Omová práce Vedoucí práce: PhDr. Alexandra Škyříková 2008 Bibliografický záznam


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (2010)Yüklə 0.62 Mb.
səhifə16/22
tarix25.04.2016
ölçüsü0.62 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (2010)


30. června 2004 vyhlásil Moravskoslezský kraj veřejnou anonymní soutěž o návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Soutěž byla vypsána jako soutěž projektová se záměrem vybrat z autorů oceněných návrhů zpracovatele projektové dokumentace. Do soutěže bylo přihlášeno 43 návrhů, z nichž však porota věcně nehodnotila 12 návrhů, protože u nich došlo k porušení anonymity nebo nebyly splněny závazné ukazatele stavebního programu, tj. minimální plochy skladů knihovního fondu, půjčovny dokumentů ze skladu, volného výběru publikací, vestibulu a výstavního prostoru.
Do stavebního programu bylo zahrnuto přes 60 místností, z nichž se pouze 6 stalo pro soutěžící závaznými ve smyslu dodržení minimálních ploch, a to sklady knihovního fondu 2600 m2 a 2660 m2, vestibul 400 m2, výstavní prostor 65 m2, půjčovna dokumentů ze skladu (včetně stanic OPAC) 120 m2 a volný výběr 1300 m2. Kapacita budovy byla mj. vymezena 2 miliony knihovních jednotek, 1000 návštěvníky denně, 400 studijními místy a celkovou plochou cca 15000 m2. Předpokládané investiční náklady určené pro realizaci stavby a technologie byly pro soutěžící limitovány částkou 500 milionů Kč. Pro knihovnu byl určen pozemek na ulici. 28. října v blízkosti Domu kultury města Ostravy. Místo se vyskytuje mimo zátopovou oblast. Lokalita blízko centra města je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou,navíc leží na trase studentům jdoucím z Ekonomické fakulty na koleje.
Součástí zadávací dokumentace byl stavební program (více informací v Příloze č. 1), který byl vedením knihovny připraven již v dubnu roku 2002. Představa knihovníků směřovala k pětipodlažní budově s následujícím členěním: pro sklad knihovního fondu byly určeny dva suterény, v přízemí by bylo hlavní centrum knihovny, a to referenční pult, výstavní prostor, literární kavárna, půjčovna a reprografická dílna, první patro by zaujímaly studovny, školící místnosti a konferenční sál a třetí podlaží mělo být určeno zaměstnancům. Níže pak zjistíte, jak prostory knihovny navrhl vítězný tým.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 15. října 2004, první cenu získal návrh autorů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře se spoluautory Lukrécií Lachmanovou a Janem Kratochvílem. Tmavá průsvitná kostka dle autorů symbolizuje pevnou schránu vědění společnost. Jedná se o desetipodlažní budovu (2 podzemní podlaží), která návštěvníkům nabídne možnost studia informačních pramenů i příjemného posezení v kultivovaném prostředí.


Obrázek 20: Moravskoslezská knihovna v Ostravě48
V přízemí bude umístěn informační pult,  uživatelé tam budou moci vracet dokumenty, jsou zde plánované i výstavní prostory, literární kavárna s výhledem na okolní vodní plochu či internetové kiosky. V suterénu budou umístěny konferenční sál s kapacitou 100 osob a školící místnost pro 30 osob reprografické či digitalizační služby. Ve druhém a třetím podlaží je plánován volný výběr literatury, půjčovna dokumentů ze skladu, pracoviště meziknihovní služby. Ve čtvrtém podlaží současně se všeobecnou studovnou pro 90 osob bude studovna a čítárna denního tisku pro 40 čtenářů. V pátém nadzemním podlaží budou umístěny specializované studovny. V šestém nadzemním podlaží je plánována studovna elektronických zdrojů, audiovizuálních dokumentů a 2 týmové studovny pro 10 osob, je zde také prostor pro rešeršní službu, 10 kabin pro samostudium jazyků a 45 boxů se sluchátky v hudebním oddělení. Sedmé a osmé podlaží je určeno zaměstnancům knihovny. Druhé podzemní podlaží a převážnou část prvního podzemního podlaží představuje sklad knihovního fondu.
Parkování bude zajištěno v samostatně provozovaném parkovacím domě (346 míst, necelá polovina míst je plánována pro knihovnu), který však navazuje na suterénní prostory knihovny a jehož vjezd je shodný s vjezdem pro služební auta a zásobování knihovny. Projekt knihovny proto musel být upraven. Výstavba parkovacího domu bude hrazena z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jedná se o 300 milionů korun.
Investorem akce je zřizovatel knihovny, tj. Moravskoslezský kraj, ten bude financovat výstavbu ze tří zdrojů: ze strukturálních fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu a z krajského rozpočtu. 26. března 2008 vláda schválila výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny a zahrnula ji do programu Ministerstva kultury (podprogram Podpora reprodukce a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení). Schválila též podíl účasti státního rozpočtu ve výši max. 490 milionů korun. Financování do výše 600 milionů korun se předpokládá z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

   1. Národní knihovna v Praze (2010-2012)


16. května 2006 byla vyhlášena mezinárodní projektová architektonická soutěž na zpracování návrhu a vyhledání zhotovitele projektové dokumentace nové stavby Nová budova Národní knihovny České Republiky v Praze 7 - Letné (Třída Milady Horákové). Součástí zadání pro mezinárodní architektonickou soutěž byla i koncepce nové budovy Národní knihovny. Tuto koncepci si můžete přečíst v Příloze 2.
Do 3. října 2006 obdržela Národní knihovna návrhy od 410 soutěžících, ty byly zkontrolovány technickou komisí, zda jsou úplné, splňují závazné soutěžní požadavky a zda neporušují požadavek anonymity. 55 návrhů muselo být ze soutěže z různých důvodů vyloučeno. Ve dnech 24. až 26. října 2006 proběhlo první kolo architektonické soutěže, v souladu s pravidly postoupilo do druhého kola osm návrhů. 2. kolo se uskutečnilo ve dnech 28. února až 3. března 2007. Toto datum též bylo dnem vyhlášení výsledků.
Vítězem se stal návrh č. 297 z architektonického ateliéru Future Systems (Velká Británie) ve složení Jan Kaplický, Volkan Alkanoglu, Maria Jose Castrillo, Misha Kitlerova, Filippo Previtali a Georg Roetzl.


Obrázek 21: Model vítězného návrhu Národní knihovny (foto Future Systems)49
Porota hodnotila dle těchto kritérií:

 • kvalita celkového řešení umístění stavby v území,

 • komplexní architektonická kvalita návrhu včetně řešení vnitřního prostoru,

 • kvality funkčního, dispozičního a provozního řešení,

 • míra splnění programových požadavků,

 • ekonomická přiměřenost a provozní hospodárnost.

Z konečného hodnocení poroty50 vybírám:

Styl navrhované budovy je trojrozměrný tvar dotýkající se země. Jednoduché, moderní, vzrušující, progresivní, barevné a unikátní. „Ulice“ je veřejný prostor vyzdvižený nad základnu s přímým spojením na ulici a parkoviště za pomocí ramp a schodišť. Ulice je hlavním architektonickým prvkem. Spojením mezi vnitřkem a vnějškem. Hlavní objem čtiva na jedné straně uličky. Kanceláře a administrativa jsou na úrovni 3, 4, 5 a 6. Prostor ve tvaru oka je v posledním patře a má tři funkce: vyhlídkovou plochu, kavárnu, čítárnu periodik. Skladování knih je plně automatické. Systém pro skladování a vyhledávání knih je navržen tak, aby zajistil návrat jakékoliv knihy na její původní místo. Skladování knih je velmi nahuštěné, místo pro chůzi je minimalizováno.Předvedený design vykazuje středně závažné nedostatky, které by mohly být napraveny přidáním dalšího patra v nadzemní části budovy. Strukturální návrh je představován standardní konstrukcí kostry s velkými rozpěrami v podzemní části a ocelovou konstrukcí kostry v nadzemní části. Požadavek stavebních plánů týkající se dostatečné tepelné odolnosti v případě poruchy topení nebo klimatizace byl splněn pro většinu nejdůležitějších provozních/pracovních oblastí.“
Nyní přináším základní údaje k rozložení jednotlivých funkčních celků v návrhu knihovny51: V podzemí budovy bude umístěna většina fondů NK, sklady budou řešeny s ohledem na maximální bezpečnost uložení fondů (včetně části konzervačních fondů). Sklad bude obsluhován za pomoci robotického systému bez nutné přítomnosti lidí. Na úrovni 0 má být umístěno pódium, kde budou kromě parkoviště a místa pro nakládání, vykládání a skladování materiálu pro knihovní i neknihovní provozy umístěna i odborná pracoviště, budou tam uloženy některé lístkové a svazkové katalogy a mělo by tam být umístěno i centrum pro pracovníky knihovny. Na úrovni 1 v prostoru ulice se návštěvníkům otevře místo setkávání (víceúčelový sál, restaurace, knihkupectví a šatny, sociální zázemí a další.). Bude zde centrální hala služeb, informační služba. Zóna 2. úrovně bude řešena jako otevřený prostor sloužící k individuální i kolektivní práci, část bude určena volnému výběru, budou navazovat další služby, např. samoobslužné kopírování, přístup k výpočetní technice, základní konzultační a poradenské služby. Na další úrovni budou umístěny specializované studovny, k dispozici bude uživatelům tzv. tichá studovna s nadstandardními místy pro dlouhodobou vědeckou/badatelskou práci. Na 4. úrovni pak budou uloženy národní konzervační fondy. Velkou část zaujímají též pracoviště zaměstnanců (na úrovních 4 až 6), jedná se o komplex kanceláří, zasedacích místností, míst pro uložení dokumentů procházejících provozními linkami a zázemí pro pracovníky. V nejvyšších částech (úroveň 7 a 8) bude umístěna víceúčelová kavárna Oko nabízející kromě služeb běžné kavárny možnost četby nově vydaných dokumentů, pořádání kulturních a společenských akcí atd. Do kavárny povede speciální přístup, který bude navazovat na zelenou zónu na úrovních 0 a 1 a naopak bude oddělen od ostatních zón umístěných na úrovních 2 až 6.


Obrázek 22: Schematický řez budovou52 (Future Systems, NK, Martin Zhouf)53
Stavbu brzdí již od počátku problémy týkající se pozemků, financování i regulérnosti soutěže. K těmto problematikám vydala Národní knihovna tiskové zprávy, které je možné najít na webových stránkách instituce54. Pokud se nebude podle vítězného návrhu stavět do 24 měsíců od vyhlášení výsledků, náleží jejímu vítězi odstupné ve výši odměny za první cenu. Ta byla 160.000 eur. Od 2. března 2009 smí autor s vítězným projektem volně nakládat.

Na uskutečnění soutěže vynaložila Národní knihovna ČR 27 226 700 Kč z účelové státní dotace a 844675 Kč z vlastních prostředků. Zhruba čtvrtina nákladů byla určena na režii soutěže a tři čtvrtiny na ceny a odměny soutěžícím a porotcům včetně DPH. Ve státním rozpočtu je na knihovnu vyčleněno 1,9 miliardy korun, Kaplického projekt by však stál kolem čtyř miliard (uvádí se až deset miliard). 1. Yüklə 0.62 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin