Kamandar şƏRİFLİ BİBLİoqrafiya baki 2013 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Yüklə 327.31 Kb.
səhifə4/4
tarix26.02.2016
ölçüsü327.31 Kb.
1   2   3   4

2010

18.Abbas Vaqif oğlu İbrahimov. “Xəridət əl-əcaib və fəridət əl-qəraib” tərcümə abidəsinin tekstoloji tədqiqi. 10.01.08 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. Filologiya elmləri üz­rə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edil­miş dissertasiya - elmi rəhbər.

19.Men Yücel. Əli ibn Əbi Talibin Divanının tərcümə xü­su­siy­yətləri. Magistr elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya - elmi rəhbər.

20.Özcan İsmail. Bəni Abdül-Qeys qəbiləsinin poeziyası. Ma­gistr elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya - elmi rəhbər.

21.Seymur Musarza oğlu Əhmədov. “Ərəb dilinin İraq dialekti və onun İraq-Türkmən dili ilə əlaqəsi”. Filologiya üzrə fəl­səfə doktoru. Bakı, 2010 – opponent.

22.Möhsün Hüseyn oğlu Teymuri. Abbasilər dövründə ərəb dil­çiliyinin inkişafında iranlı alimlərin rolu. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. Bakı, 2012 – elmi rəhbər.

23.Xaqani Şəfəq oğlu Abasov. Suffə islamda ilk təhsil ocağı ki­mi. Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru. Bakı, 2012 – elmi rəh­bər.

24.Məhəmmədəli Hüseyn oğlu Cəhdi. Quranda və hədislərdə əfv məsələləri. İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Bakı, 2012 – elmi rəhbər.


2012

25.Cəmşid məhəmmədəli oğlu Qəhrəmani. İlk islam dövrü ədə­biyyatında mədhiyyə yaradıcılığı. Filologiya üzrə fəl­sə­fə doktoru dissertasiyası - elmi rəhbər.

26.Samid Qəmbər oğlu Quliyev. XVI əsr Azərbaycan alimi Əh­məd ibn Məhəmməd Ərdəbilinin “Əqaidül-islam” əsəri. İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası - elmi rəhbər.

27.Cabir Seyfəddin oğlu Kazımov. “Əz-Zeydani və onun “əl-Məfatih fi şərh əl-məsabih””. İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru dis­sertasiyası - elmi rəhbər.

28.Pərviz Abbas oğlu Eyvazov. Əbu Abdulla Məhəmməd bin İs­mayıl əl-Buxarinin “əl-Cəmi əs-səhih” əsəri Peyğəmbər hə­­dislərinin öyrənilməsində bir mənbə kimi.

29. Əsgər İmran oğlu Abidzadə Əndəryan. “Əmr bil-məruf və nəhiy anil-münkər”in quranda və hədislərdə yeri. İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Bakı, 2012 – elmi rəhbər.

30. Məhəmmədrza Zakir Abbasəli Səməd oğlu. İslamda, xris­tian­lıqda və yəhudilikdə cəza qanunlarının müqayisəli təh­li­li. İlahiyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi al­maq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. Bakı, 2012 – elmi rəh­bər.
2013

31.Əkrəm Bəhram oğlu Həsənov. Salman əl-Farisinin erkən is­lam tarixində rolu (Məhəmməd əs-Səxavinin “ət-Təhsil vəl-bəyan fi siyaq qissətis-Seyyid Salman” əsəri əsasında). İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Bakı, 2012 – elmi rəhbər.

32.Şəhla Əvəz qızı Məcidova. “Əli bin Əbi Talibin “Di­van”ın­da əxlaqi-didaktik motivlər”. 10.01.03 – “Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı”). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi də­rə­cəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya - elmi rəhbər.


 1. KAMANDAR ŞƏRİFLİNİN (ŞƏRİFOVUN)

RƏHBƏRLİYİ VƏ OPPONENTLİYİ İLƏ

MÜDAFİƏ OLUNMUŞ DİSSERTASİYALAR

1992

1. Əbdürrəhman Fərfur. Dəməşq əlyazmalarının paleoqrafik və tekstoloji tədqiqi. (Dərul-kutub əz-Zahiriyyə” kitab­xa­na­sı­nın əlyazmaları əsasında). 10.01.11 – Ədəbiyyat və folk­lor mətnşünaslığı. Filologiya elmləri namizədi elmi də­rə­cəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya - opponent.


1994

2. Cabbarlı Sevər Heydər qızı. XVIII-XIX əsrlər Azərbaycan əlyazma topluları (məcmuə, cüng və bəyaz). 10.01.11 – Ədəbiyyat və folklor mətnşünaslığı. Filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya – oponent.


2000

3. Osmanova Kəmalə. Ərəb məsəlləri və kiçik hekayə janrı. Ma­gistr elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dis­ser­ta­siya - elmi rəhbər.


2006

4. Eyvazov Anar. Mısır lehçesinin kelime bilgisi. Magistr elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya - elmi rəh­bər.


2007

 1. Sarıvəliyev İsrafil. İbn əl-Hişamın “Müğni əl-Ləbib” əsə­rin­də köməkçi nitq hissələri. Magistr elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya - elmi rəhbər.

 2. Ceyhun Valeh oğlu Məmmədov. Şəmsəddin əs-Səxavi və onun “Richanül-kəffə fi bəyan nübzətin min əxbər əhlis-suf­fə” əsərinin islamda yeri”. İlahiyyat üzrə fəlsəfə dok­to­ru. Bakı, 2007 – elmi rəhbər.2008

7. Hüseynova Aynur Zahid qızı. Ərəb poeziyasında mədhiyyə jan­rı və əl-Busirinin yaradıcılığı. 10.01.03 – Dünya ədə­biy­yatı (ərəb ədəbiyyatı). Filologiya elmləri namizədi elmi də­rə­cəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya - elmi rəhbər.

8. Əhmədov İsmayıl. Hz.Əli İbn Əbi Talibin həyatı və bədii ir­si. Magistr elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş disser-ta­siya - elmi rəhbər.
2009

9. İmamverdi Yavər oğlu Həmidov. Azərbaycan Ədəbiyyatı klassiklərinin ərəb ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi problemləri. Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya – opponent.

10. Hüseynova Zeybə. Cübran Xəlil Cübran və onun əsər­lə­rin­də qadın hüquqsuzluğu problemi. Magistr elmi dərəcəsi al­maq üçün təqdim edilmiş dissertasiya - elmi rəhbər.
2010

11.Abbas Vaqif oğlu İbrahimov. “Xəridət əl-əcaib və fəridət əl-qəraib” tərcümə abidəsinin tekstoloji tədqiqi. 10.01.08 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. Filologiya elmləri üz­rə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edil­miş dissertasiya - elmi rəhbər.

12.Men Yücel. Əli ibn Əbi Talibin Divanının tərcümə xü­su­siy­yətləri. Magistr elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya - elmi rəhbər.

13.Seymur Musarza oğlu Əhmədov. “Ərəb dilinin İraq dialekti və onun İraq-Türkmən dili ilə əlaqəsi”. Filologiya üzrə fəl­sə­fə doktoru”. Bakı, 2010 – opponent.


2013

14.Əkrəm Bəhram oğlu Həsənov. Salman əl-Farisinin erkən is­lam tarixində rolu (Məhəmməd əs-Səxavinin “ət-Təhsil vəl-bəyan fi siyaq qissətis-Seyyid Salman” əsəri əsasında). İla­hiyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Bakı, 2012 – elmi rəhbər.

15.Şəhla Əvəz qızı Məcidova. “Əli bin Əbi Talibin “Di­van”ın­da əxlaqi-didaktik motivlər”. 10.01.03 – “Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı”). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi də­rə­cəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya - elmi rəhbər.

16. Kamil Fikrət oğlu Adişirinovun “İsmayıl bəy Nakamın həyat və yaradıcılığı” mövzusunda 5716.01 – “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya – opponent.VII. KAMANDAR ŞƏRİFLİNİN (ŞƏRİFOVUN) ÖZÜƏSƏRLƏRİ HAQQINDA


 1. Əbdürrəhman Fərfur. Cuma əl-Məcid adına mə­də­niy­yət və irs mərkəzinin müqəddiməsi. – Məhəd əl-məx­tu­tat fi Bəku bi Azerbaycan. Dubay, 1993, səh.13-15.

 2. Vasif Quliyev. Malıbəyli əhvalatı. – “Qarabağ” qəz. 2 sentyabr 1993.

 3. M.Z.Nağısoylu və A.Ş.Musayeva. Mətnşünaslığa yeni baxış (ingilis dilində). – Azernevs, oktyabr, 1997.

 4. “Kitabi-Dədə Qorqud”un biblioqrafiyası (təkmilləşdi­rilmiş ikinci nəşri) (Tərtib edəni və ön sözün müəllifi t.e.n. A.C.Xəlilov). Bakı, 2000.

 5. Əlyazmalar İnstitutu-50. (Redaktor və oçerkin müəllifi M.Adilov). Bakı, “Örnək”, 2000, s.28-29.

 6. Məmməd Sarvan. Borçalı alimləri (Ensiklopedik məlumat kitabı). Bakı, 2001, səh.232-233.

 7. Aida Qasım Şahlar. Bakıdakı ərəb əlyazmaları. (ərəb dilində) – “Əl-Feysəl (Səudiyyə Ərəbistanının aylıq mə­­dəniyyət jurnalı). №323, ər-Riyad, iyul, 2003, səh.50-68.

 8. Professor Bayram Vəli oğlu Allahverdiyev. Azər-bay­can kitabşünaslığının tarixinə bir nəzər. – Azərbaycan ki­tabşünaslığı, Bakı, 2003, səh.7-21.

 9. Teymur Əhmədov. XX əsr Azərbaycan yazıçıları (En­sik­lopedik məlumat kitabı). Bakı, 2004, səh.466.

 10. Safalı Nəzərli. Ləmbəli. Bakı, “Nurlan”, 2004, s.281-283.

 11. L.M.Оруджева, З.Э.Шихалибейли. Развитие арабс­кой филологии в Азербайджане. Баку, 2004, стр.74-77.

 12. Nicat Sadıqlı. XI əsrdən qalan Mehri və Vəfa. – “Mər­kəz” qəzeti, 24 iyun, 2005.

 13. Qiymət Məhərrəmli. Azərbaycan kitab mədəniyyətinin öncülləri. – “Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə. – “Xəm­sə” qəz. 25 yanvar 2005-ci il.

 14. P.Kərimov. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mə­həmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bib­lioq­rafiya. Bakı, 2005, s.21, 205-208.

 15. Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əl­yaz­ma­lar İnstitutu nəşrlərinin biblioqrafiyası (1350-2006). Bakı, “Nurlan”, 2007, s.17-27.

 16. Паша Алиоглу. Выдающийся ученый, педагог и книговед. – Газ. «Каспий», 7 ноября 2007.

 17. P.Kərimov. Görkəmli alim, pedaqoq və kitabşünas. – “Elm” qəzeti, 17 dekabr 2007.

 18. Паша Алиоглу. Рукописные книги и библиотеки как сокровищница Азербайджана. Газета «Кас­пий», 11 апреля 2009.

 19. Güllü Ənsərli. Yeni nəşrlər – Qazıxana dəftəri. – “Elm” qəz., 17 mart 2009.

 20. Паша Алиоглу. Наследие Абдулгани Нухави. Из­дан первый том каталога коллекций видного уче­но­го. – Газета «Каспий», 26 декабря 2009.

 21. Bakı Dövlət Universiteti-90, - Şərqşünaslıq fakültəsi (Tərtib edəni və buraxılışa məsul dos. Elxan Əzizov). Bakı, 2009, s.19.

 22. P.Kərimov. Görkəmli mətnşünas alim, əlyazma irsi­mi­zin yorulmaz tədqiqatçısı “Elm” qəzeti, 28 yanvar, 2010-cu il.

 23. M.M.Adilov. Mənəvi irsimizin yorulmaz tədqiqatçısı. – “Respublika” qəzeti, 9 iyul, 2010.

 24. Bilal Ənsər. Kamandar Şərifov. – “Vətən səsi” qəzeti, 29 yanvar 2010-cu il.

 25. Q.Məmmədiyə. Əlyazmaşünası külünglə Bisütun da­ğı­nı yaran Fərhada bənzədirəm. – “Elimiz, günümüz” qəz., fevral, 2010.

 26. Maral Əliqızı, Mahirə Qarayeva. Mənalı ömür yolu. Ba­kı, 2011, s.62.

 27. Maral Əliqızı. Azərbaycan ziyalıları. II hissə. Bakı, 2011, s.227-228.

 28. Möhsün Nağısoylu. Ömürdən anlar – yadda qalanlar. Bakı, 2011, səh.265.

 29. Mirzə Ənsərli. Ləmbəli və ləmbəlilər. Bakı, 2011, s.328-330.

 30. Sona Xəyal. Altmış yaşlı xəzinədən altmış kitab. Bakı, 2011, s.63-64).

 31. X.Abdullayeva. Məhv edilmiş Azərbaycan əlyazmaları və yaxud “milli-mənəvi soyqrım”. – Azərbaycanın gör­kəmli şərqşünas alimi, əməkdar elm xadimi, pro­fes­sor Mübariz Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olun­muş “Şərq filologiyasının aktual problemləri” möv­zu­sun­da respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2011, s.341-344.


VIII. MÜSAHİBƏLƏRİ 1. В.Налбандов. Рукопись, найденная на чердаке. – Газета “Ба­кинс­кий рабочий”. 1 августа 1986.

 2. Bilal Ənsər. Nil çayının sahilindən gələn səslər. – “Kredo” qəz., 29 mart 2003.

 3. Ф.Ханджанбекова. Уж лучше бы Александр Дюма увез эту книгу с со­бой… - Азербайджанские известия, 7 апреля 2012 го­да. 1. KÖMƏKÇİ GÖSTƏRİCİLƏR 1. Əsərlərinin əlifba göstəricisi

Абд ал-Гани Нухави Халиса­ка­рызаде и его литературно-текстологическая дея­тель­ность. Диссертация кан.наук.

Абд ал-Гани Нухави Халиса­ка­рызаде и его литературно-текстологическая дея­тель­ность. Автореферат диссертаций кан.наук.

Aleksandr Düma. “Kitabi-Dədə Qorqudu aparmadı”.

Ağdaşlı alim.

Alim, pedaqoq və kitabşünas.

Azərbaycanlı ərəb dilçisi.

Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları.

Azərbaycan mətnşünaslığı. Elmlər doktoru dissertasiyası.

Azərbaycan mətnşünaslığı. Elmlər doktoru dissertasiyasının avtoreferatı.

Azərbaycan mətnşünaslığının təşəkkülü və inkişafı.

Böyük alim və musiqiçi.

Dəyərli qaynaq.

Dəyərli töhfə.

Elm tarixinin bu günü və sabahı.

Elm və maarif carçısı.

Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə kitabxanasının kataloqu. Ic.

Əbülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə kitabxanasının kataloqu. IIc.

Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xa­li­sə­qarızadə.

Əbdülqəni Nuxəvinin mətnşünaslıq metod və prinsipləri.

Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xa­li­sə­qa­rızadə. Farisi təkəllüm risaləsi.

Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xa­li­sə­qa­rızadə. Qazıxana dəftəri.

Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadənin kitabxanası haq­qın­da.

Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə.

Əbdülqəni Nuxəvi ilahiyyatçı alim kimi.

Əbdülqəni Nuxəvinin kol­lek­siyasında olan əlyaz­ma­la­rı haq­qın­da.

Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə.

Əbdülqəni Nuxəvinin peda­qo­ji fəaliyyəti (rus dilində).

Ədəb ədəbiyyatının dəyərli abi­də­si.

Ədəbiyyatımızın nadir abidəsi.

Əhmədiyyə kitabxanası.

Əhmədiyyə kitabxanası.

Əfqanıstan tarixi.

Ərəb dili və ədəbiyyatının dəyərli nümunələri.

Ərəb dilinin əyani vasitələrlə tədrisi.

Əski çap kitablarının kataloqu.

Ədəbi əlaqələrimizin tədqiqi.

“əl-Havi əs-sağir” və onun şərh­lə­ri.

Həmədandan keçən inci.

Xalqımızın deportasiyasında kilsənin rolu.

Xətib Təbrizinin mətn­şü­nas­lıq fəaliyyəti.

XIX əsrin ədəbiyyatşünas alimi Əbdülqəni Nuxəvi Xa­lisə­qa­rızadə.

XIX əsrin mətnşünas alimi Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə.

Firdovsinin adından yazılmış həcv haqqında.

“İsaqoci” və onun şərhləri.

İbn əl-Ərəbinin Bakı əlyazmaları.

İbn əl-Vərdi.

İmam Əli “Divan”ınını orta əsr tərcüməsi.

İncilər qürbətdə şadiman ol­maz.

İsa. Mehri və Vəfa (Ədə­biy­ya­tı­mı­zın və dilimizin nadir abidəsi).

İsa. Mehri və Vəfa.

İsa. Mehri və Vəfa. Poe­ma­dan bir parça.

Ədəbi irsimizin fədaisi.

Kilsə və milli ədavət.

Klassiklərin icazəsi haqqında.

“Kitabi-Dədə Qorqud”un tarixi kökləri haqqında.

“Qəsidətül-burdə”nin orta əsr tər­cü­mələri.

Qanlı-qadalı illərin dəyərli abi­də­si.

Qarətdən xilas edilmiş əl­yaz­ması.

Qiymətli əlyazması.

Qiymətli hədiyyə.

Qürbətdəki yazılı abidələrimiz.

Lalayevin Bakı şəhərində tö­rətdiyi əhvalat.

Maarifçi alim Əbdülqəni Nu­xəvi və onun “Farsi tə­kəl­lüm risaləsi” əsəri haq­qın­da.

Mahmud Teymur və Səid bəy Nizami

Mahmud Şirvani.

Mehri və Vəfa poeması.

Məhəmməd Əmin Şirvani.

Məhəmməd Əmin Şirvani.

Mənəvi irsimizin faciəsi.

Mənəvi irsimizin faciəsi: Əlyazmaların məhvi.

Mənəvi sərvət xəzinəmiz zən­ginləşir.

Mətn bilgisinin oluşumu ve gelişmesi. (türk dilində).

Mətnin atribusiyası.

Mətnin mənbələrinin tədqiqi.

Mətnşünaslığın əsasları.

Mətnşünaslığın ilkin qaynaqları.

Mətnşünaslıq.

Mətnşünaslıq.

Milli mədəniyyətimizin təəssüb­ke­şi.

Mir Möhsün Nəvvab. 1905-1906-ci illərdə erməni-mü­səlman davası.

Mir Möhsün Nəvvab 1906-cı il iyul ayında Şuşa şə­hə­rin­də baş vermiş erməni-mü­səlman davası.

Mir Möhsün Nəvvab 1906-cı il iyul ayında Şuşa şə­hə­rin­də baş vermiş erməni-mü­səlman davası.

Mir Möhsün Nəvvab. Ma­lı­bəy­li əhvalatı.

Mir Möhsün Nəvvabın er­mə­ni tayfasına nəsihətləri.

Mirzə Kazımbəyin mətn­şü­nas­lıq fəaliyyəti”.

Misirdəki yazılı abidələrimiz.

Misir kitabxanalarındakı azərbaycan klassiklərinin əlyazmaları.

Nəsirəddin Tusi və ədəb ədə­biy­ya­tı.

Nəsirəddin Tusi. Ədəbul-mutəəl­li­min (tərcümə).

Nəşrin növləri.

Nurməmməd Əfəndi İmamzadə.

Orta əsr Azərbaycan əlyazma ki­ta­bı və kitabxanaları.

Orta əsr Azərbaycan mətnşünas­lı­ğı haqqında.

Orta əsr mənbələrində yol ve­ril­miş təhriflər və onları doğuran səbəblər.

Orta əsr mətnşünaslığında şərti işarələr sistemi (rus dilində).

Orta əsr Şərq əlyaz­ma­la­rın­da izahedici işarələr (rus di­lində).

Ötən əsrlərin yadigarları.

Run yazıları Orta əsr mətn­şü­naslığında.

Şairin yeni əlyazması.

Tercüme abidelerinde araştırma yöntemleri.(tür dilində).

Tərcümə abidəsi (rus di­lin­də).

Tərcümə abidəsi.

Tərcümə.

Ensiklopedik zəka sahibi.

Ulu nənənin ulu nəvəsi.

Ulu nəvənin ulu nənəsi.

Ulu nəvənin ulu nənəsi.

Yusif Muskuri Şirvani və onun bir əsəri haqqında.

Каталог арабских рукописей. Iт.

Каталог арабских рукописей. IIт.

Каталог арабских рукописей. IIIт.

Каталог арабских рукописей. Iт.


 1. Müştərək müəlliflərin əlifba göstəricisi

Abdullayev T.Ə.

Ağayeva N.A.

Bayramov S.

Əliyev Ə.Q.

Əliyev V.S.

Əliyev R.M.

Xəlilova N.Z.

Manafov T.M.

Payızov M.

Primova M.A.

Ramanzadə A.

Sadıxova H.

Şərifli A.K.
 1. Əsərləri və özü haqqında yazan müəlliflərin əlifba göstəricisi

Aida Qasım Şahlar.

Azadə Musayeva.

Bilal Ənsər.

Bayram Vəli oğlu Allahverdiyev.

Elxan Əzizov.

Əbdürrəhman Fərfur.

Güllü Ənsərli

Xəlilov. A.C.

Xanım Abdullayeva

Q.Məmmədiyə.

Qiymət Məhərrəmli.

Laura Оrucova..

Məmməd Adilov.

Möhsün Nağısoylu.

Maral Əliqızı

Məmməd Sarvan.

Mirzə Ənsərli

Nicat Sadıqlı.

Paşa Əlioğlu.

Paşa Kərimov.

Safalı Nəzərli.

Sona Xəyal

Teymur Əhmədov.

Vasif Quliyev.

Zemfira Şıxəlibəyli.


4. Müsahibə aparanların əlifba göstəricisi
Bilal Ənsər.

F.Xancanbekova.

V.Nalbandov.
5. Rəy verdiyi dissertasiya müəlliflərinin

əlifba göstəricisi
Allahverdiyev Qaley Əliyeviç.

Ağayev Yusif Mürsəl oğlu.

Barxalov Ayaz Barxal oğlu.

Bayramova Lalə Məzahir qızı.

Bəxşəliyeva Gövhər Bəxşəli qızı.

Cabbarlı Sevər Heydər qızı.

Cəbrayılova Arzu Rafael qızı.

Cümşüdlü Ruhəngiz Aydın qızı.

Ceyhun Məmmədov.

Ceyhun Şakir oğlu Ağayev.

Emil Rahib oğlu Rəhimov.

Əkrəm Bəhram oğlu Həsənov.

Əsədov Mübariz Əsəd oğlu

Əzizəliyeva Bəsirə Höccət qızı.

Ələkbərova Xumar Elqam qızı.

Əhəd Pişgər.

Əliyeva Lalə Qəmbər qızı.

Əfsanə İbad qızı Məmmədova.

Əsgər İmran oğlu Abidzadə.

Fazil Famil oğlu Abbasov.

Fərman Yunis oğlu Xəlilov.

Fəridə Əhməd qızı Əzizova.

Gülnarə Maarif qızı Abdullayeva.

Hacıyeva Vüsalə Hüseyn qızı..

Həsənağa Hüseynbala oğlu Məmmədli.

Həsənli Sabir Hüseyn oğlu.

Həməd Əhməd əş-Şeybani.

Hüsam əd-din Mühəmməd Salih Fərfur.

Hüseynova Nigar Zahid qızı.

Xaqani Şəfəq oğlu Abasov.

Xanəli Babəli oğlu Babayev.

İsa Mühəmməd Salih ər-Reys.

İslamzadə Xalidə Faiq qızı.

İmadəddin Şahverdi oğlu Zəkiyev.

Kəmalə Rəşid qızı Musayeva.

Kömürçü Əhmət Dursun oğlu.

Məmmədova Ülkər Zakir qızı.

Məmmədov Seyran Kazım oğlu.

Məmmədova Könül Əbülfəz qızı

Məmmədyarov Şünasi Əhəd oğlu.

Məhəmmədəli Hüseyn oğlu Cəhdi.

Mühəmməd Qədri Əvəzullah.

Mühəmməd Müti əl-Hafiz.

Möhsün Hüseyn oğlu Teymuri.

Nailə Hüseynbala qızı Süleymanova.

Nairə Pünhan qızı Əfəndiyeva.

Nəsrulla Naib oğlu Məmmədov.

Nigar Şövqi qızı Göyçayskaya.

Nizaməddin Vahid oğlu Əhmədov.

Nigar Vəliş qızı İskəndərova.

Ocaqlı Qafar Ramaza oğlu.

Paşayev Yadulla Rəmzi oğlu.

Razzaqova Lalə Sabir qızı.

Sadıksoy Abdullah İsmail.

Seyidzadə Mirəziz Mirəskər oğlu.

Seymur Musarza oğlu Əhmədov.

Səbinə Həmid qızı Mirzəyeva.

Səlimova Səbinə Arif qızı.

Şəhla Əvəz qızı Məcidova.

Şıxəlibəyli Zenfira Ədhəm qızı.

Yusuf Mühəmməd Abdullah ən-Nəccar.

Zəkiyev Coşqun Ağa oğlu.MÜNDƏRİCAT
Tərbibçidən.........................................................................3

 1. Kamandar Kazım oğlu Şəriflinin (Şərifovun)

həyat və fəaliyyətinin əsas tarixləri............................5

 1. Elm mə mədəniyyət xadimləri Kamandar Şərifli (Şərifov) haqqında.....................................................13

 2. Kamandar Şəriflinin (Şərifovun) əsərləri...............29

 1. Yazdığı, tərtib və tərcümə etdiyi kitablar....................30

 2. Nəşr olunmamış kitabları............................................33

 3. Dissertasiya və avtoreferatlar.....................................34

 4. Elmi, ədəbi, kütləvi-publisistik məqalələri..................35

 1. Redaktə etdiyi və rəyverdiyi kitab və dissertasiya-

lar................................................................................45

 1. Redaktə etdiyi və rəy verdiyi kitablar..........................46

 2. Rəy verdiyi dissertasiyalar..........................................47

 1. Kamandar Şəriflinin (Şərifovun) elmi rəhbər və

opponent təyin olunduğu dissertasiyalar................57

 1. Kamandar Şəriflinin (Şərifovun) rəhbərliyi və

opponentliyi ilə müdafiə olunmuş dissertaiyalar...63

 1. Kamandar Şəriflinin (Şərifovun) özü və əsərləri

haqqında....................................................................67

 1. Müsahibələri.......................................................71

 2. Köməkçi göstəricilər.................................................73

1. Əsərlərinin əlifba göstəricisi........................................74

2. Müştərək müəlliflərin əlifba göstəricisi........................77

3. Əsərləri və özü haqqında yazan müəlliflərin əlifba

göstəricisi......................................................................78

4. Müsahibə aparanların əlifba göstəricisi.......................79

5. Rəy verdiyi dissertasiya müəlliflərinin əlifba

göstəricisi.......................................................................79
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə