İÇİŞleri bakanliği siVİl savunma genel müDÜRLÜĞÜ
Yüklə 5.87 Mb.
səhifə1/37
tarix18.04.2016
ölçüsü5.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37T.C.


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


SİVİL SAVUNMA PLANLAMA

ESASLARI

ANKARA


1986

T.C.


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

SAYI : Pl. Koor. 811-13.1/5 ANKARA

KONU : Sivil Savunma Planlama Esasları 17/ Ocak / 1986
BAŞEMİR

İLGİ : a) 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanunu’nun 20:22 Maddeleri.

b) 6/3150 Kara Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü’nün 58:61 Maddeleri.

c) Bakanlar Kurulu’nun 29.9.1981 Gün ve 8/3693 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan “Başbakanlık Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifi”


1. İlgi ( c ) doğrultusunda hazırlanan “Sivil Savunma Planlama Esasları” yürürlüğe konulmuş olup, 18.8.1964 Gün ve 92-2/526 Sayılı Genelge ile dağıtılan “Sivil Savunma Planlama Esasları” ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.


2. “Sivil Savunma Planlama Esasları”nda örneği ekli olan planlardan “Afetlere Karşı Hassas İl/İlçeler Sivil Savunma Planı” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri ile müştereken hazırlanmış olup bu plan adı geçen Bakanlığın il/ilçelerdeki birimi ile işbirliği içinde yapılacaktır.
3. Düşman taarruzlarına karşı A,B veya C hassasiyetinde olan il/ilçeler “Düşman Taarruzlarına Karşı Hassas İl/İlçe Sivil Savunma Planı”nı (Ek Örnek-1), D hassasiyetindeki il/ilçeler “ Afetlere Karşı Hassas İl/ilçe Sivil Savunma Planı”nı ( Ek Örnek-2), hem düşman taarruzlarına hem de afetlere karşı hassas il/ilçeler aynı olan bölümlerin nüshalarını koymak suretiyle ayrı ayrı olmak üzere her ikisini,hassas olmayan il/ilçeler de “Hassas Olmayan İl/İlçe Sivil Savunma Planı”nı (Ek Örnek-3) yapacaklardır.
4. İl ve ilçelerin; sivil savunma teşkil, tesis ve tedbirlerini tespit ve düzenlemek için yapılacak inceleme, değerlendirme ve planlama işleri bu esaslar çerçevesinde yürütülecektir.
5. İl ve ilçeler bu planlama esaslarına uygun olarak Sivil Savunma Planlarını 28 Şubat 1987 tarihine kadar yeniden hazırlayacaklardır.
Gereğini rica ederim.

Yıldırım AKBULUT

İçişleri Bakanı

SİVİL SAVUNMA PLANLAMA ESASLARI

DAĞITIM PLANI
Genelkurmay Başkanlığı 4 Adet

Milli Savunma Bakanlığı 1 “

Dışişleri Bakanlığı 1 “

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1 “

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1 “

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 4 “

Kızılay Genel Başkanlığı 1 “

Jandarma Genel Komutanlığı 2 “

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 “

Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı 1 “

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 1 “

Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 “

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 1 “

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 1 “

Personel Genel Müdürlüğü 1 “

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 1 “

İdare ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1 “

Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı 1 “

Hukuk Müşavirliği 1 “

Eğitim Daire Başkanlığı 1 “

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (Şube Müdürlükleri ve Kolej Müdürlüğüne) 15 “

Valiliklere (Ankara, İstanbul ve İzmir Valiliklerine 2 adet) 70 “

Kaymakamlıklara 580 “

Arşiv 20


İ Ç İ N D E K İ L E R

K O N U : SAYFA NO :
1. I. KISIM : Genel Esaslar 6-8

2. II. KISIM : Plan Hazırlığı ve Değerlendirme 8-19

3. III. KISIM : Planlama 19-23

4. IV. KISIM : Hassas İl (İlçe)ler Planı Bölümlerinin Açıklanması 24-67

5. Düşman taarruzlarına Karşı Hassas Olan İl/İlçeler Sivil Savunma Planı Örneği 67-194

6. Afetlere Karşı Hassas Olan İl/İlçeler Sivil Savunma Planı Örneği 195-319

7. Hassas Olmayan İl/İlçeler Sivil Savunma Planı Örneği 320-395

8. İşbirliği ve Karşılıklı Yardım İçin Teşkil Edilen Bölgeler 396

9. Sivil Savunma Planlarında Bulunacak İl Haritası ve Şehir Planları 397

DEĞİŞİKLİK NO

DEĞİŞİKLİK EMRİ TARİH VE SAYISI

DEĞİŞİKLİĞİN İŞLENDİĞİ TARİH

DEĞİŞİKLİĞİ YAPANIN AÇIK KİMLİĞİ VE İMZASIDEĞİŞİKLİK CİZELGESİ


I. KISIM


GENEL ESASLAR

1. AMAÇ :

Sivil Savunma Planlama Esasları’nın amacı ; il ve ilçelerde yapılacak Sivil Savunma Planlarının genel esasları ile buna ilişkin görev ve sorumlulukları düzenlemektir.
2. KAPSAM :

Bu Esaslar il ve ilçelerin; Sivil Savunma teşkil, tesis ve tedbirlerini tespit ve düzenlemek için yapılacak inceleme, değerlendirme ve planlama işlerini kapsar.


3. YASAL DAYANAK :

Bu Esaslar 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanunu’nun 20:22 nci Maddeleri ile 6/3150 Karar sayılı Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü’nün 58 : 61 inci Maddeleri gereğince hazırlanmıştır.


4. HEDEFLER :

Düşman taarruzlarında, afetlerde ve büyük yangınlarda :

 1. Halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi,

 2. Ekonomik faaliyetlerin ve sosyal yaşantının devamının sağlanması,

 3. Savunma gayretlerinin ve sosyal yaşantının devamının sağlanması,

 4. Cephe gerisi moralinin muhafazası amacıyla alınacak her türlü silahsız , koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.

5. HASSAS İL VE İLÇELERDE PLANLAMA :

Düşman taarruzlarına karşı hassas olan il ve ilçeler Sivil Savunma teşkil, tesis ve tedbirlerini öncelikle düşman taarruzlarının klasik silahlarla olacağını kabul ederek örneğinde belirtildiği şekilde planlarını hazırlarlar. Ancak nükleer silahların taarruzuna maruz kalabilecek il ve ilçeler, planlarının ilgili bölümlerine bu silahlarla ilgili tedbirleri daha teferruatlı olarak koyarlar.

Düşman taarruzlarına karşı hassas il ve ilçelere ait plan örneği EK – 1 dedir.

Doğal afetlere karşı hassas olan il ve ilçeler ise planlarını kendi bölgelerinin maruz kalabileceği doğal afet çeşidini ve önceliğini göz önünde tutarak plan örneğinde belirtildiği şekilde düzenlerler.

Doğal afetlere karşı hassas il ve ilçelere ait plan örneği EK – 2 dedir.


6. GAYRİ HASSA İL VE İLÇELERDE PLANLAMA :

Gayri hassas il ve ilçeler Sivil Savunma Planlarını örnek EK-3 e göre düzenlerler. Bu planlarda sağlık, yangın ve radyoaktif serpintiye karşı korunma, karşılıklı yardım ve işbirliği ve tahliye edilenlerin kabulü ile ilgili sivil savunma teşkil, tesis, donatım ve faaliyetlerine yer verilir.

Gayri hassas il ve ilçelere ait plan örneği EK-3 dedir.


7. DAİRE VE MÜESESELERDE PLANLAMA :

Eskiden olduğu gibi daire ve müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu’na göre yapılır.


8. GİZLİLİK DERECESİ :

Hassas ve gayri hassas il-ilçe planlarına “GİZLİ” gizlilik derecesi verilir.


9. SORUMLULUK :

Bu esaslarda belirtilen planlama görevlerinin zamanında, yeterli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve yürütülmesinden Mülki Amirler sorumludur.


II. KISIM

PLANLAMA HAZIRLIĞI VE DEĞERLENDİRME


10. PLAN HAZIRLIĞI :

Plan hazırlığı, il veya ilçenin imkan ve ihtiyaçlarını saptamak için gerekli bilgileri toplayarak sivil savunma planlarının dayanacağı bilgileri sistemleştirmek için yapılır.


11. BİLGİLERİN TOPLANMASI :

Sivil Savunma Planlarının hazırlanması için gerekli olan bilgiler, “Sivil Müdafaa Kanunu”nun 22 nci Maddesi ve 6/3150 Karar Sayılı “Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü”nün 59 uncu Maddesi gereğince toplanır.


12. TOPLACAK BİLGİLER :

İl ve İlçelerin Sivil Savunma Planlarının yapılması ve uygulanabilir olmaları için aşağıda gösterilen bilgiler toplanarak incelenir ve değerlendirilir. 1. Genel Bilgiler :

  1. Hassas ilin, ilçelerinin, hassas ilçenin köylerinin :

- Önemli sınai ve zirai üretimleri,

- Motorlu araç ve iş makinelerinin adedi ve nitelikleri,

- Düşman silahlarına maruz kalabilecek mahalleri ve bu mahallerdeki nüfus durumu,

bir dosyada toplanacaktır.


(2) İlin komşu illerle, ilçenin komşu ilçelerle :

- Ulaşım ve haberleşme imkanları,

- Komşuların hassasiyet dereceleri,

- Ve diğer bilgileri,

bir dosyada toplanacaktır.

(3) İl (ilçe) nin uğradığı afetlerin çeşitleri, tarihleri ve hasar durumu bir dosyada toplanacaktır.

Genel bilgilere ait dosyalar “ Genel Bilgiler Klasörü”nde bulundurulacaktır.
b. Özel Bilgiler :

(1) İmar Durumu :

“ 4/ 11715 Karar Sayılı Sivil Savunma Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname”nin 2 nci ve 3 üncü Maddelerine göre şehrin durumu aşağıdaki sıralamaya uygun olarak tespit edilecektir.

- Yüzölçümüne göre iskan bölgelerinde binaların kapsadığı alan ve yapı cinsleri, yüksek binalar ve geniş alan kaplayan yapılar,

- Hükümet konakları ve adliye binaları,

- Yanıcı ve patlayıcı madde bulunduran fabrika ve tesisler,

- Zehirli gaz bulunduran fabrika ve tesisler,

- Yüksekokul, okul, ana okulları, kreşler, diğer eğitim öğretim tesisleri,

- Askeri bina ve tesisler,

- Yangına engel olabilecek açık alanlar,

- Hipodrom, stadyum, park ve bahçeler, çocuk parkları,

- Kollu kuvvetlerinin (polis, jandarma) işgal ettiği binalar,

- İstasyonlar,

- Şehirlerarası otobüs terminalleri,

- Hayır kurumlarının işgal ettiği binalar,

- Mezarlıklar, işgal ettikleri alanlar ve kapasiteleri,

- Ceza ve ıslah evleri,

- Hayvanat bahçeleri ve tesisler,

Diğer resmi bina ve tesisler,

Ve bunlara ait bilgiler “İmar Durumu” dosyasında toplanacaktır.

(2) Sağlık Tesisleri :

Hastaneler (teşkil ve yatak kapasiteleri), doğumevleri, sağlık ocakları, diğer Hıfzısıhha tesisleri ile eczanelerin yerleri, doktorlar, diş hekimleri, sağlık memurları ve ebelerin adresleri “Sağlık Tesisleri” dosyasında toplanacaktır.

(3) Ulaşım Tesisleri :

Karayolu (şehir içi ve dışı), havayolu ve suyolları (deniz, göl, nehir yolları), şebeke ve tesisleri ile köprü be tünellere ait tesisler,

(4) İtfaiye Tesisleri :

İtfaiye teşkilatı, yerleşim üniteleri, personel ve araç kapasiteleri, haberleşme imkan ve usulleri, şehirdeki yangın musluklarının sayıları ve yerlerine ait bilgiler,

(5) Su Tesisleri :

Şehrin su şebekesi, barajları (yıkılma veya taşma halinde etki alanları), kamuya ait su kuyuları ve su depolarına ait tüm bilgiler,

(6) Elektrik Tesisleri :

Şehrin elektrik dağıtım şebekesi, santral ve trafoları ile kamu ve özel yardımcı elektrik üretim kaynaklarına ait bilgiler,

(7) Kanalizasyon Tesisleri:

Şehrin kanalizasyon şebekesi ile ilgili bilgiler,


(8) Havagazı Tesisleri:

Şehrin havagazı tesisi, şebeke ve depoları ile birlikte ilgili bilgiler,

(9) Haberleşme Tesisleri:

Radyo, televizyon, telefon, telgraf, teleks, şebekesi belediyenin yayın araçları, kamu ve özel sektördeki teleks, telsiz ve diğer yayın araçlarına ait tüm bilgiler (polis, jandarma ve diğer kamu ve özel sektördeki kullanılan telsizlerin çevrimleri ve frekansları dahil),

(10) Sınai Tesisler:

Üretim konularına göre sıra ile fabrika, atölye ve imalathanelere ait bilgiler,

(11) Onarım-Bakım Tesisleri:

İştigal konularına göre ve sıra ile tamirhane ve atölyelere ait bilgiler,

(12) İkmal Tesisleri:

Malzeme ve akaryakıt depoları ile boru hatlarına ait bilgiler,

(13) Gıda Maddeleri Tesisleri:

Kamu ve özel fırın, mezbaha, et kombinası, mandıra, üretim çiftlikleri ve gıda maddeleri stok depolarına ait bilgiler,

(14) Sığınaklar:

Genel sığınak olabilecek yerlere ilişkin tüm bilgiler (sığınak ve sığınak olabilecek yerlere ait plan, proje ve yapılması gereken ıslah faaliyetlerinin tümü)

(15) Nüfus.

Son sayıma göre nüfus miktarı; kilometre kareye düşen nüfus oranı, mükellefiyet verebilecek nüfus miktarı, nüfusun erkek-kadın miktarı vb. bilgiler,

(16) Araç Durumu:

Kamyon, otobüs, minibüs, midibüs, kamyonet, steyşın, binek otoları olarak sivil savunma mükellefiyeti verebilecek araçlara ait bilgiler.

(17) Coğrafi Durum :

İl (ilçe) nin topoğrafik yapısı, tektonik özellikleri, geneldeki rüzgar hızı ve yönü, bitki örtüsünün nev’i ve kapladığı alanlara ait bilgiler.

Ayrı ayrı birer dosyada toplanacak ve bu dosyalar “Özel Bilgiler Klasörü” nde bulundurulacaktır.

Ayrıca deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, cığ v.b. afetlerden etkilenmesi mümkün alanlar harita üzerinde belirtilecektir.

13. YAPILACAK DEĞERLENDİRMELER:

12 nci Madde de belirtilen tüm bilgiler değerlendirilerek düşman taarruzları ve afetlerde kayıp ve hasarı en aza indirmek amacıyla şehir tahlili, hedef tahlili ve hasar tahmini yapılacaktır.

a. Şehir Tahlili :

Sivil savunma hizmet ve faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek, tesisleri uygun yerlere kurmak, korunma ve kurtarma tedbirlerini düzenlemek, Sivil Savunma Servislerinin sevk ve idaresinde kolaylık sağlamak amacı ile şehir tahlili yapılır.

Şehir Tahlilinde ;

(1) Hassas bölgenin sınırı, idari bölümleri, komşu hassas bölgeleri, hassas sanayi, muhabere, ulaştırma tesislerinin belirlenmesi,

(2) Afetler ve büyük yangınlar yönünden şehir içi ve dışı hassas yer ve mahallerin saptanması (hassas bölgenin sınırı, idari bölümleri, komşu hassas bölgeleri, hassas sanayii, muhabere, ulaştırma tesisleri v.b.),

(3) Sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi için kurulacak sivil savunma tesislerinin yerlerinin tespit edilmesi (toplanma bölgeleri, hastaneler bölgesi, gözetleme postalarının yerleri gibi),

(4) İdare merkezlerinin, idare bürolarının yerlerinin seçimi ve hassas bölge kademelerinin belirlenmesi,

(5) Seyrekleştirme, dağılma bölgelerinin ve doğal afetlerde tahliye edilecekler için kabul bölgelerinin tespit edilmesi,

(6) Halkın korunma imkanlarının tespit edilmesi,

(7) Düşman taarruzları veya doğal afetler sonucu şehirde açıkta kalabilecek halkın nerelerde barındırılabileceğinin tespit edilmesi, içme, beslenme, giydirme imkanlarının saptanması, sosyal yardım hizmetlerinin düzenlenmesi,

(8) Yaralıları tahliye ve tedavi imkanları ile Hastaneler Servisi hizmetlerinin düzenlenmesi,

(9) Yangın önleme, korunma, söndürme ve itfaiye hizmetlerinin düzenlenmesi,

(10) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin yerleri ile tahliye bölgelerinin tespit edilmesi,

(11) İkmal ve ulaştırma imkanlarının tespit edilmesi,

(12) Bakım, onarım imkanlarının tespit edilmesi, teknik onarım hizmetlerinin düzenlenmesi,

(13) Emniyet ve trafik hizmet imkanlarının tespit edilmesi,

(14) Karşılıklı yardım, işbirliği ve destek imkanlarının tespit edilmesi,

(15) Muhabere destek imkanlarının tespiti, ikaz-alarm, sevk ve idare, haberleşme hizmetlerinin düzenlenmesi,

b. Hedef Tahlili:

(1) Düşman klasik silahlarına karşı hedef tahlili :

Düşmanın klasik silahlarla yapacağı muhtemel saldırının nerelerden, hangi bölge ve tesislere, nasıl olabileceği ve etkileri göz önüne alınıp, sınai, ulaştırma ve önemli stok tesislerinin alacağı şekil, çalışma kapasitesi ve faaliyetlerine devam etme imkanı, bölgede varsa baraj ve göletlerin bu taarruzlardan etkilenme durumları değerlendirilir. Bu değerlendirmede nüfus yoğunluğu, bina kesafeti, cadde ve ana yollarla arazi durumu da göz önünde tutulur.


  1. Düşmanın nükleer taarruzlarına karşı hedef tahlili:

Düşmanın nükleer silahlarla yapacağı muhtemel saldırının hedef tahliline göre nişan noktası veya noktalarından başlayarak il ve ilçe incelenmesidir.

Nükleer saldırı sonucu patlama ile birlikte basınç, yıkma, yakma ve ani nükleer radyasyon ve radyoaktif serpintinin il ve ilçedeki etkileri ile etki alanlarının değerlendirilmesidir.

(3) Afetler açısından hedef tahlili :

Afetler yönünden bölgenin coğrafi, jeolojik, sismolojik ve tektonik durumu ile geçmiş afetler ve bölgenin muhtemel afet faraziyeleri dikkate alınarak il (ilçen) nin tahlili yapılır.

Çıkabilecek büyük yangınlar açısından il (ilçe) de yangının durumu, geneldeki rüzgar hızı ve yönü ile yapı tarzları dikkate alınarak değerlendirilir.

c. Hasar Tahmini :

(1) Düşman taarruzları açısından hasar tahmini:

Hedef tahlili ve şehir tahlili sonuçlarına göre, il (ilçe) de meydana gelebilecek hasar derece ve bölgeleri ile önemli tesislerin taarruzdan sonraki hasar durumun tahmin edilmesidir.

Klasik taarruza hedef olabilecek il (ilçe) lerde, bu silahların en son gelişmeleri izlenip, etki alanları ve hasar dereceleri tespit edilerek hasar tahmini yapılır.

Nükleer taarruza hedef olabilecek il (ilçe) lerde hasar tahmini, hedef tahlili dosyalarındaki cetvel ve grafiklerden faydalanılarak belirlenir.

(2) Afetler açısından hasar tahmini:

İl (ilçe) nin afete karşı hassasiyet derecesi esas alınarak vukuu muhtemel afet çeşidine göre daha çok hasar uğraması muhtemel bölgeleri ile önemli tesis, ulaşım ve yolların afetten sonraki durumunun tahminidir.

Hasar tahmininden elde edilen sonuçlar; sivil savunma mahalli kuvvetlerinin teşkilat esaslarının tespitine ve taarruza müteakip bu kuvvetlerin kullanılma yerlerinin derhal tayinine ait bir fikir vereceği gibi, önemli amme tesislerinin korunması ve faaliyetlerinin idamesi maksadıyla barıştan itibaren alınması gereken tedbirler bakımından da esas teşkil edecektir.

Şehir tahlili, hedef tahlili ve hasar tahmini sivil savunma hizmet amaçlarına uygun olarak yapıldıktan sonra ayrı ayrı birer dosya içinde “Değerlendirme Klasörü”ne konulur. Gerekli olanlar Sivil Savunma Planı’nın ilgili bölümlerine aktarılır.


ÇALIŞMA ESASLARI :
14.Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesini, değişik ve yeniliklerini ve gerektiğinde uygulanmasını takip etmekle illerde Sivil Savunma Müdürleri, ilçelerde Sivil Savunma Müdür veya memurları görevlidirler.

15.Sivil Savunma Planları illerde ‘Başbakanlık Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifinin 13 ncü maddesinde belirlendiği biçimde kurulan ‘İl Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurul’larında aynı direktifin 14 ncü maddesinde belirlenen çalışma esasları çerçevesinde tetkik edilerek incelenip değerlendirilir.

Planın hazırlanmasında ihtisası gerektiren hususlarda, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi çalışmalarında, karşılıklı yardım ve işbirliği konuları ile ihtiyaç duyulan diğer konularla Mülki Amirlerce ‘Teknik Planlama Komiteleri’ teşkil edilir.

16. Doğal afetlere karşı hassas il ve ilçelerde planlama yapılırken, 12.9.1968 gün ve 12999 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ‘Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkında Yönetmelik’, bu yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren 22.3.1972 gün ve 5485 sayılı yazı ile Valiliklere gönderilen ‘Afetler Acil Yardım Örgütü ve Planlama Esasları Kılavuzu’nda belirtilen esaslarla Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın 12.10.1984 gün ve OLÜSHAL-01024-9-84 ‘Tabii Afet Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Halinde Uygulanacak Esaslar İle İlgili Yönergesi esas alınacaktır.

Doğal afetlere karşı hassas il ve ilçelerde planlama yapılırken Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri ile işbirliği halinde çalışılacaktır.
III. KISIM

PLANLAMA
HASSAS İL, İLÇELERDE PLANIN BÖLÜMLERİ

17.Düşman taarruzlarına karşı hassas il(ilçe) Sivil Savunma Planları aşağıda sıralanan ve açıklanan bölümlere uygun olarak yapılacaktır.


 1. Amaç, kapsam, hedefler, sorumluluk ve tanımlar.

II. Bölüm: Genel durum ve faraziyeler.

III. Bölüm: Koruyucu hazırlık tedbirleri.
IV. Bölüm: Haber alma ve yayma, ikaz-alarm hizmeti.
V. Bölüm: Mülki idare makamları, hassas bölge kademeleri, karargahları ve sivil savunma teşkilleri.
VI. Bölüm: İkmal ve ulaştırma.
VII. Bölüm: İşbirliği ve karşılıklı yardım.
VIII. Bölüm: Seyrekleştirme ve boşaltma.
IX. Bölüm: Halk tarafından yapılacak teşkilat.
X. Bölüm: Eğitim

.

XI. Bölüm: İrtibat, muhabere ve raporlar.


XII. Bölüm: Görev talimatları.
XIII .Bölüm: Anlaşma ve protokoller

18.Doğal afetlere karşı hassas il (ilçe) Sivil Savunma Planları aşağıda sıralanan ve açıklanan bölümlere uygun olarak yapılacaktır.
 1. Amaç, kapsam, hedefler, sorumluluk ve tanımlar.

II. Bölüm: Genel durum ve faraziyeler.


III. Bölüm: Koruyucu hazırlık tedbirleri.
IV . Bölüm: Afet haberlerinin alınması, yayılması.
V. Bölüm: Kurtarma ve yardım komitesi, hizmet grupları, hassas bölge kademeleri, karargahları ve sivil savunma teşkilleri.
VI. Bölüm: İkmal ve ulaştırma.
VII. Bölüm: İşbirliği ve karşılıklı yardım.
VIII. Bölüm: Boşaltma.
IX .Bölüm: Halk tarafından yapılacak teşkilat
X. Bölüm: Eğitim.
XI. Bölüm: Görev talimatları.
XII . Bölüm: Anlaşma ve protokoller.
GAYRİ HASSAS İL, İLÇELERDE PLANIN BÖLÜMLERİ
19.Gayri hassas il(ilçe) Sivil Savunma Planları aşağıda sıralanan bölümlere uygun olarak yapılacaktır.
I. Bölüm: Amaç, kapsam, hedefler, sorumluluk ve tanımlar
II. Bölüm: Genel durum ve faraziyeler
III. Bölüm: Koruyucu hazırlık tedbirleri.
IV. Bölüm: Haber alma ve yayma, ikaz-alarm hizmeti.

V. Bölüm: Sivil savunma idare bürosu ve sivil savunma teşkilleri.


VI. Bölüm: İşbirliği ve karşılıklı yardım.
VII. Bölüm: Kabul ve boşaltma
VIII. Bölüm: Halka ait tedbirler.
IX. Bölüm: Eğitim.
X. Bölüm: Görev talimatları

XI. Bölüm: Anlaşma ve protokoller.


PLANLARIN ONANMA VE UYGULAMA İŞLERİ
20. PLAN, HARİTALAR VE ÇİZELGELER:
Plan eki olan il(ilçe) haritaları ile şehir planları plan örneklerinin bölümlerinde belirtilen ölçeklerde ve planın hangi bölümünde gösterilmiş ise o bölüme ait bilgileri kapsayacak şekilde olacaktır.
Planlama esaslarında geçen ve plan örneklerinde gösterilen çizelgeler uygulama bütünlüğünün sağlanabilmesi için aynen uygulanacak, kullanacak kağıtlar 21x29 cm. dosya gömlekleri 24x33 cm. ebadında klasör kalınlıkları 7,5 cm. olacaktır.
21.PLANLARIN ONANMASI VE UYGULANMASI
Hassas illerin Sivil Savunma Planları; İl Olağanüstü Hal Planlama ve Koordinasyon Kurulu’nca uygun görüldükten sonra iki sureti incelenmek ve onanmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilir.
Hassas ilçelerin Sivil Savunma Planları Kaymakamlıklarca üçer suret olarak Valiliğe gönderilir. İl Olağanüstü Hal Planlama ve Koordinasyon Kurulu’nun ‘Uygundur’ görüşü alındıktan sonra iki sureti incelenmek ve onanmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilir.
Gayri hassas illere ait planlar, onanmak üzere iki suret olarak İçişleri Bakanlığı’na gönderilir.
İçişleri Bakanlığı’na gönderilen planlar uygun görüldüğü taktirde onaylanır ve bir sureti Valiliğe gönderilir.
Gayri hassas ilçelere ait planlar ise Valiliklerce onanır.
Sivil Savunma Planları onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Onaylanan doğal afetlere karşı hassas il-ilçe planlarının bir sureti İl Acil Kurtarma ve Yardım Planına eklenmek üzere Afet Büro (Olağanüstü Hal Büro) larına verilir.
22. Sivil Savunma Planları yürürlüğe girdikten sonra birer sureti esas ve yardımcı servisler başkanlarına, belediye başkanlığına, garnizon komutanlığı ve jandarma komutanlığına verilir. Tespit olunan hazırlık ve tedbirlerin uygulanması ile görevli diğer birimlere, planın ‘ Görev Talimatları’ bölümünde yer alan birimi ile ilgili talimatlar imza karşılığı tebliğ edilir. Tebliğe ilişkin bilgi ‘Görev Talimatları’ bölümünde muhafaza edilir.
23. Otaya çıkan yeni durumlara göre, planda yapılan değişiklikler ve düzeltmeler 21 nci maddede belirtilen usullere göre her yıl Şubat ayı sonuna kadar onay makamına bildirilir, onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
24. Onaylı Sivil Savunma Planlarının birer sureti olağanüstü halden itibaren göreve başlayacak olan İdare Merkezi Başkanlarına verilmek üzere, idare merkezi sayısınca çoğaltılarak saklanır.
Doğal afetlere karşı hassas olan il-ilçe sivil savunma planları ise hizmet grupları başkanlarına verilmek üzere hizmet grubu sayısınca çoğaltılarak saklanır.
IV. KISIM
HASSSAS İL(İLÇE)LER PLANI BÖLÜMLERİNİN AÇIKLANMASI
I.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HEDEFLER, SORUMLULUK VE TANIMLAR


 1. AMAÇ:

İl (ilçe) Sivil Savunma Planının amacı açıklanacaktır. İl (ilçe) sivil savunma hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinin amaçlandığı belirtilecektir.
 1. KAPSAM:

İl (ilçe) nin Sivil Savunma Planının kapsamı açıklanacaktır. İl (ilçe) nin sivil savunma

hizmetlerinde gerekli teşkil, tesis tedbirlerini düzenlemek için yapılacak değerlendirme ve planlama işlerini kapsadığı belirtilecektir.


 1. HEDEFLER:

İl (ilçe) nin genel durumu dikkate alınarak şehir tahlili, hedef tahlili ve hasar tahmini sonuçlarına göre Sivil Savunma Planının hedefleri belirtilecektir.
 1. Etkin bir haber alma ve yayma sistemi kurarak halkın hazırlıklı olmasını sağlamak,

Hasara uğraması muhtemel mahallerde yaşayan halkın can ve mal kaybını en aza

indirici tedbirleri belirlemek,


 1. Sosyal yaşantının aksamaması için gerekli tedbirleri alarak, temel ihtiyaç maddelerinin

karşılanabilmesini sağlamak,


 1. Sivil Savunma Mahalli Kuvvetlerinin görevlerini ifa için gerekli araçlarla, malzeme teçhizatı, edinmek, edinilmesi için gerekli planlamayı yapmak,
 1. Sivil Savunma Mahalli Kuvvetlerinin hasar bölgelerinde etkin çalışmalar yapabilecek şekilde teşkilatlanmalarını ve eğitimlerini sağlamak,
 1. Sivil Savunma hizmetleri açısından il (ilçe) deki imkanların zamanında,

etkin ve yeterli bir biçimde değerlendirilebilmesi ve faaliyete geçirilebilmesi için gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamak


 1. Halkın alacağı tedbirleri önceden belirleyerek morallerinin muhafazasını

sağlamak. Kargaşa ve akılsız dedikodularla morallerinin bozulmasına engel olmak gibi.


 1. SORUMLULUK:

Planın yapılması uygulanmasından sorumlu makamlar belirtilecektir.

5.TANIMLAR:
Planda geçen bazı tanımlar, gerekli görülürse kısaca açıklanacaktır.
II. BÖLÜM
GENEL DURUM VE FARAZİYELER
6.GENEL DURUM:
İl (ilçe) nin genel durumu planlama esaslarının II. KISIM madde 12’de belirtilen bölümlerine uygun olarak aşağıdaki fıkralar halinde belirtilecektir.


 1. İmar İskan Durumu:

İl (ilçe) nin imar ve iskan durumunun, ‘4/11715 Karar Sayılı Sivil Müdafaa

Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Esaslar Hakkında Nizamname’nin 2 ve 3 üncü maddelerine uygunluk durumu belirtilecektir. 1. Yapıların Durumu:

İskan bölgelerine göre yapı özellikleri ve binaların mevcut korunma

faktörleri çizelge halinde belirtilecektir.


 1. İkaz-Alarm Sistemi ve Sirenlerin Durumu:

Çizelge halinde belirtilecektir.
 1. Genel Sığınakların Durumu:

Kılavuzluk bölgeleri esas alınarak varsa genel sığınakların cinsleri,

kapasitesi ile buralarda yapılması gerekli ıslah faaliyetleri belirtilecektir. (Çizelge halinde)


 1. Özel Sığınakların Durumu:

İl (ilçe) de bulunan özel sığınaklar (binalardaki sığınaklar) kapasiteleri ve

özellikleri ile birlikte bir çizelge halinde belirtilecektir.


 1. Yangına Karşı Hassasiyet Durumu:

Plan hazırlığı bölümündeki özel bilgilerle ilgili 12 nci maddenin (b)

fıkrasına uygun olarak şehrin yangına karşı hassas mahalleri ve bu mahallerin özellikleri çizelge halinde belirtilecektir.


 1. İtfaiye Teşkilatı ve Su Durumu:

İl (ilçe) deki itfaiye teşkilatının personel, araç, gereç ve malzeme durumu

(çizelge halinde), yangın musluklarının, sarnıç, depo ve kuyuların konumları şehir planı üzerinde gösterilecektir.


 1. Ulaşım Tesislerinin Durumu:

Plan hazırlığı bölümündeki özel bilgiler ile ilgili 12 nci maddenin (b)

fıkrasına uygun olarak şehrin ulaşım tesislerinin durumu şehir planı üzerinde belirtilecektir.


 1. Elektrik Havagazı ve Kanalizasyon Tesislerinin Durumu:

Plan hazırlığı bölümündeki özel bilgiler ile ilgili 12 nci maddenin (b)

fıkrasına uygun olarak şehrin elektrik, havagazı ve kanalizasyon tesislerinin durumu şehir planı üzerinde belirtilecektir.


 1. Sınai Tesislerinin Durumu:

Plan hazırlığı bölümünde özel bilgilerle ilgili 12 nci maddenin (b)

fıkrasına uygun olarak şehrin sınai tesislerinin durumu şehir planı üzerinde belirtilecektir.


 1. Gıda Maddeleri Tesislerinin Durumu:

Plan hazırlığı bölümündeki özel bilgilerle ilgili 12 nci maddenin (b)

fıkrasına uygun olarak şehrin gıda maddeleri tesislerinin durumu şehir planı üzerinde belirtilecektir.
(ı) Onarım ve Bakım Tesislerinin Durumu:
Plan hazırlığı bölümündeki özel bilgilerle ilgili 12 nci maddenin (b) fıkrasına uygun olarak şehrin onarım ve bakım tesislerinin durumu şehir planı üzerinde belirtilecektir.
(m)Nüfus Durumu:
İl (ilçe) nin son nüfus sayımına göre; nüfusu, kilometreye düşen nüfus oranı, mükellefiyet verilebilecek nüfus miktarı, kadın-erkek nüfusu çizelge halinde belirtilecektir.
(n) Araç Durumu:
Plan hazırlığı bölümündeki özel bilgilerle ilgili 12 nci maddenin (b) fıkrasına uygun olarak Sivil Savunma hizmetlerinde kullanılabilecek araç durumu çizelge halinde belirtilecektir.
(o) İkmal Tesislerinin Durumu:
Plan hazırlığı bölümündeki özel bilgilerle ilgili 12 nci maddenin (b) fıkrasına uygun olarak şehrin ikmal tesislerinin, malzeme ve akaryakıt depoları ile boru hatları çizelge halinde belirtilecektir.

(p) Coğrafi Durumu:


İl (ilçe) nin sınırı, mülki idare bölümleri, alanını belirten bir harita düzenlenerek, il (ilçe) nin topoğrafik yapısı, tektonik özellikleri, geneldeki rüzgar hızı ve yönü, bitki örtüsünün nev’i ve kapladığı alanlar belirtilecektir.
Ayrıca, harita üzerinde deprem, su baskını yer kayması ve benzeri afetlerden etkilenmesi mümkün alanlar gösterilecektir.
7. ŞEHİR TAHLİLİ:
II. Kısım madde 13/a’da yapılan değerlendirmenin sonuçları yazılacaktır.
8. HEDEF TAHLİLİ:
Düşman taarruzlarına ilişkin hedef tahlilleri, sivil savunma hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi gereğince temin edilecek belirlenecektir. ( II. Kısım 13/b)

Afetlere ilişkin bilgiler 7269 Sayılı Kanunun 2. Maddesi gereğince elde edilecek ve belirtilecektir. (II. Kısım madde 13/b)

9. HASAR TAHMİNİ:
II. Kısım madde 13/c’de yapılan değerlendirmenin sonuçları yazılacaktır.
10. FARAZİYELER:
İl (ilçe) nin hassasiyet derecesi dikkate alınarak planın dayanacağı faraziyeler belirtilecektir.
Savaşın klasik silahlarla başlayabileceği, ancak yok olma tehlikesi karşısında nükleer silahların kullanabileceğinden hareketle:


 1. Yapılması Muhtemel Taarruzun Gayesi e Cinsi:

Şehir ve hedef tahlili sonuçlarına göre kabul edilen faraziyeler özet halinde açıklanacak; hassas bölgelerin durumu ve düşmanın imkanlarına göre her türlü tehlike ihtimali kıymetlendirilecek, hassas bölgeye ait politikanın esasları meydana çıkarılacaktır.
 1. Kullanılması Muhtemel Silahların Cins Kudret ve Atılma Şekli:

Yukarıda (a) fıkrasında belirtilen muhakeme ve karar sonucu kabul

edilen silahların (nükleer, tahrip ve yangın bombaları, biyolojik ve kimyevi) kullanılma (atılma) sına ait özellikler açıklanacaktır.


 1. Muhtemel Nişan Noktası ve Tesir Alanları:

Yukarıda kabul edilen silahların muhtemel nişan noktası veya kullanılma

bölgeleriyle tesir alanları açıklanacak ve plan üzerinde de gösterilecektir.


 1. Hasar ve Zayiat Tahminleri:

Yine kabul edilen taarruz şekillerine göre hasar ve zayiat tahminleri,

mevcut olduğu bilinen korunma imkan ve şartlarına göre belirtilecek ve hassas bölge kademeleri itibarıyla ayrı ayrı bir cetvel üzerinde gösterilecektir.ve yukarıda sözü edilen harita üzerinde de belirtilecektir.


 1. İkaz-alarm Haberlerinin Alınıp Yayılması:

Sirenlerin tamamının, faal sistemin ve haberlerin ulaştırılacağı muhabere

devrelerinin çalışır durumda olduğu, hava hücumu tehlike haberlerinin, hava hücumu vukuu bulmadan alınacağı belirtilecektir.


 1. Bölgede Meydana Gelecek veya Bölgeye Ulaşabilecek Radyoaktif Serpinti Durumu:

Hassas bölgenin bir nükleer hedef olması halinde, yukarıda belirtilen

kullanılma şekli ile ilgili olarak Mülki İdare Bölümü içinde meydana gelecek radyoaktif serpinti durumu ve ‘z Bölgesi’ içinde kalabilecek sahalar hakkındaki tahminler belirtilecek, aynı şekilde diğer atomik tehlike bölgelerinden gelebilecek radyoaktif serpinti ihtimalleri (daimi ve ortalama rüzgar durumuna göre) kaydedilecek ve şehir planında gösterilecektir.


 1. İl ya da İlçeyi Etkisi Altına Alabilecek Doğal Afet Çeşidi ve Muhtemel etkisi:

Hassas bölgenin D hassasiyetinde olması halinde, bölgede olması

halinde, bölgede daha önceden meydana gelmiş afet çeşitleri ve etkileri değerlendirilerek afet vukuunda en çok hasar görmesi muhtemel mahaller belirtilecek, Bakanlar Kurulu’nca afet bölgesi olarak belirlenen mahallerle birlikte Şehir Planı üzerinde gösterilecektir.
Akarsu taşmaları baraj taşma veya patlamalarında su altında kalması muhtemel mahaller DSİ Genel Müdürlüğü’nün il (ilçe) deki birimin değerlendirilmeleri esas alınarak hazırlanacak aynı şehir planı üzerinde gösterilecektir.


 1. Biyolojik Kimyasal Harp Silahlarının Kullanılabileceği:

Bu tür silahların kullanılabileceği bölgelerle, etki alanları belirtilecektir.
 1. Yangınlarda Yangının Kolay Yayılabileceği Mahallerin Durumu:

Hassas bölgenin gerek düşman taarruzları sonucu, gerekse barışta

çıkabilecek yangınlar sonucu geneldeki rüzgar hızı da dikkate alınarak etki altında kalabilecek yerleri, yangının kolayca yayılabileceği sahaları ve yangına hassas yapılarla maddelerin bulunduğu yerleri belirtilecektir.
Bu değerlendirmelerde; elektrik santralleri, rafinerler, büyük sınai tesisleri, barajlar, radyo verici istasyonları, telsiz, telefon radyolink haberleşme merkezleri, demiryolları ve karayolları ile üzerindeki önemli köprü ve geçitler, büyük akaryakıt depoları ve boru hatları, hava limanı ve büyük hava meydanları, büyük limanlar ve sanayi tesislerinin kesafet teşkil ettiği mahallerin taarruzlara maruz kalarak ağır hasar ve zayiatın meydana gelebileceği de dikkate alınır.

III. BÖLÜM:


KORUYUCU HAZIRLIK TEDBİRLERİ
11. İMAR VE İSKAN YÖNÜNDEN GEREKLİ GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
İskan bölgeleri yapı özelliklerinin olağanüstü durumda sivil savunma isteklerine uygunluğu bakımından ne gibi değişiklikler ve çalışmalar yapılacağı belirtilecektir.
İskan bölgelerinin üniteleri açık sahaları ve yollarının sivil savunma isteklerine uygunluğu bakımından 4/11715 sayılı Tüzük esas alınarak ne gibi değişiklikler ve çalışmalar yapılmasının gerektiği belirtilecektir.
Bu değişikliklerin istendiği sorumlu makamlar belirtilecektir.
12. GENEL SIĞINAK OLABİLECEK YERLER:
İl (ilçe) nin iskan durumu dikkate alınarak Sivil Savunma İdare Merkezleri ve halk için genel sığınak olarak kullanılabilecek yerlerin kapasiteleri ve tipleri belirtilerek bir çizelgede gösterilecektir.
13.BİNALARIN KORUYUCU (SIĞINAK OLABİLME) NİTELİKLERİ:
İskan bölgelerine göre özel sığınak olabilecek bina, çarş, garaj vb. yerler, ıslah işleri ile sorumluları da belirtilerek bir çizelgede gösterilecektir.
Ayrıca korunma niteliği zayıf olan binalardan teşekkül eden iskan bölgelerinde oturan halkın, toplu korunması bakımından alınan tedbirler belirtilerek, bunların sığınma yerleri de bir çizelgede gösterilecektir.
14. PARLAYICI-PATLAYICI VE YANICI MADDELER HAKKINDA ALINAN TEDBİRLER:
Bu gibi maddelerin imal edildiği veya depolandığı yerlerde alınan tedbirlerle bu tür maddelerin nakli sırasında alınacak genel tedbirler açıklanacaktır. Ayrıca bunların kontrolüne ilişkin esaslar ve sorumluları belirtilecektir.
15. İL (İLÇE) NİN MÜLKİ İDARE TAKSİMATI İÇİNDE KALAN DİĞER MAHALLERDE ALINAN TEDBİRLER:
İl (ilçe) nin şehir dışında, fakat idare sınırları içinde kalan önemli tesisler, ormanlar gerekli görülen diğer yerlerde alınacak önlemler ve sorumluları belirtilecektir.
16. DEVLET TARAFINDAN KULLANILAN BİNALARDA YANGINLARA KARŞI KURULAN EKİPLER:
İl (ilçe) de devlet tarafından kullanılan binalarda 6/6851 Karar Sayılı Yönetmelik uyarınca yangınlardan korunma konusunda sorumlu kılınanlarla, grekli ekiplerin kurulup kurulmadığı belirtilecek ve bir çizelgede gösterilecektir.
17. FABRİKA-İMALATHANE VE İŞYERLERİNDE YANGINLARA KARŞI ALINAN TEDBİRLER:
Fabrika, imalathane ve işyerlerinde yangınlara karşı korunma konusunda alınan tedbirler ve sorumluları belirtilecektir.
14,15,16,17 nci maddelerin düzenlenmesinde 6/3150 Karar sayılı Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü’nün 71-81 nci maddelerinde belirlenen tedbirlerin nasıl ve ne şekilde ve kimler tarafından alındığı ilgili maddelerinde açıklıkla belirtilecektir.
18. IŞIKLARIN SÖNDÜRÜLMESİ VE KARARTILMASI:
İl (ilçe) de gerektiğinde ışıkların söndürülmesi ve karartılması emri alındığında halka nasıl duyurulacağı ne şekilde uygulanacağı, kimler tarafından denetleneceği, uygulamadan kimlerin sorumlu olacağı belirtilecektir.
19. YİYECEK İÇECEKLERİN KORUNMASI:
Yiyecek ve içeceklerin korunmasına ait genel tedbirler ve sorumluları belirtilecektir.
20. ÖNEMLİ KAMU TESİSLERİNİN KORUNMASI:
İl (ilçe) içinde bulunan elektrik, su, havagazı, kanalizasyon tesislerinin gar, terminal, liman vb. ulaşım tesisleri ile telgraf, telefon, teleks, televizyon, radyo merkez ve istasyonlarının korunmalarına ait genel tedbirler ve sorumluları belirtilecektir.
IV. BÖLÜM
HABERALMA VE YAYMA-İKAZ-ALARM HİZMETİ
21. İKAZ-ALARM GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE SORUMLU VE GÖREVLER:
Hava saldırıları, radyoaktif serpinti, kimyasal ve biyolojik saldırı haberleri ile büyük yangın ve afet haberlerinin alınması ve yayılmasını, halkın önemli tesis ve kurumların önceden uyarılarak can ve mal kaybını asgariye indirecek önlemlerin alınmasını sağlamak amacı ile il ve ilçelerde Sivil Savunma Planlarının IV. Bölümü örneğine uygun şekilde yapılır.
İkaz-Alarm görevinin yerine getirilmesinde sorumlu ve görevli makam ve kuruluşların görevleri ayrıntılı olarak açıklanır. İl ve ilçelere tehlike haberlerinin nereden, nasıl ulaşacağı ve buralardan tüm sorumluluk bölgesine, önemli tesislere, kurumlara ve halka ne ile ve nasıl duyurulacağı belirtilir.

22. HAVA HÜCUMU TEHLİKE HABERLERİ:
 1. İkaz-Alarm Merkezleriyle Bağlantı ve Tehlike Haberlerinin Alınması:

Tehlike haberlerinin nereden, nasıl, kim tarafından, ne şekilde

alınacağı ve tehlike haberlerinin alınması için il (ilçe) de yapılan teşkilatın ne olduğu ve araç gereç durumu belirtilecektir.


 1. Tehlike haberlerinin alındıktan sonra ne şekilde halka duyurulacağı

belirtilecektir.


 1. Tehlike Haberlerini İkaz-Alarm Araçlarıyla Duyulmayan Planlamaya Dahil Müesseselere Ulaştırılması:

Bu konuda alınan tedbirler, görevliler ve haberleşme planı

belirtilecektir.
23. AFET HABERLERİ:


 1. Afet Haberlerinin Alınması:

Afet haberlerinin nereden, nasıl, kimler tarafından, ne şekilde

alınacağı ve bu haberlerin sivil savunma makamlarına ulaşması için yapılan organizasyon ve işbirliği açıklanacaktır.
 1. Afet Tehlikesi Haberlerinin İlgililere Ulaştırılması:

Afet tehlikesi haberlerinin (Örneğin, sel gelmekte haberi) afette ve

sonrasında görev alacak kuruluşlara ulaştırılmasının planlanmasıdır.


 1. Afetin Etkisinde Kalabilecek Kurum, Kuruluş ve Yörelere Tehlike Haberinin Ulaştırılması:

Bu konuda görev ve sorumluluklar belirtilecektir


24. YANGIN HABERLERİ:


 1. Yangın Haberinin Alınması:

İl (ilçe) de çıkabilecek yangın (şehirdeki büyük yangınlarla, orman

Yangınları) haberlerinin nereden, nasıl, kim tarafından, ne şekilde, ne zaman alınacağı ve bu haberlerin sivil savunma makamlarına ulaşması için yapılan organizasyon ve işbirliği açıklanacaktır.


 1. Yangın Tehlikesinde Kalabilecek Kurum, Kuruluş ve Yörelere Yangın Haberinin Ulaştırılması:

Yangın haberinin nasıl yapılacağı, sorumluların kimler olduğu ve

sorumlular belirtilecektir.
25.RADYOAKTİF SERPİNTİ TEHLİKESİ HABERLERİ İLE BİYOLOJİK YA DA KİMYASAL SALDIRI HABERLERİ (BOR TEHLİKESİ HABERLERİ):


 1. BOR Tehlikesi Haberlerinin Alınması:

Bor tehlikesi haberlerinin nereden, nasıl, kim tarafından, ne ile

alınacağı ve bu iş için yapılan organizasyon ve işbirliği açıklanarak sorumluluklar belirtilecektir.


 1. BOR Saldırı Haberlerinin Yayılması:

Bor maddelerinin serpinti tehlikesi ile kimyasal ve biyolojik saldırı

Haberlerinin halka ve ilgili kuruluşlara nasıl, ne ile, kim tarafından ulaştırılacağı açıklanarak, görev ve sorumluluklar belirtilecektir.
26. TEHLİKE GEÇTİ HABERLERİNİN YAYILMASI:


 1. Hava Hücum Tehlike Geçti Haberlerinin Yayılması:

Bu konuda alınan tedbir ile görev ile görev ve sorumluluklar

Belirtilecektir.


 1. BOR Tehlikesi Geçti Haberlerinin Yayılması:

BOR maddelerinin etkisi altında kalan yörelerde halkı aydınlatıcı

duyuruların nasıl ve ne şekilde yapılacağı ve BOR tehlikesinin geçti haberinin halka duyurulması konusunda alınan tedbir ile görev ve sorumluluklar belirtilecektir.
V. BÖLÜM
MÜLKİ İDARE MAKAMLARI, HASSAS BÖLGE KADEMELERİ, KARARGAHLARI VE SİVİL SAVUNMA TEŞKİLLERİ
27. MÜLKİ İDARE MAKAMI:


 1. Mülki İdare Amiri:

İl (ilçe) de Sivil Savunma tahakkukundan sorumlu mülki amir

(makam itibariyle) ve gerektiğinde kendisine vekalet edecekler (üçüncü şahıslara kadar) açıklanacaktır.


 1. Görev Yetki ve Sorumlulukları:

7126 Sayılı Kanunun 5, 6, 7, 10, 11, 21, 22, 41 nci maddeleri ile

tüzük, yönetmelik, direktiflerle Sivil Savunma faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve koordinesi ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar belirtilecektir.
Afete karşı hassas il (ilçe)lerde mülki amirlerin görev, yetki ve sorumlulukları;
22.3.1972 gün ve 5485 sayılı Afetler Acil Yardım ve Örgütü ve Planlama Esasları Kılavuzu ile bu kılavuzu tadil eden 20.4.1984 gün ve 01.006-9-84 Sayılı Olağanüstü Hal Uygulamaları Yönergesi’nin dördüncü bölümünün dördüncü kısmı da dikkate alınarak belirtilecektir.


 1. Afetler Acil Yardım Örgütü ve Planlama Esasları Kılavuzunda

Belirtilen esaslara göre kurulan ‘Kurtarma ve Yardım Komitesi’nin kuruluşu ve komite üyelerinin ve ad, soyadları belirtilecektir.
Kurtarma ve Yardım Komitesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları ‘b’ fıkrasında sözü edilen mevzuata göre maddeler halinde belirtilecektir.


 1. Kurtarma ve Yardım Komitesi’ne bağlı olarak kurulan hizmet

gruplarında görev verilen her hizmet grubu ayrı ayrı olmak üzere belirtilecektir.
Hizmet gruplarındaki görevli birimler ve görevleri belirtilirken Olağanüstü Hal Uygulamaları Yönergesi’nin dördüncü bölümün altıncı kısmı dikkate alınacaktır.
NOT: 20.04.1984 gün ve 01.006-9-84 Sayılı Olağanüstü Hal Uygulamaları Yönergesi Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nca Valiliklere gönderilmiştir.
28. HASSAS BÖLGE KADEMELERİ:
Hassas bölgenin ne gibi faktörler göz önünde bulundurularak hangi kademelere ayrıldıkları ile bu kademelerin adları, kodları, nüfuslar ve yerleri kendi başlıkları altında belirtilecek ve hepsi bir harita üzerinde gösterilecek ve bir çizelge halinde düzenlenecektir.
Sivil Savunma hizmet ve faaliyetlerinin kademeli bir şekilde yönetimi ve denetimi için, hassas bölgeler: Ana Bölge, Tali Bölge, Şef Kılavuzluk(Korunma Bölgesi), Baş kılavuzluk ve korunma bölgesi seviyesindeki müesseselerde planda belirtilerek harita üzerinde gösterilecektir.
Her hassas bölgede bütün kademelerin bulunmayacağı tabidir. Kademelendirme; en küçük kademe olan kılavuzluk kademesinden başlanarak, üst kademelere doğru gidilmek suretiyle, hassas bölgenin nüfusuna göre, hangi kademede biterse orada kalır. Bu kademeler olağanüstü halden itibaren Hassas Bölge İdare Merkezine bağlanır.
Kılavuzluk kademelerinin mümkün olduğu kadar idari bölge taksimatına uygun yapılmasına dikkat edilir. İdari bölge taksimatının parçalanmasına özen gösterilir.

Hassas bölge kademelerinin ayrılışında il ya da ilçenin son nüfus sayımı esas alınır.


Her 2.000 nüfuslu alan bir kılavuzluk,

Her 10.000 nüfuslu alan bir baş kılavuzluk,

Her 50.000 nüfuslu alan bir şef kılavuzluk (korunma bölgesi),

Her 250.000 nüfuslu alan bir tali bölge, kademesini oluşturacak şekilde hesaplama yapılır.

Hassas bölge kademeleri;

Ana bölgeler ‘A’ başlanarak harfle,

Tali bölgeler ‘1’ den başlanarak rakamla,

Şef kılavuzluklar ‘K’ dan başlanarak harfle,

Baş kılavuzluklar ‘1’ de başlanarak rakamla,

Kılavuzluklar ‘A’ dan başlanarak harfle, kodlandırılır.


29. KARARGAHLAR (İDARE MERKEZLERİ):
Hassas bölge kademelerinde kurulacak İdare Merkezleri ile karargahların yerleri, tesis şekilleri ve gerekli ıslah faaliyetleri yedekleriyle birlikte kuruluş, kadro ve personeli, malzeme ve teçhizatları, faaliyete geçirilmesine ait tedbir ve tertipler ile irtibat ve muhabere konuları düzenlenecektir.
29. KARARGAHLAR (İDARE MERKEZLERİ):
Hassas bölge kademelerinde kurulacak İdare Merkezleri ile karargahların yerleri, tesis şekilleri ve gerekli ıslah faaliyetleri yedekleriyle birlikte kuruluş, kadro ve personeli, malzeme ve teçhizatları, faaliyete geçirilmesine ait tedbir ve tertipler ile irtibat ve muhabere konuları düzenlenecektir.
Ayrıca seyyar veya yedek İdare Merkezlerinin miktarı, yerleri, kuruluş şekli, personeli araç ve gereçleri ile emir ve komuta hususları da açıklanacaktır.
Bu merkezlere seçilen başkan, başkan yardımcısı, daire müdürü, kısım amirleri ve uzmanları gibi amir ve uzman personelin ad soyadları, doğum tarihleri, tahsil dereceleri ve sivil hayattaki işlerini gösterir bir çizelge eklenecektir.
Servis başkanları ile yardımcı servislerin müşavir temsilcileri gibi idare merkezinde bulunması gerekli diğer personelin görev, sıfat ve miktarları da belirtilecektir.
Resmi Alarm Tedbirleri Talimatındaki esaslar dahilinde İdare Merkezlerinin faaliyetine geçirilmesi karar verildiği andan itibaren, en kısa zamanda çalışmaya başlaması için uygulanacak usul, tertip ve tedbirler açıklanacaktır.
Hassas Bölge İdare Merkezleri ‘A’ ‘B’ hassasiyetindeki şehirlerde hafif hasar bölgesi dışında, ‘C’ ve ‘D’ hassasiyetindeki şehirlerde emniyetli yerlerdeki elverişli binalarda tesis edilir.
Tali bölge idare merkezleri de sevk ve idare kolaylığı bakımından kendi bölgeleri kenarında veya civarında kurulmalıdır.
Ayrıca ‘A’ ve ‘B’ hassasiyetindeki bölgelerde hasar veya başka bir sebep dolayısıyla çalışamayacak hale gelen idare merkezleri ile şef kılavuzluk karargahlarının görevlerini üzerine almak üzere, Seyyar İdare Merkezleri kurulur. Seyyar İdare Merkezleri gerektiğinde kullanılmak üzere, Toplama Bölgelerinde bulundurulur. ‘C’ ve ‘D’ hassasiyetindeki bölgelerde ise, esas idare merkezinin hasara uğraması ihtimaline karşı yedek bir idare merkezi yeri tespit ve tertip edilir.
30. SİVİL SAVUNMA TEŞKİLLERİ:
Sivil Savunma Servislerinin kuruluş ile personelinin belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

 1. KARARGAH SERVİSİ:

İdare merkezinin haber alma ve yayma, harekat, haberleşme, keşif ve

gözetleme gibi hizmetlerini yürüten karargah servisinin başkanı İl Sivil Savunma Müdürü, İlçe Sivil Savunma Müdürü veya memurudur. Bu servisi ‘A’ ve ‘B’ hassasiyetindeki yerlerde bir tertip olarak İdare Merkezi sayısınca (hassas bölge idare merkezi, ana bölge idare merkezi, tali bölge idare merkezi) oluşturulur. Bir idare merkezinde görevlendirilecek personel sayısı 42 dir.

Bir başka deyişle ‘A’ ve ‘B’ hassasiyetindeki yerlerde idare merkezi sayısının iki katı alınarak 42 ile çarpılır, karargah servisi personel sayısı bulunur.


Bu servis afetlere karşı hassas il/ilçelerde ‘Haberleşme ve Ulaşım Hizmetleri Grubu’ içerisinde görev yapar.

 1. KURTARMA SERVİSİ:

Düşman taarruzlarının, doğal afetlerin ve büyük yangınların

etkilerinden meydana gelebilecek hafif yıkıntıların kaldırılması, enkaz altında kalanların kurtarılarak, acil ilkyardımlarının yapılması, tıkanan veya bozulan yol ve köprülerin basit temizleme veya onarımları, yıkılmaya yüz tutmuş yapıların geçici destekleme veya yıkılmaları gibi hizmetleri yürüten kurtarma servisinin başkanı illerde Bayındırlık ve İskan Müdürü, ilçelerde Bayındırlık Teknisyenidir veya Belediye Mühendisi ya da mimarı veya teknisyenidir.
Bu servis afetlere karşı hassas il/ilçelerde ‘Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu içerisinde görev yapar.
Kurtarma servisi; her iki korunma bölgesine bir kurtarma bölüğü düşecek şekilde kollar halinde kurulur. Kurtarma servisi personel sayısının bulunmasında, şehir nüfusu 5555’e bölünerek kurtarma servisinin ekip sayısı bulunmuş olur, çıkan ekip sayısı takım, bölük veya kola dönüştürülür.
Bir kurtarma ekibi 8, takımı 54, bölüğü 169, kolu 513 kişiden oluşur.

C- İLK YARDIM VE AMBULANS SERVİSİ:


Düşman taarruzlarının, doğal afetlerin ve büyük yangınların etkilerinden meydana gelebilecek yaralı veya hastalara ilk yardımda bulunmak, bunların ayrımını yapmak, ilkyardım merkezlerine ve hastanelere taşınmalarını sağlamak gibi hizmetleri yürüten ilkyardım ve ambulans servisinin başkanı illerde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, İlçelerde Hükümet veya Belediye Tabibidir.
Bu servis afetlere karşı hassas il/ilçelerde “ Sağlık ve İlkyardım Hizmetleri Grubu” içerisinde görev yapar.

İlkyardım ve Ambulans Servisi; her korunma bölgesine 1 ilkyardım ve 1 ambulans takımı düşecek şekilde kollar halinde kurulur. Bir korunma bölgesine 45 personelli 1 ilkyardım takımı ile 45 personelli, 18 ambulanslı 1 ambulans takımı düşecek şekilde teşkilatlandırılır.

İlkyardım ve ambulans servisinin personel sayısının bulunmasında şehir nüfusu 8333’e bölünerek ilkyardım ekip sayısı, 16666’ya bölünerek ambulans ekibi sayısı bulunur. Bulunan ekip sayıları takım, bölük ve kol’a dönüştürülür.
Bir ilkyardım ekibi 7, takımı 45, bölüğü 141 kişidir.

Bir ambulans ekibi 14, takımı 45, bölüğü 187 kişidir.

Bir ilkyardım ve ambulans kolu 334 kişidir.
D- SOSYAL YARDI SERVİSİ:

Sosyal Yardım Servisinin başlıca görevi;


Olağanüstü hallerde halkın durumdan haberdar edilmesi, tahliye ve seyrekleştirme işlerine yardımda bulunulması, felaket sıralarında evsiz, yiyeceksiz, yiyeceksiz kalanların veya felaket bölgelerinden gelenlerin acil ilkyardım, geçici barındırma, giydirme ve yedirilmeleri, birbirlerini kaybedenlerin buluşturulması, işsiz ve kimsesiz kalanlara yardım gibi hizmetleri yürüten Sosyal Yardım Servisi’nin başkanı illerde, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürleri, ilçelerde İlçe Milli Eğitim Müdürleridir.
Bu servis afetlere karşı hassas il/ilçelerde “Ön Hasar Tespit, Geçici Barındırma, Yiyecek, Giyecek ve İhtiyaç Dağıtım Grubu’nun “Yiyecek, Giyecek ve İhtiyaç Maddeleri Dağıtım Hizmetleri” alt grubunda görev yapar.

Afet zedelerin yedirilmeleri ve geçici barındırılmaları ile ilgili hizmetleri yürütür.


Sosyal Yardım Servisi: Her iki koruma bölgesine 1 sosyal yardım bölüğü düşecek şekilde kurulu. Sosyal yardım servisi personel kadrosunun bulunmasında şehrin nüfusu 6250’yebölünerek sosyal yardım ekibi sayısı bulunur, çıkan ekip sayısı takım ve bölüklere dönüştürülür.
1 sosyal yardım ekibi 9, takımı 39, bölüğü 159 kişidir.
E- EMNİYET VE TRAFİK SERVİSİ:

Olağanüstü hal veya seferdeki tehlike zamanlarında halka yardım etmek, panik ve kargaşalıkları önlemek, sükunet, emniyet ve asayişi sağlamak, emniyet ve trafiği düzenlemek gibi hizmetleri karşılamak üzere kurulan emniyet ve trafik servisinin başkanı; illerde Trafik Müdürü veya Amiri, ilçelerde Emniyet Amiri Yardımcısı, bulunmadığı hallerde Jandarma Komutanı Yardımcısıdır.


Bu servisi mükellefleri afetlere karşı hassas il/ilçelerde “Güvenlik Hizmetleri Grubu” içinde görev yapar.

Panik ve kargaşalıkların önlenmesine, sükunet emniyet ve asayişin sağlanmasına ve trafiğin düzenlenmesine yardımcı olur.

Emniyet ve trafik servisi, barışta mevcut emniyet ve trafik teşkilatının genişletilmesi suretiyle hizmet verir. Bu genişletme hassas bölge nüfusunun binde biri oranındaki yükümlü kadrosu ile yapılır.
F- İTFAİYE SERVİSİ:
Barıştaki mevcut itfaiye teşkilatının olağan üstü hal ve sefer ihtiyaçlarına göre her korunma bölgesine kırk kişilik bir itfaiye grubu düşecek şekilde genişletilmesiyle kurulan bu servisin başkanı Belediye İtfaiye Müdürü yoksa amiridir. İtfaiye servisinin görevi yangınların genişlemesinin önlenmesi, söndürülmesi, yanma ve boğulma tehlikesinde bulunanlarla yıkıntı altında kalanların kurtarılmasına, su basan binaların boşaltılmasına ve NBC ile bulaşmış sahaların su ile temizlenmesine ait hizmetleri yürütmektedir.
G- HASTANELER SERVİSİ:
Düşman taarruzlarının tesiri ile geniş ölçüde artacak yaralı ve hastaların tedavilerinin yapıla bilmesi için her koruma bölgesine bir ileri ilk yardım merkezi düşmesi ve her ileri ilkyardım merkezinin 30 yükümlü ile takviye edilmesi esasından hareketle kurulan bu servisin başkanı illerde mevcut hastane baştabiplerinden biri, ilçelerde hastane baştabibi veya tabibidir.

B servis mükellefleri afetlere karşı hassas il/ilçelerde “Sağlık ve İlkyardım Hizmetleri Grubu” na bağlı olarak yaralı afet zedelerin tedavileri ile görevlendirilen sağlık kuruluşlarında görev yapar.

Hastaneler Servisi; “Hassas Bölgelerde Kurulacak Hastaneler Servisine Ait Planlama, Teşkilat, İkmal ve Diğer Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmelik” gereğince kurulur, teşkilatlandırılır, donatılır.
H- TEKNİK ONARIM SERVİSİ:
Düşman taarruzlarının tesiri ile bozulacak elektrik, hava gazı, su, kanalizasyon, telgraf, telefon tesislilerinin ilk ve acil onarımları için barıştaki elektrik tesisleri onarım, hava gazı tesisleri onarım, su tesisleri onarım, kanalizasyon tesisleri onarım ve telgraf, telefon tesisleri onarım gruplarının personel kadrosunun bir katı oranında yükümlü ile takviye edilmesi sureti ile bu servisin personel kadrosu bulunur.

Bu servis mükellefleri afetlere karşı hassas il/ilçelerde “Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu” içinde görev yapar. Afete uğramış mahallelerdeki elektrik, su, kanalizasyon tesislerinin acil onarımlarına yardımcı olur.

Bu servisin başkanı illerde Belediye Fen İşeri Müdürü, ilçelerde Belediye Mühendisi, ilgili mimarı veya fen memurudur. Ancak, her grup kendi idare veya işletme amirlikleri tarafından sevk ve idare olunur, müşterek faaliyetleri bakımından servis başkanına bağlıdırlar.

NOT: Ambulans Ekibi kurulması için gerekli nüfusa sahip olmayan il/ilçelerde her 5.000 nüfus için 2 Ambulans postası kurulur.

Bir ambulans postası = 1 Ambulans, 1 şoför, 1 taşıyıcıdan oluşur.

Hastaneler servisi için her korunma bölgesine bir ileri ilk yardım merkezi düşeceği esasından hareket etmiştik. Ancak, korunma bölgesi oluşturamayan il ve ilçelerde de, yani nüfusun 50.000’ den aşağı il ve ilçelerde de 1 ileri ilk yardım merkezinde görevlendirilecek miktarda yükümlü (Yani 30 kişi) bu servide görevlendirilir.


İ- KORUNMA KILAVUZLARI (KILAVUZ SERVİSİ):
Hassas bölgelerdeki korunma kılavuzları, kılavuzluk, baş kılavuzluk ve şef kılavuzluk kademelerine ayrılır.

Bir kılavuzluk; 1 kılavuz, 1 kılavuz yardımcısı, 1 haberciden,

Bir başkılvuzluk; 1 başkılavuz, 1 başkılavuz yardımcısı, 1 kılavuz, 1 haberciden,

Bir şef kılavuzluk; 1 şef kılavuz, 2 şef kılavuz yardımcısı, 2 kılavuz, 1 telefoncudan oluşur.

Bu durumda kılavuz servisinin personel sayısını bulmak için kılavuzluk sayısına 3 ile, başkılavuzluk sayısını 4 ile, şef kılavuzluk sayısını 6 ile çarpıp, üçünü toplamak gerekir.

Bu servis afetlere karşı hassas il/ilçelerde “Kurtarma ve Acil Yardım Komitesi” ne veya “Haberleşme ve Ulaşım Hizmetleri Grubu” na bölgesindeki bina, insan ve diğer canlıların hasar ve zayiat durumu hakkında bilgiler verir.

31. SİVİL SAVUNMA TEŞKİLLERİ ARAÇ, MALZEME VE TEÇHİZATLARI:
İdare merkezleri ile esas ve yardımcı servislere ait araç, malzeme ve teçhizat çizelgeleri; (kadro, mevcut ve ihtiyacı gösterir şekilde ) ayrı ayrı düzenlenerek eklenecektir.

Noksanlardan, gerektiğinde el koyma yolu ile mahallinden tedarik edilecek araç, malzeme ve teçhizatta bu çizelgede belirtilecektir.


32. TEŞKİLLERİN GÖREVE ÇEĞRILMASI VE TOPLANMA BÖLGELERİ:
Servislerinin toplanma bölgeleri “Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” nün 15 nci Maddesi gereğince şehir kenarında veya dışında, idare merkezleri civarında, taarruz tesirlerine karşı emin yerlerde ve faaliyet alanlarına en kısa zamanda yetişilecek noktalarda kurulur.

Belirtilen bu toplanma bölgelerine 5 km den fazla mesafede oturanlar için “Buluşma yerleri” belirlenir.

Burada toplanan mükellefler mümkünse taşıtlarla, toplama bölgelerine getirilirler.

Yardımcı servislerin barış teşkilatından yerlerinde kalacak olanlar ile toplanma bölgelerine nakledilecek olanlar belirlenir.


Sivil Savunma Teşkillerinin 6/3150 Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü” nün 18, 19 ve 20’nci Maddelerine göre göreve çağrılmaları “Çağrı Pusulaları” ile ya da diğer ilan araçları ile yapılır. Varsa buluşma yerleri ve toplanma bölgeleri, eğitimleri arasında kendilerine açıkça bildirilir.

Ayrıca tedariki yapılmamışsa mükelleflerin toplanma bölgelerine 1 battaniye, 1’er tabak, kaşık, çatal bardak gibi malzemeyi de getirmeleri bildirilir.

Resmi Alarm Tedbirleri Talimatına göre, Sivil Savunma Teşkillerinin göreve çağrılmaları gerektiğinde kendilerine tebliği iş ve işlemleri ile bu konudaki hazırlık ve tedbirler belirtilecektir.
33. DAİRE MÜESSESE SİVİL SAVUNMA TEŞKİLLERİ:

Planlamaya tabi kılınan daire müesseseler için bunların onaydan geçen planlarındaki bilgilerden kurdukları servisler personel miktarı ( yedekleri ile birlikte) , malzeme ve teçhizatları ve daire müessesenin sivil savunma faaliyetlerini desteklemek için var olan imkânlarına ait bilgiler çıkarılarak, daire müessesenin yerlerine göre yapılacak tasnif altında toplanacaktır.

Daire müesseselere sivil savunma teşkilleri ile ilgili olarak gönderilen emirlerin tarih ve sayısı, planın “ Görev Talimatları” bölümüne atıf yapılarak burada belirtilecektir.

VI. BÖLÜM

İKMAL VE ULAŞTIRMA

34. İKMAL:


Sivil savunma teşkilat ve malzemeleri için gerekli araç, malzeme ve teçhizatın mevcut ve ihtiyaç durumunun tespiti, tedarik ve depolama işlemleri aşağıda gösterilen fıkralar halinde belirtilmiştir.
(a) Mevcut Malzeme ve Depolama Durumu:

Sivil savunma depolarının yerleri, kapasiteleri, depolanan malzemenin cinsi ve miktarı çizelge halinde belirtilir.


(b) Olağanüstü Halde Tesis Edilecek Depolar:
Olağanüstü halde kurulması planlanan depoların yerleri ve kapasiteleri belirtilecektir.
(c) Olağanüstü Halde İşgal Edilecek Bine ve Diğer Taşınmazlar, El Konulacak Araç ve Malzeme İle El Koyma İşleri:
(1) Sivil savunma hizmet ve faaliyetleri için olağanüstü halde işgal edileceği ön görülen bina ve diğer taşınmazlar korunma bölgelerine göre yapılacak tasnif altında birer çizelge halinde düzenlenecektir.
(2) Olağanüstü halde el koyma sureti ile temin edilecek araç ve malzemenin miktarı, cinsleri, nerelerden, nasıl, ne zaman temin edileceği ve hazırlanacak “ El Koyma Tebliği Pusulaları” bu bölümde belirtilir.
(3) Araç ve malzemenin olağanüstü halde bakım ve onarımlarında kullanılacak tamirhane ve atölyeler belirtilecek ve ilgili emirlerin tarih ve sayısı planın “ Görev Talimatları” bölümüne atıf yapılarak burada gösterilecektir.
(d) Yiyecek ve İçecek Maddeleri İkmali:
(1) İhtiyaç Duyulan Miktar:
Olağanüstü halde sivil savunma teşkillerinin günlük ihtiyacı olan yiyecek ve içecek miktarı tespit edilecek ve bir liste halinde düzenlenecektir.
(2) Neleri, nereden, nasıl ne zaman, kimler tarafından, ne miktarda temin edileceği liste halinde düzenlenecektir.
(3) Temin edilen yiyecek ve içeceklerin mükelleflerin bulundukları yerlere göre dağıtımı planlaması belirtilecektir.
(e) Akaryakıt Maddeleri İkmali:

Sivil savunma hizmet ve faaliyetlerinde kullanılacak akaryakıtın nerelerden, nasıl, kimler tarafından ve ne miktarda temin edileceği çizelge halinde belirtilecektir.


(f) İşbirliği ve karşılıklı yardıma esas olmak üzere ilin sınır komşusu illerdeki sivil savunma teşkillerine ait mevcut araç, malzeme ve teçhizat bir liste halinde tespit edilerek belirtilecektir.
35. ULAŞTIRMA:

(1). Şehirlerarası Yollar:

Askeri amaçla kullanılacak, kullanılmayacak, müşterek kullanılacak yollarda geçiş üstünlüğünün tespiti, sadece sivil savunma hizmetlerinde kullanılacak yollar ve trafik düzenlemesinin hangi makam tarafından yapılacağı tespit edilerek belirtilecektir.
(2) Şehir İçi Yollar:
Ana yollar, tali yollar ve bunlar içindeki sivil savunma hizmetlerine uygun düşenler tespit edilerek belirtilecektir.

VII. BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM
Seferde veya afet de taarruza uğrayan bölgelerde veya afet bölgesinde kurtarma ve yardım işlerine bölgenin imkan ve kuvvetleri yetişmediği takdirde taarruza uğramayan veya afet olmayan komşu bölgelerdeki sivil savunma teşkilleri yardıma çağrılabilir. Bu maksatla yardım isteyen yerler mülki idare amirliklerinin, yardım istenilen yerdeki mülki idare amirliklerince istekleri derhal yerine getirilir.
Bu işbirliği ve karşılıklı yardım, il (ilçe) içerisinde yapılması gereken işbirliği ve karşılıklı yardım konusu ile bütünlük içerisinde olmalıdır. Diğer bir deyimle, il (ilçe) içerisinde yardım imkanı var iken komşulardan yardım istenmemelidir. Ancak, il (ilçe) dahilinde temini mümkün olmayan hususlarda en yakın komşudan başlanarak yardım istenebilir.

İstenilecek yardım, yardım istenilen ilin imkan ve kabiliyetleri dikkate alınarak, cins ve miktar bildirilmek suretiyle istenilecektir.


Yukarıdaki açıklamalara göre bir olağanüstü halde iller arası yapılacak işbirliği ve karşılıklı yardım (yardımın cins ve miktarı belirtilmek suretiyle) derhal Bakanlığa bildirilecektir.

Yardım isteyen yer, istenen yer kadar veya daha büyük ise, istenen yerdeki kuvvetlerin en az yarısı; istenen yer isteyen yerden çok büyük ise münasip görülecek bir kuvvet gerekli araç, malzeme ve teçhizatı ile birlikte yardıma gönderilir. Ancak, yardıma giden kuvvetler, gittikleri yerdeki kuvvetlerin başarabileceği dereceye işleri indirgediklerinde yerlerine geri dönerler. İş birliği ve karşılıklı yardım için teşkil edilen bölgeler EK-4’dedir.


36.İL (İLÇE) SINIRLARI İÇİNDE İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM:
İl (ilçe) sınırları içindeki askeri birlikler ve sosyal yardım kurumlarından sağlanabilecek yardım, imkan ve şekilleri ilgili makamlarla varılacak anlaşmalara göre tespit edilerek belirtilecektir. Keza planın “ Anlaşma ve Protokoller) bölümüne atıf yapılarak anlaşma ve protokollerin tarihi ve konusu bir liste halinde belirtilecektir.
37. İL (İLÇE) SINIRLARI DIŞINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM:
Komşu illerle,

Askeri birliklerle,

Yapılacak işbirliği ve karşılıklı yardım hususlarının hangi alanlarda, ne nispet ve ne şekilde olacağı yapılacak anlaşma ve protokollerle belirlenecek ve planın “ Anlaşma ve Protokoller” bölümüne atıf yapılarak anlaşma ve protokollerin tarihi ve konusu bir liste halinde düzenlenecektir.

İllerce yapılan karşılıklı yardım ve işbirliği protokollerinde ilçelerinin de karşılıklı yardım ve işbirliği konuları belirlenecek ve yapılan protokoller ilgili ilçelere de bildirilecektir.

VIII. BÖLÜM

SEYREKLEŞTİRME VE BOŞALTMA

38. SEYREKLEŞTİRME:

Tahliyeye tabi olmaya hassas bölgelerde yapılacak seyrekleştirme ile ilgili olarak alınacak tedbirler ve planlama bu bölümlerde yer alacaktır. Tahliyeye tabi hassas bölgelerde yapılacak seyrekleştirme yakın tahliye ile planlanacağından buradaki seyrekleştirme konu dışındadır.

Tahliye işleri ise; Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nun 17 Ekim 1962 gün ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen “ Tahliye için Genel Esaslar” ile Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1975 gün ve 149 sayılı kararı ile kabul edilen “ Tahliye Ana Planı ve Esasları” uyarınca ayrıca planlanır.
(a) Seyrekleştirme ve Dağıtma Bölgeleri:
1) Seyrekleştirilecek bölgeler ve nüfusları:
l (ilçe) nin seyrekleştirmeye tabi olması gereken, nüfusun yoğun bulunduğu bölgeleri ile sınai, ulaştırma, askeri, ticaret ve diğer önemli kamu tesislerinin bulunduğu bölgeleri ve bu bölgelerin nüfusları bir çizelgede gösterilir.
2) Seyrekleştirilecek nüfus:

Yukarıdaki fıkrada belirtilen seyrekleştirmeye tabi bölgeler ile bu bölgelerden seyrekleştirilecek nüfus belirtilir ve mahalle ve sokaklar itibariyle miktarları bir çizelgede gösterilir.

3) Yerleşme bölgeleri:

Seyrekleştirilecek nüfus için yerleşme bölgesi olarak ayrılan yerlerde, ne gibi ölçülerle, ne miktarda nüfusun tertip edilmiş olduğu, buralardaki hangi binalara kaçar nüfusun yerleştirilebileceği bir çizelgede gösterilir.


(b) Görev ve Sorumluluklar:
1) Seyrekleştirme Komisyonu: Mülki İdare Amirinin sorumluluğunda Belediye Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım, Emniyet, Milli Eğitim

NOT: 57. Sayfa yok

Sağlanan araçlarla gidecekler beraberinde nüfus başına 30kg kendi imkanları ile gidecekler diledikleri kadar eşya götürebilirler.
3) Seyrekleştirme bölgesi dışında kalan ve seyrekleştirmeye tabi tutulmayanların paniğe kapılmamaları, şehrin ekonomik hayatı ve kamu hizmetleri için ihtiyaç bulunanların iş zamanlarında işlerinin başında kalanları için gerekli tedbirler açıklanır.
(d) Yerleştirme İşleri:

1) Yerleşme bölgesine gelen halkın gösterilen bina ve evlere kimler tarafından yerleştirilecekleri belirtilir. Bu konudaki görevliler bir çizelgede gösterilir.

Ailelerin yerleştirilmesinde, aile birliğinin bozulmaması ve medeni hal durumu dikkate alınır.
2) İkmal ve İaşe İşleri:

Yerleşme bölgesine gelen halkın ikmal ve iaşe maddelerini teminde güçlük çekmemeleri için alınacak tedbirler ve görevliler belirtilir. Artacak yiyecek ihtiyacının nereden temin edileceği belirtilir.( Yerleştirilenlerin yiyecek sıkıntısı çekmemeleri için fırın, kasap vb. yiyecek maddeleri stoklayan ve satanların artan bu ihtiyaca yeterli düzeye gelebilmesi için hangi makamlarla koordine edileceği ve bu makamların görevleri de açıklanır)


(3) Emniyet ve Sağlık İşleri:

Yerleşme bölgesine gelen halkın sayısı ile orantılı olarak yerleşme bölgesindeki emniyet ve sağlık işlerinin de artacağı tabi olduğundan bu konuda alınacak tedbirler yazılır.(Sağlık tesis ve personeli ile gerekli olabilecek tıbbi malzemelerin hangi makamlarla sağlanacağı açıklanır.)


(e) Ulaştırma ve Haberleşme İşleri:

Yerleşme bölgelerine getirilen halk ile şehirde kalanların haberleşmelerinin ve irtibatlarının devamı için alınacak tedbirler ve bu konuda PTT ve trafiğe düşen görevler açıklanır.


(f) Daire ve Müesseseler Seyrekleştirme:
Seyrekleştirmeye tabi daire ve müesseseler ile bunların yerleştirilecekleri yerler ve binalar bir çizelgede gösterilir. Ayrıca taşınacak personel miktarı ve malzeme tonajları ile daire ve müessesedeki mevcut taşıt araçları dikkate alınarak ihtiyaç bulunan taşıt aracı cins ve miktarında belirlenir.

39. BOŞALTMA:

Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1970 Gün ve 149 Sayılı Kararı ile kabul edilen “ Tahliye Ana Planı ve Esasları” nın 4 ncü Maddesi ile 6/3150 Karar Sayılı “ Sivil Savunma İle ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü” nün 36’ıncı Maddesi gereğince yapılacak, afete ve kesif radyoaktif serpinti tehlikesine uğrayan bölgelerin boşaltılması işlemleri, boşaltmada kullanılacak araçlar, sorumluluklar ve yerleştirme yerleri bu bölümde belirtilecektir.

IX. BÖLÜM

HALK TARAFINDAN YAPILACAK TEŞKİLAT:
CADDE VE SOKAK KILAVUZLARI, BİNA KORUMA PERSONELİ:

Kendi kesimlerine ait sivil savunma ile ilgili her türlü bilgilerin tespitine ve halka ait hizmetlerde korunma kılavuzlarına yardımcılık ve halka yol göstericilik yapmak.


Barışta; kesimlerde bulunan binalardaki korunma personelinin seçilmelerini, yerleştirilmelerini izlemek.

Savaşta veya afet halinde; binalardaki korunma personeli arasında gerekli yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak suretiyle binalar arası yangın söndürme, kurtarma, ilkyardım işlerini gerçekleştirmek için hassas şehirlerde korunma kılavuzluğu bölgesinde cadde ve sokak kılavuzlarının da yardımı ile burada oturanlar arasından biri asıl biri yedek olmak üzere cadde ve sokak kılavuzu seçilir.

Bu cadde ve sokak kılavuzlarının miktarı her korunma bölgesi için ayrı ayrı sahife açılarak kılavuzluklara göre bir çizelge halinde düzenlenir.

Bina korunma personeli hassas şehirlerdeki bütün ev, apartman ve içinde oturanların diğer binalarda; sivil savunma bakımından gerekli tedbirlerin alınması, savaşta ve afet halinde çıkacak yangın başlangıçlarının söndürülmesi, yapılacak basit kurtarma ve ilkyardım işleri gibi görev ve hizmetler için, buralarda oturanlar arasında iş bölümü yapılarak “Bina Korunma Personeli” ayrılı; gereken malzeme tedarik olunur ve görev konularında yetiştirilerek hizmete hazır bulunurlar.

Ancak bina korunma personeli; şehir, kasaba, daire müesseselerdeki sivil savunma teşkilleri ile askerlik, Milli Savunma ile ilgili diğer hizmetlerde görev verilmemiş olan bina içindeki 16-65 yaşlarındaki erkeklerden, erkekler yoksa veya yetişmiyorsa kadınlardan seçilir. Hastabakıcılar için kadınlar tercih olunabilir.
Bina korunma personeli; bir bina korunma amiri ile nüfus mevcuduna göre ayrılacak itfaiyeci, hastabakıcı, kurtarıcı, sığınak bulunan kalabalık nüfuslu binalarda amirinden ibarettir.
Binalarda nüfus mevcutlarına göre en az olarak ayrılacak bina korunma personelinin hizmet ve miktarları planda belirtilir. Mevcudu 100’den fazla binalarda ayrılacak korunma personeli miktarları da bu miktara oranla tayin edilir ve ayrıca bir korunma amir yardımcısı da ayrılabilir.

Personel durumu elverişli binalarda bu miktarlar bir katına kadar arttırılabilir. Birden fazla personel ayrılan hizmetlerde, biri ekip başı olarak görevlendirilir.

Yalnız bir korunma amiri bulunan az nüfuslu binalarda, bütün sivil savunma tedbir ve hizmetleri, diğer oturanlarında yardımı ile bu amir tarafından yürütülür.

41 HALKA VERİLECEK TALİMAT:

Bir olağanüstü halde; halkın moralini kuvvetlendirmek, sivil savunma bilgi ve tedbirlerini arttırmak üzere, mahalli hazırlık durumu ve korunma özellikleri de dikkate alınarak, alacakları son tedbirler ve yapacakları hareket tarzları açık ve kısa maddelerle bir talimat halinde tespit olunacak, bir sureti de buraya eklenecektir.
Ayrıca bu talimatın gerektiğinde en çabuk bir şekilde bütün halka duyurulması için (mahalli, radyo, hoparlör, gazeteler, barıştan bastırılarak hazırlanmış nüshaların her eve ve köylere dağıtılması gibi ) alınacak tedbirlerde tespit edilerek belirtilecektir.

X. BÖLÜM EĞİTİM


42. MÜKELLEFLERİN EĞİTİMİ:
İl (ilçe) sivil savunma teşkillerinin mükelleflerinin olağanüstü halde yapacakları eğitimlerin planlanması yapılacaktır.
Ayrıca planlamaya tabi daire ve müesseseler sivil savunma servislerinin olağanüstü halde yapacakları eğitime ilişkin direktifler ”Görev Talimatları” bölümüne atıf yapılarak belirtilecektir.
43. CADDE VE SOKAK KILAVUZLARI-BİNA KORUNMA PERSONELİ VE HALK EĞİTİMİ:
(a) Cadde Sokak Kılavuzları İle Bina Koruma Personelinin Eğitimi:

Personelin Eğitimi:

Olağanüstü halde cadde ve sokak kılavuzları ile bina koruma personelinin eğitim planlaması ve eğitimi için alınacak tedbirler belirtilecekti.
(b) Halk Eğitimi:

Olağanüstü halin ilanından itibaren uygulanacak eğitimin planlaması belirtilecekti.

NOT: Cadde ve sokak kılavuzları ile bina koruma personelinin ve halkın olağanüstü halde eğitimleri için uygulanacak program Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce bildirilecektir.

XI. BÖLÜM

İRTİBAT MUHABERE VE RAPORLAR:
44. HASSAS BÖLGE KADEMELERİNİN İRTİBAT-BUHABERE VE RAPORLARI:

Hassas bölge kademelerinin, servislerin ve diğer sivil savunma ünitelerinin irtibat ve muhaberesi için lüzumlu tertibat ve tedbirlerle bunları işletme şekilleri açıklanacaktır.

Hassas bölge idare merkezi ile tali bölge idare merkezleri arasındaki, şef kılavuzluk seviyesindeki idare merkezleri ve diğer kılavuzluk kademleri arasında kullanıla bilecek mevcut irtibat ve muhabere tesisleri belirtilecek, olağanüstü halden itibaren bu irtibat ve muhabere tesislerinin sivil savunma ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve takviye edilecek tamamlanması için alınacak önlemler, görevliler ve sorumlulukları açıklanacaktır.
45. HASSAS BÖLGE İDARE MERKEZLERİNİN SİVİL SAVUNMAYA YARDIMCI OLABİLECEK KURULUŞLARLA İRTİBAT VE MUHABERESİ:

Hassas bölge idare merkezinin il (ilçe) de sivil savunmaya yardımcı olabilecek kuruluşlar ile ( Planın VII Bölümünde belirtilen kuruluşlar ) irtibat ve muhaberesinin nasıl olacağı, sorumluları belirtilerek açıklanacaktır.


46. İL (İLÇE) SİVİL SAVUNMA KARARGÂHLARI İLE ÜST KARARGAHLARIN İRTİBATI:
İdare merkezleri ile Bakanlık, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bölge İkaz-Alarm ve Radyolojik Toplama Merkezlerinin irtibat ve muhaberesi için alınan tedbirler belirtilecektir. Ayrıca komşu il ve ilçelerin işbirliği ve karşılıklı yardım’ da bulunacak ) hassas bölge idare merkezleri ile irtibat ve muhaberenin nasıl sağlanacağı, görevlileri ve sorumlulukları belirtilerek açıklanacaktır.
47. RAPORLAR:
Sivil savunma idare kademeleri arasında kullanılacak raporlar, örneklerine uygun olarak belirtilecektir.

XII. BÖLÜM

GÖREV TALİMATLARI
SERVİS BAŞKANLARINA AİT GÖREV TALİMATLARI
İl (ilçe) de kurulan sivil savunma servislerinin başkanlarına görevleri ve sorumluluklarının bildirildiği talimat ve ekleri bir dosyada toplanacaktı.
49. BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE İL (İLÇE) İDARE ŞUBE MÜDÜRLERİNE AİT GÖREV TALİMATLARI:

Belediye Başkanlığı ve il (ilçe) idare şube müdürlerine Koruyucu Hazırlık Tedbirleri ve Sivil savunma önlemleri ile ilgili görevlerin ve sorumlulukların bildirildiği talimatlar ve ekleri bir dosyada toplanacaktır.

50.SİVİL SAVUNMA PLANLAMASINA TABİ TUTULAN DAİRE VE MÜESSESELERE AİT GÖREV VE TALİMATLARI:

Sivil savunma planlamasına tabi tutulan daire ve müesseselere sivil savunma faaliyetleri ve yükümlülerinin eğitimleri konusunda verilen görev ve sorumluluklarının bildirildiği talimatlar ve ekleri bir dosyada tutulacaktır.


51. DİGER KAMU VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARA AİT GÖREV TALİMATLARI:

İl (ilçe) deki kamu ve özel kurum ve kuruluşlara, sivil savunma tedbir ve faaliyetlerine ilişkin olarak verilen görevler bir dosyada toplanacaktır.


XIII. BÖLÜM

ANLAŞMA VE PROTOKOLLER
52. ASKERİ MAKAMLARLA YAPILAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLER:

Sivil Savunma Kanunu’nun 10 ncu Maddesi ile 24 Mayıs 1966 Gün ve 12306 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği gergince askeri makamlarla yapılacak işbirliği ve karşılıklı yardım hususları planın VII. Bölüm olan “ İşbirliği ve Karşılıklı Yardım” esaslarına göre yapılan anlaşma ve protokoller, metinleri ve bu madde başlığı altında imzalı olarak toplanacaktır.


53. İL İÇİNDEKİ DİĞER KURULUŞLARLA YAPILAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLER:
4/11635 Karar Sayılı Sivil Müdafaa Vekâletler arası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Nizamnamesi ile Sivil Savunma Planının VII. Bölüm olan “ İşbirliği ve Karşılıklı Yardım” bölümünde belirtilen il (ilçe) içindeki diğer kuruluşlarla yapılan anlaşma ve protokoller, tarafların yetkili amirlerince imzalanmış olarak bu madde başlığı altında toplanacaktır.
54. SOSYAL YARDIM MÜESSESELERİ İLE YAPILAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLER:
Sivil Savunma Kanununun 11 nci Maddesi gereğince sosyal yardım müesseseleri ile “İşbirliği ve Karşılıklı Yardım” hususlarını düzenleyen anlaşma ve protokoller mülki amirlerle bu müesseselerin sorumlu yöneticilerince imzalanmış olarak bu madde başlığı altında toplanacaktır.

55. KOMŞU İLLERLE YAPILAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLER:


Sivil Savunma Planının VII nci Bölümü olan “İşbirliği ve Karşılıklı Yardım” bölümünde belirtilen komşu illerin birbirleriyle yapacakları anlaşma ve protokolleri mülki amirlerce imzalanmış olarak bu madde başlığı altında toplanacaktır.
56. İL (İLÇE) DEKİ DAİRE MÜESSESELERİNİN BİRBİRLERİ İLE YAPTIĞI ANLAŞMA VE PROTOKOLLER:
Sivil Savunma Kanununun 7 nci Maddesi gereğince il (ilçe) içindeki daire ve müesseselerin sivil savunma bakımından yaptığı anlaşma ve protokollerin birer sureti bu madde başlığı altında toplanacaktır.

(EK-1)


……………………….. İLİ (İlçesi)

SİVİL SAVUNMA PLANI ÖRNEĞİ

( Düşman taarruzlarına karşı hassas olan il ve ilçeler içindir.)

I. BÖLÜM


AMAÇ, KAPSAM, HEDEFLER, SORUMLULUK VE TANIMLAR

1. AMAÇ:


……………………… İli İlçesi Sivil Savunma Planı’nın amacı; düşman taarruzları ve büyük yangınlar vukuunda sivil savunma hizmet ve faaliyetleri için gereken teşkil, tesis ve tedbirlerin düzenlenmesidir.

2. KAPSAM:


Bu plan……………….. ili (ilçesi) sivil savunma hizmet ve faaliyetleri için gerekli teşkil, tesis ve tedbirler; araç, malzeme ve teçhizatın tespitini ve gerektiğinde bunların hizmet ve faaliyete geçirilmesi esas ve usullerini kapsar.

3. HEDEFLER:


………………….. İli (ilçesinin) genel durumu dikkate alınarak şehir tahlili, hasar tahmini sonucuna göre planın hedefleri:
a) ………………………………………………………………………………………...
b) ………………………………………………………………………………………
c)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
g) …………………………………………………………………………………..
4.SORUMLULUK:
Bu plan ……………….. Valiliği/ …………….. Kaymakamlığı tarafından hazırlanmıştır.
Palanın uygulanmasında ……………. Valiliği / …………….. Kaymakamlığı sorumludur.
5. TANIMLAR:
Bu Planda geçen;

Olağanüstü Hal: Savaşı gerektiren hal, savaş haliyle büyük yangınları

Hassas Bölge: ……………………………………………………………
Hassas Tesis: ……………………………………………………………..
Klasik Silah: …………………………………………………………….
Nükleer Silah: …………………………………………………………..
İfade eder: ……………………………………………………………..

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə