İQTİsadiyyatin hüquqi TƏNZİMLƏNMƏSİ MÖVzu. Ətraf müHİTİn müdafiƏSİNİn və TƏBİƏTDƏN İSTİfadəNİn hüquqi TƏNZİMLƏNMƏSİ
Yüklə 1.47 Mb.
səhifə13/14
tarix23.02.2016
ölçüsü1.47 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

2. Azərbaycanda Respublikasında turizm sferasının

tənzimlənməsinin hüquqi mexanizmi
Turizmin idarəetmə şaxələrindən biri olan dövlət tənzimləmə fəaliyyəti maraq doğurur. Qeyd etmək lazımdır ki, qısa zamanda Azərbaycanda bu sahədə çoxlu işlər görülmüşdür. Hər şeydən əvvəl 4 iyun 1999-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının turizm haqqında” qanunu qəbul olundu. Bu qanun Azərbaycanda turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasını qoydu və turizm sahəsində bir çox sonrakı vacib sənədlərin yaranmasına yol açdı. Bu qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən edir və turizm sahəsində meydana çıxan münasibətləri tənzimləyir, sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm ehtiyyatlarından səmərəli istifadə olunması qaydasını müəyyənləşdirir.

Turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əsas mahiyyəti ondadır ki, dövlət turizmin cəmiyyətdə oynadığı aparıcı rolu lazımınca qiymətləndirməklə bərabər onun inkişafına əlində olan bütün imkanlardan istifadə edir. Bu imkanlardan ən vacibi turizm sahəsində turizmin hüquqi bazasını yaratmaq, turist məhsulunu yaradan təşkilatların və turistlərin hüquqlarını müdafiə etmək, turist infrastrukturunun yaranmasına yardımçı olmaq və sərmayelər cəlb etməkdir. Bütün ölkələrdə olduğu kimi, turizm sahəsində Azərbaycanda da onu tənzimləyən və inkişaf etdirən üçlük yaranmışdır. Bu üçlük dövlət turizm təşkilatı (Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi), regional icra orqanları və turizmin özəl sektorudur. Bütün dünyada bu üçlüyün bir-birilə bərabər hüquqlarla əməkdaşlıq etməsi nəticəsində turizmin inkişafında çoxlu nailiyyətlər qazanılması artıq müasir turizm praktikasına yaxşı məlumdur.

Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

-Vətəndaşların istirahətə olan konstitutsiya hüquqlarının təmin olunmasını gerçəkləşdirmək;

-Ətraf mühiti (təbiəti) qorumaq;

-Turistlərin səyahətləri zamanı onların tələbatlarını təmin edən turizmin inkişaf strukturunu inkişaf etdirmək, yeni iş yerləri yaratmaq, dövlətin və onun vətəndaşlarının gəlirini artırmaq;

-Beynəlxalq əlaqələri inkişaf etdirmək, turizm baxış obyektlərini qoruyub saxlamaq, təbii, tarixi və mədəni irsdən səmərəli istifadə etmək;

-Ölkənin mədəni potensialından turizm inkişafı üçün istifadə etmək;

Bu məqsədi gerçəkləşdirməkdən ötrü, dövlət ilk növbədə turizmin insanların həyatındakı və yaşayışındakı tutduğu mövqeyi düzgün qiymətləndirməli və turizm fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaratmalı, onun əsas istiqamətlərini təyin etməlidir. Turizmin əsas inkişaf istiqaməti daxili və ölkəyə gəlmə növləridir. Daxili və gəlmə turizmin inkişafı- milli turizmin inkişafı deməkdir. Ölkə iqtisadiyyatına ən çox müsbət təsir göstərən xarici turistlərin ölkəyə gəlməsidir. Ona görə ki, onlar ölkəyə valyuta gətirir, daxili balansı tarazlaşdırır. Dünya ölkələrində beynəlxalq turist axınları uğrunda güclü rəqabət gedir. Beynəlxalq turist axınlarının öz ölkəsinə istiqamətləndirilməsi o qədər də asan məsələ deyil. Bundan ötrü, dövlətin bütün turizm sahəsində siyasəti- infrastrukturun yaradılmasıdır. Bundan ötrü, tək istək və arzu kifayət deyil, ölkənin inkişaf etmiş texnologiyası və iqtisadiyyatı olmalıdır.

Dünyanın hər bir ölkəsi öz-özlüyündə tarixinin, mədəniyyətinin, ənənələrinin, memarlıq abidələrinin, tərəqqiyə doğru keçdiyi yolunun qorunmasında və işlək vəziyyətdə saxlanılmasında maraqlıdır. Hər ölkədə xarici turistləri maraqlandıran sahələr tapıla bilər. Lakin bu ölkələrin özünəməxsus xüsusiyyətlərini aşkara çıxartmaq, bütün dünya xalqlarına tanıtmaqdan ötrü çoxlu işlər görmək lazımdır. Dövlət xarici ölkələrdə öz ölkəsinin imicini yaratmalı və onun turist mərkəzlərini təbliğ etməyi bacarmalıdır. Dövlətin turist fəaliyyətinin tənzimlənmə amilləri: turizm sahəsində münasibətləri tənzimləmək üçün hüquqi və normativ aktların hazırlanması, milli turist məhsulunun xarici və daxili bazarlarda hərəkətinə yardımçı olmaq, turist sənayesində stadartlaşdırma və sertifikatların turizmlə məşğul olan müəssisələrə isə lisenziyaların verilməsi, ölkəyə daxil olmaq və ölkəni tərk etmək qaydalarının təsdiqi, xarici kapital qoyuluşuna əlverişli şərait yaratmalı, turizm sahəsində birgə turizm şirkətlərinin yaranmasına (stimul) maraq oyatmalı, vergi və gömrük məsələlərini tənzimləməli, turist proqramlarının tərtib olunması və maliyyələşdirilməsi,Turizm sahəsində tədqiqat işlərini daha da genişləndirməli və kadrların hazırlanmasını təşkil etməli.

Turizm sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır:

-Turizmin inkişafına dair dövlət proqramını işləyib hazırlamaq;

-Turizm sahəsində dövlət siyasətinin əsaslarını və bu sahənin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək;

-Turizmdə sahələrarası və regionlararası fəaliyyəti əlaqələndirmək;

-Azərbaycan respublikasını xaricdə əhəmiyyətli turizm ölkəsi kimi tanıtmaq məqsədi ilə informasiya şəbəkəsi yaratmaq;

-Beynəlxalq turizm təşkilatlarında Azərbaycan respublikasının nümayəndəliyini təşkil etmək, turizm sahəsində əməkdaşlıq üzrə müqavilələr bağlamaq və onların həyata keçirilməsi mexanizmini işləyib hazırlamaq;

-Turizm qanunvericiliyinin icrasına nəzarət etmək;

-Turizm sahəsində standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma qaydalarını hazırlamaq;

-Turizm təşkilatlarının reyestirini aparmaq;

-Mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq, turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan və turistlərə xidmət göstərən bütün müəssisələrdə xidmətlərin dövlət standartlarına riayət olunmasına nəzarət etmək.

Turizmin planlaşdırılması və inkişaf proqramının tərtib olunması turizmin dövlət tənzimləmələrindən biridir. Turizmin planlaşdırılması onun xaotik inkişafının qarşısını almaqdan və onun iqtisadi səmərəliliyini təyin etməkdən ötrü aparılır. Məludur ki, turizm iqtisadiyyata güclü təsir göstərir. Lakin turizm bütün “dərdlərə” dərman deyildir. Məsələn, külli miqdarda sərmaye qoyub müasir tələblərə cavab verən istirahət mərkəzi tikilmişdir, lakin ora istirahətə gələn yoxdur. Deməli tikilən mərkəz yaxşı planlaşdırılmamışdır. Ola bilsin ki, istirahət mərkəzi turist bazarlarından çox kənardadır, istirahətin o növü turistləri maraqlandırmır və ya istirahətin qiyməti turistlərin imkanına uyğun gəlmir. Ya da ola bilsin ki, reklam- informasiya işi yaxşı qurulmamışdır.

Azərbaycan respublikasının prezidenti Azərbaycanda 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramının təsdiq olunması haqqında 27 avqust 2002-ci il 1029 nömrəli fərman imzalamışdır.

Proqramın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

-ölkənin turizm potensialından səmərəli istifadə etməklə Azərbaycan respublikasında turizmin inkişafına nail olmaq;

-turizm sahəsində sahibkarlığı, ilk növbədə kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirmək;

-rəqabətə davamlı turizm bazarını yaratmaq;

-turizm infrastrukturunu, onun maddi- texniki bazasını möhkəmlədirmək;

-turizmdən dövlət və yerli büdcələrin tərkibinə daxil olan vəsaitin həcmini artırmaq;

-xarici investorları turizm sahəsinə cəlb etmək;

-turist müəssisələrinin beynəlxalq turizm proqramlarında iştirakı üçün əlverişli şərait yaratmaq.

Azərbaycanda 2007-2016-cı illərdə əhatə edən Dövlət Proqramı 10 il müddətinə nəzərdə tutulmuşdur. Əsa vasitələdən biri turizm sahəsində normativ-hüquqi aktlar hazırlanmasından ibarətdir. Daxili və beynəlxalq marşurutların yaradılması, xarici ölkələrdə geniş reklam kompaniyalarımızı aparmaq, xarici ölkələrin turizmlə məşğul olan dövlət qurumları ilə əlaqələri möhkəmləndirmək, dövlət səviyyəsində müqavilələr bağlamaq, turizm infrastrukturunun yaradılması, işsizliyin aradan qaldırılması başlıca vasitələrdəndir.

Bu proqramda dövlət siyasətinin aktual istiqamətləri aşağıdakılar sayıla bilər:

-idman-istirahət-turizm” istehlakçı kompleksinin genişlənməsi ;

-rayonlarda daxili və gəlmə turizmin inkişafının sürətləndirilməsi;

-istirahətin həyat tərzi kimi təşkil edilməsi, idman, istirahət və turizm kimi sosial məhsullara baza standartlı imkanların qurulması;

-gəlmə turizmdə vergini tənzimləyən çevik iqtisadi xəttin yeridilməsi;

-sanatoriya-kurort tipli komplekslərinbüdcədən maliyyələşdirilməsi hesabına inkişaf etdirilməsi;

-turizm elminin ölkənin iqtiadiyyatına böyük təsirini nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Akademiyyasında turizm elmi ilə məşğul olan bölmənin yaradılması;


3. Turizm fəaliyyətində müqavilə münasibətləri.

Taпşırıq müqaviləsi

Taпşırıq müqaviləsinə эörə, taпşırığı həyata keçirməyi öhdəsinə эötürən şəxs (vəkalət alan) başqa şəxsin (vəkalət verənin) оna taпşırdığı əqdləri, işləri və ya diэər xidmətləri kоnkret nəticə əldə оlunmasına təminat vermədən icra etməyi öhdəsinə эötürür.

Ekvivalent nöqteyi-nəzərdən taпşırıq müqaviləsi əvəzli və əvəzsiz оla bilər. Bu müqavilədə vəkalət verən vəkalət alana müqavilədə nəzərdə tutulduğu hallarda haqq ödəyir. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, əэər taпşırığı alan özünü hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üzrə öhdəliklərlə bağlamaq niyyətində deyildirsə və yalnız ictimai, ənənəvi və ya dоstluq mülahizələri ilə hərəkət edirsə, bu cür hərəkətlər taпşırıq müqaviləsinin dоğurduğu hüquqi nəticələri dоğurmur.

Tərəflərdən birinin hüquqlarının о birinin vəzifələrinə uyğun эəlməsi ilə əlaqədar taпşırıq müqaviləsi ikitərəfli, qarşılıqlı müqavilədir.

Müqavilənin пredmeti vəkalət verənin hesabına vəkalət alanın həyata keçirdiyi hüquqi və (və ya) faktiki hərəkətlərin məcmusundan ibarətdir.

Taпşırığın məzmunu ININ-yə uyğun tənzimlənməlidir. Belə ki, vəkalət alan taпşırığı vicdanla icra etməli, bu zaman vəkalət verənin haqlı mənafelərini müdafiə etməlidir. Taпşırığın məzmunu birbaşa эöstərilmədikdə, bağlanan əqdlərin və ya эöstərilən xidmətlərin xarakteri ilə müəyyənləşdirilir. Məsələn, taпşırıqda оnun icrasına aid hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsi səlahiyəti эöstərilməlidir. Üçüncü şəxslər üçün nümayəndəliyə aid müddəalar qüvvədə оlur. Əэər vəkalət verən taпşırılmış əqdin icrası üçün hansısa эöstərişlər vermişdirsə, vəkalət alan bu эöstərişlərdən yalnız о halda kənara çıxa bilər ki, işin hallarına эörə buna müvafiq icazə ala blməsin və bundan əlavə, vəkalət verənin işin vəziyyətini bilsəydi, taпşırıqdan bu cür kənarçıxmaya icazə verə biləcəyini ehtimal etmək üçün əsaslar оlsun. Əэər bu cür əsaslar оlmadan vəkalət alan vəkalət verənin ziyanına оnun эöstərişlərindən kənara çıxmışdırsa, taпşırıq yalnız vəkalət alanın bunun nəticəsində əmələ эələn zərəri öz öhdəsinə эötürdüyü halda icra edilmiş sayılır.

Müqavilənin fоrması ININ-də disпоzitiv qaydada müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, taпşırıq müqaviləsi həm şifahi, həm də yazılı fоrmada bağlana bilər. Müqavilə vəkalət alanın taпşırığı qəbul etməsindən sоnra qüvvəyə minir.

Vəkalət alan taпşırığı qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən kifayət qədər vicdanla icra etməməsi nəticəsində vəkalət verənə dəyər zərər üçün məsuliyyət daşıyır. Vəkalət alanın məsuliyyət daşıdığı vicdanlılıq dərəcəsi aşağıdakılar nəzərə alınmaqla taпşırığın növü ilə müəyyənləşdirilir:

- пeşə fəaliyyət ilə bağlı risk və taпşırığın həyata keçirilməsi üçün zəruri оlan xüsusi biliklər;

- vəkalət verənin bildiyi və ya bilməli оlduğu, vəkalət alnın qabiliyyəti və keyfiyyətləri.

Vəkalət alanın taпşırığı şəxsən icra etməsindən istisnalar, eləcə də müqavilənin məzmununu təşkil edən diэər xüsasatlar ININ-in diэər maddələri ilə tənzimlənir.
Kоmissiya müqaviləsi

Kоmissiya müqaviləsinə эörə bir tərəf (kоmisyоnçu) diэər tərəfin (kоmitentin) taпşırığı ilə muzd müqabilində öz adından, lakin kоmitentin hesabına bir və ya bir neçə əqd bağlamağı öhdəsinə эötürür. Kоmisyоnçunun üçüncü şəxslə bağladığı əqd üzrə hüquqları, əqddə kоmitent adlandırılmış оlduqda və ya əqdin icrası üzrə üçüncü şəxslə bilavasitə münasibətlərə эirdikdə belə, kоmisyоnçu əldə edir və kоmisyоnçu mükəlləfiyyətli оlur.

Kоmissiya sözü latınca «cоınınissiо» ifadəsindən оlub, Azərbaycan dilinə taпşırıq kimi təcrümə оlunur. Hüquqi təbiətinə эörə kоmissiya müqaviləsi kоnsensual, əvəzli, qarşılıqlı (ikitərəfli, sinallaqmatik) müqavilədir.

Kоmissiya müqaviləsi yazılı fоrmada bağlanılır. Qanunun qeyd edilən imпerativ nоrması kоmissiya müqaviləsinin tərəfləri üçün məcburi xarakter dayışır. Yəni tərəflər kоmissiya müqaviləsini şifahi fоrmada bağlaya bilməzlər, əэər bağlamışlarsa, müqavilə etibarsız hesab оlunur. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, ININ-də kоmissiya müqaviləsinin nоtariat qaydasında təsdiqlənməsi nəzərdə tutulmasa da, tərəflərdən hər hansı biri bunu tələb edirsə, müqavilə nоtariat qaydasında təsdiqləndikdən sоnra bağlanmış sayılır.

Bu müqavilə müddətli və yaxud müddətsiz (qeyri-müəyyən müddətli) оla bilər. ININ-yə əsasən, kоmissiya müqaviləsi müəyyən müddətdə və ya qüvvədə оlma müddəti эöstərilmədən, icra ərazisi эöstərilməklə və ya эöstərilmədən, kоmitentin оnun mənafeləri üçün və оnun hesabına bağlamağı kоmisyоnçuya taпşırdığı əqdləri bağlamaq hüququnu üçüncü şəxslərə verməmək öhdəliyi nəzərdə tutulmaqla və ya nəzərdə tutulmadan, kоmissiya пredmeti оlan malların çeşidi barəsində şərtlər qоyulmaqla və ya qоyulmadan bağlana bilər.

Kоmissiya müqaviləsinin qiyməti müqavilə пredmetinin qiymətindən asılı оlaraq müəyyənləşdirilir. Kоmisyоnçu kоmitentin hesabına bağlanmış əqdin üçüncü şəxs tərəfindən icrə edildiyi halda və ya kоmitentin cavabdeh оlduğu səbəblərdən əqdin icra edilmədiyi halda kоmisyоn muzdu tələb edə bilər.

Kоmisyоn muzdun miqdarı kоmissiya müqaviləsi ilə, belə qeyd-şərt оlmadıqda isə, əэər kоmisyоn əqdləri kоmisyоnçunun müəssisəsinin fəaliyyət пredmetinə aiddirsə, yerli işэüzar adətlər əsasında müəyyənləşdirilir. Bundan başqa, kоmisyоnçu kоmissiya müqaviləsinin yerinə yetirilməsi эedişində çəkdiyi və bütün halları nəzərə almaqla zəruri saydığı xərclərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər. Kоmisyоnçunun və ya оnun işçi heyətinin adi işlərin yerinə yetirilməsi xərclərinin və müqaviləyə uyğun və ya kоmisyоn muzdunun hesabına ödənilən diэər xərclərin əvəzi ödənilmir.

Müqavilənin məzmununu tərəflərin (kоmisyоnçu və kоmitent) hüquq və vəzifələrinin məcmusu təşkil edir. Kоmissiya müqaviləsinə əsasən kоmisyоnçunun vəzifələri aşağıdakılardır:

- kоmisyоnçu taпşırılmış işi vicdanla aпarmalı və kоmitentin mənafelərini qоrumalıdır;

- kоmisyоnçu əqdləri vicdanlı üçüncü şəxslərlə bağlamalı və kоmitentin razılığı оlmadan üçüncüşəxslərə kredit verməməlidir;

- kоmisyоnçu öz işlərinin эedişi, о cümlədən kоmisyоn taпşırığının icrası эedişi barəsində kоmitentə məlumat verməlidir;

- kоmisyоnçu kоmitentin icazəsi оlmadan оnun adını açıqlamalıdır;

- kоmisyоnçu kоmitentin эöstərişlərinə əməl etməli, о cümlədən qiymətlərin limitini эözləməlidir;

- kоmisyоnçu əqdin müqavilə şərtlər haqqında, öz adından və sifarişçinin hesabına hərəkətləri yerinə yetirilməsi haqqında kоmitentə məlumat verməyə bоrcludur. Ayrı razılaşmanın оlmadığı halda kоmisyоnçu üçüncü şəxsin adını bildirməyə bоrclu deyildir, aınına kоmisyоnçunun ödəniş qabiliyyətli оlmadığından ehtiyat edildiyi hallar istisna təşkil edir. üçüncü şəxsin adını bildirməkdən imtina hüququ hesabat üçün vacib оlan hər hansı diэər infоrmasiyanı vermək vəzifəsinə təsir эöstərmir. Kоmitentin xahişi ilə kоmisyоnçu üçüncü şəxsin adı da daxil оlmaqla, bütün infоrmasiyanı nоtariusa verməlidir. Nоtarius isə üçüncü şəxsin anоnimliyini saxlamaqla, bu infоrmasiyanı kоmitentə verir.

Kоmitentin sərəncamı ilə kоmisyоnçuya эöndərilmiş kоmisyоn malı zədələnmiş оlduqda kоmisyоnçu kоmitentin hüquqlarını müdafiə etməli, malın vəziyyəti barəsində sübutlar qayğısına qalmalı və bu barədə dərhal kоmitentə bildiriş verməlidir. Kоmitent üçün nəzərdə tutulan kоmisyоn malı barəsində kоmisyоnçunun üzərinə satıcı hüquqları və vəzifələri qоyulur.

Kоmissiya müqaviləsində kоmitentin vəzifələri mülki qanunvericilik və müqavilə şərtləri ilə müəyyənləşdirilir. Müqavilə üzrə vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar kоmisyоnçuya müəyyənləşdirilmiş haqqı ödəməlidir.

Kоmitent kоmissiya müqaviləsinin icrasından əldə edilənlərin hamısını qəbul etməyə bоrcludur. Kоmitent kоmisyоnçunun bağladığı əqddən irəli эələn tələbləri yalnız kоmisyоnçu tələbi эüzəşt etdikdən sоnra irəli sürə bilər.

Kоmisyоnçunun öz adından və sifarişçinin hesabına hərəkətlərin yerinə yetirilməsi haqqında əqddən irəli эələn tələbləri kreditоra эüzəşt etməsinin, kreditоrun vicdanlılığına baxmayaraq, qüvvəsi yоxdur. Əmlakın эirоv qоyulduğu halda kоmitent оnun ləğvini tələb edə bilər. Əэər эirоv qоyulmuş tələb artıq kreditоra эöndərilmişdirsə, kоmisyоnçu kreditоurn həmin tələb əsasında aldıqlarının verilməsini tələb edə bilər.

Kоmitentin vəzifələrindən biri də müqavilənin icrası zamanı kоmisyоnçunun çəkdiyi xərcləri və diэər zəruri xərcləri ödəmək bоrcludur.


Ticarət aэenti haqqında müqaviləsi

Ticarət aэenti (nümayəndəsi) haqqında müqavilə İqtisadi fəaliyyət sahəsində xidmətlər эöstərilməsinə yönələn müqavilələrdəndir. Ticarət nümayəndəsi aqqında müqaviləyə эörə, sənətkarlıq şəklində müstəqil fəaliyyətlə məşğul оlan şəxsə (ticarət aэentinə) alqı-satqı müqavilə­lərinin, habelə xidmətlər yaradılma­sı­na dair müqavilələrin (ticarət əqd­lərinin) bağlanmasında hər hansı istehsalçının, sənayeçinin və ya tacirin (taпşıranın) adından və hesabına vasitəçilik xidmətləri эöstərmək və (və ya) bun­ları bağlamaq barəsində uzunmüddətd taпrışıq verilir.

Hüquqi təbiətinə эörə istənilən sahibkarlıq müqaviləsi kimi, ticarət aэnti (nümayəndəsi) haqqında müqavilə əvəzli xarakter daşıyır. О, eyni zamanda, kоnsensual və ikitərəfli müqavilədir.

Müqavilədə iki tərəf iştirak edir: taпşıran və ticarət nümayəndəsi (aэenti). Taпşıran qismində hüquqi şəxs yaratmadan İqtisadi fəaliyyət ilə məşğul оlan fiziki şəxslər və kоınınersiya təşkilatları (istehsalçılar, sənayeçilər və ticarət təşkilatları) çıxış edirlər. Həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər ticarət aэenti оla bilərlər. Aşağıdakılar ticarət aэentləri deyillər:

- vasitəçilik fəaliyyəti və ya əqdlərin bağlanması ilə təsadüfdən-təsadüfə məşğul оla şəxslər;

- ticarət və xaınınal birgalarında işləyən şəxslər;

- taпşıranla əmək müqaviləsi bağlamış şəxslər.

Müqavilənin fоrması ININ-də imпerativ fоrmada müəyyənləşdirilmişdir. Bu müqavilə yazılı fоrmada bağlanmalıdır.

Müqavilənin məzmununu tərəflərin hüquq və vəzifələri təşkil edir. Ticarət aэentinin ümumi vəzifələri Mülki Məcəllənin taпşırıq müqaviləsində taпşırığın məzmunu ilə eynidir. Bunlara ticarət aэentinin taпşırığı vicdanla icra etməsi, taпşıranın haqlı mənafelərini müdafiə etməsi və s. daxildir. Bunlardan əlavə, ticarət aэentinin aşağıdakı vəzifələri vardır:

- vasitəçilik qaydasında taпşıran üçün əqdləri bağlamağa çalışmaq və ya əqdləri bağlamaq, habelə taпşıranın müştərilərinin sayının опtimal surətdə artmasına çalışmaq;

- bütün sifarişlər və (və ya) bağlanmış müqavilələr barəsində taпşırana bildiriş vermək;

- özündə оlan hər bir zəruri infоrmasiyanı taпşırana bildirmək;

- taпşıranın əsaslı sərəncamlarını yerinə yetirmək;

- tarşıranın məhsullarına və xidmətlərinə оxşar məhsulları və xidmətləri öz hesabına və ya başqa taпşıranın hesabına təklif etmək üçün taпşıranın qabaqcadan razılığını almaq.

Müqavilədə ticarət aэentinin öhdəsinə başqa vəzifələr, о cümlədən aşağıdakı vəzifələr də qоyula bilər:

- müəyyən mövzular üzrə müntəzəm hesabat vermək;

- sifarişlər və ya müqavilələr üzrə minimum dövriyyəyə (kvоtaya) nail оlmaq;

- zərurət оlduqca və ayrıca muzd müqabilində taпşıran üçün malları saxlamaq və эöndərmək, habelə оnun bоrclularından məbləğləri tutmaq.

Ticarət aэenti taпşıran barəsində müqavilələrin müştərilər tərəfindən icrasına yalnız aşağıdakı hallarda qarantiya verməlidir:


 • yazılı fоrmada qabaqcadan ifadə edildikdə;

 • qarantiya dəqiq müəyyənləşdirilmiş əqdə və ya müştəriləri qabaqcadan müəyyənləşdirilməklə bir neçə əqdə şamil edildikdə;

 • öz öhdəsinə qarantiya эötürmək barəsində razılaşmada ayrıca muzd şərtləşdirildikdə və ticarət nümayəndəsinə bu muzdun ödənilməsi müddəti müştəri ilə həmin müqavilənin bağlanmasından dərhal sоnra çatdıqda.

Ticarət aэenti barəsində taпşıran vicdanlılıq пrinsiпinə uyğun hərəkət etməlidir. Taпşıran:

- öz məhsulları və xidmətləri, işlərin aпarılması qaydaları və qiymətləri barəsində ticarət aэentinə lazımi infоrmasiya verməlidir;

- ticarət aэentini ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilənin erinə yetirilməsi üçün zəruri infоrmasiya ilə təmin etməli, о cümlədən bunu ehtimal etməyin mümkün оlduğu hallarda ticarət aэentini dərhal xəbərdar etməlidir ki, ticarət əqdlərinin həcmi ticarət nümayəndəsinin adi halda ümid bəsləyə biləcəyi həcmdən xeyli az оlacaqdır;

- ticarət nümayəndəsinin vasitəçilik qaydasında təklif etdiyi ticarət əqdinin qəbul оlunması, rədd edilməsi və ya icra оlunmaması barədə ticaət aэentinə ağlabatan müddət rzində bildiriş verməlidir;

- ticarət aэentinə muzd ödəməlidir.

Müqavilədə taпşıranın diэər vəzifələri, о cümlədən ticarət aэentinin müəyyən ərazi və ya müəyyən müştərilər üçün qüvvədə оlan müstəsna hüququna (inhisar hüququna) hörmət bəsləmək vəzifəsi də nəzərdə tutula bilər.MÖVZU. XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ 1. Xarici iqtisadi əlaqələrin mahiyyəti və оnu şərtləndirən amillər.

2. Xarici iqtisadi əlaqələrin təsnifatı.

3. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin hüquqi əsasları.

4. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi metоdları.


 1. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin hüquqi əsasları.

Ölkəmizdə xarici iqtisadi fəaliyyətin hüquqi ‘sasi Azərbaycan Resпublikasının Kоnstitusiyasından, Mülki Məcəlləsindən, Эömrük Məcəlləsindən, «Эömrük tarifləri haqqında», Azərbaycan Resпublikası Пrezidentinin fərmanlarından, Nazirlər Kabinetinin qərarlarından və diэər nоrmativ hüquqi aktlardan ibarətdir.

İxrac-idxal əməliyyatlarını tənzimləyən əsas sənəd 24 iyun 1997-ci ili tarixli «Azərbaycan Resпublikasında xarici ticarətin liberallaşdırılmasın haqqında» fərmanla təsdiq оlunmuş «Azərbaycan Resпublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi qaydaları»dır. Bu qaydalar aşağıdakı idxal-ixrac əməliyyatlarını tənzimləyir:


 • Azərbaycan Resпublikasında istehsal, emal, təkrar emal оlunan malların ixracı;

 • kreditə ixracı;

 • təkrar ixrac (reeksпоrt);

 • kоnsiqnasiya yоlu ilə ixrac əməliyyatları;

 • müvəqqəti ixrac əməliyyatları;

 • rezidentlərin öz vəsaiti hesabına idxal;

 • Nazirlər Kabineti tərəfindən aпarılan ixrac-idxal əməliyyatları;

 • Müvafiq dövlət оrqnalarından lisenziya alınmaqla aпarılan idxal-ixrac əməliyyatları;

 • Kоопerasiya əməliyyatları;

 • Sərhədyanı ticarət.

Qaydalar həmçinin xarici ticarətdə hesablaşmaların və xarici ticarət əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsinin qaydalarını müəyyənləşdirir. Bu Qaydalara müvafiq оlaraq, dövlət müəssisələri və əmlakında dövlətin пayı 30 faizdən az оlmayan müəssisələr bağladıqları müqavilələri Ticarət Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilməlidirlər. Silah və hərbi texnikanın, пartlayıcı maddələrin, radiоaktiv materialların, narkоtik və пsixоtrоп maddələrin, kimyəvi zəhərlərin. Silahların və hərbi texnikanın yaradılması üçün texnоlоэiyaların, materialların və avdanlığın ixracı və idxalı Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilir. Etil (yeyinti) sпirtinin, alkоqоllu içkilərin (пivə istisna оlmaqla) və tütün məmulatlarının idxalı Ticarət Nazirliyinin lisenziyası əsasında həyata keçirilir.


 1. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi metоdları..

XİF-nin hüquqi tənzimbnməsi metodlarının təsnifatının əsasmda müxtəlif amilbr durduğu üçün eyni metodu iqtisadi və tarif və ya inzibati və qeyri-tarif metodu kimi təsnifləşdirmək olar. Tənzimbnmənin iqtisadi metoduna misal kimi kömrük tarif tənzimlənməsini göstərmək olar. İnzibati metoda isə lisenziyalaşdırmanı göstərmək olar.

Tənzimbnmənin qeyri-tarif metodlarma aiddir:

1- kvotalaşdırma və lisenzi 1 alaşma yolu ib miqdar məhdudiyyətbrinin müəyyən edilməsi;

2- idxal-ixrac əməliyyatlarınm lisenziya qaydasmda müəyyən olunması;

3- idxal və ixracın birbaşa məhdudlaşdırılmasının və qadağalarının tətbiqi;


 • 4ayrı-ayrı əmtəə növlərinin idxal və ixracmı dövlət inhisarının müəyyənləşqdirilməsi;

 • 5məhsul idxalina qarşı müdafiə tədbirlərinin tətbiqi;

 • 6vergi tənzimlənməsi;

-7 ixrac, valyuta, məhsul keyfiyyətinə nəzarətin müəyyənləşdirilməsi;

-8 ixracm stimullaşdınlması tədbirlərinin tətbiqi.112 cvb: XİF-nin aparan subyektlərin fəaliyyətinə təsir birbaşa və dolayı olar bilər. Məsələn: kömrük dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan təsərrüfat subyektlərinə dövlət təsiri dolayı yoluna aiddir. Belə ki, dövlət hər hansı bir məhsulun idxalına yüksək kömrük dərəcələri qoyaraq bu məhsulun gətirilməsini həvəsləndirmir, aınına bu məhsulım idxalma məhduldlaşdırmır və qadağa etmir. Dövlət təsirinin birbaşa üsulu müəyyən əmtəələrin idxalma qadağalarm qoyulması və miqdar məhdudiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsidir. XİF-nin hüquqi tənzimlənməsinin metodlarmı şərti olaraq iki qrupa bölmək olar: birbaşa və dolayı mtənzimbmə metodları. Birbaşa tənzimləmə metodunun tərkibinə lisenziya və kontingentləşməni, valyuta tənzimlənməsinə aid etmək olar. Dolayı tənzimləmə metodunun tərkibinə isə kömrük tariflərini.

MÖVZU. YEK-NİN FƏALİYYƏTİNİN HÜQUQİ

TƏMİNATİ


 1. Yanacaq-enerэetika kоmпleksinin ümumi xarakteristikası.

 2. Azərbaycan Res­пub­likasının energi qanunvericiliyi.

 3. Ya­na­caq enerэetika kоmпleksi sferasında hüquqi tənzimləmənin beynəlxalq təcrübəsi.


1. Yanacaq-enerэetika kоmпleksinin ümumi

xarakteristikası
Yanacaq-energetika sənayesi müxtəlif növ enerji hasilatı və istifadəsi ilə əlaqədardır və dünya təsərrüfatının mühüm sahəsidir. Energetika istehsalın inkişafına və yerləşdirilməsinə olduqca böyük təsir göstərir. Hər bir ölkədə, eləcə də, dünya miqyasında energetika iqtisadi inkişafın əsasını təşkil edir. Məhz enerji istehsalı sənayenin, kənd təsərrüfatının, nəqliyyatın, koınınunal təsərrüfatın və sairənin fasiləsiz işləməsini təmin edir. Yanacaq enerji kompleksinin ayrı-ayrı sahələrinin işinin pozulması əsas istehsal fəaliyyətinin zəifləməsinə, bəzən isə tam dayanmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda enerji resurslarının istehlak səviyyəsi ictimai istehsalın səmərəliliyinə təsir göstərir, onun texniki silahlanmasını və əmək məhsuldarlığının artırılmasını təmin edir. Digər tərəfdən isə energetika sahəsi istilik-enerji kompleksinin zəruri tərkib hissəsi olan yanacaq sənayesi ilə bağlıdır.

Elektroenergetikanın rolu insan fəaliyyəti dairəsinin elektrikləşdirilmə səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Ona görə də dünya üzrə yanacaq-energetika balansının elektrikləşdirmə səviyyəsi ardıcıl olaraq artırılır.

Energetika resurslarının istehsalı və istehlakı daima artır. Energetika resursları dünyanın ölkə qrupları üzrə təxminən bərabər paylanmışdır. Lakin onun istehlakında olduqca böyük fərqlər var. Dünya əhalisinin təxminən 15%-i yaşayan İEÖ-lər dünya energetika resurslarının demək olar ki, 60%-ni, dünya əhalisinin 5%-i yaşayan ABŞ isə 25%-dən artığını istehlak edir. Belə vəziyət yanacaq-enerji sənayesi məhsullarının xarici ticarət əhəmiyyətini artırır. İEOÖ-də istehsal olunan yanacaq və enerjinin böyük hissəsi ABŞ, Qərbi Avropa ölkələri və Yaponiyaya daşınır.

Dünyanın yanacaq-enerji balansında dəyişikliklər hər bir ölkənin ayrı-ayrı energetika resursları ilə təmin olunma dərəcəsindən asılıdır. Hidroenerji resursları ilə zəngin olan Norveç, İsveç, Finlandiya və Kanada üçün su enerjisinin, neft və təbii qaz resursları ilə zəngin olan İran körfəzi sahili dövlətləri üçün bu resursların yüksək çəkisi xüsusi səciyyəvidir.

ETİ inqilab dövründə, xüsusilə, elektronlaşdırma və avtomatlaşdırılmanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq elektrik enerjisi istehsalı daha sürətlə artır. Elektrik enerjisi bütün ölkələrdə istehsal edilir, lakin onun 70%-i İEÖ-in payına düşür. Elektrik enerjisinin istehsalına görə ABŞ, adambaşı istehsalına görə isə Norveç dünyada birinci yeri tutur.

Dünya üzrə elektrik enerjisi istehsalının quruluşu-istilik elektrik stansiyaları (İES), su elektrik stansiyaları(SES) və atom elektrik stansiyalarından (AES) ibarətdir. Cəmi elektrik enerjisinin 63%-i İES-lərin, 20%-i SES-lərin, 17%-i isə AES-lərin payına düşür. Aydındır ki, ayrı-ayrı ərazi və ölkələrdə elektrik enerjisinin quruluşu fərqlənir. Bir çox ölkələrdə (o cümlədən, ABŞ-da, Rusiyada, Avropanın əksər ölkələrində) İES-lərdə elektrik enerjisinin alınması daha çoxdur. Norveçdə SES-in, Fransada AES-in xüsusi çəkisi daha artıqdır-70%.

Dünya elektrik enerjisi istehsalında ənənəvi yanacaq növlərindən istifadə edən(kömür, qaz, yanar şist, mazut) İES-lər başlıca yer tutur. Elə bu stansiyalar energetikanın coğrafi mənzərəsini müəyyən edir. İES-də elektrik enerjisi alınmasında yanacaq kimi kömürdən daha çox istifadə edilir. Daha doğrusu, elektrik enerjisi alınmasının 60%-i kömürə, 28%-i qaza, 12%-i isə neftə əsaslanır.

Elektrik enerjisi istehsalında SES-lər də mühüm rol oynayır(20%). Lakin hələ planetimizin hidroenerji potensialının 17%-dən istifadə edilir. SES-lərdə istifadə edilən elektrik enerjisi ucuz başa gəlir. Bu stansiyaların başlıca üstünlüyü bərpa olunan hidroenerji resurslarından istifadə edilməsidir. Həm də İES-lərdən fərqli olaraq SES-lər nə havanı, nə su hövzəsini çirkləndirmir. Onların mənfi cəhətləri isə tikintisinin baha başa gəlməsi və geniş əraziləri su ilə basmasıdır.

İEOÖ-lərdə SES-lərin yaradılması üçün daha çox imkan vardır.Lakin bu ölkələrdə mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edilmir(Afrikada 5%, Cənubi Amerikada 10%). SES-lərin yaradılması ehtiyatlarından ABŞ və Rusiya daha səmərəli istifadə edir.

Elektrik enerjisinin istehsalında atom energetikası getdikcə böyük rol oynayır. İndi dünya elektrik enerjisi istehsalının 1/5-i atom elektrik stansiyalarının payına düşür. AES-lər yerləşən ölkələrin hamısı “tam nüvə silsiləsinə”, yəni, nüvə yanacağını hazırlayan müəssisələrə və radioaktiv tullantıların məhv edilməsi yaxud emalı sisteminə malikdirlər.

AES-lərin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onların enerji mənbələri uran və toriumun təbii ehtiyatları, üzvü yanacağın ehtiyatlarından xeyli çoxdur. AES-lərin nöqsan cəhətləri onların tikitisinin yüksək xərcləri, su hövzələrini xeyli istilik tullantıları ilə çirkləndirməsi, tam təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə əlaqədar çətinliklər və s.-dir.

Külək, günəş, geotermal, qabarma enerji mənbələri, kömürdən, yanar şistdən, neftli qumdaşından maye və qazabənzər yanacağın əldə edilməsi və s. ənənəvi olmayan enerji mənbələrinə aiddir. Bunlardan helioenergetika(günəş energetikası) sahəsində ABŞ, Yaponiya, Fransa, İtaliya, Hindistan, Braziliya və Avstraliyada daha fəal işlər aparılır. ABŞ və Fransada ilk günəş elektrik stansiyaları istifadəyə verilmişdir.

Əgər şərti olaraq İES-lərin üstünlük təşkil etdiyi ölkələri birinci, SES-lərin üstünlük təşkil etdiyi ölkələri ikinci və AES-lərə əsaslanan ölkələri üçüncü qrup adlandırsaq onda aşağıdakı mənzərəni görmək olar:

Birinci qrup ölkələrdə elektrik enerjisi alınmasında kömür, mazut və təbii qaz yandırılır. Bu qrupa ABŞ, Avropanın bir çox ölkələri MDB ölkələri, Yaponiya, Çin, Hindistan, Avstraliya və digər ölkələr daxildir. Burada bəzi ölkələrdə cəmi elektrik enerjisinin 95-100%-i İES-ə əsaslanır. Bura öz kömürü olan Polşa, CAR və yaxud neft və qaza əsaslanan Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, Küveyt, Bəhreyn, Oman, İraq, Liviya, Əlcəzir, Trinidad və Tobaqo, Türkmənistan və eləcə də idxala əsaslanan Danimarka, İrlandiya, Belorusiya, Moldova, İsrail, İordaniya, Kipr, Sinqapur, Somali, Kuba və s. kimi ölkələr daxildir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırkı böyük İES-lər 4-5 mln.kvt.saat gücünə malik olub adətən kömür çıxarılan yerlərə yaxın və yaxud nəqliyyata münasib yerdə qurulur. Neft yanacağını nəzərdə tutan ölkələr adətən neft emalı müəssisələrinə yaxınlığı, qazı nəzərdə tutan ölkələr isə magistral qaz xəttlərini nəzərdə tutur.İkinci qrup ölkələrin sayı 50-dən artıqdır. Buraya Avropada(Norveç-99.5%, Albaniya, Xorvatiya, Bosniya və Hersoqovina, İsveçrə, Latviya) və Asiyada(Şri-Lanka, Əfqanıstan) aiddir. Afrikada belə ölkələrin sayı 20-dən artıqdır.

Kuba, Argentina və Meksikadan başqa Latın Amerikası ölkələrində SES-lərin rolu daha həlledici rola malikdir. Bu qrupa həmçinin Şm.Amerikadan Kanada, Okeaniyadan Yeni Zelandiya, MDB ölkələrindən Tacikistan, Qırğızıstan və Gürcüstan daxildir.Üçüncü qrup ölkələrə ilk növbədə Fransa, Belçika, Slovakiya, Sloveniya və Litva daxildir. AES-lərin əsas üstün cəhəti odur ki, onlar hər hansı xaınınal mənbəyinə yaxın olmağı nəzərdə tutmurlar, praktiki olaraq hər yerdə qurula bilərlər. Bununla yanaşı, AES-lərin gücündən istifadə əmsalı daha yüksəkdir(80%). Lakin AES-lərin ən təhlükəli cəhətlərini də nəzərdən qaçırmaq olmaz.

Dünya üzrə istehsal olunan elektrik enerjisinin 15%-ə yaxını alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə etməklə əldə edilir, onun 80%-ni biokütlədən alınan enerji təşkil edir. Bütün başqa məhsullar kimi elektrik enerjisi də alqı-satqı predmetidir. Hazırda cəmi elektrik enerjisi ticarəti ildə 350 mlrd.kvt.saat təşkil edir. Bu cəmi istehsalın 2,3%-ni təşkil edir. Daha çox ixrac Fransa, Kanada, Paraqvay Almaniya, tərəfindən, idxal isə ABŞ, Almaniya, İtaliya, Braziliya və İsveçrə tərəfindən həyata keçirilir.

Ölkə iqtisadiyyatının ən mühüm sahələrarası komplekslərindən bir yanacaq energetika kompleksidir. Energetika dedikdə, müxtəlif yanacaq növlərinin hasilatı (istehsalı), onlardan enerji alınması, istifadə olunması məsələlərini əhatə edən təsərrüfat sahəsi başa düşülür. Yanacaq energetika kompleksi həm sənayenin fəaliyyətini təmin edir, həm də əhalinin məişətində əvəzsiz rol oynayır. Məhz buna görə də iqtisadiyyat sahələri arasında yanacaq energtika kompleksi strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu kompleks yanacaq energetika resursları əsasında formalaşır. Dünyanın yanacaq energetika resurslarına bərk, maye, qaz, biokütlə, su, nüvə, alternativ və ya bərpa olunan enerji mənbələrini aid etmək olar.

Yanacaq-energetika kompleksinə daxil olan yanacaq istehsalı müəssisəıərinə aşağıdakılar aiddir: 1. İstilik elektrik stansiyaları

 2. Su elektrik stansiyaları

 3. Atom elektrik stansiyaları

Bu müəssisələrin ərazi üzrə yerləşdirilməsi həmin ərazilərdə üstünlük təşkil edən enerji resurslarından asılıdır.

Azərbaycan da yanacaq enerji ehtiyatları ilə zəngin olan ölkələr sırasındadır. Respublikamızın ərazisi neft, qaz yataqları, hidroenerji ehtiyatları ilə zəngindir. Daş kömür, yanar şistlərə rast gəlinsə də hələlik onların sənaye əhəmiyyəti yoxdur. Külək və günəş ene

rjisindən istifadə üçün də güclü potensial var. Gələcəkdə bu enerji növlərinin yanacaq enerji balansında əhəmiyyəti xeyli artacaqdır.

Elektroenergetika bütün ölkə iqtisadiyyatının “qan damarı” olmaqla onu elektrik enerjisi və buxarla təchiz edir. Müasir sənayeni və məişətimizi elektrik enerjisiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycan güclü elektroenergetika bazasına malikdir.

Azərbaycanın elektrik stansiyaları qaz və mazutla işləyən istilik və su elektrik stansiyalarından ibarətdir. İES-lər elektrik enerjisi istehsal edən dövlət rayon elektrik stansiyalarına (DRES) və elektrik enerjisi ilə yanaşı buxar istehsal edən istilik elektrik mərkəzlərinə(İEM) bölünürlər. Su elektrik stansiyaları(SES) güclü hidroenerji ehtiyatlarına malik çay
2. Azərbaycan Res­пub­likasının energi qanunvericiliyi.

Azərbaycanın yanacaq enerji ehtiyatlarının istifadəsi ilə əlaqədar fəaliyyəti tənzimləmək üçün müvafiq hüquqi baza yaradılmışdır. Bu hüquqi bazaya Azərbaycanın yanacaq enerji kompleksindəki fəaliyyətin hüquqi tənzimlənməsinin normativ aktları aiddir. Bu normativ aktlara Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, yanacaq energetika sahəsinin fəaliyyətini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının Qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları, Nazirlər Kabinetinin qərarları aiddir.

Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra qəbul edilmiş Konstitusiyanın 14-cü maddəsində təbii ehtiyatların Azərbaycan Respublikasına mənsubluğu təsbit olunub. Ancaq həmin kostitusion norma ümumi və rəhbər istiqamətləri müəyyən etdiyindən özünün daha konkret həllini digər qanunvericilik aktları ilə tapmalıdır.

Yanacaq energetika fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərinin tənzimlənməsi müvafiq qanunlarda öz əksini tapmışdır. Bu qanunlar aşağıdakılardır:“Enerji resurslarından istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 may 1996-cı il tarixli Qanunu.

Bu Qanun enerji resurslarından istifadə sahəsində dövlət siyasətinin hüquqi və siyasi əsaslarını, habelə onun həyata keçirilmə mexanizminin əsas istiqamətlərini müəyyən edir, bu sahədə dövlətlə hüquqi və fiziki şəxslər arasında münasibətləri tənzimləyir.“Enerji resurslarından istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 17 dekabr 1996-cı il tarixli Qanunu.

Bu Qanun enerji resurslarının rasional istifadəsi və səmərəli sərfi məqsədilə onların istehsalı(hasilatı), emalı, dəyişdirilməsi, nəqli, saxlanması, uçotu və sərfi proseslərinin hüquqi, təşkilati və maliyyə iqtisadi tənzimlənməsi yolu ilə həyata keçirilən dövlət siyasətini müəyyən edir.“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının 13 fevral 1998-ci il tarixli Qanunu.

Bu Qanun ölkə ərazisində, o cümlədən, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerin təkinin öyrənilməsi (axtarış, kəşfiyyat), onun səmərəli istifadəsi, mühafizəsi və görülən işlərin təhlükəsizliyi ilə əlaqədar münasibətləri tənzimləyir.“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 3 aprel 1998-ci il tarixli Qanunu.

Bu Qanun elektrik və istilik enerjisinin istehsalının, nəqlinin, paylanmasının, alqı-satqısının və istehlakının hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Bu Qanunun əsas məqsədi ətraf mühitə qayğı göstərərək sosial-iqtisadi cəhətdən enerjinin istehsalını və istehlakçının marağına uyğun olaraq enerji bazarına çıxarılmasını təmin etməkdir.“Qaz təchizatı haqqındaAzərbaycan Respublikasının 30 iyun 1998-ci il tarixli Qanunu.

Bu Qanun qaz və maye halında enerji daşıyıcısı kimi işlədilən bütün qaz növlərinin istehsalı, emalı, nəqli, saxlanması, paylanması, satılması və istifadəsi üzrə fəaliyyəti tənimləyir.“Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 24 noyabr 1998-ci il tarixli Qanunu.

Bu Qanun energetika sahəsində fəaliyyət növlərini, bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün qurğuların yerləşdirilməsini, tikintisi və istismarını, enerjinin qorunması və səmərəli istifadəsi, habelə energetika sahəsində fəaliyyətin ətraf mühitə təsirinin qarşısının alınması və ya azaldılması üzrə tədbirləri əhatə edir.

Bu Qanun energetikanın neft, qaz və elektroenergetika sahələrinin dövlət tənzimlənməsinin ümumi hüquqi əsaslarını özündə birləşdirir. Ayrı-ayrı sahələr üzrə qəbul edilmiş digər qanunlarda xüsusi qaydalar nəzərdə tutula bilər.

“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının 8 iyun 1999-cu il tarixli Qanunu.

Bu Qanun digər obyektlərlə yanaşı yerin təkini, torpağı, təbii və antropogen amillərin təsiri nəticəsində yaranan təhlükələrdən qorumaq üçün hüquqi əsasları müəyyənləşdirir.“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 8 iyun 1999-cu il tarixli Qanunu.

Bu Qanun ətraf mühitin qorunmasının hüquqi, iqtisadi və sosial əsaslarını müəyyən etməklə yanaşı, təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi və bərpası məqsədilə cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı əlaqəsini tənzimləyir.“Elektrik və istilik stansiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 28 dekabr 1999-ci il tarixli Qanunu.

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq elektrik və istilik enerjisi istehsal edən daimi qurğuların (elektrik stansiyalarının) layihələndirilməsi, inşası, istismar və istifadəsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir.

Bu Qanunun məqsədi elektrik stansiyalarında, o cümlədən, müstəqil elektrik stansiyalarında elektrik və istilik enerjisi istehsalının sənaye proseslərilə birgə şəraitdə səmərəliliyinin, elektrik və istilik enerjisi istehsalçıları, nəqlediciləri və paylaşdırıcıları arasında əməkdaşlığın təhlükəsizliyə, əhalinin sağlamlığına və ətraf mühitin mənfi təsirinin məhdudlaşdırılmasının hüquqi təminatından ibarətdir.

Bura həmçinin Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə perspektiv strukturların və onları əhatə edən ərazilərin kəşfiyyatına, işlənməsinə və hasilatın pay bölgüsünə dair imzalanmış 22 kontraktın ratifikasiya edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunları daxildir.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Energetika Xartiyası Müqaviləsini, Energetika səmərəliliyi və müvafiq ekoloji baxışlar məsələsi üzrə Avropa Energetika Xartiyası Protokolunu 6 iyun 1997-ci il tarixli qanunla təsdiq edib və bununla da ölkəmiz həmin beynəlxalq sənədə qoşulub.“22 iyul 1999-cu il tarixli ”Dövlətlərarası neft və qaz nəqli sistemlərinin yaradılması üçün təşkilati prinsiplərə dair çərçivə” Sazişinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 24 oktyabr 2000-ci il tarixli Qanunu.

Azərbaycan dövləti 1994-cü ildən indiyədək neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və payın bölüşdürülməsi barədə 22 saziş imzalayıb(onlardan biri də “Əsrin Müqaviləsi”dir). Sazişlər eyni təməl prinsipləri və şərtləri əsasında bağlandığından ümumi səciyyə daşıyır, sazişlərdə iştirak payı, hüquqların verilməsi və əhatə dairəsi, tərəflərin təminatları, ümumi hüquqları və öhdəlikləri, hasilatın bölüşdürülməsi, sığorta, məsuliyyət və məsuliyyətin ödənilməsi təminatları, mübahisələrin həlli qaydaları, ətraf mühitin mühafizəsi və təhlükəsizlik barədə şərtlər öz əksini tapıb.Bu sazişlərin hər biri Milli Məclisdə ayrı-ayrı qanunlarla təsdiq edilib. Bunlar aşağıdakılardır:“Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasında neft-qaz sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında” 18 fevral 1997-ci il tarixli Müqavilənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 15 aprel 1997-ci il tarixli Qanunu.

Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında neftin beynəlxalq bazarlara nəql olunmasında əməkdaşlıq haqqında” 10 iyun 1997-ci il tarixli Müqavilənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 26 iyun 1997-ci il tarixli Qanunu.“Boru kəmərləri magistralları ilə neft və neft məhsullsrının tranziti sahəsində razılaşdırılmış siyasətin aparılması haqqında” 12 aprel 1996-ci il tarixli Sazişin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr 1996-ci il tarixli Qanunu.

Bu qanunlar yalnız konkret müqavilə predmeti barədə ayrı-ayrı subyektlər arasında münasibətləri tənzimləyən mülki hüquqi əqdi təsdiqləyir, aınına neftdən əldə olunan gəlirin Azərbaycan dövlətinə çatası payından necə və hansı məqsədlər üçün istifadə olunması qaydalarını müəyyən etmir. Neft gəlirlərindən istifadə qaydaları əsasən prezident fərman və sərəncamlarıyla tənzimlənir. Bu fərman və sərəncamlara aşağıdakılar aiddir:

“Azərneft” Dövlət Konserni və “Azərkimya”istehsalat birliyinin bazasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 13 sentyabr tarixli fərmanı ilə respublikanın neft sərvətlərindən istifadəni vahid dövlət siyasəti əsasında həyat keçirmək, neft sənayesinin idarəetmə strukturunu təkmilləşdirmək məqsədilə ARDNŞ-nin yaradılmasını təsbit edib.

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 noyabr 1992-ci il tarixli 312 saylı fərmanı ilə Şirkətin Nizamnaməsi təsdiq olunub.

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 aprel 1994-cü il tarixli, 126 saylı fərmanı ilə Şirkətin yeni strukturu və yeni nizamnaməsi təsdiq olunub.

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanı ilə Şirkətin yeni strukturu və yeni nizamnaməsi təsdiq olunub.

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli ,240 saylı fərmanı ilə mənfəət neftinin satışından daxil olan valyuta vəsaitlərinin və digər gəlirlərin toplanması, səmərəli idarə edilməsi məqsədilə Neft Fondunun yaradılması nəzərdə tutulub.

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2000-ci il tarixli, 434 saylı fərmanı ilə Fondun vəsasitlərinin idarə edilməsi qaydaları təsbit edilib.

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi barədə” 2001-ci il tarixli fərman.

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2001-ci il 19 iyun tarixli fərman.

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası qaydaları” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 sentyabr 2001-ci il tarixli fərmanı ARDNF-nin büdcəsinin tərtibi, təsdiqi, icrası və icraya dair hesabat verilməsi qaydalarını nəzərdə tutub.

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətini tənzimləyən bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 fevral 2003-cü il tarixli fərmanı Əsasnamə və qaydalarda ARDNF-nin maliyyə mənbələrinə aid müddəalara dəyişikliklər edib, həmin mənbələrin siyahısını konkretləşdirib.

“Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi” barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 sentyabr 2001-ci il tarixli Fərmanı.

Bu əsasnaməyə görə Azərbaycan Respublikası Yanacaq və Energetika Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 aprel 2001-ci il tarixli 434 saylı fərmanına əsasən dövlət idarəetmə strukturunu təkmilləşdirmək, yanacaq və energetika sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə yaradılmış və Azərbaycan Respublikasının yanacaq və energetika kompleksində (neft və qaz hasilatı, nəqli və emalı, elektrik və istilik enerjisi istehsalı, qaz təchizatı) dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

6 dekabr 2004-cü il “Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyi ləğv edilmiş və onun funksiyaları Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyinə verilmişdir.

Nazirliyin yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri yanacaq-energetika kompleksinə daxil olan qurumlar üzərində vahid dövlət idarəçiliyinin təmin edilməsidir.

Nazirlik iqtisadiyyatın və əhalinin yanacaq və enerjiyə olan tələbatının ödənilməsinə yönəldilən tədbirləri həyata keçirir, enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasına nəzarət edir, bu sahədə dövlətin maraqlarının qorunmasını təmin edir, yanacaq-energetika kompleksində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafını və bu sahəyə xarici sərmayələrin cəlb edilməsini təmin edən tədbirləri həyata keçirir.

“Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisinin təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 may 2005-ci il tarixli Sərəncamı.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları:

“Azərbaycan Respublikasında dövlət enerjinəzarəti(elektrik və istilik üzrə) haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında” 29 iyul 2002-ci il tarixli.

“Obyektlərdə elektrik, qaz və su sayğaclarının quraşdırılması haqqında” 27 iyul 2004-cü il tarixli.

“Elektrik enerjisindən istifadə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 2 fevral 2005-ci il tarixli.

Azərbaycanın yanacaq energetika kompleksində erkən fəaliyyət neft sahəsi ilə bağlı olmuşdur. Məhz buna görə də SSRİ dövrü və ondan qabaq da neft sənayesində fəaliyyətin tənzimlənməsi mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu baxımdan neftlə bağlı hüquqi münasibətləri tənzimləyən normaların yaranması tarixini şərti olaraq 3 dövrə bölmək olar:


 1. Bakıda neft hasilatına başlanmasından sovet hakimiyyəti qurulanadək olan dövr.

 2. Sovet hakimiyyəti illəri.

 3. Müstəqillik dövrü.

Bütün bu illər ərzində Azərbaycanda karbohidrogen ehtiyatları haqqında spesifik qanun qəbul edilməsə də, bu sahə müxtəlif illərdə ayrı-ayrı normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənib.

Azərbaycanda sovet hakimiyəti qurulanadək neft yataqları ayrı-ayrı sahibkarların xüsusi mülkiyyətində olub və onun kəşfiyyatı, işlənməsi, pay bölgüsü sahibkarların müəyyən etdiyi qaydalar əsasında həyata keçirilib. Bununla belə həmin dövrdə çar Rusiyası neft sənayesinin inkişafına yönəlmiş bəzi qanunlar qəbul etdi. Məsələn, 1864-cü ildə Balaxanı neft mədənlərində təhkimli kəndli əməyinin ləğv edilməsi haqqında qanun qəbul olunub. Bu qanun neft sənayesində muzdlu əməkdən istifadəyə icazə verməklə hasilatın aşağı düşməsinin qarşısını almaq məqsədinə xidmət edib.

1872-ci ildə qəbul olunmuş “Neft sənayesində iltizam(icarə) sisteminin ləğv edilməsi haqqında”qanun isə neftlə zəngin olan torpaqların 4 il müddətinə icarəyə verilməsinə dair mövcud qaydaların ləğvini və hərracda satılaraq xüsusi mülkiyyətə keçməsinin müəyyən etmişdi. Bu qanun sahibkarlarda neft istehsalını artırmaq üçün əlavə stimul yaratmağa xidmət edib.

3. Ya­na­caq enerэetika kоmпleksi sferasında hüquqi tənzimləmənin

beynəlxalq təcrübəsi

Yanacaq ehtiyatlarının zəngin olduğu ölkələrdə bu sahədə yaranan münasibətlər müxtəlif normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir. Bu aktlar bəzi ölkələrdə qanunlar, digərlərində prezident fərmanları, qeyrilərində isə Nazirlər Kabinetinin qərarları formasında və s. olur.

Yanacaq ehtiyatlarının tənzimlənməsində belə hüquqi rəngarənglik həmin dövlətlərin məxsus olduqları dövlət quruluşu ilə birbaşa əlaqədardır. Bu məsələnin tənzimlənməsi prezident üsul-idarəsinin güclü olduğu ölkələrdə icra hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi normativ sənədlər, parlament üsul-idarəli dövlətlərdə isə qanunlar əsasında həyata keçirilir.

Post-sovet dövlətlərindən başqa, digər ölkələrin əksəriyyətində, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında , Norveçdə, Venesuelada, Meksikada və s. prezident fərmanları, Nazirlər Kabinetinin qərarları formasında normativ-hüquqi aktlar yoxdur. Bu ölkələrdə cəmiyyət həyatının bütün münasibətləri, hətta müəyyən yubiley tədbirlərinə maliyyə vəsaitlərinin ayrılması barədə birdəfəlik icra olunan hərəkətlərin özü də yalnız qanunlarla tənzimlənir. Bu təcrübə yanacaq ehtiyatları ilə bağlı münasibətlərə də şamil olunur.

Dünyanın bir sıra ölkələri bir və ya bir neçə növ təbii resurs ehtiyatlarının zənginliyi ilə seçilir ki, adətən onların əksəriyyəti məhz həmin resursların böyük həcmlərdə ixracı hesabına böyük gəlirlər əldə edir. Zəngin sərvətlərə malik belə ölkələrin əksəriyyəti çox ciddi problemlərlə üzləşirlər. Məsələn, neftlə zəngin Nigeriya 4 trln. dollar neft gəlirlərini xərcləyib və indi böyük borcları var. Venesuelanın 2/3-si kasıb şəraitində yaşayır. Çünki, əvvəla, həmin təbii resurslar tükənən olduğu kimi, onların gətirdiyi gəlirlərdən istifadəni zaman baxımından düzgün planlaşdırmaq və ölkənin həm cari, həm də perspektiv sosial-iqtisadi inkişafına yönəltməyə nail olmaq lazımdır.

İkincisi, xaınınal resurslarının dünya bazar qiymətləri ayrı-ayrı dövrlərdə kəskin dəyişikliklərə məruz qalır ki, bu da dövlət gəlirlərinin həmin xaınınal gəlirlərindən asılılığının zəruri edir.

Bəzi ölkələr bu məsələləri stabilləşdirmə fondlarının yaradılması yolu ilə həll etməyə cəhd göstəririlər. Belə fondlar adətən müəyyən dövrlərdə yüksək əlavə gəlir əldə etməyə imkan verən mənbələr (məs.neft və başqa xaınınal satışından gəlirlər, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən gəlirlər və s.) hesabına formalaşdırılır.

Hazırda dünyanın 15-dək ölkəsində belə fondlar fəaliyyət göstərir ki, təyinatından asılı olaraq onları şərti olaraq 3 qrupa ayırmaq olar: 1. Stabilləşdirmə fondları (Alyaska, Venesuela, Kolumbiya, Küveyt, Nigeriya, Norveç, Çili);

 2. Gələcək nəsillər fondu(Alberta, Alyaska, Kiribati, Küveyt, Oman, Papua-Yeni Qvineya);

 3. Büdcə rezerv(ehtiyat) fondları(Honkonq, Sinqapur, Estoniya, CAR)

Belə fondlara malik olan dövlətlər yaratdıqları fondlar vasitəsilə ölkələrini valyuta bazarının tənzimləyir və ya tükənəcək sərvətlərdən gələcək nəsillər üçün ehtiyat saxlamaq məqsədi güdür.

Qeyd edək ki, 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasında da Dövlət Neft Fondu yaradılıb.Küveyt Neft Fondu.

Küveyt Neft Fondu neft ixracından əldə olunan gəlirlər nəticəsində dövlət büdcəsində yaranmış profisit vəsaitin toplanması məqsədi ilə 1960-cı ildə Ümumi Ehtiyatlar Fondu(General Reserve Fund) formasında təsis edilib. Fondun vəsaitinin istifadəsinin konkret qaydaları dəqiq müəyyən edilmədiyindən bütün növ dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunur. 1976-cı ildə isə gələcək nəsillərin gəlirlərinin təmin edilməsi məqsədilə Gələcək Nəsillər üçün Ehtiyat Fondu(Reserve Fund for Future Generations) yaradılıb.

Hər iki fond hökümətdən asılı olmayan müstəqil Küveyt İnvestisiya Agentliyi(Kuwait İnvestment Authority) tərəfindən idarə olunur.

Fondların vəsaitlərinin həcmi barədə informasiyanın yayılması qadağandır.Alyaska ştatının(ABŞ) neft fondları.

ABŞ-ın Alyaska ştatında hazırda 2 fond-yığım fondu olan Alyaska Daimi Fond( Alyaska Permanent Fund) və sabitləşdirmə fondu olan Konstitusiya Büdcə Ehtiyat Fondu( Constitutional Budget Reserve Fund) fəaliyyət göstərir. Alyaska Daimi Fondu 1976-cı ildə trast fondu kimi gələcək nəsillər üçün təsis edilib. Onun əsas məqsədi gələcək nəsillər üçün ehtiyatları tükənəndən sonra gəlirləri təmin edə biləcək investisiya bazasının yaradılmasıdır.

Konstitusiya Büdcə Ehtiyat Fondu isə XX əsrin 80-ci illərinin axırlarında neftin bazar qiymətinin kəskin düşməsi ilə əlaqədar 1990-cı ildə yaradılıb. Fondun əsas məqsədi ştatın büdcə gəlirlərinin azalmasının kompensasiya etmək, o cümlədən, maliyyə ili ərzində büdcə kəsirini maliyyələşdirməkdir.

Norveç Dövlət Neft Fondu.

Norveç Dövlət Neft Fondu 1990-cı ildə təsis edilib. Fondun yaradılması zərurəti ölkədəki demoqrafik proseslərlə(əhalinin “qocalma”sindromu) və neft hasilatı həcminin azalması ilə əlaqədardır. Fond həm yığım, həm də sabitləşdirmə funksiyalarını yerinə yetirir və uzunmüddətli dövrdə büdcə sferasının sabitliyini təmin etməlidir. Fondun aktivlərinin cari idarə edilməsi Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilir.

Belə fondları yaratmış olan ölkələr neftdən daxil olan gəlirlərdən daha düşünülmüş və səmərəli istifadə etməklə özlərinin iqtisadi və sosial inkişafında olduqca müsbət irəliləyişlərə nail olmuşlar.

Yanacaq energetika kompleksinə daxil olan neft sənayesinin timsalında Norveçin neftlə bağlı qanunvericiliyinə nəzər salmaqla, əksər qərb ölkələrində neft sənayesinin idarə olunması barədə təsəvvür əldə etmək olar. Norveçin “Neftdən vergi haqqında” 1975-ci il 13 iyun tarixli Qanunu sualtı neft yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi, neftin boru kəməri ilə nəqli və sairdən tutulmalı vergiləri tənzimləyir. “Neft fəaliyyəti haqqında” 1985-ci il 22 mart tarixli Qanunu isə neftin kəşfiyyatı, hasilatı, şirkətlərin lisenziya almaq qaydası, Norveç balıqçılarına kompensasiya verilməsi və s. məsələləri əhatə edir.

Norveç qanunlarına görə, “Statoyl”un Şimal dənizi şelfində bağlanan hər kontraktda və istismar olunan hər yataqda iştirak payı 50%-dən az ola bilməz. Bəzən xarici şirkətlər şikayətlənirlər ki, “Statoyl” ən yaxşı payı alır və ona dövlət tərəfindən müxtəlif güzəştlər sistemi mövcuddur. Ancaq bu, hökümətin himayəçilik siyasətindən doğur. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu strategiyadan istifadə etmək Azərbaycan üçün çox məqsədəuyğun olardı. Belə ki, Azərbaycana neft ehtiyatlarının istismarı üçün 22 deyil, cəmi 10 kontrakt imzalamaq kifayət edərdi. Belə olan halda ölkə həm əvəlki kontraktlardan əldə etdiyi gəlirlər hesabına növbəti kontraktlar üzrə investisiya imkanlarını genişləndirib Azərbaycan tərəfinin hasilatın pay bölgüsündə iştirak payını mütləq olaraq 50 % və ondan yuxarı müəyyənləşdirə bilər, həm də perspektiv və struktur yataqlarının bir hissəsinin istismarını saxlamaqla beynəlxalq siyasətə təsir imkanlarını itirməzdi. Bu strategiya nəinki Norveçin, həm də ərəb dövlətlərinin neft siyasətinin əsasını təşkil edir. Bu dövlətlərdə neft yataqlarının xarici şirkətlərlə birgə istismarında yerli tərəfin iştirak payının 50%-dən aşağı olması qadağandır.

İndi Norveç dünyada ən çox neft ixrac edən beş ölkədən biridir. Norveçdə neftin satışından gələn pulun bir kronunu da xərcləmirlər. Aınına buna baxmayaraq əhali ildən-ildən varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır… Norveç işsizlərin azlığına görə də dünyada lider ölkələrdəndi. Bu ölkədə işsizlik cəmi 2 faizdir. Bu cür insan inkişaf indeksinə görə, Norveç BMT-nin reytinqində dünya ölkələri arasında birincidir.

Norveçdə neft milyardları ölkədə xərclənmir, Neft Fondunda toplanır. Fond isə həmin pulu bütünlüklə xarici ölkələrdə sərmayə kimi yatırır. Həmin sərmayələrdən qazanılan pul dövlət büdcəsinə yığılır. Bunun nəticəsidir ki, indi Norveçin Neft Fondunda 250 milyard dollardan çox pul toplanıb və bu məbləğ getdikcə artır. Neft satışından gələn pulun birbaşa büdcəyə ötürülməməsi həm də imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatı dünya bazarlarında neft qiymətlərinin qalxıb-enməsindən asılı vəziyyətə düşməsin. Norveç Parlamentinin qoyduğu fiskal qayda var, Neft Fondunun 4 faizindən artığını xərcləmək olmaz.

Azərbaycan da neft pullarının Neft Fonduna yığılması təcrübəsindən istifadə edir. Neft Fondunun rəsmi saytına girəndə,mərhum prezident Heydər Əliyevin bu sözlərini görmək olar: «Mənim məqsədim...Neft Fondunu Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün saxlamaqdır”

Norveç həm də başqa ölkələrdə neft gəlirlərinin mənimsənilməsinə qarşı təşəbbüsləri dəstəkləyir. Britaniyanın keçmiş Baş naziri Toni Bleyr «Mədən Sənayesində Şəffaflıq» təşəbbüsünü qaldıranda bunun reallaşdırılması önündə gedənlərdən biri də Norveç oldu. Norveç öz neft pullarından başqa ölkələrə sərmayə qoyanda da etik prinsipə əsaslanmağa çalışır. Ölkənin Neft Fondunda Etika Şurası adlı qurum var. Əgər hansısa xarici şirkətlərdə insan haqları sistemli şəkildə pozulursa, onda həmin şirkətin səhmlərinin alınması, ora investisiya qoyulması dayandırıla bilər. Məsələn, bir müddət Norveç Amerikanın məşhur “Wall Mart” satış şəbəkəsinə sərmayə qoyuluşunu məhz insan haqları pozuntuları ittihamıyla dayandırıb.

Neft Fondundan ildə büdcəyə 10 milyard dollardan çox pul köçürülür, bu isə az rəqəm deyil. Əgər neft pulu iqtisadiyyatın tələb etdiyindən çox xərclənsə, inflyasiya arta, qeyri-neft sektorunu sıradan çıxara bilər. İndi Norveçdə balıqçılıq və elektrik enerjisi istehsalı çox inkişaf edib, bu ölkə həm də alüminium və başqa metallar ixrac edir. Ehtiyatsız addım illərlə yaradılan bu sektorlara zərbə vura və sonda «Holland sindromu»na gətirə bilər. Yəni iqtisadiyyatın neftdən asılılığı arta və neft tükənəndə bir vaxtlar Hollandiyada olduğu kimi iqtisadiyyat çökə bilər.

“Holland sindromu” təhlükəsindən indi Azərbaycanda da danışılır. Azərbaycanda iqtisadiyyat həm neftdən çox asılıdır, həm də neft gəlirləri balanssız xərclənir.

Çoxlu sayda yanacaq enerji resursları ilə zəngin olan ölkələrdən biri də Rusiyadır. Rusiyanın yanacaq-energetika kompleksinin hüquqi tənzimlənmsəinin əsasları aşağıdakı sahələr üzrə yaradılıb:neft!vbkfgbf!1j kjfggkf • neft kompleksi

 • elektroenergetika kopleksi

 • atom energetikası

 • qaz kompleksi

 • kömür sənayesi

 • istilik-energetika kompleksi

Yanacaq energetika kompleksinin hüquqi tənzimlənməsinin əsaslarına Rusiya Federasiyasının müxtəlif dövlət hakimiyyəti orqanlarının Rusiya yanacaq energetika kompleksinə daxil olan müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydalarını reqlamentləşdirən 4700-dən çox aktları daxildir. Bu aktlar yanacaq energetika kompleksi müəssisələrinin fəaliyyətinə aid ümumi məsələləri işıqlandırır. Bunlara aşağıdakılar daxildir:

 • Yanacaq energetika kompleksində lisenziyalaşdırma

 • Yanacaq energetika kompleksində sertifikatlaşdırma

 • Yanacaq energetika kompleksi müəssisələrində əmək münasibətləri, personala tələbat, əməyin mühafizəsi

 • Yanacaq energetika kompleksində işlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət

 • Yanacaq energetika kompleksində istehsalın yanğından mühafizəsi

 • Yanacaq energetika kompleksi müəssisə və obyektlərinin tikintisi

 • Yanacaq energetika kompleksinin iqtisadiyyatı

 • Yanacaq energetika kompleksi müəssisələrinə vergiqoymanın və mühasibat uçotunun aparılmasının xüsusiyyətləri Yanacaq energetika kompleksi müəssisələrinin maliyələşməsi və kreditləşməsi

 • Yanacaq energetika kompleksində qiymətin əmələ gəlməsi

 • Neft, neft məhsulları, qaz yanacağı və oxşar məhsullarla ticarət

 • Yanacaq energetika kompleksi müəssisələrinin özəlləşdirilməsi xüsusiyyətləri

 • Yanacaq energetika müəssisə və obyektlərinin faliyyəti zamanı qoyulan ekoloji tələblər

 • Yanacaq energetika kompleksində qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət

Yanacaq energetika kompleksinin ixtisaslaşdırılmış sahələrinin fəaliyyətini reqlamentləşdirən sənədlər aşağıdakı sahələr üzrə qruplaşdırılır :

 • Neft kompleksi

 • Energetika kompleksi

 • Qaz kompleksi

Qaz kompleksində normalar, qaydalar və standartlar əsasən aşağıdakı məsələlərin həlli ilə əlaqədardır:

 • Yanacaq energetika kompleksində standartlaşdırma

 • Qaz kompleksi müəssisələri üçün avadanlıq

 • Qazla təchizat və qazın bölüşdürülməsi

 • Qazın və onun emalı məhsullarının saxlanması və s.

Rusiyada elektroenergetika kompleksinə daxil olan müəssisələrin fəaliyyətinin əsas məsələlərini işıqlandıran sənədlər daxil olan “Ekspert: Yanacaq energetika kompleksi” sistemi yaradılmışdır. Bu sistemə aşağıdakılarla bağlı normativ hüquqi aktlar aiddir:

 • Elektroenergetika müəssisələrinin hüquqi statusu

 • Elektroenerji istehsalı

 • Elektroenejinin ötürülməsi

 • Elektroenerjinin bölüşdürülməsi

 • Enerji satışı

Ümumilikdə bu sistemə qaz kompleksinin fəaliyyətini tənzimləyən 4000 sənəd daxildir. Elektroenergetikada norma, qayda və standartlar əsasən aşağıdakı məsələrlə bağlıdır:

 • Elektrotəchizat

 • İstiliktəchizat

 • Elektroenergetika müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı ümumi məsələlər

Ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə faydalı qazıntı yataqlarının(o cümlədən karbohidrogen ehtiyatlarının) işlənilməsi sferasında daha geniş yayılmış müqavilə münasibətləri formaları aşağıdakılardır:

 • Konsessiya yaxud lisenziya müqavilələri;

 • Hasilatın pay bölgüsü sazişləri;

 • Xidmət müqavilələri;

 • İştirak yaxud assosiasiya müqavilələri.

Hazırda Böyük Britaniyada, Norveçdə, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı üzvü olan ölkələrin bir çoxunda, habelə neft-qaz layihələrinin əksəriyyəti faktik olaraq konsessiya sisteminə əsaslanır. Hasilatın pay bölgüsü sazişləri formasından isə İndoneziyada, Misirdə, Suriyada və başqa ölkələrdə geniş istifadə olunur. Bu müqavilələrin şərtləri adətən ölkənin milli qanunvericiliyində müəyyən edilir.


MÖVZU. VALYUTA TƏNZİMLƏNMƏSİNİN HÜQUQİ

ƏSASLARİ

 1. Valyuta tənzimlənməsinin ümumi xarakteristikası.

 2. Valyuta ehti­yat­larının fоrmalaşması və istifadəsinin qaydaları.

 3. Ölkəyə valyutanın эətirilməsnin, çıxarılmasının və mübadiləsinin hüquqi tənzimlənməsi.

 4. Valyuta tənzimlənməsinin əsas оrqanı kimi Mərkəzi Bankın hü­qu­qi vəziyyəti.

 5. Valyuta nazarə­ti­ni həyata keçirən оrqanlar.

 6. Xarici valyu­ta­nın dövriyyəsinin məhdudlaşdırılması.

VALYUTA SİYASƏTİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN FОRMA VƏ METОDLARİ


Bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə valyuta siyasəti,əsasən,пulun alıcılıq qabiliyyətini saxlamağa və valyuta məzənnəsinin sabitləşdirilməsinə yönəldilir.

Ölkənin valyuta vəziyyəti öz əksini xesablaşma və tədiyyə balanslarında taпır.Valyuta balanslarının aktivliyi və yaxud пassivliyi ölkənin xarici iqtisadi,xüsusilə valyuta vəziyyətinin mühüm эöstəricisidir.

Beynəlxalq valyuta məzənnəsinin üç sistemi var:

Qızıl-standart valyuta sistemi;

Brettоn-Vuds valyuta sistemi;

İdarə edilən «üzən» valyuta məzənnəsi.


Xarici iqtisadi əlaqələrin bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun оlaraq yenidən qurulması bank işində də daxili və xarici əlaqələr üzrə əməliyyatlar aпarılmasında əsaslı dəyişiklik tələb edir.Belə ki, dünya ölkələri arasında beynəlxalq sazişlərin həyata keçirilməsi bankların iştirakı ilə valyuta əməliyyatlarının aпarılması fоriasında reallaşır.Bir sıra kоınınersiya banklarının beynəlxalq valyuta məliyyatlarını aпarmaq üçün lisenziya almalıdırlar.Beynəlxalq əlaqələrin эenişlənməsi ,təsərrüfat həyatının beynəlmililəşdirilməsi bir ölkənin milli valyutasının dtэər ölkənin valyutasına dəyişmək zərurətini meydana çıxardır.Bu zərurətin reallaşması isə xüsusi valyuta bazarı vasitəsilə həyata keçir və оrada tələb-təklifdən asılı оlaraq valyuta məzənnəsi kоr-təbii fоrmalaşır.

Dünya ölkələrinin valyutaları ilə əməliyyat aпarmaq məsələləri iqtisadi münasibətlərin xüsusi sferasını ,yəni beynəlxalq valyuta bazarını əmələ эətirir.

Valyuta bazarının xüusiyyəti оndan ibarətdir ki, burada əməliyyatlarxarici ticarət ,beynəlxalq turizm,investisiyanın maliyyələşdirilməsi müxtəlif ölkələrin bankları vasitəsilə beynəlxalq valyuta haqq-hesabında aпarılır və пul vahidləri bir-birinə əks istiqamətdə xüsusi müxbir hesablarada saxlanılır.

Dövlətin xarici iqtisadi siyasətinin əsas tərkib hissələrindən biri valyuta siyasətidir. Valyuta siyasəti dövlət və beynəlxalq valyuta-maliyyə təşkilatları tərəfindən valyuta münasibətləri sahəsində həyata keçirilən iqtisadi, hüquqi və təşkilati fоrma və metоdlarının məcmusudur.

Valyuta siyasəti dövlətin valyuta vəsaitlərinin məqsədyönlü istifadəsi üzrə fəaliyyətidir. Valyuta siyasətinin istifadəsi və fоrmalaşmasının əsas istiqamətlərinin işlənib hazırlanmasını və bu vəsaitlərin səmərəli istifadəsi istiqamətlərinə yönəldilən tədbirlərin müəyyənləşdirilməsini özündə əks etdirir.

Ölkədə valyuta siyasətinin kоnkret istiqamətlərini valyuta əməliyyatlarının tənzimlənməsi sahəsində və valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsində istifadə оlunan hüquqi-nоrmativ aktlar təyin edir.

Valyuta siyasətinin fəaliyyət sferası valyuta bazarı, qiymətli metallar və daş-qaşlar bazarıdır.

Valyuta siyasəti həyata keçirilmə müddətinə эörə cari və uzunmüddətli оlur. Həmçinin özündə diskоnt siyasəti, deviz siyasəti, valyuta subsidiyalaşdırmanı, valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyasını əks etdirir.

Cari valyuta siyasəti diskоnt siyasətə və deviz siyasətə bölünür. Cari valyuta siyasətinin əsas vəzifəsi valyuta sisteminin nоrmal funksiya эöstərməsini, tədiyyə balansının tarazlığını təmin etməkdir.

Diskоnt valyuta siyasəti investisiyaların hərəkətini tənzimləmək, ödəniş (tədiyyə) öhdəliklərinin balanslaşdırılması, valyuta məzənnəsinin istiqamətlənmiş kоrrektə edilməsi üçün uçоt % dərəcəsinin istifadəsi üzrə iqtisadi və təşkilati tədbirlər sistemini özündə əks etdirir. Bu siyasət пul tələbinin vəziyyətinə, qiymətlərin səviyyə və dinamikasına, пül kütləsinin həcminə, qısa müddətli investisiyaların miqrasiyasına təsirdə özünü эöstərir.

Deviz valyuta siyasəti – valyuta məhdudiyyətləri və valyuta intervenisiyası vasitəsilə valyuta satışı və alışının köməyi ilə valyuta məzənənsinin tənzimlənməsi sistemidir. Valyuta intervensiyası dedikdə Mərkəzi Bankın xarici valyutanın alqı-satqısı üzrə məqsədli əməliyyatları başa düşülür ki, burada da əsas məqsəd milli valyutanın məzənnəsinin dinamikasını müəyyən edilmiş həddə artırmaq və yaxud azaltmaqdır. Valyuta məhdudiyyəti isə milli və xarici valyuta, qızıl və s. İlə əməliyyatları reqlamentləşdirən iqtisadi, hüquqi, təşkilati tədbirlər sistemini təşkil edir.

Qısamüddətli valyuta siyasətindən fərqli оlaraq uzunmüddətli valyuta siyasəti valyuta mexanizminin dəyişdirilməsi üzrə struktur xarakterli uzunmüddətli tədbirləri əhatə edir. Uzunmüddətli valyuta siyasətinin əsas metоdları kimi dövlətlər arası danışıqları və ən əvvəl Beynəlxalq Valyuta Flndu çərçivəsində razılaşmaları reэiоnal səviyyədə isə Valyuta əməkdaşlığının Avrопa fоndunu və s. эöəstərmək оlar.

Uzunmüddətli valyuta siyasətinin tədbirlərinə isə valyuta hesablaşmalarının qaydalarını, valyuta məzənnələri və пaritetlərinin regimini, qızıl və ehtiyat valyutanın, beynəlxalq ödəmə (tədiyyə) vasitələrinin istifadəsini aid etmək оlar.

VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİNİN TƏYİNİ FОRMALARİ


Beynəlxalq ticarət və maliyyə-kredit əməliyyatlarında beynəlxalq haqq-hesablar aləti dünya пuundan-qızıldan ibarətdir.Bir ölkənin valyutasını diэər ölkənin valyutasını valyuta məzənnəsi ilə dəyişdirirlər.Valyuta məzənnəsi bir ölkənin пul vahidinin diэər ölkənin пul vahidində ifadə оlunmuş qiymətinə deyilir.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində valyuta bazarının məqsədi xarici valyutanan dəyişdirilməsi,alqı-satqı,eləcə də xarici valyuta əsasında tədiyyə sənədləri ilə eyni əməliyyatların aпarılmasından ibarətdir.

Dünya ölkələrində valyuta məzənnəsi tez-tez dəyişə bilər.Valyuta məzənnəsinin təyin edilməsində aşağıdakı amillər mühüm rоl оynayır:

İstehlakçının zövqündə baş verən dəyişikliklər;

Эəlirlərdəki nisbi dəyişikliklər;

Qiymətdəki nisbi dəyişikliklər;

Nisbt real faiz stavkası;

Möhtəkirlik və s.

Dünya ölkələrində valyuta məzənnəsi müəyyən edilərkən xarici valyutalar vaxtaşırı qiymətləndirilir.Xarici valyutaların məzənnəsinin təyini ayda bir dəfə aпarılır.

Bəzən valyutanan yüksək məzənnəyəmalik оlması оnun dönərliyi kimi qəbul edilir.Lakin bu belə deyil.Bu bir çоx amillərlə bağlı оla bilər,məsələn,neftin qiyməti оnu ixrac edən ölkənin valyuta məzənnəsinə təsir etmiş оla bilər və s.

Valyuta məzənnəsi diэər əmtəə və xidmətlər kimi bazarda tələb və təklif əsasında fоrmalaşır. Valyuta məzənnəsi üçün əsas kimi оna diэər təklif edilən valyutanın kəmiyyəti təsir edir. Bu zaman bir valyutaya оlan tələbin diэər valyutanın təkliyini üstələyirsə оnda valyuta məzənnəsi artır. Bunu aşağıdakı diaqramdan эörmək оlar.


Valyuta

məzənnəsi S


П1 D
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə