Mehriban Əliyeva Səlahəddin Xəlilov
Yüklə 1.5 Mb.
səhifə11/11
tarix22.02.2016
ölçüsü1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
İlham Əliyev. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki çıxışından. “Azərbaycan” qəzeti, 3 no­yabr 2009-cu il.

9 Mehriban Əliyeva. “Mədəniyyətlərarası dialoqda qa­dın­la­rın rolunun genişlən­mə­­si” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq fo­rum­da çıxışı. “Azərbaycan” qəzeti, 11 iyun 2008-ci il.

10 Илщам Ялийев. Ялят-Газымяммяд автомобил йолунун тян­тя­няли ачылыш мярасиминдя нитги. – «Ипяк Йолу» ъурналы, 2004, №1, сящ. 3.

11 Ж.Липовецки. “Эра пустоты. Эссе о современном индивидуа­лиз­ме”. Санкт-Петербург”. 2001. стр. 127.

12 Бах: И.Р.Григулевич. Инквизиция. М., Полиздат, 1985; Генри Чарльз Ли. История инквизиции в средние века. Смоленск, «Русич», 2002.

13 А.Имангулийева. Йени яряб ядябиййаты корифейляри, сящ.166.

14 Йеня орада, сящ 167.

15 А.Имангулийева. Йени яряб ядябиййаты корифейляри, сящ.167.

16 С.Хантингтон. Столкновение цивилизаций. М., Пер. с англ., «АСТ», 2003, стр. 90-91

17 Ж.Яфгани. Сечилмиш ясярляри. (Тяртиб едяни – профессор Шамил Гурбанов), Б., 1998, сящ. 33

18Бах: А.Имангулийева. Йени яряб ядябиййаты кори­фей­ляри, сящ. 13.

19 Щейдяр Ялийев. Мцстягиллик йолу. Бакы, «Азярбайжан Универси­тети», 1997, сящ. 81.

20 И.Г.Гердер. Идеи к философии истории челове­чества. М. 1977, стр. 494.

21 Ж.Яфгани. Эюстярилян ясяр. сящ. 31.

22 М.Я.Сабир. Щопщопнамя. II жилд. Б., Минаря, 2000, сящ. 5

23 Ж.Яфгани. Эюстярилян ясяр. сящ. 30.

24 Йеня орада, сящ. 32.

25 С.Хялилов. Елми-техники тярягги: бу эцн вя сабащ. Б., Азярняшр. 1988, сящ. 125-126.

26 Бах: К.Ясперс. Философская автобиография. – Запад­ная филосо­фия: итоги тысятилетия, Бишкек, 1997, стр. 80.

27 Щейдяр Ялийев. Ìöñòÿãèëëèê éîëó, Б., 1997, ñÿù. 48.

28 И.И.Лукашук. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000, стр. 78.

29 Holm H., Sorencen G. Whose world order: Uneven globalization and the end of the Cold War. – Boulder: Westiview Press, 1995, p.1.

30 Albrow M. Globalization, Knowledge and Society. – London: Sage,1990. p.8.

31 Robertson R. Globalization: social theory and global culture. – London: Sage, 1992. p. 81.

32 Giddens A. The consequences of modernity. – Cam­bridge: Polity Press, 1990. p. 55-78.

33 Ibid, p. 175.

34 Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. Под редакцией Делягина М.Г. – Москва: Инфра, 2000, стр. 138-139.

35 Holton R.J. Globalization and the nation-state. – Hong Kong, 1998. p. 52.

36 Dunning J.H. The Globalization of Business. –London: Routledge, 1993. p. 107.

37 Holton R.J. Globalization and the nation-state. – Hong Kong, 1998,. p. 61.

38 Данилов А.Н. Социология власти: теория и практика глобализма. – Минск: Университетское, 2001, стр. 321.

39 Brandt W. North-South : A Programme for Survival: The Report of the Independent Commission on International Development Issues. – London: Pan, 1980. p. 32.

40 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – Москва, 2003, стр. 34.

41 Steiner H.J. and Alston P. International human rights in context law, politics, morals. – Oxford: Clarendon Press, 1996. p. 1136.

42 Smith A.D. Theories of nationalism. – London: Duck­worth, 1971. p.153.

43 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – Москва: Спарк, 2000, стр. 26.

44 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – Москва: Спарк, 2000, стр. 23.

45 Тураев В.А. Глобальные вызовы человечеству. – Москва: Логос, 2002, стр. 38.

46 Held D. Democracy and the global order. – Cambridge: Polity Press, 1995. p. 96.

47 Held D. Democracy and the global order. – Cambridge: Polity Press, 1995. p.97-98.

48 Holton R.J. Globalization and the nation-state. – Hong Kong, 1998. p.90-91.

49 Hurrell A. International political theory and the global environment. International Relations Theory Today. Edited by Ken Booth and Steve Smith. – Cambridge: Polity Press, 1995. p.136-137.

50 Holton R.J. Globalization and the nation-state. – Hong Kong, 1998. p.108.

51 Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя поли­тика? К дипломатии для XXI века. – Москва, 2002, стр. 259.

52 К.Маркс и Ф.Энгельс, Сочинения, т. 12, стр. 4

53 Альфред Вебер. Избранное: Кризис европейской культуры. Санкт-Петербург, 1999, стр. 248.

54 Тоффлер Алвин. Цчцнжц дальа. «Алтын китаблар». 1981, сящ. 28.

55 Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное об­щество. Опыт социального прогнозирования. Перевод с ан­глий­ского. М.: Academia, 1999.

56 Бах: Мануэль Кастельс. Информационная эпоха. М. 2000.

57 Йеня орада, сящ. 28-29.

58 Френсис Фукуяма. Великий разрыв. М. 2003, стр. 356-357.

59 Оппенгеймер П. Наука и культура. - В сб.: Наука и человечество, М., 1964, стр. 53

60 S.Xəlilov. Terror haqqında düşüncələr // “Azərbaycan” qəzeti, 12 oktyabr, 2001-ci il.

61 C.Angelo Corlett. Terrorism. A Philosophical Analysis. Kluwer Academic Publishers. 2003. p. 48.

62 İlham Əliyev. AŞPA-da çıxış. Strasburq, 25 sentyabr, 2001-ci il // Sivilizasiya və terror. Bakı, 2002, səh. 17.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə