İxtisas: Hüquqşünaslıq Söbə: Kurs: kurs iŞİ
Yüklə 120.95 Kb.
tarix22.02.2016
ölçüsü120.95 Kb.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Fakultə: Hüquq

Kafedra: Mülki Hüquq

İxtisas: Hüquqşünaslıq

Söbə:

Kurs:


KURS İŞİ
Tələbə:

Elmi rəhbər:

Mülki Hüquq

kafedrasının müdiri:

PLAN:
Giriş
I. Sığorta anlayışı.

II. Sığortanın növləri.

III.Əmlak sığortasının səciyyəsi və xüsusiyyətləri.

Nəticə


İstifadə olunan ədəbiyyatlar.

GİRİŞ
Dünyada ən qədim və inkişaf etmiş iqtisadi fəaliyyət sahələrindən biri sığorta sistemidir. Azərbaycanda isə sığortanın tarixi iki əsrdən bir qədər azdır. Elə inkişaf səviyyəsinə görə də bu sahə dünya səviyyəsindən geridə qalmaqdadır.

Sığorta iqtisadi anlayış olmaqla yanaşı iqtisadi fəaliyyət sahələrinin və cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır. Sığorta istehsal prosesində baş verən maddi itkilərin əvəzinin ödənilməsi ilə əlaqədardır. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasında da sığortanın inkişafı mühüm rol oynayır və bu sahədə mühüm tədbirlər görülməkdədir. Məhz bu mövzuda Azərbaycanda sığorta sisteminin inkişafından geniş bəhs olunur.

Respublikamızın müasir sığortası maliyyə sisteminin ən önəmli sferalarından biridir. O istehsalının aşağı düşməsinin qarşısının alınmasında, onun fasiləsizliyinə zəmanət yaradılmasında şübhəsiz əhəmiyyətə malikdir.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğu dövründə iqtisadi böhranın aradan qaldırılmasında maliyyə-kredit mexanizminin, o cümlədən sığorta münasibətlərinin çox mühüm rolu vardır.Milli Məclisin 25 iyun 1999-cu il qərarı ilə respublikamızda ilk dəfə «Sığorta haqqında» qanun qəbul edilmişdir. Amma bu qanun müasir dövrün tələblərinə tam cavab vermədiyindən 25 dekabr 2007-ci ildə yeni qanun qəbul olundu. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında sığorta sisteminin inkişafının, sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının, o cümlədən sığortaçıların, təkrarsığortaçıların, sığorta vasitəçilərinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini və prinsiplərini, habelə sığorta sahəsində dövlət tənzimlənməsinin və nəzarətinin huquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

Müasir dövrdə əsasən, sığorta fondlarının yaradılmasının zəruriliyi və mahiyyəti, sığorta işinin təşkili və müasir dövrdə onun daha da təkmilləşdirilməsi, sığorta ödənişləri və sığorta əməliyyatları üzrə maliyyə nəticələrinin təhlili, sığorta bazarının göstəricisi və onun elementləri, sığortanın maliyyə davamlığı və onun möhkəmləndirilməsi yolları və s. bu kimi məsələlər daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sığorta bazarı iqtisadi sistemin əsas elementlərindən biridir. Sığorta bazarı – əsas alqı-satqı obyekti xüsusi xidmət – sığorta müdafiəsi olan və tələb-təklif əsasında formalaşan xüsusi pul münasibətləri sahəsidir.

Tədqiqatın əsas məqsədi bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə respublikamızın sığorta sisteminin problemlərini araşdırmaq, inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsindən istifadə etməklə sığorta sisteminin gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdir- məkdən ibarətdir.

Kurs işi giriş, 3 hissədən və nəticə bölmələrindən ibarətdir. Kurs işinin sonunda istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı göstərilmişdir.

I.Sığorta anlayışı.
Sığorta(ing. - Iincurance) – ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar – sığorta şirkətləri – tərəfindən sığorta etdirənlərin sığorta haqlarından (mükafatlarından) formalaşan, sığorta hadisəsi nəticəsində sığorta etdirənə dəyən zərərin ödənildiyi sığorta fondunun hesabına fiziki və hüquqi şəxslərin əmlak maraqlarının qorunması ilə bağlı olan münasibətlər sistemidir.

Dünyada ən qədim və inkişaf etmiş iqtisadi fəaliyyət sahələrindən biri sığorta sistemidir. Dünya tarixində sığortaya bənzər ilk fəaliyyətlərə təxminən 4000 il bundan əvvəl Babillərdə rast gəlinir. Dövrünün ticarət mərkəzi hesab edilən Babildə karvan sahiblərinə borc verən sərmayədarlar, karvanları qarət edildikdə və ya pulları güclə əllərindən alındıqda tacirlərin borclarını silər və bunun müqabilində tacirlər borcu geri qaytardıqları zaman, öz üzərlərinə götürdükləri risqə görə borcun əsas məbləğinin müəyyən faizi miqdarında əlavə pul alırdılar. Sonralar bu cür fəaliyyətlər kral Hammurapi tərəfindən qanuniləşdirildi.

Tədiyyə əsaslı sığortaya ilk dəfə təxminən 1250-ci illərdə Venesiya, Pisa, Florensiya və Genuya şəhərlərində rast gəlinir. Bu günkü mənada sığortaya isə yalnız XIV əsrlərdə təsadüf edilir.

XIV əsrdə dəniz ticarətinin ən çox inkişaf etdiyi İtaliyada sığorta təminatına bir ehtiyac hiss edildi və dəniz sığortası anlayışı da ilk dəfə burada yarandı. İlk sığorta şəhadətnaməsi (polisi) kimi qəbul edilən müqavilə 23 oktyabr 1347-ci ildə İtaliyanın Genuya limanından Mayorkaya gedən “Santa Klara” gəmisində daşınan yükə təminat verilməsi məqsədilə hazırlanmışdır. İlk sığorta şirkəti isə 1424-cü ildə yenə də Genuya şəhərində yaradılmışdır. Sığorta işi üzrə ilk qanun isə 1435-ci ildə elan edilmiş Barselona fərmanıdır.

Quru sığortalarının yaranmasına isə 1666-cı ildə Londonda baş verən və dörd gün davam edərək 13000 ev və 100 kilsənin yanıb-külə dönməsinə səbəb olan böyük yanğın təkan vermişdir. Sonradan bu hadisə ilə bağlı 1667-ci ildə Yanğın Bürosu yaradılmış, 1684-cü ildə isə bu büroya rəqib olaraq bir ortaqlıq şəklində ilk yanğın sığorta şirkəti fəaliyyətə başlamışdır.

Azərbaycanda sığorta yalnız XIX əsrin ortalarında tətbiq edilməyə başlamışdır.

Xarici investisiyanın neft sənayesinə cəlb edilməsi ilə əlaqədar olaraq sığorta işinin yüksəlməsi və inkişafı başlayır. Sığortanın əsas formalarından biri könüllü sığorta idi. Sığorta işi səhmdar cəmiyyəti və birgə sığorta cəmiyyətləri tərəfindən həyata keçirilirdi.

Həmin dövrdə Azərbaycanda xarici ölkələrin sığorta şirkətlərinin filialları (şöbələri) fəaliyyət göstərməyə başlayırdı. Belə ki, İngiltərənin sığorta şirkəti gəmilərin sığortası ilə, Almaniyanın və Rusiyanın sığorta şirkətləri isə gəmi və yüklərin sığortası ilə məşğul olurdular. Artıq 1912-ci ildə Azərbaycanda 30 sığorta cəmiyyət və agentliyi fəaliyyət göstərirdi.

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sığorta öz inkişafında 3 əsas mərhələ keçmişdir:

a) Oktyabr inqilabından əvvəlki;

b) İnqilabdan sonrakı;

c) 1990-cı illərdən başlayan müasir dövr.

Ölkəmizdə sığorta işi 1990-cı illərdən sonra müstəqil inkişaf etməyə başladı. Dövlət sığorta şirkəti ilə yanaşı özəl sığorta şirkətlərinin sayı artmağa başladı. 1 yanvar 2002-ci il tarixə Azərbaycanda 38 sığorta şirkəti, o cümlədən 9 birgə sığortaçı (Azərbaycan - İngiltərə - 4; Azərbaycan – Türkiyə - 2; Azərbaycan – İran – 1; Azərbaycan – ABŞ – 1; Azərbaycan – Rusiya – 1) fəaliyyət göstərir. 29 milli sığortaçıdan isə yalnız bir sığorta təşkilatı (Azərsığorta) dövlətə məxsusdur.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20.09.2001-ci il tarixli 152 saylı qərarı ilə 01.01.2002-il tarixdən sığorta təşkilatlarının nizamnamə kapitalı 2 mlrd. manat, təkrar sığortaçılar üçün isə 5 mlrd. manat müəyyən edilmişdir. Nəticədə sığortaçıların sayı 62-dən 38-ə enmişdir. Hazırda (2009-cu ildə) fəaliyyətdə olan sığortaçılar üçün minimum nizamnamə kapitalının məbləği 800000 manat (AZN), yeni yaradılan sığortaçılar üçün bu məbləğ -1000000 manat, müvafiq olaraq fəaliyyətdə olan təkrar sığortaçılar üçün - 1600000 manat, yeni yaradılan təkrar sığortaçılar üçün isə bu məbləğ - 2000000 manat müəyyən edilmişdir. Nəticədə Azərbaycanda 28 sığorta şirkəti və 1 təkrar sığorta şirkəti, eləcə də 7 sığorta brokeri fəaliyyət göstərir.

Bazar infrastrukturunun yaranması, əmtəə istehsalçılarının müstəqilliyi, istehsal münasibətlərinin inkişafında və maddi nemətlərin bölgüsündə dövlətin inzibati təsirinin kəskin surətdə azalması, milli sığorta bazarının yaranması prosesini, onun tərkibini, fiziki və hüquqi şəxslərə göstərilən sığorta xidməti növlərini kəskin surətdə dəyişdirdi. Belə ki, 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarətinin, (hazırda Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti şöbəsi) 1993-cü ildə Azərbaycan Respublika Sığorta Cəmiyyətləri ittifaqının yaradılması və 1993-cü ilin yanvar ayında ölkə tarixində ilk dəfə olaraq “Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi ölkəmizdə sığorta bazarının inkişafına, sığortalıların, sığortaçıların və dövlət mənafeyinin müdafiəsinə, metodiki rəhbərliyin həyata keçirilməsinə, müvafiq hüquqi-normativ sənədlərin hazırlanmasına və s. şərait yaratmışdır.

Sığorta – sığortalının əmlakının və əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində münasibətlərdir. Həmçinin sığorta – bir tərəfin (sığortaçının) müəyyən hadisələr baş verdikdə və hadisə nəticəsində zərər yarandıqda, digər tərəfə (sığortalıya) müəyyən məbləğ ödəmək öhdəliyi götürdüyü müqavilələr əsasında pul fondlarının yaradılması və istifadəsi prosesini özündə əks etdirir.

Sığorta iqtisadi anlayış olmaqla yanaşı iqtisadi fəaliyyət sahələrinin və cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır. Sığorta istehsal prosesində baş verən maddi itkilərin əvəzinin ödənilməsi ilə əlaqədardır. Dünya təsərrüfat təcrübəsi göstərir ki, xüsusi fondlar hesabına yaradılan sığorta əmtəə istehsalçılarının, vətəndaşların sosial təminatının, dövlət iqtisadi mənafelərinin sığorta vasitəsilə müdafiəsini təmin etməklə bərabər həm də təkrar istehsal prosesini fasiləsiz surətdə tənzimlənir.

Sığortanın zəruruliyi təkrar istehsal prosesinin mühüm şərtlərindən olan fasiləsizliyin təmin olunması zəruriliyindən irəli gəlir. İstehsalın ahənginin təbiət və digər proqnozlaşdırılmayan zərərli hadisələrin təsirindən pozulması ehtimalı həmişə var. Bu isə sığortanın istehsalın zəruri elementlərindən birinə çevirir. İstehsal münasibətlərində sığorta aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

Təsərrüfat subyektinə dəymiş zərərin aradan qaldırılması və istehsalın ahənginin təmin olunması;

Sosial təminatın təmin olunması;

Sığortalı ­– sığortaçı ilə müqavilə bağlanan (sığorta etdirən) və ya xeyrinə sığorta müqaviləsi bağlanan (sığorta olunan), yaxud qanuna görə sığortalanmış sayılan fiziki şəxs (fəaliyyət qabiliyyəti məhdud olan və ya fəalliyyəti qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən məhdudlaşdırılan, eləcə də fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərdən başqa) və ya hüquqi şəxsdir;

Başqa sözlə sığortalı – sığorta polisinə malik, kompaniya və ya şəxsdir. Sığorta polisi isə sığorta haqları və sığorta ödənişlərinin həcmini, ödəmə qaydalarını müəyyənləşdirən, bir sözlə, sığorta müqaviləsini müəyyənləşdirən sənəddir.

Sığortaçı ­­­– yalnız sığorta və təkrar sığorta fəaliyyətini göstərmək məqsədilə yaradılmış, qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada xüsusi razılıq almış hüquqi şəxs olan sığorta təşkilatıdır;

Sığorta riski ­– ehtimal olunan elə hadisədirki, onun baş verməsinə qarşı sığorta aparılır. Sığorta riski sayılan hadisənin təsadüf əlamətləri olmalıdır;

Sığorta hadisəsi ­– qanuna və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin, sığortalıya və ya üçüncü şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan haldır;

Sığorta ödənişi – sığorta hadisəsi baş verən zaman sığortalıya müqavilə üzrə pul və ya natural ödənilən vəsaitdir. Sığorta ödənişlərinin yalnız bir təyinatı vardır. O da müəyyən ərazidə müəyyən vaxtda baş verən sığorta hadisəsinin zərərli nəticələrinin aradan qaldırılmasıdır. Sığorta iştirakçılar arasında qapalı, yenidənbölgü münasibətlərinin xüsusi məcmusu olub, sığorta haqları hesabına məqsədli fondların yaradılmasını və sığorta zərərinin əvəzinin ödənilməsidir.

Sığorta məbləği ­– sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının əmlakına və ya əmlak mənafelərinə dəyən zərərin yerini doldurmaq üçün pul və ya natura şəklində ödənilən vəsaitdir;

Sığorta haqqı ­– sığorta müqaviləsinə və ya bu qanuna uyğun olaraq sığortalının sığortaçıya verməli olduğu pul məbləğidir;

Sığorta tarifi – sığorta haqının hesablanması üçün aktuari hesablamalarına əsasən müəyyən edilir;

Sığorta müqaviləsi – sığortalı ilə sığortaçı arasında sazişdir. Bu müqaviləyə görə sığortaçı sığorta hadisəsi zamanı sığortalıya ödənişi verməyi, sığortalı isə müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə sığorta haqqını ödəməyi öhdəsinə götürür;

Maliyyədən fərqli olaraq sığorta bütövlükdə gəlirlərin və yığımların bölgüsü deyil, yenidən bölgüsünü əhatə edir. Sığortanın aşağıdakı mahiyyət əlamətlərini fərqləndirmək olar:

Sığorta qəfil, gözlənilməyən hadisələrin ehtimallıq mümkünlyü ilə şərtlənən, yenidən bölgü münasibətləridir.

Sığorta zamanı dəymiş zərərin sığorta iştirakçıları arasında bölüşdürülmə imkanının olmasıdır. Bu o deməkdir ki, sığorta hadisəsi bütün obyektləri əhatə etmir və dəymiş zərərin aradan qaldırılmasında iştirakçıları dolayı yolla iştirak edir. Sığorta iştirakçıları dairəsi nə qədər geniş olarsa, dəymiş zərərin aradan qaldırılması üçün ödənən məbləğin onların hər birinə düşən hissəsi bir o qədər az olar.

Sığorta fondu minlərlə obyektin hesabına formalaşır. Bu isə külli miqdarda pul vasitələrinin toplanmasıdır.

Sığorta zərərin həm ərazi vahidləri, həm də vaxta görə yenidən bölgüsünü ifadə edir.

Sığоrtа prоsеsi zаmаnı sığоrtа hаdisəsinin bаş vеr­mə­­­si nəticəsində mаddi və yа digər itкilərin аrаdаn qаl­dı­rıl­­­­mа­sınа yönəldilən pul vəsаitlərinin bölgüsü üzrə mü­nа­si­bət­­­ləri fоrmаlаşır. Sığоrtа münаsibətlərini digər mаliyyə-кrе­dit münаsibətlərindən fərqləndirən хüsusiyyətlər аşаğı­dа­кı­lаr­dır: sığоrtа ödənişləri еhtimаl хаrакtеr dаşıyır, sığоrtа mü­nа­si­bətləri qаpаlı yеnidən bölgü хаrакtеrinə mаliкdir, sığоrtа də­yən ziyаnın həm ərаzi vаhidləri, həm də vахtа görə yеnidən böl­güsünü nəzərdə tutur.

Sığorta istehsal münasibətlərinin ən zəruri elementlərindən biridir. O əsasən ictimai istehsal prosesində meydana gələn maddi itkilərin əvəzinin ödənilməsi ilə əlaqədardır. Normal təkrar istehsal prosesinin ən zəruri şərtlərindən biri istehsalın fasiləsizliyidir. Əgər ictimai istehsal prosesi təbiət qüvvələrinin və digər zərərli hadisələrin nəticəsində dayanırsa, onda cəmiyyət üçün belə hallardan zərər çəkməmək məqsədilə əvvəlcədən tədbirlərin görülməsi vacibdir. Çünki ictimai istehsal riskli xarakter daşıyır. Bu risk ilk növbədə özünü insanlar və təbiətin dağıdıcı qüvvələri arasındakı ziddiyyətlərdə göstərir. Belə hallar insan iradəsindən asılı olmayaraq baş verir və onların ağır nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədilə sığorta müdafiəsindən istifadə olunur. Bu, ilk növbədə, özünü ictimai istehsalın sığortalanması və ya müdafiəsi formasında biruzə verir.

Iqtisadi anlayış olan sığorta maliyyə kateqoriyasının tərkib hissəsidir. Bununla yanaşı, maliyyə ümumilikdə gəlirin bə yığımların bölgüsü və yenidən bölgüsü ilə əlaqədardırsa, onda sığorta ancaq yenidən bölgü münasibətlərini əhatə edir. Iqtisadi anlayış olan sığortanın özünəməxsusluğunu xarakterizə edən aşağıdakı mahiyyət əlamətlərini göstərmək olar:

Sığortalama zamanı pulun yenidən bölgüsü münasibətləri meydana çıxır ki, bu da kənar, gözlənilməz və güclü hadisələrin mövcudluğu ilə şərtlənir. Bu hadisələrin nəticəsində milli iqtisadiyyata və əhaliyə maddi və digər zərərlər dəyir.

Sığorta zamanı sığorta iştirakçıları arasında dəymiş zərərin aradan qaldırılması həyata keçirilir. Sığorta iştirakçıları dedikdə, sığorta olunanlarla sığorta edənlər başa düşülür. Bu cür yenidən bölgü münasibətləri, bir qayda olaraq bütün təsərrüfatı və bütün ölkə ərazisini deyil, ictimai həyatın müəyyən hissələrini əhatə edən zərərin təsadüfi xarakter daşıması ilə şərtlənir. Bu zaman sığorta iştirakçıları nə qədər geniş olarsa, onda zərərin aradan qaldırılmasında hər bir sığortaçıya o qədər az pul düşər. Sığortalama zərərin aradan qaldırılmasında ən səmərəli metoddur. Bu səmərəlilik, sığortaçıların və sığorta olunan obyektlərin sayı artdıqca daha da artır. Sığorta həm də pul vəsaitlərinin sığorta fondu adlanan vahid bir fondda cəmlənməsini təmin edir. Belə halda hər bir siğortaçı minimum xərclərlə maksimum zərərləri aradan qaldıra bilir.

Sığorta zərərlərin ərazi vahidləri arasında həm də vaxtında bölüşdürülməsini təmin edir. Bu zaman bir il ərzində sığorta fondunun vəsaitlərinin səmərəli ərazi bölgüsü üçün çox böyük ərazi və kifayət qədər sığorta obyektinin olması lazımdır. Zərərlərin vaxtında aradan qaldırılması fövqəladə halların təsadüfi xarakteri ilə əlaqədardır. Çünki belə fövqəladə hallar hər il baş verir və onların baş verməsinin dəqiq vaxtı məlum deyildir.

Zərərin qapalı şəkildə aradan qaldırılması sığorta fondunda səfərbərliyə alınmış vəsaitlərin bilavasitə geri qaytarılmasını şərtləndirir. Hər bir sığorta olunanın sığorta fonduna ayırdığı sığorta ödənişlərinin ancaq bir məqsədi var ki, o da müəyyən ərazidə və müəyyən vaxt müddətində zərərin həqiqi məbləğinin ödənilməsidir. Ona görə də sığorta ödənişlərinin məbləği dəymiş zərərin ödənilməsi formasında geri qaytarılır.

Sığorta bütövlükdə təsərrüfat subyektlərinin üzləşdikləri müəyyən hallarla əlaqədar olaraq subyektlərin gəlirlərində baş verən itkilərin və mümkün zərərin aradan qaldırılması və ödənilməsi məqsədilə, pul ayırmaları hesabına formalaşdırılan sığorta fondu üzrə iştirakçılar arasında meydana gələn yenidən bölgü münasibətlərinin məcmusudur.

İqtisadi kateqoriya olan sığorta təcrübədə sığorta fondunun yaradılması və istifadəsi metodlarından biri kimi meydana çıxır. Bundan başqa, digər metodlar da mümkündür ki, bunlar da əsasən mərkəzləşdirilmiş metodlardan ibarətdir. Mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş metod birbaşa qanunvericilik yolu ilə milli gəlirdən və milli sərvətdən müəyyən maliyyə ehtiyyatları fonduna, o cümlədən sığorta fonduna vəsaitlərin ayrılması yolu ilə əlaqədardır. Məhz bu metodun köməyi ilə dövlət büdcəsinin ehtiyat fondları və qızıl valyuta ehtiyatları formalaşdırılır. Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə ehtiyatları maddi istehsal sahəsində, ilk növbədə isə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən birliklərdə və müəssisələrdə təşkil edilir ki, bundan da məqsəd yerli zərərlərin və müxtəlif ziyanların ödənilməsidir.

Sığorta fondunun yaradılması və istifadə olunması üçün məhz sığorta kateqoriyasından istifadənin iqtisadi zəruriliyi özünü onda göstərir ki, dövlət təsərrüfat subyektləri –­ müəssisələr, təşkilatlar, cəmiyyətlər, kooperativlərin və daha çox ayrı-ayrı vətəndaşların maliyyə ehtiyatları ilə geniş surətdə manevr etmək imkanından məhrum olur.

Sığorta müdafiəsinin obyektlərindən – maddi qiymətlilərdən, dəyərlilərdən, adamların həyat, sağlamlıq və əmək qabiliyyətliliyindən asılı olaraq sığorta bir tərəfdən maddi zərərlərin ödənilməsi, digər tərəfdənisə ailə gəlirlərindəki itkilərlə əlaqədar ola bilər. Ailə gəlirlərindən itkilər xəstəliklər, əlillik, bədbəxt hadisələrdən alınan zədənin müalicəsi və s. dövrlərdə əmək qabiliyyətinin itirilməsi nəticəsində meydana çıxır. Ona görə də bu gəlirlərin sığortalanması və ya sığorta müdafiəsi, ilk növbədə, cəmiyyətin hesabına sosial sığortanın təşkil edilməsi yolu ilə həyata keçirilir.

Sığortanın lazımi səviyyədə həyata keçirilməsi cəmiyyətin hər bir inkişaf mərhələsində dövlətin maliyyə imkanları ilə bağlıdır. Dövlət sosial sığortanın köməyi ilə zərərlərlə üzləşmiş ailələrin və ya vətəndaşların müəyyən, heç olmasa minimum həyat səviyyəsini saxlamağa çalışır. Bu, dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir.

Sığortanın iqtisadi mahiyyəti, onun ictimai məqsədlərində ifadə olunan funksiyalarında daha da açılır. Funksiyalar sığortanın maliyyə sisteminin bir həlqəsi kimi xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa imkan verən təzahür əlamətləridir. Maliyyə anlayışı öz iqtisadi mahiyyətini hər şeydən əvvəl bölgü funksiyası vasitəsilə ifadə edir. Bu funksiya özünü sığortanın funksiyalarında göstərir. Sığortanın əsas etibarilə dörd əsas funksiyası var. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir:Əsas fuksiya kimi risk funksiyası çıxış edir. Belə ki, zərər həmişə meydana çıxa bilər və hətta hər il təkrar oluna bilər. Sığortanın qarşısında qoyulan məqsədlərə uyğun olaraq sığortaçı təşkilat zərərçəkmiş təsərrüfat subyektlərinə pul yardımı göstərməlidir. Bu çərçivədə fəaliyyət göstərən sığorta riski funksiyası yenidən bölgü münasibətlərini həyata keçirir. Dəyərin pul formasında yenidən gölgüsü, təsadüfi sığorta hadisələrinin baş verməsilə əlaqədar olaraq sığorta iştirakçıları arasında aparılır. Yenidən bölgü münasibətləri sığortanın mahiyyətini əks etdirməklə yanaşı, sığortanın risk funksiyasının həyata keçirilməsində əsas rol oynayır.

Sığortanın xəbərdarlıq funksiyası əsasən sığorta fondunun vəsaitlərinin müəyyən hissəsi hesabına sığorta risklərinin azaldılması tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsinə istiqamətlənir. Xəbərdarlıq və ya qabaqcadan xəbər vermə funksiyası, əhalinin və ya təsərrüfat subyektlərinin öz mümkün itkilərinin nəticələrini aradan qaldırmağa çağırış olmaqla bütün əmlakın, fəaliyyətin, həyatın və s. sığortalanmasını ifadə edir. Yəni sığorta ehtimal olunan itkilərin zərərsizləşdirilməsidir. Sığortaya görə ayırmalar sığorta fonduna cəlb olunduğu üçün sığorta həm də yığım funksiyasını həyata keçirir. Sığortanın köməyi ilə xeyli miqdarda pul vəsaitlərinin toplanılmasının maliyyə siyasəti baxımından çox böyük əyəmiyyəti var.

Sığorta münasibətlərinin əmanət xarakteri daşıması və onun əmanət funksiyası sığorta ayırmaları hesabına sığorta fonduna külli miqdarda pul vəsaitinin toplanması ilə əlaqədardır. Bu isə maliyyə siyasəti baxımından əhəmiyyətlidir.

Sığortanın başqa bir funksiyası olan nəzarət funksiyası yuxarıda göstərilən üç funksiyanın nəticəsi kimi çıxış edir və konkret sığorta münasibətləri zamanı həmin funksiyalarla birlikdə meydana çıxır. Nəzarət funksiyası sığorta fondu vəsaitlərinin formalaşdırılması və istifadəsi ilə əlaqədardır. Sığorta nəzarətinin qanunvericilik sənədləri əsasında həyata keçirilməsi maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir.

Sığortanın ictimai istehsalın fasiləsizliyinin təmin olunmasında və ictimai istehsalın balanslaşdırılmasında rolu özünü əsas etibarı ilə sığortanın aparılmasının son nəticələrində göstərir. Son nəticə dedikdə əsasən sığorta sahələrinin optimallaşdırılması, sığorta əməliyyatlarının inkişaf göstəriciləri, zərərlərin vaxtında aradan qaldırılmasında və s. nəzərdə tutulur.II.Sığortanın növləri.
Sığоrtа cəmiyyətin ictimаi-iqtisаdi həyаtının bütün tərəflərini əhаtə еtməкlə əhаlinin mаddi rifаhının və sа­hib­каr­lıq risкinin zəmаnətçisi кimi çıхış еdir, gözlənilməz və föv­qəlаdə hаdisələr zаmаnı əmlак mənаfеlərinin qо­run­mа­sı­nа, döv­lətin mаliyyə sistеminin möhкəmləndirilməsinə təsir gös­tə­rir. О, nəinкi sığоrtа hа­di­sə­lə­ri zаmаnı büdcəni dəyən zə­rər­lə­rin ödənilməsindən аzаd еdir, həttа uzunmüddətli invеs­ti­si­yа­lаrın mənbəyinə çеvrilir.

Sığоrtа ixtisaslaşdırılmış sığоrtа təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir. Bu təşkilatlar dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları ola bilər. Onların fəaliyyət sahəsi daxili (məhdud), xarici və yaxud qarışıq sığоrtа bazarlarını əhatə edir. Sığоrtа bazarının yüksək inkişafı şəraitində sığоrtа həm ölkə daxilində, həm də xaricdə həyata keçirilə bilər. Bu sığоrtаnın təşkilati təsnifləşdirilməsidir.

Istənilən təsnifləşdirilmənin əsası elə əlamətlərdən ibarət olmalıdır ki, bu bütün həlqələrin qarşılıqlı əlaqələrini təmin etsin. Təsnifatın əsasında iki əlamətin nəzərə alınması mümkündür: sığоrtа obyektlərinin və sığоrtа məsuliyyətinin səviyyəsində fərqlər. Bunlara uyğun olaraq iki təsnifləşdirmə tətbiq edilir: sığоrtа obyektləri üzrə və təhlükəlilik səviyyəsi üzrə. Birinci təsnifat ümumidir, ikincisi isə yalnız əmlak sığоrtаsını əhatə etməklə sahə xarakteri daşıyır.

Sığоrtа münаsibətləri məcburi və кönüllü fоrmаlаrdа hə­­yаtа кеçirilir. Məcburi sığоrtа dövlət tərəfindən qа­nun­vе­ri­ci­liк əsаsındа həyаtа кеçirilməкlə cəmiyyətin mаrаqlаrının tə­min еdilməsi üçün hüquqi və fiziкi şəхslərin sığоrtа еdil­mə­si­dir. Bu müvafiq sığortalanmış qrupların qəti müəyyən olunmuş sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi deməkdir. Yəni maddi zərərlərin ödənilməsi və yaxud digər pul yardımı göstərilməsi lazım gəldikdə bu, təkcə konkret zərərçəkənin marağına deyil, ictimai marağa da xidmət edir. Başqa sözlə desək, sığortanın məcburi forması sığortaçını müdafiə edir. Ona görədə sosial sığorta, hərbi xidmətçilərin sığortası və digər bir neçə sığorta forması bizim ölkədə məcburi sığortadır. Hər bir ölkədə məcburi sığorta obyektləri müxtəlifdir.

Məcburi sığortada aşağıdakı prinsiplər fərqləndirilir:

Sığorta edən müvafiq obyektlərin sığortası üçün məcburi sığorta qanunu tətbiq edir, sığorta olunanlar isə sığorta ödənişlərini ödəməlidir. Qanun, adətən, aşağıdakı məsələləri nəzərə alır:

məcburi sığortaya aid edilən obyektlərin siyahısı;

sığorta məsuliyyətinin səviyyəsi;

tarif dərəcələrinin tətbiq olunma qaydaları;

sığorta ödənişlərinin aparılması dövrü;

sığorta edənin və sığorta olunanın əsas hüquq və vəzifələri.

Məcburi sığorta qanununun həyata keçirilməsi bir qayda olaraq dövlət sığorta orqanlarına tapşırılır.

Qanunda göstərilmiş obyektlərin məcburi sığortasının bütünlüklə əhatə olunması. Bunun üçün sığorta orqanları hər il bütün ölkə üzrə sığortalanmış obyektlərin qeydiyyatını aparır, sığorta ödənişlərinin hesablanmasını və müəyyən olunmuş müddətə yığılmasını həyata keçirir.

Qanunda göstərilmiş məcburi sığorta obyektlərinin avtomatik olaraq əhatə olunması. Yəni heç bir məcburi sığorta obyekti kənarda qala bilməz.

Sığorta ödənişlərinin ödənilməsindən asılı olmayaraq məcburi sığortanın fəaliyyət göstərməsi. Sığortalananlar, hesablanmış sığorta ayırmalarını ödəmədiyi hallarda məsələyə məhkəmə qaydasında baxılır.

Məcburi sığortanın müddətsizliyi. Sığortaçının sığortalanmış əmlakdan istifadə etdiyi bütün dövr ərzində məcburi sığorta fəaliyyətdə olur. Yalnız sahibsiz və köhnəlmiş əmlak bu sığortaya aid edilmir. Əmlakın başqasına keçməsi vaxtı sığorta dayandırılmır. Bu sığorta yalnız sığortalanmış əmlak öldükdə və ya məhv olduqda öz qüvvəsini itirir.

Sığоrtаnın bu fоrmаsının həyаtа кеçirilməsinə sə­lа­hiy­yəti оlаn оrqаnlаr qаnunvеriciliк əsаsındа müəyyən еdilir.

Məc­bu­ri sığоrtаdаn fərqli оlаrаq sığоrtаnın кönüllü fоr­mаsındа sı­ğоr­tа­çılаrlа sığоrtа оlunаnlаr аrаsındа müqаvilə кö­­nüllü оlа­rаq bаğ­lаnılır. Qаnunvеriciliyə uyğun оlаrаq кö­nül­lü sığоrtаnın hər bir növü üzrə qаydаlаr müəy­yən­ləş­di­ri­lir, döv­­­lət sığоrtа nə­­zа­rə­ti оrqаnlаrı tərəfindən lisеn­ziyа vеri­lir. Bir qаydа оlаrаq кönüllü sığоrtа müqаviləsi əvvəlcədən müəy­yən еdilmiş sığоrtа müddəti üçün bаğlаnılır. кönüllü sığоrtа forması aşağıdakı prinsipləri özündə birləşdirir:

Kö­nül­lü sığоrtа qanuni yolla və könüllü əsaslarla fəaliyyət göstərir. Qanun könüllü sığortaya aid olan bütün obyektləri müəyyənləşdirir. Konkret şərait sığorta qaydaları vasitəsilə tənzimlənir;

Sığortada könüllü iştirak. Əgər sığortalama şərtlərinə zidd deyilsə, onda sığortaçının obyekti sığorta etməməyə haqqı yoxdur. Həmin prinsip sığortalanma haqqında ilk tələbdən sonra sığorta müqaviləsinin bağlanmasına təminat verir;

Kö­nül­lü sığоrtа obyektlərinin müəyyən hissəsini əhatə edir. Belə ki heç də bütün şəxslər sığоrtаda iştirak etməyi arzulamır. Bundan başqa, sığоrtа şərtlərinə uyğun olaraq sığоrtа müqaviləsinin bağlanması üçün bəzi məhdudiyyətlər mövcuddur;

Kö­nül­lü sığоrtа həmişə sığоrtа müddəti ilə məhdudlaşdırılır. Müqavilədə müddətin başlama və sona çatma vaxtı xüsusi olaraq müəyyənləşdirilir. Kö­nül­lü sığоrtаda fasiləsizlik yalnız müddət bitməmişdən qabaq təkrar müqavilənin bağlanması yolu ilə müəyyən edilir;

Kö­nül­lü sığоrtа, sığоrtа ayırmalarının həm bir dəfəyə, həm də dövrü olaraq ödənilməsi şəraitində fəaliyyət göstərir. Kö­nül­lü sığоrtа müqaviləsi yalnız sığоrtа ayirmalarının bir dəfəlik və ya dövrü olaraq ödənilməsi şəraitində qüvvəyə minir. Sığоrtа ayırmalarının ödənilməsi uzunmüddətli sığоrtа müqaviləsinin fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb olur.

«Sığоrtа hаqqındа» Аzərbaycan Respublikasının Qаnununа əsаsən sığоrtа iкi əsаs sаhədən: həyаt və qеyri-həyаt sığоrtаsı sаhələrindən ibаrətdir. Sığоrtаçılаr bu sаhələrdən biri və yа hər iкisi üzrə fəаliyyət göstərə bilərlər.

Həyаt sığоrtаsı–sığоrtаlının ölümü, sаğlаmlığının, iş qа­­biliyyətinin qоcаlığа yахud əlilliyə görə təmаmilə və yа qis­mən itirilməsi hаllаrı üçün аpаrılаn sığоrtаdır. Həyаt sığоrtаsı üz­­rə müqаvilə müddəti bitdiкdə və yа sığоrtа hаdisəsi bаş vеr­diк­­də sığоrtа məbləği sığоrtа müqаviləsində müəyyən еdilmiş qаy­­dаdа və şərtlərlə sığоrtаçıyа və yа оnun vаrisinə ödənilir. Hə­yаt sığоrtаsı müqаvilələri uzun müddətə bаğlаnılır və bu müd­­dətdə yаrаnmış inflyаsiyа sığоrtаlıyа təminаtın vеril­mə­si­n­ə mаnеçiliк yаrаdа bilər. Bu bахımdаn sığоrtа şirкəti öz fəа­liy­­yətini еlə qurmаlıdır кi, sığоrtа müqаvilələri üzrə qəbul еt­di­­yi öhdəliкləri müqаvilə ilə müəyyən оlunmuş şərtlər çər­çi­və­­sində həyаtа кеçirə bilsin.

Qеyri-həyаt sığоrtаsı-sığоrtа hаdisəsi bаş vеrdiyi zаmаn sı­ğоr­tаçıyа vurulаn zərər ödənilməкlə оnun məsuliyyəti, əm­lа­­кı və əmlак mənаfеləri ilə bаğlı risкlərin sığоrtаsıdır.

Sığоrtа münаsibətləri əsаsən bеş növə аyrılır:III. Əmlak sığortasının səciyyəsi və xüsusiyyətləri.
Əmlак sığоrtаsı – qrup sığоrtа hаdisələrindən və yа sığоrtа еtdirənlərlə sığоrtаçı аrаsındа bаğlаnmış sığоrtа müqа­vilə­sində rаzılаşdırılmış fərdi sığоrtа hаdisələrindən sığоrtа­lаn­mаqlа həyаtа кеçirilir. Bu siğortadа sığоrtа оbyекtləri кimi hüquqi və fiziкi şəхslərin əmlакı nəzərdə tutulur. Bu zаmаn təsərrüfаt sub­yекtləri üzrə təsnifləşmə аpаrılır:

tikililərin sığortası;

heyvanların sığortası;

ev əmlakının sığortası;

nəqliyyat vasitələrinin sığortası;

kənd təsərrüfatı məhsullarının sığortası.

Tikintilərin könüllü sığortası onların aşınması nəzərə alınmaqla dəyərinin 10 qat həcmində həyata keçirilir. Tikintilərin qiyməti hər bir tikinti tipi üzrə tikinti materiallarının qiyməti, tarifləri, onların daşınması və tikintidə çalışan işçilərin xərcləri əsasında müəyyən edilir. Tikintilərin sığortası bu hadisələri əhatə edir: yanğın, partlayış, ildırım vurması, su basması, zəlzələ, tufan, leysan, dolu və s.

Heyvanlar isə könüllü qaydada, onların bazar satınalma qiymətləri əsasında hesablanmış dəyərinin həcmində sığortalanır. Kənd təsərrüfatı heyvanları üzrə sığorta tədiyyələri tikintilərin sığortasında oldugu kimi aparılır.

Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası əhalinin sosial müdafiəsinə əlavə təminat verilməsi, mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakına, habelə vətəndaşların səhhətinə vurulan zərərlərin vaxtında ödənilməsi məqsədilə aparılan sığortadır.

Respublikamızda əmlak sığortasının ən mühüm sferalarından biri də kənd təsərrüfatı sığortası hesab olunur. Kənd təsərrüfatı sığortası bu istehsal sahəsinin bütün hissələrini əhatə edir. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsulları, kənd təsərrüfatı heyvanları, ev quşları, dovşanlar, xəzdərili vəhşi heyvanlar, arı ailələri, habelə kənd təsərrüfatı təyinatlı binalar, tikililər, qurğular, avadanlıqlar, maşınlar, nəqliyyat vasitələri və digər əmlak (azqiymətli və tezköhnələn əşyalar və təbii biçənəklərin məhsulları istisna olmaqla) sığortanın obyektləridir. Kənd təsərrüfatında əmlakın sığortasının subyektləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, sığorta sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən sığortaçılar, sığortalılar və sığorta müqavilələrindən irəli gələn vəzifələri həyata keçirən digər hüquqi və fiziki şəxslərdir.

Hər bir normal ölkədə, xüsusən iqtisadi inkişaf dövründə, vətəndaşlar daim öz əmlaklarını və sərvətlərini artırmağa çalışırlar. Bu sərvətin və əmlakın istifadəsi ilə əlaqədar olaraq onlar mülkiyyət münasibət-lərinə girirlər. Vətəndaşların dövlətlə, müəssisələrlə, idarələrlə, təşkilat-larla bütün mülkiyyət formalarını əhatə edən mülkiyyət münasibətləri vətəndaşlar arasındakı iqtisadi münasibətlərin məcmuunu əks etdirir.

İctimai istehsalın artımı və bazar münasibətlərinin inkişafı ilə eyni vaxtda vətəndaşların mülkiyyəti də çoxalır. Bu, əhalinin maddi və mə-nəvi tələbatının təmin edilməsinin qanunauyğun sonluğudur və nəticə etibarilə şəxsi mülkiyyət alətlərinin, o cümlədən, əmlak kütləsinin art-masına gətirib çıxarır. Amma eyni zamanda əks əlaqə də baş verir. Əhalinin iqtisadi mənafeyi, iqtisadi stimullaşma mexanizmi, daha dəqiq desək, insanların halal zəhmət sayəsində öz var-dövlətlərinin artmasında maraqlı olması istehsalın və milli sərvətin artmasına da kömək edir.

Vətəndaşların mülkiyyət artımının əsas mənbəyi əməkhaqqı və is-tehsaldan, kommersiyadan, qanuna zidd olmayan başqa fəaliyyət növlə-rindən əldə etdikləri gəlirlərdir.

Əmlak dövlətin, həmçinin ictimai birliklərin, təşkilatların, vətən-daşların mülkiyyətinin tərkibində yerləşə bilər. Xüsusi mülkiyyətin əsas tərkib hissəsi vətəndaşların əmlakıdır. Buraya torpaq sahəsi, yaşayış evi, mənzillər, bağlar, bağ evləri, qarajlar, ev təsərrüfatı və şəxsi istifadə alətləri, kənd təsərrüfatı və digər ev heyvanları, pul vəsaitləri, səhmlər, istiqrazlar və digər qiymətli kağızlar, əmtəə istehsalı sahəsindəki əmlak kompleksi, məişət xidməti, ticarət və digər sahibkarlıq fəaliyyəti sahələ-ri, binalar, qurğular, avadanlıq, nəqliyyat və digər istehsal vasitələri da-xildir. Vətəndaşlara məxsus əmlakın dəyəri və miqdarı məhdudlaşdırıl-mır. Vətəndaşların mülkiyyətindən əmlakın ayrı-ayrı növlərinin müsadi-rə, yaxud məhv edilməsi, dövlətin beynəlxalq öhdəliklərinə müvafiq olaraq və dövlət, yaxud ictimai təhlükəsizliyə uyğun olaraq yalnız qa-nunvericiliklə tənzimlənir.

Bazar iqtisadiyyatı ölkələrində vətəndaşların əvvəllər yalnız şəxsi istifadə alətlərindən və azacıq təsərrüfat təyinatlı mülkiyyətdən ibarət olan əmlak sahəsi xeyli genişlənib. İndi vətəndaşların öz istehsal vasitə-lərinə sahib olmaq, milli sərvətlərin çoxaldılmasında və maddi rifah ha-lının yüksəldilməsində fəal iştirak etmək imkanı var.

Əhalinin real gəlirləri artdıqca ərzaq xərcləri qanunauyğun şəkildə azalır, uzunmüddətli istifadə, o cümlədən istehsal alətlərinin əldə edil-məsi xərcləri çoxalır. Belə olan halda, uzunmüddətli predmetlərin əldə edilməsinin əsas mənbəyi olan ailə yığımları daha intensiv qaydada artırılır ki, bu da əmlakın artması və geniş mülkiyyət münasibətlərinin bərqərar olmasını şərtləndirir.

Ailənin tələbatının təmin edilməsindəki önəm dərəcəsinə görə və-təndaşların əmlakını iki kateqoriyaya bölmək olar:
1) Əsas, daha doğrusu, son dərəcə vacib əmlak. Bu əmlakın məhvi (itirilməsi) təkcə ayrı-ayrı şəxslərin deyil, həm də cəmiyyətin ma-raqlarına toxunur.

2) Başqa əmlak növləri. Onların məhvi (itirilməsi) yalnız şəxsi maraqlara toxunur.

Birinci kateqoriyaya daxil olan əmlakın (yaşayış evlərinin, avtomo-billərin, kənd təsərrüfatı heyvanlarının) itirilməsi mülkiyyətçiyə çox bö-yük zərər vurur və bu zaman yardımsız keçinmək olmur. Zərərçəkən mülkiyyətçilərə dövlətin maddi yardım göstərməsi çox vacibdir. Bu, vətəndaşların əmlakı qorumaq məsuliyyətini artırır, onların sığorta mü-dafiəsini təmin edir. Dövlət birinci kateqoriya əmlakın minimal dəyərini müəyyənləşdirərək onun məcburi sığortasını təşkil edir. Məcburi sığor-tanın məqsədi əhalinin diqqətini vətəndaşların əmlak maraqlarının və müxtəlif təsərrüfat növlərinin səmərəli müdafiəsinin təşkilinə yönəlt-məkdir. Sığortanın bu növü təkrar istehsal prosesində dövlət tənzim-ləyicisi rolunu oynayır. Məcburi sığorta ona deyilir ki, müəyyən şəxslər qrupuna öz əmlaklarını və ya həyatlarını sığortalamaq həvalə olunur. MDB ölkələrində nəqliyyat vasitələrinin, sərnişinlərin, tikililərin, kənd təsərrüfatı əmlakının və sığortası nəzərdə tutulur.

İkinci kateqoriya əmlak yalnız könüllü sığorta olunur. Könüllü sı-ğorta inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi həyatında daha geniş tətbiq edilir. Lakin bazar iqtisadiyyatına keçid sabiq sosialist ölkələrində də çoxsaylı təsərrüfatçılıq subyektlərinin meydana gəlməsini şərtləndirmiş, bununla da həmin subyektlərin mümkün risk amillərindən müdafiəsini təmin etməli olan yeni sığorta növlərinə tələbat yaranmışdır. Bu, ilk növbədə əhaliyə və onun özəl strukturlarına aiddir, çünki bazar şəraitində onlar dövlət himayəsindən məhrum olur, sığorta yardımına tez-tez əl atmaq məcburiyyətində qalır və bu yolla əlverişsiz vəziyyətlərdə maliyyə dəs-təyi qazanmağa çalışırlar. Könüllü sığorta əhalinin həm əmlakını, həm həyatını, həm də səhhətini əhatə edir.

Günümüzdə daşınmaz əmlak sahibi olmaq çox çətindir. Ev almaq və ya tikdirmək, iş yeri sahibi olmaqla, əmlak sahibinə çevrilmək hər birimizin arzusudur. Lakin, əldə etməkdən çox onu qoruyub saxlamaq çətindir. Həyatın hər mərhələsində bizi müxtəlif təhlükələr gözləyir. Belə ki, qəflətən meydana çıxan yanğınlar, partlayışlar, təbii fəlakətlər və başqa təhlükələr bizi illərlə alın tərimizlə qazandıqlarımızdan məhrum edə bilər. Bütün bu təhlükələrin maddi nəticələrini minimuma endirmənin yeganə yolu əmlakı sığorta etdirməkdir.

Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində qəfildən və gözlənilmədən baş verən, sığorta müqaviləsində göstərilən sığorta predmetinə (sığorta olunmuş əmlaka) dəyən və aşağıda sadalanan sığorta risklərinin səbəb olduğu itki və ziyanlar sığorta olunur.

- Yanğın, ildırım vurması, partlayış;

- Təbii fəlakət (fırtına, qasırğa, dolu, daşqın, sel, su basması, sürüşmə, torpaq çökməsi, zəlzələ);

- Yerüstü və hava nəqliyyatı vasitələrinin və ya onların hissələrinin sığorta olunmuş əmlaka dəyməsi;

- Üçüncü şəxslərin qeyri-qanuni qərəzli hərəkətləri;

- Daxili su basma;

- Oğurluq və s.

Sığortalı vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan binalar, tikililər, şəxsi evlər, ev əmlakı, anbarlar, qurğular, maşın və avadanlıqlar, mebel, hazır məhsul, xammal və materiallar, binaların içərisində və ya üzərində olan hər cür sabit qurğular, lift və eskalatorlar, ildırım ötürən, televizor antenası və s. əmlak sığorta təminatına daxil edilə bilər.

Bu sığorta növü ilə vətəndaşlar və müəssisələr yuxarıda sadalananlara əlavə olaraq sığorta təminatı verilən risklərin (yanğın, partlayış, daxili su basma) baş verməsi zamanı üçüncü şəxslərin əmlakına və səhhətinə vurula biləcək itki və ziyanlara qarşı mülki məsuliyyətlərini də sığorta etdirə bilərlər.

Müəssisələr hətta sığorta təminatı verilən risklərin baş verməsi nəticəsində öz fəaliyyətlərində yaranan fasilənin və dayanmanın səbəb olduğu gəlirin itirilməsini də sığorta etdirmək imkanına malikdir.

NƏTİCƏ
Sığorta işinin səmərəli təşкilinin və bеynəlхаlq stаndаrtlаr səviyyəsində inкişаf еtdirilməsinin ölкə iqtisаdiyyаtının bаzаr münаsibətləri şərаitində möhкəmlənməsində mühüm iqtisаdi əhəmiyyəti vаrdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə sığorta bazarının inkişafı tarixi belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, sığorta ölkənini iqtisadi artım tempinə güclü təsir göstərən sahələrdən biridir. Bu bахımdаn qеyd еtməк оlаr кi, sığorta-iqtisаdiyyаtın strateji sahəsidir.

Sığorta işini gələcəкdə daha da yaxşı inkişaf etdirmək üçün əsаs diqqəti sığortaçılаrın və sığorta bаzаrının digər iştirакçılаrının, hаbеlə dövlətin hüquq və mənаfələrinin qоrunmаsına, sığorta qаnunvеriciliyinin tələblərinə əməl еdilməsinə və sığorta bаzаrındа inhisаrlаçılığа qаrşı tədbirlərin gücləndirilməsinə yönəltmək lazımdır. Bu gün, milli sığorta bаzаrındа fəаliyyət göstərən sığorta təşкilаtlаrının ödəmə qаbiliyyətinin gücləndirilməsi ən mühüm və акtuаl prоblеmlərdən biridir. Аzərbаycаndа sığortayа оlаn tələbin səviyyəsi yüкsəldiкcə sığorta təşкilаtlаrı tərəfindən bаğlаnаn sığorta müqаvilələrinin sаyının аrtmаsı ilə yаnаşı qəbul еdilən risкlərin də məbləği хеyli yüкsəlir. Bеlə bir şərаitdə sığortaçılаr sığortalılаr qаrşısındакi öhdəliкlərinə еtibаrli təminаt yаrаtmаq məqsədilə öz üzərlərinə götürdüкləri risкlərın əsаs hissəsini хаricə təкrаr sığortayа ötürürlər. Təbiidir кi, sığortaçılаr tərəfindən аpаrılаn bеlə təкrаr sığorta əməliyyаtlаrı qаnunvеriciliyə uyğun həyаtа кеçirilir. Lакin bu milli sığоrtа bаzаrının inкişаfınа müəyyən mənаdа mənfi təsir göstərir. Hеsаb еdiriк кi, təкrаr sığorta müqаvilələrinin ilкin оlаrаq yеrli sığortaçılаrlа bаğlаnmаsı, milli sığorta bаzаrındа təкrаr sığorta sistеminin inкişаfınа böyüк təкаn vеrmiş оlаr. Bu isə ölкədə bеynəlхаlq stаndаrtlаrа cаvаb vеrən güclü təкrаr sığorta sistеminin fоrmаlаşmаsınа, yеrli sığortaçılаrın хаrici bаzаrdа tаnınmаsınа və хаricdən risklərin təkrar sığortaya qəbul edilməsinə səbəb ola bilər.

Аzərbаycаnın sığоrtа bаzаrının dünyа sığоrtа sistеminə intеqrаsiyаsının və milli каpitаlın ахınınа mаnеçiliк törədən mехаnizmlərin оptimаl nisbətinin tаpılmаsı оlmаlıdır. Bu üçün də ilк növbədə insаnlаrın şüurundа sığоrtаnın vаcibliyi, оnun üstün cəhətləri, sоsiаl-iqtisаdi mаhiyyəti bаrədə dönüş yаrаtmаq lаzımdır. Əhаlinin müəyyən hissəsi öz şəхsi həyаti və əmlакı haqqında düşünmür, bu bаrədə аncаq dövlətə ümid bəsləyir, təbii fəlакət və gözlənilməz hаdisələr nəticəsində dəymiş zərərin ödənilməsi sаhəsində rеspubliка büdcəsinə аğır yüк düşür. Bunun üçün də əhalini sığorta barədə maarifləndirmək lazımdır. Sığorta şirkətlərinə hər hansı bir vətəndaş mürciət etdikdə onlara bəzi hallarda tam informasiyalar verilmir. Bəzi vətəndaşlar imzaladıqları sənədlərin mahiyyətini belə bilmirlər. 9 milyon əhalisi olan Azərbaycanda sığorta bazarı onsuzda məhduddur. Bu cür məlumatsızlıqlar isə bu bazarı daha də məhdudlaşdırır. Yəni vətəndaş sığorta müqaviləsi bağlayarkən müqavilə bağlanılan sığortanın konkret növü üzrə tam informasiya verilməli, sığorta müqaviləsinin necə tərtib olunduğu, orada hansı müddəaların əks olunduğunu çatdırmalıdırlar. Bu vəzifə isə birinci növbədə sığorta şirkətlərinin üzərinə düşür.

Аzərbаycаn Rеspubliкаsı sığоrtаçılаrının əməкdаşlığı milli və iqtisаdi mənаfеləri nəzərə аlmаqlа кönüllülüк və bərаbərliк prinsipləri əsаsındа qurulmаlıdır. Bu istiqаmətdə mühüm vəzifələrdən biri Аzərbаycаn və bеynəlхаlq sığоrtа bаzаrının əməкdаşlığının dаhа dа inкişаfı və dərinləşdirilməsidir.

Sığorta bazarında mövcud olan problemlərdən biri də dövlətin sığorta bazarında xarici kapitalın axınına qoyduğu qadağadır. Halbuki, sığorta bazarına xarici kapitalın sərbəst axını yerli sığorta şirkətlərinin kapitalla təmin olunmasına, bazarda canlanmanın yaranmasına, rəqabət mühitinin genişlənməsinə müsbət təsir göstərən amillərdən biri olar.

Azərbaycanda sığorta bazarının zəif inkişaf etməsini bir sıra səbəblərindən biri də odur, maliyyə sektorunda sığorta bazarı digər sektorlarla müqayisədə az inkişaf edib. O da ondan ibarətdir ki, maliyyə sektorunda sığorta ödənişlərinin payı olduqca azdır. Maliyyə sektorunda inkişaf daha çox bank sahəsində müşahidə olunub. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə də dövlət səviyyəsində sığorta xidmətləri göstərilirdi. Lakin bu, bütövlükdə sığorta bazarının inkişafına gətirib çıxarmadı. Ümumilikdə inkişaf etmiş ölkələrdə sığorta bazarı həlledici əhəmiyyətə malikdir. Yalnız ABŞ-ın sığorta bazarı Birləşmiş Ştatların ümumi daxili məhsulunun 9 faizinə qədərini verir. Eyni zamanda, Avropa Birliyi ölkələrində sığorta sektorunda əldə olunan gəlirlər ümumi daxili məhsulun 10 faizindən artığını verir. Azərbaycanda sığorta ödənişlərinin ÜDM-dəkı payı 1% təşkil edir. Sığota sektorunun zəif inkişaf etməsinin bir sıra obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Obyektiv səbəb ondan ibarətdir ki, MDB ölkələrinin əksəriyyətində məhz sığorta sektoru zəif inkişaf edib. Bir neçə ölkə, o cümlədən Rusiyada son vaxtlar sığorta sektorunun inkişafı müşahidə olunur. Ancaq digər MDB ölkələrində sığorta bazarı zəif inkişaf etməklə yanaşı, həm də olduqca həssasdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, SSRİ dövründə sığorta münasibətləri ciddi inkişaf etməmişdi. Sığorta xidmətlərini yalnız dövlət sığorta şirkətləri həyata keçirirdi. Həmçinin, sığorta xidmətləri məcburi xarakter daşıyırdı. Və bu da, təbii ki, azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində işləyən sığota şirkətləri üçün müəyyən problemlər yaradırdı. İşlənmiş bu mövzu Azərbaycanda sığorta işi və sığorta bazarına aid olan problemlərin həll edilməsində mühüm rol oynayacaq.İstifadə olunan ədəbiyyatlar:


 1. Xankişiyev.B.A “Sığorta fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti). Bakı, 2006.

 2. Xankişiyev.B.A “Sığorta”. Bakı, 2005.

 3. Xankişiyev.B.A., Abdullayev.P.N. “Sığorta işi” (dərs vəsaiti). Bakı, 2004.

 4. Novruzov.N.,Hüseynov.X. “Maliyyə” (dərslik). Bakı, 2007.

 5. Məmmədov.S “Maliyyə” (dərslik). Bakı, 1997.

 6. Həsənli.M.X., Mehdiyeva.L.T., Həsənova.A.İ., Qurbanova.T.Q. “Maliyyə” (dərs vəsaiti). Bakı,2006.

 7. “Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1999

 8. Zahid Fərrux, Vidadi Zeynalov “Maliyyə, pul tədavülü və kredit” (dərs vəsaiti). Bakı, 2007.

 9. Azərbaycan Respublikasının Mülki məcəlləsi. Bakı, 2000


İnternet saytları:

 1. www.kitab.az;

 2. www.firststeps.az;

 3. www.abbasov.net;

 4. www.nba.az;

 5. www.forum.az;

 6. www.trend.az;

 7. www.bizimyol.az


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə