TuriSTİk paket sigortasi biLGİlendirme formuYüklə 24.36 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü24.36 Kb.
TURİSTİK PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere

yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli

Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye ilişkin Yönetmeliğe istinaden

hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (ilgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır)

1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;

Ticaret Ünvanı :

Adresi :

Tel & Faks no. :

2. Teminatı veren sigortacının;

Ticaret Ünvanı :

Adresi :

Tel&Faks No :

(http://www.groupama.com.tr)
B. UYARILAR

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Yangın Sigortası Genel Şartları, Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Cam Kırılması Sigorta Genel Şartları, 3.Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları,Asansör Sorumluluk Genel Şartları, İşveren Sorumluluk Genel Şartları,Ferdi Kaza Genel Şartları, klozları,poliçede yazılı hususları ve Özel Şartları dikkatlice okuyunuz.

2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.

3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.

4. Prim ödemesinde, kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir,tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.
C. GENEL BİLGİLER

1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar tarafların anlaşmasına bağlı olarak sağlanabilecektir:

Bu poliçe ile Bina, Çevre Düzenlemesi,İskele ve Rıhtım (Bina), Dekorasyon, Makina-Tesisat, Demirbaş, Emtea, İskele ve Rıhtım (Muhteviyat), Bahçe Düzenlemesi, Müşteri Eşyaları,Emanetteki Eşya,Kasa Muhteviyatı, Kiralık Kasa, Garajdaki Araçlar gibi sigorta konuları kıymetler için Yangın, Yıldırım, İnfilak, Dahili su, Fırtına, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Duman, Grev, Lokavt,Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör teminatları ile poliçe özel şartlarında limit ve koşulları belirtilen Enkaz Kaldırma Masrafları, Yangın ve İnfilak Mali Mesuliyeti, Alternatif Otel Masrafları, İş durması.

2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere ve karşılıklı mutabık kalınmak suretiyle rizikonun özelliklerine uygun olarak özel şart kararlaştırabilme hakları vardır.

3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan rizikolar –Sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- Sigortacının vermeyi kabul etmesi halinde ek prim ödenmesi şartıyla, teminat kapsamına dahil edilebilir.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Sel veya Su Baskını, Yer Kayması,Kar Ağırlığı, Deniz Taşıtları Çarpması,Hırsızlık, Cam Kırılması, Ferdi Kaza, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyeti,Asansör Mali Mesuliyeti, Elektronik Cihaz , Makina Kırılması,Emniyeti Suistimal, Kıymet Nakli, Sabit Kıymet Hırsızlık ve Hukuksal Koruma.

4. Teminat dışı hâller için Yangın Sigortası Genel Şartları, Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Cam Kırılması Sigorta Genel Şartları, 3.Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları,Asansör Sorumluluk Genel Şartları, İşveren Sorumluluk Genel Şartları,Ferdi Kaza Genel Şartları'na ve poliçe özel şartlarına bakınız.
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres,telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.

3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.

4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
E. TAZMİNAT

1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek değeridir.

2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hallerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir.Bu durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir.

3. Sigorta bedelinin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, poliçede yazılı sigorta bedeli üzerinden prim ödemiş olsanız dahi sigortacının azami sorumluluğu gerçek (rayiç) değer ile sınırlıdır.

Ancak, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir.

4. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta bedelinin, gerçek (rayiç) değerden düşük olduğunun tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.

5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer) yaptırılabilir.

6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebileceği gibi sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti, eksperi tayin eden tarafça ödenir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinden (http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.

7. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortalı;

- sigortacının onayını almadan hasara uğrayan kıymet veya hasar yerinde değişiklik/tamirat yapmamalıdır.

- en geç 5 gün içinde hasara sebep olan kaza veya olayın yerini, zamanını, meydana geliş şeklini ve yol açtığı genel sonuçları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortalının bu yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde, kanun ve genel şartlar uyarınca sigortacının ödeme yükümlülüğü tamamen veya kısmen ortadan kalkmış olur.

8. Ferdi Kaza, 3.Şahıs Mali Mesuliyet, İşveren Mali Mesuliyeti, Asansör Sorumluluk, Emniyeti Suistimal, Taşınan Para Sigorta konularının tazminat taleplerinde E.1,E.2,E.3,E.4 maddeleri geçersiz olup bu sigorta konularının Sigorta Bedeli Sigorta ettiren tarafından belirlenmektedir. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği tazminatın azami tutarı olacaktır. Sigorta Bedelinin tespit edilmesinde Sigortacının etkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.Sigorta Ettiren tarafından belirlenen ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının tazmin etmekle yükümlü olacağı azami teminat miktarının karşı karşıya kalınabilecek olası tazminat taleplerini tam olarak karşılayacak miktarda olmasına dikkat edilmelidir. Sigorta bedelinin sigorta ettirene karşı ileri sürülecek tazminat talepleri karşısında yetersiz kalmasından doğacak sorumluluk tamamıyla sigorta ettirene aittir.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

1. Aktedilecek sözleşmede C.1 ve C.3 maddelerinde belirtilen sigorta konuları ve sigorta teminatları için uygulanacak muafiyet oran veya tutarları ile uygulama koşulları poliçede ayrıca belirtilecektir.

2. Tam hasar durumunda tazminat;

- Poliçede yazılı bedel üzerinden ödenecektir. (takseli sigorta/mutabakatlı değer yapılmışsa)

- Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esası üzerinden ödenecektir

- Rizikonun gerçekleşme anındaki ikame değer esası üzerinden ödenecektir. (Sigorta Bedelinin ikame -yeni değer- esaslı verilmesi halinde)

3. Tahkim sistemi üyeliğine geçilmiştir.
G.ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Adres : Groupama Sigorta A.Ş. Eski Büyükdere cad. No:2 34398 Maslak / İstanbul

Tel & Faks no. : (212) 444 0 999 ; faks: (212) 367 68 68E-mail : sigorta@groupama.com.tr

Yüklə 24.36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin