MİLLİ/tabiat parki iŞletmeciLİk sözleşmesi
Yüklə 94.99 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü94.99 Kb.
………………………MİLLİ/TABİAT PARKI

İŞLETMECİLİK SÖZLEŞMESİ

(TASARI)


 1. TARAFLAR
 1. Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman ve Su İşleri Bakanlığı “Bakanlık”, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü “Genel Müdürlük”, Doğa Koruma ve Milli Parklar … Bölge Müdürlüğü “Bölge Müdürlük”, ……………. Milli Park/Şube Müdürlüğü “İdare” ile İhaleye katılan /ihaleyi kazanan ............................................................................................................ adresindeki ............................................................................................................................. firması “İşletmeci” olarak anılacaktır.
 1. SÖZLEŞMEYE KONU YERİN TANIMI
 1.  İli-İlçesi  : ……………………. / ………………….
 1.  Mevkii    : ……………………………… 1.  Adı         : ………………… Milli/Tabiat Parkı 1.  Sahanın Alanı : …………………….. 1. Diğer Yasal Statüler : 1. SÖZLEŞME BEDELİ VE TEMİNATLAR
 1. Sözleşme Bedeli : ……………………….. TL ( İhale sonucu oluşan 1 yıllık işletme bedeli tutarıdır)
 1. Kesin Teminat (%6) : …………………………. TL ( İhale sonucu oluşan sözleşme bedelinin %6’sına tekabül eden tutar) 1. Depozito Teminatı (%25) : …………………………. TL (İhale sonucu oluşan sözleşme bedelinin %25’ine tekabül eden tutar) (Kamu Tüzel Kişiliklerinden İhale Bedelinin %10’u tutarında alınır) 1. SÖZLEŞME KONUSU
 1. Doğa Koruma ve Milli Parklar ……. Bölge Müdürlüğü, ……………. Milli Park/Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından, ……………….. Milli/Tabiat sınırları içerisindeki …………………………………………………………….. sahanın/yapı veya tesislerin işletilmesi işidir.
 1. SÖZLEŞME SÜRESİ
 1. İşletme süresi : Sözleşmenin noterlikçe onaylanmasına müteakiben işletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten başlamak üzere …….. yıldır.
 1. Sözleşme ..........yıldır. İhale şartnamesinin “Özel Hükümler” başlığı altında tanımlanan özel şartların yerine getirilmesi halinde, işletme süresi özel şartların belirtildiği süre kadar uzatılır. İşletme süresinin uzatılması halinde noter onaylı ek sözleşme imzalanır. ( Bu madde yatırım öngörülen ihalelerde yer alacaktır)
 1. TANIMLAR
 1. Uzun Devreli Gelişim Planı(UDGP) : ………………… Milli Parkı/ Tabiat Parkının onaylı Uzun Devreli Gelişme Planıdır. 1. Uygulama(Mevzii)/Koruma Amaçlı İmar Planı: Uzun Devreli Gelişme Planına uygun olarak işletmeci tarafından yaptırılacak olan 1/1000 ölçekli İmar Planıdır. 1. Vaziyet Planı ve Tasarım Projesi; Uzun Devreli Gelişme Planına ve Uygulama(Mevzii)/Koruma Amaçlı İmar Planına uygun olarak işletmeci tarafından ………………… Milli Parkı/ Tabiat Parkında öngörüleri dikkate alarak yaptırılacak olan 1/500 Ölçekli yerleşim vaziyetlerini ve tasarımlarını kapsamaktadır. 1. Peyzaj Projesi : İmar Planı yapılaşma şartları doğrultusunda Halihazır harita üzerine çizilmiş ağaç röleveli Peyzaj Uygulama Projesidir. 1. Uygulama ve Çevre Düzenleme Projeleri: Uzun Devreli Gelişme Planına ve Uygulama(Mevzii) İmar Planına uygun olarak, ………………… Milli Parkı/ Tabiat Parkı, içerisinde tanımlanan yapı ve tesislere ait uygulama projeleri ile detay projeleri (mimari proje, statik proje vs.) kapsar. 1. İş Termin Planı: Projelerin İdare tarafından onaylanmasına müteakiben öngörülen yapı, tesis ve saha düzenlemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin plandır.
 1. İŞLETME BEDELİ
 1. İşletme bedeli yıllık olup, ........yılı işletme bedeli  ihale sözleşmesinin noterlikçe onaylandığı ve İşletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren işletme bedelinin yılın kalan bölümüne oranlanarak ……. yılına mahsus olmak üzere  işletme bedeli bulunacaktır.
 1. Daha sonraki yıllara ait işletme bedeli ise bir önceki yılın işletme bedeli üzerine “Üretici Fiyat Endeksi” (ÜFE) oranında (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim(%) tablosundaki Aralık ayı oranı) artış uygulanarak bulunacaktır. ÜFE oranının geç belli olması halinde peşinat bir önceki yılın işletme bedeli üzerinden tahsil edilir, artış oranı kadar kısım daha sonra tahsil edilir.
 1. İşletmeci, işletme bedelinin haricinde ilave olarak her yıl, yıllık işletme bedelinin %5’i (yüzde beşi) tutarında bir ödemeyi, ağaçlandırma bedeli olarak sözleşme süresince işletme bedeli ödeme dönemlerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ’nın ilgili hesabına yatırır. 1. Sözleşme süresini oluşturan .... yıl içerisinde, şartnamenin “ Ş-Özel Hükümler” başlığı altında yapılması öngörülen ve gelir getirici nitelikteki yapı ve tesislerin tamamlanıp hizmete açılmasını müteakip, hizmete giren gelir getirici nitelikteki yapı ve tesislerin proje inşaat maliyet bedelinin %2,0’si yıllık işletme bedeline ilave edilerek işletme bedeli güncellenecektir. ( Bu madde yatırım öngörülen ihalelerde yer alacaktır)
 1. ÖDEMELER VE ÖDEME PLANI
 1. İlk yıl işletme bedelinin %25‘i peşin olarak tahsil edilecektir.
 1. İşletme bedelinin kalan bölümü ise yılı içerisinde 01 Aralık tarihini geçmemek şartı ile belirlenecek tarihler çerçevesinde eşit 3 taksit olarak tahsil edilecektir. (Belirlenen taksit tarihleri bu madde altında belirtilecektir) 1. İzleyen yılların ödemeleri sözleşme imzalama aşamasında sözleşmeyi imzalayan İdare ile ihale uhdesinde kalan İşletmeci tarafından yılı içerisinde 01 Aralık tarihini geçmemek şartı ile belirlenecek tarihlerde dört eşit miktar taksitle ödenecektir. (Belirlenen taksit tarihleri bu madde altında belirtilecektir) 1. Ödeme günlerinin resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda ödemeler ilk resmi tatilin bitimine takip eden ilk iş günü ödenebilecektir. 1. Bu taksit süreleri ve resmi tatil gününe rastlayan ödeme gününden sonraki ilk iş gününe kadar geçen süreler için ayrıca faiz alınmaz. 1. Taksitlerden birinin gününde ödenmemesi durumunda; DepozitoTeminatı nakde çevrilerek işletmecinin borcu alınır. Bu durum yılda bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. Teminatın idare tarafından taksite karşılık kullanılması durumunda, işletmeci 10 işgünü içinde teminatına karşılık gelen teminat mektubunu yeniler. Taksit ödemelerinde yıl içinde 2. defa ödememe durumu olması halinde kesin teminat gelir kaydedilir, sözleşmesi feshedilir. Ancak İşletmeci tarafından işbu sözleşmede ön görülen normal taksit ödeme tarihinden 10 (on) iş günü öncesinden İdareye yazılı başvuruda bulunulması ve ihaleyi onaylayan ita amirince de uygun görülmesi halinde, 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesi hükümlerine göre belirlenen aylık gecikme zammı peşin ödenmek ve her taksit için bir defa olmak kaydı ile en fazla 30 (otuz) gün verilebilir. Verilen süre sonunda taksitin ödenmemesi fesih sebebidir.
 1. İşletmeci tarafından verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
 1. Kesin teminat; ihale yılını izleyen yıl işletme bedelinin birinci taksitinin ödeme süresi içinde her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen “Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)” oranında (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim(%) tablosundaki Aralık ayı oranı) oranından az olmamak üzere her yıl yeniden arttırılarak belirlenir.
 1. İhale ve sözleşme ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları, noter masrafları ve benzeri giderler ihaleyi kazanan İşletmeciye aittir. 1. Yıllık işletme bedeli artışları sırasında meydana gelen her türlü vergi ve benzeri giderler İşletmeciye aittir.

 2. İşletme bedellerinin ödenmesinde meydana gelecek gecikmelere; her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen  aylık gecikme faizi uygulanır.
 1. TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR
 1. Geçici ve kesin teminat, depozitoya ilişkin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Tedavüldeki Türk Parası,

  b) Bankalar tarafından verilen süresiz limit içi teminat mektupları ( Bu teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 27.maddesine uygun olacaktır ).

       c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvillerdir.

ç) Bankacılık kanununa göre kurulmuş özel finans kurumlarının vereceği teminat mektupları. 1. Kesin Teminatı  : İhale sonucu oluşan sözleşme bedelinin % 6'sıdır.
 1. Depozito Teminatı : Sözleşme bedelinin %25 tutarında; işletmecinin ödemediği işletme bedeli taksitinin tahsilatı ile birlikte işletmeciye teslim edilen yapı ve tesisler ile mal ve malzemelerde meydana gelecek zararlar ile işletmecinin kendisine teslim edilen sahaya yönelik elektrik ve su borcunun ödenmesi maksadı ile alınmaktadır. (Kamu Tüzel Kişiliklerinden İhale Bedelinin %10’u tutarında alınır)
 1. Tüm Teminat Mektupları her yıl başında İşletme Bedeli artış oranında güncellenerek İdareye teslim edilir. Güncellenmiş yeni teminat mektuplarının İdareye teslim edilmesine müteakiben eski Teminat Mektupları İşletmeciye iade edilir.
 1. Tüm teminatlar Banka Teminat Mektubu olarak verilebileceği gibi, işletmecinin nakit olarak vermek istemesi durumunda Kesin Teminat ve Depozito Teminatı tutarı işin/sahanın adı belirtilerek İdarenin bulunduğu ildeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün emanet hesabına yatırılabilir. 1. Her ne suretle olursa olsun, idare'ce alınan teminat 3. şahıs ya da kurumlarca haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
 1. GENEL HÜKÜMLER
 1. İşletmeci; yer teslimi esnasında kendisine tutanakla verilecek olan ve özellikleri belirtilerek kendisine teslim edilen parsel dışında yer işgal edemez, ilave yapamaz, sökemez, şeklini değiştiremez.
 1. Ancak, Uzun Devreli Gelişme Planına uygun olarak hazırlanan avan projede yer alan yapı, tesis ve saha düzenlemeleri ile ilgili olarak plan hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılır. 1. İŞLETMECİ tarafından, değişen şartlara göre yeni tesislerin yapılması istenilir ise Uzun Devreli Gelişim Planı çerçevesinde mevcut proje revize edilerek veya yeni bir proje hazırlanarak, İdarenin uygun görüşleri alınarak, Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra uygulama projelerini hazırlamak zorundadır. Bu projeler; İdarenin uygun görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe onaylanıp, İDARE tarafından ilgili kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra uygulamaya aktarılır. Her türlü plan ve projelerin yapım masrafları ile ruhsatlara ait resmi harçlar İŞLETMECİ tarafından karşılanır. ( Bu madde yatırım öngörülen ihalelerde yer alacaktır) 1. İşletmeci; Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu vb. mer’i mevzuat çerçevesinde belirlenen ya da belirlenecek kurallara uymak zorundadır. 1. İşletmeci; yaptığı bütün ilave yapı, tesis ve ek hizmet ünitelerinin hiçbir kısmı veya parçasını sökmeden, değiştirmeden  sözleşme sonunda eksiksiz olarak idare'ye bırakır. Bu yapılanlara karşılık, ek işletme süresi ve hiç bir bedel talebinde bulunamaz. 1. Söz konusu tesislerin bakım, onarım ve yenilenmesi ile ilgili iş ve işlemler ile ilgili olarak idareye talepte bulunulması ve talebin uygun görülmesi halinde işletmeci tarafından yapılacak olup, bakım onarım giderleri hiçbir şekilde işletme bedelinden mahsup edilemez ve idareden talep edilemez. Bakım, onarım ve yenileme giderleri tamamen işletmeciye aittir. 1. İşletmeci; tesislerin içini ısıtma ve don tehlikesine karşı korunması konusunda gerekli tedbirlerini almak, çevresini aydınlatmak, temizlemek, elektrik, su, gaz, telefon vb. giderlerini eksiksiz olarak ilgili kurumlara ödemek zorundadır.
 1. İşletmeci, sahada bulunan ve sorumlu olduğu tesisi ve çevresindeki müştemilatı kullanır durumda bulundurmak zorundadır. 1. İşletmeci; Mülki amirlikten ve idare'den izin almak, zaman ve gürültü kısıtlamalarına uymak şartı ile hizmet ve faaliyetin gayesine uygun eğlence programı düzenleyebilir. 1. İşletmeci; tesislerde ve sahada çalışan personelin listesini ve sabıka kaydını işe başlattığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içinde idare'ye vermek zorundadır. Tesiste ve sahada çalışanların sigorta ve iş güvenliği İşletmeciye aittir. 1. İŞLETMECİ; Çevre ve insan sağlığı için gerekli ilaçlama çalışmasını yapacak ya da yapılmasını sağlayacaktır. 1. İşletmeci; görevli personeline görevleri ile uyumlu kıyafet giydirmek zorundadır. Tesiste ve sahada çalışanların temizlik şartlarına uygun olarak düzgün kıyafetle ve gerekli ciddiyetle görev yapmaları için işletmeci gerekli tedbirleri alır. 1. İşletmeci, her türlü yapı ve tesisler ile saha genelinin tamamının devamlı olarak temiz tutulmasını sağlayacaktır. Her sezon başında tesislerin ve sahanın genel bakımı ile ünitelerin boya ve badanası ile çevre düzenlemesi yapılacaktır. 1. İşletmeci; kendisine teslim edilen saha ve tesisler ile ilgili her türlü ruhsatı kendisi almak zorundadır. Söz konusu saha ve tesislerle ilgili her türlü ruhsat ve izinlerin verilebilmesi için resmi mercilerin talep edeceği her türlü bilgi, belge ve dokümanlar İdare tarafından temin edilecektir. İdare yukarıda belirtilen işlemler ile ilgili İşletmeciye o işe ait kısıtlı vekaletname verecektir. 1. İşletmeci; genel sahanın ve tesisin günlük, haftalık ve aylık bakımlarını teknik ve hijyenik kurallar çerçevesinde yapmak zorundadır. 1. İşletmeci; çöp bidon ve kutularının içine her gün yeni naylon torba koymak, çöpleri naylon torbalarla toplamak ve ilaçlamak ve toplanan çöpleri kapalı kasalı vasıtalarla belirlenen çöp toplama alanlarına götürmek zorundadır. 1. İşletmeci sahadaki tüm atıklarını toplamak ve fosseptiklerinin vidanjörle çekilmesi ve milli park/tabiat parkı sınırları dışında atık toplama merkezlerine merkezlerine nakletmek ve atığı teslim ettiğine dair belgeyi almakla yükümlüdür. Bu maksatla kullanılan her türlü araç ve gereç işletmeci tarafından temin edilecek ve araç üzerinde sadece milli park logosu kullanılacaktır. 1. İşletmeci Kanunlarda belirlenen ya da daha sonra İdare tarafından belirlenecek kurallara uymak zorundadır. İhaleyi alan işletmecinin üçüncü kişilerle yaşayacağı ilişkilerden doğabilecek sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluk kendisine ait olup, İdare sorumlu tutulamaz. 1. İşletmeci yapacağı tesisler için inşaat ruhsatı almadan inşaata başlayamaz. İşletme Ruhsatı, elektrik, su, kanalizasyon ve benzeri her türlü altyapı sorununu kendisi çözecektir. Bu konularla ilgili olarak idare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ancak, idare saha, yapı ve tesislerle ilgili her türlü ruhsat ve izinlerin verilebilmesi için resmi mercilerin talep edeceği her türlü bilgi, belge ve dokümanlar, elde mevcut ise Bakanlık, Genel Müdürlük ve İdare tarafından temin edilecektir. ( Bu madde yatırım öngörülen ihalelerde yer alacaktır) 1. İşletmeci; kendisine teslim edilen saha içindeki tüm yapı  ve tesislerde, her türlü mal ve can güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bu konuda gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu tedbirler tesis veya sahanın kapalı olduğu saatleri de kapsar. İşletmeci, otoparktaki araçların düzeni ve güveni için bir görevli bulundurmak zorundadır. 1. İşletmeci; tesislerde ilk yardım malzemesi ve sahanın, yerin özelliklerine göre gerekli tıbbi malzemeyi bulundurmak ve tesislerden yararlananlara tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğunda, en yakın sağlık kuruluşuna bildirmek zorundadır. Yıldırım düşmesine karşı paratoner tesisatı kurulur. 1. İşletmeci; tesisler çevresinde ve alanda çıkabilecek yangınlara karşı her türlü tedbirleri almak ve çıkabilecek yangınlarda söndürme çalışmalarına tüm personeli ile birlikte katılmak, il yangın kriz komitesinin bağlı bulunduğu mülki idare amirlerince alınan kararlara uymak zorundadır. Bu tedbirler tesisin kapalı olduğu zamanlarda da saha görevlisi marifeti ile devam ettirilir. Ormanlık alanda işletmeci veya çalışanlarının ihmal ve kusurundan çıktığı tespit edilen yanan saha İşletmeci tarafından tekrar ağaçlandırılır. Bundan dolayı meydana gelecek her türlü zarardan işletmeci sorumludur. 1. İşletmeci; her türlü davet, düğün, konser, şenlik, temsil, tiyatro ve bunun gibi organizasyonlarda ilgili kurumlardan alınması gereken her türlü izni kendisi almak zorunda olup, organizasyonlar esnasında olabilecek her türlü hukuksal sorumluluk işletmeciye aittir. 1. Saha veya yapı ve tesislerde yapılacak tanıtım ve reklam maksatlı profesyonel fotoğraf ve film çekim ücretleri İdare tarafından alınacak olup, İşletmeci sahada yapılmak istenilen profesyonel film, fotoğraf çekimi taleplerini idare’ye yönlendirmek zorundadır ve İdare’nin izni ve bilgisi dışında çekimlere izin veremez. 1. Saha içinde bulunan tüm tesislerden yapılacak olan organizasyonlarda ve ses yayınında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nce belirlenen sınırları aşamaz. 1. Doğal olayların etkisi ile ( su taşkını, heyelan, yangın vb.) veya zaman içerisinde kendiliğinden bozulan ya da yıpranan, işletmecinin sorumluluk alanı içerisinde bulunan her türlü alt ve üst yapının yenilenmesi veya tamiri işletmeciye aittir. 1. İşletmeci; sorumluluğunda bulunan alan içerisindeki yapı ve tesislere yönelik olarak işlev gören her türlü alt yapı ve üst yapının yeraltı ve yer üstünden geçen elektrik ve su hatlarının güveliği bu alanın dışında da olsa işletmecinin sorumluluğundadır. Buralarda yapılacak yenileme veya arızaların giderilmesi de yine işletmeci sorumluluğundadır. 1. Mücbir sebepler dışında, ziyaretçi sayısında azalma olması gibi sebeplerden ötürü İşletmeci herhangi bir hak talebinde (kira indirimi ve işletme süre uzatımı vs.) bulunamaz. 1. İşletmeci tarafından tahsil edilecek giriş ve benzeri ücretler; “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkındaki Yönetmelik” de belirtilen esaslar dahilinde Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaalara bastırılmış bilet ve makbuzlar vasıtasıyla tahsil edilecektir.  Dip koçanlı biletler, adı geçen Yönetmeliğe  uygun olarak, Maliye Bakanlığının amblemi, Firma veya kişinin adı, Vergi Dairesi ve Vergi numarası, il kodu, seri ve sıra no, işletilen sahanın adı ve ücretin çeşidi (giriş ücreti , vasıta ücreti  vb. gibi) ile tahsil edilecek ücret basılı olarak belirtilecek. Tüm bu bilgiler her iki parçada da yer alacaktır. 1. İdare, İşletmeci tarafından hazırlanan ve kullanılan biletler ve makbuzlarla  ilgili herhangi bir usulsüzlük tespit ettiği takdirde, gereği yapılmak üzere Maliye Bakanlığı ilgili birimlerine bildirilir.  İşletmeci; her ay sonu, kullanmış olduğu bilet sayısını İdareye bildirecektir. Bilet kesme işi, yazar kasa ile yapılabilir. Ancak yazar kasa hesap özetlerinin bir nüshası İdareye verilecektir. 1. İşletmeye konu yapı ve tesis ile sahanın bulunduğu ……………… Milli Parkına/Tabiat Parkına resmi görevli olarak gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli görev belgesini ibraz etmek şartı ile bu alanda yer alacak konaklama tesislerinde harcırah kanununda belirlenen bedel karşılığında yararlanabilir. 1. İşletmeye konu yapı ve tesis ile sahanın bulunduğu ……………… Milli Parkına/Tabiat Parkına ziyaret amacı ile gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli ve birinci derece akrabasına bu alanda yapı ve tesisler ile sahada verilecek hizmetlerde %30 indirim uygulanır. 1. İşletmeye konu yapı ve tesis ile sahanın bulunduğu ……………… Milli Parkına/Tabiat Parkına veya Günübirlik Kullanım Alanı/Kamp Alanı girişlerinde her yıl Bakanlıkça onaylanan usul ve esaslar kapsamında giriş ücretleri tarifesi uygulanır. 1. Kapı girişinde milli park alanında yaşayan ve yerleşim yerine milli parktan geçmek zorunda olan yöre halkından ve misafirlerinden, transit geçen yolculardan giriş ücreti alınmayacaktır. Bu maddenin uygulanabilmesi için her türlü teknik ve fiziki çözümleri üretmekle İşletmeci sorumludur. 1. Bilimsel ve orman sevgisini aşılayıcı gezi ve rekreasyon maksatlı sahaya girmek isteyen İlköğretim seviyesinde olan öğrenci ve öğrenci gruplarından idaremize müracaatları ve idarenin onayı alınması halinde giriş ücreti alınmayacaktır. 1. İŞLETMECİ; tesislerde, tesis çevresinde ve sahada “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Levha Talimatı” na uygun olmak ve İDARE’den izin almak koşulu ile ihtiyaç duyulan yerlere tabela koyabilir. 1. Ana Giriş Kapısı ve müştemilatında ve kullanılan tabelalarda sadece Genel Müdürlük ve Milli Park logosu kullanılacaktır. 1. İşletmeci ihaleye konu olan alan içersine idarenin belirleyeceği miktar ve ebatta İngilizce ve Türkçe levhalar koymak zorundadır.  1. İşletmecİ; İdarenin vereceği tanıtım ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtımını yapmak zorundadır. 1. İşletmeci tarafından yılda en az 2 defa yerel ve ulusal ilgi gruplarına yönelik “Korunan Alanlar, Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişimi ve Çevre Konulu” eğitim ve bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilecektir.
 1. ÖZEL HÜKÜMLER
 1. Sahadaki mevcut yapı, tesis ve sahaların kullanılması ve işletilmesine yönelik özel hükümler; ( Bu madde ihaleyi gerçekleştiren birim tarafından ihaleye konu saha, yapı ve tesisin özellikleri göz önünde tutularak doldurulacaktır.)
 1. Uzun Devreli Gelişme Planında öngörülen yapı ve tesisler ile saha düzenlemelerine yönelik plan – proje süreci; ( Bu madde yatırım öngörülen ihalelerde yer alacaktır)


a) İşletmeci tarafından, ihaleye konu sahanın tamamını kapsayacak şekilde alanın 1/1000 ölçekli Halihazır Haritası yer teslimini müteakip 3 ay içerisinde yaptırılacaktır.
b) Halihazır Haritanın onayına müteakiben İşletmeci tarafından, ihaleye konu sahanın tamamını kapsayacak şekilde alanın İmar Planına esas jeolojik etütler yer teslimini müteakip 3 ay içerisinde yaptırılacaktır.

c) İmar Planına esas jeolojik etüt raporlarının onaylanmasına müteakiben İşletmeci tarafından UDGP hedefleri ve ilkeleri, alan kullanım kararları doğrultusunda ihaleye konu sahanın tamamını/imar planı gerektiren kısmını kapsayacak şekilde koruma amaçlı imar planı/Uygulama İmar Planını yer teslimini müteakip 9 ay içerisinde yaptırılacaktır.

d) İşletmeci; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı/Uygulama İmar Planının onaylanmasına müteakiben UDGP’da öngörülen yapı, tesis, saha ve alan düzenlemelerine yönelik 1/500 ve 1/200 ölçekli Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projeleri yer teslimini müteakip 12 (oniki) ay içerisinde hazırlattırılarak Genel Müdürlüğün/Bölge Müdürlüğün onayına sunulacaktır.

e) İşletmeci; Ağaç Röleveli Peyzaj Projelerinin Genel Müdürlükçe/Bölge Müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren alanda yapılacak yapı, tesis ve ünitelerle birlikte saha düzenlemelerine ait uygulama projelerini ve detay projelerini (mimari proje, statik proje vs.), proje maliyet bedelleri işletmeci tarafından, yer teslimini müteakip 16 (onaltı) ay içerisinde yaptırılarak Bölge Müdürlüğüne/Genel Müdürlüğe eksiksiz bir şekilde teslim edecektir.
f) İşletmeci; projelerin İdare tarafından onaylanmasına müteakiben öngörülen yapı, tesis ve saha düzenlemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin “İş Termin Planını” 1(Bir) ay içinde hazırlayarak taahhütname ile birlikte idareye teslim edecektir.

g) İdarenin tasdik süreleri yukarıdaki mezkur süreleri aşamaz.


 1. Projelerin Uygulama Süreci; ( Bu madde yatırım öngörülen ihalelerde yer alacaktır)

a) İşletmeci; Projelerin onay tarihinden başlamak üzere 3 yıl içerisinde İdarece onaylanan projelerin öngörülen yapı ve tesisler ile birlikte peyzaj düzenlemesinin tamamının uygulamasını tamamlayıp işletmeye açacaktır.


b) İşletmeci; a maddesinde belirtilen uygulamaları 5 yıldan daha kısa sürede tamamlayıp işletmeye açması durumunda 5 yıllık sürenin dolmasına beklenmeksizin İşletmecinin talebi üzerine sözleşme süresi İhale Şartnamesinin 103üncü madde belirtilen usul ve esaslar kapsamında İdarece işletme süresi özel şartların belirtildiği süre kadar uzatılır.
c) İşletmeci tarafından İdareye sunulan İş Termin Planının İdare tarafından onaylanmasını takip eden 3 yıl içerisinde İşletmeci tarafından yapımının tamamlanarak işletmeye açılamaması durumunda sözleşme 5nci yıl sonunda sona erdirilecektir.
d) Ancak ara terminlerde her hangi bir aksama olması halinde ve firmanın taahhüdünü yerine getiremeyeceğinin anlaşılması durumunda İdare 5 yılı beklemeden sözleşmeyi fesh eder. 1. YASAKLAR
 1. İşletmeci; idare'nin göstereceği kullanım alanı sınırları dışında tasarrufta bulunamaz.
 1. İşletmeci; tesis içinde ve çevresinde kötü koku yayan, sinek toplayan, sağlığa zararlı olan yiyecek ve içecek satamaz. 1. İşletmeci; çevreye ve çevredeki bitki örtüsüne zarar verici faaliyette bulunamaz. 1. İşletmeci; tesislerde İdareden izin almadan hayvan bulunduramaz, besleyemez. 1. İşletmeci; Aşırı gürültü ve rahatsız edici müzik yayını yapamaz, genel ahlaki değerlere aykırı işletmecilik faaliyetlerinde bulunamaz.
 1. İşletmeciliğini yaptığı alan içinde, kamu ahlakını ve idare'nin itibarını zedeleyici tavır, davranış ve faaliyette bulunamaz. 1. İşletmeci; hiç bir şekilde belgesiz satış yapamaz. 1. İşletmeci; tesise ve alana kesinlikle seyyar ve benzeri satıcıları sokamaz. 1. İşletmeci; sahada mevcut otların biçilmesi dışında; yaralama, budama, kesme, kökleme, yakma vb. şekilde bitki örtüsüne hiç bir müdahalede bulunamaz, yaban hayvanlarına zarar verici faaliyetlerde bulunamaz, bulunulmasına müsaade edemez. 1. İşletmeci; temizlik ve yıkama maksadıyla yapılmış yapı ve tesisler dışında veya açıkta; bulaşık, el, yüz, vücut, araba yıkayamaz ve yıkanmasına izin veremez, mevcut su kaynaklarının kirlenmesine sebep olabilecek faaliyetlerde bulunamaz.
 1. DEVİR VE ORTAK ALMA
 1. Esas olan, işletmecilik süresince, ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişilikler tarafından işletmeciliğin yürütülmesidir.
 1. İşletmeci; söz konusu tesislerin ve sahanın tamamını, bağımsız bölümlerini  veya herhangi bir bölümünü Genel Müdürlükten uygun görüş almadan başkasına devredemez, ortak alamaz ve maksadı dışında kullanamaz. Ancak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İşletmeci olması halinde İdareye karşı sorumlulukları saklı kalmak şartıyla, söz konusu tesislerin bağımsız bölümlerini veya herhangi bir bölümünü %51’lik hissesi kamu tüzel kişiliğine ait 3. şahıslar eliyle işlettirebilir.
 1. Her türlü sözleşme devri, sözleşmeye ortak alma ve hisse devir işlemi, mevcut işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve devir talebinde bulunduğu tarih itibariyle sözleşmeden doğan herhangi bir borcunun olmaması ve İdare ile her hangi idari ve hukuki bir problemin bulunmaması kaydıyla, Genel Müdürlüğün yazılı izni ile yapılabilir.
 1. İşletmecinin sözleşme kurallarına uymaması sebebiyle fesih ihbarının yapılmış olması halinde sözleşmenin devri, sözleşmeye ortak alma veya hisse devri yapılamaz.

 2. Sözleşme devri, sözleşmeye ortak alınması durumunda gerek devir edilecek gerekse ortak edilecek gerçek ve tüzel kişilerde de şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar ve hususlar aynen aranır.
 1. Sözleşmenin imzalandığı tarih esas alınarak 2 (iki) yıl ve sözleşmenin bitiş tarihine 1(bir) yıl kalması durumunda sözleşme devri yapılamaz.
 1. Sözleşmeyi devralacak kişiler, devir tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçmedikçe yeniden devir talebinde bulunamazlar.
 1. Söz konusu işletmeyi devir alacak gerçek veya tüzel kişilik devir edilecek yıldaki yıllık işletme bedelinin %30’una tekabül eden bedeli bir defaya mahsus olmak üzere “Devir Bedeli” olarak sözleşme imzalamadan önce ilgili hesaba yatırmak zorundadır.
 1. Devir işlemi Genel Müdürlükçe uygun bulunan söz konusu saha, yapı ve tesisler için ilk ihaleyi esas teşkil eden şartname ve sözleşmedeki hükümlerde meri mevzuat kapsamında zorunluluk arz eden değişiklikler dışında her hangi bir değişiklik yapılmaksızın Devir eden İşletmeci, Devir alan İşletmeci ve sözleşme imzalamaya yetkili makam arasında noter onaylı “Devir Sözleşmesi” imzalanacaktır.
 1. İdarenin bilgisi dahilinde yapılan ticaret ünvanı ve işletmenin biçimindeki (limited şirketin, anonim şirkete dönüşmesi gibi) değişikliklerde süre aranmayacak ve ayrıca bedel alınmayacaktır.
 1. İlgili Bölge Müdürlüğünce uygun bulunan sözleşmeye ortak alma ve ortak olma işlemi, mevcut işletmecinin ve sözleşmeye ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğin İdare ile her hangi idari ve hukuki bir problemin bulunmaması kaydıyla, Genel Müdürlüğün yazılı izni ile yapılabilir.
 1. Sözleşmeye ortak almak isteyen ve ortak olmak isteyen tüzel kişiliklerde azınlık hisselerinin yazılı muvafakatinin alınması ve ortaklık işlemine yönelik şirket ortakları tarafından şirket kararı alınması zorunludur.
 1. Söz konusu sözleşmeye ortak olacak gerçek veya tüzel kişilik, ortaklık işleminin gerçekleştirileceği yıldaki yıllık işletme bedelinin %30’una tekabül eden bedeli bir defaya mahsus olmak üzere “Ortaklık Bedeli” olarak sözleşme imzalamadan önce ilgili hesaba yatırmak zorundadır.
 1. Sözleşmeye ortaklık işlemi Genel Müdürlükçe uygun bulunan söz konusu saha, yapı ve tesisler için ilk ihaleyi esas teşkil eden şartname ve sözleşmedeki hükümlerde meri mevzuat kapsamında zorunluluk arz eden değişiklikler dışında her hangi bir değişiklik yapılmaksızın Sözleşmeye ortak alan İşletmeci, Sözleşmeye ortak olacak gerçek ve tüzel kişilik ve sözleşme imzalamaya yetkili makam arasında noter onaylı “Ortaklık Sözleşmesi” imzalanacaktır.
 1. Sözleşme süresince, işletmeciliği yürüten tüzel kişiliğin sözleşme tarihindeki hissedarların oranının hiçbir şekilde %51’in altına düşmesine yol açacak hiçbir hisse devrine izin verilmeyecektir.
 1. Sözleşme süresince, işletmeciliği yürüten gerçek ve tüzel kişilik ile ortak girişimlerde ihalenin yapıldığı ve sözleşmenin imzalandığı tarihteki mevcut şirket ortakları arasında yapılacak hisse devrinde süre şartı aranmayacak ve ayrıca bedel alınmayacaktır.
 1. “Sözleşme Devri”, “Sözleşmeye Ortak Alınması” ve “Hisse Devri” işlemlerinin gerçekleştirildiğinin İdare tarafından tespit edilmesi durumunda ihtar ve uyarı yapılmaksızın sözleşme imzalamaya yetkili makam tarafından sözleşme fesh edilerek kesin teminat gelir kaydedilir. 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
 1. Sözleşmenin feshi ;

   1. İşletmecinin taahhüdünden vazgeçmesi,

   2. İşletmecinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi,

   3. İşletme bedeli taksitini belirtilen zamanda ödememesi,

   4. Teminatlarını yıllık olarak belirtilen oranda güncellememesi,

   5. Sözleşme ve şartnamede yasaklanan faaliyetleri yazılı uyarılara rağmen yapmaya devam etmesi,

   6. Yargı kararlarına aykırı davranışta bulunması,

   7. Söz konusu saha/tesiste yüz kızartıcı faaliyetlerin yapılması durumunda sözleşme fesh edilir.
 1. Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birine uyulmaması üzerine, idare'nin en az 10 (on) gün süreli ve sebebi açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir. Fesih İşletmeciye bildirilir.
 1. Fesih tebligatını müteakip işletmeci 10 (on)gün içinde tesisi ve sahayı boşaltmak zorundadır. Gelir kaydedilen kesin teminat İşletmecinin borcuna mahsup edilemez. 1. İşletme süresi sonunda ya da sözleşme şartlarına uyulmaması sebebi ile tesisin ve sahanın boşaltılması istendiğinde işletmeci tesisi ve sahayı hasarsız, elektrik, su, telefon ve benzeri diğer her türlü borçlardan ve işletme bedelinden borçsuz olarak (10) on gün içinde İdare'ye teslim etmek zorundadır. İşletmeci bu sürenin sonunda boşaltmadığı takdirde idare'ce boşalttırılır. 10 (on) günlük idare'ye teslim süresinden boşaltma tarihine kadar geçen her gün için işletmeci  işletme bedelinin her gününe tekabül eden miktarının 3 (üç) katını ceza olarak öder. 1. Bu sürenin sonunda tesisin boşaltılmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri uygulanır. 1. Gerek mukavelenin sona ermesi gerekse fesih suretiyle sonlandırılması halinde alan üzerindeki bütün taşınmaz mallar (yapı ve tesisler) herhangi bedel ödenmeksizin idare adına geçer ve idare malı sayılır. 1. İşletmecinin sözleşme süresi sona ermeden faaliyetini durdurması veya sözleşmenin feshine sebep olması durumunda, yatırmış olduğu bütün taksitler, teminatlar nakde çevrilerek gelir kaydedilir. 1. Sözleşmenin karşılıklı anlaşarak tasfiyesi ise;   1. Ancak tarafların tüzel kişiliklerinin yasal düzenlemeler ile veya yargı kararları ile ortadan kalkması durumunda,

   2. Yargı kararları sonucunda,

   3. Tarafların karşılıklı uzlaşması durumunda, tarafların karşılıklı tasfiye tarihine kadar sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi şartı ile Bakanlık Makamından olur alınarak cezai yaptırım uygulanmaksızın gerçekleştirilebilir. 1. CEZALAR VE TAZMİNATLAR
 1. İşletme süresi sonunda ya da sözleşme şartlarına uyulmaması sebebi ile tesisin ve sahanın boşaltılması istendiğinde işletmeci tesisi ve sahayı hasarsız, elektrik, su, telefon ve benzeri diğer her türlü borçlardan ve işletme bedelinden borçsuz olarak (10) on gün içinde İdare'ye teslim etmek zorundadır. İşletmeci bu sürenin sonunda boşaltmadığı takdirde idare'ce boşalttırılır. 10 (on) günlük idare'ye teslim süresinden boşaltma tarihine kadar geçen her gün için işletmeci  işletme bedelinin her güne tekabül eden miktarının 1 (bir) katını ceza olarak öder. Bu sürenin sonunda tesisin boşaltılmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri uygulanır. 1. İşletme bedellerinin ödenmesinde meydana gelecek gecikmelere; her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen aylık gecikme faizi uygulanır. 1. HUKUKİ HÜKÜMLER VE İHTİLAFLAR
 1. İŞLETMECİ’nin vermiş olduğu adrese yapılacak her türlü tebligat postaya verildiği günü takip eden yedi (7) nci günde kendisine yapılmış sayılır. Tebligatların ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İDARE mesul tutulamaz. Adres değişikliğinin on (10) gün içinde İDARE’ye bildirilmesi zorunludur. 1. Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, harp ve İDARE’nin sebebiyet verdiği haller ile 3ncü şahıslar tarafından İdare aleyhine açılan davalara yönelik yargı kararları mücbir sebep sayılır. 1. Mücbir sebepler oluşmadan şartlar aynen uygulanır. Süre uzatımı verilemez. 1. İŞLETMECİ ile üçüncü şahıslar arasından çıkabilecek ihtilaflar İDARE’yi ilgilendirmez. 1. Sözleşme süresi sonunda tesis boşaltılmadan ve bütün borçları ödenmeden kesin teminat,güvence bedeli ve depozitoya ait teminat mektupları çözülmez. 1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre çözümlenir. 1. Bu sözleşmenin uygulanmasından dolayı doğabilecek ihtilafların çözümünde ………………………. Mahkemeleri yetkilidir. 1. Bu sözleşme .............................. noterliğinde 3 nüsha olarak düzenlenip, imzalanmıştır.

İşletmeci (Müteahhit) İdare


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə