Jy S[Br gi[gi mhirij s[vi t at,ciNsi[l
Yüklə 41.7 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü41.7 Kb.
jy S[Br gi[gi mhirij s[vi T^AT,ciNsi[l

m&>.S[Br ti.vDgim J.bniski>qi125 k&>D) hi[miRmk mhi(vON&yig,S[Br

s>pk< n>. {ai[.} 02739 289450 yXn) k&>D) n>.

{mi[.} 9427887027 tir)K. / /

............................................................................................................................................

S[Br m&kim[ yi[jinir 125 k&>D) hi[miRmk mhi(vON&yigmi> b[snir yjmin[ Brvin) Yt) (vgt


1.

yjminn&> nim{aTk p\Ym lKv)}:-

2.

srnim&&>:-

3.

mi[biel n>.:- rh[qiN n>.:-

4.

yXn) k&>D)ni cDivin) rkm k&l $i.:-

5.

yXn) k&>D)ni cDivin) rkm p]k) a[Dviºs aip[l rkm $i.:- pivt) n>.:- ti. / /

ni[>F:- yXk&>Dmi> piTl[ b[snir yjmin[ cDivin) bi[l[l tmim rkm mi[Dimi> mi[Di ti: 31/12/2010

s&F)mi> T^ATni kiyi ri[kD[Y) jmi krivvin) rh[S[.


    • 125 k&>D) hi[miRmk mhi(vON&yigmi> b[snir yjmin[ ¹yin[ riKvin) s&cniai[.

1} yXmi> b[snir yjmin[ (pti>br/Fi[t), b[svini aisn, piTli, p&jipi[, pc>pi#i a#i[Y) p&ri

piDvimi> aivS[.

2} tmim yjmini[a[ yX drÀyin upvis krvini[ rh[S[.

3} tmim yjmini[a[ friL t[mj jmvin) ÄyvAYi a#i[Y) p&r) piDvimi> aivS[.

4} yXmi> b[snir yjmin[ ri[kivvin&> hi[yti[ #iN (dvs ri[kivvin) tmim t]yir) siY[ aivvin&> rh[S[.

5} vF& jiNkir) miT[ upri[kt T[l)fi[n n>br[ s>pk< si>Fvi[.

yjminn) sh).:......................... sh).:­­­­...................

........................................................................................................................................

jy S[Br gi[gi mhirij s[vi T^AT,ciNsi[l

m&>.S[Br ti.vDgim J.bniski>qitir)K. / / yXn) k&>D) n>.

S[Br m&kim[ yi[jinir 125 k&>D) hi[miRmk mhi(vON&yigmi> b[snir yjmin[ Brvin) Yt) (vgt1.

yjminn&> nim{aTk p\Ym lKv)}:-

2.

srnim&&>:

3.

mi[biel n>.: rh[qiN n>.:

4.

yXn) k&>D)ni cDivin) rkm k&l $i.:

5.

yXn) k&>D)ni cDivin) rkm p]k) a[Dviºs aip[l rkm $i.: pivt) n>.:- ti. / /

6.

yX k&>D)ni cDivin) bik) rh[t) k&l rkm $i.:- pivt) n>.:- ti. / /

yjminn) sh).:......................... sh).:­­­­...................jy S[Br gi[gi mhirij s[vi T^AT,ciNsi[l

m&>.S[Br ti.vDgim J.bniski>qi

125 k&>D) hi[miRmk mhi(vON&yig

S[BrFim, S[Br

.............................................................................................................


s>pk< s&#ii[:1.

si[miBie a[l.ci]Fr)

mi[. 9427887027

2.

bib&Bie a[s.pT[l

mi[. 9586954548

3.

prY)Bie j[.ci]Fr)

mi[. 9978189854

4.

B)KiBie j[.ci]Fr)

mi[. 9979057260

5.

flJBie J.ci]Fr)

mi[. 9428677991

km)T) n) (vgt:........................................................................................................

m&²y kiy
sh kiy


k\m

kiy nim

gim

mi[biel n>.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.

ni[>F:- ai fi[m< n) #iN nkl bnivv)1} gimmi> riKv). 2} m&²y kiy jmi krivvi (vn>t).

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə