Kommunikatsioon
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə23/26
tarix27.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26KOA7009

MEEDIA JA KOGUKOND

Maht 3 EAP

Orienteeriv kontakt-tundide maht: 18


Õppesemester: S 1

A

Eesmärk

Tutvustada kollektiivse identiteedi mõistet ja eri koolkondade identiteedikäsitlust, analüüsida „meie“ ja „teiste“ jaotust osana identiteedikujundamisest, käsitleda meedia rolli kollektiivsete identiteetide loomisel tänapäeva maailmas, teooriaid rahvusliku identiteedi kujun(da)emise kohta ja meedia tähtsust nendega seoses.

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)Tegu on magistriprogrammi kursusega, mis käsitleb meedia rolli kollektiivsete identiteetide kujundamisel tänapäeva maailmas. Kursuse sooritamiseks peab üliõpilane osalema loengutes ja lugema õppekirjandust.

Õpiväljundid

Üliõpilane omab ülevaadet ühiskonna toimimise mehhanismidest identiteediteooriate valguses ning oskab kriitiliselt hinnata meedia osa identiteetide konstrueerimises.

Üliõpilane oskab käsitleda „meie“ ja „teiste“ problemaatikat, oskab analüüsida meedia rolli kollektiivsete identiteetide kujundamisel tänapäeva maailmas (meedia ühendajana ja eristajana), omab teadmisi eri koolkondade käsitluste kohta rahvusliku identiteedi ja meedia suhetest.Hindamismeetodid

Kirjalik eksam

Õppejõud

Sigrid Kaasik-Krogerus, MA.

Ingliskeelne nimetus

Media and Collective Identities

Eeldusaine

-

Kohustuslik kirjandus

Hall, Stuart ja Du Gay, Paul „Questions of Cultural Identity“

Benedict Anderson „Imagined Communities“

Michael Billig „Banal Nationalism“


Asenduskirjandus

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)Sabina Mihelj „Media Nations“

Madianou, Mirca „Mediating the nation: news, audiences and the politics of identity“

Roosvall, Anna ja Salovaara-Moring, Inka „Communicating the nation. National Topogrpahies of Global Media Landscapes“

KOA7010

MEEDIA, POPULAARKULTUUR JA SUGU

Maht 4 EAP

Orienteeriv kontakttundide maht: 24

Õppesemester: K

A

Eesmärk:

Õppida analüüsima meediat kui olulist ühiskonna institutsiooni, kus toodetakse ja taastoodetakse mehelikkuse ja naiselikkuse stereotüüpe ning kinnistatakse arusaamu soorollidest

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)Kursus annab arusaama meediast kui kultuuri valdkonnast ja institutsioonist, kus toodetakse ja taastoodetakse arusaamu soorollidest ja ühiskonna soosüsteemi.

Käsitletakse feministliku meediakriitika ja –uurimuse ajalugu. (radikaalne, liberaalne, sotsialistlik(marksistlik) ja postmodernistlik feministlik meediakriitika) Vaadeldakse meediakujutise (representatsioonide) seaduspärasusi soo aspektist; naiste ja meeste kujutamise erinevusi meedias, levinumaid (universaalseid) tendentse; soo konstrueerimist tekstis ja telepildis: teksti ja visuaali analüüs. Käsitletakse uudistediskursust ja eri zhanre ja formaate soo aspektist (populaarkultuuriajakirjad, naiste- ja meesteajakirjad, seep ja action)

Analüüsitakse ajakirjanduslikku organisatsiooni soo aspektist: naiste ja meeste karjäär ajakirjanduses, võrdõiguslikkuse poliitika võimalikkusest ajakirjandusorganisatsioonis.

Iseseisva tööna tehakse grupitööna ajakirjandusliku portree analüüs või reklaami/telesaate lõigu analüüs soo aspektist;

Tehakse etteantud teemal (teksti põhjal) referaat grupitööna ja esitatakse see auditoorselt


Õpimeetodid


Auditoorne töö, iseseisev töö teksti/telepildi/reklaami analüüsil, referaat grupitööna ja selle esitamine auditoorselt

Õpiväljundid

Üliõpilane oskab kriitiliselt hinnata meedia osa ühiskonna soosüsteemi (soorollide) püsimises

Üliõpilane oskab identifitseerida, hinnata ja kriitiliselt analüüsida praktilise ajakirjanduse ja meediakommunikatsiooni soolisuse problemaatikat, tuginedes sugu ja soolisust käsitlevatele teoreetilistele lähtekohtadele

Üliõpilane oskab sookriitiliselt lugeda meediatekste ja analüüsida meediadiskursust soo aspektist

Üliõpilane kasutab asjakohaselt erialast terminoloogiatHindamine:


referaat õppejõuga kokkulepitud materjalist, teksti/teleklipi/reklaami analüüs

Vastutav õppejõud:

Barbi Pilvre PhD, Priit Hõbemägi

Ingliskeelne nimetus:

Media, Popular Culture and Gender

Eeldusaine:

-

Kohustuslik kirjandus:

Sissejuhatus soouuringutesse. Tartu Ülikool, 2011.

McQuail, Denis. McQuaili sissejuhatus massikommunikatsiooniteooriatesse, lk. 73, 92, 242-244, 278. Tartu 2003.

Sugu telepildis. Tartu Ülikool, 2004

http://www.tlu.ee/rasimat/telesugu/sugutelepildis.php

Pilvre, B. 2003. Kes räägib teleekraanil? Naised meedia kõverpeeglis. Akadeemia, 9. lk. 1981-2000, olemas ka raamatus Sugu telepildis.

Strinati, D. 2001. Sissejuhatus populaarkultuuri teooriatesse. Tallinn.Global Media Monitoring Project 1995-2010. www.whomakesthenews.org

Valitud peatükke rmt.-st Andy Bennett, Barry Schank, Jason Toynbee. The Popular Music Studies Reader. http://books.google.ee/books/about/The_Popular_Music_Studies_Reader.html?id=yNkc0St7YeYC&redir_esc=yAsenduskirjandus:

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)Barbi Pilvre. Naiste meediarepresentatioon Eesti ühiskonna ja kultuuri kontekstis. Doktoritöö. Tartu Ülikool, 2011. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17921/pilvre_barbi.pdf?sequence=1

McQuail, Denis. McQuaili sissejuhatus massikommunikatsiooniteooriatesse, lk. 73, 92, 242-244, 278. Tartu 2003.Screening Gender 2000. www.yle.fi/gender

Pilvre, B. 2003. Kes räägib teleekraanil? Naised meedia kõverpeeglis. Akadeemia, 9. lk. 1981-2000, olemas ka raamatus Sugu telepildis.

Vejiola, A. 2000. Armastus on parim uudis I-IV. (Seebiooperitest). Sirp, 18. august - 15. september

( www.sirp.ee)Media in (Re)distribution of power. Projekti raportid www.medijuprojekts.lv

Zoonen, van, L. 1994. Feminist Media Studies. London: Sage Publications.

Gough-Yates, A. 2003. Understanding Women´s Magazines. London: Routledge.

Images of women in the media. 1999. Report on existing research in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Macdonalds, M. Representing Women. Myths of Femininity in the Popular Media. Edward Arnold, London, New York 1995

De Bruin, Ross, K (eds.). Gender and Newsroom Cultures. Identities at Work. Hampton Press, Cresscill, New Jersey, 2004.

Williamson, Judith. Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising. London, 1978.


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə