Şərq-Qərb Tədqiqat Mərkəzi Səlahəddin XƏLİlov
Yüklə 2.22 Mb.
səhifə20/21
tarix27.02.2016
ölçüsü2.22 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Xəlilov S.S. Məhəbbət və intellekt. Fəlsəfi esselər. Bakı, Nurlan, 2006.

 • Xəlilov S.S. Şərq ruhu (Aida İmanquliyeva haqqında) // “Ədəbiy­yat qəzeti” 29.09.2007

 • Xəlilov S.S. Şərq və Qərb. Ümumbəşəri ideala doğru. Bakı, “Azərbaycan Universiteti”, 2004.

 • Xəlilov S.S. Şərqin və Qərbin şairi (Cübran –125) // «525-ci qə­zet», 22.01.2008

 • Xəlilov S.S. Şərq-Qərb Tədqiqat Mərkəzi hansı ideyadan yarandı? // «İpək Yolu», 2004, № 2.

 • Xəlilov S.S. Cavid və Cabbarlı. Müxtəlifliyin vəhdəti. Bakı, “Azər­baycan Universiteti” nəşriyyatı, 2001.

 • Qarayev Y. Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər. Bakı, Elm, 2002.

 • Qarayev Y. Faciə və qəhrəman. Bakı, Elm, 1965.

 • Məmməd Cəfər. Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm // Seçilmiş əsərləri, 2-ci cild, Bakı, Azərnəşr, 1974.

 • Mir Cəlal. Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917). Bakı, Ziya-Nurlan, 2004.

 • Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı, III nəşr. Bakı, “Kaşqari”, 2007.

 • Osmanlı V. Abdulla Şaiqin romantizmi. Bakı, “Azərbaycan Universiteti”, 2004.

 • Osmanlı V. Azərbaycan romantikləri. Bakı, Yazıçı, 1985.

 • Paşayeva N.A. Aida İmanquliyeva: Dünya deyilən sənmişsən…, Bakı, 2002.

 • Paşayeva N.A. Yeniləşən ədəbiyyatın yeni insanı. Bakı, XXI- Yeni Nəşrlər Evi, 2004.

 • Şekspir V. Pyeslər və sonetlər, Bakı, Yazıçı, 1980.  Türk dilində


  1. Bünyadzade G. Doğu'da Batı'da İrrasyonel Düşüncenin Boyutları, İstanbul, Ötüken, 2009.

  2. Goethe. Doğu-Batı Divanı. Terc. ve yorum. İstanbul, Ötüken, 2009.

  3. Halil CibranMihail Nüaymə. Gözlerin fısıltısı, İstanbul, Kaknüs, 2008.

  4. Halilov S.S. Dogu ve Batı: Sosyal oğrütlenmenin alternativ modelləri // “Dialoq Avrasiya” dergisi, 2003, № 8.

  5. Halilov S.S. Dogu‘dan Batı’ya felsefe köprüsü, İstanbul, Ötüken, 2008.

  6. Halilov S.S. Doğu – Batı. Ortak Bir İdeale Doğru, İstanbul, Mefkure, 2006.

  7. İkbal M. Cavidname. (Çeviren A.Shimmel), Ankara, Kültür Ba­kan­lığı, 1989.

  8. Muhammed İkbal sözlüğü, tərt. A.Albayrak. İstanbul, Lamure, 2005.

  9. Muhyiddin İbn‘ul-Arabi. el-Futuhat el-mekkiyye. Tərt. Prof. Dr. Ni­hat Keklik. Ankara, 1990.

  10. Nuayme M. Kalk Son Gününe Veda Et, İstanbul, Kaknüs, 2002.

  11. Nuayme M. Kendini Arayan Adam, Arkaş’ın Günlügü, İstanbul, Kaknüs, 2002.

  12. Nuayme M. Mirdad. Kundaktaki Ermiş, İstanbul, Kaknüs, 2002.

  13. Özkan S. Goethe ve Islamıyet // Goethe. Doğu-Batı Divanı. Terc. ve yorum. İstanbul, Ötüken, 2009.  Rus dilində


  1. Аникин Г.В. Эстетика Джона Рёскина и английская литература XIX века. М., Наука, 1986.

  2. Байнфилд Г., Корнголд Е. Между небом и землей. М., 1997.

  3. Байрон Дж.Г. Собрание сочинений в 4-х томах. М., «Правда», 1981.

  4. Блейк У. Бракосочетание Рая и Ада. Избранные стихо­тво­ре­ния и поэмы. М., Эксмо, 2006.

  5. Блейк У. Избранные стихи. Сборник, на англ. и рус. яз. М.: Про­гресс, 1982.

  6. Бокль Г.Т. История цивилизаций. – М.: Мысль, 2000.

  7. Брагинский И.С. Возможен ли Ренессанс на Востоке? Сб.: «Теоретические проблемы восточных литератур». – М., 1969.

  8. Брагинский И.С. Западно-восточный синтез в «Диване» Гете. // И.В.Гете. Западно-восточный диван. М., 1988.

  9. Варналис К. Платон и поэзия // Эстетика-критика. М., ИЛ, 1961.

  10. Вассоевич А.Л. Духовный мир народов классического Востока. – СПб., Алетейя. 1998.

  11. Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. СПб., 1999.

  12. Византия между Западом и Востокам. – Под ред. акад. Г.Г. Литоврина, - СПб., 2001.

  13. Восток–Запад. Исследования. Переводы. Публикации. – М.: Наука, 1988.

  14. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике в 2-х томах, т. I-II. С.-Пб., Наука, 2001.

  15. Гегель Г.В.Ф. Философия истории. С.-Пб., Наука, 2000.

  16. Гете И.В. Западно-восточный диван. М., 1988.

  17. Гете И.В. Об искусстве. М., Искусство, 1975.

  18. Джалалов А.М. Гегель и философская мысль народов Востока. Ташкент, 1976.

  19. Джебран Дж.Х. Избранное: Пер. с араб., англ. – Л.: Худож. лит., 1986.

  20. Зиновьев А.А. Запад. – М.: Изд-во Эксмо. 2003

  21. Ибн ал-Араби. Мекканские откровения (ал-Футухат ал-Маккийя). – СПб., 1995.

  22. Имангулиева А.Н. «Ассоциация пера» и Михаил Нуайме. М., 1975.

  23. Имангулиева А.Н. Корифеи новоарабской литературы (к проб­леме взаимосвязи литера­тур Востока и Запада начала ХХ века) – Баку, Элм, 1991.

  24. Конрад Н.И. Запад и Восток. – М., 1972.

  25. Кули-заде З. Закономерности развития восточной философии XIII-XVI вв. (регион ислама) и проблема Запад-Восток. Баку, Элм , 1983.

  26. Лонгфелло Г.У., Уитмен У. Стихотворения и поэмы. М., Ху­дож.лит., 1986.

  27. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о литературе и искусстве. М., Радуга, 1991.

  28. Проблема человека в западной философии. – М., Прогресс, 1988.

  29. Россия и Запад: история цивилизации. – М., Гардарика, 2000.

  30. Сартр Ж.-П. Проблемы метода. М., Академический проект, 2008.

  31. Современная арабская проза, М., Л., Госизд., 1961.

  32. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Наука, 1992.

  33. Сравнительное изучение цивилизации: Хрестоматия / Сост. Б.С. Ерасов. – М.: Наука, 1998.

  34. Тарнас Р. История западного мышления. – М.: Крон-Пресс, 1995.

  35. Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991.

  36. Турсунов А. Человек и мироздание. // Взгляд на науки и религии. – М., 1986.

  37. Фрилинг Р. Христианство и ислам: Духовные борения человечества на пути к самопознанию. – М., Энигма, 1997.

  38. Хайдеггер М. Истоки художественного творения / Пер с нем. Михайлова А.В. – М.: Академический Проект, 2008.

  39. Халилов С.С. Восток и Запад как модели общества // Глоба­лис­тика: Энциклопедия. – М., Радуга, 2003.

  40. Халилов С.C. Восток и Запад любви. Баку, Оскар, 2007.

  41. Халилов С.С. Джавид и Джебран: Встреча на вершине идеи. // «Мир литературы», № 01 (7) январь 2008.

  42. Халилов С.C. Основания научно-технического прогресса. – М., 1998.

  43. Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентич­нос­ти / Пер. с англ. А.Башкирова. – М.: АСТ, 2004.

  44. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., АСТ, 2003.

  45. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности (опыт адогматичес­ко­го мышления) // Сочинения, М., «Раритет», 1995.

  46. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1-2. – М.: Мысль, 1998.

  47. Шубарт В. Европа и душа Востока. – М.: Русская идея, 1997.

  48. Элиот Т.С. Назначение поэзии. Киев, AirLand, Москва, Совершенство, 1997.

  49. Элиот Т.С. Избранное: Религия, культура, литература. Т. I-II, М., РОССПЭН, 2004.

  50. Эмерсон Р.У. Нравственная философия. Мн., Харвест, М.: АСТ, 2001.

  51. Эмерсон Р.У. Прекрасное // История эстетики, т. III, М., «Ис­кус­ство», 1967.

  52. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Республика, 1993.  İngilis dilində


  1. Al-Alwani Taha Jabır. Issues in Contemporary Islamic Thought. London-Washington, 2005.

  2. Ameen Rihani: Bridging East and West. A Pioneering Call for Arab-American Understanding, New-York, University Press of America, 2004.

  3. Blake W. The marriage of Heaven and Hell // Selected Verse. – М.: Прогресс. – 1982.

  4. Buniadzade K. The East and The West: Yesterday, Today and Tomorrow // The Caucasus & Globalization. Jurnal of Social, Political and Ekonomic Studies. Vol. 3, Issue 2-3, Sweden, , CA&CC Press®, 2009.

  5. Khalilov S.S. Philosophy, Science, Culture. Their Peculiarities in the East and the West. Sweden, CA&CC Press®, 2008.

  6. Khalilov S.S. The East and West morality (the fragmentary comparison) // The Silk Road, №4. 1998..

  7. Naji Oueijan. The formation of a universal self: Rihani and Byron // Ameen Rihani: Bridging East and West, New-York, University press of America, 2004.

  8. Rihani Ameen F. A Chant of Mystics and Other Poems, The Rihani House, Beirut, 1970.

  9. Rihani Ameen F. Arabia’s Contribution to Civilization and the Poetry of Arabia, Washington, D.C., 2008.

  10. Rihani Ameen F. Critiques in Art, Librairie du Liban Publisher, 1999.

  11. Rihani Ameen F. The Book of Khalid, Beirut, 2000.

  12. Rihani Ameen F. The Lore of the Arabian Nights, Platform İnternational, Washington, D.C., 2002.

  13. Rihani Ameen F. The Oriental Heritage // The Path of Vision, Platform İnternational, Washington, D.C., 2008.

  14. Rihani Ameen F. The path of Vision, Platform İnternational, Washington, D.C., 2008.

  15. Rihani Ameen F. The White Way and the Desert, Platform İnternational, Washington, D.C., 2002.

  16. Sabri-Tabrizi G.R. The ‘Heaven’ and ‘Hell’ of William Blake, Lawrence and Wishart, London, 1973.

  17. Suhrawardi. The Philosophy of Illumination. Brigham Young University Press, Provo, Utah, 1999.

  18. Walter Edward Dunnavent III. Rihani, Emerson and Toreau // Ameen Rihani: Bridging East and West, New-York, University Press of America, 2004.  Ərəb dilində


  1. اصول الفلسفة الشراقية. عند شحاب الدين السهروردي. دار الطلبة العرب. بيروت .1979

  2. أمين الريحان. الريحانيات. بيروت. الطبعة العاشرة .1987.

  3. أيمانقولييفا عايدة. أعلام الادب العربي الجديد. دراسة في أدب رواد مدرسة المهجر . المملكة المغربية. مطبعة ايليت. 2006 .

  4. جبران خليل جبران. المصنفات. 2 م. 1ج. العربية. nəşr ili və yeri yoxdur

  5. جبران خليل جبران. المصنفات. 2 م. 2 ج. المعربة. nəşr ili və yeri yoxdur


  M Ü N D Ə R İ C A T


  Səlahəddin XƏLİLOV


  Şərq ruhunun Qərb həyatı

  Aida İmanquliyevanın

  yaradıcılıq axtarışlarının izi ilə


  Bakı – 2009


  Formatı 70x100 1/16 . Fiziki çap vərəqi 26,5.

  Ofset çap üsulu. Tiraj 1000.

  Şərq-Qərb” ASC.  Bakı şəhəri, Aşıq Ələsgər küçəsi, 17.

  1 Mehriban Əliyeva. “Mədəniyyətlərarası dialoqda qa­dın­la­rın rolunun genişlən­mə­­si” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq fo­rumda çıxışı. “Azərbaycan” qəzeti, 11 iyun 2008-ci il.

  1 А.Н. Имангулиева. «Ассоциация пера» и Михаил Нуайме. М.,1975; A.N. İman­quliyeva. Cübran Xəlil Cübran. Bakı, 1975; А.Н. Имангулиева. Корифеи но­во­арабской литературы (к проблеме взаимосвязи литера­тур Востока и Запада начала ХХ века) – Баку, Элм, 1991 вя с.

  1 З.Кули-заде. Закономерности развития восточной философии XIII-XVI вв. (регион ислама) и проблема Запад-Восток. Баку, “Элм” , 1983.

  2 K.Bünyadzadə. Şərq və Qərb. İlahi vəhdətdən keçən özünüdərk. Bakı, Nurlan, 2007.

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri. (XX əsrin əvvəllərində Şərq və Qərb ədəbiyyatlarının qarşılıqlı əlaqəsi probleminə dair), Bakı., Elm, 2003, səh. 114.

  1 أمين الريحان. الريحانيات. بيروت. الطبعة العاشرة 1987 (Əmin ər-Reyhani. Fikrin nurları // Reyhaniyyət, səh.72).

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh.166.

  2 Yenə orada, səh. 167.

  1 Yenə orada, səh. 142.

  1 أمين الريحان. الريحانيات. بيروت. الطبعة العاشرة 1987 (Əmin ər-Reyhani. Fikrin nurları // Reyhaniyyət, səh.71).

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 156.

  1 Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о литературе и искусстве. М., Радуга, 1991, стр. 383.

  1 Г.Байнфилд, Е.Корнголд. Между небом и землей. М., 1997, стр. 27.

  1 Ameen F.Rihani. The Oriental Heritage // The Path of Vision, Platform İnternational, Washington, D.C., 2008, p. 83.

  2 Yenə orada.

  1 Bax: A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 117.

  2 Yenə orada.

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 207.

  2 Р.Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Пер. с фр. М., Прогресс, 1989, стр. 218.

  3 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 207.

  1 Г.В.Ф. Гегель. Лекции по эстетике в 2-х томах, т. II, СПб., Наука, 2001, стр. 311.

  2 А.Н. Имангулиева. Корифеи но­во­арабской литературы, стр. 81-82.

  3 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 206.

  4 М.Хайдеггер. Истоки художественного творения / Пер с нем. Михайлова А.В. – М.: Академический Проект, 2008, стр. 12.

  1 Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı, III nəşr, Bakı, “Kaşqari”, 2007, səh. 16.

  2 Aristotel. Poetika, Bakı, 1974, səh. 63.

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 307.

  1 M. Cəfər. Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm // Seçilmiş əsərləri, 2-ci cild, Bakı, Azərnəşr, 1974, səh. 13.

  2 V.Osmanlı. Azərbaycan romantikləri, Bakı, Yazıçı, 1985, səh. 6.

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 52.

  1 Дж.Х.Джебран. Избранное: Пер. с араб., англ. – Л.: Худож.лит., 1986, стр. 439-440.

  2 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 178.

  1 Elçin. Vilyam Şekspir haqqında söz // Vilyam Şekspir. Pyeslər və sonetlər, Bakı, Yazıçı, 1980, səh. 9.

  2 Y.Qarayev. Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər. Bakı, Elm, 2002, səh. 530.

  1 Г.В.Ф.Гегель. Лекции по эстетике. Т.2, СПб., Наука, 2001, стр. 311.

  2 Yenə orada.

  1 Məs.: A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 60-67 və s..

  2 Г.У.Лонгфелло. Уолт Уитмен. Стихотворения и поэмы. М., Худож.лит., 1986, стр. 320.

  1 V.Osmanlı. Abdulla Şaiqin romantizmi. Bakı, “Azərbaycan Universiteti”, 2004, səh. 127.

  2 Дж.Г.Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда // Собрание сочинений в 4-х томах, т.2, М., «Правда», 1981, стр. 220.

  3 Yenə orada.

  1 Yenə orada.

  2 Yenə orada, səh. 283.

  3 Yenə orada.

  4 Г.В.Ф. Гегель. Лекции по эстетике. Т.1, СПб, Наука, 2001, с. 79.

  1 Yenə orada, səh. 80.

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 178.

  2 Yenə orada, səh. 300.

  1 S.Xəlilov. Cavid və Cabbarlı. Müxtəlifliyin vəhdəti. Bakı, “Azərbaycan Uni­ver­si­­teti” nəşriyyatı, 2001, səh. 32.

  1 И.С.Брагинский. Западно-восточный синтез в «Диване» Гете. // И.В.Гете. Западно-восточный диван. М. 1988, стр. 597.

  1 Yenə orada, səh. 573.

  2 Yenə orada.

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 227.

  1 H.Cavid. Seçilmiş əsərləri, Bakı, Çaşıoğlu, 2004, səh. 287.

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 63.

  2 Yenə orada, səh. 55.

  1 Yenə orada, səh. 116.

  1 A.Şimmel. Ön söz // M.İkbal. Cavidname. (Çeviren A.Shimmel), Ankara, Kültür Bakanlığı, 1989, səh. 17.

  2 Дж.Х.Джебран. Избранное: Пер. с араб., англ. – Л.: Худож.лит., 1986, стр. 363.

  1 جبران خليل جبران. المصنفات. 2 م. 1ج. العربية. (C.X. Cübran. əl-Məvakib // Musannafat (əl-arabiyyə), səh. 8).

  2 Halil Cibran – Mihail Nüaymə. Gözlerin fısıltısı, İstanbul, Kaknüs, 2008, səh. 138.

  1 Дж.Х. Джебран. Избранное, стр. 277.

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, s. 98.

  2 Yenə orada, səh. 62.

  1 Yenə orada.

  2 А.Н.Имангулиева. Корифеи новоарабской литературы, стр. 86.

  3 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 96.

  1 Современная арабская проза, М., Л., Госизд., 1961, стр. 75.

  2 Yenə orada, səh. 129.

  1 C.X.Cübran. Peyğəmbər. // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2007, № 4, s. 53-54.

  1 Yenə orada, s. 54.

  2 Г.У.Лонгфелло. У.Уитмен. Стихотворения и поэмы. М., Худож.лит., 1986, стр. 317.

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 298.

  1 Yenə orada, səh. 79.

  2 Muhyiddin İbn‘ul-Arabi. el-Futuhat el-mekkiyye. Tərt. Prof. Dr. Nihat Keklik. Ankara, 1990, səh. 447.

  3 H. Cavid. Əsərləri 5 cilddə, I cild, Bakı, «Elm», 2005, s. 83.

  1 جبران خليل جبران. المصنفات. 2 م. 1ج. العربية. (C.X.Cübran. Gözəllik. // Musannafat (əl-arabiyyə), səh. 22).

  2 Yenə orada, səh. 23.

  3 C.X.Cübran. Seçilmiş kəlamlar. // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2007, № 4, səh. 80.

  4 Muhammed İkbal sözlüğü, tərt. A.Albayrak. İstanbul, Lamure, 2005, səh. 91.

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 96.

  2 Yenə orada.

  1 Bax: A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 94.

  1 Yenə orada, səh. 95-96.

  1 Bax: A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 124.

  1 Yenə orada, səh. 95.

  2 C.X.Cübran. Ərəb dilinin gələcəyi // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2008, № 1, səh. 169.

  1 C.X.Cübran. Peyğəmbər // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2007, № 3, səh. 32.

  2 Bax: S.Xəlilov. Məhəbbət və intellekt. Fəlsəfi esselər. Bakı, Nurlan, 2006, səh. 80.

  1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh.166.

  1 A.İmanquliyeva. «Qələmlər birliyi» və Mixail Nüaymə, Bakı, Elm, 2002, səh. 19.

  2 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 307.

  3 Yenə orada, səh. 305.

  1 Ameen F.Rihani. The Oriental Heritage // The Path of Vision, Platform İnternational, Washington, D.C., 2008, p. 83.

  1 Ameen F. Rihani, The Book of Khalid, Beirut, 2000, pp. 190-191.

  2 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 304.

  1 Ameen F. Rihani. A Chant of Mystics // A Chant of Mystics and Other Poems, Beirut, The Rihani House, 1970, p. 102.

  2 Ameen F. Rihani. The Song of Rain // A Chant of Mystics and Other Poems, The Rihani House, Beirut, 1970, p.52.

  1
 • 1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə