Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia v škol roku
Yüklə 109.35 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü109.35 Kb.
Materská škola Sídlisko l. mája 68 Vranov nad Topľou

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch

a podmienkach školského zariadenia v škol. roku


2010/2011

a) Základné identifikačné údaje o škole :1.Názov školy: Materská škola Sídlisko l. mája 68 Vranov nad Topľou

2 Adresa školy : Materská škola Sídlisko l. mája Vranov nad Topľou č.68


3.Telef. číslo: 057/4431090

4. E-mail : ms 1.maj@mail.t-com.sk , internetová adresa : www.ms1maj vv.wz.cz

5.Zriaďovateľ školy : Mesto Vranov nad Topľou ,Mestský úrad ,Dr.C.Daxnera 87/1

09316


6. Riaditeľ školy : Renáta Mičejová

Zástupkyňa školy : Jana Rusnáková

Vedúca ŠJ :Danka Haňovová Mgr.
7. Rada školy a iné poradné orgány školy

Rada školy má 7 členov a v školskom roku 20010/11 zasadala 1 krát . Venovala sa správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/10 . Doplnila sa rada školy o nových členov -za pedag. zamestnancov p.uč. Hreňová Marta a za zriaďovateľa Rastislav Košalko .

Poradným orgánom školy je aj pedagogická rada, ktorá zasadala 5 krát. Na svojich zasadaniach prerokúvala otázky výchovy a vzdelávania , hodnotila výsledky vo výchove a vzdelávaní a vyjadrovala svoje stanoviská v riadených diskusiách . Pedagogická rada

sa podieľala na revidovaní školského vzdelávacieho programu .

Ďalším poradným orgánom, ktorý pracuje na škole je metodické združenie . Pracovalo podľa

vopred vypracovaného plánu . MZ zasadalo 4 krát . Zaoberalo sa revidovaním školského vzdelávacieho programu, odovzdávaním poznatkov z preštudovanej odbornej literatúry .

Zorganizoval sa metodický deň /v čase chrípkových prázdnin / na tému : Uplatňovanie nových digitálnych technológií a didaktických pomôcok v edukačnom procese.

b) Počet detí v zariadení:

V  školskom roku 20010/11 bolo zaradených 86 detí , z toho mali 2 deti OPŠD jedno

dieťa malo DOPŠD.

c) na školský rok 2011/12 je zapísaných 87 detí.

d) netýka sa

e) poskytovaný stupeň vzdelania –predprimárne vzdelávanie , vydaných bolo 19 osvedčení

o ukončení predprimárneho vzdelávania

f) ISCED 0 predprimárne vzdelávanie

g) Počet pedagogických zamestnancov : Škola má 9 pedagogických zamestnancov ,ktorí

spĺňajú predpísané odborné vzdelanie a požadovanú kvalifikáciu.

Kariérový stupeň

začínajúci

Samostatný

Pedagogický zamestnanecVarkondyová Jana Mgr.

Mičejová Renáta

Rusnáková Jana

Hreňová Marta

Mlejová Alena Bc.

Krauspeová Iveta

Paľková Beáta

Gajdošová Darina

Homoľová Tatiana Mgr.

Počet prevádzkových zamestnancov : 2 upratovačky

2 kuchárky - majú požadované vzdelanie

1 vedúca ŠJ- má požadované vzdelanie


h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov


Na škole pracuje metodický združenie z radov učiteliek, ktorý svoju činnosť vykonával podľa vopred vypracovaného plánu. V rámci svojej činnosti sa podieľal sa na revidovaní učebných osnov a projektov , ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu. V priebehu školského roka členky MZ pripravovali odborné prednášky na pedagogické rady a priebežne revidovali školský vzdelávací program .MZ zorganizovalo

Metodický deň – Uplatňovanie nových digitálnych technológií a didaktických pomôcok v edukačnom procese.

Na škole prebiehalo aj adaptačné vzdelávanie pedag. zamestnanca . Začínajúcim pedagogic –

kým zamestnancom bola Mgr. Tatiana Homoľová , ktorá úspešne ukončila adaptačné vzdelá-vanie otvorenou hodinou a pohovorom pred komisiou.

V rámci vzdelávania sa 4 učiteľky zúčastnili na :

Informačno- praktickom seminári : Hry a cvičenia zamerané na rozvíjanie komunikač-

ných kompetencií detí predprimárneho vzdelávania

/Gajdošová,Mičeková,Rusnáková, Mičejová /. Seminár pripravil Kabinet pre predprimárne

vzdelávanie a SPPV.

Informačno – praktickom seminári :,, Inovácia výtvarnej výchovy v MŠ “ sa zúčastnili

3 učiteľky . / Homoľová, Hreňová , Mičejová / -seminár organizoval Kabinet pre predprimár-

ne vzdelávanie .

Odbornom seminári : Problémy 3-6 ročných detí s ADHD –ADD sa zúčastnili 3 učiteľ-

ky . / Mičejová, Mlejová,Rusnáková ,Gajdošová / .Seminár organizovala SPPV .

V rámci Národného projektu :,,Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania .“ sa prihlásilo na vzdelávanie 5 učiteliek V tomto školskom roku začalo vzdelávanie : Obsahová reforma školstva –aktualizačné vzdelávanie./Mičejová ,Rusnáková /.

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania - inovačné vzdelávanie

/ Gajdošová / Ukončenie vzdelávania : škol.rok 2011/2012

Riaditeľka a zástupkyňa školy sa zúčastnila informačno- konzultačného seminára :

Aplikácia právnych predpisov v praxi MŠ, plnenie školských vzdelávacích programovOrganizoval to MsÚ odbor školstva s Kabinetom predprimárneho vzdelávania .

Riaditeľka školy absolvovala inovačné funkčné vzdelávanie .

Učiteľky boli pravidelne oboznamované s platnou legislatívou študovaním Zvesti a časopi-

su Škola . Odborné vedomosti si rozširovali štúdiom časopisu Predškolská výchova .

V rámci samoštúdia preštudovali odbornú literatúru :

Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí predškolského veku

Metodika tvorby školského vzdelávacieho programu .

i)Aktivity a prezentácia školy

Škola v tomto školskom roku pripravila pre deti a rodičov tieto akcie:

- Deň otvorených dverí spojený s ochutnávkou nátierok a tvorivými dielňami pre rodi-

čov – vyrezávanie tekvíc .

- Beseda s členkou Dentalalarm /ústna hygiena/

- Lesná pedagogika - ekohry s lesníkmi

- Beseda s   mestskou políciou

- Šarkaniáda

- Mikuláš v MŠ

- Vianočné besiedky -triedne

- Karneval

- Tvorivé dielne –maľovanie veľkonočných kraslíc

- Hasiči v MŠ

- Deň Zeme – ekohry na školskom dvore

- Letná športová olympiáda

- Zdobenie a sadenie májov

- Deň matiek – triedne besiedky

- Minispartakiáda - MDD

- Deň otcov /športové popoludnie na dvore /

- Výlet s rodičmi do Bardejovských kúpeľov

- Bábkové divadlo

  - Kreslenie na chodník – celoškolská prehliadka

- Rozlúčka s predškolákmi

- Folklórne odpoludnie ,, Pod tým našim okienečkom “

Prezentácia školy :

- Účasť na výtvarných prehliadkach : Žitnoostrovské pastelky

Detský výtvarný Vranov – 4 ocenenia

Svet okolo nás

Dúhový kolotoč

Talentárium 2011 v Zámutove • Prezentovali sme sa aj na prehliadke tvorivosti detí Talentárium 2011 v Zámutove.

Školu reprezentovalo 20 detí v dvoch pohybových skladbách : Ča-ča a mažoretky .

- Účasť na športovej olympiáde detí vranovských MŠ – 5 ocenení

- Vystavenie tabla pre predškolákov v centre mesta

- Deň otvorených dverí spojený s otvorenou hodinou .- Ochutnávka nátierok pre rodičovskú verejnosť
j) Projekty
Škola je zapojená do projektu :

Školský projekt -Zdravé dieťa

V rámci projektu :- zorganizovali sme pre rodičov ochutnávku nátierok,

- zapojili sme sa do zberu papiera ,

- venovali sme sa ústnej hygiene detí (učili sme správnu techniku

umývania zubov )- zorganizovali sme besedu s členkou Dental-

alarmu ,


 • častejšie sme v spolupráci s vedúcou ŠJ zaraďovali konzumáciu

mlieka a mliečnych výrobkov .Škola je zapojená do projektu Školské mlieko a Školské ovocie,

 • maximálne sme využívali telocvičňu a školský dvor na pohybové

aktivity –boj proti obezite

- zorganizovali sme na Deň otcov športové popoludnie -súťaže

otec+dieťa


ďovali v priebehu dňa hry na rozvíjanie prosoc. správania

 • Zorganizovali sme prvé stretnutie novoprijatých detí ešte pred

nástupom do MŠ. /Hry v telocvični ,zoznámenie sa s prostredím

MŠ a s učiteľkami. / • Učili sme deti triediť odpad a zapájali sme rodičov a deti do sta-

rostlivosti o školský dvor /brigáda rodičov -maľovanie lavičiek a

preliezky /

- Predplaveckú prípravu absolvovali všetci predškoláci .

V rámci projektu sme z organizačných dôvodov nemohli uskutočniť pobyt detí

v škole v prírode .

Pre nezáujem rodičov 3-4 roč. detí sa neorganizovalo cvičenie rodičov s deťmi .

Školský projekt : Okno do prírody

V rámci tohto projektu sa deti bližšie zoznamovali s okolitou prírodou formou zážit-

kového učenia .Organizovali sme turistické vychádzky na náučný chodník v Lesíku

1.mája , rozširovali si poznatky o lese a lesných zvieratách – /lesná pedagogika ,ekohry

na školskom dvore . Deti spoznávali rôzne biotopy formou prezerania encyklopédií ,

DVD filmov . Deti sa oboznámili a spoznávali rastlinnú a živočíšnu ríšu rôznych

spoločenstiev /biotopy /.

V rámci projektu mali deti možnosť zúčastniť sa odchytu a krúžkovania vtákov pri Le-

ku mája. Oboznámili sa s prácou ornitológa.

Národný program : Evička nám ochorela

Tento program bol realizovaní v triede 5-6 roč. detí .

Úlohy boli zamerané na oboznamovanie detí s poskytovaním prvej pomoci , aby vedeli

privolať pomoc dospelého , naučiť sa chrániť si svoje zdravie .
Školský projekt : Veselá záhrada

V rámci tohto projektu sa mám podarilo zrealizovať ďalšie úlohy . Vyrezali sme staré

tuje , upravili svojpomocne svah a nasadili nové ihličnaté stromčeky . Do projektu sa

zapojili aj rodičia . Maľovali lavičky , preliezky a pieskoviská.

V budúcom škol. roku plánujeme ešte domaľovať oporný múr ,doplniť lavičky a pre-

liezku .

Celoslovenský projekt : Bezpečná škôlka

V rámci tohto projektu sme v tomto školskom roku dostali novú učebnú pomôcku na

dopravnú výchovu .

2 ks - magnetické tabuľky ,obrazový materiál . Naďalej využívame na vychádzkach

reflexné vestičky.
 1. netýka sa

 2. Priestorové a materiálno-technické podmienky školyŠkola ma dobré priestorové podmienky . Nachádza sa v účelovej budove, má vlastný

školský dvor a telocvičňu . Na prízemí má prenajaté priestory špeciálna MŠ pri DIC .

Škola je dobre vybavená didaktickou a výpočtovou technikou .

Každá trieda je vybavená CD prehrávačom . Každá trieda má televízor . / v troch trie-

dach je LCD televízor a v jednej farebný televízor . Na škole máme 1 DVD rekordér ,

2 DVD prehrávače , jeden  video rekordér , 2 multifunkčné zariadenia , digitálny foto-

aparát , elektronickú pomôcku Bee-Bot -2 ks , MP3 prehrávač 2 ks , elektronickú di -

daktickú pomôcku Genius MOUSE PEN , elektronické pomôcky KE -31 , učiaci stroj

UP-10 .

V troch triedach sú nainštalované stolové počítače s príslušenstvom .V tomto školskom roku sme doplnili kabinet o novú učebnú pomôcku na rozvíjanie

komunikačných a kognitívnych kompetencií .-Demonštračné obrázky 3 sady

Do tried sa doplnili hračky .

Za pomoci rodičov sme zakúpili 5 nových výučbových softvérov do počítačov ,

Doplnil sa DVD prehrávač. Zakúpilo sa CD rádio na výuku anglického jazyka .

Zriaďovateľ vybavil triedy novým posteľným prádlom a plachtami .

Školský dvor je vybavený 2 preliezkami, lavičkami , futbalovými bránkami , basket-

balovým košom ,malou šmýkačkou .

O estetickú výzdoby školy sa starajú učiteľky, ktoré ju pravidelne obmieňajú .

m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti

1. dotácie zo štátneho rozpočtu

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením

školy : - 3065 € odvedené bolo na účet mesta


 • mesačne sme dostali 33 € na bežné výdavky a údržbu školy

 • 33 € na benzín do kosačky

 • zakúpené čistiace prostriedky 166 €

 • opravili sa všetky linky vo výdajovniach stravy , zakúpila sa plynová stolička do kuchyne, položila sa dlažba a vymaľoval sa

sklad zeleniny .

 • bola vykonaná maľba telocvične a boč. miestnosti pri telocvični.

- premaľovali sa zárubne a prahy , opravili sa narušené sokle.

- zakúpili sa ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancoch

- zakúpilo sa 60 ks posteľného prádla

3.netýka sa

4.Finančné prostriedky získané od rodičov , právnických alebo fyzických osôb

a spôsob ich použitia.

-rodičovský príspevok - 265,10€

- výťažok z karnevalu - 66€

- 2% z dane - 298,16 €

- dobrovoľná zbierka na softvéry – 148 €

Z týchto financií sa zakúpili :

- hračky do tried - 401,17 €

- zakúpilo sa tablo predškolákom , darčeky na Mikuláša – 136 € ,

- rozlúčka predškolákov – darčeky a občerstvenie,

- občerstvenie, prenájom sály a hudba na karneval – 130,23 €

- sladkosti na MDD,

- občerstvenie na Deň otcov -25,22€

- zakúpil sa materiál na výzdobu školy /nálepky na stenu /– 17,90 €

- zakúpilo sa 5 výučbových softvérov v hodnote 399,80 €

- podložky pod elektronickú pomôcku Bee –Bot -66€

- knihy v hodnote – 40 €

- výtvarný materiál do tried -50 €

- zaplatená webová stránka – 29,40€

-obrusy z PVC -4,37€

- gáza rolovaná – 9,30€

- kancelárske potreby – 23,87€

-zemina -5,50€

-farba – 4,35€

-Odmeny Talentárium/ balóny ,lízatka / -12€

- stretnutie novoprijatých detí - /lízatka/ -2,58 €

5. Finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

-
V školskom roku 2011/12 je potrebné zakúpiť:

- doplniť hračky do tried

-  doplniť učebné pomôcky na TV, LV.

- doplniť preliezku na školský dvor , zakúpiť nové matrace , vankúše antialergické .

V rámci údržby budovy je potrebná súrna oprava celej strechy a zvodov , maľovanie

tried a hlavnej chodby /schodište/ .


 1. Hlavné ciele za školský rok a vyhodnotenie ich plnenia

V školskom roku 2010/11 sme sa v edukačnom procese zamerali na plnenie hlavných cieľov, ktoré vychádzali z POP na tento školský rok a z koncepcie rozvoja školy.


Hlavné ciele výchovy a vzdelávania :


 1. Podnecovať deti k pohybovej aktivite ,poskytovať deťom dostatok priestoru na

spontánne pohybové aktivity s prihliadnutím na vývinové osobitosti jednotlivých

detí.


 1. V edukačnom procese venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu komunikačných

kompetencií a predčitateľskej gramotnosti .


 1. Rozvíjať informačné kompetencie detí využívaním digitálnych technológií získaných

v rámci národného projektu Vzdelávanie pedag. zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania .

 1. Do edukačného procesu zaraďovať prierezové témy /zdravotnú , environmentálnu

výchovu, dopravnú a mediálnu výchovu /.

 1. Obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie učiteliek .

.

Tieto ciele boli integrované do edukačného procesu a do obsahu výchovnýchvzdelávacej činnosti .Úlohy boli termínované a delegované, kto zodpovedá za ich

plnenie. Pri realizácii týchto cieľov participovali jednotlivé subjekty výchovy –

rodina, škola, zriaďovateľ . Plnenie úloh bolo hodnotené na poradách .Väčšina úloh

bola splnená .

Počas celého školského roka sme sa snažili o humánny prístup k deťom , dodržiavali

sme princíp aktivity. Aj v tomto školskom roku sme pracovali so ŠkVP Majáčik ,kto-

rý bol revidovaný . Učebné osnovy sa priebežne plnili. Učiteľky jednotlivé výkono-

vé štandardy zaraďovali do týždenných plánov výchovno- vzdelávacej činnosti v kto-

rých tvorili operacionalizované ciele podľa jednotlivých úrovní schopností detí.

Do popredia sme kládli individualitu dieťaťa a často sme zaraďovali individuálny prís-

tup. Konkrétne úlohy plánu práce školy boli splnené .

Počas školského roka sme podnecovali deti k pohybovej aktivite pravidelným

cvičením , zaraďovaním telovýchovných chvíľok . Využívali sme priestory telocvične ,

školského dvora . Pri realizácii pohybových aktivít učiteľky využívali telovýchovne

náčinie a náradie. Do pohybovo relaxačných cvičení sme zaraďovali zdravotné cviky

s prihliadnutím na vekové osobitosti .

Zorganizovali sme športové podujatia na škole – športová olympiáda ,

športový deň -Deň otcov , turistické vychádzky , Minispartakiádu .

Vďaka sponzorom , ktorí nám zapožali skákací hrad sme zorganizovali pre deti odpo-

ludnie : Skáče celá škola

Svoju pohybovú zdatnosť deti preukázali na športovej olympiáde všetkých MŠ .

To, že sú deti pohybovo zdatné dokázali aj na prehliadke tvorivosti v Zámutove . Prezento-

vali sa 2 pohybovými skladbami.

Mrzí nás, že pre nezáujem rodičov sa nerealizovalo v tomto školskom roku Cvičenie

rodičov s deťmi .

Zvýšenú pozornosť sme venovali rozvíjaniu komunikačných zručnosti detí . Učiteľky využívali rôzne formy práce s deťmi. Počas ranných kruhov rozvíjali slovnú zásobu, zdoko –

naľovali gramatickú správnosť rečového prejavu detí . Snažili sme sa odstraňovať nesprávnu výslovnosť hlások jazykovými cvičeniami . Spolupracovali sme s CPPPaP a logopédom, ktorý pravidelne navštevoval našu MŠ . Pri rozvíjaní predčitateľskej gramotnosti učiteľky využívali stratégie z plánu predčitateľskej gramotnosti , ktorý je vypracovaný na škole .

V edukačnom procese využívali detský časopis Zvonček , detskú literatúru , edukačné programy . Zaraďovali aj počúvanie s porozumením - pred odpočinkom / čítanie rozprávok /.

Za účelom rozšiť slovnú zásobu detí v cudzom jazyku na škole pracoval krúžok anglického jazyka . Navštevovalo ho 20 detí .

V priebehu školského roka sme rozvíjali všetky kľúčové kompetencie detí . Do obsahu výchovy a vzdelávania sme integrovali aj prierezové témy, ktoré sa prelínali vo všetkých tématických okruhoch a vzdelávacích oblastiach. Realizovali sme ich ako integrovanú súčasť celého obsahu výchovy a vzdelávania. Niektoré prierezové témy sme rozpracovali v interných projektoch : napr: Okno do prírody ,Evička nám ochorela , Zdravé dieťa , Bezpečná škôlka . Do edukačného procesu sme zaraďovali stratégie , ktoré podporujú , rozvíjajú aktivitu , tvorivosť , zručnosť ,učenie sa detí./ zážitkové učenie , besedy , prehliadky , exkurzie , návštevy knižnice ,olympiády , turistické vychádzky , ekohry , karneval, návšteva múzea , bábkové divadlá, tvorivé dielne , triedne besiedky , karneval, výlet , atď. Stratégie zodpove - dali reálnym podmienkam školy a dostupným didaktickým prostriedkom , ktoré mali učitelia k dispozícii. Pri výbere stratégii sme prihliadali na ich účinnosť z hľadiska rozvíjania kľúčových kompetencií detí tak , aby rozvíjali jednotlivé poznávacie procesy /vnímanie , pamäť myslenie , reč , pozornosť , predstavy , fantáziu /, aby sprostredkúvali plnohodnotné informácie pútavou formou , deti nepreťažovali a prostredníctvom nich učiteľ dosiahol vytýčené ciele čo v najkratšom čase.

Stratégie vychádzali aj z plánov spolupráce školy s inými organizáciami. Škola spolupracuje s týmito organizáciami : SČK , Hornozemplínska knižnica , ZŠ Bernolákova , Mestská polícia , Hasičský zbor , Dentalalarm , Autoškola Milana Maduru , Dom kultúry , Poľovnícke združenie Nimrod , Hornozemplínske osvetové stredisko .

Do prvého ročníka odchádza 19 detí , ktoré zvládli všetky kľučové kompetencie . Tri deti

majú odklad povinnej školskej dochádzky .

Za účelom rozvíjania informačných kompetencií sme v edukačnom procese využívali digitálne technológie – PC , elektronická pomôcka Bee Bot, Genius Mouse pen , MP3 , digitálny fotoaparát . Využívali sme vzdelávacie programy Detský kútik 1-5 ,Cirkus saša Tomáša . Zakúpili sme nové programy do PC – Vševedko na vidieku ,Čím budem, Alik -Môj prvý šlabikár , Alik -Než pôjdem do školy. , Safari .Dodržiavali sme primeraný čas dieťaťa pri počítači pod dozorom učiteľky. Digitálne technológie učiteľky využívali aj pri tvorbe portfólia školy a webovej stránky školy. 1. Oblasti ,v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti , v ktorých sú nedostatky

Dobré výsledky sme dosiahli pri osvojovaní psychomotorických ,učebných, informač-

ných , sociálnych a kognitívnych kompetencií.

Nedostatky sa prejavili najmä pri rozvíjaní komunikačných a osobnostných kompeten-

cií.. Aj napriek logopedickej starostlivosti , ktorú sme deťom poskytovali ( stretnutia s logopédom ),do 1. ročníka odchádzali niektoré detí so zlou výslovnosťou niektorých hlások .

Príčinu vidíme v nedostatočnej spolupráci rodič – logopéd . V budúcom roku budeme opäť spolupracovať s logopédom od 4-5 roč. detí a vypracujeme projekty pre užšiu spoluprácu rodiny a školy . Rezervy vidíme aj v slabšej komunikácii detí s rodičmi .

Častokrát rodičia nezvládajú svoje deti – deti sú podráždené , agresívne , vzdorovité.

Pribúda deti zo zvýšenou hyperaktivitou . Deti si často navzájom ubližujú ,nevedia primerane riešiť konflikty . Naďalej sa budeme snažiť zaraďovať ranné kruhy , viesť deti

ku spolupráci v triede ., vytvoriť si v triede vlastné pravidlá. Naučiť sa , čo je zodpoved-

nosť , spolupráca , priateľstvo.

Aj v tomto škol. roku budeme zaraďovať aktivity z Intervenčného programu na rozvíjanie prosoc. správania , a zriadime v informačnom centre okienko pre rodičov,

v ktorom poskytneme rodičom odborné rady ako postupovať pri výchove detí.

Na plenárne zasadnutie zaradíme prednášku psychologičky na tému : Agresívne správanie a hyperaktivita detí. 1. netýka sa

r) Nadštandartná starostlivosť

Logopedickú starostlivosť aj v tomto školskom roku poskytoval PaeDr. P. Tkáč

Výtvarný krúžok na škole navštevovalo 5 talentovaných detí

Krúžok ľudového tanca Majáčik - navštevovalo 12 detí

Skupinová práca s psychologičkou – program realizovaný v spolupráci

s CPPPaP s deťmi s nerovnomerným vývinom psychických funkcií.

Krúžok anglického jazyka - navštevovalo 20 detí

Environmentálny krúžok - navštevovalo 6 detí
V budúcom školskom roku rozšírime nadštandartnú starostlivosť o Cvičenie rodičov

s deťmi. a  pokúsime sa uskutočniť školu v prírode .

 1. Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami


Aj tohto školského roku vedenie úzko spolupracovalo s R/RZ ,ktorá pomáhala pri orga-

nizácii a príprave karnevalu, Mikuláša , MDD , rozlúčke s predškolákmi a materiálnom zabezpečení .Finančne prispeli na zakúpenie výtvarného materiálu, učebných pomôcok a hračiek. Zapo-

jili sa brigádnicky do skrášlenia školského dvora .

V dobrovoľnej zbierke prispeli 148 € na zakúpenie 5 výučbových softvérov . Dobrá spolupráca bola aj s MsDK – pozvánky na predstavenia, poskytnutie Mikuláša a čerta - na akciu Mikuláš v škole .Bohatá spolupráca bola aj s Hornozemplínskou knižnicou – pravidel- né sedenia až od polroka v dôsledku rekonštrukcie DK . Kladne hodnotím aj spoluprácu s logopédom PaedDr. Tkáčom .

Vysoko hodnotím  spoluprácu so ZŠ Bernolákova ,ktorá veľmi dobre spolupracovala

s MŠ - organizovali spoločné stretnutia s prvákmi

Výborná spolupráca s Centrom pedagogicko psychologickej prevencie a poradenstva .

-pravidelné stretnutia s deťmi s OPŠD a problémovými deťmi .

Aj v tomto školskom roku sme spolupracovali s  Centrom voľného času .

Dobrá spolupráca bola aj s MsÚ

- opravy a údržba školy

- kosenie dvora
Renáta Mičejová

riad. školy

o) Výsledky vo výchove a vzdelávaní

TELESNÁ VÝCHOVA

Počas školského roka sme deťom vytvárali dostatočný priestor na pohybovú aktivitu. Na pohybové aktivity sme využívali telocvičňu , školský dvor a okolie –Lesík l.má- ja. Do pobytov vonku sme častejšie zaraďovali loptové hry a turistické vychádzky.. Deti pravidelne prevádzali ranné cvičenie a tým si utvárali návyk na pravidelné cvičenie. Do jednotlivých zostáv sme zaraďovali zdravotné cviky, rôzne dýchacie a relaxačné cvičenia.

Realizovali sme aj telovýchovné chvíľky so skákacími loptami a iným náčiním.Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali pre deti športové podujatia – letnú a zimnú olympiádu . Deti 5-6 ročné získali základy predplaveckej prípravy- navštevovali v 2- týždňových intervaloch plaváreň na MŠ Okulka. . V tomto školskom roku sa 18 detí zúčastnilo na týždennom pobyte v ŠvP v Rokytove. Deti mali možnosť plne sa venovať rôznym pohybovým aktivitám (tenis, futbal, vybíjaná, , turistike ) v krásnom prírodnom prostredí. Deti sú po telesnej stránke zdatné , zvládli všetky úlohy z PVaV.

Nedostatky pretrvávajú ešte pri správnom držaní tela a koordinácii pohybov .

ROZVÍJANIE POZNANIA

Deti získavali nové poznatky prostredníctvom zážitkového učenia, skúmaním, objavovaním, experimentovaním. Využívali sme prirodzenú túžbu dieťaťa po poznaní. Za účelom bližšieho spoznania rôznych profesií sa 4-5 ročné deti zúčastnili Dňa otvorených dverí na Strednej

združenej škole vo Vranove n/T. ,kde uskutočnili exkurzie v krajčírskej dielni,kaderníckomsalóne a cukrárenskej výrobe. Širokú škálu poznatkov deti získali v škole v prírode. Oboznámili sa s prírodou a prírodninami, spoznávali lúčne kvety , hmyz a živočíchy. Prebúdzali sme u detí environmentálne cítenie a utvárali základy environmentálnej kultúry. Učiteľky využívali často ekohry. Deti majú široké poznatky o okolitom svete, vesmíre , prírode . V tomto školskom roku deti navštevovali pravidelne environmentálny krúžok v CVČ vo Vranove nad Topľou , kde získavali rôzne poznatky v oblasti zoobázy – oboznámili sa so spôsobom života vtákov, škrečkov, rybičiek , korytnačiek . Na fixáciu poznatkov sme využívali pracovné zošity z firmy Nomi. Učiteľky za účelom precvičenia si farieb a odtieňov usporiadali triedne zábavné odpoludnie Farbuškin svet .

Deti 5-6 ročné získali prvé skúsenosti s počítačom - navštívili počítačovú miestnosť v Hornozemplínskej knižnici . V budúcom školskom roku plánujeme rozšíriť spoluprácu s CVČ v oblasti práca s počítačom .

Nedostatky : 2-4 roč. deti – určovanie farieb ,časové vzťahy

4-5 roč. deti - časové vzťahy
JAZYKOVÁ VÝCHOVA


Za účelom zlepšenia výslovnosti detí sme aj v tomto roku spolupracovali s logopédom

PaedDr. Tkáčom, ktorý pravidelne navštevoval naše zariadenie. U mnohých detí sa výslovnosť podstatne zlepšila.

Individuálne sme sa venovali deťom z málopodnetného prostredia využívaním Stimulačného programu ,pomocou ktorého sme rozvíjali slovnú zásobu a viedli deti ku gramatickej správnosti ich prejavu. V priebehu roka sme vytvárali dostatok príležitostí na napodobňovanie zreteľnej výslovnosti hlások, hláskových skupín a gramaticky správneho a spisovného používania slov, slovných spojení .Do edukačného procesu sme zaraďovali jazykové chvíľky.

Za účelom zlepšenia súvislého vyjadrovania pri reprodukcii rozprávok sme zaraďovali literárne chvíľky pred spánkom -,,Vypočuj si rozprávku „“ v ktorých sa deti sami snažili kamarátom prerozprávať niektorú známu rozprávku . V jazykovej výchove učiteľky využívali širokú škálu pomôcok – obrazového materiálu, rôzne diafilmy , maňušky dlaňové, prstové.. Dobrým pomocníkom boli detské časopisy Včielka a rôzne knihy a encyklopédie.

Nedostatky : 2-4 roč. deti – tlmiť hlasitosť prejavu, správne dýchať pri reči

upevňovať gramatickú správnosť


 • zlá výslovnosť hlások

4-5 roč. deti – nesprávna výslovnosť hlások u niektorých detí

- zapájať sa do rozhovoru , komunikovať súvisle


MATEMATICKÉ PREDSTAVY

V matematických predstavách deti majú adekvátne vedomosti . Dokážu uskutočňovať matematické operácie- porovnávanie, triedenie, orientácia v priestore, triedenie podľa požado-vanej vlastnosti. Rozvíjali sme u detí predovšetkým začiatky logického myslenia. Deti postupne zvládli všetky úlohy z PVaV . Využívali sme pracovné zošity z firmy Nomi - Matematika predškoláka , didakt. techniku . Deti s obľubou pracovali s učebnou pomôckou tangram a flip-flop – rozvíjali sme touto pomôckou u detí logické myslenie a viedli ich k vytrvalosti pri skladaní jednoduchých a zložitejších obrazcov . Deti 4-6 ročné radi riešili rôzne matematické operácie s číslami . V triede 5-6 ročných detí sa uskutočnila v závere škol. roka matematická olympiáda na ktorej deti preukázali , že majú dobré vedomosti v oblasti

matematických predstáv .


Nedostatky : 3-4 roč. deti – upevniť pojmy vpravo, vľavo

4-6 roč. deti - používanie pojmov každý, žiaden, niektorý


PROSOCIÁLNA VÝCHOVA


Prosociálna výchova sa realizovala prostredníctvom všetkých činností počas celého dňa.

Aj tohto roku učiteľky využívali rôzne prosociálne hry a aktivity najmä v ranných kruhoch.Zaraďovali sme aktivity z Intervenčného programu pre rozvíjanie prosoc. správania.. Deti sa naučili pomáhať mladším, obdarovať niekoho,podeliť sa s niečim . Utvorili sa elementárne základy empatie ,osvojili si zručnosti sociálnej komunikácie a zlepšili sa medziľudské vzťahy. K upevneniu medziľudských vzťahov určite prispeli rôzne kultúrne a spoločenské podujatia na ktorých sa deti zúčastnili.( koncerty ZUŠ, výstavy, divadelné predstavenia, Karneval, Deň matiek , Škola v prírode, Rozlúčka predškolákov.) Veľmi vhodným pomocníkom pri rozvíjaní prosoc. správania bolo čítanie príbehov z knihy Detským srdiečkam – kde na základe príbehu deti mohli posúdiť ,čo bolo správne a čo sa nepatrí robiť. Učiteľky často využívali širokú škálu diafilmov s náučnou tématikou .

Nedostatky : 2-3 roč. deti- panovačné správanie, neakceptácia dospelého

3-4 roč. deti – prehlbovať schopnosť sebakontroly a sebaovládania

odstraňovať násilné riešenie konfliktov

4 -5 roč. deti – usmerňovať impulzívne správanie u niektorých detí

- odstraňovať vzdorovitosť, hlučné správaniePRACOVNÁ VÝCHOVAÚroveň pracovných zručností zodpovedá požiadavkám PVaV. Zavádzaním rôznych didaktických aktivít zlepšili sa manipulačné zručnosti detí pri práci s papierom, nožnicami.

Deti si osvojili základné hygienické návyky. Deti 4-6 ročné realizovali ústnu hygienu po hlav-

nom jedle. Naučili sa používať WC a toal. papier.Deti majú dobré zručnosti v sebaobslužných

prácach. Radi sa zapájali do ošetrovania rastlín v triedach a starali sa o kvetinové žľabyna školskom dvore . Pri plnení úloh deti pracovali s rôznym materiálom ( papier, textil, drevo, drôt, staniol ). V priestoroch školy bola zhotovená výstava detských prác z papiera pod názvom Naše origamy . Za účelom ochrany životného prostredia sme zorganizovali zber starého papiera a vysvetľovali sme deťom význam separovaného zberu . Deti sme zapájali aj do upratovacích a pestovateľských prác v areáli MŠ . ( polievanie a ošetrovanie kvetov v kvetinových žľaboch ). V jesenných mesiacoch sa zapájali do hrabania lístia .

Nedostatky : 2-4 roč. deti – viesť ich k väčšej samostatnosti a vytrvalosti

4-5 roč. deti – upevniť správne držanie príboru ,manipulácia s nožnicami,

HUDOBNÁ VÝCHOVA

Častým spevom a hrami sme vytvárali radostnú atmosféru, a uvolňovali sme napätie u detí . Majú dobré rytmické cítenie a ich hudobno- pohybový prejav je na dobrej úrovni. Každá veková trieda nacvičila kultúrny program na oslavy Dňa matiek, Mikuláša . O tom ,že sú deti pohybovo a rytmicky zdatné nás presvedčili na školskej prehliadke našich talentov ,,Talentárium “ . Deti na tomto podujatí dokázali ,že rady spievajú a tancujú. Dokážu reagovať na predohru, medzihru . Zlepšilo sa dýchanie pri speve a intonačná čistota. Deti vedia zaobchádzať s rytmickými nástrojmi a vyjadriť pravidelnú pulzáciu.

Deti získané pohybové schopnosti uplatňovali v rôznych pohybových skladbách.

Bohaté poznatky v oblasti hudby a hudobných nástrojov získali deti pri návšteve ZUŠ.

V rámci počúvania hudby na vytváranie priaznivej emocionálnej klímy sme zaraďovali

pred spánkom počúvanie relaxačnej hudby .

Nedostatky : 2-4 roč. deti - udržať tempo a melódiu piesne

- podporovať smelosť a odvahu pri speve

4-5 roč. deti – upevňovať intonačnú čistotu, nekričať pri speve

- u niektorých detí poskočný krok
VÝTVARNÁ VÝCHOVAPlnením úloh Vv sme sa snažili rozvíjať výtv. schopnosti a utvárali pozitívny vzťah k výtv. umeniu . Využívali sme rôzne výtvarné techniky ( kreslenie rudkou, kriedou, tušom, fixou,

suchým pastelom , kriedou namočenou v mlieku , cukrovej vode). Deti radi pracovali s mode- lovacou hmotou a oboznámili sa v CVČ s keramickou hlinou. .Grafomotorickým cvičeniam sme sa venovali počas ranných hier, záujmových činnostiach a vo voľných chvíľach. Pracovali sme podľa plánu grafomotoriky. Aj v tomto roku sme sa venovali talentovaným deťom vo výtvarnom krúžku. Svojimi prácami sa zapojili do výtvarných súťaží Zelená Vranka , Výtvarný Vranov ( ocenenie Elisse van Wuren ), Zelený svet 2006, Hravo-zdravo . Okrem týchto výtvarných súťaží peknou akciou školy bolo školské kolokreslení na chodník , kde mala zastúpenie každá veková trieda .Deti sa bližšie oboznamovali s výtvarným umením na výstavách v Hornozempl. osvetovom stredisku a MsDK.

Nedostatky : 2-4 roč. deti- nesprávne uchopenie farbičky

4-5 roč. deti – rozvíjať smelosť pri práci s farbou

LITERÁRNA VÝCHOVA

Plnením jednotlivých úloh z LV sme sa snažili kultivovať esteticky prejav dieťaťa , utvárať pozitívny vzťah ku knihe, k liter. a dramatickému umeniu . Deti veľmi radi počúvajú , repro-

dukujú a dramatizujú jednoduché rozprávky. V liter. kútiku často siahajú po encyklopédiach

(Malý vševed, Ľudské telo , Plazy, Vtáky,Hmyz). Deti radi počúvajú klasické slovenské ľudové rozprávky a vedia ich reprodukovať svojim rovesníkom. Na zamestnaniach sa deti oboznamovali aj s dramatickým umením. Poznajú rôzne druhy bábok a naučili sa ich ovládať.Učiteľky nacvičovali s deťmi v priebehu roka krátke improvizované scénky .

Aj v tomto roku mali deti možnosť navštíviť profesionálne divadlo 3 - krát. ( Babadlo, Kočovné divadlo ).

V rámci spolupráce s HzK vo Vranove deti pravidelne podľa plánu navštevovali knižnicu ,kde sa oboznamovali s rôznymi literárnymi žánrami.

Každá trieda sa zapojila do projektu Eurorozprávky a nacvičila krátku dramatizáciu rozprávky .

Nedostatky: 3-4 roč. deti – prekonať hanblivosť pri dramatizácii

4-5 roč. deti – upevniť manipuláciu s bábkou


Jednotlivé nedostatky sa vyskytujú najmä u detí z detského domova a zo sociálne-

znevýhodneného prostredia . V budúcom školskom roku sa budeme snažiť tieto nedostatky odstraňovať najmä individuálnym prístupom , zintenzívnime spoluprácu s Pedagogicko- psychologickou poradňou .

p) netýka saRenáta Mičejová

riad. školy


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə