Taraflar: Madde 1Yüklə 46.48 Kb.
tarix28.04.2016
ölçüsü46.48 Kb.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI

İLE


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ARASINDA ADALET BAKANLIĞI MESLEKİ EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMI

PROTOKOL 

   


 

      TARAFLAR:

 

      Madde 1: Bu eğitim projesine ait protokol, T.C. Adalet Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 

       TANIMLAR:

 

       Madde 2:  Bu protokolde geçen,              a- Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

              b- Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

              c- Fakülte: Açıköğretim Fakültesini,

           d- Koordinasyon Kurulu:Önlisans programının yürütülmesi ile ilgili olarak Bakanlık ve Üniversite temsilcilerinden oluşan kurulu,

           e- Program: Bu protokol ile düzenlenen önlisans eğitim programını,

              f- Öğrenci: Önlisans eğitim programına öğrenci olarak katılan Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli, protokolün 5. maddesinde sayılan memurları

              g- Protokol: Bu protokolü,

                  İfade eder.

 

       KANUNİ YERLEŞİM YERİ: 

       Madde 3: Tarafların kanuni yerleşim yerleri aşağıdaki gibidir.

        a-  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar- ANKARA

  b-Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunusemre Kampüsü- ESKİŞEHİR

 

Taraflar bu adrese yapılacak her türlü tebligatın ve yazışmanın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

      GEREKÇE:

 

       Madde 4:: Bu proje, önlisans programları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Kararı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

       AMAÇ:

 

       Madde 5: Bu proje Adalet Bakanlığının; yurt içinde görevli en az lise ve dengi meslek lisesi mezunu yazı işleri müdürleri, idari işler müdürleri, icra müdürleri, icra müdür yardımcıları, zabıt katipleri, emanet memurları, mübaşirler, cezaevi 1. müdürleri, cezaevi 2. müdürleri, cezaevi idare memurları, infaz koruma baş memurları, infaz ve koruma memurlarının 4. maddede sayılan mevzuata dayanılarak meslek eğitimi önlisans programından geçirilmeleri ve bu surette 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu statüsü kazanmaları amacıyla düzenlenmiştir. 

      YÜKÜMLÜLÜKLER:

 

       Madde 6: Tarafların yükümlülükleri şunlardır:        a- Bakanlık:

       Adalet Bakanlığı 5. maddede belirtilen koşulları taşıyanlardan Bakanlık emrinde görevli memurlara önlisans  programına katılmalarına izin verir.

   b-Üniversite:

       5. maddede belirtilen koşulları taşıyanlardan başvuruda bulunanların Açıköğretim Fakültesi meslek eğitimi önlisans programına kayıt yaptırmalarını sağlar.

 

Önlisans programına ait programların yapılması, uygulanması, eğitim-öğretim materyallerinin hazırlanması, basılması, dağıtılması, başvuruların alınması, kayıtlar ve sınavların yapılması, öğrenci kimlik kartlarının hazırlanması, diploma verilmesi, akademik takvimin tespiti, ilanı gibi programı kapsayan işleri mevzuata göre yürütür. Programa ait bütün dönemlerin akademik takvimleri, Üniversitenin akademik takvimine bağlı olarak Üniversite tarafından tespit edilir. 

       DERS PROGRAMI:1.        Yıl Dersler

2. Yıl Dersler

1

Temel Bigi Teknolojileri

1

İnfaz Hukuku

2

Yabancı Dil

2

İcra İflas Hukuku

3

Anayasa Hukuku

3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4

Hukuka Giriş

4

Türk Dili

5

Medeni Usul Hukuku

5

Ceza Muhakemeleri Hukuku

6

Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku

6

Halkla İlişkiler ve İletişim

7

Kalem Mevzuatı

7

Devlet Memurları Hukuku

 

 

8

İnsan Hakları

                                                                                          

  

       EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ VE ŞEKLİ: 

       Madde 7: Program, Fakülte tarafından uzaktan öğrenim şeklinde uygulanacaktır.

 

Program, en az 5000 öğrencinin başvurusu koşulu ile, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında başlar ve bu yıldan itibaren (2)  yıl süre ile öğrenci kabul edilir. Öğrencilerin, (2) yıllık bu programı en fazla (4) yıl içinde tamamlamaları zorunlu olup, (4) yıl sonunda başarısız olan öğrencinin kaydı silinir. Herhangi bir sebeple kaydı silinenlerin yeniden kaydı yapılmaz. 

Programın (2) yıllık süresinin dolmasından sonra, tarafların karşılıklı anlaşması ile programa devam edilebilir.

 

       PROGRAMA KATILACAKLARIN TESPİTİ: 

       Madde 8: Bu programa, Adalet Bakanlığının yurt içinde görevli, en az lise mezunu yazı işleri müdürleri, idari işler  müdürleri, icra müdürleri, icra müdür yardımcıları, zabıt katipleri, emanet memurları, mübaşirler, cezaevi 1. müdürleri, cezaevi 2. müdürleri, cezaevi idare memurları, infaz ve koruma baş memurları, infaz ve koruma memurları alınabilecektir. Programda kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır. Adalet Bakanlığının yıllık personel planlaması doğrultusunda belirleyeceği ve Fakülteye bildireceği isim listesine göre, ilk yıllık Programa en az 5000 öğrencinin kayıtları yapılacaktır. Diğer yılda ise kalan öğrenciler sıra ile kayıt yaptıracaktır. Programa kayıt yaptıranların programa devam hakları, yasal yükümlülüklerini  yerine  getirmeleri kaydıyla en çok dört yıl süre ile saklı tutulacaktır.

 

 

Her eğitim öğretim yılı başında programa ilk kez kaydı yapılacakların planlaması, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek ve hazırlanan isim ve adres listeleri manyetik ortamda Fakülteye bildirilecektir.  Bu programa kayıt yaptıracaklar kurumlarından aldıkları mesleklerini gösteren belgeyi kayıt sırasında Açıköğretim Fakültesi bürolarına teslim edeceklerdir. 

Halen Açıköğretim sisteminde kayıtlı öğrenci olanların bu programa da kayıt olması halinde herhangi bir derse ilişkin muafiyetleri sözkonusu olmayacaktır.

 

       PROGRAMIN İLANI: 

       Madde 9: Bu protokolün imzalanmasını müteakip Bakanlık, konunun merkez ve taşra teşlilatında görevli ilgili tüm  personele duyurulmasını sağlayacaktır. Ayrıca, programı açacak Açıköğretim Fakültesi tarafından da, basın-yayın  araçları gibi yollarla ilgili duyuru yapılacaktır.

 

5. maddede belirtilen şartları taşıyan ve o eğitim-öğretim yılı için hazırlanan listede ismi bulunan personel, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için doğrudan Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı’na müracaat edecektir. Adalet Bakanlığı tarafından Fakülteye ilk kez kaydı yapılacakların isim ve adres listelerinin  tesliminin ardından, programa ilişkin yapılacak tüm iş ve işlemler, Açıköğretim mevzuatına ve protokole uygun olarak Fakülte ile öğrenciler arasında yürütülecektir. 

       İLETİŞİM:

 

       Madde 10: Bütün yazışmalar, programa müracaat eden adayların dilekçelerindeki adreslerine yapılacak, postadaki  gecikme ve kayıplardan veya adres değişikliğini zamanında bildirmeyen adayların mağduriyetinden, Açıköğretim  Fakültesi sorumlu olmayacaktır. 

       KAYITLAR:

 

       Madde 11: Kayıt usul ve esasları ile ilgili gerekli belgeler ve tarihleri Üniversite tarafından belirlenerek, adaylara  duyurulacaktır. 

       MALİ HÜKÜMLER:

 

       Madde 12: Bakanlık, bu program için herhangi bir ödeme yapmayacaktır. 

Her öğrenci, Üniversitenin belirleyeceği öğrenim gideri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ödeyecektir. Bu ödeme, Üniversitenin belirleyeceği koşullarda, taksitler halinde yapılabilecektir.

 

Öğrenim gideri ve harç miktarı, her eğitim-öğretim döneminde, Üniversite tarafından yeniden belirlenecektir. 

Programa katılacak her kişinin ödemesi gereken meblağ önceden ilan edilecektir. Programa kesin kayıt yaptıranlar, eğitim-öğretim bedelini ödemeyi taahhüt etmiş sayılacaktır. Bununla ilgili iş ve işlemler Fakülte tarafından yürütülecektir.

  

       SINAVLAR: 

       Madde 13. Sınavlar, Üniversitenin belirleyeceği tarihlerde, açıköğretim sınavlarının gerçekleştirildiği tüm illerde    yapılacaktır. Sınava girecek personele izin konusunda gerekli kolaylık Bakanlıkça sağlanacaktır.

 

       DİSİPLİN İŞLEMLERİ: 

       Madde 14. Programa kesin kayıt yaptıranların, eğitim-öğretim, sınav, öğrencilik disiplini ve benzeri öğrencilik sıfatı    ve öğrenimleri ile ilgili konulardan dolayı, 2517 Sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler ile Yükseköğretim Kurumları

       Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri uyarınca Üniversite  tarafından işlem yapılacak; ayrıca Bakanlık tarafından da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlı oldukları  mevzuat işlem yapılacaktır.

 

      KOORDİNASYON: 

       Madde 15. Bu eğitim projesinin yürütülmesi ile ilgili olarak;

 

Fakültenin Dekanı, Üniversitenin görevlendireceği Program Koordinatörü ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan Koordinasyon Kurulu, proje sonuna kadar görevli ve sorumlu olacaktır. 

Koordinasyon Kurulu, her eğitim öğretim yılı başında ve sonunda toplanacak, projenin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri değerlendirecektir.

 

       PROTOKOLÜN DEVRİ: 

       Madde 16. Taraflardan hiçbiri, bu protokole ait sorumluluğunu diğer tarafa veya bir üçüncü tarafa, tarafların izni olmadan devredemez.

 

       GENEL HÜKÜMLER: 

       Madde 17. Bakanlık ve Üniversite, mülki makamlarca tasdik edilmek şarıt ile deprem, yangın, sel , infilak, harp,  kaza, isyan, sabotaj, ayaklanma gibi mücbir sebeplerden dolayı, protokolden doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremeyecek olursa, durumu 20 takvim günü içinde, sebepleri ile birlikte karşı tarafa ve ilgililere

       yazılı olarak bildirecektir. Bu gibi durumlarda, tarafların hiçbiri ifa ve icra edemedikleri işten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebeplerin çalışma süresine tesir etmesi halinde, sürenin uzatılması, tarafların mutabakatı sonucu mümkün olabilir.

 

       Madde 18.  Üniversite, programa kaydolarak devam edenlerle ilgili eğitim-öğretim, başarı-başarısızlık gibi konuları kapsayan raporu, her dönem sonunda Bakanlığa bildireceklerdir. 

       Madde 19. On dokuz (19) maddeden oluşan bu çerçeve  protokol, Adalet Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi  Rektörlüğü arasında tanzim ve imza edilmiştir. 

 


T.C

T.C

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ADALETBAKANLIĞI

REKTÖRLÜĞÜ

ADINA

ADINA
Prof.Dr.Engin ATAÇ

Cemil ÇİÇEK

Anadolu Üniversitesi Rektörü

Adalet Bakanı

Tarih: 26/07/2005


Yüklə 46.48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin