Hacettepe üNİversitesi tip faküLtesi acil tip anabiLİm dali asistan eğİTİm plani
Yüklə 172.95 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü172.95 Kb.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ACİL TIP ANABİLİM DALI
ASİSTAN EĞİTİM PLANI

________________________________________________________________GİRİŞ

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde acil hastaların yönlendirilmesi, tedavisi, sorunları gibi konulara yakın bir ilgi gelişmiştir. Bu ilgi, gelişmiş Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da yaklaşık otuz yıl önce ortaya çıkmış ve gerekli önlemlerin akademik bir yaklaşımla ele alınması ile sorunların büyük bir kısmının üstesinden gelinmiştir.

Bu öngörü ile ülkemizde de akademik acil tıp anabilim dalları çeşitli üniversitelerimizde kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.
AMAÇ ( EĞİTİMDE TEMEL HEDEFLER )

Acil tıp anabilim dallarının kurulması ile acil hastalara ve olaylara yaklaşım, olayların ve hastaların yönetimi, tedavi planları daha gerçekçi ve akademik bir düzeyde ele alınmaktadır. Üniversitemiz tıp fakültesi acil tıp anabilim dalında da, acil hastalara ilk yaklaşım, hangi tip acil hasta olursa olsun her hastanın ilk tanı ve tedavi girişimlerinin yapılması, buna yönelik kullanılan tanı ve tedavi yöntemlerinin (radyoloji, basit cerrahi girişim dahil) öğrenilmesi, acil kitlesel olaylarda yönetimin planlanması gibi temel amaçlar dahilinde asistan yetiştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca bu amaçlara ek olarak yetiştirilecek olan acil tıp uzmanlarının konuları ile ilgili akademik çalışmaları yapabilmeleri, eksik ve yanlışları görüp yapıcı öneriler getirebilecek nitelikte akademik bir öngörü kazanmaları da amaçlanmıştır.Acil Hekimi kimdir?

 • Acil sistemlerindeki sorunların tespiti ve çözümü,

 • Hastanelerdeki acil servis dizaynları,

 • Hastane öncesi acil tıp sisteminin (EMS) düzenlenme ve işlevinin yönetimi

 • Acil Tıp Asistanlık eğitimi

 • Mezuniyet öncesi/sonrası hekim, hemşire, paramedik ve diğer çalışanlarının eğitimleri,

 • Felaketler öncesi hazırlıklar (Kurumsal-Hastane-, Bölgesel ve Ulusal Afet Planları) ve felaketler sırasında yönlendirme ve yönetimini

 • Kaliteli ve bilimsel acil hasta hizmeti

 • Akut hastalık ve yaralanmaların en kısa zamanda tanı, değerlendirme, başlangıç tedavisi ve sonuçlandırılması

 • Acil tıbbi bakımın her yönüyle ilgili yönetim, araştırma, eğitim ve öğretim etkinlikleri

 • Gerektiğinde hastanın, hastane içi/dışı sürekli bakım olanaklarından (poliklinikler/servisler) yararlanması için yönlendirilme

 • Halkın ilk yardım ve acil hastalıklar eğitimlerini

İşlerini yaparKlinik Rotasyonlar :

Anestezi Rotasyonu (1 ay):

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ANESTEZİYOLOJİ ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER:

 • Hava yolu açma becerilerinin geliştirilmesi

 • Anestezide kullanılan farmakolojik ajanlara ait bilginin geliştirilmesi

 • Standart monitörizasyon teknikleri ve oksijen tedavisi yöntemleri konularında bilgilerinin geliştirilmesi

 • Uygun preoperatif hikaye alma ve fizik muayene uygulama yöntemlerinin öğrenilmesi

 • Ağrı tedavisi prensiplerinin öğrenilmesi

 • Vasküler girişim becerilerinin geliştirilmesi

YÖNTEM:

 • Uygun ambu kullanımı eğitimi

 • Üst hava yolu anatomi bilgisinin teorik ve pratik eğitimi

 • Endotrakeal ve nazotrakeal entübasyonun endikasyonları ve komplikasyonlarının öğretilmesi ve pratik eğitimi

 • İnhaler anestetik ajanların, intravenöz anestetik ve analjezik ajanların ve nöromuskuler bloker ilaçların dozları, endikasyonları ve kontrendikasyonlarının öğretilmesi

 • Standart monitörizasyon tekniklerini kullanma yöntemlerinin öğretilmesi

 • Ventilatöre bağlı hasta bakımının öğretilmesi

 • Rejyonel anestezi ve periferik sinir blokları yöntemlerinin teorik ve pratik eğitimi

 • Lokal anestetik ilaçların ve uygulama yöntemlerinin teorik ve pratik eğitimi

 • Tıkanmış hava yolunu tanıma ve tedavi yöntemlerinin öğretilmesi (Heimlich manevrası)

 • Bilinçli sedasyon uygulamasının teorik ve pratik eğitimi

 • Fasyal sinir bloğu uygulama yöntemlerinin teorik ve pratik eğitimi

 • Hava yolu açma yeteneği ile ilgili uygun karar verme yeteneğinin geliştirilmesi

 • Cerrahi hava yolu tekniklerinin teorik ve pratik eğitimi

 • Dental blok uygulama tekniklerinin teorik ve pratik eğitimi

 • İntravenöz, intraarteriyel ve santral damar yolu açma ve kateterizasyon yöntemlerinin teorik ve pratik eğitimi


Dahiliye Rotasyonu ( 1 ay Yoğun Bakım+1 ay Enfeksiyon Hast+2 hafta Nefroloji+2 hafta Endokrinoloji+1 ay Göğüs Hastalıkları=4 ay)
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DAHİLİYE ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER:

 • İç Hastalıklarına ait genel kavramların, hikaye alma ve fizik muayene uygulama becerilerinin özümsenerek, acil servise başvuran hastaların sistemik değerlendirilme becerilerinin geliştirilmesi.

 • Gastrointestinal sistem hastalıklarının acil servise başvuru şekilleri, patofizyolojileri ve tedavilerinin öğrenilmesi.

 • Sık rastlanılan hematolojik hastalıklarının acil servise başvuru şekilleri, patofizyolojileri ve tedavilerine ait bilginin geliştirilmesi.

 • Bağışıklık sistemini oluşturan elemanların anlaşılması ve bağışıklık sisteminin baskılandığı ya da aşırı aktive olduğu hastalıklara ait bilgiye sahip olunması.

 • Önemli sistemik enfeksiyöz hastalıkların ne olduğu ve bunların tanı ve tedavilerinin bilinmesi.

 • Endokrin ve metabolik hastalıkların nedenleri, başvuru şekilleri ve tedavilerine ait bilginin geliştirilmesi.

 • Solunum sistemi hastalıklarının nedenleri, başvuru şekilleri ve tedavilerine ait bilgiye sahip olunması

 • Böbrek hastalıklarının değerlendirilmesi, patofizyolojisi ve tedavilerinin öğrenilmesi.

 • YÖNTEM:

 • Acil servise başvuran hastalardan uygun hikaye alma becerisini göstermesi.

 • Aldığı hikayeye dayanarak, hızlı değerlendirme, ilk stabilizasyon ve takiben tam yönlendirilmiş fizik muayene uygulama becerisini göstermesi.

 • Aşağıda tanımlanan yöntemlerdeki bilgiler ile hikaye ve fizik muayene becerilerini birleştirerek başvuru anında uygun ayırıcı tanı yeteneğini geliştirmesi.

 • Özefagusa ait sorunların nedenleri, başvuru şekilleri ve tedavilerine ait bilgisini göstermesi.

 • Enfeksiyöz ishallerden sorumlu etiyolojik ajanları, patofizyolojilerini ve tedavilerini tanımlaması.

 • Safra kesesi ve karaciğer hastalıklarını değerlendirme, tedavi etme ve uygun şekilde taburcu etme becerisini göstermesi.

 • Gastrointestinal sistemin tıkayıcı lezyonlarının başvuru şekilleri, tanıları ve tedavilerine ait bilgisini göstermesi.

 • Gastrointestinal sistem ile ilgili NG sonda takılması, anoskopi vb... gibi girişimleri uygulama becerisini göstermesi.

 • Gastrointestinal sistemin enflamatuar hastalıklarının başvuru şekillerini, tetkikleri ve uygun tedavilerini tanımlaması.

 • Gastrointestinal kanaması olan hastaların değerlendirilmesi, tedavisi ve uygun yönlendirmelerine yönelik bilgisini göstermesi.

 • Orak hücreli anemisi olan hastaları yeterli şekilde değerlendirmesi ve tedavilerine ait bilgisini göstermesi.

 • Kanama bozuklukları olan hastaların değerlendirme ve tedavilerindeki uygun aşamaları tanımlaması.

 • Anemisi olan hastaların tetkik, tedavi ve yönlendirmelerine ait bilgisini göstermesi.

 • Kan ürünleri transfüzyonunun uygun kullanımı ve transfüzyon reaksiyonlarının teşhis ve tedavisine ait bilgisini göstermesi.

 • HIV enfeksiyonunun da dâhil olduğu immün kompremize hastaların mekanizmasının ve başvuru şekillerinin öğrenilmesi.

 • İmmün yetmezliğin AIDS dışı nedenlerinin ayrımını yapabilmesi ve tartışması.

 • Romatolojik ve oto immün hastalığı olan hastaların tanınması, başlangıç tedavisi ve uygun taburcu edilme kriterlerini tartışması.

 • Transplant rejeksiyonu da dâhil, hipersensivite reaksiyonu olan hastaların tedavisi ve istenecek tetkiklere ait bilgisini göstermesi.

 • Hücresel ve humoral immünitenin içeriğini anlaması ve acil servise gelen hastalarda immünizasyonun uygun kullanılmasına ait bilgisini göstermesi.

 • Özellikle gonore, sfiliz, TBC ve tetanosu içeren bakteriyel enfeksiyonu olan hastaların başvuru şekilleri, değerlendirilmeleri ve uygun tedavilerine ait bilgisini göstermesi.

 • Toksik şok sendromunun tedavisini ve tanı kriterlerini tanımlaması.

 • Farklı yaş gruplarında sepsisin özelliklerini öğrenmek.

 • Sepsis olasılığı olan hastalarda uygun başlangıç tedavisine ait bilgisini göstermesi.

 • Viral enfeksiyonu olan hastaların başvuru şekillerini, tedavilerini, taburcu edilme kriterlerini ve immünizasyon yöntemlerini tartışması.

 • Sık karşılaşılan protozoal enfeksiyonların klinik dönemlerine, taşıyıcılara ve tedavilerine ait bilgisini göstermesi.

 • Glomerüler hastalığı olan hastaların başvuru şekillerine, başlangıç değerlendirmelerine ve taburcu edilme kriterlerine ait bilgisini göstermesi.

 • Üriner sistem enfeksiyonlarının sık rastlanan nedenlerini, uygun laboratuar çalışmalarını ve taburcu edilme kriterlerini tanımlaması.

 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda, en sık karşılaşılan nedenleri, hastaların başvuru şekillerini ve olası metabolik bulguları, diyaliz de dahil tedavi yöntemlerini ve taburcu edilme kriterlerini tartışması.

 • Diyaliz tedavisinin sık rastlanan komplikasyonlarını ve bunların acil servise başvuru nedenlerini anlatması.

 • Asid-baz bozukluğu olan hastaların değerlendirme ve tedavilerine ait bilgisini göstermesi ve nedenlerini anlatması.

 • Sıvı ve elektrolit bozukluklarının nedenlerine başvuru şekillerine ve tedavilerine ait bilgisini göstermesi.

 • Glikoz metabolizma bozukluğu olan hastaların başvuru şekillerini, tedavi yöntemlerini ve taburcu edilme kriterlerini tartışması.

 • Sık karşılaşılan endokrin hastalıkların acil servise başvuru şekillerine, başlangıç değerlendirilmelerine, tedavi yöntemlerine ve taburcu edilme kriterlerine ait bilgisini göstermesi.

 • Ciddi malnütrisyonlu hastaların başlangıç tedavilerini tartışması.

 • Solunum sistemi enfeksiyonu olan hastalarda olası nedenleri, bu hastaların acil servise başvuru nedenlerini, başlangıç değerlendirilmelerini, taburcu edilme kriterlerini tartışması.

 • Pulmoner embolili hastalarda predispozan faktörleri, bu hastaların başvuru şekillerini ve uygun tedavi yöntemlerini tartışması.

 • Göğüste kitlesi olan hastaların başvuru nedenlerine, istenecek tetkiklere, uygulanacak tedavilere ve taburcu edilme kriterlerine ait bilgisini göstermesi.

 • Kronik granülomatöz hastalığı olan hastaların başvuru nedenlerine, istenecek tetkiklere, uygulanacak tedavilere ve taburcu edilme kriterlerine ait bilgisini göstermesi.

 • Lenfatik sisteme ait hastalığı olan hastaları uygun şekilde değerlendirmesi.

 • Hematopoetik malignitesi olan hastaların başvuru nedenlerine, istenecek tetkiklere, uygulanacak tedavilere ve taburcu edilme kriterlerine ait bilgisini göstermesi.

 • Erişkin respiratuar distres sendromu ve multi sistem organ yetmezliğinin nedenlerine, tanı yöntemlerine ve tedavilerine ait bilgisini göstermesi.


ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER:

 • Yoğun bakım hastasını hızlı olarak değerlendirme, stabilize etme, tanısını koyma ve yoğun bakımdan çıkarma yeteneğinin geliştirilmesi.

 • Yoğun Bakım hastasını etkileyen travma, toksinler, şok, sepsis, kalp yetmezliği ve solunum yetmezliğinin patofizyolojisine ve solunum, dolaşım, renal ve nörolojik fizyolojiye ait bilginin geliştirilmesi.

 • Yoğun Bakım hastalarında tıbbi girişimlerin, hemodinamik monitörizasyonun ve uygulanmasının prensiplerinin öğrenilmesi.

 • Yoğun Bakım hastalarında tanısal ve tedavi edici girişimlerin uygulanması için gerekli teknik becerilerin geliştirilmesi ve endikasyonlarının öğrenilmesi.

 • Yoğun Bakım hastalarının izleminde laboratuar, radyolojik ve diğer tanısal testlerin uygun kullanımına ait bilginin geliştirilmesi.

YÖNTEM:

 • Yoğun Bakım hastalarında hikâye alma ve fizik muayene yeteneğinin öğretilmesi.

 • Yoğun Bakım hastalarında aşağıdaki girişimleri uygulama becerisini göstermesi:

 • oral endotrakeal entübasyon

 • nazotrakeal entübasyon

 • krikotirotomi

 • iğne/tüp torakostomi

 • santral intravenöz kateter yerleştirilmesi

 • swan ganz kateter yerleştirilmesi

 • transvenöz kardiyak pace takılması

 • arteriyel damar yolu takılması

 • arteriyel kan gazı alınması

 • foley kateterizasyon.

 • EKG monitörleri, EKG’ler, kardiyak outputlar, hemodinamik monitörizasyon, arteriyel kan gazları, pulse-oksimetre, end-tidal CO2 monitörizasyonu ve respiratörlerin verilerini kullanabilme ve yorumlama becerilerini gösterebilmesi.

 • Şok, kalp yetmezliği, disritmiler, sepsis, travma, zehirlenmeler, solunum yetmezliği, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği ve nörolojik hastalıklar için uygulanan farmakolojik ajanların dozları, endikasyonları ve kontrendikasyonlarını tanımlayabilmesi.

 • Ventilatöre bağlı bir hastayı takip edebilme becerisini gösterebilmesi.

 • Yoğun Bakım hastalarının izleminde uygun kararları verebilmesi.

 • Yoğun Bakım hastalarında uygun tanısal ve tedavi edici girişimlerin önceliğini belirleyebilmesi.

 • Şok, sepsis, sıvı ve elektrolit anormalliği, kalp yetmezliği, kardiyak disritmiler, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, ve toksikolojik acilleri tanıyabilme ve tedavi edebilme becerisini gösterebilmesi.

 • Yoğun Bakım hastalarında uygun konsültasyon istemlerinin yapılabilmesinin gösterilmesi.

 • Yoğun Bakım hastalarının bakımının etik ve yasal prensiplerinin öğrenildiğinin gösterilmesi.


Kardiyoloji / Koroner Yoğun Bakım Rotasyonu (2 ay)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KARDİYOLOJİ ROTASYON HEDEFLERİ (2 ay)


HEDEFLER

 • Kardiyopulmoner Arrest hastasını stabilize etme becerisini gösterme

 • Göğüs ağrısı ile gelen hastanın evalüasyonu becerisini gösterme

 • Kardiyak hastaların acil tanı, stabilizasyon, tedavi ve uygun yönlendirilmesi becerisini gösterme.

 • Kardiyak semptomlarla (Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı vb) ayırıcı tanı becerisini gösterme

 • Teşhis yöntemlerini (EKG, Göğüs Filmi, ekokardiyografi) değerlendirme becerisini gösterme

 • Kardiyak ilaçları ve dozlarını bilme becerisini gösterme

 • Kardiyolojik işlemleri ( venöz yol, CVP monitorizasyonu, perikardiyosentez, defibrillasyon, kardiyoversiyon, geçici pacemaker, Swan-Ganz kateterizasyon) yapabilme becerisini gösterme

 • Akut Miyokart Enfarktüsü ile gelen hastayı teşhis etme, stabilize etme ve gerekirse trombolitik tedavi verme becerisini gösterme

YÖNTEM:

 • Kardiyak belirtililerle gelen hastalarda hikâye alma ve fizik muayene becerisini gösterme

 • Göğüs ağrısı ile gelen hastada risk faktörlerini tespit etme becerisini gösterme

 • Risk faktörlerini taşıyan hastada kardiyak ve non kardiyak göğüs ağrısını ayırt etme bilgisini gösterme

 • Kardiyak iskemi, akut göğüs ağrısı ve AMİ’nin patofizyolojisini tanımlama

 • Miyokardiyal iskemi, subendokardiyal infarkt ve AMİ’de EKG değişikliklerini tanımlama

 • Atipik göğüs ağrısının tanısında bilgisini gösterme

 • Kardiyak iskemi ve AMİ’n atipik şekilleri hakkında bilgisini gösterme

 • EKG, göğüs filmi, arterial kan gazı ve kardiyak enzimler gibi yardımcı testlerin sensitivite ve spesifitesi bilgisini gösterme

 • Stabil ve stabil olmayan angina pektorisi ayırt etme ve stabil olmayan angina pektorisin başlangıç tedavisini(nitratlar, betablokörler, kalsiyum kanal blokerleri vs) başlama

 • Sessiz iskemi ve Mİ bilgisini gösterme

 • Transmural ve subendokardiyal enfarktüsü ayırt etme becerisini gösterme

 • AV tam bloklu İnferiyor MI’ın ve anteriyor MI’ın önemi bilgisini gösterme

 • Akut VF, VT, Atriyal flutter ve fibrilasyon, PEA,asistoli, ekstrasistollar, SVT, bradikardi,hasta sinüs sendromu, AV bloklar (1., 2.,3., der.) ve dalcık bloklarında tedavi milli algoritmaları bilme becerisini gösterme

 • Kardiyojenik şoku tarif etme ve tedavi ilkelerini bilme

 • Kardiyojenik şoku diğer şok etyolojilerinden ayırma

 • Perikardiyal hastalıkları tanımlama ve uygun tedaviyi başlama

 • MI ve ilgili damarları tanımlama

 • MI’da trombolitik endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilme

 • Konjestif Kalp Yetmezliğinin tanısını, patofizyolojisini ve güncel tedavisini bilme

 • Kalbin Valvüler anatomisini ve kapak hastalıklarının etyolojisini tanımlama

 • MVP,AS, AY, TS, TY, PS’un klinik bulgularını tanımlama ve tedavi bilgisini gösterme

 • Suni Kalp Kapakçıkların komplikasyonlarını ve acil servis yaklaşımı bilgisini gösterme

 • Kardiyomyopati (konjestif, restriktif, hipertrofik) türlerini ayırt etme ve tedavi bilgisini gösterme

 • Myokardit tarifi ve EKG bulguları ve tedavisi bilgisini gösterme

 • Akut Pulmoner Tromboemboli patofizyolojisi ve predispozan faktörler bilgisini gösterme

 • Akut Pulmoner Tromboemboli teşhis yöntemlerinin (AKG, EKG, Göğüs filmi) sensitivite ve spesivitesi bilgisini gösterme

 • Akut Pulmoner Tromboemboli’de Ventilasyon Perfüzyon sintigrafisi ve CT angionun sensitivite ve spesivitesi bilgisini gösterme

 • Akut Pulmoner Tromboemboli tedavisi becerisini gösterme

 • Akut Hipertansif kriz, hipertansif acil, komplike olmayan hipertansiyon ayırımını yapma

 • Acil serviste becerisini gösterme hipertansiyon tedavi endikasyonları bilgisini gösterme

 • Hipertansif ensefalopatiyi tanımlama

 • Akut Hipertansif acil ve torasik aort disseksiyonu tedavileri bilgisini gösterme

 • Hipertansif acillerde kullanılan ilaçların avantaj ve dezavantajlarını öğrenme


H.Ü.T.F. Çocuk Hastanesi Acil Servis ( 3 ay)

HEDEFLER

 • Yeni doğan ve çocuk resüsitasyonu uygulama becerilerini geliştirmesi.

 • Büyüme ve gelişme dahil uygun pediatrik hikaye ve fizik muayene, değerlendirme ve mevcut aşılanma gereklilikleri konusundaki becerilerini geliştirme.

 • Çocuk hastalarda ateş ve enfeksiyonun nedenlerini, önemi ve tedavisini öğrenmesi.

 • Çocuk hastalarda batın ile ilgili yakınmaların belirtilerini ve önemini öğrenmesi.

 • Çocukta nörolojik acillerin nedenlerini ve tedavisini öğrenmesi.

 • Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisinin fizyolojisi ve bozukluklarını öğrenmesi.

 • Sosyal ve/veya psikolojik rahatsızlıkların belirtilerini öğrenmesi.

 • Pediatrik travma hastalarının spesifik problemlerini öğrenmesi.

 • Pediatrik kardiyak hastalıkların belirtileri ve tedavisini öğrenmesi.

 • Çocukların solunum bozukluklarının patofizyolojisi, nedenleri ve tedavisini öğrenmesi.

 • Çocukluk çağında sık görülen ciddi endokrin ve hematolojik hastalıkların patofizyolojisi, nedenleri ve tedavilerini öğrenmesi.

 • Çocukların sık görülen ciddi jinekolojik ve ürolojik hastalıklarının patofizyolojisi, nedenleri ve tedavisini öğrenmesi.

 • Çocukluk çağının ortopedik ve yumuşak doku problemlerini tanımayı ve uygun tedavi yapmayı öğrenmesi.

 • Çocuklarda sık görülen dermatolojik hastalıkları ve sistemik hastalıkların dermatolojik belirtilerini öğrenmesi.

 • Baş ve boyunun sık görülen ve/veya ciddi problemleri olan çocukları tanımayı ve tedavi etmeyi öğrenmesi.

YÖNTEM:

 • Pediatrik endotrakeal entübasyon dahil, doğru havayolu yaklaşımını yapması.

 • Damar yolu açma, intraosseöz iğne yerleştirilmesi dahil intravenöz girişimleri yapabilme ve kullanabilme becerilerini ve acil ilaçların uygun dozlarını uygulamayı göstermesi.

 • Değişik yaşlardaki çocuklarda ateşin önemini öğrenmesi ve ateşli çocuğa optimal resusitasyon uygulama becerisini göstermesi.

 • Menenjit, sepsis, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu ve bakteriyeminin uygun çalışmalar ve tedavisi dahil çocukluk çağının sık karşılaşılan infeksiyoz hastalıkları hakkındaki bilgisini göstermesi.

 • Pediatrik lomber ponksiyon girişimini tam olarak uygulama becerisini göstermesi.

 • Gastroenterit, intussusepsiyon, volvulus, Meckel divertikülü, anafilactoid purpura ve appendisit dahil gastrointestinal tractus ve abdominal kavitenin sık karşılaşılan ve/veya ciddi hastalıklarının patofizyolojisi ve belirtilerine ait bilgisini göstermesi.

 • Pediatrik hastalarda ayırıcı tanı yöntemlerini ve bunlara ait ön çalışmaları tartışması.

 • Febril ve afebril nöbet geçiren çocuklara uygun yaklaşımı göstermesi.

 • Hidrosefalinin, ayırıcı tanısını, tedavisini bilmesi ve nörolojik şant problemlerinin yaklaşımını göstermesi.

 • Dehidrate çocuğun sıvı ve elektrolit ihtiyacını hesaplamak.

 • Çocuk istismarından ve/veya ihmalinden şüphelenildiğinde gereken tanısal çalışmaları ve taburcu edilirken dikkat edilecek konuları öğrenmesi.

 • Cinsel kötüye kullanıma maruz olduğu öne sürülen bir hastanın hikaye alma ve fizik muayenesini yapabilme becerisini göstermek.

 • Pediatrik travma resusitasyonunu yönetebilme becerisini göstermek.

 • Çocuk hastalarda yanıkların önemi ve değişik özellikteki yanıkların doğru tedavisinin bilgisini göstermek.

 • Pediatrik EKG’leri yorumlaması ve erişkin EKG’si ile olan farkları göstermesi.

 • Sık karşılaşılan pediatrik ritim bozukluklarını, tanılarını ve tedavilerini tartışması.

 • Konjenital siyanotik ve siyanotik olmayan kalp hastalıklarını, komplikasyonlarını ve tedavilerini tartışması.

 • Pediatrik akciğer grafisini okuyabildiğini göstermesi.

 • Romatizmal ateş ve subakut bakteriyel endokardit profilaksisi ihtiyacı olan hastaları uygun bir şekilde tedavi edebilme becerisini göstermesi.

 • Çocuk ve adölesanların göğüs ağrısının ayırıcı tanısını, erişkinlerden farkını öğrenmesi ve uygun tetkik ve tedavi bilgisini göstermesi.

 • Pediatrik hastalarda konjestif yetmezliğin ayırıcı tanısını öğrenmesi ve uygun tedavi bilgisini göstermesi.

 • Çocukların solunum yollarının anatomi ve fizyolojisini öğrenmesi.

 • Peak ekspiratuar akım ölçümleri, puls-oksimetre ve end-tidal CO2 doğru kullanımının becerisini göstermesi.

 • Epiglottitis olduğu şüphelenilen üst solunum yolu enfeksiyonlu bir çocuğa doğru yaklaşımı gösterebilmesi.

 • Astım, bronşiolit, kistik fibrozis, pnömoni dahil alt ve üst havayolu hastalıklarının etiyolojilerini ve bu çocuklara doğru yaklaşımları öğrenmesi.

 • Üst hava yolu yabancı cisimlerine doğru yaklaşımı ve alt hava yolu yabancı cisimleri olan hastaların tanısını koyma ve sonuçlandırma becerisini göstermesi.

 • Diyabet ve/veya diyabetik ketoasidozlu çocuk hastalara doğru yaklaşımı göstermesi.

 • Çocuklarda anemi etiyolojisi ve uygun tanısal değerlendirmelerin bilgisini göstermesi.

 • Sarılığı olan çocuklarda, sarılığın ayırıcı tanısı ve tanısal çalışmalarına ait bilgisini göstermesi.

 • Kanama diatezi olan çocuklarda, kanama diatezinin ayırıcı tanısı ve tanısal çalışmalarına ait bilgisini göstermesi.

 • Dizürisi veya idrar yolları enfeksiyonu olan çocukların doğru değerlendirilmesini ve tedavisini göstermesi.

 • Çocukta intravenöz piyelogramın endikasyonları ve yorumlanmasını öğrenmesi.

 • Fimozis, parafimozis, balanitis ve torsiyon dahil testiküler lezyonlara ait bilgisini ve tedavisini uygulayabilmesi.

 • Topallayan pediatrik bir hastanın ayırıcı tanısını ve gerekli çalışmaları öğrenmesi.

 • Transient sinovit ve septik eklemin prezentasyonu, tanısal tetkik sonuçları ve tedavilerini ayırt etmesi.

 • Jüvenil artrit, lupus veya dermatomiyozit gibi oto immün sendrom şüphesi olan hastaların bulgularını ve sonuçlandırılmasını öğrenmesi.

 • Akut yumuşak doku enfeksiyonlarının etiyolojisi ve tedavisini öğrenmesi ve insizyon ve drenajını yapabilmesi.

 • Varicella, kızamık, monilia, roseaola, rubella, pitriazis, uyuz ve eritema infeksiyozum dahil sık karşılaşılan pediatrik döküntülü hastalıkları doğru olarak tanıması.

 • Peteşisi olan çocukların ayırıcı tanı ve değerlendirme bilgisini göstermesi.

 • Kulak, burun ve boğaz muayenesini doğru bir şekilde yapabilmeyi ve yorumlayabilmeyi göstermesi.

 • Pediatrik fasiyal ve orbital enfeksiyonların tanı ve tedavilerine ait bilgisini göstermesi.

 • Neonatal şokun nedenlerini öğrenmesi ve endotrakeal entübasyon ve umblikal venöz kateter dahil infant resusitasyonunu yapabilme becerisini göstermesi.

 • Suprapubik mesane aspirasyonu doğru bir şekilde yapabilme becerisini göstermesi.

 • Ani bebek ölümü sendromunun bulguları ve ayırıcı tanısını öğrenmesi ve doğru adli işlemleri uygulamayı ve aileye destek olmayı göstermesi.

 • Polio, botulizm ve Landry-Gullian-Barre sendromu dahil güçsüz infant ve çocukların ayırıcı tanısı ve akut tedavilerini öğrenmesi.

 • Diareli çocukların değerlendirme ve tedavilerine ait bilgisini göstermesi.

 • Çocukluk çağının sık karşılaşılan zehirlenmelerine ait tanı ve tedavi bilgisini göstermesi.

 • Boğulma/boğula yazma nedeni ile gelen çocukların bakımını yapabilmesi.

 • Komplikasyonları, tanısal basamakları ve tedavisini öğrenerek, yabancı cisim yutan çocukların bakımını yapabilmesi.

 • Üst ve alt gastrointestinal kanaması olan çocukların ayırıcı tanısını yapabilmesi ve değerlendirme ve tedavisini öğrenmesi.

 • Çocuklardaki böbrek yetmezliği veya anürinin ayırıcı tanısı ve tanısal çalışmaları öğrenmesi.

 • Senkop ile gelen çocuğu değerlendirme becerisini göstermesi ve ayırıcı tanısını

 • 13-19 yaş arası gençlerin intiharları ile ilgili risk faktörlerini öğrenmesi.

 • Çocukluk çağının anormal vajinal kanamalarının ayırıcı tanısını öğrenmesi ve değişik yaşlardaki çocukların genital muayenelerini doğru yapabilme becerisini göstermesi.

 • Bilinç değişikliği olan çocukları değerlendirme ve tedavi edebilme becerisini göstermesi ve pediatrik beyin BT’ yi yorumlaması.

 • Sık karşılaşılan pediatrik tümörleri öğrenmesi.


Ortopedi (1 ay)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ORTOPEDİ ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER:

 • Konu ile ilgili hikaye alma ve fizik muayene uygulama becerilerinin geliştirilmesi.

 • Ortopedik hastalıkların değerlendirilmesinde yararlanılan tanısal görüntüleme yöntemlerinin kullanımlarının öğrenilmesi.

 • Kas - iskelet travmalarını değerlendirme ve yönlendirme becerilerinin geliştirilmesi.

 • Kas - iskelet sisteminin enfeksiyöz ve enflamatuar hastalıklarına tanı koyma ve tedavi etme becerilerinin geliştirilmesi.

 • Kas - iskelet sistemi hastalığı bulunan hastalarda akut ve kronik ağrı tedavisinin kurallarının öğrenilmesi.

YÖNTEM:

 • Kas - iskelet sistemi rahatsızlığı bulunan hastalarda doğru hikaye alma ve fizik muayene yapma yeteneğini göstermesi.

 • Ortopedik yaralanması olan hastalarda doğru grafileri isteme ve yorumlama becerisini göstermesi.

 • Sık rastlanan kas iskelet sistemi yaralanmalarının, bölgenin anatomisi, travmanın mekanizması, başvuru şikayetleri, komplikasyonları, tedavisi ve prognozuna ait bilgisini göstermesi.

 • Standart ortopedik kavramlara ait bilgisini göstermesi.

 • Ortopedik yaralanmaların rehabilitasyonu ve bakımına ait bilgisini göstermesi.

 • Yetişkin ve çocuk iskelet anatomisi arasındaki farklara ve bu farkların klinik ve radyolojik olarak nasıl yansıdığına ait bilgisini göstermesi.

 • Kompresif bandajlar, ateller ve immobilizerler gibi ortopedik araçları kullanma becerisini göstermesi.

 • Kırık/çıkık imobilizasyonu ve redüksiyonu, artrosentez ve ekstansör tendon onarımı gibi girişimleri uygulama becerisini göstermesi.

 • Multipl travma hastalarında ortopedik yaralanmaların bakım sırasını belirleme ve tedavisini yönlendirme becerisini göstermesi.

 • Enfeksiyöz ve enflamatuar hastalığı bulunan hastaların başvuru nedenlerini tanımlaması ve bunlara tanı koyma ve tedavi etme yeteneğini göstermesi.

 • Yumuşak doku yabancı cisimlerini tanıma ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • İnsan ve hayvan ısırığı olan hastaların başvuru nedenlerini, komplikasyonları, tanı, tedavi ve prognozlarını anlatması.

 • Kompartman sendromunun başvuru biçimlerini, komplikasyonlarını, tanı, tedavi ve prognozunu anlatması.

 • Bier blok, radial, ulnar, aksiller, posterior tibial ve sural sinir blokları da dahil olmak üzere bölgesel anestezi uygulama yeteneğini göstermesi.

 • Ortopedik travması bulunan hastalarda kullanılan sedatif-analjezik ajanların dozlarını, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını ve yan etkilerini anlatması ve bu ilaçları kullanma becerisini göstermesi.

 • Kas - iskelet sistemi hastalıklarında kullanılan standart oral analjeziklerin dozlarını, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını, yan etkilerini ve göreceli etkinliklerini tartışması.

 • Bel ağrısı olan hastalarda ayırıcı tanı, hikaye özellikleri ve fizik muayene bulgularını tartışması.

 • Kas, fasya ve tendonları da ilgilendiren yumuşak doku enfeksiyonlarını tanıma ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • Aşırı kullanım sendromlarının tanı ve tedavisini anlatması.

 • Ampute ekstremite parçalarını nasıl koruyacağını ve değerlendireceğini anlatması.

 • Eklem yaralanmaları, değerlendirmesi, sınıflamaları, tedavi ve prognozlarına ait bilgisini göstermesi.

 • Burkulma, penetran yumuşak doku yaralanmaları ve yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları gibi yumuşak doku yaralanmalarının tanı ve tedavilerini tartışmasıNöroloji Rotasyonu (1 ay)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ NÖROLOJİ ROTASYON HEDEFLERİ (1 ay)

HEDEFLER:

 • Sık karşılaşılan sinir sistemi hastalıklarının anatomi, patofizyoloji, başvuru şekilleri ve takip ve tedavilerinin öğrenilmesi.

 • Ayrıntılı nörolojik muayene uygulama becerisinin geliştirilmesi

 • Nörolojik hastalıkların değerlendirilmesinde başvurulan tanısal test ve girişimleri isteme ve uygulama becerisinin geliştirilmesi.

YÖNTEM:

 • Nörolojik hastalıklara yönlendirilmiş kısa ve ayrıntılı hikaye alma ve fizik muayene uygulama becerisini göstermesi.

 • Serebrovasküler hastalıkları, kranial sinirlere ait hastalıkları, demiyelinizan ve nöromuskuler hastalıkları, epilepsi, baş ağrısı, spinal kord basısı, pseudotümör serebri, normal basınçlı hidrosefali, periferal nöropati, şant fonksiyon bozukluklarını, nörolojik enfeksiyonları ve nörolojik enflamatuar durumları tanıma ve uygun tetkikleri isteyip tedavi etme yeteneğini göstermesi.

 • Nöroanatomi bilgisini göstermesi ve bu bilgisini nörolojik hastalıkların lokalizasyonunu bulmak için uyguladığı nörolojik muayene sırasında kullanması.

 • Düz grafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, miyelografi gibi nörolojik görüntüleme yöntemlerinin endikasyonlarını, uygulama tekniklerini ve kontrendikasyonlarını tanımlaması.

 • Düz grafi ve bilgisayarlı tomografi gibi nörolojik görüntüleme yöntemlerini doğru yorumladığını göstermesi.

 • Farklı baş ağrısının tiplerini ve her birinde kullanılan ilaçların, dozlarını, endikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını tanımlaması.

 • Lomber ponksiyon uygulama ve beyin omurilik sıvısını doğru yorumlama becerisini göstermesi.

 • Nöbet, şant fonksiyon bozukluğu, spinal kord basısı ve nörolojik enfeksiyonu olan hastaların değerlendirme, tedavi ve takip işlemlerini doğru sırada uygulama bilgisini göstermesi.

 • Nörolojik enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçların çocuk ve yetişkin yaş gruplarında dozlarını, endikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını tartışması.


Genel Cerrahi (1 ay Servis+ 1ay Yanık Ünitesi)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ GENEL CERRAHİ ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER

 • Sık karşılaşılan genel cerrahi hastalıklarına yaklaşımın geliştirilmesi

 • Uygun hikaye alma ve fizik muayene uygulama becerilerinin geliştirilmesi

 • Genel Cerrahi ile ilgili girişimsel becerilerin geliştirilmesi

 • Genel Cerrahi hastasını tüm yönleriyle değerlendirme becerisinin geliştirilmesi

 • Yeni başlangıçlı karın ağrısı olan hastalarda konsültasyon ve cerrahi girişim endikasyonlarının öğrenilmesi

 • Perioperatif hasta bakımının ana kurallarının öğrenilmesi

YÖNTEM

 • Uygun preoperatif değerlendirme de dahil olmak üzere Genel Cerrahi ile ilgili hastalıkları olan hastalarda uygun hikaye alma ve fizik muayene yapma yeteneğinin geliştirilmesi

 • Yeni başlangıçlı karın ağrısı olan hastalarda ayırıcı tanıların tartışılması ve bu hastaları değerlendirme, tedavi etme ve uygun konsültasyonları isteme yeteneğinin geliştirilmesi

 • Memenin sık karşılaşılan hastalıklarına yönelik tanı ve tedavi becerilerinin geliştirilmesi

 • Anüs ve rektumun sık karşılaşılan hastalıklarına yönelik tanı ve tedavi becerilerinin geliştirilmesi

 • Tüp torakostomi, santral venöz kateter takılması, nazogastrik takılması, yara kapatılması ve abse insizyon ve drenajı gibi sık uygulanan girişimleri uygulayabilme yeteneğinin geliştirilmesi

 • Cerrahi hastalarının operatif ve perioperatif dönem tedavilerine yardımcı olma yeteneğinin geliştirilmesi

 • Ameliyat olan hastalarda sık karşılaşılan sıvı ve elektrolit bozukluklarının tartışılması ve bu bozuklukları olan hastaları değerlendirme yeteneğinin geliştirilmesi

 • Cerrahi enfeksiyonların uygun profilaksi ve tedavilerinin öğretilmesi

 • Cerrahi hastalarında ağrı yönetimi yeteneğinin geliştirilmesi

 • Karın ağrısı olan hastaların değerlendirilmesinde abdominal grafilerin rolünün tartışılması ve cerrahi hastalarında uygun görüntüleme tetkiklerinin istenmesi ve yorumlanmasına yönelik yeteneğinin geliştirilmesi

 • Yumuşak doku enfeksiyonu olan hastaları değerlendirme yeteneğinin geliştirilmesi

 • Karın duvarının sık karşılaşılan yapısal defektlerine tanı koyma yeteneğinin geliştirilmesi


ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ YANIK ÜNİTESİ ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER

 • Termal ve kimyasal yanıkların patofizyolojisini, böyle hastaları değerlendirmeyi ve tedaviyi öğrenme

 • Elektrik Çarpmalarının patofizyolojisini, böyle hastaları değerlendirmeyi ve tedaviyi öğrenme

 • Radyasyon yaralanmalarını patofizyolojisini, böyle hastaları değerlendirmeyi ve tedaviyi öğrenme

 • Hipotermi ve Donma yaralanmalarının patofizyolojisini, böyle hastaları değerlendirmeyi ve tedaviyi öğrenme


YÖNTEM

 • Yanık hastasını doğru tedaviyi verme becerisini gösterebilme

 • Yanık hastasına uygun sıvı rejimini hesaplayabilme

 • Yaş gruplarına uygun yanık yüzdesi hesaplayabilme

 • Yanık hastasının hastaneye yatma kriterlerini bilme

 • İnhalasyon yanıklarında entübasyon endikasyonları bilgisini gösterebilme

 • Acil serviste kimyasal yanıklara yaklaşım becerisini gösterebilme

 • Radyasyon yaralanmalarının dekontaminasyon prosedürleri ve tedavisi bilgisini gösterebilme

 • Elektrik çarpmış hastalara acil serviste yaklaşım becerisini gösterme

 • Donmalarda doğru tedavi becerisini gösterebilme


Psikiyatri Rotasyonu (1 ay)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ PSİKİYATRİ ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER:

 • Sık kullanılan psikoterapötik ajanlara yakınlığın geliştirilmesi.

 • Farklı psikiyatrik hastalığı bulunan hastalarla uygun görüşme yapmayı öğrenmesi.

 • Saldırgan hastayı değerlendirme kurallarını öğrenmesi.

YÖNTEM:

 • Akut psikiyatrik rahatsızlığı bulunan hasta ile iletişim kurabilme yeteneğini göstermesi.

 • Bilinç durumu normal olan ya da değişiklik bulunan hastalara bilinç muayenesi uygulama yeteneğini göstermesi.

 • Acil psikiyatri konsültasyonu endikasyonlarını tartışması.

 • Rutin psikiyatri konsültasyonu endikasyonlarını tartışması.

 • Suisid riskini değerlendirebilme yeteneğini göstermesi.

 • Saldırgan acil hastası ile ilişki kurabilme becerisini göstermesi ve hastayı ve acil servis çalışanlarını koruma tekniklerini tartışması.

 • Acil serviste akut psikiyatrik krizi engelleme yöntemlerini tartışması.

 • Düşünce içeriği ve ruh hali ile ilgili ya da anksiyete, somatoform ve kişilik bozuklukları gibi psikiyatrik rahatsızlıkların ana sınıflamalarını tanımlaması.

 • Trankilizanlar, sedatif/hipnotikler ve antideprasanlar gibi psikiyatrik tedavide kullanılan ajanların farmakokinetiklerini, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını ve yan etkilerini tartışması.

 • Ajite, saldırgan hastaları fiziksel ve kimyasal yöntemlerle stabil hale getirme endikasyonlarını tartışması ve bunları uygun kullanma yeteneğini göstermesi.

 • Yalancı bunama (depresyon) ve gerçek bunama arasındaki farkları tartışması.

 • Bunama ve deliryum da dahil olmak üzere bilinç düzeyi değişikliğinin organik nedenlerini tartışması.

 • Bilinç düzeyi değişikliğinin organik ve fonksiyonel nedenlerini ayırabilme yeteneğini göstermesi.

 • Sık rastlanan zehirlenmelerin ve yoksunluk sendromlarının tanı ve tedavilerini yapabilme yeteneğini göstermesi.

 • Alkol ve ilaç suistimalinin sık karşılaşılan komplikasyonlarını tartışması ve bu komplikasyonları tedavi etme yeteneğini göstermesi.

 • Antisosyal, borderline, kompulsif, bağımlı, histrionik ve pasif-agresif kişilik de dahil olmak üzere kişilik bozukluğu bulunan hastalarla etkili görüşme yapabilme becerisini göstermesi.

Beyin Cerrahisi Rotasyonu (1 ay)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ BEYİN CERRAHİSİ ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER:

 • Santral sinir sistemi yaralanmalarını tanımaya ve lokalize etmeye yönlendirilmiş hikaye alma ve fizik muayene uygulama becerisini göstermesi.

 • Nörolojik hastalıkların ve yaralanmaların tanısında başvurulan radyolojik yöntemleri doğru olarak kullanabilmesi.

 • Beyin, spinal kord, omurga ve periferal sinir hastalıkları ve yaralanmalarını tanıması, stabilize etmesi ve ilk tedaviyi uygulayabilmesi.

 • BOS şantlarının nasıl çalıştığını ve olası şant fonksiyon bozukluklarında hastayı nasıl değerlendireceğini öğrenmesi.

YÖNTEM:

 • Travma hastaları da dahil olmak üzere, bilinç durumu farklı düzeylerde olan hastalarda hem ayrıntılı hem de kısa hikaye alma ve nörolojik muayene uygulama becerisini göstermesi.

 • Nöroanatomiyi ve nasıl fonksiyon gördüğüne ait bilgisini bu hastalarda patolojinin yerini belirleyerek göstermesi.

 • Cerrahi girişime uygun olan serebrovasküler ve spinal kord hastalıklarını tanıma ve yönlendirme becerisini göstermesi.

 • Kraniografi, spinal düz grafiler, kontrastlı ve kontrastsız bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi nörolojik görüntüleme yöntemlerinin endikasyonlarını, uygulama tekniklerini ve kontrendikasyonlarını tanımlaması.

 • Kraniografi, spinal düz grafiler (servikal, dorsal, lomber, sakral) ve bilgisayarlı beyin tomografisini doğru yorumlama becerisini göstermesi.

 • Omurga kırık, çıkık ve sublüksasyonlarının ilk değerlendirmelerini tanımlaması.

 • Omurga immobilizasyon yöntemlerini tanımlaması.

 • Santral sinir sistemi künt ve penetran travmalarında ilk değerlendirme ve tedavi becerisini göstermesi.

 • BOS şant fonksiyon bozukluklarını değerlendirme becerisini göstermesi.

 • Travma dışı nedenlere bağlı spinal kord basılarını tanıma ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • İntrakranial basıncı ölçme tekniklerini ve endikasyonlarını anlatması.


Kadın Hastalıkları ve Doğum Rotasyonu (1 ay)
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KADIN DOĞUM ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER:

 • Doğum kontrol yöntemlerinin öğrenilmesi.

 • Gebelikte rastlanılan acil komplikasyonların tanı ve tedavilerinde becerinin geliştirilmesi.

 • Basit ve komplike gebelik ve doğum eylemini yönlendirme becerisinin geliştirilmesi.

 • Cinsel tacize uğramış hastaları değerlendirme yeteneğinin geliştirilmesi.

 • Jinekolojik ve obstetrik travma hastalarını değerlendirme kurallarını öğrenmesi.

 • Genital ve pelvik enfeksiyöz hastalıkların tanı ve tedavilerini öğrenmesi.

 • Karın ağrısı olan kadın hastalara tanı koyma ve yönlendirme becerisini geliştirmesi.

 • Vajinal kanaması olan hastalara tanı koyma ve yönlendirme becerisini geliştirmesi.

YÖNTEM:

 • Doğru jinekolojik muayene yapma becerisini göstermesi.

 • Vajinal akıntısı olan hastalarda ayırıcı tanıları tartışması ve bu hastaları değerlendirme ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • Pelvik ağrısı olan hastalarda ayırıcı tanıları tartışması ve bu hastaları değerlendirme ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • Vajinal kanaması olan hamile ve hamile olmayan hastalarda ayırıcı tanıları tartışması ve bu hastaları değerlendirme ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • Dismenoresi olan hastalarda ayırıcı tanıları tartışması ve bu hastaları değerlendirme ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, pelvik enflamatuar hastalık, idrar yolları enfeksiyonu ve vajinit de dahil olmak üzere genitoüriner enfeksiyonu olan hastaları değerlendirme ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • Toksik şok sendromunun bulgularını ve ayırıcı tanılarını tanımlaması.

 • Perinatal ve neonatal resüsitayon uygulama becerisini göstermesi.

 • Post koital duş alınması, koitus interruptus, kondom, diafragm, ritim metodu, oral kontraseptifler, enjektabıl hormonal ilaçlar ve rahim içi araç gibi farklı kontrasepsiyon yöntemlerinin birbirlerine göre etkinliklerini ve komplikasyonlarını anlatması.

 • Dış gebelik şüphesi olan hastaları değerlendirme ve bakımlarını yönlendirme becerisini göstermesi.

 • Kuldosentezin endikasyon ve kontrendikasyonlarını tartışması ve girişimin nasıl yapıldığını anlatması.

 • Plasenta prevyanın belirtilerini, bulgularını ve tedavisini tartışması.

 • Ablasyo plasentanın belirtilerini, bulgularını ve tedavisini tartışması.

 • Preeklampsi ve eklampsinin belirtilerini, bulgularını ve tedavisini tartışması.

 • Gebeliğin aşamalarını ve her bir aşamanın normal akışını tartışması.

 • APGAR skorunu belirleyebilme yeteneğini göstermesi ve farklı skorların önemini tartışması.

 • Kanıt toplama, hastaya uygun önerilerde bulunma ve gebeliği önleme gibi konularda dahil olmak üzere cinsel tacize uğramış hastaları değerlendirme ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • Genital ülserasyonları olan hastalarda ayırıcı tanıları tartışması ve bu hastalara tanı koyma ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • Over torsiyonunun patofizyolojisini, ayırıcı tanılarını, belirti ve bulgularını ve tedavisini tartışması.

 • Hamilelik sırasında travma geçirmiş olgulara yaklaşımı tartışması.

 • Perimortem sezaryen endikasyonlarını tartışması ve uygulama yöntemini anlatması.

 • Zamanı gelen komplikasyonsuz doğumları yapabilme becerisini göstermesi.

 • Hiperemezis gravidarumu olan hastaları yönetme becerisini göstermesi.

 • Erken doğum, erken membran rüptürü, gebelik eyleminin ilerlememesi ve uterus rüptürü gibi komplikasyonlu doğumlarda tanı ve tedaviyi tartışması.

 • Kord sarkması, anormal geliş şekilleri, distoni, uterus inversiyonu ve çoklu doğumlar gibi komplikasyonlu doğumlarda tanı ve tedaviyi tartışması.

 • Uterus içinde parça kalması, endometrit ve mastit gibi postpartum komplikasyonları tanıma ve yönlendirme becerisini göstermesi.

 • RH uyumsuzluğunu tartışması.

 • Mol hidatiformlu hastaların başvuru şekillerini tartışması.

 • Düşükleri sınıflandırma şemalarını tartışması.

Kulak Burun Boğaz Rotasyonu (1 ay)
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KBB ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER:

 • Konu ile ilgili hikaye alma ve fizik muayene uygulama becerilerini geliştirmesi.

 • Baş ve boyunun sık karşılaşılan sorunlarını değerlendirmeyi ve yönetmeyi öğrenmesi.

 • Yüz travmalarını değerlendirmeyi ve yönetmeyi öğrenmesi.

 • Üst hava yolu hastalıklarını değerlendirme ve yönetme becerisini geliştirmesi.

 • Baş ve boyun hastalıklarının değerlendirmesinde uygun görüntüleme yöntemlerinin kullanımlarını öğrenmesi.

YÖNTEM:

 • Baş, kulak, burun, farinks, boyun ve larinks hastalıkları olan hastalarda doğru hikaye alma ve fizik muayene uygulama becerilerini göstermesi.

 • Otit, rinit, labirentit, sinüzit, mastoidit, larenjit, farenjit, epiglottit, stomatit ve gingivit de dahil olmak üzere baş ve boyun enfeksiyonlarını tanıma ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • Nazal tampon yerleştirmek gibi ön ve arka burun kanamalarını kontrol etme yeteneğini göstermesi.

 • Timpan membran perforasyonlarını ve orta kulak hastalıklarını tanıma ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • Orofarengeal apselere insizyon ve drenaj uygulama becerisini göstermesi.

 • Sık karşılaşılan diş acillerine ve acil konsültasyon endikasyonlarına ait bilgisini göstermesi.

 • Kırıkları, çıkıkları ve enfeksiyonları da dahil olmak üzere mandibula hastalıklarını değerlendirme ve yönetme becerisini göstermesi.

 • Baş, boyun, yüz ve diş travmalarını değerlendirme ve yönetme becerisini göstermesi.

 • Tükürük bezi hastalıklarını tanıma ve tedavi etme becerisini göstermesi.

 • Kulak, burun ve boğazdan yabancı cisimleri uzaklaştırma becerisini göstermesi.

 • Doğrudan, dolaylı ve fiber optik laringoskopi uygulama becerisini göstermesi.

 • Cerrahi hava yolu açma yöntemlerinin endikasyonları, kontrendikasyonları ve komplikasyonlarına ait bilgisini ve krikotiroidotomi uygulama becerisini göstermesi.

 • Ciddi yüz travması olan hastalarda hava yolu kontrolünü sağlama becerisini göstermesi.

 • Supraorbital, infraorbital, mental, avrikular ve dental blok gibi yüzde sinir blokları uygulama becerisini göstermesi.

 • Kavernöz sinüs trombozu, Ludwig anjinası ve malign otit gibi sık rastlanmayan ama hayatı tehdit edici baş ve boyun enfeksiyonlarına ait bilgisini göstermesi.


Göz Hastalıkları Rotasyonu (1 ay)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ GÖZ ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER:

 • Konu ile ilgili hikaye alma ve fizik muayene uygulama becerisini geliştirmesi.

 • Ani görme kaybına yol açan nedenleri tanımayı ve tedavi etmeyi öğrenmesi.

 • Göz travması geçiren hastaları değerlendirme kurallarını öğrenmesi.

 • Sık karşılaşılan göz ile ilgili şikayetleri değerlendirmeyi ve yönlendirmeyi öğrenmesi.

YÖNTEM:

 • Göz anatomisine yönelik bilgisini göstermesi.

 • Göz muayenesi uygulama becerisini göstermesi.

 • Anormal fundoskopik bulguları tanıması ve ayırıcı tanılarını tartışması.

 • Biomikroskop uygulama tekniğini göstermesi.

 • Göz içi basıncı ölçme becerisini göstermesi.

 • Göz kapama yöntemlerine ait becerisini göstermesi.

 • Topikal ve sistemik oftalmolojik ilaçların dozları, endikasyonları ve kontrendikasyonlarına ait bilgisini göstermesi.

 • Akut görme kaybında ayırıcı tanıları tartışması.

 • Göz ağrısı ile başvuran hastaları doğru değerlendirme becerini göstermesi ve ayırıcı tanıları tartışması.

 • Kırmızı göz şikayeti ile başvuran hastaları doğru değerlendirme becerini göstermesi ve ayırıcı tanıları tartışması.

 • Göze kimyasal yaralanması olan hastaları değerlendirme ve yönlendirme becerisini göstermesi.

 • Göz ve çevre dokulara künt ve penetran travması olan hastaları değerlendirme ve yönlendirme becerisini göstermesi.

 • Gözde yabancı cisim olan hastaları değerlendirme ve yönlendirme becerisini göstermesi.

 • Akut dar açılı glokomun başvuru belirti ve bulgularını ve yönetimini tartışması.

 • Orbital ve periorbital sellülitin başvuru belirti ve bulgularını ve yönetimini tartışması.

 • Flouressein boyamada görülen farklı durumları tanıması ve tanımlaması.

 • Sistemik hastalıkların göz bulgularını tartışması.

 • Acil göz konsültasyonu endikasyonlarını tartışması.

 • Acil olmayan göz konsültasyonu endikasyonlarını tartışması.


Dermatoloji Rotasyonu (1 ay)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DERMATOLOJİ ROTASYON HEDEFLERİ
HEDEFLER:

 • Deri ve muköz membranların hastalıklarını tanıma ve tedavi etme

YÖNTEM:

 • Dermatit ve egzama tanı ve tedavi becerisini göstermesi.

 • Yumuşak doku enfeksiyonlarını tanı ve tedavi becerisini göstermesi.

 • Makülopapüler lezyonların tanı ve tedavi becerisini göstermesi.

 • Papuler ve noduler lezyonların tanı becerisini göstermesi.

 • Sık görülen cilt kanserlerinin tanı becerisini göstermesi

 • Acil dermatoloji konsültasyonu endikasyonlarını tartışabilmesi

 • Akut sistemik hastalıkların deri bulguları hakkında bilgisini gösterebilme

 • Deri hastalıklarını tedavide sık kullunılan ilaçlar hakkında bilgisini gösterebilme


ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ PLASTİK ve REKONSTRUKTİF CERRAHİ ROTASYON HEDEFLERİ
Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Rotasyonu (1 ay)
HEDEFLER:

 • Yara iyleşmesinin patofizyolojisinin öğrenilmesi

 • Travmatik yaralanmalara ayaktan tedavinin öğrenilmesi

 • Travmatik yaralanmalarda uygun ağrı kontrolü tekniklerinin öğrenilmesi

 • Travmatik yaralanmaları düzgün tanımlayıp, dökümente edebilmenin öğrenilmesi

 • Travmatik yaralanmaların takip ve komplikasyonlarının tedavisinin öğrenilmesi


YÖNTEM:

 • Travmatik yaralanması olan hastanda doğru hikaye alma ve fizik muayene uygulama becerilerini göstermesi.

 • Yaradaki enfeksiyon bulgularını tanı becerisini göstermesi

 • Etkili yara temizleme metotlarını uygulayabilmesi

 • Dokuda yabancı cisimleri tespit etme yöntemleri bilgisini gösterebilme

 • Yara temizleme solusyonlarının uygun kullanımı, kullanılmaması gereken durumlar ve komplikasyonlarının tanımlaması

 • Yara kapama tekniklerini her çeşidini uygulayabilme becerisini gösterme

 • Geciktirilmiş primer kapama tekniklerini gösterebilmesi

 • İnsan ve hayvan ısırıkları, deri ülserleri vb özel yaralanmararı ve komplike laserasyonların tedavisi becerisini gösterebilme

 • Travmatik yaralanmalı hastalarda anestezi ve analjezi sağlama becerisini gösterebilmeÜroloji Rotasyonu (1 ay)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜROLOJİ ROTASYON HEDEFLERİ
HEDEFLER:

 • Konu ile ilgili hikaye alma ve fizik muayene uygulama becerisini geliştirmesi

 • Ürolojik hastalıkların teşhisinde kullanılan tanı yöntemlerinin öğrenilmesi

 • Piyelonefrit ve prostatit dahil üriner sistem enfeksiyonlarının tanı ve tedavisinin öğrenilmesi

 • Böbrek taşı hastalığının tanı ve tedavisinin öğrenilmesi

 • Renal ve genitoüriner travmanın tanı ve tedavisinin öğrenilmesi

 • Erkek üreme sisteminin hastalıklarına yaklaşımın öğrenilmesi

YÖNTEM:

 • Üriner sistem antbiyotklerini kullunma endikasyonlarını tartışma

 • Üretral ve suprapubik kateter koyma endikasyonlarını tartışma ve uygulamak

 • Spiral CT, üriner USG ve İVP endikasyonlarını tartışma ve bu tetkikleri değerlendirebilme

 • Retrograt üretrogram ve sistogram endikasyonlarını tartışma ve bu tetkikleri değerlendirebilme

 • İYE tedavisi verebilme

 • Testiküler acil hastalıkların tanı ve tedavisi becerisini göstermesi.

 • Testis Doppleri isteme endikasyonlarını tartışma

 • Ürolojik travmalara yaklaşımı bilmek

 • Glob vesikale tedavisini uyguluyubilmek

 • Acil ve rutin üroloji konsültasyon endikasyonlarını tartışma


Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Rotasyonu (1 ay)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KALP DAMAR ve GÖĞÜS ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER:

 • DVT, PTE tanı ve tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi

 • Göğüs travmasına yaklaşım

 • Pnömotoraks ve hematoraksa yaklaşım


YÖNTEM:

 • Göğüs travması ile gelen hastaya yaklaşım

 • Akciğer filmi değerlendirme becerisi gösterme

 • Tüp torakostomi uygulama endikasyonunu bilme ve uygulayabilme

 • Acil torakostomi endikasyonlarını tartışma

 • Suni Kalp Kapakçıkların komplikasyonlarını ve acil servis yaklaşımı bilgisini gösterme

 • Akut Pulmoner Tromboemboli patofizyolojisi ve predispozan faktörler bilgisini gösterme

 • Akut Pulmoner Tromboemboli teşhis yöntemlerinin (AKG, EKG, Göğüs filmi) sensitivite ve spesivitesi bilgisini gösterme

 • Akut Pulmoner Tromboemboli’de Ventilasyon Perfüzyon sintigrafisi ve CT angionun sensitivite ve spesivitesi bilgisini gösterme

 • Akut Pulmoner Tromboemboli tedavisi becerisini gösterme

 • Akut Hipertansif acil ve torasik aort disseksiyonu tedavileri bilgisini gösterme


Radyoloji Rotasyonu (1 ay)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ RADYOLOJİ ROTASYON HEDEFLERİ

HEDEFLER:

 • Görüntüleme yöntemlerinin endikasyonlarının öğrenilmesi

YÖNTEM:

 • Tüm düz grafilerin değerlendirebilme

 • Kranial CT’de değerlendirebilme (kanama, şift, ödem vb hayati tehlike yapacak durumların belirtilerini yakalayabilme)

 • Travma hastasında FAST(4 boşlukta USG ile sıvı değerlendirilebilmesi) yapabilme

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə