Kommunikatsioon
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə9/26
tarix27.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26


ERIALA VALIKAINED


KOR7027

METOODIKA SEMINAR

Maht 4 EAP

Orienteeriv kontakt-tundide maht: 24


Õppesemester: S2

E

Eesmärk

Kujundada eeldused teadmiste ning vahendatud kogemuste toel eduka magistritöö metoodika põhjendatud valikuks ning praktiliseks andmekogumiseks ja andmeanalüüsiks.

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)Magistritöö uurimisülesande väljatöötamine, sellele sobiva andmekogumis- ja analüüsimetoodika valik. Andmekogumisinstrumendi ja analüüsiplaani väljatöötamine.
Pilootintervjuude läbiviimine. Provisoorne andmeanalüüs.

Õpiväljundid

Suutlikkus (sh kohased teadmised, oskused ja hoiakud) iseseisvalt koostada magistritöö empiirilist kava
Sh
Suutlikkus tuvastada realistlik ning teaduspõhine uurimisprobleem
Oskus valida põhjendatud uurimismetoodika
Oskus töötada välja asjakohane andmekogumisinstrument
Oskus viia läbi pilootintervjuud või provisoorne andmeanalüüs
Valmisolek magistritöö koostamiseks ning sellekohase uurimistöö teostamiseks

Hindamismeetodid

Kursuse hinde aluseks on hinnang magistritöö kava empiirilise osale (sh metoodika sobivus uurimisprobleemi ja –ülesannetega ning väljatöötatud andmekogumis- ja analüüsiplaani põhjendatus ja asjakohasus).

Õppejõud

Esta Kaal, MSc

Ingliskeelne nimetus

Seminar of Research Methods

Eeldusaine

KOR7001 - Andmekogumismetoodikad

Kohustuslik kirjandus

Töö oma magistritöö teema teoreetilise osa kirjanduse ja ülevaate loomine varasematest sarnasel teemal tehtud uurimus- ja teadustöödest.

Asenduskirjandus

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)Esitatakse personaalselt vastavalt magistritöö teemale.
AKJ7127

KOMMUNIKATSIOONIÕIGUS

Maht 4 EAP

Orienteeriv kontakt-tundide maht: 24


Õppesemester: K

E

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on:
• anda ülevaade kommunikatsioonivaldkonda kuuluvate tegevusalade õiguslikust regulatsioonist ja seda valdkonda puudutavate juriidiliste distsipliinide aktuaalsetest küsimustest;
• kujundada valmisolek ja eeldused töötamaks edukalt kommunikatsiooni alal seda puudutavate õigusaktide ja heade tavade raamistikus ning suutlikkus mõista kommunikatsiooni rakendusi reguleerivaid norme ja lahendada kommunikatsiooni valdkonna õigusliku sisuga küsimusi;
• anda üldine praktiline oskus ajakohaste õigusaktide ja kohtulahendite leidmiseks ning nende funktsionaalseks lugemiseks;
• luua eeldused kommunikatsiooni õigusruumi arendamiseks.

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)Tutvustatakse õiguskorra üldist süsteemi. Tutvustatakse andmekogusid, mis koondavad õigusakte, eelnõusid ja kohtulahendeid ning õpetatakse neid andmekogusid kasutama.
Käsitletakse kommunikatsioonivaldkonda kuuluvate tegevuste puutumust õigusega, s.o. kommunikatsioonivaldkonna õiguslikult relevantse osa määratlemine ja õiguslikult relevantsete tegevuste jagunemine erinevate õigusvaldkondade kohaldumisaladesse. Käsitletakse õiguse ja eetika vahekorda ning kommunikatsioonivaldkonda kuuluvate tegevusalade (sh reklaam, PR, ajakirjandus) eneseregulatsiooni ja selle avaldumisvorme.
Käsitletakse kommunikatsioonivaldkonda kuuluvaid tegevusalasid reguleerivate õigusaktide sisu ja omavahelisi seoseid (sh Eesti Vabariigi põhiseadus, reklaamiseadus, isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus, keeleseadus, autoriõiguse seadus, tarbijakaitseseadus, lastekaitse seadus, võlaõigusseadus, konkurentsiseadus, elektroonilise side seadus, karistusseadustik). Seejuures selgitatakse ka Euroopa Liidu õiguse olemust ja selle seoseid siseriiklike kommunikatsioonivaldkonda puudutavate õigusaktidega.
Lahendatakse ning analüüsitakse erinevaid kaasusi, mis on kas kohtupraktikas ja halduspraktikas reaalselt kajastunud või hüpoteetilised.

Iseseisev töö.Töö kohustusliku kirjanduse ja õppejõu poolt kursuse käigus nimetatavate õigusaktide, kohtulahendite ja täiendava kirjandusega. Ettevalmistus seminarideks (loeng-seminarideks) vastavalt programmile ja õppejõu poolt antud ülesannetele. Õppejõu poolt antud ülesannete, sh kaasusülesannete, iseseisev või rühmatööna lahendamine. Üks referaat õppejõu poolt aine kursuseprogrammis nimetataval teemal. Eksamiks valmistumine.
Iseseisva töö käigus omandab üliõpilane mh esmased oskused õigusalase sisuga küsimuste lahendamiseks vajaliku teabe leidmiseks ning lihtsamate õigusalaste küsimuste iseseisvaks lahendamiseks.

Õpiväljundid

Kursuse läbinud üliõpilane:
¤ tunneb kommunikatsiooni praktikat reguleerivaid õigusakte ja kirjapandud tavasid ning oskab vastavaid ajakohaseid infoallikaid leida ja kasutada;
¤ oskab analüüsida ja hinnata kommunikatsiooni valdkonnaga seonduvaid õigusalaseid küsimusi ja kaasusi;
¤ oskab identifitseerida ja vältida õigusaktidest ja kirjapandud tavadest tulenevaid võimalikke probleeme ning pakkuda lahendusi;
¤ omab valmisolekut käsitletud teemadel väidelda, rakendades asjakohaseid argumente ning kohast terminoloogiat.

Hindamismeetodid

Kirjalik eksam

Õppejõud

Aare Kruuser (juhtiv õppejõud) MA; Teele Lember, MA

Ingliskeelne nimetus

Legal Aspects of Communication

Eeldusaine

-

Kohustuslik kirjandus

Kursuse läbimiseks eesti keeles:
1. Narits, Raul. Õiguse entsüklopeedia. Tallinn: Juura, 2007. (Õppejõu poolt viidatud leheküljed.)
2. Männiko, Mari. Õigus privaatsusele ja andmekaitse. Tallinn: Juura, 2011. (Õppejõu poolt viidatud leheküljed.)
3. Kingisepp, Margus. Tarbijakaitseõigus Euroopa Liidus ja Eestis. Kohila: Hagen-Nord, 2010. (Õppejõu poolt viidatud leheküljed.)
4. Saaremäel-Stoilov, Katrin. Eksitava reklaami mõiste Eesti, Euroopa Ühenduse ja Saksa õiguses. Juridica 2001 nr IX.
5. Varul, Paul. Kull, Irene. Kõve, Villu. Käerdi, Martin. Võlaõigusseadus I-III. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2006, 2007, 2009. (Õppejõu poolt viidatud leheküljed.)
6. Kurisoo, Kairi. Kaur, Viive, Ant, Pirjo. Intellektuaalne omand. Tallinn: Äripäev, 2009. (Õppejõu poolt viidatud leheküljed.)
7. Frolov, Rene. Keelatud koostöö ettevõtjate vahel. Euroopa Ühenduse õigus ja Eesti konkurentsiõigus. Juridica 2003 nr VI.
8. Õppejõu poolt kursuse käi

Asenduskirjandus

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)Kursuse läbimiseks eesti keeles:
Lisaks kohustuslikule kirjandusele ka õppejõu poolt viidatud õigusaktide eelnõude seletuskirjad. Loenguslaidid.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə