Operativni program ipa slovenija-Hrvaška 2007-2013 / Operativni program ipa slovenija – Hrvatska 2007. 2013Yüklə 235.54 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü235.54 Kb.Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 /

Operativni program IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.

Sporazum o partnerstvu / Sporazum o partnerstvu


Na podlagi 9. člena Pogodbe o sofinanciranju IPA št. <številka pogodbe o sofinanciranju>, sklenjene med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organom upravljanja (OU) Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in <ime vodilnega partnerja> kot vodilnim partnerjem (VP) dne <zadnji datum podpisa Pogodbe o sofinanciranju IPA >, / Na temelju članka 9. IPA ugovora o sufinanciranju br.<broj Ugovora o sufinanciranju>, zaključenog između Ureda Vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku koji djeluje kao Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: UT) Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. i <ime vodećeg partnera> koji djeluje kao vodeći partner (u daljnjem tekstu: VP) dana datum potpisivanja Ugovora o sufinanciranju>,
so se / su se

.............., ki ima svoj sedež na ..... v (naslov)........., DDV št. ali davčna številka ................, ki ga zastopa ....................., kot vodilnim partnerjem operacije z imenom ............(akronim…...) / .............., sa sjedištem na (adresa) ........ u ........, porezni broj ................, zastupan po....................., kao vodeći partner operacije pod nazivom........... (akronim…...)


In/ i
………….ki ima svoj sedež na ..... v (naslov)........., DDV št. ali davčna številka................, ki ga zastopa....................., kot projektnim partnerjem št. 1; / ………….sa sjedištem na (adresa) ...... u........., porezni broj................, zastupan po....................., kao projektni partner br. 1;
………….ki ima svoj sedež na ..... v (naslov)........, DDV št. ali davčna številka................, ki ga zastopa ....................., kot projektnim partnerjem št. 2; / ………….sa sjedištem na (adresa) ..... u........., porezni broj..............., zastupan po....................., kao projektni partner br. 2;
za izvedbo operacije <naziv projekta>, z akronimom <akronim operacije>, ki ga je odobril Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 dne <datum odobritve> dogovorili o naslednjem. / zaprovedbu operacije pod nazivom , s akronimom koju je odobrio Zajednički odbor za praćenje Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007. – 2013. dana odobrenja> sporazumjeli o sljedećem.
Na podlagi / Na temelju


  • javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, objavljenega dne 3.2.2012 / Poziva za dostavu prijedloga projekata u okviru Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. objavljenog dana 3. veljače.2012.

  • predlaganega projekta …. (akronim….), kakor je zasnovan v prijavnici, predloženi na 2. javni razpis Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013; / Predloženog projekta ……… (akronim……) kako je koncipiran u prijavnom obrascu podnesenom na 3. javnom pozivu Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

  • Priročnika za izvajanje projektov; / Priručnika za provedbu projekata;

  • ustreznih uredb ES, zlasti Uredbe št. 1085/2006 in njenih sprememb in dopolnitev; Uredbe (ES) št. 718/2007 in njenih dopolnitev v Uredbi Komisije (ES) št. 80/2010 z dne 28. januarja 2010 in v Uredbi Komisije (ES) št. 1292/2011 z dne 9. decembra 2011. / Primjenjivih uredaba EZ-a, posebno Uredbe br. 1085/2006 i njezinih izmjena i dopuna; Uredbe (EZ) br. 718/2007 i njezinih izmjena i dopuna u Uredbi Komisije (EZ) br. 80/2010 od 28. siječnja 2010.i u Uredbi Komisije (EZ) br. 1292/2011 od 9. prosinca 2011.1. člen / Članak 1.

(Cilji operacije) / (Ciljevi operacije)


 1. Operacija prispeva k ciljem, opredeljenim v Operativnem programu. Cilji operacije so v povzeti obliki < navedite glavne cilje ali se sklicujte na projektne dokumente>:

 • ..............

 • .............


Operacija (akronim operacije) će doprinijeti ciljevima postavljenima u Operativnom programu. Ciljevi operacije su, ukratko, da < navedite glavne ciljeve ili se pozovite na projektne dokumente>:

• ..............• ..............

2. člen / Članak 2.

(Predmet sporazuma o partnerstvu) / (Predmet Sporazuma o partnerstvu)

 1. Stranke s tem sporazumom o partnerstvu določijo pravila postopkov za izvajanje del in medsebojna razmerja v partnerstvu, vzpostavljenim za izvedbo zgoraj navedene operacije. Ta sporazum prav tako opredeljuje njihove medsebojne odgovornosti glede administrativnega in finančnega upravljanja operacije. / Stranke ovim Sporazumom o partnerstvu utvrđuju pravila postupaka za poslove koje treba izvršiti i odnose kojima će se upravljati u partnerstvu uspostavljenom da bi se provela gore spomenuta operacija. Ovaj Sporazum također utvrđuje njihove međusobne odgovornosti koje se tiču administrativnog i financijskog upravljanja operacijom.
 1. Pogodba o sofinanciranju IPA, vključno z vsemi določbami, na katerih temeljijo odgovornosti ali se nanje nanašajo, je Priloga 1 tega sporazuma o partnerstvu. / IPA ugovor o sufinanciranju, uključujući sve odredbe na kojima se temelje odgovornosti i koje se na njih odnose, predstavlja Prilog 1 ovog Sporazuma o partnerstvu.3. člen / Članak 3.

(Trajanje sporazuma o partnerstvu) / (Trajanje Sporazuma o partnerstvu)


 1. Ta sporazum velja od dne, ko ga podpišejo vse stranke, in velja, dokler VP v celoti ne izpolni svojih obveznosti do OU, vključno z rokom za hranjenje dokumentov za namene finančnih kontrol. / Ovaj Sporazum valjan je od dana potpisa svih stranaka, te vrijedi sve dok vodeći partner u cijelosti ne ispuni svoje obveze prema UT-u, uključujući i razdoblje dostupnosti dokumenata za financijske kontrole.
 1. Kakor je navedeno v Pogodbi o sofinanciranju IPA, se morajo VP in njegovi projektni partnerji zavezati, da bodo hranili vse dokumente in potrdila v zvezi z operacijo in njenim financiranjem na varen in urejen način za obdobje treh let po zaključku programa s strani Evropske komisije (vsaj do konca leta 2020). Morebitni daljši roki hranjenja, kot jih lahko določa nacionalna zakonodaja, ostajajo nespremenjeni. Na splošno je prav tako možno uporabiti ustrezne slikovne in podatkovne medije, če gre za popolno, urejeno in vsebinsko identično reprodukcijo, ki je v celoti skladna z izvirnikom in je primerna za revidiranje ter je dostop do nje zagotovljen kadarkoli do konca obdobja hranjenja. / Kako je navedeno u IPA ugovoru o sufinanciranju, VP i njegovi projektni partneri moraju se obvezati da će čuvati sve dokumente i potvrde vezane uz operaciju i njezino financiranje na siguran i uredan način za razdoblje od tri godine nakon zatvaranja programa od strane Europske komisije (barem do kraja 2020. godine). Drugi moguće duži zakonski rokovi čuvanja dokumenata kako ih propisuje nacionalno zakonodavstvo ostaju nepromijenjeni. Kao opće pravilo, također je moguće koristiti odgovarajuće slikovne i podatkovne medije, ako je njihova reprodukcija potpuna, uređena, sadržajno istovjetna i potpuno u skladu s originalom, te pogodna za reviziju, a pristup im je osiguran u bilo koje doba sve do isteka roka čuvanja.
 1. Ta sporazum prav tako ostane v veljavi, če obstajajo nerešeni spori med partnerji pred izvensodnim arbitražnim organom. / Ovaj Sporazum također će ostati na snazi ako postoje neki neriješeni sporovi među partnerima pred izvansudskim arbitražnim tijelom.
 1. Kadar pogodbeni partner krši obveznosti iz tega sporazuma o partnerstvu ali ko se kršitve obveznosti nadaljujejo kljub opominu s strani VP, lahko njegova udeležba v operaciji predčasno preneha oz. se takšnega partnerja izključi iz operacije. Za takšen ukrep mora VP pridobiti pristanek Skupnega nadzornega odbora. O tem prenehanju se morajo soglasno odločiti vsi ostali partnerji v upravnem odboru in pri tem upoštevati pravila upravičenosti iz razpisa za izbor projektov. Kljub temu bo izključeni partner zavezan s tem sporazumom za izvedene dejavnosti in izdatke, ki so nastali v obdobju njegovega sodelovanja v operaciji, do konca veljavnosti tega sporazuma. Če vodilni partner namerava izključiti partnerja iz operacije, mora o tem takoj obvestiti OU/Skupni tehnični sekretariat (v nadaljevanju “STS”). / Kad jedan od partnera prekrši obveze iz ovog Sporazuma o partnerstvu, ili se kršenje obveza nastavi usprkos opomeni vodećeg partnera, njegovo sudjelovanje u operaciji može prijevremeno prestati, odnosno takvog će se partnera isključiti iz operacije. Za takvu mjeru mora vodeći partner dobiti pristanak Zajedničkog odbora za praćenje. O prestanku moraju suglasno odlučiti svi ostali partneri u upravnom odboru i pri tome poštovati pravila prihvatljivosti iz poziva za prijavu projektnih prijedloga. Usprkos tome isključeni partner će biti obvezan ovim Sporazumom za cijelo vrijeme njegova trajanja s obzirom na aktivnosti koje su izvršene i izdatke koji su nastali u razdoblju njegova sudjelovanja u operaciji. Ako Vodeći partner namjerava isključiti partnera iz operacije, mora o tome odmah obavijestiti Upravljačko tijelo/Zajedničko tehničko tajništvo (u daljnjem tekstu „ZTT“).4. člen / Članak 4.

(Vloga in obveznosti vodilnega partnerja) / (Uloga i obveze Vodećeg partnera)


 1. VP je odgovoren za splošno koordinacijo, upravljanje in izvedbo operacije. VP je glavni upravičenec nepovratnih sredstev IPA ter upravlja s sredstvi v skladu s podrobnostmi iz tega sporazuma o partnerstvu. VP prevzema odgovornosti do OU za celotno operacijo, kakor je opredeljeno v Pogodbi o sofinanciranju IPA. / Vodeći partner je odgovoran za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu operacije. Vodeći partner je glavni korisnik IPA sufinanciranja i upravlja sredstvima u skladu s pojedinostima ovog Sporazuma o partnerstvu. Vodeći partner preuzima odgovornosti za cijelu operaciju u odnosu na UT kako je utvrđeno u IPA ugovoru o sufinanciranju.
 1. Po tem sporazumu je VP dolžan: / U skladu s ovim Sporazumom vodeći partner je obvezan:

  • imenovati vodjo operacije, ki ima operativno odgovornost za izvedbo celotne operacije; / imenovati voditelja operacije koji ima operativnu odgovornost za provedbu cijele operacije;

  • zagotoviti pravočasno izvajanje celotne operacije v celotnem obdobju trajanja operacije v skladu z načrtom dela ter ob upoštevanju vseh obveznosti do organa upravljanja, v skladu z navedbami iz vloge, ki jo je odobril skupni nadzorni odbor; / osigurati pravovremenu provedbu cijele operacije za cijelo vrijeme njezina trajanja u skladu s planom rada, te uz poštovanje svih obveza prema Upravljačkom tijelu u skladu s njegovom ulogom koju je odobrio Zajednički odbor za praćenje;

  • zastopati projektne partnerje pred OU programa; / zastupati projektne partnere pred UT-om programa;

  • komunicirati z OU/STS v imenu vseh partnerjev v operaciji; / komunicirati s UT-om/ZTT-om u ime svih partnera u operaciji;

  • obveščati projektne partnerje o napredku celotne operacije, zlasti glede doseganja ciljev in rezultatov, kot so določeni v Pogodbi o sofinanciranju IPA ali dodatkih k njej; / obavještavati projektne partnere o napretku cijele operacije, posebno u odnosu na postizanje ciljeva i rezultata kako su definirani IPA ugovorom o sufinanciranju ili njegovim kasnijim dodacima;

  • obveščati projektne partnerje o spremembah pogojev, ki so osnova tega sporazuma, ali o spremembah, ki bi lahko vplivale na izvajanje operacije, dejavnost informiranja ali na izplačilo sredstev; / obavještavati projektne partnere o bilo kojoj izmjeni uvjeta koji su temelj ovog Sporazuma ili o izmjenama koje mogu utjecati na provedbu operacije, aktivnost informiranja ili na isplatu sredstava;

  • podpirati projektne partnerje pri izvajanju njihovih obveznosti z dajanjem pravilnih informacij, navedb in pojasnil glede postopkov, obrazcev ali drugih ustreznih dokumentov; / podupirati projektne partnere pri izvršavanju njihovih obveza dajući im ispravne informacije, navode i pojašnjenja u vezi postupaka, obrazaca i drugih važnih dokumenata;

  • OU/STS posredovati zahtevke za povračilo; / proslijediti UT-u/ZTT-u zahtjeve za nadoknadu sredstava;

  • zagotoviti pravilno in pravočasno nakazilo sredstev brez zamud (v osmih delovnih dneh po prejemu, razen v utemeljenih primerih) projektnemu partnerju v višini njegovega deleža sredstev IPA, ko jih prejme od organa za potrjevanje; / osigurati pravilnu i pravovremenu doznaku sredstava bez kašnjenja (unutar osam radnih dana nakon primitka, osim u opravdanim slučajevima) projektnom partneru u visini njegovog udjela u IPA sufinanciranju, nakon što sredstva primi od Tijela za ovjeravanje;

  • zagotoviti dobro finančno upravljanje sredstev, dodeljenih za izvedbo operacije, vključno z vzpostavitvijo sistema ločenih računovodskih evidenc in sistema hranjenja dokumentacije; / osigurati dobro financijsko upravljanje sredstvima dodijeljenima za provedbu operacije, uključujući uspostavu sustava vođenja odvojenog računovodstva, te sustava čuvanja dokumentacije;

  • pripraviti in predložiti OU/STS periodična vmesna poročila, zaključna poročila, zahtevke za povračilo in katere koli druge zahtevke; / pripremati i podnositi UT-u/ZTT-u izvješća o napretku (međuvremena izvješća), završna izvješća, zahtjeve za nadoknadu sredstava i sve druge zahtjeve;

  • dogovoriti se z vsemi projektnimi partnerji vnaprej o zahtevah, naslovljenih na OU/STS za spremembo Pogodbe o sofinanciranju IPA; / dogovoriti se na vrijeme sa svim projektnim partnerima o bilo kojem zahtjevu UT-u/ZTT-u za izmjenama i dopunama IPA ugovora o sufinanciranju;

  • preveriti preko OU v okviru zahtevka za povračilo, da so izdatke projektnih partnerjev pregledali nacionalni kontrolorji, preden se posredujejo organu za potrjevanje; / provjeriti preko UT-a u okviru zahtjeva za nadoknadu da su troškove projektnih partnera provjerili nacionalni kontrolori prije nego što su proslijeđeni Tijelu za ovjeravanje;

  • zagotoviti, da je porazdelitev izdatkov projektnih partnerjev skladna s porazdelitvijo, predvideno v stroškovnem načrtu operacije in pravočasno zaprositi OU za morebitno odobritev sprememb stroškovnega načrta; / osigurati da je raspodjela troškova projektnih partnera sukladna onima predviđenima proračunom operacije i zatražiti pravovremeno od Upravljačkog tijela moguće ovlaštenje za bilo koju promjenu proračuna;

  • za potrebe kontrole ali revizije zagotoviti sistematično zbiranje, pripravo in varno shranjevanje vse dokumentacije v zvezi z izdatki in dejavnostmi operacije, kakor tudi zagotoviti dostop do zbirk podatkov in dokumentov vsem predstavnikom ustanov, pristojnih za kontrolo, predvideno z operativnim programom, kakor tudi organom, pooblaščenim za spremljanje operacije. Vse dokumente je treba hraniti za obdobje trajanja sporazuma o partnerstvu v njihovi izvirni obliki ali kot overjene verodostojne kopije izvirnikov v običajni obliki. VP mora prav tako zagotoviti, da projektni partnerji navedena pravila upoštevajo. VP hrani kopije vseh dokumentov; / za potrebe kontrole ili revizije osigurati sustavno prikupljanje, pripremu i sigurnu pohranu svih dokumenata koji se odnose na izdatke i aktivnosti operacije, kao i osigurati pristup bazama podataka i dokumentima svim predstavnicima institucija koje su zadužene za kontrolu predviđenu Operativnom programom, kao i tijelima ovlaštenima za praćenje operacije. Svi se dokumenti trebaju čuvati za vrijeme trajanja Sporazuma o partnerstvu u njihovom izvornom obliku ili kao ovjerene kopije vjerne izvorniku u uobičajenom obliku. Vodeći partner također mora osigurati poštovanje navedenih pravila od strane njegovih projektnih partnera. Vodeći partner čuva kopije svih dokumenata;

  • zagotoviti EU in pristojnim nacionalnim organom dostop do prostora, kjer se izvaja operacije, in do sedeža vseh projektnih partnerjev, da se lahko v okviru dejavnosti kontrole operacije izvedejo predvidene kontrole na kraju samem; / osigurati EU-u i mjerodavnim nacionalnim tijelima pristup mjestu na kojemu se provodi operacija, te sjedištima svih projektnih partnera kako bi se provele predviđene provjere na licu mjesta unutar aktivnosti kontrole operacije;

  • zagotoviti, da ne prihaja do dvojnega financiranja; / osigurati da ne dođe do dvostrukog financiranja;

  • se nemudoma odzvati na zahteve OU/STS; / pravovremeno reagirati na zahtjeve UT-a i ZTT-a;

  • pravočasno obveščati partnerje o vsej pomembni korespondenci z OU/STS; / pravovremeno obavještavati partnere o svakoj važnoj korespondenciji s UT-om/ZTT-om;

  • takoj obvestiti partnerje o dogodkih, katerih posledica bi lahko bila začasno ali dokončno prenehanje izvajanja operacije, ali o drugih odstopanjih pri izvajanju operacije; / odmah izvijestiti partnere o događajima koji za posljedicu mogu imati privremenu ili konačnu obustavu operacije, ili bilo koje drugo odstupanje u provedbi operacije;

  • upoštevati zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo; / poštovati zakonodavstvo EU i nacionalno zakonodavstvo;

  • pregledati ustreznost porabe sredstev IPA s strani partnerjev in konsolidacijo računovodstva partnerjev za operacijo ter pripravo potrebnih dokumentov in evidenc za zaključitev operacije; / provjeriti troše li partneri IPA sredstava na prikladan način, konsolidaciju računovodstva partnera za operaciju, te pripremu potrebnih dokumenata i spisa za zatvaranje operacije.

  • obvestiti STS o nakazilu sredstev IPA projektnim partnerjem in plačilu nacionalnega sofinanciranja projektnim partnerjem, da se zagotovi, da je nacionalni prispevek izplačan pred dokončno sprostitvijo sredstev IPA. / obavijestiti ZTT o doznaci IPA sredstava projektnim partnerima, te o isplati nacionalnog sufinanciranja projektnim partnerima da bi se osiguralo da je nacionalni doprinos isplaćen prije konačne isplate IPA sredstava.5. člen / Članak 5.

(Vloga in obveznosti projektnih partnerjev) / (Uloga i obveze projektnih partnera)


 1. Projektni partnerji so odgovorni za izvajanje določenih projektnih dejavnosti s ciljem doseganja neposrednih učinkov na način in v obsegu, kakor je navedeno v Pogodbi o sofinanciranju IPA, priloženi temu sporazumu. / Projektni partneri su odgovorni za izvršavanje pojedinih projektnih aktivnosti za postizanje neposrednih učinaka na način i u opsegu kako je to naznačeno u IPA ugovoru o sufinanciranju priloženom ovom Sporazumu.

 2. Po tem sporazumu so projektni partnerji dolžni: / Sukladno ovom Sporazumu projektni partneri su obvezni:

 • imenovati kontaktno osebo za izvedbo tistih delov operacije, za katere so odgovorni, in jo pooblastiti, da jih zastopa; / imenovatiosobu za kontakt za provedbu onih dijelova operacije za koje su odgovorni, te ovlastiti osobu za kontakt da zastupa projektnog partnera;

 • zagotoviti izvedbo dela operacije, za katerega so odgovorni, v skladu s Pogodbo o sofinanciranju IPA in delovnim načrtom operacije oziroma kakor je dogovorjeno drugače; / osigurati provedbu dijela operacije za koji su odgovorni u skladu s IPA ugovorom o sufinanciranju i radnim planom operacije ili kako je drugačije dogovoreno;

 • zagotoviti dobro finančno upravljanje s sredstvi, vključno z ločenimi računovodskimi evidencami in sistemom za shranjevanje dokumentov; / osigurati dobro financijsko upravljanje sredstvima, uključujući odvojeno vođenje projektnog računovodstva, te sustav pohrane dokumenata;

 • zagotoviti, da so prikazani izdatki nastali za izvajanje operacije in ustrezajo dejavnostim, dogovorjenim med projektnimi partnerji, da se zagotovi ujemanje med dejavnostmi in financirano operacijo; / osigurati da su prijavljeni troškovi nastali provedbom operacije, te da odgovaraju aktivnostima koje su sporazumom dogovorene između projektnih partnera, kao i da će osigurati podudarnost između aktivnosti i financirane operacije;

 • zagotoviti, da prijavljene izdatke potrdijo nacionalni kontrolorji, preden se posredujejo vodilnemu partnerju v skladu z roki, strogo povezanimi z zahtevki za povračila, poročili in zaključnim poročilom, ki ga VP predloži OU/STS; / osigurati provjeru valjanosti prijavljenih troškova od strane nacionalnih revizora, prije njihova prosljeđivanja vodećem partneru u skladu s rokovima strogo vezanim uz zahtjeve za isplatu, izvješća i završno i izvješće koje će VP-a podnijetiUT-u/ZTT-u;

 • predložiti VP na obrazcih, ki jih zagotovi VP, poročila o vsebinskem in finančnem napredku, ki so jih potrdili nacionalni kontrolorji partnerja, v skladu z roki, ki jih je določil VP za predložitev delnih zahtevkov za povračilo, in zaključno poročilo, vključno s kopijami (v papirni ali elektronski obliki) vseh dokazil v zvezi z izdatki in dejavnostmi; / podnijeti VP-u, koristeći obrasce koje je priredio VP, svoja izvješća o tehničko-financijskom napretku ovjerena od strane nacionalnih kontrolora, u skladu s rokovima postavljenim od strane VP-a za podnošenje zahtjeva za isplatu i završnog izvješća, uključujući i kopije (u papirnatom ili u elektronskom obliku) svih dokaznih isprava za izdatke i aktivnosti;

 • prevzeti odgovornost v primeru nepravilnosti v zvezi s prijavljenimi izdatki; / preuzeti odgovornost u slučaju nepravilnosti u svezi s prijavljenim izdacima;

 • zagotoviti pravočasno izvedbo operacije v skladu z delovnim načrtom in predvsem, da se dejansko dosežejo pričakovani neposredni učinki; / osigurati pravovremenu provedbu operacije u skladu s planom rada, a posebno da se očekivani neposredni učinci stvarno postignu;

 • takoj obvestiti VP o dogodkih, ki bi lahko imeli za posledico začasno ali dokončno prenehanje operacije, ali o odstopanjih pri izvajanju operacije, vključno s spremembami njegovega dela projektnega proračuna ali delovnega načrta operacije; / bez odlaganja obavijestiti vodećeg partnera o svim događajima koji za posljedicu mogu imati privremenu ili konačnu obustavu operacije ili o bilo kakvom drugom odstupanju u provedbi operacije uključujući promjene njegovog dijela proračuna ili plana rada operacije;

 • spoštovati nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, še posebej pravila državnih pomoči, javnih naročil in horizontalnih politik EU, tj. varovanja in izboljšanja okolja, diskriminacije in spodbujanje enakih možnosti med moškimi in ženskami; / poštovati nacionalno zakonodavstvo, kao i ono EU, posebno pravila državne potpore, javne nabave i horizontalne politike EU-a tj. zaštite i poboljšanja okoliša, ukidanje nejednakosti i promicanje jednakih mogućnosti među ženama i muškarcima;

 • za potrebe kontrole ali revizije sistematično in varno zbirati in pripravljati vso dokumentacijo v zvezi s svojim delom projektnih izdatkov ter pošiljati to dokumentacije vodilnemu partnerju, kakor tudi zagotoviti dostop do dokumentov vsem predstavnikom ustanov, pristojnih za kontrolo, in organom, pooblaščenim za spremljanje operacije. Vse dokumente je treba hraniti v izvirniku ali kot overjene verodostojne kopije izvirnika in v običajni obliki na varen in urejen način za obdobje treh let po zaključku programa s strani Evropske komisije (vsaj do konca leta 2020); morebitni daljši roki hranjenja, kot jih lahko določa nacionalna zakonodaja, ostajajo nespremenjeni; / za potrebe kontrole i revizije sustavno i sigurno prikupljati i pripremati svu dokumentaciju koja se odnosi na njegov dio projektnih izdataka, te tu dokumentaciju slati vodećem partneru, te također osigurati i pristup dokumentima svim predstavnicima institucija koje su nadležne za kontrolu i tijelima ovlaštenima za praćenje operacije. Svi dokumenti trebaju se čuvati u izvornom obliku ili kao ovjerene kopije, vjerne izvorniku, te u običajeno korištenom formatu, na siguran i uredan način u vremenu od tri godine nakon zatvaranja programa od strane Europske komisije (barem do kraja 2020.godine); drugi moguće duži zakonski rokovi pohrane dokumenata kako ih propisuje nacionalno zakonodavstvo ostaju nepromijenjeni.;

 • zagotoviti pristojnim revizijskim organom EU, nacionalnim in regionalnim revizijskim organom dostop do prostorov, kjer se je operacija izvajala, in do svojega sedeža, da se omogočijo pregledi, potrebni v okviru izvajanja dejavnosti kontrole operacije; / osigurati odgovornim revizijskim tijelima EU-a, nacionalnim i regionalnim revizijskim tijelima pristup mjestima na kojima se provodila operacija, te svojem sjedištu, kako bi omogućio preglede neophodne u okviru provedbe aktivnosti kontrole operacije;

 • zagotoviti neodvisnim pristojnim ocenjevalcem dostop do vsakega dokumenta ali informacij glede dela operacije, za katerega odgovarja, ki jih potrebujejo pri opravljanju svoje dejavnosti; / osigurati nadležnim neovisnim procjenjivačima pristup svakom dokumentu ili informaciji koja se tiče dijela operacije za koji je on zadužen, a koje su im potrebne pri vršenju njihove dužnosti;

 • vrniti VP neupravičeno izplačane zneske; / naknaditi vodećem partneru iznose koji su neopravdano isplaćeni;

 • obvestiti VP o vseh spremembah svojih podatkov, vključno s podatki o banki; / obavijestiti VP o svim izmjenama svojih podataka uključujući bankovne podatke;

 • odzvati se takoj na zahteve OU/STS, ki jih posreduje VP; / odmah odgovoriti na bilo koji zahtjev UT-a/ZTT-a, a koji mu je prenio VP

 • poročati v skladu z obstoječo zakonodajo in nacionalnimi/regionalnimi smernicami, če dejavnosti projektnega partnerja vsebujejo elemente državne pomoči; / izvijestiti u skladu s postojećim zakonodavstvom i nacionalnim/regionalnim smjernicama ako aktivnosti projektnog partnera sadrže elemente državne potpore;

 • poročati VP o plačilu nacionalnega sofinanciranja; / izvijestiti VP o isplati nacionalnog sufinanciranja;

 • <izvajati druge naloge, o katerih se je dogovoril s partnerji>. / .

Projektni partnerji se zavezujejo, da bodo storili vse potrebno in vodilnemu partnerju omogočili izpolnjevanje njegovih obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o sofinanciranju IPA. / Projektni partneri se obvezuju da će napraviti sve potrebne korake koji vodećem partneru omogućavaju usuglašavanje sa svim odgovornostima kao što su određene u IPA ugovoru o sufinanciranju.6. člen / Članak 6.

(Organizacijska struktura partnerstva) / (Organizacijska struktura partnerstva)


 1. VP vzpostavi upravni odbor operacije, sestavljen iz predstavnika vodilnega partnerja in predstavnikov vsakega projektnega partnerja. Ta odbor bo odgovoren za spremljanje izvedbe operacije. Upravni odbor se sestaja občasno (vsaj dvakrat na leto) na sklic vodilnega partnerja. / VP uspostavlja Upravni odbor operacije, sastavljen od predstavnika vodećeg partnera, te predstavnika svakog projektnog partnera. Taj odbor će biti odgovoran za praćenje provedbe operacije. Upravni odbor sastaje se povremeno (najmanje dvaput godišnje) nakon sazivanja od strane vodećeg partnera.
 1. Vse odločitve odbora se sprejemajo s soglasjem. / Sve odluke odbora donose se sporazumno.7. člen / Članak 7.

(Odnosi s tretjimi osebami) / (Odnosi s trećim stranama)


 1. Kadar projektni partnerji podpišejo sporazume o sodelovanju s tretjimi osebami (vključno s podizvajalci) za delno izvedbo njihovega dela operacije, ostanejo še naprej odgovorni vodilnemu partnerju za vse obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma. Katerekoli pogodbe s tretjimi osebami se morajo skleniti brez kršenja EU, nacionalnih in regionalnih pravil o konkurenci in oddaji javnih naročil. Noben projektni partner nima pravice prenesti svojih pravic in obveznosti na tretje osebe. Partner mora obvestiti vodilnega partnerja o predmetu in osebi katerekoli pogodbe, sklenjene s tretjo osebo. / U slučaju da projektni partneri potpišu sporazume o suradnji s trećim stranama (uključujući podugovaratelje) za djelomičnu provedbu njihovog dijela operacije oni i dalje ostaju odgovorni vodećem partneru za sve obveze koje proizlaze iz ovog Sporazuma. Svi ugovori s trećim stranama trebaju se sklopiti bez kršenja nacionalnih, regionalnih, i pravila EU-a u vezi tržišnog natjecanja i dodjele ugovora o javnoj nabavi. Nijedan projektni partner nema pravo prenijeti svoja prava i obveze na treću stranu. Vodeći partner mora biti obaviješten o predmetu i stranci bilo kojeg od ugovora sklopljenog s trećim stranama.


8. člen / Članak 8.

(Informiranje, obveščanje javnosti in razširjanje rezultatov) /

(Komunikacija, publicitet i informiranje o rezultatima)


 1. VP in partnerji skupaj izvajajo dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti v skladu s Pogodbo o sofinanciranju IPA, da bi operacijo ustrezno promovirali pri potencialnih upravičencih in splošni javnosti. Pravila informiranja in obveščanja javnosti, kakor so določena v Uredbi EK št. 718/2007, ki je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 80/2010 z dne 28. januarja 2010 in z Uredbo Komisije (ES) št. 1292/2011 z dne 9. decembra 2011 in Navodila za informiranje in obveščanje OU morajo upoštevati vse stranke. / Vodeći partner i partneri će zajednički provesti aktivnosti komunikacije i obavještavanja javnosti u skladu s IPA ugovorom o sufinanciranju kako bi osigurao promociju operacije prema potencijalnim korisnicima, kao i prema široj javnosti. Pravila komunikacije i obavještavanja javnosti kako su navedena u Uredbi EZ-a br. 718/2007, njezinim izmjenama i dopunama u Uredbi Komisije (EZ) br. 80/2010 od 28. siječnja 2010. i Uredbi Komisije (EZ) br. 1292/211 od 9. prosinca 2011. i Smjernicama UT-a za informiranje i obavještavanje javnosti moraju poštovati sve stranke.
 1. Vsak projektni partner mora izpostaviti v odnosih z javnostmi, vključno s postopki javnega naročanja, da se operacija financira s finančno pomočjo iz sredstev IPA v okviru IPA Operativnega programa Slovenija–Hrvaška 2007–2013. / Svaki projektni partner naglasit će u okviru bilo koje mjere odnosa s javnošću, uključujući postupak javne nabave, da se operacija provodi uz financijsku pomoć iz IPA fondova u okviru IPA Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.
 1. Rezultati operacije bodo na voljo katerikoli zainteresirani tretji strani in splošni javnosti. Projektni partnerji se zavezujejo, da bodo imeli dejavno vlogo na vseh predstavitvah, organiziranih zaradi koriščenja, razširjanja ali vrednotenja rezultatov operacije. / Rezultati operacije bit će dostupni svakoj zainteresiranoj trećoj strani i široj javnosti. Projektni partneri se obvezuju da će preuzeti aktivnu ulogu u svim aktivnostima organiziranima radi korištenja, vrednovanja te informiranja o rezultatima operacije.
 1. Partnerji se dogovorijo, da lahko VP posreduje OU/STS naslednje informacije za objavo v kakršnikoli obliki, brez omejitev, kar zadeva varstvo podatkov, in na kakršnemkoli mediju ali preko njega, vključno z internetom: / Partneri su sporazumni da će vodeći partner osigurati UT-u/ZTT-u sljedeće podatke radi njihova objavljivanja u bilo kojem obliku i bez ograničenja što se tiče zaštite podataka, te na ili kroz bilo koji medij uključujući i Internet,:

 • ime VP in njegovih partnerjev, / ime VP-a i njegovih partnera,

 • namen in neposredne učinke operacije, / svrhu i neposredne učinke operacije,

 • dodeljeni znesek in delež skupnih upravičenih stroškov v okviru financiranja operacije, / odobreni iznos i udio ukupnih prihvatljivih troškova u okviru financiranja operacije;

 • geografsko lokacijo operacije, / geografsku lokaciju operacije,

 • informacijske in komunikacijske materiale, izdelane v okviru operacije, / informacijske i komunikacijske materijale izrađene u okviru operacije,

 • katere koli druge informacije, o katerih se dogovori z VP. / bilo koji drugi podatak prema dogovoru s VP-om.


9. člen / Članak 9.

(Lastništvo – uporaba rezultatov) / (Vlasništvo – korištenje rezultata)


 1. Stranke se zavezujejo, da bodo spoštovale veljavno zakonodajo o industrijski lastnini in avtorskih pravicah v zvezi z rezultati, ki bi lahko bili pridobljeni med izvajanjem operacije. / Stranke se obvezuju na primjenu važećeg prava industrijskog vlasništva i autorskih prava vezano uz rezultate koji se mogu proizvesti tijekom provedbe operacije.
 1. Če stranke formalno ne določijo drugače, imajo partnerji lastninsko pravico do rezultatov operacije, poročil in drugih dokumentov v zvezi z operacijo, vključno z avtorskimi pravicami in pravicami industrijske lastnine. / Ako stranke formalno ne odluče drugačije, vlasništvo nad rezultatima operacije, uključujući autorska prava i prava industrijskog vlasništva, te izvješća i druge isprave vezane uz to, neotuđivo je pravo partnera.
 1. Brez poseganja v predhodni odstavek podeljuje končni upravičenec OU pravico, da prosto uporablja rezultate operacije, pod pogojem, da s tem ne krši zaveze glede zaupnosti ali obstoječih avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine. / Bez obzira na prethodni stavak, krajnji korisnik daje Upravljačkom tijelu pravo da se slobodno koristi rezultatima operacije, pod uvjetom da time ne krši svoje obveze tajnosti ili postojećih autorskih prava i prava industrijskog vlasništva.
 1. VP in njegovi partnerji se dogovorijo, da so lastniki investicij naslednji: / Vodeći partner i njegovi partneri se slažu da su vlasnici investicija kako slijedi:
 • <ime lastnika investicije> je lastnik <ime investicije> / <ime vlasnika investicije> je vlasnik <naziv investicije>

 • <ime lastnika investicije> je lastnik <ime investicije> / <ime vlasnika investicije> je vlasnik <naziv investicije>

 • <ime lastnika investicije> je lastnik <ime investicije> / <ime vlasnika investicije> je vlasnik <naziv investicije>
 1. Lastnik investicije izvaja vzdrževalna dela na investiciji med izvajanjem operacije in skozi njeno celotno ekonomsko in amortizacijsko dobo ter hrani evidence o izvedenih investicijah in vzdrževalnih delih. / Vlasnik investicije izvodi radove održavanja na investiciji tijekom provedbe operacije, tijekom cijelog ekonomskog i amortizacijskog razdoblja, te čuva podatke o izvedenim investicijama i radovima održavanja.
 1. Vodilni partner in drugi partnerji v operaciji soglašajo, da so lahko rezultati operacije dostopni javnosti. / Vodeći partner i drugi partneri u operaciji suglasni su da će rezultati operacije biti dostupni javnosti.10. člen / Članak 10.

(Poročanje, spremljanje in vrednotenje) / (Izvještavanje, praćenje i evaluacija)


 1. VP je v celoti odgovoren za redno spremljanje ukrepov, ki jih sprejmejo projektni partnerji. / Vodeći partner je u cijelosti odgovoran za redovito praćenje mjera koje poduzimaju projektni partneri.
 1. VP je odgovoren za predložitev vmesnih poročil in zaključnega poročila OU/STS. / Vodeći partner je odgovoran za podnošenje izvješća o napretku (međuvremenog izvješća) te završnog izvješća Upravljačkom tijelu /Zajedničkom tehničkom tajništvu.
 1. Vsak projektni partner se zavezuje, da bo VP predložil informacije, potrebne za sestavo vmesnih in zaključnih poročil in drugih posebnih dokumentov, ki jih zahteva OU/STS. Obdobja poročanja za celotno operacijo so določena v Prilogi 3 Pogodbe o sofinanciranju IPA. Vsak projektni partner mora predložiti Izkaz o izdatkih za obdobje poročanja do rokov, ki so navedeni v spodnji tabeli. OU/STS lahko zahteva ali se dogovori za dodatna poročila. / Svaki projektni partner se obvezuje da će pružiti Vodećem partneru sve informacije potrebne za izradu izvješća o napretku (međuvremenog izvješća) i završnog izvješća te drugih posebnih dokumenata koje zahtijeva UT/ZTT. Razdoblja izvještavanja za cijelu operaciju navedena su u Prilogu 3. IPA ugovora o sufinanciranju. Svaki projektni partner mora podnijeti Izjavu o troškovima za razdoblje izvještavanja u rokovima naznačenima u donjoj tabeli. UT/ZTT može zahtijevati ili se dogovoriti oko dodatnog izvještavanja.
Obdobje poročanja / Razdoblje izvještavanja

Potrjeni izdatki se predložijo vodilnemu partnerju do / Potvrđene troškove treba podnijeti Vodećem partnerom do

<1. obdobje poročanja>/1.razdoblje izvještavanja<2. obdobje poročanja>/1.razdoblje izvještavanja<3. obdobje poročanja>/1.razdoblje izvještavanja<4. obdobje poročanja>/1.razdoblje izvještavanja<5. obdobje poročanja>/1.razdoblje izvještavanja<6. obdobje poročanja>/1.razdoblje izvještavanja<7. obdobje poročanja>/1.razdoblje izvještavanja<8. obdobje poročanja>/1.razdoblje izvještavanja

< datum končnega poročila/datum završnog izvješća 1. VP mora vsakemu partnerju poslati kopije poročil, ki jih je poslal OU/STS. / Vodeći partner mora poslati svakom od partnera kopije izvješća podnesenih UT-u/ZTT-u.11. člen / Članak 11.

(Finančno upravljanje) / (Financijsko upravljanje)


 1. Prispevek IPA izplača organ za potrjevanje na račun VP, ki je odgovoren za administrativno in finančno upravljanje s sredstvi in za razdeljevanje sredstev med projektne partnerje v skladu z njihovimi potrjenimi izdatki za projektne dejavnosti, z bančnim nakazilom v osmih delovnih dneh, razen v utemeljenih primerih. Ne sme se uporabiti noben odbitek, zadržanje ali nadaljnje posebne dajatve. O tem, kdo je nosilec menjalnega tveganja, se dogovorita VP in projektni partner. / IPA doprinos isplaćuje Tijelo za ovjeravanje na račun vodećeg partnera koji je odgovoran za administrativno i financijsko upravljanje sredstvima, te za raspodjelu sredstava između projektnih partnera u skladu s njihovim potvrđenim troškovima za projektne aktivnosti, i to putem bankovnog prijenosa u roku od osam radnih dana, osim u opravdanim slučajevima. Ne smije biti nikakvih odbitaka, zadržavanja ili daljnjih posebnih terećenja. O tome tko je nositelj tečajnog rizika dogovorit će se vodeći partner i projektni partner.
 1. Sredstva IPA se nakažejo na bančne račune, navedene v Prilogi 2. / IPA sredstva će biti prebačena na bankovne račune navedene u Prilogu 2.


12. člen / Članak 12.

(Spremembe, umiki in spori) / (Izmjene, povlačenja i sporovi)

 1. Vsaka sprememba tega sporazuma mora biti dodana k sporazumu kot dodatek, ki ga podpišejo vse stranke. O spremembi se je treba predhodno dogovoriti z upravnim odborom. / Svaka izmjena ovog Sporazuma mora biti priložena kao dodatak kojega potpisuju svi partneri. O izmjeni se prethodno mora dogovoriti s Upravnim odborom.
 1. Partnerji se dogovorijo, da se ne bodo umaknili iz operacije, razen če pride do neizogibnih razlogov za tako dejanje. Če bi se kaj takega kljub vsemu zgodilo, bodo VP in partnerji storili vse, da bi nadomestili prispevek partnerja, ki se je moral umakniti, bodisi tako, da bodo prevzeli njegove naloge, ali pa bodo za partnerstvo pridobili enega ali več novih partnerjev. Partner, ki se umika iz operacije, bo do prenehanja veljavnosti tega sporazuma o partnerstvu zavezan za dejavnosti in izdatke, ki so nastali v obdobju njegovega sodelovanja v operaciji. / Partneri se slažu da se neće povući iz operacije, osim ako za to ne postoji neizbježan razlog. Ako se to ipak dogodi VP i ostali partneri napravit će sve da nadomjeste doprinos partnera koji se morao povući, bilo tako da preuzmu njegove zadatke ili da za partnerstvo pridobiju jednog ili više novih partnera. Partner koji se povuče iz operacije i dalje ostaje obvezan ovim Sporazumom o partnerstvu sve do prestanka njegovog važenja za aktivnosti i izdatke nastale za vrijeme sudjelovanja u operaciji.
 1. V primeru medsebojnih sporov se partnerji obvezujejo, da bodo skušali priti do sporazuma po mirni poti. Če dogovora ni možno doseči, so partnerji dolžni zaprositi za izvensodno arbitražo. V nasprotnem primeru bo dokončna rešitev v pravnih sporih, ki izhajajo iz ali so povezani s tem sporazumom o partnerstvu, vključno s spori o veljavnosti tega sporazuma o partnerstvu, sprejeta v skladu z veljavnimi predpisi države, v kateri ima sedež VP. Spore bo reševalo pristojno sodišče v __________. / U slučaju bilo kakvih sporova među partnerima projektni partneri se obvezuju da će pokušati doći do sporazuma mirnim putem. Ako nije moguće postići sporazum partneri se obvezuju zatražiti izvansudsku arbitražu. U suprotnom svaki pravni spor koji može rezultirati iz ili biti u vezi s ovim Sporazumom o partnerstvu, uključujući i takve o provjeri valjanosti ovog Sporazuma o partnerstvu, bit će konačno odlučen sukladno pravnim propisima države u kojoj se nalazi sjedište vodećeg partnera. Sporovi će biti riješeni pred nadležnim sudom u __________.


13. člen / Članak 13.


(Zamuda, neizpolnjevanje obveznosti, vračilo neupravičeno izplačanih izdatkov) /

(Kašnjenje, neispunjavanje obveza, povrat sredstava za neopravdano isplaćene troškova)


 1. V primeru, da partner v operaciji ne izpolnjuje obveznosti, ga vodilni partner opomni, da jih izpolni v razumnem roku, ki lahko znaša največ mesec dni. / U slučaju da partner u operaciji ne ispunjava obveze vodeći partner će ga opomenuti da ih ispuni u razumnom roku koji može iznostiti najviše mjesec dana.
 1. V primeru neupravičeno prejetih sredstev IPA bodisi zaradi kršitve katere od obveznosti ali zaradi razglasitve neupravičenosti po opravljeni finančni kontroli s strani pooblaščenega organa, se vsak sopodpisnik tega sporazume zavezuje, da bo VP te vrnil v 30 dneh po obvestilu. / U slučaju neopravdano primljenih IPA sredstava, bilo zbog povrede bilo koje obveze ili zbog proglašenja neprihvatljivosti nakon izvršene financijske kontrole od strane ovlaštenog tijela, svaki supotpisnik ovog Sporazuma obvezuje se da će ta sredstva nadoknaditi vodećem partneru u roku od 30 dana nakon obavijesti.
 1. V primeru popolne ali delne neizpolnitve obveznosti oziroma v primeru vsebinskih napak pri izvedbi projektnih dejavnosti se vsak podpisnik tega sporazuma o partnerstvu zavezuje, da bo vodilnemu partnerju povrnil sredstva, ki jih je neupravičeno prejel, v 30 dneh po prejetju ustreznega obvestila. / U slučaju potpunog ili djelomičnog neizvršenja obveza ili u slučaju materijalnih grešaka u učinkovitoj provedbi projektnih aktivnosti, svaki supotpisnik ovog Sporazuma o partnerstvu obvezuje se nadoknaditi vodećem partneru sredstva koja je neopravdano primio u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti.
 1. VP ima pravico prekiniti Sporazum o partnerstvu, če OU uveljavi pravico do prekinitve Pogodbe o sofinanciranju IPA. Partnerji morajo povrniti sredstva na način, ki je določen v zahtevku VP. / VP ima pravo raskida Sporazuma o partnerstvu ako UT stavi na snagu raskid IPA ugovora o sufinanciranju. Partneri moraju vratiti sredstva onako kako je utvrđeno u zahtjevu VP-a.


14. člen / Članak 14.

(Odgovornost in višja sila) / (Odgovornost i viša sila)


 1. Ta sporazum o partnerstvu ureja pravo države VP. Vsak partner, vključno z VP, odgovarja drugim partnerjem in jim povrne škodo ali stroške, ki izhajajo iz neizpolnjevanja njegovih obveznosti iz tega sporazuma. / Ovaj Sporazum o partnerstvu uređen je pravom države vodećeg partnera. Svaki partner, uključujući vodećeg partnera, odgovoran je drugim partnerima i nadoknadit će štetu za sve štete ili troškove nastale zbog neispunjavanja svojih ugovornih obveza iz ovog Sporazuma.
 1. Nobena pogodbena stranka pa ne nosi odgovornosti zaradi nespoštovanja obveznosti iz tega sporazuma, če neizpolnitev povzroči višja sila. V takšnem primeru mora prizadeti partner o tem nemudoma pisno obvestiti druge partnerje operacije. / Nijedna stranka ne snosi odgovornost zbog nepoštovanja obveza iz ovog Sporazuma ako je neispunjenje uzrokovano višom silom. U takvom slučaju uključeni partner mora to odmah pismeno najaviti drugim partnerima operacije.15. člen / Članak 15.

(Delovni jezik) / (Radni jezik)


 1. Delovni jezik partnerstva, ki ga ureja ta sporazum, je ___________. V primeru prevoda kateregakoli dokumenta v drug jezik je zavezujoče ______________ besedilo. / Radni jezik partnerstva koje uređuje ovaj Sporazum bit će _________. U slučaju prijevoda bilo kojeg dokumenta na drugi jezik, verzija na jeziku će biti obvezujuća.16. člen / Članak 16.

(Zaključne določbe) / (Završne odredbe)


 1. Ta sporazum o partnerstvu je sklenjen v <številka> izvodih, od katerih vsak pogodbeni partner prejme <številka>. / Ovaj Sporazum o partnerstvu sastavljen je u <broj> izvornika, od kojih svaka ugovorna stranka prima <broj> .
 1. V primeru razlik med pogodbo o sofinanciranju IPA in tem sporazumom o partnerstvu, prevlada pogodba o sofinanciranju IPA. / U slučaju razlika između IPA ugovora o sufinanciranju i ovog Sporazuma o partnerstvu obvezujući je IPA ugovor o sufinanciranju .
 1. Ta sporazum o partnerstvu je mogoče spremeniti le v pisni obliki, ki jo podpišejo vsi projektni partnerji. Spremembe operacije (delovnega načrta, proračuna itd.), ki jih odobri Skupni nadzorni odbor, veljajo kot spremembe tega sporazuma o partnerstvu tudi brez upoštevanja te formalne zahteve. / Ovaj Sporazum o partnerstvu može se izmijeniti samo pisanom izmjenom i dopunom koju potpisuju svi projektni partneri. Izmjene operacije (plan rada, proračun, itd.) koje odobri Zajednički odbor za praćenje bit će učinkovite kao izmjene ovog Sporazuma o partnerstvu i bez ispunjavanja ovog formalnog zahtjeva.

Ime vodilnega partnerja

Ime in naziv zakonitega zastopnika

Kraj, datum in žig:Ime vodećeg partera

Ime i položaj zakonitog zastupnika

Mjesto, datum i pečat:
Podpis / Potpis
Ime projektnega partnerja 1

Ime in naziv zakonitega zastopnika

Kraj, datum in žig:
Ime projektnog partera 1

Ime i položaj zakonitog zastupnika

Mjesto, datum i pečat:
Podpis / Potpis

Ime projektnega partnerja 2

Ime in naziv zakonitega zastopnika

Kraj, datum in žig:


Ime projektnog partera 2

Ime i položaj zakonitog zastupnikaMjesto, datum i pečat:
Podpis / Potpis

PRILOGE / PRILOZI

  1. Pogodba o sofinanciranju IPA in njene priloge / IPA ugovor o sufinanciranju i njegovi Prilozi
  1. Seznam partnerjev in podatki / Popis partnera i podaciPartner n

Ustanova / Institucija

Pravni status / Pravni status
Naslov / AdresaPoštna številka / Poštanski broj
Mesto / GradDržava / DržavaDavčna št. / Porezni brojIdentifikacijska št. / Identifikacijski broj
Telefon (pisarna) / Telefon (ured)


Telefaks / TelefaksE-pošta / Spletna stran /

E-pošta/Internetska stranica
Oseba, odgovorna za organizacijo / Osoba odgovorna za organizaciju:

Ime:

Oseba za stike za sporazum: / Kontakt osoba za sporazum:Ime: Telefon: E-pošta:

Podatki o banki / Podaci o banci
Ime banke / Naziv bankeNaslov / AdresaPoštna številka / Poštanski broj
Mesto / Grad
Država / Država
Št. računa/IBAN / Broj računa /IBAN
BIC koda / BIC kod

Nacionalna koda banke / Nacionalni kod banke
Notranja referenca / Unutarnja poveznica
Imetnik računa / Vlasnik računa
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> SİRLİ DÜnyam müəllifdən:əziz oxucum, əvvəlki kitablardan bir neçə şeiri təkmilləşdirib, bu kitaba əlavə etmişəm
2015 -> Natəvan xanımın istedadı Allah vergisidir
2015 -> Iii baki beynəlxalq turizm filmləRİ festivali 01-04 iyun 2016
2015 -> I. mahiro gamzajevo literatūrologiniai, istoriniai, publicistiniai, politologiniai, lituanistiniai darbai lietuvių kalba 1980 – 2014 m
2015 -> New Sprout Pty Ltd
2015 -> Tiszakécske Város Képviselő-testületének 42/1999(X. 29.)KR. sz. Rendelete a gépjármű várakozóhelyek biztosításának, megváltásának és használatának szabályozásáról
2015 -> Self-exploration test
2015 -> Nimi: kursus: variant a teisenda mõõtühikud A
2015 -> Baby face akst & Davis Bobby Darin c g7 c c7 Gm A7

Yüklə 235.54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin