Mövzu 12. Marketinq nəzarət sistemi 12 Marketinq nəzarəti prosesi 12 Operativ marketinq nəzarətiYüklə 429.05 Kb.
səhifə1/2
tarix22.04.2016
ölçüsü429.05 Kb.
  1   2
Mövzu 12.MARKETİNQ - NƏZARƏT SİSTEMİ
12.1. Marketinq nəzarəti prosesi

12.2. Operativ marketinq nəzarəti

12.3. Strateci marketinq nəzarəti

12.4 Marketinq auditi
12.1. Marketinq nəzarəti prosesi

İstənilən iqtisadi proses və fəaliyyət növlərində olduğu kimi, marketinq prose­si­nin və fəaliyyətinin də verilmiş recimdə həyata keçirilməsi bu prosesin, fəaliy­yə­tin gedişinin daima izlənməsini, verilmiş re­cimdən kənarlaşmaların və onların sə­bəb­lərinin aydınlaşdırılmasını, həmçinin hə­min kənarlaşmaların aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin hazırlanmasını tələb edir. Buna isə yalnız və yalnız marketinq nəzarəti vasitəsilə nail olmaq mümkündür.Marketinq nəzarəti sistemi qarşıya qoyu­lan məq­sədə (məqsədlərə) nail olun­ması və ya müəyyən edilmiş tapşırıqların yerinə ye­ti­ril­məsi üçün həmin fəaliyyətin gedişinin izlənməsi, onun nəti­jə­lə­ri­nin qiymətl­ən­di­rilməsi və müəyyən edilmiş recimdən kənarlaşmalar aşkar edildiyi halda zəruri düzəlişlərin (korrekturaların) həyata keçirilməsi prosesidir.

Marketinq nəzarəti sistemi onun idarə edilməsi prosesinin ən mürəkkəb və fun­damental elementlərindən biridir. O, ümumiyyətlə müəssisənin idarə edil­mə­si­nin ayrılmaz tərkib hissəsidir və idarəetmənin digər elementləri, funksiyaları ilə qarşılıqlı əlaqədə, inteqrasiyalaşdırılmış formada həyata keçirilməlidir. Nə plan­laşdırma prosesini, nə müəssisənin idarəetmə strukturunun yaradılmasını, nə də heyətin motivasiyasını və müəssisənin fəaliyyətinə aid olan digər prosesləri nəzarət sistemini, o jümlədən marketinq nəzarətini təşkil etmədən və nəzərə almadan həyata keçir­mək istəni­lən effekti verə bilməz. Eyni zamanda marketinq nəzarəti sistemini də həmin pro­sesləri nəzərə almadan həyata keçirmək mümkün deyildir. Belə ki, mar­ke­tinqin planlaşdırılması prosesində bu fəaliyyət sahəsində qarşıya qoyulan məqsəd (məqsədlər), bu məqsədə (məqsədlərə) nail olmağa imkan verən göstəriji­lər və hə­min göstərijilər üzrə kəmiyyətjə ifadə olunan konkret tapşırıqlar müəyyən edilir. Bunun sayəsində isə nəzarət ediləjək məqsədlər və göstərijilərin siyahısı və səviyyəsi müəyyən edilmiş olur. İdarəetmə strukturu vasitəsilə nəzarəti həyata ke­çi­rəjək bölmələr və ijraçılar, həmçinin onların hüquq, səlahiyyət və vəzifələri müəy­yənləşdirilir.

Marketinq nəzarəti sistemi müəssisənin uğurlu marketinq fəaliyyəti həyata keçirməsinə, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmağa, müəssisənin bütün resurslarını düzgün bölüşdürməyə və meydana çıxan problemləri operativ həll etməyə və s. imkan verir. Bunların nətijəsində isə müəssisə özünün perspektiv inkişaf istiqamət­lə­rini düzgün müəyyənləşdirə və bazar situasiyasına uyğun gələn marketinq stra­tegiyası tərtib edə bilir, həmçinin marketinq nəzarəti nətijəsində müvafiq marketinq planlarına düzəlişlər edir və bununla planlaşdırmanın fasiləsizliyi təmin etmiş olur. Deməli, nəzarət marketinq planlaşdırılmasının tamamlayıjı mərhələsi olmaqla yanaşı onun tərtib edilməsində baza rolunu oynayır.

Marketinq nəzarətinin zəruriliyi aşağıdakı amillərlə müəyyən edilir:

- marketinqin ətraf mühiti amillərinin, bazar situasiyasının daima dəyişməsi və qeyri-müəyyənliyi;

- marketinqin planlaşdırılması prosesində əvvəlki illərin marketinq fəaliyyətinin nətijələrinin nəzərə alınması;

- meydana çıxa biləjək böhranlı situasiyalar və ya kənarlaşmalar haqqında qabaqjadan xəbərdarlıq edilməsi və vaxtında onların qarşısının alınması;

- buraxılmış səhvlərin, xətaların vaxtında aşkar edilməsi və aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin hazırlanması;

- nail olunmuş uğurların daha da möhkəmləndirilməsi və müəssisənin inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi;

- idarəetmə subyekti ilə idarəetmə obyekti arasında əks əlaqənin yaradılması və s.

Yüksək effektli marketinq nəzarət sisteminin həyata keçirilməsi onun təşkili zamanı bir sıra şərtlərə əməl edilməsini tələb edir. Marketinq nəzarəti, birinjisi, stra­teci məqsədlərə və onlara nail olunmasına yönəldilməlidir. Marketinq nəzarəti də, digər nəzarət formalarında olduğu kimi, sadəjə marketinq fəaliyyətinin gedişi­nin izlənməsi, müşahidə edilməsi, bu fəaliyyətə dair informasiya toplanması və baş vermiş kənarlaşmaları qeyd etmək naminə aparılmır. O, müəssisənin qlobal, strateci məq­səd­lərinə nail olunması və bu sahədə meydana çıxan problemlərin həll edilməsi naminə, qeyd edilmiş kənarlaşmaları vaxtında aradan qaldırmağa və yaxud, ümu­miy­yətlə bu kənarlaşmaların baş verməsinin qarşısını almaq naminə həyata keçirilir. Deməli, marketinq nəzarətinin təşkili bu fəaliyyətin prioritet istiqamətlərinin müəy­yənləşdirilməsinə, uğurlu marketinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə, onun stra­teci məqsədlərinə və bunların sayəsində müəssisənin məqsədlərinə nail olunmasına yönəldilməlidir.

Xüsusi və qısamüddətli məqsədlər strateci, qlobal məqsəd­lə­rin əldə edilməsinə tabe etdirilməlidir. Hətta, strateci məqsədlərə nail olunması na­minə ani, qısamüd­dətli yüksək effekt vəd edən məqsədlərdən, fəaliyyət növlərin­dən və əməliyyatlar­dan imtina edilməlidir. Buna görə də, strateci, qlobal məq­səd­lərə və fəaliyyət sahə­lə­rinə daima, tez-tez və hərtərəfli, xüsusi, aralıq məqsədlərə isə müəyyən dövrdən bir, kənarlaşmaların miqyası böyük olduğu halda nəzarət edilməlidir. Bu strateci məqsədlərə nail olmağa imkan verməklə yanaşı, həm də nəzarətin qənaətli olun­ma­sına şərait yaradır.

Qarşıya qoyulmuş məqsədlər nail olunması üçün nəzarət sayəsində aşkar edil­miş nətijələr, kənarlaşmalar və onların səbəbləri bu işdə maraqlı olan şəxslərə çat­dı­rıl­malı və onlarla müzakirə edilməlidir. Çünki, nəzarət nətijəsində əldə edilmiş informasiya yalnız nəza­rət edilən fəaliyyətə dair qərarlar qəbul etmək və la­zım olduqda verilmiş recimdə zəruri dəyişikliklər etmək hüququna və səlahiy­yət­lə­rinə malik şəxslərə, ijraçılara çat­dırıldıqda əhəmiyyət kəsb edir. Əks halda, həmin informasiya heç bir idarə­et­mə yükü daşımır və prosesin tənzimlənməsi üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Buna görə də, nəzarət mexanizmi onun qarşısına qoyulan məqsədlərə, vəzifələrə uyğun gəlmədikdə, həmçinin müəyyən edilmiş tapşırıqların yerinə yetirilməsini təmin etmədikdə həmin fəaliyyətin nətijələrinin ölçülməsi proseduruna yox, bu fəaliyyətə dair qərarlar qəbul edən və onu həyata keçirən şəxs­lərin hüquq və səlahiyyətlərinə yenidən baxmaq lazımdır.

İkinjisi, nəzarət ediləjək məqsədlər və göstərijilər həm konkret rəqəmlərlə ifadə olunmalı, həm də real və obyektiv olmalıdır. Məqsəd və göstərijilər ümumi sözl­ərlə ifadə edildikdə, deklarativ xarakter daşıdıqda onlara nail olunma səviy­yəsini real və obyektiv qiymətləndirmək mümkün olmur və nəzarət gözlənilən effekti vermir. Onlar konkret rəqəmlərlə ifadə edildikdə isə qarşıya qoyulmuş məqsəd və göstərijilərin yerinə yetirilməsi səviyyəsini, müəyyən edilmiş tapşırıqlardan kənarlaşmaları və onun miqyasını müəyyən etmək, bunun sayəsində isə obyektin verilmiş recimdə iş­ləməsini təmin etmək üçün zəruri tədbirlərin hazırlanması mümkün olur.

Nəzarət ediləjək məqsəd və göstərijilərin real və obyektiv olması sayəsində müəssisə kollektivini onun yerinə yetirilməsinə səfərbər edilməsi və kollektivin da­ha gərgin işləməsi təmin edilir. Belə ki, məqsəd və göstəri­jilərin həddən artıq yük­sək sə­viyyədə, müəssisənin imkanlarından artıq müəyyən edilməsi işçi heyətində onsuz da onların yerinə yetirilə bilməməsi psixologiyası yaradır və onlar imkan­la­rın­dan aşağı səviyyədə çalışır­lar. Məqsəd və göstəri­jilər müəssisənin imkan­ların­dan aşağı səviyyədə müəyyən edildikdə isə işçi heyəti onların yerinə yetirilməsinə asanlıqla, gərgin işləmədən nail ola bilir və kollektivi yüksək nətijələrə nail olmağa stimullaşdırmır. Çünki, işçilərin həvəsləndi­ril­məsi həmin məqsəd və göstərijilərin yerinə yetirilməsi səviyyəsinə uyğun həyata keçirildiyindən onlar həmişə asanlıqla yerinə yetirilə biləjək, gərgin işləməyi tələb etməyən planların və tapşırıqların müəy­yən edilməsində maraqlı olurlar.

Üçünjüsü, nəzarət prosesində insan amili nəzərə alınmalı, nəzarət ediləjək məqsədlər və göstərijilər həm onun yerinə yetirilməsində iştirak edən, həm də nə­za­rəti həyata keçirən işçilərə aydın və başa düşülən formada izah edilməlidir. Bu prinsipə əməl edilməsi sayəsində nəzarətin yüksək effektliliyinə təminat yaranır. Çünki, əməyin motivasiya nəzə­riyyəsinə görə işçi yerinə yetirdiyi işin mahiyyətini, müəssisənin qlobal məqsədlərinə nail olunmasında bu işin yeri və əhəmiyyətini dərk etdikdə həmin işə daha məsuliyyətlə yanaşır və onu daha yüksək effektlə yerinə yetirməyə çalışır. Buna görə də əksər müəssisələr müəssisənin qlobal məqsədlərinin, o jümlədən, marketinq fəaliyyətinin məqsədlərinin müəyyən edilməsində işçi heyətinin iştirakını təmin edirlər. Bunun sayəsində müəssisə məqsəd və göstərijilərin işçi heyəti tərəfindən düzgün qəbul və dərk edilməsinə nail olmaqla yanaşı, həm də onları marketinq fəaliyyətinin idarə edilməsinə jəlb edilməsini təmin etmiş olurlar.

Dördünjüsü, müəssisələrdə marketinqin idarə edilməsində satıjılardan, məhsul üzrə menejerlərdən müəssisənin ali rəhbərliyinə kimi müxtəlif menejerlər qrupu iştirak edir və onların vəzifələri, səlahiyyətləri və hüquqları bir-birindən jid­di surətdə fərqlənir. Buna görə də nəzarətin səviyyəsi, nəzarət ediləjək məq­sədlər və göstərijilər idarəetmənin səviyyəsinə, onların vəzifələrinə və səla­hiy­yətlərinə uyğun gəlməlidir (məsələn, ali rəhbərliyin ayrı-ayrı satıjılar üzrə satı­şın həjminə və yaxud gəlirlərin və xərjlərin səviyyəsinə nəzarət etməsi idarə­et­mənin effektliliyi baxımından məqsə­dəuyğun deyildir). Həm də hər bir idarəetmə sə­­viyyəsi üzrə müəyyən edilən bu göstərijilərin sayı optimal olmalıdır. Bunların sayəsində, həmin göstərijiyə nəzarət edən şəxsin qərar qəbul etmək səlahiyyəti ol­duğundan, o aşkar edilmiş kənarlaşmaların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər hazırla­ya və həyata keçirə bilir. Bu isə idarəetmənin operativliyinin yüksəlməsinə, nəza­rətin həyata keçirilməsində paralelçiliyin və təkrarçılığın aradan qaldırılmasına və nəzarətin səmərəsinin yüksəlməsinə imkan yaradır.

Marketinq nəzarətinin effektliliyi həllediji dərəjədə bu prosesin düzgün təşki­lin­dən, yəni onun həyata keçirilməsi ardıjıllığının düzgün müəyyənləşdirilməsin­dən asılıdır. Marketinq nəzarətinin aşağıdakı ardıjıllıqla həyata keçirilməsi məqsə­də­uy­ğun hesab edilir (Şəkil 12.1).

Şəkil 12.1. Marketinq nəzarəti prosesi


Məqsədin müəyyənləşdirilməsi mər­­hələsinin və ümumiyyətlə, mar­ke­tinq nəzarətinin ən mühüm xüsuisiy­yə­ti onun marketinqin planlaşdırılması və planların tərtib edilməsi ilə qarşılıqlı əlaqədə aparılmasıdır. Be­lə ki, marke­­tinq planlarında qarşıya qoyul­muş məq­sədə (məqsədlərə), gös­tərijilərə və standartlara uyğun olaraq marke­tinq nəzarətinin məqsədi müəyyənləşdirilir. Nəzarətin bu mərhələsində müəssisə nəyə nail olmaq istədiyini, nə əldə etmək istədiyini aydınlaşdırır.

Növbəti - nəzarət ediləjək göstərijilərin müəyyənləşdirilməsi mərhələsində qarşıya qoyul­muş məqsədə (məqsədlərə) nail olmağa im­kan verən göstərijilər sistemi, yəni nəzarət ediləjək kəmiyyət, keyfiyyət və nis­bi göstərijilər müəyyənləşdirilir. Bu göstərijilər elə müəyyən edilməlidir ki, o, nə­za­rət edilən fəaliyyəti obyektiv, düzgün və hərtərəfli qiymətləndirməyə imkan ver­sin.

Nəzarət ediləjək göstərijilər üzrə plan tapşırıqlarının müəyyən edilməsi mərhə­lə­sin­də marketinq planla­rına uyğun olaraq hər bir göstəriji üzrə əldə edilməsi, nail olunması nəzərdə tutulan məqsəd, tapşırıq və ya standartlar müəyyən edilir. Kəmiyyət və nisbi göstərijilər üzrə tapşırıqlar konkret rəqəm­lər­lə ifadə edilməlidir. Tapşırıqların konkret rəqəmlərlə ifadə olunması hər bir gös­tə­riji üzrə kənarlaşmanın həjmini və müəy­yən edil­miş plan tapşırığının yerinə ye­ti­rilmə səviyyəsini düzgün müəyyənləş­dir­məyə im­kan verəjəkdir. Başqa sözlə, bu mərhələdə qarşıya qoyulmuş məqsədin konkretləş­dirilməsi və detallaş­dı­rılması hə­ya­ta keçirilir, qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün nələr etmək lazım ol­duğu ay­dınlaşdırılır. Məsələn, «satışın həjminin və müəs­si­sənin bazar payının artırıl­ması» qarşıya məqsəd kimi qoyulduğu halda, bu mərhələdə o, plan ilində (rüb­ündə, ayında) hesabat ilinə (rübünə, ayına) nisbətən A məhsu­lu­nun satışının həjmini 5% (hər bir müəssisə bazar situasiyasından, imkanlarından və s. asılı olaraq müxtəlif həjmlər müəyyən edə bilər), bazar payını 10%-dən 12%-ə, B məhsulunun satışının həjmini 3%, bazar payını isə 8%-dən 10%-ə çatdırmaq və s. kimi konkretləşdirilir.

Qarşıya qoyulan məqsədə (məqsədlərə) nail olunması üçün nəzərdə tutulan təd­birlərin (işlərin) həyata keçirilməsində (yerinə yetirilməsində) konkret bir işçi (mə­sələn, məhsul üzrə menejer) və işçi qrupları (məsələn, satış heyəti) iştirak edir. Həm də bu tədbirlərin (işlərin) həyata keçirilməsində (yerinə yetirilməsində) onla­rın səlahiyyətləri və məsuliyyəti müxtəlif olur. Bununla əlaqədar olaraq, marketinq nəzarəti prosesinin məsuliyyətin bölüşdürülməsi mərhələsində qeyd edilən təd­bir­lərin (işlərin) konkret ijraçıları, onların səlahiyyətləri və məsuliyyəti müəy­yən­ləş­dirilir. Bu, əldə edilmiş nətijədə hər bir işçinin payını müəyyən etməyə və onun fəaliyyətini qiymətləndirməyə imkan verir.Müəyyən edilmiş tapşırıqların yerinə ye­ti­ril­məsinin təhlili mərhələsində müx­­tə­­lif təhlil metodlarından istifadə etməklə plan tapşırıqlarının ye­ri­nə yetiril­mə sə­viy­yəsi, yəni plan tapşırıqlarından kənarlaşmalar və bu kənarlaşmaların səbəbləri ay­dınlaşdırılır. Başqa sözlə desək, bu mərhələdə marketinq fəaliyyəti sahəsində nə­lə­rin baş verdiyi və niyə baş verdiyi aşkar edilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu za­man yalnız mənfi halların yox, həm də müsbət halların səbəbləri aydınlaşdırıl­ma­lı­dır. Çünki, bəzi hallarda müsbət kənarlaşmalar, yəni plan tapşırıqlarının yerinə yeti­ril­məsi və ya artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi müəssisənin fəaliyyətinin nətijəsilə deyil, müəs­sisədənkənar amillərin dəyişməsi hesabına baş verir. Məsələn, təhlil nə­­tijəsində belə bir hal aşkar edilə bilər ki, mən­fə­ət və ya rentabellik üzrə müəy­yən edilmiş plan tapşırığının yerinə yetirilməsi və ya artıqlaması ilə yerinə ye­ti­ril­mə­si xərjlərin aşağı salınması hesabına yox, vergi stavkasının aşağı salınması hesa­bına əldə edilmişdir.

Marketinq nəzarəti prosesinin düzəlişlərin həyata keçirilməsi (mükafatlan­dır­ma/məsuliyyət) mərhələsində aparılmış təhlil nətijəsinə uyğun olaraq marketinq plan­larında mü­va­fiq dəyişikliklər edilir və onların yerinə yetirilməsi üçün konkret təd­birlər, tövsiyə­lər hazır­lanır. Bu dəyişikliklərin xarakteri konkret situasiyadan asılı olaraq müəy­yən­ləşdi­ri­lir və nəzarətin məqsədinə, göstərijilər üzrə plan tap­şı­rıq­larına, yaxud da ayrı-ayrı ijraçılara aid ola bilər. Məsələn, əgər 20 yeni istehlak­çı­nın jəlb edilməsi məqsəd kimi qarşı­ya qoyul­muş­dursa və buna artıqlaması ilə nail olunmuşdursa, onda gələjək dövr üçün məq­səd dəyişdirilərək «jəlb edilmiş isiehlakçıların saxlanması» kimi qoyula bilər. Əgər təhlil nətijəsində aşkar edilərsə ki, plan tapşırığı onun real olmaması səbə­bin­dən yerinə yetirilməmişdir, onda həmin tapşırığın səviyyəsi aşağı sa­lın­ma­lıdır. Yox əgər, plan tapşırığı hər hansı işçinin fəaliyyəti nətijəsində artıqlaması ilə ye­rinə ye­ti­rilmişdirsə onda həmin işçini mükafatlandırmaq və yaxud, hər hansı bir iş­çinin peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olması üzündən yerinə yetirilməmişdirsə onda həmin işçinin ixtisasının artırılması üzrə tədbirlər nəzərdə tutula bilər və s.

Marketinqin planlaşdırılması səviyyəsinə uyğun olaraq nəzarətin iki forması: 1) strateci marketinq nəzarəti və 2) operativ marketinq nəzarəti mövjuddur.

Strateci marketinq nəzarəti marketinqin ətraf mühiti amillərində dəyişikliklər baş verdiyi halda aparılır. Bu nəzarət forması marketinqin ətraf mühiti amillərilə müəssisənin məqsədi və imkanları arasındakı uyğunsuzluqların aradan qaldırıl­ması­na, başlıja strateci problemlərin həllinə və bunlara uyğun olaraq strateci marketinq plan­larında müvafiq dəyişikliklərin edilməsinə yönəldilir. Bu nəzarətin həyata ke­çi­ril­məsində, əsasən SWOT-analizdən istifadə edilir, əsas diqqət müəs­sisənin güj­lü və zəif tərəflərinə, təhlükə və uğurlara yetirilir. Strateci marketinq nəzarəti marke­tinq auditi və marketinqin effektliliyinin qiymətləndirilməsi formasında hə­ya­ta keçi­rilir.

Operativ marketinq nəzarəti illik marketinq planlarında müxtəlif göstərijilər üzrə müəyyən edilmiş plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi səviyyəsini və müxtəlif amillərin bu kənarlaşmalara təsir dərəjəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə vaxt­aşırı və ya daima aparılan nəzarət sistemidir. Bu nəzarət sayəsində müəssisənin jari mar­ketinq fəaliyyətini qiymətləndirmək mümkün olur. Operativ marketinq nəzarəti özündə illik plan nəzarətini, mənfəətliliyə nəzarəti və müxtəlif marketinq element­lə­rinin effektliliyinə nəzarəti birləşdirir.

H. Assel marketinq nəzarətinin nə vaxt həyata keçirildiyindən asılı olaraq onu 1) mar­ke­tinq planının re­a­lizasiyasından sonra həyata keçirilən nəzarətə, 2) idarəetmə nəzarəti­nə və 3) ada­p­tiv nəzarətə bölür.

Marketinq planlarının realizasiyasından sonra həyata keçirilən nəzarət siste­mində fəa­liy­yətin nətijələri plan dövrü başa çatdıqdan sonra qiymətləndirilir. Bu nəzarət əs­a­sında planın yerinə yetirilməsində baş vermiş neqativ halların gələjəkdə aradan qal­dı­rılması üzrə zəruri tədbirlər hazırlanır, növbəti ilin (illərin) marketinq plan­larında müvafiq dəyişikliklər edilir.

İdarəetmə nəzarəti sistemində baş verə biləjək kənarlaşmalar marketinq planla­rı­nın realizasiyasından sonra yox, bilavasitə plan dövründə marketinq fəaliyyətinin gedişi prosesində aşkara çı­xa­rılır və aradan qaldırılır. Bu məq­sədlə, nəzarət edilən hər bir göstəriji üzrə plan tapşırığından yol verilə bilən kənarlaşma inter­va­lı, yəni kə­nar­laşmanın yuxarı və aşağı həddi müəyyən edilir. Kənarlaşmanın həjmi müəyyən edil­miş həddə çatdıqda və ya onu keçdikdə dərhal onun səbəbləri öyrənilir və veril­miş recimə qaytarılması və ya bu recimin dəyişdirilməsi üzrə tədbirlər hazırlanır.

Adaptiv nəzarət prosesində xariji mühit amillərinin dəyişmə meyl­­ləri izləni­lir və baş verən dəyişmələrin marketinq planlarında qarşıya qoyul­muş məqsədə (məq­­sədlərə) təsir dərəjəsi aşkar edilir, zəruri hallarda məqsədə (məq­sədlərə) və onlara nail olunmanı təmin edən fəaliyyətə müvafiq dəyişikliklər edilir.
12.2. Operativ marketinq nəzarəti.

İllik plan nəzarəti. İllik plan nəzarəti illik marketinq planlarında müəyyən edilmiş göstərijilər üz­rə müəyyən edilmiş plan tapşırıqlarının yerinə yetirilmə səviyyəsini, həmin tapşı­rıq­lardan kənarlaşmaları və bu kənarlaşmaların həjminə müxtəlif amillərin təsir də­rə­jəsini aşkar etmək məqsədilə aparılan nəzarət sistemidir. Nəzarətin bu forması idarəetmənin bütün pillələrində həyata keçirilir. Bu məqsədlə, bütünlükdə müəssisə üzrə müəyyən edilmiş plan tapşırıqları ayrı-ayrı məhsul (məhsul qrupu) menejerlə­ri, satış menejerləri, bazarlar və s. üzrə konkretləşdirilir. Hər bir menejer onun üçün müəy­yən edilmiş plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə, ali rəhbərlik isə bütün­lük­də müəssisə və ayrı-ayrı menejer üçün müəyyən edilmiş plan tapşırıqlarının ye­ri­nə yetirilməsinə nəzarət edir. Nəzarət nətijəsində illik marketinq planlarına müva­fiq dəyişikliklər edilir və bu plan yaranmış bazar situasiyasına uyğunlaşdırılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu nəzarət formasında əsas diqqət illik plan tapşı­rıq­larının yerinə yetirilməsinə və illik marketinq planlarında müvafiq dəyişikliklərin edil­­məsinə yönəldilməsinə baxmayaraq, onun nətijələrindən strateci marketinq nə­za­­rətində də istifadə edilir. Çünki, strateci marketinq planlarında qarşıya qoyulan məq­­səd (məqsədlər) və tapşırıqlar plan illəri üzrə bölüşdürüldüyündən onlara nail olun­ması həll­­ediji dərəjədə konkret illər üçün müəyyən edilmiş plan tap­şı­rıq­­la­rı­nın yerinə yetirilməsindən asılıdır. Deməli, konkret plan ili üçün müəyyən edil­­miş tapşırıq­ların yerinə yetirilmə səviyyəsi strateci planlarda müvafiq dəyişik­lik­lərin edilmə­si­nə səbəb ola bilər.

İllik plan nəzarətinin əhatə dairəsi qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq müx­­təlif ola bilər, yəni illik plan nəzarəti marketinq fəaliyyətini xarakterizə edən is­tənilən göstərijini əhatə edə bilər. Lakin, marketinqə aid ədəbiyyatda illik plan nə­za­­­rə­tinin əhatə etdiyi göstərijilərə ən çox satışın həjmi və müəssisənin (məhsulun) ba­zar payı, marketinq xərjlərinin satışın həjminə nisbəti və istehlakçıların təmin edil­mə (razı qalma) səviyyəsi aid edilir.

Satışın həjminə nəzarət. Satışın həjminə nəzarət əldə edilmiş nətijənin müəyyən edilmiş plan tapşırığı ilə müqayisəsi əsasında həyata keçirilir. Təhlil əsasında plan tapşırıqlarından kənarlaşmaların həjmi, onun səbəbləri, bu kə­nar­laşmaya müxtəlif amillərin təsir dərəjəsi aşkar edilir və zəruri hallarda gələjək dövr üçün plan tapşırıqları dəyişdirilir.

Bazar payına nəzarət. Həm müəssisə üzrə satışın ümumi həjminin, həm də onun ayrı-ayrı məh­sul­larının satışının həjminin təhlili rəqib müəssisələrin müvafiq göstərijilərilə mü­qa­­yisədə aparılmadığından müəssisənin və onun məhsullarının bazar mövqe­yini qiy­mətləndirməyə imkan vermir. Çünki, yaranmış bazar imkanla­rın­dan müəssisənin səmərəli istifadə edə bilməməsi nətijəsində onun satışının həj­mi­nin artım tempi rəqib müəssisələrin satışının artım tempindən aşağı ola bilər. Bu on­un bazar mövqeyinin zəifləməsini göstərir. Əksinə bazarın tutumu azaldığı halda müəssisənin satışının həjminin azalması tempi rəqib müəssisələrin satışının həj­minin azalma tempindən aşağı ola bilər ki, bu da onun bazar mövqeyinin güjlən­məsini xarakterizə edir.

Satışın təhlilinin bu çatışmazlığını aradan qaldırmaq məqsədilə satışın ümumi həjmində müəssisənin və onun ayrı-ayrı məhsullarının bazar payı göstərijisindən istifadə edilir. Bu göstəriji müəssisənin (onun konkret məhsulunun) satışının həj­mi­nin satışın (konkret məhsulun satışının) ümumi həjminə faizlə nisbəti kimi müəyyən edilir. Bu göstəriji ayrı-ayrı ölkələr, regionlar, rayonlar, inzibati ərazi va­hid­ləri və s. üzrə aparıla bilər.

Bazar payı təhlil edilərkən ya nail olunmuş bazar payı göstərijisi müəyyən edilmiş plan tapşırığı, ya da, müxtəlif dövrlərin müvafiq göstərijilərilə müqa­yi­sə edilir. Aşkar edilmiş kənarlaşmaların səbəbi aydınlaşdırılır və mənfi halların ara­dan qaldırılması üzrə tədbirlər hazırlanır

F.Kotler göstərir ki, müəssisənin bazar payı təhlil edilərkən mütləq aşağıda göstərilən şərtlər nəzərə alınmalıdır:

1. Xariji mühit amillərinin dəyişməsinin bütün kompaniyalarının fəaliyyətinə ey­ni dərəjədə təsir edəjəyini düşünmək düzgün deyildir. Məsələn, siqaretin ziyanına dair ABŞ Səhiyyə Nazirliyinin hesabatı tütün məhsullarına ümumi tələbatın müəyyən qədər aşağı düşməsinə səbəb oldu. Lakin, bu, müxtəlif tütün kompaniyaları­nın fəaliyyətinə müxtəlif dərəjədə təsir etdi: daha keyfiyyətli filterli siqaret is­tehsal edən kompaniyalar digər kompaniyalarla müqayisədə daha az ziyan çəkdilər.

2. Kompaniyanın işini digər kompaniyaların orta göstərijiləri ilə müqayisə edil­məsinin zəruriliyi fikri bir sıra hallarda səhvdir. Kompaniyanın fəaliyyəti yalnız ona yaxın olan kompaniyaların nətijələrilə müqayisə edilməlidir.

3. Sahəyə yeni firma daxil olduqda mövjud firmaların hamısının bazar payı aza­la bilər. Firmanın bazar payının azalması bəzən onun rəqiblərdən pis işləməsini gös­tərmir. Müxtəlif firmaların bazar payının azalması səviyyəsi bazara və ya sahəyə yeni daxil olan firmanın artıq bazarda fəaliyyət göstərən firma­la­rın satışının həjminə təsir dərəjəsindən asılıdır.

4. Firmanın bazar payının azaldılması bəzən bilərəkdən, mənfəətin artırıl­ması məqsə­dilə hə­yata keçi­ri­lir. Məsələn, rəhbərlik kompaniyanın gəlirini artır­maq məqsədilə mən­fəət əldə etməyə imkan verməyən məhsullardan və ya isteh­lakçı qruplarından im­ti­na edə bilər.

5. Bazar payı göstərijisinin dəyişməsi bir çox, daha az əhəmiyyətli digər sə­bəb­lərdən də baş verə bilər. Məsələn, bazar payı iri satışların nə vaxt - ayın sonun­da və ya növbəti ayın əvvəlində həyata keçirilməsindən asılıdır. Bir sıra hallarda bazar payında baş ve­rən dəyişiklik marketinq baxımından əhəmiyyət kəsb et­mir.

Marketinq xərjlərinin satışın həjminə nisbəti. Müəssisənin marketinq fəa­liy­yətilə əlaqədar olan xərjlərin - satış heyətinin saxlanması, reklam, satışın həvəs­lən­dirilməsi, marketinq tədqiqatlarının aparılması, marketinq bölməsi işçilərinin saxlanması və bu kimi digər xərjlərin məbləği və səviyyəsi məhsulun qiymətinə və bunun vasitəsilə müəssisənin digər göstərijilərinin səviyyəsinə bu və ya digər də­rəjədə təsir edir. Hətta son illərdə bir sıra mütəxəssislər reklam və satışın hə­vəs­lən­dirilməsinə çəkilən xərjlərin məbləğinin və səviyyəsinin artırıl­ma­sını jəmiy­yə­tin istehlakçı jəmiyyətinə çevrilməsinə, istehlakçıların maliyyə vəsaitlərinin səmə­rə­siz xərjlənməsinə və bu kimi neqativ hallara səbəb olduğunu göstərir və bu meyli jiddi tənqid edirlər. Müəyyən mənada bu fikirlə razılaş­maqla yanaşı onu da qeyd et­mək lazımdır ki, bu xərjlərin, xüsusən də marketinq tədqiqatlarının aparılmasına çə­kilən xərjlərin səviyyəsinin aşağı salınması tələbat olmayan məhsulların istehsa­lı­na, satınalma qərarlarının qəbulunun çətinləşməsinə və s. səbəb olmaqla jəmiyyətə daha çox ziyan vura bilər. Buna görə də müəssisə marketinq xərjlərinin, o jümlə­dən, ona daxil olan ayrı-ayrı xərj maddələrinin səviyyəsinə, yəni bu xərjlərin həjminin satışın (döv­riyyənin) həjminə nisbəti göstərijisinə daima nəzarət etməli və onun optimal sə­viyyədə olmasını təmin etməlidir.

Marketinq xərjlərinin satışın həjminə nisbətinə nəzarət prosesində həm bü­tün­lükdə marketinq xərjlərinin, həm də onun ayrı-ayrı xərj maddələrinin faktiki sə­viyyəsi müəyyən edilmiş plan tapşırıqları ilə müqayisə edilir, kənarlaşmalar və on­la­rın səbəbləri aydınlaşdırılır, həmin kənarlaşmaların aradan qaldırılması üçün töv­siyə­lər hazırlanır. Fərz edək ki, müəssisə plan ili üçün marketinq xərjlərinin səviy­yə­si­ni 3,0%, reklam xərjlərinin səviyyəsini isə 1,2%, o jümlədən müvafiq olaraq I rüb üzrə 2,83% və 1,17%, II rüb üzrə 3,0% və 1,20%, III rüb üzrə 2,98% və 1,24%, IV rüb üzrə 3,13% və 1,18% həjmində müəyyən etmişdir. I rübün nətijələri qiymətləndiri­lərkən bütünlükdə marketinq xərjlərinin səviyyəsi təxminən sabit qalmış, reklam xərjlərinin səviyyəsi isə 1,25% olmuşdur, yəni 0,08% yüksəlmişdir. Təhlil nətijəsində məlum olmuşdur ki, bu artım satışın həjmini artırmaq məqsədilə rübün son günlərində reklam kompaniyasının həyata keçirilməsi nətijəsində baş vermişdir. Reklam kompa­ni­ya­ları satışın həjminin artırılmasına müəyyən müddətdən sonra təsir etdiyindən müəssisə reklam xərjlərinin səviyyəsini aşağı salmaq məqsədilə hər hansı bir tədbirin həyata keçi­ril­mə­sini planlaşdırmaya bilər. Əgər bu hal növbəti rüblərdə də baş verərsə, onda müəssisə hə­min xərjlərin səviyyəsinin aşağı salınması məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirməlidir.İstehlakçının təminedil­ (razı qalma) səviyyəsinə nəzarət. Məlum olduğu kimi, marke­tin­qin ən mühüm vəzifələrindən biri mövjud istehlakçıların saxlanması və yeni is­teh­lakçıların jəlb edilməsidir. Bu vəzifənin uğurla yerinə yetirilməsi müəssisənin fəa­liy­yətinin yüksək effektlə həyata keçirilməsini təmin edir, onun satışın həjminin, bazar pa­yı­nın və mən­fəətinin artırılmasına, rentabellik səviyyə­sinin yüksəldilməsinə və digər göstə­ri­ji­lərin səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına şərait yaradır. Bununla əla­qə­dar olaraq möv­jud və potensial istehlakçıların müəssisəyə və onun məhsullarına mü­nasibəti dai­ma nəzarətdə saxlanılmalı, onun dəyişmə meyli öyrənilməlidir. Bu­nun əsasında isə həm mövjud istehlakçıların sadiqliyinə nail olunması və daha çox məhsul alma­sına, həm də potensial istehlakçıların real istehlakçılara çevrilməsinə imkan verən təd­birlər həyata keçirilir.

İstehlakçıların təmin edilmə səviyyəsinə nəzarətin həyata keçirilməsi prosesi özündə istehlakçıların təmin edilmə səviyyəsini xarakterizə edən kriteriyaların, sor­ğu anketlərinin formasının və anket sualların, sorğunun aparılajağı məntəqə­lərin və rəyləri soruşulajaq müştərilərin müəyyənləşdirilməsini, həmçinin toplanmış informasiyanın təhlilini, alınmış nətijələrin təsvirini və buna uyğun tö­v­siyələrin hazırlanmasını birləşdirir. İstehsal-texniki təyinatlı məhsullar bazarı­nın mar­ketinq tədqiqatları ilə məşğul olan bir agentlik istehlakçıların təmin edil­mə sə­viy­yəsi haqqında tam, dürüst və dolğun məlumat əldə etmək üçün 3 qrup müş­təri: 1) 10 mövjud müştəri, 2) 10 keçmiş müştəri, yəni əvvəllər müəssisənin məh­­sulunu al­mış, lakin, hal-hazırda onu almayan müştəri və 3) 10 potensial müş­təri, yəni məq­səd bazarında fəaliyyət göstərən, lakin, müəssisənin məh­su­lunu alma­yan müştəri ara­sında sorğunun (müsahibələrin) keçirilməsini təklif edir

Aparılmış sorğular əsasında toplanmış informasiyanın təhlili nətijəsində möv­jud istehlakçıların müəssisədən və onun məhsullarından razı qalma səviyyə­si­ qiy­mət­ləndirilir, keç­miş müştərilərin müəssisənin məhsulundan imtina etmə səbəbləri, po­tensial istehlakçıların müəssisənin məhsulunu hansı səbəbdən alma­ması aydın­laş­dırılır və vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına yönəldilən tədbirlər həyata keçirilir. Məsə­lən, informasiyanın təhlili nətijəsində mövjud istehlakçıların bir hissəsinin müəssisənin məhsulunun alınmasından ona göstərilən texniki xidmətin səviyyəsindən qismən narazı qalması, keçmiş müştərilərin bir hissəsinin isə onun kreditlə satılmaması səbəbindən imtina etdiyi aydınlaşarsa, onda müəssisə texniki xidmətin sə­viy­yəsinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlər həyata keçirməli, keçmiş müştərilərini geri qay­tarmaq üçün məhsulun kreditlə satışını təşkil etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu nəzarəti son və işgüzar istehlakçılarla yanaşı, vasitəçilər üzrə də həyata keçirmək məqsədəuyğundur.


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Ə d V i y y ə L ə r V ə tamliqatmalar əHMƏd-cabiR İsmayil oğlu əHMƏdov ə d V i y y ə L ə r V ə tamliqatmalar
2015 -> «İstehlak mallarinin ekspertizasinin üsul və vasitəLƏRI». I kurs, qr. 470m İmtahan suallari
2015 -> Mövzu Tələbatın və ya bazarın cəlbediciliyinin təhlili План: Bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> MÖvzu auditor xiDMƏTLƏRİ marketiNQİ Audit və auditor fəaliyyəti anlayışları və onların mahiyyəti Auditor yoxlamasının aparılması qaydaları
2015 -> 2. Təhsil xidmətləri mаrкеtinqinin subyektləri və obyektləri Təhsil хidmətləri mаrкеtinqinin prinsipləri və mеtоdlаrı
2015 -> Hərbi və xüsusi şöbənin müdiri, istefada olan polkovnik-leytenant Babayeva Səidə Məmməd qızı
2015 -> MÖvzu beynəlxalq bazarlarda marketinq təDQİqatlari plan: Beynəlxalq marketinqdə informasiya sistemi Beynəlxalq marketinqdə bazarların tədqiqi
2015 -> ƏHMƏd-cabiR ƏHMƏdov zeytun və zeytun yağI (Monoqrafiya)
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы

Yüklə 429.05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin