T. C. Başbakanlik diyanet iŞleri BaşkanliğI İHTİsas eğİTİMİ programi ankara – 2007 Dizgi-Redaksiyon : İlyas ÇAĞlar iÇİndekiler
Yüklə 0.99 Mb.
səhifə1/12
tarix30.04.2016
ölçüsü0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


T. C.

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İHTİSAS EĞİTİMİ PROGRAMI

Ankara – 2007

Dizgi-Redaksiyon :

İlyas ÇAĞLAR


İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ

 2. PROGRAMIN HAZIRLANMASINDA TEMEL ALINAN İLKELER

 3. PROGRAMIN YAPISI

 4. PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

 5. PROGRAMDA YER ALAN KLASİK METİNLERİN OKUNMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

 6. İHTİSAS EĞİTİMİ PROGRAMININ ALANLARI, DERS İSİMLERİ VE DÖNEMLERİ TABLOSU

 7. PROGRAMI OLUŞTURAN DERSLER VE KONULARININ DÖNEMLERE GÖRE AÇILIMI

 8. TEFSİR ALANI DETAYLI PROGRAMI

  1. Giriş

  2. Tefsir Alanı Dersleri Ve Dönemleri

  3. Tefsir Alanının Genel Amaçları

  4. Tefsir alanının Öğretim Esasları

  5. Tefsir Alanı Derslerinin İçerikleri, Kaynakları, İşleniş Açıklamaları Ve Ders Saatleri

   1. Tarih ve Usul Dersi

   2. Kur’an Meali I Dersi

   3. Kur’an Meali II Dersi

   4. Kur’an Meali III Dersi

   5. Kur’an Meali IV Dersi

   6. Kur’an Meali V Dersi

   7. Klasik Metin I Dersi

   8. Klasik Metin II Dersi

   9. Klasik Metin III Dersi

   10. Klasik Metin IV Dersi

   11. Klasik Metin V Dersi

   12. Klasik Metin VI Dersi

 9. HADİS ALANI DETAYLI PROGRAMI

  1. Giriş

  2. Hadis Alanı Dersleri Ve Dönemleri

  3. Hadis Alanının Genel Amaçları

  4. Hadis Alanının Öğretim Esasları

  5. Hadis Alanı Derslerinin İçerikleri, Kaynakları, İşleniş Açıklamaları Ve Ders Saatleri

   1. Tarih ve Usul I V Dersi

   2. Tarih ve Usul II Dersi

   3. Tahlil ve Tenkid I Dersi

   4. Tahlil ve Tenkid II Dersi

   5. Anlama ve Yorum I Dersi

   6. Anlama ve Yorum II Dersi

   7. Klasik Metin I Dersi

   8. Klasik Metin II Dersi

   9. Klasik Metin III Dersi

   10. Klasik Metin IV Dersi

   11. Klasik Metin V Dersi

   12. Klasik Metin VI Dersi

 10. FIKIH ALANI DETAYLI PROGRAMI

  1. Giriş

  2. Fıkıh Alanı Dersleri Ve Dönemleri

  3. Fıkıh Alanının Genel Amaçları

  4. Fıkıh Alanının Öğretim Esasları

  5. Fıkıh Alanı Derslerinin İçerikleri, Kaynakları, İşleniş Açıklamaları Ve Ders Saatleri

   1. Fıkıh İlmine Giriş Dersi

   2. Usul I Dersi

   3. Usul II Dersi

   4. Usul III Dersi

   5. Makasıd Teorisi Dersi

   6. Genel ve Özel Kaideler Dersi

   7. Klasik Metin I Dersi

   8. Klasik Metin II Dersi

   9. Klasik Metin III Dersi

   10. Klasik Metin IV Dersi

   11. Klasik Metin V Dersi

   12. Klasik Metin VI Dersi

   13. Mukayeseli Metinler I Dersi

   14. Güncel Problemler I Dersi

   15. Güncel Problemler II Dersi

   16. Fetva Usulü Dersi

 11. İSLAM DÜŞÜNCESİ ALANI DETAYLI PROGRAMI

  1. Giriş

  2. İslam Düşüncesi Alanı Dersleri Ve Dönemleri

  3. İslam Düşüncesi Alanının Genel Amaçları

  4. İslam Düşüncesi Alanının Öğretim Esasları

  5. İslam Düşüncesi Alanı Derslerinin İçerikleri, Kaynakları, İşleniş Açıklamaları Ve Ders Saatleri

   1. Mantık ve Eleştirel Düşünme Dersi

   2. Akaid-Kelam I Dersi

   3. Akaid-Kelam II Dersi

   4. Klasik Metin Dersi

   5. Ahlak v Tasavvuf Dersi

 12. DİN, İLETİŞİM, EĞİTİM ALANI DETAYLI PROGRAMI

  1. Giriş

  2. Din, İletişim, Eğitim Alanı Dersleri Ve Dönemleri

  3. Din, İletişim, Eğitim Alanının Genel Amaçları

  4. Din, İletişim, Eğitim Alanının Öğretim Esasları

  5. Din, İletişim, Eğitim İ Alanı Derslerinin İçerikleri, Kaynakları, İşleniş Açıklamaları Ve Ders Saatleri

   1. Dinler ve Dini Akımlar Dersi

   2. İletişim ve Dini Rehberlik Dersi

   3. Yaygın din eğitimi Dersi


T. C.

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İHTİSAS EĞİTİMİ PRORAMI
1. GİRİŞ

Toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli Diyanet İşleri Başkanlığı, yürüttüğü Din hizmetlerinin daha kaliteli ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek hale gelmesi için personelinin bilgilerini yenilemekte ve becerilerini geliştirmektedir. Bu amaçla farklı görevler yürüten personeline yönelik hem bilgi yenileyici hem de yeni doğan ihtiyaçlara cevap verecek hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri düzenlemektedir.

Başkanlık teşkilatında görev yapacak nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla yürütülen eğitim faaliyetlerinden birisi de Başkanlığa bağlı bazı eğitim merkezlerindeki ihtisas eğitimi olarak adlandırılan hizmet içi eğitim programıdır.

İhtisas Eğitim Programı; süresi ve verimliliği açısından çeşitli zamanlarda gözden geçirilmiş ve içeriğinin ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilmesine çalışılmıştır. Bu amaçla en son gözden geçirilen program 1999 yılında uygulamaya konulmuştur. Takdir edileceği üzere toplum hızla değişmekte, ihtiyaçlar çoğalmakta ve çeşitlenmektedir. Bu nedenle ihtisas eğitimi programının da gözden geçirilerek geliştirilmesi ihtiyacı doğmuş, Bu ihtiyaç doğrultusunda Başkanlığımız uzman personeli ve akademisyenlerin katkılarıyla İhtisas eğitim Programı yeniden ele anılıp geliştirilmiştir.

Program geliştirmenin bir süreç olduğu bilinen bir gerçektir. Bu süreçte, uygulanan programın amacına ulaşıp ulaşmadığı sorgulanır ve amaçların gerçekleşme düzeyi üst seviyelere çıkarılmaya çalışılır. Bu yapılırken programın ihtiyaçlarla örtüşme oranı dikkate alınır. Değerlendirmede yeni eğitim anlayış ve yaklaşımlarının da göz önüne alınması başarı için gereklidir. 20. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen yeni eğitim paradigmaları, eğitim sistemlerini değişime zorlamış, yeni aşağıda birkaçı verilen soruları gündeme getirmiştir.


 • Bilgi kesin ve değişmeyen değer midir, yoksa bireye göre anlam kazanan geçici bir birikim midir?

 • Eğitim kurumları ansiklopedik bilgileri mi yüklemeli, yoksa bilgi yanında olayları derinliğine anlamayı ve eleştirel düşünmeyi mi esas almalıdır?

 • Eğitim, sadece sözel ve sayısal zekâyı geliştirme midir, yoksa görsel, kinestetik, ritmik ve benlik gelişimini de içine alan çok yönlü zihinsel gelişmeyi mi hedeflemelidir?

Aslında genel eğitim için sorulan yukarıdaki soruları ihtisas kurslarını da göz önünde bulundurarak sormak gereklidir. Çünkü bu sorular, 4 yıllık bir lisans eğitiminden sonra alanında uzun süreli ihtisas eğitimi veren kurslar için de öncelikle sorulması gereken sorulardandır.

Bu sorulara verilen cevaplar, kursiyerleri gelecek için ayaklı kütüphaneler olarak yetiştirmek şeklinde özetlenebilecek geleneksel yaklaşımı yansıtıyorsa, yapılan öğretim programının ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi fazla bir anlam taşımayacaktır. Ancak, bilginin geçici olduğu, ansiklopedik bilgiden çok olayları derinliğine kavrama ve eleştirel düşünme ile “öğrenmeyi öğrenme”nin vurgulandığı; öğrenmede kursiyer-öğretici etkileşimine önem verildiği ve çok yönlü zihinsel gelişimin hedeflendiği öğretim yaklaşımı, ihtiyacı karşılama açısından daha anlamlı olacaktır. Zira böyle bir öğretim programı anlayışında öğretici hangi konuyu anlatırsa anlatsın kursiyerlerin bir takım yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmayı amaçlayacaktır. Bu tür öğretimde kursiyerin bilgiyi ezberlemesi değil, kullanması ve yeni bilgi üretmesi, yani düşünmesi amaçlanır.

Geleneksel öğretim, çoğunlukla bir dizi bilgi parçasının öğrenciye aktarılması ve bunların ezberlenmesi ile sınırlı kalmaktadır. Özellikle klasik metinlerin okunmasında bu durum açık bir şekilde göze çarpmaktadır. Bilgi üzerinde düşünme ve onu yorumlayarak yeni bilgi üretme yeteneği gelişmeyen öğrencilerin en büyük zihinsel etkinliği depoladığı bilgiyi geri çağırmak olacağından, dağarcığındaki bilgiyi nasıl kullanacağını bilememektedir.

Öyleyse ihtisas kurslarında temel amaçlardan birisi de, sadece öğretim programındaki belli klasik metinlerin okuryazarı olmak değil, okuduğunu ve dinlediğini anlayabilme, kendi düşüncelerini analitik olarak ikna edici bir şekilde ifade edebilmek olmalıdır.

Özetle İhtisas kurslarına düşen temel görev, klasik kültürü sadece bilgi düzeyinde bilen ve olduğu gibi aktaran uzmanlar yetiştirmek değil, bu kişileri, aldığı bilgiyi alanda uygulayabilecek tutum ve becerilere sahip bireyler haline getirebilmektir.

Yeni geliştirilen öğretim programı detaylı bir şekilde incelendiği ve amaçları göz önüne alındığı zaman yukarıda açıklanmaya çalışılan hedeflere ulaştıracak nitelikte hazırlandığı görülecektir.2. PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA TEMEL ALINAN İLKELER

Program hazırlanırken;

 1. Kursiyerin kendisine sunulan bilgileri ezberleyerek, edilgen bir biçimde öğrenmeye çalışması yerine, öğrenme-öğretme sürecine aktif olarak katılması benimsenmiştir.

 2. Kursiyerlerin, Öğretim programı vasıtasıyla edindikleri bilgi ve becerileri güncelleştirmeleri ön görülmüştür.

 3. Her öğrenme alanı kursiyerin edinmesi gereken temel bilgilerin yanı sıra, güncel hayatla da ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.

 4. Programda kursiyerin din görevliliği hizmetini en güzel şekilde yapabilmesi için bunu sağlayacak temel becerileri kazanması amaçlanmıştır.

 5. Programdaki öğrenme alanları kursiyerin zihinsel ve sosyal yetenek ve becerilerini geliştirmeye yönelik yapılandırılmıştır.

 6. Kursiyerlerin bağımsız olarak öğrenme, çeşitli araştırma teknikleriyle bilgiye ulaşma, değerlendirme, sorgulama ve yorumlama yeteneklerini getirebilmeleri için sınıf içi etkinliklerin yanı sıra sınıf dışı etkinliklere de yer verilmiştir.

 7. Ölçme ve Değerlendirme sürecinin mümkün olduğunca objektif olması için, öğrenme alanlarının genel kazanımları ve ünite açılımları, yararlanılabilecek kaynaklar ve ilgili açıklamaların çerçeve halinde verilmesi metodu benimsenmiştir.

3. PROGRAMIN YAPISI

Program hazırlanması sırasında, Eğitim merkezlerinden gelen görüşler, programın oluşturulması amacıyla yapılan hazırlık toplantılarındaki tartışmalar ve Başkanlığın talebi doğrultusunda uzmanlarca hazırlanan taslak programlar dikkate alınmıştır.

İhtisas eğitim programı Hazırlık dönemi hariç, 12’şer haftalık 6 dönemden oluşmaktadır. İlk beş dönem haftada 24 saat son dönem ise, yoğunluğu dikkate alınarak 22 saat olarak planlanmış olup, toplam 1706 saat ders ön görülmüştür.

Program;


1-Tefsir, (Tarih ve Usul, Klasik Metinler, Meal)

2-Hadis, (Tarih ve Usul, Klasik Metinler,Tahlil ve Tenkid, Anlama ve Yorum,

3-Fıkıh, (Giriş, Usul, Klasik Metinler, Makasıd Teorisi, Genel ve Özel Kaideler, Mukayeseli Metinler, Güncel Problemler, Fetva Usulü)

4-İslam Düşüncesi, (Mantık, Akaid-Kelam, Klâsik Metinler, Ahlâk ve Tasavvuf)

5-Din, İletişim, Eğitim, (Dinler ve Dini Akımlar, İletişim ve Dini Rehberlik, Yaygın Din Eğitimi)

Olmak üzere toplam 5 temel alandan oluşmaktadır. Her alan farklı alt dallar(dersler) şeklinde programa yerleştirilmiştir. Giriş bilgilerinden sonra programın alanlarını ve yarıyıllara göre derslerin dağılımını gösteren genel tablo verilmiş, ardından alanlardaki derslerin konuları (içerikleri) sunulmuş, son olarak da her alanın detaylı programı sunulmuştur.

Detaylı alan Programında, o alandaki derslerin önemi ve programdaki yerini açıklayan bir giriş, o alanın genel amaçları ve o alanla ilgili uygulama esasları verilmiş, daha sonra alanda yer alan derslerin içerikleri, kaynakları ve açıklamalarıyla birlikte sunulmuştur. Detaylı ders içerikleri amaçlara daha rahat ulaşılması ve öğreticilere kolaylık olması bakımından aşağıdaki tabloda yer alan unsurlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Süre

KONULAR

KAYNAKLAR

AÇIKLAMALAR

Ders saati

İşlenecek konu başlıkları

Konularla ilgili müracaat kaynakları

Konunun işlenişinde dikkate alınacak noktalar

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə