Fİlologiya üZRƏ elmlər doktoru imanov muxtar kazim oğlunun elmi ƏSƏRLƏRİN Ümumi Sİyahisi
Yüklə 190.29 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü190.29 Kb.


FİLOLOGİYA ÜZRƏ ELMLƏR DOKTORU

İMANOV MUXTAR KAZIM OĞLUNUN
ELMİ ƏSƏRLƏRİN ÜMUMİ SİYAHISISıra №-si

Əsərlərin adı

Nəşriyyatın, jurnalın və s. adı

Çap vərəqi və ya səhifələrin miqdarı

Qeyd

KİTABLARMüasir Azərbaycan nəs­rin­də psixologizm (monoq­rafiya).

Bakı, Elm, 1991

116 s.


Bu yurd bayquşa qalmaz. Folklor nümunələri. Topla­ma və tərtib işi.

Bakı, Yazıçı, 1995.

240 s.

V.Nəbioğlu və Ə.Əsgərlə birlikdəAzərbaycan folkloru anto­logiyası. VII kitab. Zən­gəzur folkloru. Toplama və tərtib işi.

Bakı, Səda, 2005.

463 s.

Ə.Əsgərlə birlikdəGülüşün arxaik kökləri (monoqrafiya).

Bakı, Elm, 2005.

186 s.


Xalq gülüşünün poetikası (monoqrafiya).

Bakı, Elm, 2006.

266 s.

Ədəbiyyat. Dərs vəsaiti.

Bakı. Abituriyent. 2010,

680 s.

Kollektivlə birlikdəFolklorda obrazın ikiləş­məsi (monoqrafiya).

Bakı, Elm, 2011.

228 s.


Epos.Nəsr.Problemlər.


Bakı, Elm, 2011.

Qarabağ: Folklor da bir tarixdir. I kitab. Layihə rəhbəri.


Bakı, Elm və təhsil, 2012.

464s.

Kollektivlə

birlikdə
Qarabağ: Folklor da bir tarixdir. II kitab. Layihə rəhbəri.

Bakı, Elm və təhsil, 2012.

484s.

Kollektivlə

birlikdə
Qarabağ: Folklor da bir tarixdir. III kitab. Layihə rəhbəri.


Bakı, Elm və təhsil, 2012.

468s.

Kollektivlə

birlikdə
MƏQALƏLƏR

Realist nəsrdə psixolo­gizm anlayışı

Gənc alimlərin Respublika Konfransının materialları, Bakı, 1982.

s.40-41


Müasir Azərbaycan nəs­rin­də bədii psixologizmin ümumi prinsipləri.

Azərbaycan ali məktəbləri aspirantlarının V Respub­lika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 1982.

s.37-38


Azərbaycan və qırğız po­vestlərində bəzi tipoloji xüsusiyyətlər.

SSR-nin 60 illiyinə həsr olunmuş Elmi Kon­fransının materialları, Bakı, 1982.

s.30-31


Nəsrimizdə psixologizmin bədii ifadə xüsusiyyətləri.

Azərbaycan EA «Xəbər­lər»i (ədəbiyyat, dil, incə­sə­nət seriyası), Bakı, Elm, 1982.

s.38-42


Müasirlərimizin mənəvi aləmi və nəsrin axtarışları.

Gənc alimlərin Bakının so­sial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş II Elmi-praktik Konfransının materialları, Bakı, 1983.

s.41-42


Müasir Azərbaycan nəs­rin­də daxili monoloq.

Azərbaycan EA «Xəbər­lər»i (ədəbiyyat, dil,incə­sə­nət seriyası), Bakı, Elm, 1983.

s.53-57


Nəsrin hüdudları.

«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 2 dekabr, 1983.

«Kitabi-Dədə Qorqud»dan üzü bəri.

«Ulduz» jurnalı, 1983, №6.

s.51-54


Mənəvi aləmin əks etdi­ril­məsində bədii təhkiyənin rolu.

Azərbaycan EA aspirantları Elmi Konfransının mate­rial­ları, Bakı, Elm, 1984.

s.131-134


Ədəbi tənqid özünütəhlil yollarında.

Azərbaycan EA «Xəbər­lər»i (ədəbiyyat, dil, incə­sə­nət seriyası), Bakı, Elm, 1985.

s.127-129


Şerin yolları və tədqiqatçı mövqeyi.

«Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 28 fevral, 1986-cı il.

Xalqlar dostluğuna qiy­mət­li töhfə. Ədəbi əlaqələr haqqında.

«Kommunist» qəzeti, 15 yanvar 1986-cı il.

Ədəbi görüşlərə yeni baxış.

«Sovet Ermənistanı» qəze­ti, 7 avqust 1986-cı il.

Oktyabr və Azərbaycan folklorşünaslığı.

«Böyük Oktyabr və mili ədəbiyyatın inkişafı» möv­zu­sunda Elmi Konfransının materialları. Bakı, Elm, 1987.

s.20-21


Qətl günləri, ölülər və dirilər. Y.Səmədoğlunun «Qətl günü» romanı haqqında.

«Azərbaycan» jurnalı, 1987, №9.

s.187-189


Psixoloji əksetdirmədə in­ter­yerin mövqeyi.

Gənc ədəbiyyatşünasların V Respublika Konfransının materialları. Bakı, Elm, 1987.

s.6-7


Ürəkdən gələn səslə. Çağdaş poeziya haqqında.

«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 23 sentyabr 1988-ci il.

Azərbaycan xalq gülüşünü öyrənməyin bəzi məsələləri.

«Azərbaycan folklorşü­nas­lığı məsələləri» mövzu­sun­da Elmi Konfransın mate­rialları. Bakı, Elm, 1989.

s.35-44


Nəsrin forma axtarışları.

Yaradıcılıq metodu məsələ­ləri. Bakı, Elm, 1989.

s.106-122


Sənət eşqi.

«Azərbaycan» jurnalı, 1989, №6

s.132-135


Heyvanlarla bağlı nağıllar­da gülüş.

Gənc Ədəbiyyatşünasların Respublika Konfransının materialları. Bakı, Elm, 1992.

s.25-26


Hər kəsin öz işi. K.İm­ranoğ­lunun yaradıcılığı haq­qında.

K.İmranoğlu. Yalquzaq. Bakı, Yurd, 1998.

s.1-4


ETT və psixoloji əkset­dirmədə nəsrin bədii imkanları.

Ədəbiyyatda şəxsiyyət kon­­­sepsiyası. Bakı, Elm, 2000.

s.69-88.


Müasir nəsrdə folklor motivləri.

Ədəbiyyatda şəxsiyyət kon­­sepsiyası. Bakı, Elm, 2000.


s.89-110


Nisgilli gözlərin hekayəti. Şair R.Odayın yaradıcılığı haqqında.

R.Oday. Ömür gedir öz köçündə. Bakı, Yurd, 2000.

s.9-10


Mirzə Cəlil yurdunda ədəbi proses.

Ədəbi mühit və sənətkar. Bakı, Adiloğlu, 2002.

s.5-10


Müəllimlikdən başlanan yol.

Akademik İ. Həbibbəyli haq­qında.“Ədəbiyyat qəzeti”,

1 fevral 2002-ci il.Xalq əfsanələri.

Elm və sənət adamları S.P.Sultanlı haqqında. Pirsultan, 2003

s.53-55


Alleqoriya bədii ifadəet­mə­nin bir forması kimi.

«Abituriyent» jurnalına əlavə. Bakı, 2003.

s.129-131


Xalq gülüşünün poetikası.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIV kitab. Bakı, Səda, 2003.

s.70-88


Xalq gülüşü və arxaik qarşıdurmalar.

«Dədə Qorqud» toplusu, 2003, №2.

s.40-49


Xalq gülüşünün magik mahiyyəti.

«Dədə Qorqud» toplusu, 2004, №1.

s.68-82


«Dədə Qorqud kitabı»nda dəli obrazı.

«Dədə Qorqud» toplusu, 2004, №3.

s.22-39


Yolların pambıq olsun. Şair Ə.Əzimovun yaradıcılığı haqqında

Ə.Əzimov. Yarımçıq yuxu­lar. Bakı, Novruz, 2004.

s.3-6


«Koroğlu» eposunda dəli obrazı.

Elmi axtarışlar, XI kitab, Bakı, Nurlan, 2004.

s.3-15


Koroğlu və Keçəl Həmzə.

II Uluslararası Folklor Konfransının materialları. Bakı, Səda, 2004.

s.280-286


Qızıl saçlı qəhrəman və keçəl.

Azərbaycan şifahi xalq ədə­­biyyatına dair tədqiqlər. XV kitab, Bakı, Səda, 2004.

s.118-134


Bektaşi lətifələrinin baş qəhrəmanı.

Məruzələr. Bakı, Elm, 2005, №2.

s.173-176


«Koroğlu» eposunda quyu obrazının semantikası.

Məruzələr. Bakı, Elm, 2005, №3.

s.164-168


«Koroğlu» eposu: mərd-namərd qarşılaşmasında dramatiklik və komiklik.

«Dədə Qorqud» toplusu, 2005, №1.

s.54-65


Dərvişlər: sehrkarlıq və oyunbazlıq.

«Dədə Qorqud» toplusu, 2005, №4.

s.54-65


Xalq gülüşü: terminlərdən irəli gələn bəzi çətinliklər.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XVI kitab, Bakı, Səda, 2005.

s.94-102


Qorqud, Burkut və bəktaşi.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XVII kitab, Bakı, Səda, 2005.

s.107-118


Lətifələrdə poetika və genezis məsələləri.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XVIII kitab, Bakı, Səda, 2005.

s.82-90


Folklorda uydurma hökmdar motivi.

III Uluslararası Folklor Konfransının materialları. Bakı, Səda, 2005.


s.266-270


Xalq gülüşünün həyatvericilik mahiyyəti.

«Azərbaycan» jurnalı, 2005, №9.

s.195-200


Folklorda ağıllı və axmaq paraleli.

Elmi axtarışlar, XVI kitab, Bakı, Səda, 2005.

s.26-30


Folklorda komik yalan.

Elmi axtarışlar, XVII kitab, Bakı, Səda, 2005.

s.3-8


Meydan tamaşaları və Mola Nəsrəddin lətifələri.

Mədəniyyət dünyası, X kitab, Bakı, ADMİU, 2005.

s.215-219


Eposda gülüş.

Elmi araşdırmalar, VIII buraxılış. Bakı, 2005.

s.209-212


Novruz mərasimlərində komik fiqurlar.

«Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası» jurnalı, 2005, №3.

s.120-125


Yalançı pəhləvan. Obrazın arxaik mahiyyəti.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIX kitab, Bakı, Səda, 2006.

s.32-40


Arxaik parodiya: hökmdar və təlxək.

«Azərbaycan» jurnalı, 2005, №2.

s.178-184


Xalq gülüşünün mənşəyi və nəzəri əsasları.

Mədəniyyət dünyası, XI buraxılış. Bakı, ADMİU, 2006.

s.287-296


Folklorda janrların paralelliyi: nağıl və qaravəlli.

Tədqiqlər, 2006, №3.

s.345-350


Qazan xan və Molla Nəsrəddin, yaxud mif və antimif.

«Dədə Qorqud» toplusu, Səda, 2006, №2.

s.3-11


Kövrəklik və ötkəmlik. Şair Xanəli Kərimlinin yaradıcılığı haqqında

Şairə məktub. Bakı, Qanun, 2007.

s. 133-138


Elmi düşüncədə genişlik.

“525-ci qəzet”, 18 aprel 2008-ci il.

Ədəbi-tarixi gerçəklik və nəzəri fikrin hüdudları.

«Azərbaycan» jurnalı, 2008, №8.

s.182-189


Sənətkarın əyilməzliyi. H.Cavid haqqında.

“Ədəbiyyat” qəzeti, 4 iyun 2008-ci il.

Nağıl və dastanlarda ikiləşən obrazlar.

Elmi axtarışlar. Bakı, «Nurlan», 2009, №2.

s.9-14


Folklorda qəhrəmanın oxşarı.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXVIII kitab, Bakı, Nurlan, 2009, №2.

s.29-40


Dünənin, bu günün və sabahın ədəbiyyatşünası.

Akademik M.C.Cəfərov: Taleyi və sənəti. Bakı, Elm və təhsil, 2009.

s.118-128


«Dədə Qorqud kitabı»nda mənfi əvəzedici məsələsi.

«Dədə Qorqud» toplusu, Bakı, 2009, №2.

s.3-15


Folklorda yalançı qəhrəman.

«Dədə Qorqud» toplusu, Bakı, 2009, №3.

s.53-68


Миф о близнецах и проблема двойника в фольклоре.


Вестник тюркского мира. Международный научно-практический журнал.

Махачкала, 2009, выпуск

№ 1.


с.33-38


Güney Azərbaycandan «Koroğlu» töhfəsi.

«Dədə Qorqud» toplusu, Bakı, 2010, №2.

s.151-155


Folklorda «taraz» və nataraz paralelliyi.

«Dədə Qorqud» toplusu, Bakı, 2010, №4.

s.41-54


Cavabdehlik. N.Cəfərov haqqında

«Ulu çinar» jurnalı, 2010, №1.

s.22-26


Ölü kimdir, diri kim? «C.Məmmədquluzadə və xalq gülüş mədəniyyəti» silsiləsindən birinci yazı.

“525-ci qəzet”, 6 mart 2010-cu il.

Ağıllı kimdir, dəli kim? «C.Məmmədquluzadə və xalq gülüş mədəniyyəti» silsiləsindən ikinci yazı.

“525-ci qəzet”, 13 mart 2010-cu il.

Hər kaşanədə, viranədə İblis. «H.Cavid və mifoloji düşüncə» silsiləsindən birinci yazı.

“525-ci qəzet”, 17 aprel 2010-cu il.

Hər baxışda bir Mələk. «H.Cavid və mifoloji düşüncə» silsiləsindən ikinci yazı.

“525-ci qəzet”, 24 aprel 2010-cu il.

Yaxın adam, tanış səs.

Şair Budaq Təhməzin yaradıcılığı haqqındaB.Təhməz. Seçilmiş əsər­ləri. Ön söz. Bakı, Araz, 2010.

s.4-7


Xalq gülüşünün bəzi nəzəri məsələləri

Motif akademi-Halkbilimi dergisi, 2011, № 1.


s.25-31


“Dədə Qorqud” eposunda gülüş kultu

“Dede Korkut ve geçmişten geleceğe türk destanları” Uluslararası Sempozyumun bildiriler kitabı, 2011.s.87-92


Eposun tərtib edilməsində bəzi çətinliklər


«Azərbaycan folkloru Avropa sivilizasiyası kon­tek­stində» mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, Nurlan, 2011.


s.4-16


Komik yöndə ikiləşmə. Hökmdar və təlxək

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər.

XXXVI kitab, Bakı, 2011.s.3-15


Nağıllarda yalançı qəhrə-man

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (Xüsusi buraxılış).

XXXVIII kitab, Bakı, 2011.s.3-12


Nağıllarda əsl qəhrəman və yalançı qəhrəman paraleli

Motif akademi-Halkbilimi dergisi, 2011, № 2.

s.5-15


Tənhalıq qıfılbəndi. Şair Sona Vəliyevanın yaradıcılığı haqqında.

“525-ci qəzet”. 14 sentyabr 2011-ci il.

Ordubadda Novruz bayramı

Azərbaycanda Novruz. Bakı, Çıraq, 2012.

s.88-91
91.

Folklor və Qafqaz Evi problemi

“Qafqaz xalqlarının folk­loru və lingvo­kultu­ro­logi­yası” mövzusunda Beynəl­xalq Elmi Simpoziumun materialları. Bakı, 2012.

s.299-304


92.

Магическая сущность смеха в фольклоре

Язык, культура, этикет в современном полиэтни­ческом пространстве. Ма­те­риалы Между­народ­ной научной конференции. Нальчик. 2012.

с.298-30493.


Eposda tarixilik

“Folklor və tariximiz” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının mate­rial­ları, Bakı, 2012.

s.145-15494.


Hüseyn Cavid və mifoloji düşüncə

“Hüseyn Cavid yaradıcılığı çağdaş təfəkkür işığında” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın mate­rial­ları. Bakı, Proqres, 2012.

s.43-4695.


Ритуальный смех в азербайджанском фольклоре

Ученые записки Таври­ческого Hационального Университета им. В.И.Вер­надского. Том 25 (64). №2, ч.2 .Филология. социальные комму­ника­ции. Симферополь. 2012.

с.134-14396.


Ритуальный смех в азербайджанском фольклоре

Культура как основной потенциал формирования положительного имиджа Кавказа. Материалы меж­ду­народной научно-прак­тической конфе­рен­ции. Пятигорск, 2012.

с.66-72
97.

Ön söz, yaxud problemlərdən perspektivlərə doğru

“Qarabağ folkloru: prob­lemlər, perspektivlər” möv­zu­sunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012.

s.3-12


98.


Kərkük sevdası. Professor Qəzənfər Paşayevin yaradıcılığı haqqında.

“Ədəbiyyat” qəzeti, 4 avqust 2012-ci il.


99.

“Bamsı Beyrək” boyunda gülüş kultu və obrazın ikiləşməsi.

“525-ci qəzet”, 18-19 may 2012-ci il.100.

Mətnlərdən ciddi mətləblərə. Professor Kamran Əliyevin yaradıcılığı haqqında.

“Mədəniyyət” qəzeti, 20 mart 2013-cü il.101.

Hədəfi bəlli olan həmkarımız

Professor Elman Quliyev-55. ”Ömür səhifələri”, Bakı, Apostrof, 2013.

s.62-64102.


Комическое противостояние в фольклоре

Ахмет Байтурсынулы-Ка­зак Руханиятынын косе­ми. Халыкаралык гылы­ми-теориялык конферен­ция материалдары. Елта­ным баспасы, Алматы, 2013.

с.319-324
103.

Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsində bəzi təməl prinsiplər

“Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi problemləri” mövzusunda Res­publika Elmi Konfran­sının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2013.

s.4-16
Müəllif: f.e.d. M.K.İmanov
Elmi katib: f.d., dos. E.H.AbbasovVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə