Kamran əLİyev əDƏBİyyat tariXİNƏ Bİr baxiş baki – 2013 amea folkor İnstitutu Elmi Şurasının
Yüklə 2.34 Mb.
səhifə17/17
tarix23.02.2016
ölçüsü2.34 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

MÜNDƏRİCAT
XIX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI

M.F.Axundov və geopolitika ...3

Hacı Qara obrazı «Təmsilat»ın bədii sistemində.......... .14

A.Bakıxanovun ədəbi irsi .24

Qüdrətli zəka sahibi .29
XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI

M. Şahtaxtlı: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz .33

Mirzə Cəlil müdrikliyi .43

Şərqi oyadan zəng səsləri .49

Jurnalın təbriz nömrələri .52

M.Ə.Sabirin poetik sistemində bədii sözün təkamülü .57

Şərqin böyük mütəffəkiri .69

Böyük sənətin hikməti .74

Sənətkarın şəxsiyyəti .80

Unudulmaz anların hekayəti .82

Ədəb və mərifət dərsi .87

Hadi kədəri .92

A.Səhhət əsərlərinin yeni nəşri .99

Şaiq inamı .105

Romantik nəsrin hüdudları .110

Azərbaycan romantiklərinin həmkarı .115


CÜMHURİYYƏT İLLƏRİ

Demokratik respublika dövründə romantik bədii fikir...120


CÜMHURİYYƏT DÖVRÜNDƏN SONRA

O illərin ağrısı .130

Hüseyn Cavid kimdir? .142

Böyük sənətkar .148

Mütəfəkkir sənətkar .155

Humanist sənətkar .159

Cavid həqiqəti .163

Cavid sənətinin müasirliyi .168

H.Cavidin dramaturgiya yolu .171

“Məhəbbətdir ən böyük din” .176

Ağac, dəniz və insan .181

C.Cabbarlının romantik qəhrəmanları .184

Mühüm axtarışlar .200

R.Rzanın yaradıcılıq yolu .203

Mübarizliyin tərcüməsi .212

Xalq hünərinin salnaməsi .216

Zirvələrdən zirvələrə .222

Şəxsiyyət və ideal vəhdətinin yeni mahiyyəti .226

Газах халгына сонсуз мящяббятля...............................246

Tarazlıq anı .256

Gələcəyə məktub .262

Sürgünlüyün anatomiyası .267

Öz mahnısı olan şair .271

Yol çəkən gözlərin işığı .274


CƏNUBİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI

Romantik şairin arzuları .277

«Günəş»lə doğulanlar .284
TARİX DEYİL, ƏDƏBİYYATDIR

Qafqaz davası......................... .290

Parisin süqutu .294

Kamran Əliyev.

Ədəbiyyat tarixinə bir baxiş.

Bakı, “Elm və təhsil”, 2013.


Íÿøðèééàò äèðåêòîðó:Nadir Məmmədli
Êîìïƒòåðäə jû‹äû:

Ruhəngiz Əlihüseynova
Korrektor:

Həbibə Hüseynova
Êîìïƒòåð òəðòèá÷èñè âə

òåõíèêè ðåäàêòîðó:Ramin Abdullayev

Êà‹ûç ôîðìàòû: 60/84 1/32

Ìəòáəə êà‹ûçû: ¹1

Hə‡ìè: 302 ñəù.

Òèðàæû: 300

Êèòàá Àçəðáàj‡àí ÌÅÀ Ôîëêëîð Èíñòèòóòóíóí

Êîìïƒòåð Ìəðêəçèíäə jû‹ûëìûø, “Elm və təhsil” ÍÏÌ-äÿ

îôñåò ƒñóëó èëə ÷àï îëóíìóøäóð.КАМРАН ИМРАН ОЬЛУ ЯЛИЙЕВ – филолоэийа елмляри доктору, профессордур.

1953-ъц ил март айынын 5-дя Нахчыван МР Шярур районунун Дийадин кяндиндя анадан олмушдур. 1969-ъу илдя орта мяктяби, 1974-ъц илдя ися Азярбайъан Дювлят Университетинин филолоэийа факцлтясини фярглянмя диплому иля битирмишдир.

1976-1979-ъу иллярдя Азярбайъан МЕА-нын Низами адына Ядябиййат Институтунун аспирантурасында охумушдур. 1980-ъи илдя намизядлик, 1990-ъы илдя докторлуг диссертасийасы мцдафия етмишдир. 200-дян артыг елми вя елми-публисистик мягалянин, aşağıdakı monoqrafiya və kitabların мцяллифидир:

1. «ХХ яср Азярбайъан романтикляринин ядяби-нязяри эю­рцш­ляри» (1985)

2. «Щцсейн Ъавидин шяхсиййяти вя поетикасы» (1997)

3. «Мирзя Фятялидян Щцсейн Ъавидя гядяр» (1998)

4. «Ъавид мюъцзяси» (2002)

5. «Азярбайъан романтизминин поетикасы» (2002)

6. «Азярбайъан романтизминин нязяриййяси» (2006)

7. «Romantizm və folklor» (2006)

8. «Теороийа азербайджанскайа романтизма» (2006)

9. «Щцсейн Ъавид: həyatı və yaradıcılığı» (2008)

10 «Аббас Заманов олмасайды» (2011)

11. «Eposun poetikası: “Dədə Qorqud” və “Koroğlu” (2011)

12. «Тянидин поетикасы» (2012)

13. «Ядябиййат тарихиня бир бахыш» (2013)

14. «Ядябиййат» - dərs vəsaiti (2010)

15. «Азярбайъан дили» - dərs vəsaiti (2011)

16. «Сядяряк дюйцшляри» - publisistika (1992)

Нахчыван Дювлят Университети няздиндя фяалиййят эюстярян Диссертасийа Шурасынын, Фолклор Институтунун Елми Шурасынын, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр.Щал-щазырда Азярбайъан МЕА Фолклор Институтунda “Фолклор вя йазылы ядябиййат” şöbəсинин müdiridir.

1 Ф.Кяримзадя. Худафярин кюрпцсц. Бакы, Йазычы, 1982, с.27-28.

2 Ф.Кяримзадя. Худафярин кюрпцсц, с.29

4 Елчин. Мащмуд вя Мярйям. Бакы, Йазычы, 1983, с.13.

5 Йеня орада, с.111-112.

6 Елчин. Мащмуд вя Мярйям, с.138.

7 Иса Щцсейнов. Идеал. Бакы, Йазычы, 1985, с.314.

8 Елчин. Мащмуд вя Мярйям, с.32.

9 Сабир Ящмядов. Йамаъда нишаня. Бакы, Эянълик, 1973.

10 И.Щцсейнов. Идеал, с.362.

11 И.Щцсейнов. Идеал, с.195.

12 И.Щцсейнов. Идеал, с.312.

13 Елчин. Мащмуд вя Мярйям, с.25.

14 Йеня орада, с.173.

15 Елчин. Мащмуд вя Мярйям, с.181.

16 С.Ящмядов. Йамаъда нишаня, с.4.

17 С.Ящмядов. Йамаъда нишаня, с.8.

18 Йеня орада, с.16.

19 С.Ящмядов. Йамаъда нишаня, с.26-27.

20 С.Ящмядов. Йамаъда нишаня, с.31.

21 С.Ящмядов. Йамаъда нишаня, с.53.

22 Елчин. Мащмуд вя Мярйям, с.159.

23 С.Ящмядов. Йамаъда нишаня, с.12.

24 Йеня орада, с.4.

25 И.Щцсейнлв. Идеал, с.306.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə