Kommunikatsioon
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə3/26
tarix27.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
PSP7005

SAAVUTUSMOTIVATSIOON JA KÄITUMINE

Maht 4 EAP

Orienteeriv kontakt-tundide maht: 28


Õppesemester: S

E

Eesmärk

Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmisi saavutusmotivatsioonist ja sellega seotud konstruktidest, nende arengulistest iseärasustest ja arengut mõjutavatest teguritest.

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)Olulisemad motivatsiooni-alased konstruktid (saavutusmotivatsioon, õpikäitumine, saavutused, tulemusele vs meisterlikkusele orienteeritus, väline ja sisemine motiveerimine, võistlus, huvid, enesetõhusus jm) ja teoreetilised käsitlused.
2. Saavutusmotivatsiooni ja õpikäitumise arengulised iseärasused (alates väikelapseeast kuni täiskasvanueani) ja arengut mõjutavad tegurid. Erilist tähelepanu pööratakse keskkondlikele teguritele (nt kasvatusviisidele, õpetamismeetoditele), mis soodustavad või takistavad adaptiivse motivatsiooni ja käitumise arengut ning seeläbi ka akadeemilist ja isiksuslikku arengut. Tutvustatakse nii mujal maailmas kui Eestis läbi viidud uurimusi.

Iseseisvad tööd:


Kirjalik ülevaade ühest motivatsiooni-alasest probleemist.

Õpiväljundid

Omab ülevaadet kaasaegsetest saavutusmotivatsiooni ja õpikäitumise teooriatest;
Teab saavutusmotivatsiooni ja õpikäitumise arengulisi iseärasusi;
Teab olulisemaid faktoreid, mis mõjutavad motivatsiooni arengut ning õpimiskäitumist ning on võimeline hindama nende positiivset ja negatiivset mõju;
Mõistab motivatsiooni, õpikäitumise ja akadeemilise ning isiksuse arengu vahelisi seoseid

Hindamismeetodid

Kodutöö ja test

Õppejõud

Prof. Eve Kikas, Ph.D

Ingliskeelne nimetus

Achievement Motivation and Behaviour

Eeldusaine

-

Kohustuslik kirjandus

Peatükid raamatust Elliott, A., Dweck, C. (2007). Handbook of competence and motivation, Guilford Press.
Artiklid ajakirjadest (antakse loengutes).

Asenduskirjandus

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes, (2010). (Toimetanud E. Kikas). Tartu: EV Haridus-ja Teadusministeerium.
Teised peatükid raamatust Elliott, A., Dweck, C. (2007). Handbook of competence and motivation, Guilford Press.PSO7106

ORGANISATSIOONITEOORIA

Maht 4 EAP

Orienteeriv kontakt-tundide maht: 28


Õppesemester: K1

E

Eesmärk

Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised organisatsioonide olemusest, organisatsiooniteooria põhimõistetest ning peamistest seisukohtadest, organisatsiooni toimimisest, erinevatest vormidest ning organisatsioonide analüüsiks kasutatavatest vahenditest.

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)Organisatsiooni mõiste. Organisatsiooniteooriteooria olemus. Modernistlikud, interpretatiivsed ja postmodernistlikud käsitlused organisatsioonist. Organisatsiooni uurimise ajalugu ja erinevad paradigmad. Organisatsiooni uuringute interdistsiplinaarsus. Organisatsioon kui avatud süsteem. Organisatsiooni sise- ja väliskeskkond. Tegevuskeskkonna keerukus ja muutlikkus, keskkonna määramatus ja selle allikad. Organisatsiooni ja keskkonna suhete erinevad käsitlused: situatiivsed teooriad; mehhaanilised ja orgaanilised organisatsioonid. Organisatsiooni sotsiaalne vastutus. Sotsiaalse struktuuri kujundamine. Formaalne ja mitteformaalne struktuur. Erinevad organisatsiooni ülesehituse (struktuuri) võimalused. Tehnoloogia käsitlus organisatsiooniteoorias. Tehnoloogia mõju sotsiaalsele struktuurile ja sellele vastavad koordinatsioonimehhanismid. Organisatsiooni füüsilise struktuuri elemendid: geograafiline (asukoht), ruumiline (ehitused), sisekujundus (stiil).
Otsustamise mudalid organisatsioonis. Organisatsiooni kultuuri olemus, elemendid ja mõju organisatsiooni toimimisele. Organisatsiooni kultuuri seosed tegevuskeskkonna ja –valdkonnaga. Erinevad organisatsioonikultuuride mudelid. Organisatsioonikultuur ja rahvuskultuur. Organisatsiooni eetika. Organisatsiooni elutsüklid. Organisatsiooni tekkimise ja kasvu mudelid. Organisatsioonilised patoloogiad. Üliõpilased koostavad grupitööna analüüsi konkreetsest organisatsioonist.

Õpiväljundid

Üliõpilane:
1) Teab olulisemaid organisatsiooniteooria koolkondi ja oskab nende seisukohti kriitiliselt hinnata;
2) Mõistab organisatsiooniteooria olemust ning seoseid organisatsioonikäitumise ja juhtimisega;
3) Oskab hinnata organisatsiooni ja seal toimuvaid põhiprotsesse ning keskkonna mõju nendele;
4) Oskab analüüsida organisatsiooni struktuuri ning selle seoseid kasutatavate tehnoloogiate ning organisatsioonikultuuriga;
5) Omab ülevaadet organisatsiooni analüüsiks kasutatavatest vahenditest.

Hindamismeetodid

Kodutöö, eksam.

Õppejõud

Antek Kasemaa, MA

Ingliskeelne nimetus

Organization Theory

Eeldusaine

-

Kohustuslik kirjandus

Roots, H. (2006). Loenguid organisatsiooniteooriast. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.
Roots, H. (2002). Organisatsioonikultuuri tüübid. Tallinn: Sisekaitseakadeemia;
Hatch, M. J, Cunliffe, A. L. (2006); Organization Theory, Oxford University Press (või mõni varasem väljaanne).

Asenduskirjandus

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)Alas, R. (2002). Muudatuste juhtimine ja õppiv organisatsioon. Tallinn, Külim.
Roots, H. (2004). Eesti bürokraatia järjepidevus ja uuenemine. Teine, täiendatud trükk. Tallinn, Sisekaitseakadeemia Kirjastus.
Valk, A. (2003). Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris. Tallinn, Sisekaitseakadeemia Kirjastus.
Üksvärav, R. (2004). Organisatsioon ja juhtimine. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn, Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.
Siimon, A. & Vadi, M. (1999). Organisatsioon ja organisatsioonikultuur. Tartu Ülikooli kirjastus.
Siimon, A. (2005). Organisatsiooniõpetus. Tartu Ülikooli kirjastus.
Jones, R. G. (1995). Organizational Theory. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.
Vadi, M. (2000). Organisatsioonikäitumine. Tartu Ülikooli Kirjastus;
Price, J. L. (1997). Handbook of organizational measurement. Department of Sociology, University of Iowa City, USA.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə