Gecekondu kanunuda değİŞİKLİk yapilmasina dair kanun tasarisi madde 1
Yüklə 15.41 Kb.
tarix14.04.2016
ölçüsü15.41 Kb.
GECEKONDU KANUNUDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun;

a) 5 inci, 8 inci, 13 üncü, 16 ncı, 19 uncu ve 28 inci maddelerinde yer alan “İmar ve İskan Bakanlığının” ibareleri “Toplu Konut İdaresi Başkanlığının”,

b) 7 nci, 13 üncü, 16 ncı, 17 nci, 20 nci, 24 üncü, 27 nci, 31 inci ve 35 inci maddelerinde yer alan “İmar ve İskan Bakanlığınca” ibareleri “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca”,

c) 7 nci, 19 uncu, 31 inci ve 36 ncı maddelerinde yer alan “İmar ve İskan Bakanlığı” ibareleri “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı”,

ç) 16 ncı maddesinde yer alan “İmar ve İskan Bakanlığına gönderilir. Bakanlıkça” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığına gönderilir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca”, “adı geçen Bakanlık” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı”,

d) 20 nci maddesinde yer alan “adı geçen Bakanlığa” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığına”, “Bakanlık” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı”,

e) 24 üncü maddesinde yer alan “adı geçen Bakanlıkça” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca”

f) 26 ncı maddesinde yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca” ibareleri “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca”,

g) 29 uncu maddesinde yer alan “İmar ve İskan Bakanlığının veya bu Bakanlıkça” ibareleri “Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya anılan Başkanlıkça”,

ğ) 31 inci maddesinde yer alan “ve bu Bakanlığın izni ile” ibaresi “ve bu Başkanlığın izni ile”, “adı  geçen  Bakanlıkça” ibareleri “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca”,

h) 35 inci maddesinde yer alan “İçişleri ile İmar ve İskan Bakanlıkları” ibaresi “İçişleri Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı”,

ı) Ek 2 nci maddesinde yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığına” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığına”,

şeklinde değiştirilmiş, 36 ncı maddesinde yer alan “kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 2- 775 sayılı Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“Taşınmazların devri

EK MADDE 4- 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan taşınmazlar ile herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olan taşınmazlar hariç olmak üzere mülkiyeti Hazineye ait olup, 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca başlatılacak olan projeler çerçevesinde kullanılacak olan taşınmazlar, bedelsiz olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilerek, anılan Başkanlığın talebi ve Maliye Bakanlığının onayı ile tapuda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tescil edilir.

Birinci fıkra uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri ve tescili gerçekleştirilen mallar ile 23/5/2000 tarihli ve 4568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen Gecekondu Fonu kaynaklarının 775 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kullanılması esastır.

Kadro ihdası

EK MADDE 5- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.”
“Devir ile ilgili geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 9- Hizmet binaları ve 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunan taşınmazlar ile herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olan taşınmazlar hariç olmak üzere, 775 sayılı Gecekondu Kanununun öngördüğü maksatlar için kullanılmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş Hazine taşınmazları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca planlanmış projeler çerçevesinde kullanılması öngörülmüş olmasına rağmen henüz bu Bakanlığa tahsis edilmemiş Hazine taşınmazları, başkaca bir işleme gerek olmaksızın, bedelsiz olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilerek, anılan Başkanlığın talebi ve Maliye Bakanlığının onayı ile tapuda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tescil edilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.


Bu Kanun hükümleri uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler; bu işlere ilişkin her türlü hak, yetki ve görevler, alacak, borç ve mükellefiyetler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış işleri yürütmeye, bu konuda yeni işler yapmaya, gerekli görülenleri belediyelere devretmeye veya tasfiye etmeye yetkilidir.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu Kanunun uygulanmasından dolayı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının taraf olduğu işlemlerde ve sözleşmelerde taraf olur ve bu Bakanlık leh ve aleyhine açılmış ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önceki bu Bakanlık iş ve işlemleri sebebiyle açılacak olan davalarda ve icra takiplerinde kendiliğinden taraf sıfatını kazanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez teşkilatında 775 sayılı Gecekondu Kanununun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürüten personel ek 5 inci madde ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılır. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarından az olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.”


MADDE 3- 2/3/1988 tarihli ve 3414 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- 9/9/2000 tarihinden önce 775 sayılı Kanun ile 3414 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış olan iş ve işlemlere Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca devam edilir. 9/9/2000 tarihinden sonra başlatılacak olan iş ve işlemleri yapmaya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkilidir.”
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

/


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə