MÜkerrer sigorta hakkinda kanun1
Yüklə 9.13 Kb.
tarix09.03.2016
ölçüsü9.13 Kb.

MÜKERRER SİGORTA HAKKINDA KANUN1


Kanun Numarası : 1160

Kabul Tarihi : 25.06.1927Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 01.08.1927 Sayı: 647

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 8 Sayfa: 997


MADDE 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde sigorta muamelâtiyle iştigal eyliyen bilûmum millî ve ecnebi sigorta şirketlerince akdedilen her nevi sigorta miktarlarından kanunu mahsusuna tevfikan mükerrer sigortaya tabi tutulması mecburi addedilen aksamının mükerrer sigortasını kısmen veya tamamen inhisar altına almaya ve bu maksatla bir mükerrer sigorta sandığı tesisine Hükümet mezundur.

MADDE 2 - Birinci madde mucibince mükerrer sigorta inhisarı kısmen tesis edildiği takdirde sigorta miktarlarından inhisara tabi tutulacak kısımdan mütebakisi için deşeraiti mütesaviye tahtında mükerrer sigorta sandığının hakkı rüşhanı haiz olmasına İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.

MADDE 3 - Mükerrer sigorta inhisarı tesisi halinde mükerrer sigorta tarifeleri Hükümetçe musaddak esas sigorta tarifelerini tecavüz etmemek üzere tâyin ve gerek bu tarifelerin gerek mükerrer sigorta şeraitinin Türkiye'de ifayý muamele eden bilcümle sigorta şirketleri hakkında seyyanen tatbiki temin olunur.

MADDE 4 - Mükerrer sigorta inhisarının tesis ve işletelmesi İcra Vekilleri Heyeti karariyle yirmi beş seneyi tecavüz etmemek ve hisse senetlerinin lâakal yüzde altmışı tamamen Türklere muhtas ve nama muharrer olmak suretiyle, iştigalâtı muhasıran mükerrer sigorta muamelâtı icra etmek olan ve tamamiyle tediye edilmiş lâakal bir milyon lira sermayesi bulunan, bir Türk anonim şirketine devredilebilir.

MADDE 5 - Bilûmum sigorta envaından hangilerinin inhisara tabi tutulabileceği ve hangilerinin daimi veya muvakkat bir müddet için serbest bırakılacağı İcra Vekilleri Heyeti kararıyla tâyin olunur.

MADDE 6 - Sigorta şirketleri mükerrer sigorta inhisarının vaz'ına Hükümetçe karar verildiği takdirde bu kararın ilânı tarihinde mevcut bilûmum mükerrer sigorta mukavelenamelerini kararın ilânını takip eden dört ay zarfında mükerrer sigorta sandığına ihbara mecburdurlar. Bu mukavelenameler mütaallik oldukları esas sigorta mukavelenamelerinin inkızasına kadar muteber kalır. İhbar edilmiyen veya muvazaalı oldukları sabit olan mükerrer sigorta mukavelenameleri keenlemyekün addolunur.

MADDE 7 - Mükerrer sigorta sandığı memaliki ecnebiyede akdedilen sigortalardan mükerrer sigorta kabul edebileceği gibi uhdesinde bulunan mükerrer sigortalardan lüzum gördüğü miktarını diğer mükerrer sigorta şirketlerine dahi devredebilir.

MADDE 8 - İşbu kanunun şeraiti tatbikiyesi ile mükerrer sigorta muamelâtından dolayı sigorta şirketleri üzerinde icra edilecek murakabe usulleri Maliye ve Ticaret Vekâletlerince tanzim ve icra Vekilleri Heyetince tasdik kılınacak bir talimatname ile tâyin olunur.

MADDE 9 - Bu kanun ahkâmına mugayir hareket edenlerden her defası için yüz liradan bin liraya kadar ağır cezayi nakdî alınır ve bir sene zarfında üç defa cezayi nakdiye mahkûm olan sigorta şirketleri Maliye ve Ticaret Vekâletleri karariyle muvakkat veya daimî olarak Türkiye'de icrayı muameleden menolunabilir.

MADDE 10 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

MADDE 11 - Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye ve Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdurlar.


1 18.12.1987 tarihli 303 sayılı K.H.K.nin 12.5.1989 tarihli KHK/368'in 6 ncı maddesiyle değişik 1 inci maddesi ilk fıkrası gereğince bu Kanun ve diğer mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler Başbakanlığa devredilmiştir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə