmaların xüsusi buraxılışı, 2008, 234-254.

 20. Şıxıyeva Səadət. «Nəsimi şеirində «əlif-lam» poеtik forma və fəlsəfi rəmz kimi», «Ədəbiyyat məcmuəsi”, Bakı, 1998, s.173-190.

 21. Şükürov Ağayar. İran xalqlarının mifologiyası III kitab – 1995
Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi

Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili

-

Digər

-

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Davamiyyət
10

Fəallıq
10

Tapşırıq və testlər
-

Kurs işi (Layihə)
10

Prezentasiya/Qrup müzakirə
-

Final imtahanı
40

Digər
-

Yekun
100

Kursun təsviri

“Şərq dilləri mühitində Azərbaycan ədəbiyyatı” kursunda şərq dillərinin (ərəb və fars dillərinin) Azərbaycan ədəbiyyatına mərhələlər üzrə təsiri, bu dillərdə yazan Azərbaycan şairlərinin bədii yaradıcılıq nümunələri haqqında məlumat verilir, ədəbi əsərlər təhlil оlunur. Bundan başqa, kurs ərzində ərəb əlifbası, onların poeziyamızın poetik sistemində oynadığı rol tələbələrə öyrədilir.

Kursun məqsədləri

Kursun məqsədi Azərbaycan ədəbiyyatına ərəb və fars dilləri və bu dillərdə yaradılmış ədəbiyyat konteksində yanaşmağı öyrətmək, İslamın qəbulundan sonra əsərlərini ərəb, X əsrdən sonra fars dilində yazmağa başlayan görkəmli Azərbaycan şairləri və onların yaşadıqları ədəbi mühit haqqında məlumat vermək, yaradıcılıqları barədə təsəvvür yaratmaqdır.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursun sonunda tələbələr Azərbaycan ədəbiyyatının Şərq dilləri mühitində inkişaf istiqamətləri və mərhələləri, milli ədəbiyyatımıza Şərq dilləri və ədəbiyyatları konteksində yanaşmaq metodologiyasını mənimsəyəcək, ərəb əlifbası əsasında yaradılmış əski Azərbaycan əlifbasını öyrənəcək, ərəb əlifbasının, fars dilinin ədəbiyyatımızın poetik sistemində yaratdığı özünəməxsusluqları qavrayacaqlar.Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi fəallığa, semetsr boyu həftəlik dərs proqramına hazırlaşmalarına, yeni və əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə veriləcəkdir. Davamiyyətə görə bal verilməsində tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü qaydalara uyğun aparması nəzərə alınacaqdır. Üzürsüz buraxılan hər dərs üçün 1 (bir) bal çıxılacaq.
İmtahan haqqında:

1. İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək lazımdır.

2. İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.

3. Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya klassik ola bilər.Cəzalandırma forması:

Dərsə gecikənlər və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə buraxılmırlar.
Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar


13.02.2014

13.02.2014


VII-XII əsrlər ərəbdilli Azərbaycan ədibləri və mühitləri haqqında ümumi məlumat.

(Əlif və be hərfi)Malik Mahmudov. Ərəbcə yazmış azərbaycanlı şair və ədiblər (VII-XII əsrlər). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, s. 28-35
20.02.2014

20.02.2014


Məvali şairlər-ərəbcə ilk şeir yazan azərbaycanlılar. (Pe, te, se hərfi)

Malik Mahmudov. Ərəbcə yazmış azərbaycanlı şair və ədiblər (VII-XII əsrlər). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, s. 35- 36


 1. 3.

27.02.2014

27.02.2014


Quran qissələri və Azərbaycan ədəbiyyatı (cim, çe, he, xe hərfi)

Aida Qasımova. 14-16-cı əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və Quran qissələri (monoqrafiya), Bakı, BDU, 1998,430 səh, təkrar nəşr, 2005

 1. 4

06.03.2014

06.03.2014


Qisseyi-ənbiya və Azərbaycan ədəbiyyatı

(re, je


ze hərfi)

Qasımova Aida. Füzuli yaradıcılığında Quran rəvayətləri (monoqrafiya), Bakı, BDU, 1995

Mirzəyev, Ataəmi. Füzulinin "Hədiqətüs-süəda" əsəri şəhidlik abidəsi kimi// Hikmət. - 2008. - N 13. - S. 31-38

13.03.2014

13.03.2014


Fars poeziyası və Azərbaycan ədəbiyyatı.

Ə. Firdovsi, S.Şirazi, H.Şirazi, Ə. Caminin Azərbaycan ədəbiyyatındakı izləri

(sin və şin hərfi)Şıxıyeva Səadət. «Hafiz və Nəsimi», «Böyük Iran şairi Hafiz Şirazi» (14 noyabr 2001-ci ildə kеçirilmiş bеynəlxalq еlmi-ədəbi konfransın matеrialları), Bakı, 2002, s.197-131.

Şıxıyeva Səadət. «Nəsiminin sələfləri ilə «mübahisə»ləri (Hafiz və Nəsimi) (V), «Еlmi araşdırmalar», 2003, №1-2, s. 39-50.

Şıxıyeva Səadət. «Sədi və Nəsimi: aşiqanə ruhdan ilhamlanan arifanə təxəyyül», «Böyük Iran şairi Sədi Şirazi» (9 oktyabr, 2002-ci ildə kеçirilmiş bеynəlxalq еlmi-ədəbi konfransın matеrialları), Bakı, 2003, s.128-145.

Şıxıyeva Səadət. «Salman Savəcinin bir bеyti və ona yazılmış üç nəzirə qəzəl», «Tədqiqlər» (görkəmli türkoloq, şərqşünas, dil tarixçisi, tərcüməçi, filologiya еlmləri doktoru, proyеssor V.I.Aslanovun 75 illiyinə həsr olunmuş konfransın matеrialları), Bakı, 2003, s.302-305.

Şıxıyeva Səadət. «Salman Savəci və türk ədəbi mühiti», «Şərq filologiyası məsələləri», Bakı, 2005, s. 280-331.

Azərbaycanda Cami : ( Əlyazmalar əsasında) / C. Nağıyev
20.03.2014

20.03.2014


İran mifologiyası və Azərbaycan ədəbiyyatında əksi (Ab, Ahura Mazda, Asuman, Atəşkədə, Camasp, Cami-Cəm, Əhrimən, Elburs, Həft, Həftxan, Kavə, Kəyumərs, Mehr, Muğ, Nahid, Piri-Muğan, Simurq, Suruş, Şəbdiz, Yelda)

(sad və zad hərfi)Şükürov Ağayar. İran xalqlarının mifologiyası III kitab – 1995
27.03.2014

27.03.2014


Şərqin əfsanəvi qəhrəmanları və Azərbaycan ədəbiyyatında bədii əksi

(Bijən, Cəmşid, Dəhhak, Dara, Əfrasiyab, Firidun, Xosrov, İskəndər, Keyxosrov, Nəmrud

Nuşirəvan, Rüstəm, Siyavuş, Zal) (ta və za hərfi)


Şükürov Ağayar. İran xalqlarının mifologiyası III kitab – 1995

 1. 8.

03.04.2014

03.04.2014

Aralıq imtahanı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı və əruz vəzni.(əyn və

ğeyn hərfi)
Quliyev Tərlan. Anadilli əruz vəznli şeirimizin poetik inkişaf yolu; AMEA M.Füzuli ad.Əlyazmalar İn-tu. - Bakı : "Nurlan", 2011


 1. 9.

10.04.2014

10.04.2014

Ərəb və fars dillərinin Azərbaycan ədəbiyyatında izləri (leksik-qrammatik xüsusiyyətlər və izafət tərkibləri)

(fe və qaf hərfi)

Əlizadə Samət. Əski Azərbaycan yazısı. Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik. Bakı, 1993

 1. 10.

17.04.2014

17.04.2014

Klassik Şərq poetikası və Azərbaycan ədəbiyyatı (Tənasüb, ləffü-nəşr, kinayə, təriz)

(kaf və gaf hərfi)Xəndan Cəfər. Sabir yaradıcılığında sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Bakı: Azərnəşr, 1962

Quliyeva Mahirə. Klassik Şərq poetikası və orta əsrlər Azərbaycan poeziyası: filol. e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08, 10.01.03 /M. H. Quliyeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu

Nuşabə Araslı. Nizaminin poetikası..
24.04.2014

24.04.2014

Klassik Şərq poetikası və Azərbaycan ədəbiyyatı (təşbih, istiarə, intaq, təşxis) (lam hərfi)


Quliyeva Mahirə. Klassik Şərq poetikası və orta əsrlər Azərbaycan poeziyası: filol. e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08, 10.01.03 /M. H. Quliyeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu

Xəndan Cəfər. Sabir yaradıcılığında sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Bakı: Azərnəşr, 1962


01.05.2014

01.05.2014

Klassik Şərq poetikası və Azərbaycan ədəbiyyatı (mübaliğə, təcahül-arif, hüsnü-təlil, təkrir, cinas, iştikak, səci)

(mim hərfi)Quliyeva Mahirə. Klassik Şərq poetikası və orta əsrlər Azərbaycan poeziyası: filol. e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08, 10.01.03 /M. H. Quliyeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu

Xəndan Cəfər. Sabir yaradıcılığında sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Bakı: Azərnəşr, 1962 1. 11.

08.05.2014

08.05.2014

Klassik Şərq poetikası və Azərbaycan ədəbiyyatı (rəddül-acüz aləs-sədr, iqtibas, iradı-məsəl, tazmin, təlmih, təlmi)

(nun hərfi)Quliyeva Mahirə. Klassik Şərq poetikası və orta əsrlər Azərbaycan poeziyası: filol. e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08, 10.01.03 /M. H. Quliyeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu

Xəndan Cəfər. Sabir yaradıcılığında sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Bakı: Azərnəşr, 1962
 1. 12.

15.05.2014

15.05.2014

Azərbaycan ədəbiyyatında əlifnamələr

(vav və ha hərfi)
Şıxıyeva Səadət. «Nəsimi şеirində «əlif-lam» poеtik forma və fəlsəfi rəmz kimi», «Ədəbiyyat məcmuəsi”, Bakı, 1998, s.173-190.

 1. 13.

22.05.2014

22.05.2014


Klassik ədəbiyyatda əbcəd hesabı-tarix bildirmə

Əlizadə Samət. Əski Azərbaycan yazısı. Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik. Bakı, 1993Final imtahanı

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə