Jisbaza sav – matrica sadrži podatke o različitim stavovima i demografskim karakteristikama jednog uzorka stanovnika jugoistočne Srbije. Varijable: crnogor1 do turcin7Yüklə 13.2 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü13.2 Kb.
Instrukcije za prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike 10-11

Naslov: Etničke distance građana jugoistočne Srbije


Potreban materijal:


 • jisbaza.sav – matrica sadrži podatke o različitim stavovima i demografskim karakteristikama jednog uzorka stanovnika jugoistočne Srbije.

Varijable:crnogor1 do turcin7 – podaci o odogovorima ispitanika na pitanja iz Bogardusove skale etničkih distanci. Sadržaji pitanja na osnovu kojih su dobijeni ovi podaci dati su u labelima svake od varijabli. Radi se o setu od 7 istih pitanja koja su postavljana ispitanicima iz uzorka za pripadnike različitih etničkih grupa. Npr. crnogor1 je pitanje Da li biste bili spremni da stupite u brak sa Crnogorcem?, turcin1 je pitanje Da li biste bili spremni da stupite u brak sa Turčinom isl. Smatrati da se pitanja koja su obeležena istim brojem a odnose se na različite etničke grupe mogu porediti (npr. mogu se porediti turcin1 i crnogor1 i srbin1 itd. i onda se odatle npr. može ustanoviti poređenjem AS nakon rekodiranja, koga najviše prihvataju ljudi iz uzorka odnosno sa pripadnikom koje etničke grupe su najspremniji da stupe u brak isl1.
nacional – podaci o etničkoj pripadnosti ljudi iz uzorka

Pretpostaviti da se podaci iz upitnika odgovarajućom transformacijom (rekodiranjem) mogu prevesti na intervalni nivo merenja i onda ih nakon rekodiranja tako treba i tretirati. Pretpostaviti da je distribucija svih ispitivanih intervalnih varijabli normalna tj. da su ispunjeni uslovi za korišćenje aritmetičke sredine i standardne devijacije kao deskriptivno statističkih mera.


Instrukcije za rad:

Prilikom predstavljanja rezultata potrebno je da u seminarskom radu prikažete relevantne informacije iz svakog od ovih koraka i da predstavite svoje zaključke i komentare u vezi svakog od koraka. Zaključci i komentari moraju biti strogo zasnovani na dobijenim statističkim rezultatima i ni na čemu više. Ne sme biti tvrdnji koje ne slede iz prikazanih podataka, kao i tvrdnje koje se ne mogu potvrditi uvidom u prikazane podatke. Treba prikazati samo one statističke podatke koji su bitni za ciljeve i zadatke rada u prikazanim koracima, kao i one na osnovu kojih dolazite do zaključaka i ništa više. Format prikazivanja treba da bude takav da to bude lako pregledno i u potpunosti na jeziku na kom ste seminarski i pisali. Copy/paste ovanje tabela iz SPSS-a ili nekog drugog statističkog programa koji eventualno koristite nije prihvatljivo! Dakle, treba da bude potpuno jasno objašnjeno šta ste to dobili i šta to znači, te da podaci iz kojih se to vidi budu prikazani. Sve treba da bude izraženo korišćenjem adekvatne stručne statističke terminologije. Ovim radom student demonstrira da vlada i statističkom terminologijom i praktičnim sprovođenjem i tumačenjem statističkih postupaka. Apsolutno nije prihvatljivo prikazivanje irelevantnih podataka, a pogotovo ne ogromnih količina nebitnih podataka. Kada se rade poređenja, podatke, kad god je to moguće, treba organizovati tako se pojedinačni podaci mogu lako i vizuelno uporediti. Konačno, seminarski rad treba da bude pismeno i uredno napisan, bez gramatičkih i pravopisnih grešaka (do maksimalno 0,2% pogrešno napisanih reči je prihvatljivo, ne više. Pogrešno napisana reč je reč kojoj je makar jedno slovo pogrešno), sa ispravnom upotrebom padeža, rodova i brojeva. Seminarski rad ne treba da sadrži metaforično izražavanje, kao ni elemente nestatističkog žargonskog izražavanja. Rad treba da bude pisan fontom Times New Roman, veličina slova 10, prored 1,5, crnom bojom slova i taj standard treba sprovesti od početka do kraja i tu ne sme biti odstupanja. Rad treba da vizuelno izgleda kao jedinstvena celina, kako sadržinski tako i grafički (tj. stil formatiranja treba da bude svuda ujednačen).

Rad treba da sledi sledeću strukturu (redosled delova rada): 1) Naslov; 2) Ime grupe koja je radila rad; 3) Popis punih imena, prezimena i brojeva indexa studenata koji su učestvovali u pisanju rada; 4) Sadržaj rada (Popis delova rada – svaki korak iz instrukcija treba da bude poseban deo, sa naslovom) 5) Tekst koji je sadržaj rada po koracima (svaki korak tretirati kao poseban deo, dakle započeti ga naslovom); 6) Zaključak (treba da se sastoji od po jedne rečenice koja predstavlja sažet odgovor na svako od pitanja koje predstavlja korak u izradi seminarskog, mogu da se kopiraju rečenice koje su već korišćene u glavnom delu rada);

Ispod naslova svakog dela u delu 5 treba navesti ime, prezime i broj indexa studenta koji je pisao taj deo. U popisu članova grupe (koji su učestvovali u izradi rada) koji je dat na početku ne sme biti ni jedno ime koje se ne navodi ispod naslova bar jednog od delova rada.
Koraci/sadržaj seminarskog rada:


 1. Rekodirati vrednosti varijabli crnogor1 do turcin7 tako da grade kvantitativni niz (tako da broj kojim je obeležen odgovor neutralno bude između brojeva kojima su obeleženi da i ne). Prilikom dokumentovanja, navesti pravila koja su korišćena za rekodiranje (ono što stoji u onoj kućici sa pravilima, u onom prozoru "old and new values", kad definišete pravila).

 2. Za svaku od vrsta odnosa definisanih pitanjima sa brojevima od 3 do 5, ustanoviti sa kojom etničkom grupom su ljudi iz uzorka najspremniji da stupe u vrstu odnosa definisanu pitanjem, a sa kojom najmanje.

 3. Za svaku od vrsta odnosa definisanih pitanjima sa brojevima od 3 do 5, ustanoviti sa kojom etničkom grupom su Albanci iz uzorka najspremniji da stupe u vrstu odnosa definisanu pitanjem, a sa kojom najmanje. Koristiti aritmetičke sredine.

 4. Dati odgovore na sledeća pitanja i dokumentovati ih statistički (prikazati tabele sa podacima iz kojih se to vidi):

  1. Koji procenat Roma iz uzorka je spreman da stupi u brak sa Srbinom?

  2. Koji procenat Roma iz uzorka je spreman da ima za prijatelja Albanca?

  3. Pripadnike koje etničke grupe (osim sopstvene) su Romi iz uzorka najspremniji da imaju za prijatelja?

  4. Od svih ljudi iz uzorka koji bi pristali da za prijatelja imaju Roma koji procenat čine Albanci?

  5. Koji procenat uzorka čine Bugari?

  6. Od svih ispitanika u uzorku koji su spremni da imaju Hrvata za prijatelja, koji procenat čine Albanci?

  7. Koliko ima Srba u uzorku?

  8. Koji oni procenat uzorka čine?

 5. Da li se aritmetička sredina Bugara na pitanjima bosnjak3 do bosnjak5 nalazi unutar 95% intervala poverenja aritmetičke sredine Roma na istim pitanjima? (Prilikom dokumentovanja obavezno, pored ostalog navesti i veličinu standardne greške)

 6. Da li se aritmetička sredina Roma na pitanjima crnogor3 do crnogor5 nalazi unutar 99% intervala poverenja aritmetičke sredine Bugara na istim varijablama? (Prilikom dokumentovanja obavezno, pored ostalog navesti i veličinu standardne greške)

 7. Da li se standardna devijacija Roma na pitanjima rom3, rom4 i rom5 nalazi unutar 99% intervala poverenja standardne devijacije Bugara na istim pitanjima? (Prilikom dokumentovanja obavezno, pored ostalog navesti i veličinu standardne greške)

 8. Da li se standardna devijacija Srba na pitanjima grk3, grk4 i grk5 nalazi unutar 95% intervala poverenja standardne devijacije Roma na istim pitanjima? (Prilikom dokumentovanja obavezno, pored ostalog navesti i veličinu standardne greške)1 Samo da napomenem, da se Bogardusova skala inače koristi tako što se kombinuju odgovori na različite tvrdnje da bi se došlo do podatka o etničkoj tj. socijalnoj distanci, ali mi je u ovom seminarskom radu nećemo tako koristiti već ćemo stavke tretirati kao pojedinačna pitanja i s njima takvima i raditi.


Yüklə 13.2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin