Title of publications type/publication activities
Yüklə 71.54 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü71.54 Kb.

Title of publication 

Publications type/publication activities

 


All Authors 

Publisher & Place of  Publication 

Year Published 

Vol. & Pages 

İsgəndər bəy Münşi Türkman. Tarix-i aləmara-yi Abbasi. I cild

Kitab

Farscadan tərcümənin, ön sözün, şərhlərin və göstəricilərin müəllifləri: O.Ə.Əfəndiyev və N.S.Musalı
Bakı: Təhsil 2009

 792 s.

I Şah İsmayılın hakimiyyəti (“Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri əsasında)

Kitab

Namiq Musalı
Bakı: Elm və təhsil 2011

 482 s.

Şəmkir şəhərinin orta əsrlər tarixinə dair

Məqalə

Namiq Musalı

Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi: “Dövlət və Din (ictimai fikir toplusu)” , № 1 (21)

Bakı 2011 (yanvar-fevral)

 s.182-189

Birinci Dünya Savaşı arifesinde Rus müsteşriki ve seyyahı B.M.Guryev’in Osmanlı’nın ulaşım sistemi hakkında raporu (İstanbul’dan Yaffa’ya yolculuk) // CİEPO: Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları 4. Ara Dönem Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı.

Məqalə

Namiq Musalı

Uşak Üniversitesi

2011

 s.87.

(T.e.d., prof. İ.X.Zeynalov, ped.e.n. N.İ.Məmmədova və M.S.Muradovla birlikdə) Milli qəhrəmanlarımız

Məqalə

Namiq Musalı

Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası: “Abituriyent” jurnalı

Bakı, 2011, № 2

s.104-111

Tariximizin təəssübkeşi


Məqalə

Namiq Musalı

AMEA Rəyasət Heyəti və Ali Attestasiya Komissiyası: “Elm” qəzeti

25.IV.2011

s.10

Səfəvilər dövlətinin statistikasını əks etdirən bir əlyazma haqqında

Məqalə

Namiq Musalı

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu: “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. XII Respublika elmi konfransının materialları

Bakı: Nurlan, 2011

s.114-121

XVI yüzyılda ÇorumMəqalə

Namiq Musalı

Hitit Üniversitesi: “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum”. Uluslararası sempozyum. I cilt.

Çorum: Lider Matbaacılık, 2008

s.93-101

A fact of falsification of Azerbaijan’s historical geography and statehood history


Məqalə

Namiq Musalı (t.e.n. X.Qasımovla birlikdə)

The Presidium of Azerbaijan National Academy of Sciences: “Azerbaijan and Azerbaijanis”

Vol. 98, No.5-8. Baku: Nurlan, 2008

p.91-101

Azerbaijani Akhism according to Ibn Bazzaz’s “Safvat al-safa”


Məqalə

Namiq Musalı

Ahi Evran University: “The 1-st International Symposium on Culture of Akhism and Kirshehir”

Abstracts. Kirshehir, 2008

p.177-178

Shah Ismail I and GeorgiaMəqalə

Namiq Musalı (AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. O.Əfəndiyevlə birlikdə)

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, The Centre of Caucasian and Oriental Studies: “Georgia and Orient (past, present, future)”

Conference Abstracts. Tbilisi, 2008

p.15-16

Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının və dövlətçilik tarixinin saxtalaşdırılması faktıMəqalə

Namiq Musalı, (t.e.n. X.Qasımovla birlikdə)

AMEA Rəyasət Heyəti: “Elm” qəzeti

29.XII.2008

s.14-15

Farsça kaynaklara göre Üsküdar’ın tarihi ve coğrafyasıMəqalə

Namiq Musalı

Üsküdar Belediyesi: “VI. Uluslarası Üsküdar Sempozyumu”

Bildiriler. II. cilt. İstanbul: Seçil Ofset, 2009

s.37-42

Hacı Zeynel Abidin Şirvani seyahatnamelerinde İstanbulMəqalə

Namiq Musalı

Üniversitesi: “I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri”


İstanbul: Beşir Kitabevi, 2009

s.797-808

Azerbaycan cönklerinde Necati şiirleriMəqalə

Namiq Musalı

Ölümünün 500. yılında şair Necati Beğ anısına I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu”. Program ve bildiri özetleri.

İzmit: Kocaeli Üniversitesi, 2009

s.39

Azerbaycan cönklerinde Necati şiirleriMəqalə

Namiq Musalı

Kocaeli Üniversitesi: “I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (ölümünün 500. yılında şair Necati Beğ anısına)”

İzmit: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2009

s. 149-158

“Cahangüşa-yi xaqan-i sahibqiran” əsərində Şəki tarixinə dair məlumatlar


Məqalə

Namiq Musalı

Şəkinin səsi” qəzeti

15.VI.2009

s.3

Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının və dövlətçilik tarixinin saxtalaşdırılması faktı


Məqalə

Namiq Musalı (t.e.n. X.Qasımovla birlikdə)

Kimlik” (elmi-ictimai dərgi), № 3

Bakı, 2010 (fevral)

s. 25-34

Osmanlı tezkirelerine göre Azerbaycan edebiyatının araştırılmamış sayfaları

Məqalə

Namiq Musalı (filol.e.n. V.Musalı ilə birlikdə)

Nevşehir Üniversitesi: “Prof. Dr. Mustafa İsen adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu”. Program ve bildiri özetleri

Nevşehir, 2010

s. 37-38

Anonim bir Safevi kaynağının ışığında Bektaşi ve Alevi tarihine dair bilinmeyen gerçeklerMəqalə

Namiq Musalı

Hacı Bektaş Veli: güneşte zerresinden, deryada katresinden” (Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri)

Ankara: Dipnot Yayınları, 2010

s. 373-390

Travel of Haji Zeynal Abidin Shirvani through Anatolia in the second decade of XIX Century


Məqalə

Namiq Musalı

CIEPO-19: Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Araştırmaları Sempozyumu (Özetler)

Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010

s. 81

Fransız alimi Jan-Pol Runun “Türklərin tarixi” əsərində Azərbaycan tarixi məsələləri


Məqalə

Namiq Musalı

Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi: “Dövlət və Din (ictimai fikir toplusu)”, № 4 (18)

Bakı, 2010 (iyul-avqust)

s. 108-120

Взаимоотношения Азербайджанского государства Сефевидов с грузинскими княжествами в первой четверти XVI века


Məqalə

Namiq Musalı

Актуальные проблемы истории Кавказа (Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Р.М.Магомедова)

Махачкала: Издательство ДГУ, 2010

с.201-203

О малоизвестной рукописи по истории шаха Исмаила I «Мюршид-наме»

Məqalə

Namiq Musalı

Санкт-Петербургский Государственный Университет: «Модернизация и традиции»: XXVI Международная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Тезисы докладов.

Санкт-Петербург: Издалельство РХГА, 2011

с.62-63

Osmanlı tezkirelerine göre Azerbaycan edebiyatının araştırılmamış sayfaları


Məqalə

Namiq Musalı (filol.e.n. V.Musalı ilə birlikdə)

Prof. Dr. Mustafa İsen adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu Bildirileri”

Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2011

s. 501-522

Ərdəbil məqbərəsinin arxiv sənədləri Azərbaycanın orta əsrlər tarixinin mənbəyi kimi


Məqalə

Namiq Musalı

Bakı Dövlət Universiteti: “Tarix və onun aktual problemləri” (nəzəri, elmi, metodik jurnal)

Bakı, 2011, No. 2

s.267-274

Səfəvi tarixinə dair naməlum bir əlyazma: “Zühur-i dövlət-i Səfəviyan”

Məqalə

Namiq Musalı

AMEA: “Xəbərlər” (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası)

Bakı: Elm, 2011, № 1

s.131-143

Birinci Dünya Savaşı arifesinde Rus müsteşriki ve seyyahı B.M.Guryev’in Osmanlı’nın ulaşım sistemi hakkında raporu (İstanbul’dan Yaffa’ya yolculuk)

Məqalə

Namiq Musalı

Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları (CİEPO) 6. Ara Dönem Sempozyum Bildirileri. II. cilt.

İzmir: Meta Basım Matbaacılık, 2011

s.907-916

Qızılbaşların əfsanəvi komandanı “Div sultan” ləqəbli Əli bəy Rumlu


Məqalə

Namiq Musalı

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 20-ci il dönümünə həsr olunmuş “Gənc alimlərin I Elm Festivalı” çərçivəsində keçirilmiş elmi konfransın materialları

Bakı: AMEA, 2011

s.534

İbn Bezzaz’ın “Safvetü’s-safa” adlı eserinde Azerbaycan Ahiliği

Məqalə

Namiq Musalı

I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu. Bildiriler. II. cilt

Kırşehir: Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011

s.795-809

Safevîler ve AhilerMəqalə

Namiq Musalı

Ahilik Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı” (Erciyes Üniversitesi, 20-22 Eylül 2011)

Kayseri: Candan Matbaacılık, 2011

s.45-68

Bektaşi təriqətinin Şah İsmayıl Xətai ilə gizli təmaslarına dair


Məqalə

Namiq Musalı

Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi: “Dövlət və Din (ictimai fikir toplusu)”, № 6 (26)

Bakı, 2011 (noyabr-dekabr)

s.116-120

“Təzkirətül-müluk”un yeni aşkarlanmış Bakı nüsxəsiMəqalə

Namiq Musalı

AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu: “Yaxın və Orta Şərq: dünəni, bu günü, sabahı” beynəlxalq elmi konfransı (“Elmi araşdırmalar” elmi-nəzəri məqalələr toplusunun xüsusi buraxılışı).

Bakı: Bakı Çap Evi, 2011

s.213-216

XVI-XVII əsrlərdə Ərdəbil xəttatlıq məktəbiMəqalə

Namiq Musalı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası: “Orta əsrlər şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı”.

Akademik Z.M.Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları. Bakı: Elm, 2012


s.364-366

Ərdəbildən Aksaraya uzanan yol: Yusuf Həqiqi Baba və Şeyx Cüneyd Səfəvi


Məqalə

Namiq Musalı

Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası)

Bakı, 2012, № 1

s.130-137

“Tarix-i aləmara-yi Abbasi” əsərində XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri


Məqalə

Namiq Musalı

Azərbaycan dünya ədəbiyyatında”. Beynəlxalq simpoziumun materialları.

Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı, 2012

s.578-589

Hacı Zeynel Abidin Şirvani seyahatnamelerine göre iki yüz yıl öncesinde Maraş ve çevresi


Məqalə

Namiq Musalı

Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu Bildiri Özeti Kitapçığı

Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2012

s.30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə