Nəriman Fərman oğlu Seyidəliyevin dərc olunmuş elmi və tədris-metodik işlərinin s I yahis I
Yüklə 209.11 Kb.
tarix23.02.2016
ölçüsü209.11 Kb.


Nəriman Fərman oğlu Seyidəliyevin

dərc olunmuş elmi və tədris-metodik işlərinin

S İ Y A H I S I

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat, jurnal

və s. adı

İşin həcmi

Həm-müəllif

1

2

3

4

5

6


K i t a b l a r1.

Стилистические синони-мы в современном азер-

байджанском языкеNam. disserta-siyasının

avtoreferatıBakı, 1989


26 səh.

2.

Dini terminlər lüğəti

Kitab

Bakı, Bilik, 1996

96 səh.
3.

“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”(3 cildlik iştirakçı)

Kitab

Bakı, Çıraq, 1997-20004.

Romantik həyat, romantik düşüncələr

Kitab

Bakı, Bilik, 2000

172 səh.
5.

Alman atalar sözləri, onla-rın azərbaycanca və rusca qarşılıqları

Kitab

Bakı, Maarif, 2001

180 səh.

həm-müəllif

6.

Azərbaycan dilinin sino-nimlər lüğəti (müxtəsər)

Kitab

Bakı, Maarif, 2003

328 səh.

həm-müəllif

7.

Azərbaycan dilinin orfo-qrafiya lüğəti

Kitab

Bakı, Lider Nəşriyyatı, 2004

728 səh.

kollektiv

8.

İxtisarlar lüğəti

Kitab

Bakı, Çinar-Çap, 2005.

204 səh.

həm-müəllif

9.

Frazeologiya lüğəti

Kitab

Bakı, Çıraq, 2004.

272 səh.
10.

İzahlı onomastik terminlər lüğəti

Kitab

Bakı, Nurlan, 2005

120 səh.

həm-müəllif

11.

Azərbaycan dastan və nağıl dilinin frazeologiyası

Monoqra-fiya

Bakı, Araz, 2006

326 səh.
12.

Azərbaycan dilinin sinonim-lər lüğəti (Prezident İlham Əliyevin 12 yanvar, 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə)

Kitab

Bakı, «Şərq-Qərb», 2007

424 səh.
13.

Azərbaycan dastan və nağıl dilinin frazeologiyası

Doktorluq dissertasi-yasının avtoreferatı

Bakı, 2009

səh. 38
14.

Стилистические синони-мы в современном азер-

байджанском языкеMonoqra-fiya

Baku, MBM, 2010.

124 səh.
15.

Səməd Vurğunun bədii dilinin izahlı lüğəti.

Kitab

Bakı, Elm, 2011.

672 səh.

Kollektiv

16

Müasir Azərbaycan dilində üslubi sinonimlər

Monoqra­fiya

Bakı, Elm və Təhsil, 2012

120 səh.

M ə q a l ə l ə r17.

Apostrof haqqında

Məqalə

“Ədəbiyyat və incə-sənət” qəz., 27 noyabr, 1976.18.

Valideyn və övlad tərbiyə-si

Məqalə

“Kolxozçu” qəz., 23 fevral 1980.19.

Uşaqlara gözəl adlar qoyaq

Məqalə

“Dil mədəniyyəti”, Bakı, Elm, 1985.

s. 163-164
20.

Frazeoloji sinonimlərin bədii xüsusiyyətləri

Məqalə

“Elm və həyat”, 1987, № 8

s. 29
21

Sinonimlərin üslubi xüsusiyyətləri

Məqalə

“Oktyabr inqilabı və Azərbaycan dilçiliyi”, Bakı, Elm, 1987

s. 11-14
22.

Azərbaycan dilində üslubi sinonimlərin əmələgəlmə mənbələri və yolları

Məqalə

“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, №4, Bakı, 1987

s. 59-60
23.

Nitq prosesində üslubi sinonimlərin formalaşması

Məqalə

“Azərbaycan nitq mədə-niyyəti problemləri”, Bakı, APİ, 1988

s. 179-180
24.

Şairə həsr olunmuşdur

Məqalə

“Kolxozçu” qəz., 21 fevral 198825.

“Sözün sehri”nin şöhrəti

Məqalə

“Kolxozçu” qəz., 26 aprel 198826.

Ana dilim-şirin sözüm

Məqalə

“Kolxozçu” qəz., 11 may 198927.

Dildə işlənən bəzi termin-lərin məna anlayışı. I mə-qalə.

Məqalə

“Kolxozçu” qəz., 11 sentyabr 199028.

Dildə işlənən bəzi termin-lərin məna anlayışı. II mə-qalə.

Məqalə

“Xudafərin” qəz., 12 yanvar 199129.

Nələr çəkmiş başın sənin

Məqalə

“Xudafərin” qəz., 9 oktyabr 199030.

Heç vaxt unutmaram (S.Rəhimovun xatirəsinə)

Məqalə

“Xudafərin” qəz., 13 oktyabr 199031.

Nizami və Höte

Məqalə

“Xudafərin” qəz., 5 mart 199132.

Bahar bayramı, el şənliyi

Məqalə

“Xudafərin” qəz., 16 mart 199133.

Mənəvi tərbiyə və valideyn məsuliyyəti

Məqalə

“Xudafərin” qəz., 14 may 199134.

Səhvsiz yazı mənəvi saflığa aparır

Məqalə

“Xudafərin” qəz., 28 mart 199235.

“Kitabi – Dədə Qorqud” dastanında sinonimlər

Məqalə

Tarixi və tətbiqi dilçi-lik, Bakı, 1993

s. 49-51
36.

Terminlərin sinonimliyi məsələsinə dair

Məqalə

Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika. Bakı, 1994

s. 80-81
37.

Maraqlı konfrans

Məqalə

“Şəhriyar” qəz., 29 dekabr 199438.

Azərbaycan orqonimləri

Məqalə

Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika III buraxılış, Bakı, 1995

s. 75-76
39.

Şəhriyarın dili və sənətkar-lıq üslubu

Məqalə

“Şəhriyar” qəz., 26 yanvar 199540.

“Ölümsüzlüyün sirri”nin sirləri (B. Nəbiyevin kitabi haqqında)

Məqalə

“Şəhriyar” qəz., 24 mart 199541.

Şəhriyar poeziyasında antroponimlər

Məqalə

“Şəhriyar” qəz., 25 may 199542.

Mühacir şair haqqında kitab

Məqalə

“Şəhriyar” qəz., 6 iyul 199543.

Dilçiliyimizin “artilleriyası” (A. Axundovun “Biblioqra-fiyası” haqqında)

Məqalə

“Şəhriyar” qəz., 11-17 sentyabr 199744.

Dəyərli biblioqrafiya (A. Axundov haqqında)

Məqalə

Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika VIII buraxılış, Bakı, 1997

s. 134-135
45.

Orfoqrafiya qaydalarının yeni layihəsinin müzakirəsi

Məqalə

“Respublika” qəzeti. 7 aprel 199946.

Bir kitaba sığmayan ömür (B. Nəbiyev haqqında)

Məqalə

“Bakı” qəz., 16 iyul 199947.

Onomastik adlardan yaranan frazeoloji vahidlər haqqında (Azərbaycan dastan və nağılları əsasında)

Məqalə

Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu, № 1, Bakı, 1999

s. 17-25
48.

Türk dil qurumunun fəxri üzvü

Məqalə

“Elm” qəz., 19 dekabr 200049.

Uşaq nağıllarında frazeo-loji vahidlərin işlədilməsi

Məqalə

Dilçilik məsələləri. Bakı, Elm, 2000

s. 183-189
50.

Anarın yaradıcılığında atalar sözləri və məsəllər

Məqalə

AEA-nın “Xəbərləri” (Dil, ədəbiyyat, incə-sənət) №3-4 Bakı, 2000

s. 65-71
51.

YUNESKO-nun şəhadət-naməsi verilmişdir (A. Axundov haqqında)

Məqalə

“Elm” qəz., 14 mart 200152.

İşıqlı ömrün səhifələrindən (A. Axundov haqqında)

Məqalə

“Kredo” qəz., 9 fevral 200253.

Görkəmli dilçi alim

Məqalə

“Respublika” qəz., 15 fevral 2002
həm-müəllif

54.

Ana dilinə həsr olunmuş konfrans (xronika)

Məqalə

AEA-nın “Xəbərləri” (humanitar və ictimai elmlər seriyası) № 1-2, Bakı, 2002

s. 249
55.

Dilimizi qoruyaq

Məqalə

“Respublika” qəz., 17 yanvar 200356.

Ləyaqətli yaradıcılıq yolu (A. Axundovun 2 cildliyi haqqında)

Məqalə

“Respublika” qəz., 9 sentyabr 200357.

Atalar sözü və məsəllərdən ibarət frazeoloji vahidlər (Azərbaycan dastan və nağılları əsasında)

Məqalə

“Türkologiya” № 1-2, Bakı, 2003

s. 54-68
58.

Təsdiq və inkarda işlənən frazeoloji birləşmələr

Məqalə

AEA-nın “Xəbərləri” (humanitar və ictimai elmlər seriyası) № 1-4, Bakı, 2003

s. 273-282
59.

Dilçiliyimizə yeni töhfə

Məqalə

“Kredo” qəz., 8 may2004 “Elm” qəz., 20 aprel 200460.

Gözəl ənənə, xeyirxah iş

Məqalə

“Elm” qəz., 22 iyun 200461.

Layiqli töhfə(Rumınca- azərbaycanca, azərbaycan-ca-rumınca lüğət haqqında)

Məqalə

“Elm” qəz., 30 avqust 200462.

Kəmiyyət bildirən frazeo-loji vahidlər

Məqalə

Elmi axtarışlar, XI toplu, Bakı,2004

s. 176-179
63.

Qoşmaların iştirakı ilə yaranan frazeoloji vahidlər

Məqalə

Tədqiqlər-3, Bakı, Elm, 2004

s. 116-120
64.

Nida bildirən frazeoloji vahidlər (frazeoloji nidalar )

Məqalə

Dil və ədəbiyyat №4 (42), Bakı, BDU, 2004

s. 33-35
65.

Zərfli frazeoloji birləşmə-lər

Məqalə

Mədəniyyət dünyası. IX buraxılış, Bakı, ADMİU, 2004

s. 261-264
66.

Evfemistik frazeoloji vahidlər

Məqalə

Ekologiya, fəlsəfə, mədə-niyyət IX buraxılış, Bakı, «Elm», 2005

s. 12-15
67.

Sual cümləli frazeoloji vahidlər

Məqalə

«Elm» qəzeti, 31 mart 2005, № 7-8

s. 14
68.

A. Axundov Bütün Dünya Türkoloqları Assosiasiyası Rəyasət Heyətinin üzvü seçilmişdir

Məqalə

“Respublika” qəz.,10 aprel 2005; “Elm” qəz., 2 may 200569.

Frazeoloji vahidlərdə alliterasiya və assonans

Məqalə

AMEA. «Tədqiqlər», №1, Bakı, 2005

s. 131-136
70.

Çoxmənalı frazeoloji vahidlər

Məqalə

Elmi axtarışlar, XIII , Bakı, 2005

s. 115-119
71.

Əvəzliklərlə işlənən fraze-oloji vahidlər

Məqalə

Dilçilik məsələləri 1 (2), Bakı, 2005

s. 73-77
72.

“Akademik Bəkir Nəbi-yev” Dəyərli soraq kitabı

Məqalə

“Kredo” qəz., 22 oktyabr 200573.

Lüğətçiliyimizdə yeni hadisə

Məqalə

“Azərbaycan müəllimi” qəz., 17 noyabr 200574.

Omonim frazeoloji bir-ləşmələr

Məqalə

AEA-nın «Xəbərləri» (humanitar və ictimai elmlər seriyası) № 1, Bakı, 2005

s. 93-98
75.

Cümlə tipli frazeoloji vahidlər

Məqalə

AMEA. Elmi axtarışlar, XV Bakı, 2005

s. 275-277
76.

İsmi frazeoloji vahidlər

Məqalə

Dilçilik məsələləri № 3, (4), Bakı, 2005

s. 132-137
77.

Frazeoloji antonimlər

Məqalə

Dil və ədəbiyyat. № 6, Bakı, BDU, 2005

s. 17-19
78.

Şifahi xalq ədəbiyyatında frazeologiya

Məqalə

«Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi». №1, Bakı, 2006

s. 53-57
79.

60 nə tez yetişdi, İsmayıl müəllim?

Məqalə

“Kredo” qəz., 9 dekabr 200680.

Böyük Türk Dili Qurultayı

Məqalə

«Elm» qəzeti, 31 oktyabr 200681.

Feli frazeologizm

Məqalə

Türkologiya, № 2-4, Bakı, 2006

s. 55-65
82.

Frazeoloji sinonimlər

Məqalə

«Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi». №1, Bakı, 2006

s. 16-21
83.

Dini məzmunlu frazeoloji birləşmələr

Məqalə

«Filologiya məsələləri» №4, Bakı, 2007

s. 138-146
84.

Onomastikaya dair maraqlı konfrans

Məqalə

«Elm» qəzeti, 22 iyun 200785.

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Beynəlxalq mükafat almışdır

Məqalə

«Respublika» qəzeti, 22 sentyabr 2007; «Elm» qəzeti, 19 sentyabr 200786.

Dini frazeoloji vahidlər. I hissə,(fars əlifbası ilə)

Məqalə

“Dəvət” Təbriz.vol.3, no 36, Tul. 200787.

Dini frazeoloji vahidlər. II hissə,(fars əlifbası ilə)

Məqalə

“Dəvət” Təbriz.vol.3, no 43, Aug. 200788.

Dini frazeoloji vahidlər. III hissə,(fars əlifbası ilə)

Məqalə

“Dəvət” Təbriz.vol.3, no 44, Aug. 200789.

Şifahi xalq ədəbiyyatında frazeoloji vahidlərin rolu

Məqalə

Filologiya məsələləri, № 6, Bakı, 2007

s. 45-49
90.

Ana Dili Gününə həsr olunmuş konfrans

Məqalə

«Respublika» qəzeti,21 fevral 200891.

“Heydər Əliyev və Azər-baycan dili” mövzusunda elmi sessiya

Məqalə

«Respublika» qəzeti, 30 aprel 2008; «Elm» qəzeti, 10 may 200892.

Hərənin öz yolu var... (Akad. B. Nəbiyevin eyniadlı kitabı haqqında)

Məqalə

«Bakı» qəzeti, 18-24 iyul 200893.

Folklor frazeologiyasının bədii ədəbiyyatda işlədilməsi

Məqalə

“Filologiya məsələləri” №9, Bakı, 2008

s. 46-50
94.

Ulu öndər Heydər Əliyevin obrazının ilk səhnə təcəssümü

Məqalə

«Respublika gəncləri» qəzeti, 7-14 fevral 200995.

Elmimizə dəyərli töhfə

Məqalə

«Respublika» qəzeti, 21 aprel 200996.

Akademik A. Axundov ABŞ-da “İlin adamı-2009” müsabiqəsinin qalibidir

Xronika

«Elm» qəzeti, 22 iyun 200997.

Əfsun tarının sehri

Məqalə

“Kredo” qəzeti, 25 iyul 200998.

Aleqorik masallarda de-yimlerin kullanılma biçim-leri

Məqalə

“Turan” Stratejik Araş-tırmalar Merkezi Ulus-lararası Bilimsel Hakem-li Mevsimlik Dergi Sayı:3 Jyl 2009 Yaz Dönemi

s. 49-52
99.

Фразеологические сочета-ния-эвфемизмы научных публикации аспирантов и докторантов

Məqalə

г.Курск. 2009,№7.

s. 84-85
100

Фразеологические единицы в устном народном творчестве. «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук».

Məqalə

Москва, август, № 8, 2009.

s. 136-140
101

Evfemistik frazeologiya.

Məqalə

İran. Fars əlifbasında102

Milli Qəhrəman Samir Zirəd-din oğlu Xasıyev haqqında sənədli film.

Məqalə

«Respublika» qəzeti, 15 dekabr 2009103

Ana dili bu gün.

“____”

«Respublika» qəzeti, 21 fevral 2010; «Elm» qəzeti, 3 mart, 2010104

Görkəmli musiqişünasın xatirəsinə həsr olunmuş elmi sessiya.

“____”

«Respublika» qəzeti, 14 oktyabr 2010105

Zəhmətkeş insan.(Şairə Mahirə qızı haqqında)

“____”

“Ömrün çıraqdır sənin” kitabında.

s. 57
106

Yeni “Müxtəsər yaponca-azərbaycanca, azərbaycan-ca-yaponca lüğət”.

“____”

«Elm» qəzeti, 29 dekabr 2010 №37-38 (977-978)
İ.Məmmə-dovla həmmüəllif

107

65 nə tez yetişdi, İsmayıl müəllim?!

“____”

“Məhsəti” jurnalı, yanvar-fevral-2011108

Yeni nəşrlər seriyasında: İ. Məmmədovun “Qəzet dili-nin leksikası haqqında”

“____”

«Respublika» qəzeti, 24 aprel 2011.109

Şərəfli müəllim və alim ömrü.

“____”

“Kredo”, 30 aprel 2011110

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna yüksək mükafat .

“____”

«Elm» qəzeti, 25 oktyabr 2011111

“Məktəblinin frazeoloji lüğəti”

“____”

“Azərbaycan müəllimi” qəz., 23 dekabr 2011 № 50 (8 456)112

Gözəl alim, qayğıkeş pedaqoq

“_____”

Filologiya məsələləri. 2012. № 4

s. 598-599
113

Dilimizi göz bəbəyi kimi qorumalıyıq

Məqalə

“Respublika” qəz. 2 avqust 2012114

İnsanın böyüklüyü onun sadəliyidir

Məqalə

“Bir alim ömrünün söz yaddaşı” kitabı. 2012

s. 163-164
115

Ana dilini mükəmməl bilməliyik

Məqalə

“Respublika” qəz. 2 oktyabr 2012116

A.Axundov yaradıcılığında dil və ədəbiyyat məsələləri

Məqalə

Dilçilik İnstitutunun əsərləri № 1. 2012

s. 144-149
117

Nizami G\ncəvi Göte yaradıcılığənda

Məqalə

Nizami Gəncəvi 870 Məqalələr toplusu (2012)

s.11-17
Müəllif: fil. e. d. N.F.SEYİDƏLİYEV

Elmi katib: fil. e. d. İ.M.TAHİROV
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə