Şərifova Salidə Şəmməd (Müəllif təxəllüsü: Salidə Şəmmədqızı)
Yüklə 63.41 Kb.
tarix23.02.2016
ölçüsü63.41 Kb.

Fotoşəkil

Şərifova Salidə Şəmməd

(Müəllif təxəllüsü: Salidə Şəmmədqızı)

_________________________________________________

Soyadı, adı və atasının adı


Veb-sayt

-

Anadan olduğu yer

Gürcüstan Respublikası, Tbilisi şəhəri

Təvəllüdü

12 yanvar, 1971-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Filologiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 • ixtisas şifri

 • ixtisasın adı

 • mövzunun adı

İlk Azərbaycan romanları

10.01.03 (5716.01)

Azərbaycan ədəbiyyatı

İlk Azərbaycan romanlarıDoktorluq dissertasiyasının mövzusu:

 • ixtisas şifri

 • ixtisasın adı

 • mövzunun adı

Теоретические аспекты жанрового многообразия азербайджанского романа
10.01.08

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq

Теоретические аспекты жанрового многообразия азербайджанского романа (Azərbaycan romanlarının janr müxtəlifliyinin nəzəri aspektləri)


Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 • xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

200

60


16

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:


 • fəlsəfə doktorlarının sayı

 • elmlər doktorlarının sayı
Əsas elmi nailiyyətləri

- Milli ədəbiyyatda roman janrının iki mərhələləli yaranma nəzəriyyəsi;

- «Roman-hekayətin» janr konstruksiyasının xüsususiyyətləri;

- Müharibə romanın yeni tipinin formalaşması;

- Romanda janr qarışıqlığı nəzəriyyəsi;

- Kreollaşmış romanların romanın xüsusi növü kimi fərqlənməsi


Elmi əsərlərinin adları


Səkkiz monoqrafiya:

 • İlk Azərbaycan romanları: – Bakı, «Elm», 1998. – 120 s.

 • Azərbaycan nəsr janrlarının təşəkkül və formalaşması prosesi (XX əsrin əvvəllərinə qədər): – Bakı, «Elm», 2005. – 240 s.

 • Ədəbi prosesə nəzəri baxış (tənqidi məqalələr – 2003-2005-ci illər. I kitab): – Bakı, «Maarif», 2006. – 210 s.

 • Müasir Azərbaycan romanlarında ictimai-siyasi mühitin təsviri problemləri: – Bakı, Bakı Qızlar Universitetinin nəşriyyatı, 2007. – 78 s.

 • Ədəbi prosesə nəzəri baxış (2006-2007-ci illərin məqalələri). İkinci kitab: – Bakı, «Elm», 2008. – 216 s.

 • Генезис азербайджанского романа: жанровые характеристики романа-хекаята и «маленького романа».– М.: Независимое литературное агентство «Московский парнас», 2009.– 208 стр.

 • Жанровое смешение в романе: коммуникативно-социокогнитивный подход. – М.: Независимое литературное агентство «Московский парнас», 2011.– 400 стр.

 • Çağdaş Azərbaycan postmodern romanı. Bakı, «Elm və təhsil», 2015.– 104 səh.

200-dən artıq elmi məqalə, o cümlədən:
 1. Ədəbiyyatşünaslıqda nəsr janrlarının təsnifatı // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 1. Bakı, 2005, s. 35-44;

 2. Janr istilahının etimologiyası // Sosial-siyasi problemlər XIII. Bakı, 2005, s. 79-86;

 3. Современные тенденции развития романа и проблема жанрового смешения // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. № 3-4. Bakı, 2010, стр. 49-65;

 4. Влияние жанрового смешения на эволюцию жанров, виды жанрового смешения // Литературный календарь: книги дня. № 2 (5), 2010, стр. 67-92;

 5. Понятие, механизмы и формы жанрового смешения в современной романистике // Электронное научное издание «Актуальные инновационные исследования: наука и практика». № 4. Тамбов, 2010, http://actualresearch.ru/nn/2010_4/Article/philology/sharifova.htm;

 6. Виды жанрового смешения: влияние на эволюцию жанров // Обсерватория культуры. № 3. Москва, 2011, стр. 94-101;

 7. Постмодернистский азербайджанский роман XXI века (обзор современной азербайджанской романистики) // Восток (Orients). Афро-азиатские общества: История и современность. № 6. Москва, 2011, стр. 161-165;

 8. Виды жанрового смешения в современной романистике // В мире научных открытий. № 4.1 (16). серия «Гуманитарные и общественные науки». 2011, стр. 724-741 // // სჯანი//Sjani (Annual Scholarly Journal of Literary Theory and Comparative Literature). № 12. Тбилиси, 2011, стр. 50-63;

 9. Креолизированный роман, ретранслируемый посредством технических средств коммуникации // Вестник Череповецкого Государственного Университета. № 2 (30). Т. 2. Череповец, 2011, стр. 76-81;

 10. Современные тенденции развития романа и их влияние на жанровое смешение // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, № 2(5). Самара, 2011, стр. 1236-1245;

 11. Восточная мифология и азербайджанский роман: точки пересечения // «European Researcher» (Европейский исследователь). № 9 (12). Сочи, 2011, стр. 1320-1324;

 12. Эпическая сущность романа – соотношение эпоса и романа // Наука Красноярья.№ 1(01). Красноярск, 2012, стр. 148-157;

 13. Дискурс о соотношении понятий жанра в теории литературы // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. № 3. Москва, 2012, стр. 104-110;

 14. Жанровые конструкции романа-хикаята и «маленького романа» в азербайджанской литературе конца ХIХ - начала ХХ века // Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета. том 12. № 3. Бишкек, 2012, стр. 58-62;

 15. Теоретические вопросы «чистоты» жанра романа // XXVII Пушкинские чтения. 21 октября 2013 г.: Сборник научных докладов. Москва, 2013, стр. 345-358 // İDİL, 2013, Cilt 2, Sayı 10 Volume 2, Number 10, s. 192-208 // “Вопросы филологии” № 2 (44), 2013;

 16. Понятие жанрового смешения (жанровой контаминации) // Вестник Центра международного образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. «Филология. Культурология. Педагогика. Методика». № 1. Москва, 2013, стр. 98-103;

 17. Смешение романа с лирическими жанрами // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). Москва. 2014 2 (41) том 2. стр. 197-202;

 18. Milli inkişaf yollarının axtarışı – Kamal Talıbzadənin tənqidində ədəbi refleksiya. Ümummill lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri V Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 05-06 may 2014-cü il. Bakı, 2014. səh. 216-217;

 19. Nizami «Xəmsə»sinin janr özəllikləri. Çağımızdan görünən orta əsrlər. AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi professor R. Azadəyə həsr olunmuş II beynəlxalq elmi konfransın materialları (15-16 dekabr 2014). Bakı, 2014. səh. 157-160;

 20. Postmodern romanın yaranması və janr xüsusiyyətləri. Poetika.izm Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi əsərləri). 2014, № 1. Bakı, 2014. səh. 209- 222;

 21. M. Şoloxovun «Sakit Don» romam- epopeyası və F. Kərimzadənin «Qarlı aşırım» romanı: tarixi və bədii paralellər. Görkəmli şərqşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş “Şərq xalqları ədəbiyyatı: ənənə və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (10-11 oktyabr 2014-cü il). Bakı, 2014. səh. 453-455;

 22. Антиподражание как художественный прием в рассказе В. Маканина «Кавказский пленный». Лермонтов, Россия, Кавказ: движение во времени. Материалы международной научной лермонтовской еонференции 28-30 мая 2014 года. г. Грозный. Нальчик2014. Стр. 472- 474;

 23. Bədii nəsr. Ədəbi proses – 2013, Bakı, 2014, Səh.78-93;

 24. Влияние жанрового смешения на эволюцию жанров, виды жанрового смешения. Xəbərlər № 1, 2014. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, humanitar elmlər. Bakı, 2014. Səh.119- 132;

 25. Эпическая сущность романа- соотношение эпоса и романа. Ədəbi əlaqələr № 1, 2014. Bakı, 2014. Səh. 16-22.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 • “European Social Science Journal” (Европейский журнал социальных наук) jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

 • “Литературный календарь: книги дня” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

 • Poetika.izm jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Qızlar Universiteti (2006-2007; 2012-2013)

Digər fəaliyyəti

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

Təltif və mükafatları

1. Rusiya Yazıçılar İttifaqının M.A. Şoloxov adına beynəlxalq mükafatı - 10 avqust 2009-cu il;

2. Rusiya Yazıçılar İttifaqının Q.R. Derjavin adına ordeni - 26 noyabr 2009-cu il;3. Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının “Qızıl qələm” media mükafatı laureatı - 2 iyul 2010-cu il.

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115.

Vəzifəsi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Xidməti tel.

+994 12 537 24 33

Mobil tel.

+994 50 755 15 57

Ev tel.
Faks
Elektron poçtu

salidasharifova@yahoo.com


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə