Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! Rəyçi: «Kövsər Bank» asc-nin
Yüklə 1.43 Mb.
səhifə6/22
tarix23.02.2016
ölçüsü1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

İkincisi isə kreditin hansı məqsədə verilməsidir. Klassik banklarda bu prinsip mənfəət gətirmək şüarı üzərində qurulur. İslam dini isə bunu qadağan edir. Yəni pulun harada istifadə olunacağı əvvəlcədən bilinməlidir. Çünki şəriət bəzi sahələrə (qumar, donuz əti, pornobiznes və s) investisiya qoyulmasını qadağan edir ki, həmin sahələrin inkişafını zəiflətisin və yox etsin.

6. Murabaha prinsipi ilə “pulun pul gətirməsi” qabiliyyəti arasında fərq
Bəzən həyata belə bir sualla rastlaşırıq ki, murabaha ilə əmanət gəliri arasında nə fərq vardır?. Və yaxud onlar eyni əməliyyatlardır. Bəziləri tacir vasitəçi kimi əmtəə alıb üzərinə əlavə pul qoyub mənfəət əldə edirsə, bank da pul alıb (əmanətə qəbul edib) üzərinə əlavə pul (faiz) qoyub mənfəət əldə edir. Hətta bəzi “ağıllılar” bir az da irəli gedib, bunlar arasında fərq yoxdur ki, hər ikisi də alış-verişdir. Uca Allah bu xüsusda buyurur. ..........Bunların belə olmaları: “Alış-veriş də sələm kimi şeydir”-dedikləri üzündəndir. Halbuki Allah satışı halal, sələm (faiz) almağı isə haram etmişdir........... (Əl-Bəqərə surəsi /275). Düzdür onlar arasında oxşarlıq vardır. Ona görə də bu mövzuya aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bildiyimiz kimi murabaha prinsipi bankın təsərrüfat subyektindən aldığı əmtənin üzərinə əlavə dəyər (qiymət əlavəsi) edərək kreditə satılmasına əsaslanır. Bu zaman bankın tacir kimi vasitəçilik fəaliyyətinə görə əldə etdiyi mənfəət məhsulun üzərinə qoyulan dəyərdir. Tacir vasitəçilik fəaliyyətindən gəlir əldə etdiyi kimi, bank da vasitəçilik fəaliyyətindən gəlir əldə edir. Bank bu zaman “tacir sifətində” çıxış edir.
Məhsulun Son Qiyməti (SQ) = Məhsulun Qiyməti (M)+Bankın Qiymət Əlavəsi (Ə)
SQ=M+Ə
Klassik banklar əmanətləri faiz əsasında cəlb edib, onun üzərinə müəyyən faiz əlavə edirlər. Qısaca olaraq
Əmanətçinin Son Pulu (SP)= Depozitə Qoyulan Pul (D)+Bankın Faiz Əlavəsi (F)
SP = D+F


 1. Pulun pul yaratma (və ya pul gətirməsi və ya faiz) qabiliyyəti.

Birincisi məhsul əmtəədir, ancaq pul mübadilə vasitəsidir. Deməli əmtəə əsas, pul isə törəmədir. Pul heç vaxt real dəyəri əks etdirə bilməz. İnsanlar üçün isə əsas məhsulun faydalılığıdır. Məsələn, təsəvvür edin pul yoxdur, ancaq məhsul vardır. Məhsul insanların yaşaması üçün əsas şərtdir. Bunun əksini düşünək. Yəni pul var, amma məhsul yoxdur. Bu zaman pulun əhəmiyyəti sıfra bərabərdir. Xüsusilə inflyasiya şəraitində. Məsələn I dünya müharibəsində uduzan Almaniyada pul o qədər dəyərsizləşir ki, hətta pulu sobalarda yandırırdılar. İslam qanunları gəlir əldə etməni dəstəkləsə də, faiz gəlirlərini qadağan etməsini onunla izah edir ki, bu cür fəaliyyət məhsul yaradılmasında iştirak etmir və sərvəti artırmır. Pul banka faiz əsasında əmanəti şəklində qoyularsa o nominal dəyər qazanır. Bu isə pulun süni surətdə artımıdır. Ancaq pul o zaman real dəyər qazanır ki, bilavasitə istehsalda və investisiyada iştirak etdikdə real dəyər yaradır, yəni gəlir gətirir. Şəriət ikinciyə icazə verir. Başqa sözlə İslam müddət baxımından mal alqı-satqısını halal, pul alqı-satqısını isə haram qılmışdır.


 1. İkincisi bank tərəfindən onun üzərinə qoyulan faizlə qiymət əlavəsi arasında kəskin fərq vardır.

Qiymət kateqoriyası ilə faiz arasına kəskin fərq vardır. Məsələn, qiymətdə tərəddüdlər (artıb-azalma) qısamüddətli dövrdə baş verirsə, banklarda bu uzunmüddətli dövrdə baş verir.

Bəzən görürsən ki, başqa bir sual meydana çıxır. Görəsən nə üçün pul pul yarada biməz, onun səbəbi nədir?. Və yaxud onun mənfi nəticələri nədir?. Bunun üçün sadə bir misal çəkək.Misal: Başqa şərtlər sabit qaldıqda fərz edək ki, bazarda bir alıcıya 9 kq miqdarında ət təklif edilir. Alıcının pulu da 18 manatdır. Onda 1 kq ət=2 manat olar. Həm də bu bərabərlik mütənasiblik şəkildə artır. İndi isə fərz edək ki, təklif 12 kq olur. Alıcı da pulu banka faiz qazanmaq üçün əmanətə qoyur və 6 manat əlavə pul qazanır. Onda 12 kq ət=24 manat olur. Sual olunur ki, 3 kq ət artırsa manat da 6 manat artmalıdır. Ancaq faktiki olaraq artmır. Yəni bu bərabərlik 12 kq ət X manat (18 manatX manat24 manat) şəklində olur. Ancaq “formal” olaraq pul təklifinin 24 manat olduğu bildirilir. Ancaq faktiki olaraq bu rəqəm 24-dən az olur. Buna görə də tələb-təklif tarazlığı pozulur. Nəticədə qiymətlər qalxır və inflyasiya baş verir.mənbəə: Islamic Banking in Italy:Regulatory issues Mohamad Bakkar. 2008
C.M.Keynsin faiz nəzəriyyəsi. C.M.Keynsə görə faiz dərəcəsi bilavasitə dövrüyyədəki pulun kəmiyyətindən asılıdır. Göründüyü kimi faizin məbləği tədavüldəki pulların kəmiyyəti ilə tərs mütənasibdir.Yəni pul təklifi artanda faiz dərəcəsi aşağı düşür və yaxud əksinə. Keynsin faiz nəzəriyyəsinin mərkəzində faiz normasının aşağı salınması tələbi durur. O göstərir ki, əgər faiz dərəcəsi yüksəkdirsə sahibkarların mənfəəti ondan yüksək deyilsə, onda onlar öz likvid prinsipinə əsasən, öz vəsaitlərini istehsala deyil, banklara yönəldəcəklər. Əgər faiz dərəcəsi aşağıdırsa onda onda pul şəklindəki real kapitallar istehsal sektoruna yönəldiləcək. Göründüyü kimi Keyns faizsiz sistemə çox yaxın bir mövqeydə olmuşdur.

Fəsil 3

Faizsiz İslam Bankları (FİB) və onların müasir dövrdə vəziyyəti
1. Faizsiz İslam Banklarının (FİB) əməliyyatları

və onların funksiyaları

Müxtəlif ölkə və regionlarda faizsiz bankçılıq xidmətləri müxtəlifdir, yəni, bu və ya digər məhsul və xidmətlərə daha çox üstünlük verilir:

- Pul qoyuluşu və ticarət xidmətləri: Cənubi Afrika, Rusiya, Orta Şərq, Cənub – şərqi Asiya və Avropa ölkələrinin çoxu.

- qiymətli kağızlar və investisiya fondları vasitəçiliyi: Avstraliya, ABŞ, İngiltərə və Almaniya.

İnvestisiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün banklar əməliyyatlar aparırlar. Bankların apardığı əməliyyatlar 2 qrupa bölünür: • Fondlar toplama fəaliyyətləri (passiv əməliyyatlar)

 • Fondlardan istifadə fəaliyyətləri (aktiv əməliyyatlar)

Aktiv əməliyyatlar mənfəət əldə etmək üçün bankların öz xüsusi vəsaitlərində və cəlb olunmuş vəsaitlərdən istifadə etməsi deməkdir. Passiv əməliyyatlar banklar tərəfindən vəsaitlərin cəlb olunması və onun resurslarının formalaşması üzrə əməliyyatlardır.FAİZSİZ BANKLAR
Mənbə əsası

Fond istifadəsi 1. Birləşmə hesabları

Gəlir və zərərə qoşulma müqaviləsidir.

Mudaraba əməliyyatları
Murabaha


əməliyyataları


Müşərəkə əməliyyatları

 1. Cari və Əmanət Hesabları
Lizinq əməliyyatları


Digər əməliyyatlar


Fondlar toplama fəaliyyətləri

Faizsiz bankların ən vacib funksiyası klassik banklarda olduğu kimi fərdlərdən vəsait toplayıb istehsal sahələrinə yönəltməkdir. Klassik banklar bu funksiyalarını xalqdan aşağı faizlə topladıqları depozitləri daha yuksək faizlə istehsalçılara verməklə yerinə yetirirlər. Kreditə görə aldıqları faiz ilə depozitə görə ödədikləri faiz arasındakı fərq onların əsas gəlir mənbəyidir. Bu bankların depozit sahiblərilə olan münasibətlərində depozit sahibi alacaqlı, bank isə borclu olur. İstehsalçılarla olan münasibətlərində isə bank alacaqlı, istehsalçı isə borclu olur. Hər iki münasibətdə də borclu alacaqlıya əsas məbləğlə bərabər faiz də ödəməlidir. Faizsiz banklarda isə faiz münasibətlərinə yol verilmir. Buna görə də faizsiz bankların vəsait sahibləriylə və istehsalçılarla olan münasibətlərində borclu – alacaqlı münasibəti yoxdur. Faizsiz bankın hər ikisiylə də münasibətlərində şəriklilik prinsipi var. Bankdan borc alan adam yeni bir iş qurmaq məqsədilə aldığı borcu əməliyyatın nəticəsindən asılı olaraq geri qaytarır. Faizsiz banklar aktiv investisiya əməliyyatları həyata keçirmək məqsədi ilə tələb olunan resursları aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırırlar: 1. xüsusi vəsaitlər

 2. tələb olunanadək vəsaitlər və ya cari hesablar

 3. investisiya (iştirak) hesabları

Faizsiz banklar ilə klassik bank sistemi nə aktiv, nə də passiv əməliyyatlarına görə heç vaxt üzləşmədikləri üçün onlar hər cür rəqabətdən uzaqdırlar. İslam bank sistemi yardım xarakterli kreditləşməyə üstünlük verdiyi üçün onun mahiyyəti tamamilə klassik bank sistemindəki vəsaitə görə faizin əldə olunması prinsipindən fərqləndiyindən bunların iqtisadi həyatda oynadığı rollar da tamamilə müxtəlifdir.

Banklar təsərrüfat subyektlərindən cari hesablar, iştirak hesabları və xüsusi fondlar “səbəti” və ya investisiya hesabları və veksel butaxılışı istiqamətdə fondlar toplayırlar:Cari Hesablar: Bu bankın faizsiz və ya nə cür olursa olsun qoyulan əmanəti mənfəətsiz ödəməyi mütləq öhdəsinə götürdüyü hesabdır. Müddətinə görə müəyyən qruplara ayrılan əmanətlər “əmanət səbətlərinı” təşkil edir. Onların qiymətləndirilməsi 30, 60, 90 və ya 1 il müddətinə ola bilər. Bu hesablar istənildiyində əmanətin qismən və tamamilə geri alınması hüququ verən, əvəzində hesab sahibinə qoyduğu sərmayə əlavə gəlir və digər ad altında bir əvəz ödənməyən fondların əmələ gəldiyi hesablardır. Müddətsiz olması şərti ilə əmanət istənildiyi vaxt qismən və ya tamamilə geri alına bilər. Qoyduğu sərmayə əlavə faiz, qazanc və digər haqq ödənməz. Klassik banklarda açılan müddətsiz əmanət hesabların faizsiz bankların cari hesabların müddətsiz əmanətlərdən tək fərqi hesablara banklarda cüzi də olsa faiz ödənməsidir. Lakin əmanətlərə müəyyən hədiyyələr, stimullaşdırıcı vasitələrin ödənilməsinə icazə verilir. Cari hesabların rekvizitləri aşağıdakılardır.

 1. Hesab sahibinin adı və ünvanı, 

 2. Hesab açılan bankın (şöbənin) kod nömrəsi və bankın adı, 

 3. Hesabın açılış tarixi ilə hesab ve hesab nömrəsi,

 4. Banka görə bu hesablara mənfəət payı və sair gəlir ödənməyəcəyi haqqında razılıq, 

 5. Hesabın tələb edilən anda çəkilə biləcəyi.

İştirak (əmanət) Hesabları:

Bu hesablar “gəlir və zərərə iştirak hesabı” qarşılığında qoyulan fondların bankların istifadə etməsindən meydana gələcək gəlir və ya zərərə qatılma yekununu verən, qarşılığında hesab sahibinə əvvəlcədən müəyyən etilmiş faiz, qazanc və digər ad altında bir hüquq verməyən, ayrıca sərmayənin eyni ilə geri qayıtmasına zəmanət verilməyən fondların əmələ gəldiyi hesablardır. Əmanət hesablarının xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır. • kiçik əmanətlər (məbləğlər) toplanılır

 • istənilən vaxt vəsait sahibi tərəfindən geri alına bilir

 • bu hesablarda olan vəsaitlərlə kiçik layihələr maliyyələşdirilir

 • hesab sahibinə bank müəyyən imtiyazlar verir

Bu hesabın sahibinin qarşısına bank üç yoldan birini qoyur:

 1. ya əmanət hesabı gəlir-zərərə şərikli olmaq üçün investisiya hesabına keçirilir

 2. bu hesabın bir hissəsi investsiya hesabına, digər hissəsi isə vəsait sahibinin ehtiyacı olduğu zaman geri almaq üçün əmanət hesabına köçürülür.

 3. ya da bankın zəmanəti altında qalır və heç bir mənfəət gətirməyən əmanət hesabına köçürülür

İştirak Hesablarının Xüsusiyyətləri: Hesab sahibinə əvvəlcədən faiz, qazanc və digər ad altında bir hüququ gətirməz. Hesabların tətbiqindən əmələ gələn gəlir və zərəri paylaşırlar. Qoyduğu sərmayənin geri ödənməsinə zəmanət verilməz. İştirak hesabları müddətli olaraq açılır. İştirak hesabları, bu hesablardan istifadə müqabilində fondlar sonda əldə edilən gəlir və ya zərərin bölüşdürüldüyü, zərər edilməsi müqabilində qoyulan sərmayənən geri ödənilməsinin zəmanəti edilmədiyi hesablardır.

İştirak Hesablarından Vaxtından Əvvəl Pulun Götürülməsi: Hesablardan xəbər vermək şərti ilə vaxtından əvvəl pul geri götürülə bilər. Vaxtından əvvəl çəkilən hesabın qazancı hesab sahibinə verilməz, yəni digər iştirakçılara paylaşılır.

İştirak Hesablarının Bağlanması: Hesabın bağlanması dedikdə hesab sahibinin tələb edəbiləcəyi məbləğ, hesabın vaxtının bitdiyi gündəki vahid-hesab dəyəri qədərdir. Vahid-hesab dəyəri, banka müəyyən bir müddət ilə qoyulan məbləğin; digər iştirakçıların zərər göstərməsi halında zərər, gəlir göstərməsi vəziyyətində də gəlir üzərinə gəlir. Bunu riyazi şəkildə aşağıdakı kimi göstərə bilərik.
D = P – Z
və yaxud
D = P – G

D - vahid-hesab dəyəri

P - qoyulan pul

Z - zərər

G - gəlir

İştirak Hesablarında Gəlirin (Zərərin) Bölüşdürülməsi: Hesabda hesab sahibləri arasında gəlirin (zərərin) bölgüsündə 3 üsuldan istifadə edilir. Bunlar dəyər ölçüləri adlanır. Aşağıda şərh edilənlər yalnız gəlir üzərində izah ediləcək.

 1. Vahid Dəyər (V)

 2. Hesab Dəyəri (H)

 3. Vahid Hesab Dəyəri (VH)

Vahid Dəyər

Hesablarda baş verən dəyişikliyi göstərir, gəlir-zərərin inkişafını əks etdirir. Vahid dəyər dedikdə qoyulan pulların bir mərkəzdə (vahiddə) toplanması nəzərdə tutulur. Məsələn fərz edək ki, bankda müəyyən bir hesabda 1000, 800, 600 manat miqdarında üç müştəri tərəfindən hesab açılmışdır. O halda vahid dəyər 2400 (1000+800+600) manat edər. Fondun gəlir əldə etməsi halında vahid dəyər yüksəlir, zərər etməsi halında isə azalır. Vahid dəyərin yüksəkliliyi fondun rentabelliyini göstərir. Bu fondların hesablanması bir gündən bir ilə qədər ola bilər. Müştərilərin sayını birdən n-ə qədər olduğunu fərz etsək, onda riyazi şəkildə aşağıdakı kimi olacaq.


V=1+2+3....n
Hesab Dəyəri

İştirak hesabı fondlarına qoyulan pul insanların bu fonda mövcud qatılma nisbətidir. Fonda hesabı olan şəxslərin hesab dəyərlərinin ayrı-ayrı cəmi “hesab dəyərlərinin cəmi” adlanır. Bu hesab pul əlavə edilməklə dəyəri artan, geri alındıqca azalan bir əmsaldır. Hesab dəyəri bankın investisiya fəaliyyətindən sonra mövcud aktivlərin cəminin mövcud hesab dəyərlərinə bölünməsi ilə tapılar. Başqa sözlə ilə qoyulan pulun hesab dəyəri həmin vaxt mövcud olan vahid dəyərə bölünərək alınır. Bu əmsal gəlir-zərərə qatılma sənədində göstərilir və hər hesaba pul qoyulduğu ya da geri alındığı halda sənəd üzərində yeni hesab dəyəri yazılır. Məsələn fərz edək ki, bankda müəyyən bir hesabda 1000, 800, 600 manat miqdarında üç subyekt tərəfindən hesab açılmışdır. (cəmi 2400 manat edər). Bank iqtisadi fəaliyyətindən digər şərtlər sabit qaldıada sonra əldə edilən gəlir 300 manat olmuşdur. Bu halda əldə edilən edilən gəlir hər bir fərd üçün 1125, 900, 675 manat olacaq. Yəni 2700:2400=1.125 manat edər. Başqa sözlə 1.125x1000/800/600.


H=G/V
V- vahid dəyər

G- iqtisadi fəaliyyətdən sonrakı mövcud olan aktivlər

H- hesab dəyər

Vahid-Hesab Dəyəri

Vahid-Hesab Dəyəri-vahid dəyər ilə hesab dəyərinin bir-birinə vurulması ilə alınır. Hesabın açıldığı gündəki vahid-hesab dəyəri, boş hesabın özünə bərabər olur. Fondun istifadəsi sonunda gəlir əldə edildiyində vahid dəyər yüksəldiyinə görə bu yeni vahid dəyərin, hesab dəyəri ilə vurulması nəticəsində alınan yeni vahid-hesab dəyəri, fond sahibinin müddəti sonunda sahib olacağı məbləği yəni qoyduğu pul artımını (mənfəəti) göstərir.VH=VxH
Xüsusi Fondlar “Səbəti” və ya investisiya hesabları

Bank tərəfindən müddəti qəti təsbit edilmiş hesablardır. Yəni əmanətçilər həmin müddət ərzində heç bir halda öz vəsaitlərini tələb edə bilməzlər. Bu “səbət”dən əsasən uzunmüddətli investisiya fəaliyyətində və ya öz səmərəsini müəyyən müddətdən sonra verən fəaliyyətdə istifadə edilir. Xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: • vəsait sahibləri hesaba qoyulan pullar miqdarı və müddətinə görə gəlir-zərərdən paya malikdirlər

 • vəsait sahibləri bankın investisya fəaliyyətinə şərik olurlar

 • bu hesablar mudaraba müqaviləsinə əsasən açılır

Veksel buraxılışı. Vəsaitlərin toplanmasının digər bir yolu da banklar tərəfindən veksellərin buraxılmasıdır. Bank bu vekselləri müəyyən müddət sonra satıldığı qiymətdən baha alır. Veksel buraxılışı ilə bank müvəqqəti olaraq vəsait cəlb edərək, onu istehsalata qoyur. Adətən veksellər nominaldan aşağı qiymətə yerləşdirilir və alınanda nominal qiymətlər ilə alınır.
Fondlardan istifadə fəaliyyətləri

Ümumiyyətlə, faizsiz banklar tərəfindən ehtiyacı olan əhaliyə verilən pulun iki növü vardır: 1. Sosial məqsədli borclar;

 2. İşlə əlaqədar verilən kreditlər.

Birinci qrup (sosial məqsədli) borclar təbii fəlakətlərin vurduğu zərəri aradan qaldırmaq üçün, xəstəlik, təhsil, evlənmə və s. zamanı insanlaraverilir.

İkinci qrup (işlə əlaqədar) verilən vəsait isə layihələrin həyata keçirilməsi, xammal və yarımfabrikatların alınması və s. həyata kecirilməsi üçün verilir. Bu kreditlərdən faiz və yaxud hər hansı bir adla mənfəət güdülmür. Borcun ödənilməsi hissə-hissə həyata keçirilir. Əgər hər hansı bir obyektiv səbəbdən dolayı borclu borcunu ödəyə bilməsə, onda bunun əvəzini bankın zəkat fondundan ödənilir. Ümumiyyətlə fondlardan istifadə kreditlər (nəğd və ya qeyri-nəğd) və digər bankçılıq xidmətləri olmaqla iki qrupa ayırmaq olar.

 1. Nəğd kreditlər: Banklar real (istehsal) sektoru maliyyələşdirməsində istifadə edirlər və aşağıdakı istiqamətlərdə ola bilər.

  • Təşkilati-Maliyyə Dəstəyi: Bu zaman bank müəssisənin ehtiyac duyduğu müxtəlif əmtəələri, daşınmaz və xidmət əvəzini müəssisənin adından satıcıya ödəyir. Bu müəssisənin borclandırılması əməliyyatıdır.

  • Fərdi Maliyyə Dəstəyi: Bu kreditləşmə fərdi ehtiyaclar üçün alıcıların satıcıdan aldıqları mal və ya xidmət əvəzinin bank tərəfindən ödənilməsini (istehlak kreditini) nəzərdə tutur.

  • Gəlir-Zərər Ortaqlıq İnvestisiyası:

 2. Qeyri-nəğd Kreditlər:

 • Akredetivlər

 • Zəmanətlər

 • Və digər

 1. Digər Bankçılıq Xidmətləri: ÖFQ faizin iştirak etmədiyi hər cür bankçılıq fəaliyyətləri həyata keçirirlər və onlar aşağıdakılardır.

 • Cari hesablar üzrə

 • Kredit kartı ixrac etmək

 • Səyahət çeki vermək

 • Spot deviz alış-satışını həyata keçirmək

 • Ölkə daxili və ölkə xarici transfer əməliyyatlarını həyata keçirmək

 • Mübadilə xidmətləri göstərmək

 • Kassa xidmətləri təqdim etmək

 • Sığorta xidmətləri təqdim etmək

İslam bankçılıq sisteminin əsaslarını qısa formada qrafik şəklində aşağıdakı kimi ümumiləşdirə bilərik.İslam qanunun əsaslarına və ənənələrinə dayanan bankçılıq xidmətləri təklif edir.


İslam BankıSərmayə


Məhdud məsuliyyətli ortaqlıq davranışı içində müvəqqəti olaraq iqtisadi vahidlər tərəfindən banka verilən fondlar


İslam bankının qurucularının qoyduğu sərmayə və ya xüsusi kapital


Hesablar

İslam cari

hesabları

İslam iştirak

hesabları

Xüsusi fondlar “səbəti”


Bu bankların üstünlükləri aşağıdakılardır.  1. Vasitəçi bir qurum kimi fəaliyyəti

  2. Etimada əsaslanan qurum kimi fəaliyyəti

  3. Fəaliyyətlərinin imtiyaza dayanması

  4. Faizsiz fəaliyyətdən istifadə

İslam banklarının funksiyaları aşağıdakılardır.

 1. Fondların toplanması

 2. Fondların dağıtımı

 3. Kredit pulların buraxılması

 4. Hesablaşma-ödəmə funksiyası

 5. Ortaqlığa əsaslanan qiymətli kağızların buraxılması funksiyası

 6. Və s. funksiyalar

Faizsiz bankların ortaqlıq prinsipinə əsaslanan -birinci iki funksiyasının həyata keçirilməsi- sxemi təxminən aşağıdakı kimidir.


Sərmayəyə ehtiyacı olan obyektlər. Fond çatışmamazlığı olan fiziki və hüquqi şəxlərdir.Sərmayəni təklif edən subyektlər. Fond artıqlığı olan fiziki və hüquqi şəxlərdir.

Faizsiz Bank fond təklif edənlə fonda ehtiyacı olan arasında vasitəçi qurumdur.


Bank tərəfindən investisiya qoyuluşu və nəticənin alınması


Ortaqlıq prinsipiİslamiyyətdə risk sərmayəsi (venture capital) də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu haqqda qarşıdakı mövzuların birində ətraflı və geniş məlumat veriləcək. Banklar öz funksiyalarını həyata keçirərkən risklərə məruz qala bilərlər ki, bu zaman risklərin idarə edilməsi zərurəti meydana çıxır. Risk baş verməsini istəmədiyimiz nəyinsə baş verməsi ehtimalıdır. Risklər həmişə mövcuddur və ondan heç vaxt qaçmaq mümkün deyildir. Sadəcə bu riskləri maksimum dərəcədə azaltmaq olar. Bunun üçün risklərin idarəedilməsi vacib şərtdir. Banklara təsir edən risklər aşağıdakılardır: 1. Maliyyə

 2. Əməliyyat (daxili sistemlər və texnologiya)

 3. Biznes (ümumi mühüt, hüquqi və qanuni)

 4. Hadisə (siyasi və bank böhranları)

Cari hesablar xüsusi ilə kredit və investisiya risklərini idarə etmək və onların üzərində nəzarəti həyata keçirmək məqsədi ilə İslam bankları tərəfindən CAMEL adlı bank risklərinin qiymətləndirilməsi üçün xüsusi sistem işlənib hazırlanmışdır.

 • Capital=sərmayə

 • Assets=aktivlər

 • Managment=menecment

 • Earnings=gəlirlilik

 • Liquidity=likvidlik

Bu sistem bankların murabaha əməliyyataları istisna olmaqla bütün maliyyələşmələrdə kredit və investisiya risklərinin idarə olunması zamanı tətbiq olunur. Qeyd edək ki, banklar təqribən adətən əldə edilən mənfəətin 80% hesab sahiblərinə iştirak nisbətlərinə görə dağıdılır, 20%-i isə qurum payı olaraq ayrılır. Bu nisbətlər rəqabətdən çox asılıdır. Bu banklar faizə dayanıqlı vasitələrdən (interest-free), ticarət (trade-related) və sərmayə bağlantılı  (equity related) və əxlaqa uyğun olaraq investisiya (ethical investments) alətlərdən istifadə məqsədilə qurulmuşdur.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə