Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn.: „Dostawa odzieży I sprzętu sportowego dla sekcji piłki nożnej”
Yüklə 113.39 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü113.39 Kb.
Tyski Sport S.A.

Znak sprawy: ZP 07/2012/TS Tychy, dn. 9 marca 2012 r.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pn.: „Dostawa odzieży i sprzętu sportowego dla sekcji piłki nożnej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu: 09.03.2012 r.


 1. ZAMAWIAJĄCY:

Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, 43-100 Tychy

tel. /fax (32) 733 01 86

e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl

KRS: 0000383275 NIP: 646-290-66-43 REGON: 241922069 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.) zwanej dalej „uPzp”.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego następującej odzieży i sprzętu sportowego dla sekcji piłki nożnej będącej w strukturach Spółki Tyski Sport S.A.:

1.1. Piłka meczowa do gry w piłkę nożną ADIDAS TANGO 12 (X16857) rozmiar 5 – 30 szt.

1.2. Buty sportowe – piłkarskie - korki

- Adidas Kaiser Liga – 15 szt.

- Adidas Copa Mundial – 15 szt.

- Adidas Mundial Team – 15 szt.

- Nike Mercurial Victory II FG 442005-403 – 10 szt.

- Nike Mercurial Victory II FG 442005-505 – 10 szt.

- Nike Mercurial Vapor Superfly II FG 396127.311 – 10 szt.

- Adidas 11NOVA TRX FG G46796 – 10 szt.

- Adidas 11NOVA TRX FG G46794 – 10 szt.

- Umbro Stealth Pro – A HG 80201U 2JO – 10 szt.

- Umbro Stealth Pro – A HG 80202U 2JO – 10 szt.

- Umbro Speciali HG887545 AXT – 10 szt.

- Umbro Speciali HG887545 AL5 – 10 szt.

Powyższe ilości są jedynie szacunkowe i z tytułu zamówienia mniejszej ilości towaru w stosunku do szacowanego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości zamawianego towaru (rodzaju), o którym mowa powyżej, w ramach i do wartości złożonej oferty. Rozmiar butów sportowych uzgadniany będzie każdorazowo przed złożeniem zapotrzebowania. Wymaga się aby wykonawca zapewnił dostawę butów sportowych w rozmiarach 38-46. 1. Oferowane towary muszą być nowe, nieużywane, o wysokiej jakości wykonania.

 2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na zamówienie telefoniczne, e-mail lub faxem. w terminie do 2 dni od daty złożenia zapotrzebowania.

 3. Dostawca ponosi koszty transportu do siedziby Zamawiającego.

 4. Kod CPV: 37451700-1 – Piłki do piłki nożnej

18412000-0 – Odzież sportowa

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 r.

 1. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 7)

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW, A TAKŻE INFORMACJA O WYMAGANYCH OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

1.3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.


 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

2.1. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ;

2.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2a do SIWZ;

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.

2.4. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie żąda od Wykonawców dodatkowych dokumentów, w celu wykazania, iż spełniają warunki określone w ust. 1. Ocena spełniania powyższych warunków odbędzie się na podstawie oświadczenia, przedłożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą – wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ.

Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (art. 26 ust. 2a ustawy Pzp).

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertJeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 1. Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty:

 1. zał. nr 1 do SIWZ – wypełniony formularz oferty,

 2. pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów,

 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku dokumentów, o których mowa w punkcie 4.b (pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie) Wykonawcy muszą dołączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 2. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 5. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone w walutach innych niż polski złoty, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania tj. na dzień publikacji w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

 6. Odnośnie dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków z art.22 ustawy Pzp - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich,

 7. Odnośnie dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich,

 8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 9. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

 10. Informacja odnośnie art. 22 ust.2 ustawy Pzp:

Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

 1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38).

 2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną (zamowienia@tyski-sport.pl).

 3. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 4. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

 5. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

 1. W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Joanna Grzywacz – 506 384 482

 1. W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Karol Pawlik – 607 852 429

Rafał Oprzondek – 505 949 226 1. WADIUM:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

 4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

 5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, na każdej stronie podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

 6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały.

 7. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 8. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych:

Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: „Dostawę odzieży i sprzętu sportowego dla sekcji piłki nożnej”. NIE OTWIERAĆ przed 2012-03-19 godz. 10:15.

 1. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.8 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy do dnia 2012-03-19 do godz. 10:00.

 2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2012-03-19 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy. 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 1. Cenę dostawy należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. Łączna wartość brutto zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny ofert.

 2. Cena jednostkowa ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie podlegała zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze umowy.

 3. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy.

 4. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

 5. Rozliczenia między stronami odbywać się będą w złotych polskich.

 6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami pozostałych ofert zawierającymi podatek VAT. 1. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Cena (koszt) -100 %

 1. Punkty przyznawane za kryterium ceny będą liczone według następującego wzoru:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:


 • Cmin - najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert,

 • Cof - cena podana w ofercie.

 1. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 1. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

 2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp.

 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 12.3 zamawiający umieści na stronie internetowej www.tyski-sport.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to przesłane będzie faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej w sytuacji określonej w art. 94 ust.2 ustawy Pzp. 1. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 1. WZÓR UMOWY:

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

 2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

 3. Warunki tej zmiany są następujące: w przypadku zmiany przepisów obowiązującego prawa, mających wpływ na realizację zamówienia. 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

 2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp.

 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

 6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 1. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niniejsze zamówienie nie ma być finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 1. AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;

 1. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, przed podpisaniem umowy zamawiający wymagał będzie przedstawienia umowy konsorcjum lub spółki cywilnej.

 2. Wykonawca zamówienia na wezwanie zamawiającego okaże wymagane przepisami prawa polskiego stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa na oferowane ubrania, wydane przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 1. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm)

ZAŁĄCZNIKI:

 1. załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

 2. załącznik nr 2 i 2a – Oświadczenie o warunkach wynikających z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

 3. załącznik nr 3 – Wzór umowy,


Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:


Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, 43-100 Tychy

WYKONAWCA(Y):

Nazwa firmy: ....................................................Adres: .............................................województwo:....................................... powiat:........................................Wpis do rejestru handlowego/zaświadczenie o wpisie do ewidencji: …………..……………..……… Regon:..........................,NIP: .........................Tel./Fax: ......................e-mail:..............@............. strona www: .....................

Przedmiot zamówienia: „Dostawa odzieży i sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie”

1. Warunki ofertowe:Lp.

Model

Ilość sztuk

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

Wartość brutto

(3x5)


1

2

3

4

5

6

Piłki

1

Piłka meczowa do gry w piłkę nożną ADIDAS TANGO 12 (X16857) rozmiar 5

30


Buty sportowe – piłkarskie - korki

1

Adidas Kaiser Liga

15


2

Adidas Copa Mundial

15


3

Adidas Mundial Team

15


4

Nike Mercurial Victory II FG 442005-403

10


5

Nike Mercurial Victory II FG 442005-505

10


6

Nike Mercurial Vapor Superfly II FG 396127.311

10


7

Adidas 11NOVA TRX FG G46796

10


8

Adidas 11NOVA TRX FG G46794

10


9

Umbro Stealth Pro – A HG 80201U 2JO

10


10

Umbro Stealth Pro – A HG 80202U 2JO

10


11

Umbro Speciali HG887545 AXT

10


12

Umbro Speciali HG887545 AL5

10


Ogółem brutto: …………………………………………………….słownie brutto: ……………………………..………………………

Powyższe ilości są jedynie szacunkowe i z tytułu zamówienia mniejszej ilości towaru w stosunku do szacowanych Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości zamawianego towaru (rodzaju), o którym mowa powyżej, w ramach i do wartości złożonej oferty.

2. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 r.

3. Warunki płatności: wg. wzoru umowy.

4. Podwykonawcom powierzę/ymy/ wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(zgodnie z pkt. 10.7 siwz)

.................................................................................

(podpis(y) osoby (ób) uprawnionej(ych), pieczęcie)Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca

nazwa wykonawcy
adresOświadczenie

o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa odzieży i sprzętu sportowego dla sekcji piłki nożnej”, oświadczam, że jako Wykonawca spełniam warunki dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis Wykonawcy

imię i nazwisko

miejsce, data i podpisZałącznik nr 2a DO SIWZ
Wykonawca

nazwa wykonawcy
adresOświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa odzieży i sprzętu sportowego dla sekcji piłki nożnej”,

oświadczam, że jako wykonawca nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.).


Podpis Wykonawcy

imię i nazwisko

miejsce, data i podpis
Załącznik nr 3 DO SIWZ

UMOWA
Zawarta w dniu ……………… 2012 roku w Tychach, pomiędzy:
Tyski Sport S.A, z siedzibą przy ul. Barona 30, 43-100 Tychy, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................................................................

a ................................................................................................................................................................................................

działającym na podstawie: ................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................................................................

w rezultacie przyjęcia przez Zamawiającego oferty Dostawcy na podstawie przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa odzieży i sprzętu sportowego dla sekcji piłki nożnej (zwane dalej towarem):§ 2

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z otrzymanymi wytycznymi od Zamawiającego oraz zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 2. Wykonawca oświadcza, że posiada na oferowany towar stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa.

 3. Dostarczony towar będzie fabrycznie nowy.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, transportem ubezpieczonym na koszt Wykonawcy.

 5. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na zamówienie telefoniczne, e-mail lub faxem. w terminie do 2 dni od daty złożenia zapotrzebowania.

 6. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru.

 7. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.

§3

Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnieni są: 1. ze strony Zamawiającego – Karol Pawlik, numer telefonu – 607 852 429,

- Rafał Oprzondek, nr telefonu – 505 949 226

 1. ze strony Wykonawcy – ..................................................................

§4

 1. Ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany przez Zamawiającego, w jego siedzibie.

 2. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru, niezgodności ilościowych albo wad jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii dostawy i zażąda uzupełnienia ilości lub wymiany na towar wolny od wad.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii dostawy na zgodną ilościowo z umową i wolną od wad niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty wezwania.

 4. W przypadku ujawnienia w czasie przechowywania lub używania ukrytej wady towaru, Zamawiający zażąda wymiany wadliwej partii/pary/sztuki towaru na wolny od wad. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na zgodny ilościowo z umową i wolny od wad niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wezwania.

§ 5

Wartość realizacji przedmiotu umowy wynosi ogółem brutto: …………………………………………………….słownie brutto: ……………………§ 6

 1. Płatność za zakupiony towar będzie dokonana na podstawie częściowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę za rzeczywiście dostarczoną partię towaru do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru potwierdzonym przez Zamawiającego.

 2. Należność będzie płatna przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.

 3. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 7

Umowa zostanie zrealizowana w terminie do dnia jej zawarcia do 31.12.2012 r.§ 8

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy określonego w § 7 umowy a kolejny termin wyznaczony przez Zamawiającego został przekroczony o 3 dni.

 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 9

 1. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odsetek i kar w niżej określonych sytuacjach i wysokościach:

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury za dostarczony sprzęt,

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewłaściwe realizowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5,

 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 1 karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5.

 1. W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar (odszkodowanie uzupełniające).

§ 10

Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.§ 11

Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.§ 12

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - w tym jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.§ 14

Wykaz załączników do umowy:
 • Załącznik Nr 1 – oferta Wykonawcy,

 • Załącznik nr 2 - SIWZ

.................................................. ....................................................
(Zamawiający) (Wykonawca)


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə