Testl ə r //1605 İ nformatik a Kursun predmeti və məzmunu
Yüklə 0.64 Mb.
səhifə2/7
tarix27.02.2016
ölçüsü0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4. Say sistemlərinin hansı növlərinin mövcüddur?

A)) Mövgülü və mövgesiz

B) 2-lik, 8-lik, 16-lıq

C) 2-lik və 10-luq

D) Rum rəqəmləri və 10-luq

E) 2-lik, 8-lik, 10-luq, 16-lıq


5 . 777- hansı say sisteminin ən böyük ədədidir?

A)) 8-lik

B) 16-lıq

C) mövqeli

D) 2-lik

E) 10-luq


6. Kompüterin hesabi əsasını nə təşkil edir?

A)) 2-lik say sistemində cəmləmə;

B) 2-lik say sistemində hesab əməlləri;

C) 2-lik, 8-lik və 16 –lıq say sistemlərində hesab əməlləri ;

D) 2-lik, 8-lik. 10-luq və 16-lıq say sistemlərində hesab əməlləri ;

E) 2-lik say sistemində kodlaşdırma.


7. İnformasiya ikilik say sisteminə və əksinə necə çevrilir?

A)) Avtomatik olaraq

B). Xüsusi lüğətlər vasitəsilə

C) Disklər vasitəsilə

D) Monitor tərəfindən

E) İstifadəçi tərəfindən


8. Kompüter nə üçün 2-lik say sistemi ilə işləyir:

a)) çünki yalnız iki vəziyyətdə ola bilən fiziki elementlərdən qurul­muş­dur.

b) çünki 2-lik say sistemində hesablamaq asandır;

c) çünki 2-likdən 8-liyə və 16-lığa keçmək asandır;

d) çünki yalnız iki vəziyyətdə ola bilən məntiqi elementlərdn qurul­muş­dur.

e) çünki yalnız 2-lik say sistemi ilə işləmək mümkündür; 48. 9.9. Kompüter nədir?

A)). İnformasiyanı emal edən hesablayıcı elektron qurğu;

B). Mətn yığmaq üçün qurğu;

C). Elektron cədvəllərlə işləmək üçün qurğu;

D). Hesablama qurğusu;

E). Oyun qurğusu.


10. Bir bayt neçə bitdir?

A)) 8


B). 32

C).16


D).2

E).4
11. İnformasiya ikilik say sisteminə və əksinə necə çevrilir?

A)) Avtomatik olaraq; .

B). Xüsusi lüğətlər vasitəsilə;

C). Disklər vasitəsilə;

D). Monitor tərəfindən;

E). İstifadəçi tərəfindən.
12. Bir Kilobayt neçə baytdır?

A)). 1024

B). 1000

C)) 32 .

D). 2048

E). 64
13. Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemində təsvir olunur?

A)) 2-lik

B) 16-lıq

C). 10-luq

D). İxtiyari

E). 8-lik
5.Alqoritmləşdirmənin əsasları və proqramlaşdırma
1. “Alqoritm” sözü ilk dəfə kim tərəfindən işlənilib?

A)) Əl-Xarəzm

B) Paskal

C) Şennon

D) Pifaqor

E) Ömər Xəyyam


2. Alqoritm latın sözü olub ........ deməkdir

A)) Qayda-qanun

B) Hesablama

C) Əməlyatlar ardıcılıqı

D) Ardıcıllıq

D) Məlumat


3. Alqoritm nədir?

A)) Verilən məsələnin həlli üçün yerin yetirilən əməliyyatların ardıcıllığıdır

B) Verilən məsələrin həlli üçün onun həll edilməsi qaydasının tapılmasıdır

C) Verilən məsələrin həlli üçün əlverişli variantın tapılmasıdıdır

D) Verilən məsələnin həlli üçün optimal həllin tapılmasıdır

E) Verilən məsələnin həlli üçün şərtlərin yoxlanılmasıdır


4. Alqoriitmin təsvir vasitələri

A)) Təbii danışıq dilində, blok-sxem, alqoritmik dildə

B) Blok sxem və alqoritmik dildə

C) Alqoritmik dildə və təbii danışıq

D) Blok-sxem və təbii dildə

E) Blok-sxem, təbii dildə, hesab-məntiq


5. tənliyi alqoritmin hansı növünə aiddir?

A)) Budaqlanan

B) Xətti

C) Dövrü


D) Mürəkkəb dövr

E) Sadə dövr6. Göstərilən fraqment hansı növ alqoritmə aiddir?

.
A)) Budaqlanan

B) Xətti


C) Dövrü

D) Mürəkkəb dövr

E) Sadə dövr
7. Bu franqment vasitəsilə hesablanır?
A))) X1 və X2 ədədləri içərisində ən kiçik ədəd tapılır

B)
A)) X1 və X2 ədədləri arasında ən kiçik ədəd tapılır

B) X1 və X2 ədədlərinin qiymətləri hesablanır

C) X1 və X2 ədədlərinin cəmi hesablanır

D) X1 və X2 ədədlərinin hasili hesablanır

E) X1 və X2 ədədləri içərisində ən böyük ədəd tapılır


8. hansı alqoritmə aiddir?

A)) Mürəkkəb dövr

B) Xətti

C) Dövrü


D) Budaqlanan

E) Sadə dövr


A) Alt 9.

9. Bloku nəyi ifadə edir?
A)) Alt proqramı

B) Hesablamanı

C) Şərti

D) Alqoritmin sonunu

E) Alqoritmin başlanğıcını
10. Hansı blok bütün alqoritmlərdə istifadə edilir?

A)) Başlanğıc və son blok

B) Alt proqram

C) Şərt


D) Dövr

E) Hesablama


11. 100 ədəd içərisində ən kiçik ədədin tapılması hansı alqoritmə aiddir?

A)) Dövrü

B) Xətti

C) Mürəkkəb i

D) Budaqlanan

E) Xətti- Budaqlanan


12. Dövrü alqoritm bölünür:

A)) Sadə və Mürəkkəb dövr

B) Xətti və Budaqlanan

C) Qeyri xətti və Xətti

D) Budaqlanan və sadə dövr

E) Mürəkkəb dövri və qeyri xətti


13. #1605#01#05#02 Bütün alqortmlərdə iki funksiyanı yerinə yetirən blok ?
14. Bir-birinin ardınca yerinə yetirilən əməliyyat hansı növ alqoritmə aiddir?

A)) Xətti

B) Mürəkkəb dövr

C) Dövrü


D) Budaqlanan

E) Sadə dövr


15. 2 Şərtdən asılı olaraq bu və ya digər hesablamanın aparılması hansı növ alqoritmə aiddir?

A)) Budaqlanan

B) Mürəkkəb dövr

C) Dövrü


D) Xətti

E) Sadə dövr


16. Eyni bir düsturla dəyişənin müxtəlif qiymətlərində dəfələrlə hesablama aparmaq hansı alqoritmə aiddir:

A)) Dövrü

B) Mürəkkəb dövr

C) Budaqlanan

D) Xətti

E) Sadə dövrA)) Xətti

B) Mürəkkəb dövr

C) Budaqlanan

D) Dövrü

E) Sadə dövrA)) Budaqlanan

B) Mürəkkəb dövr

C) Xətti

D) Dövrü


E
Sxematik olaraq göstərilən alqortm
) Sadə dövr


19. #1605#01#05#02A)) Mürəkkəb dövr

B) Budaqlanan

C) Xətti


D) Dövrü

E) Sadə dövr


6.Sistem proqram təminatı
1. Proqram təminatı nədir?

A)) Kompyuterin fəaliyyəti, informasiyanın emalının təşkili və idarə edilməsi üçün istifadə olunan proqramlar kompleksi

B) Tətbiqi proqramlar üçün normal mühitin təmin edilməsi üçün istifadə olunan proqramlar

C) İnformasiyanın mübadiləsinin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan proqram

D) Əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirən proqram

E) Xüsusi nəzarət proqramı


2. Proqram təminatı funksiyasına görə bölünür:

A)) Sistem proqramları və tətbiqi proqram təminatı

B) Problemyönümlü və üsulayönümlü proqram

C) Sistem proqram təminatı və texniki xidmət proqramı

D) Texniki xidmət proqramı və serviz proqramı

E) Test proqramı və tətbiqi proqram təminatı3. Sistem proqram təminatının əsas funksiyası:

A) )Kompyuterin işini və informasiyanın emalı prosesini idarə etmək

B) İnformasiyanın mübadiləsini həyata keçirmək

C) Kompyuterə qoşulan xarici qurğuların parametrlərini təyin etmək

D) Kompyuter ilə istifadəçi arasında dialoq yaratmaq

E) Müəyyən sinif məsələlərin həllini təşkil etmək


4. Drayver nədir?

A)) Yeni qurğuların xidmətini və ya mövcud qurğuların qeyri standart istifadəsini təmin edən proqram

B) İnformasiyanın mübadiləsini həyata keçirmək üçün istifadə edən proqram

C) Kompyuterə qoşulan xarici qurğuların parametrlərini təyin etmək üçün istifadə edən proqram

D) Kompyuter ilə istifadəçi arasında dialoq yaratmaq üçün istifadə edən proqram

E) Müəyyən sinif məsələlərin həllini təşkil etmək üçün istifadə edən proqram


5. Drayver proqram təminatının hansı növünə aid edilir?

A)) Sistem proqram təminatına

B) İxtisaslaşdırılmış proqramlara

C) Tətbiqi proqram təminatına

D) Əməliyyat sistemlərinə

E) Xüsusi nəzarət proqramına


6. Utilitin funksiyası:

A)) Köməkçi, həm də zəruri məqsədlər üçün istifadə olunan proqram

B) İnformasiyanın mübadiləsini həyata keçirmək üçün istifadə edən proqram

C) Kompyuterə qoşulan xarici qurğuların parametrlərini təyin etmək üçün istifadə edən proqram

D) Kompyuter ilə istifadəçi arasında dialoq yaratmaq üçün istifadə edən proqram

E) Müəyyən sinif məsələlərin həllini təşkil etmək üçün istifadə edən proqram


7. Utilitə daxil deyil:

A)) Test proqramı

B) Sıxlaşdırma proqramı

C) Antivirus proqramı

D) Kommunikasiya proqramı

E) Kompyuter diaqnostikası proqramı


8. Antivirus proqramı hansı növ proqrama aiddir?

A)) Serviz proqramına

B) Tətbiqi proqram təminatına

C) Əməliyyat sistemlərinə

D) Xüsusi nəzarət proqramına

E) Üsulayönümlü proqrama


10. Örtük proqramı nədir?

A)) DOS üzərində qurulmuş proqram

B) Xüsusi nəzarət proqramı

C) Kompyuter diaqnostikası proqramı

D) Sıxlaşdırma proqramı

E) Norton Utilites


11. Örtük proqramına aiddir?

A)) Norton Commander

B) Norton Utilites

C) Mase Utilites

D) WinZip

E) WinRar


12. Əməliyyat örtüyünün funksiyası?

A)) Kompyuterin imkanlarını artırır və qrafiki proqramların yaradılmasını sadələşdirir

B) Müəyyən köməkçi məqsədlər üçün istifadə edilir

C) Kompyuterin qurğularını test edir

D) Kompyuterin proqramlarını idarə edir

E) Kompyuterə əlavə qurğuların qoşulmasını təmin edir


13. Əməliyyat örtüyünə aiddir:

A)) Windows örtükləri

B) Norton Commander

C) Mase Utilites

D) WinZip

E) WinRar


14. Texniki xidmət proqramının vəzifəsi?

A)) Kompyuterin düzgün işləməsinə nəzarət etmək və nasazlıqları aşkar etmək

B) İstifadəçiyə yeni interfeysin təqdim edilməsi

C) İstifadəçiyə əlavə xidmət etmək və ƏS-nin imkanlarını genişləndirmək

D) Fayl sisteminə və disklərə xidmət

E) Verilənlərin bərpası və arxivləşdirmə


15. Texniki xidmət proqramının əsas proqramları:

A)) Test proqramı və xüsusi nəzarət proqramları

B) Verilənlərin ötürülməsi və arxivləşdirmə proqramı

C) Tətbiqi proqram təminatı və antivirus proqramları

D) xüsusi nəzarət proqramları və Norton Commander

E) Test proqramı və əməliyyat sistemləri


16. Test proqramı əsasən hansı yaddaşda yerləşir?

A)) Daimi yaddaş qurğusunda

B) Operativ yaddaşda

C) Xarici yaddaş qurğusunda

D) Keş yaddaşda

E) heç birində


17. Proqram təminatı kompyuter sistemində hansı termin ilə işlədilir?

A)) Software

B) Hardware

C) Wysiwyg

D) Wave-file

E) OLE
18. Sistem proqram təminatının tərkib hissələri?

A))Əməliyyat sistemi, proqramlaşdırma sistemi, texniki proqram, serviz proqramı

B) Sixlaşdırma proqramları, tətbiqi proqram təminatı və əməliyyat sistemləri

C) Serviz proqramı, antiviruslar, tətbiqi proqramlar

D) İlkin yükləmə bloku, proqramlaşdırma sistemi, tətbiqi proqramlar

E) Əmrlər prosessoru, alqoritmik dillər, tətbiqi proqram paketləri.
19. (Norton Commander) nədir?

A)) MS DOS üzərində yerləşən örtükdür

B) Əməliyyat sistemidir

C) Translyatordur

D) Mətn prosessorudur

E) Tətbiqi proqram paketidir.


20. WinRar proqramının neçə əsas menyusu var?

A).6


B). 2

C). 7


D). 4

E). 5
21. Tətbiqi və standart proqramların siyahısını ekrana çıxarmaq üçün hansı əmr icra olunmalıdır?

A)). Pusk – Proqrammı;

B). Pusk – Dokumentı;

C) Pusk – Spravka.;

D). Pusk – Poisk;

E). Pusk – Vıpolnit.
22. Bunlardan hansılar standart proqramdır?

A)). Paint, Calc, CharMap;

B). WordPad, Excel;

C).Power Paint, Access;

D). Word, Excel;

E). Outlook, NotePad.


23. Promt nə üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır?

A). Tərcümə işlərini həyata keçirmək üçün;

B). Html formatlı faylları adi formata çevirmək üçün;

C). ƏS-nin işini tənzimləmək üçün;

D)). Viruslarla mübarizə üçün;

E). Prezentasiyalar yaratmaq üçün.


24. Xidməti proqramlar nə üçün istifadə olunur?

A)). Qurğular və ƏS-nin iş rejimini tənzimləmək üçün

B) ƏS-ni yükləmək üçün;.;

C). Kompüteri şəbəkəyə qoşmaq üçün;

D). Faylların həcmini sıxmaq üçün;

E). Viruslarla mübarizə aparmaq üçün.


25. Virus nədir?

A)). Kiçik həcmli xüsusi proqram;

B). Standart proqramlardan biri;

C). Kompüterlə heç bir əlaqəsi yoxdur;

D). Xəstəlik;

E). Xüsusi qurğu.


26. Kompüter qurğularının və ƏS-nin optimal iş rejimini təmin etmək üçün istifadə olunan proqramlar necə adlanır?

A)). Xidməti proqramlar;

B). Sistem proqramları;

C). Köməkçi proqramlar;

D). Tətbiqi proqramlar;

E). Standart proqramlar.


27. İş üsuluna ğörə proqram təminatı hansı koteqoriyalara bölünür?

A)) Sistem proqramları, qeyri rezident, rezident

B) Şəbəkə sistemi, əməliyyat sistemi

C) Şəbəkə sistemi və rezident

D) Xidməti proqram, qeyri rezident, rezident

E) Əməliyyat sistemi, , rezident


28. Proqram təminatının təsnifatı necə aparılır?

A)) Yerinə yetirilməsi funksiyasından asılılığına görə

B) Sistem proqram təminatı, tətbiqi proqramlar

C) Tətbiqi proqram təminatı

D) Proqramlar yığımına görə

E) Proqram idarəetmə qurğusuna görə


29. Sistem proqram təminatının tərkibi nədən ibarətdir?

A)) Əməliyyat və proqramlaşdırma sistemləri, servis və texniki xidmət proqramları

B) Proqramlaşdırma sistemləri, texniki xidmət proqramları

C) Servis proqramları, əməliyyat sistemləri

D) Texniki xidmət proqramları, əməliyyat sistemləri

E) Əməliyyat sistemləri, servis proqramları


30. Servis proqramlarının tərkibi nələrdən ibarətdir?

A) Arxivləşdirmə, utilitlər, məlumatların mühafizəsi

B) Örtüklər, məlumatların bərpası, mühafizəsi

C) Utilitlər, örtüklər, antivirus vasitələri

D) Antivirus vasitələr, arxivləşdirmə, örtüklər

E) Örtüklər , utilitlər, istifadəçi interfeysinin təkmilləşdirilməsi


31. Proqramlaşdırma sistemlərinin tərkibinə nələr daxildir?

A)) Kompilyator, interpretator, Assembler

B) Kompilyator, interpretator, örtüklər

C) Assembler, antivirus vasitələri, kompilyator

D) İnterpretator, antivirus vasitələri, örtüklər

E) Kompilyator, Assembler, örtüklər


32. Viruslar əsasən hansı məqsədlərlə yaradılır?

A)) Kommersiya sirri,özünü təstiq,proqramları qorumaq

B) Intiqam, satıs, proqramları qorumaq

C) Proqramları pozmaq, satıs, özünü təstiq

D) Intiqam,kommersiya, özünü təstiq

E) Proqramları pozmaq, kommersiya, özünü təstiq


33. Proqram təminatı nədir?

A))Hesablama texnikasının tətbiqi ilə proqramların və sənəd vasitələrinin məcmusu

B) İstifadəçi ilə kompüter arasında əlaqə

C) Kompüterin vaçib tərkib hissəsi

D) Konkret bir məsələnin həlli

E) İstifadəçilərin məsələlərinin həlli, hesablama texnikasının tətbiqi


34. Universal(Ümumi təyinatlı) proqram paketlərinə aiddir:

A)) Mətn redaktorları, elektron cədvəllər, verilənlər bazası, inteqrə edilmiş paketlər

B) Mətn redaktorları, elektron cədvəllər, test proqramları, xidməti proqramlar

C) Şəbəkə paketləri, elektron cədvəllər, verilənlər bazası

D) Elektron cədvəllər, verilənlər bazası, inteqrə edilmiş paketlər, sistem proqramları

E) elektron cədvəllər, test proqramları, mətn redaktorları, verilənlər bazası


35. Alqoritmik proqramı maşın dilinə çevirən proqram:

A)) Translyator

B) Utilit

C) Drayver

D) Operator

E) İdentifikator


36. Translyator hansı işi yerinə yetirir?

A)) Alqoritmik proqramı maşın dilinə çevirir

B) Əmrləri icra edir

C) Proqramı yerinə yetirir

D) İnterpretasiya edir

E) Kodlaşdırır


36. İcra olunma ardıcıllığına görə translyator hansı qruplara bölünür?

A))Assembler, interpretator, kompilyator

B) Assembler, interpretator,

C) Kompilyator və Assembler

D) Assembler, avtokod, makroassembler

E) Avtokod, interpretator, generator


37. İnterpretatorun funksiyası:

A))Proqramın hər bir operatorunu tərcümə edən kimi icra edir

B) Proqram tam tərcümə edildikdən sonra icra edir

C) Proqram tərcümə edildikdən sonra işçi proqrama çevirir

D) Proqramı maşın dilinə çevirir

E) Aşağı səviyyəli dildən yuxarı səviyyəli dilə tərcümə edir


38. Kompilyatorun funksiyası:

A)) Proqramı maşın dilinə tam tərcümə etdikdən sonra icra edir

B) Proqramın hər bir operatoru tərcümə edilən kimi icra edir

C) Proqram tərcümə edildikdən sonra işçi proqrama çevirir

D) Proqramı maşın dilinə çevirir

E) Aşağı səviyyəli dildən yuxarı səviyyəli dilə tərcümə edir


39. Assemblerin funksiyası:

A)) Proqramı aşağı səviyyəli dildən maşın dilinə çevirir

B) Proqram tam tərcümə edildikdən sonra icra edir

C) Proqramı maşın dilinə çevirir

D) Proqram tərcümə edildikdən sonra işçi proqrama çevirir

E) Proqramın hər bir operatoru tərcümə edilən kimi icra edir


40. Yerləşmə mühitinə görə.......... virusları mövcuddur

A)) Fayl, yükləmə, şəbəkə

B) Fayl, yükləmə, qorxulu

C) Rezident, qeyri rezident

D) Lokal , şəbəkə

E) Rezident, yükləmə, şəbəkə


41. Serviz proqramların funksiyası:

A)) İstifadəçiyə əlavə xidmətlər göstərmək və əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirmək

B) Kompyuterin düzgün işləməsinə nəzarət etmək və nasazlıqları aradan qaldırmaq

C) Proqramları yükləmək və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək

D) İstifadəçinin proqram paketinə xidmət və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət

E) Əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirmək


42. Serviz proqramlarına aiddir:

A)) Örtüklər, utilitlər, antivirus vasitələri

B) Antivirus vasitələri, xüsusi nəzarət proqramları

C) Əməliyyat sistemləri, tətbiqi proqram paketləri

D) Utilitlər, antivirus vasitələri

E) Örtüklər, utilitlər, test proqramı


43. Virus nədir?

A)) Kiçik həcmli xüsusi yazılmış ziyanverici proqram

B) Standart proqramlardan biri

C) İnformasiya təhlükəsizliyi proqramı

D) İnformasiyanı qoruyan xüsusi proqram

E) Virusları neytrallaşdıran proqram


44. Virusun məqsədi

A)) Kompyuter sisteminə daxil olaraq onlara ziyan vurmaq

B) Standart proqramlardan silmək

C) İnformasiya təhlükəsizliyini yaratmaq

D) İnformasiyanı qorumaq

E) Virusları neytrallaşdırmaq


45. Antivirus proqramların əsas funksiyası:

A)) Virusları tapmaq və onları aradan qaldırmaq

B) İnformasiya təhlükəsizliyini həyata keçirmək

C) İnformasiyanın qorunmasını həyata keçirmək

D) Virusları neytrallaşdıran proqram

E) Proqramlarin işini pozmaq


46. İlk dəfə virus sözü neçənci ildə işlədilib?

A)) 1973


B) 1981

C) 1975


D) 1946

E) Heç bir tarix düz deyil


47. Fayl virusunun əsas xüsusiyyəti:

A)) Faylla daxil olaraq onları korlayır

B) Disklərin yükləmə sektorunu zədələyir

C) Həm faylları, həm də diskləri zədələyir

D) Fayl sistemini sıradan çıxardır

E) Şəbəkə sistemini pozur


48. Yükləmə virusunun əsas xüsusiyyəti:

A)) Disklərin yükləmə sektorunu zədələyir

B) Faylları korlayır

C) Həm faylları, həm də diskləri zədələyir

D) Fayl sistemini sıradan çıxardır

E) Şəbəkə sistemini pozur


49. Şəbəkə virusunun əsas xüsusiyyəti:

A)) Lokal şəbəkəyə və internetə ziyan vuraraq orada fəaliyyət göstərir

B) Faylları korlayır

C) Həm faylları, həm də diskləri zədələyir

D) Fayl sistemini sıradan çıxardır

E) Disklərin yükləmə sektorunu zədələyir


50. Makrovirus nədir?

A)) Makrokomandalar şəklində özünü biruzə verərək kompyuterə ziyan vuran proqram

B) Lokal şəbəkəyə və internetə ziyan vuraraq orada fəaliyyət göstərir

C) Həm faylları, həm də diskləri zədələyir

D) Fayl sistemini sıradan çıxardır

E) Disklərin yükləmə sektorunu zədələyir


51. Antivirusların hansı növləri var?

A)) Dedektorlar, həkim-proqramlar, müfəttişlər, filtrlər, vaksinlər

B) Həkim-proqramlar, müfəttişlər, filtrlər, vaksinlər,arxivlər

C) Müfəttişlər, dedektorlar, həkim-proqramlar

D) Filtrlər, örtüklər, filtrlər, vaksinlər

E) Vaksinlər, həkim-proqramlar, müfəttişlər


52. Arxivləşdirmə proqramları nə üçün istifadə olunur?

A)) Faylları sıxaraq daha kiçik həcmdə surətini çıxararaq onları bir faylda saxlamaq məqsədilə

B) Kompyuterin virusa yoluxmasının qarşısını almaq məqsədilə

C) Əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirmək

D) Kompyuterə əlavə xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə

E) İnterfeysinin imkanlarını genişləndirmək


62. Proqramlaşdırma sistemini əsas məqsədi:

A))Yeni proqram vasitələri yaratmaq

B) İnterfeysinin imkanlarını genişləndirmək

C) Əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirmək

D) Tətbiqi proqram paketi yaratmaq

E) Sistem proqram vasitəsi yaratmaq7. Əməliyyat sistemləri
1. Əməliyyat sistemləri yerinə yetirdiyi funksiyalara görə hansı qruplara ayrılır?

A)) Çoxməsələli, şəbəkə, birməsələli

B) Biristifadəçili, qlobal

C) Şəbəkə, lokal, birməsələli

D) Bir məsələli, çoxməsələli, lokal

E) Lokal, qlobal, İnternet


2. Faylın adı neçə simvoldan ibarət ola bilər?

A)). 256 B). 3 C). 32 D). 16 E). 64


3. 1605#01#07# 01 Bu əmrlərdən hansı Fayl menyusuna aid deyil?

A)). Vırezat; B). Soxranit; C). Sozdat; D). Peçat; E). Otkrıt.4. Faylı kopyalamaq məqsədilə klaviaturada hansı düymələrdən istifadə olunur?

a)) [Ctrl+C]

b) [Ctrl+X]

c) Ctrl+V]

d) [Ctrl+Z]
5. Faylı açmaq üçün mous-un hansı düyməsindən istifadə oluna bilər?

a)) Sol


 1. Hər ikisi

 2. Heç biri

d) Sağ
6. Silinmiş faylları geri qaytarmaq üçün işçi stoldakı hansı obyektə daxil olmaq lazımdır?


 1. )) b) c) d)7. Faylın qısa yolunu(Shortcut) sildikdə ...

  1. ))Sadəcə shortcut silinir

  2. Fayl silinir

  3. Fayl və shortcut, hər ikisi silinir

  4. Heç biri silinmir

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə