Faruq süMƏr oğuzlar (TÜrkməNLƏR) tariXLƏRİ boy təŞKİlati dastanlari bakı – 2013
Yüklə 5.61 Mb.
səhifə36/42
tarix23.02.2016
ölçüsü5.61 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   42

[Kaşğari Mahmud. Divanü lüğat it-türk, tərcümə edən və nəşrə hazırlayan Ramiz Əskər. Bakı, Ozan, 2006, I-II-III-IV cildlər.]

Kitabu icabet is-sâil, Paris Bibliotheque Nationale, manuscrits arabs, nr. 4437.

Koçi Beg. Risale, yay, A.K.Aksüt, İstanbul, 1939.

Küçük Abdal. Vilâyet-nâme-i Şâhi, (Otman Baba vilâyetnâmesi), Ankara Millî Eğitim Bakanlığı ktp., nr. 5. A. 3/41.

Muhtasar üt-Tahavih, Kahire, 1370. m

Nâsir-i Husrev. Divân, Tahran, 1307.Ş.

Sâdikî-i Kitabdâr. Mecma'ul-havass, yay.A.Hayyampûr, Tebriz, 1327. ş.

Salnâme-i umumî, sene 1272.

Vilâyet-nâme-i Hacı-Bektaş-ı Veli, hazırlayan A.Gölpınarlı, İstanbul, 1958.
J. İNCELEMELER:
Akdağ M. Celâli İsyanları, Ankara, 1963.

Akdağ M. Büyük Celâli karışıklıklarının başlaması, (Atatürk Üniversitesi), Erzurum, 1963.

Akdağ M. Medreseli isyanları, İktisad Fakültesi Mecmuası, XI, s.361-387.

Akdağ M. Yeniçeri ocak nizamının bozuluşu, DTCFD, V, sayı 3, 8.291-313.

Aksu R. İsparta ili yer adları, İsparta, 1936.

Ali Rıza (Yalman-Yalgın), Cenub'ta Türkmen oymakları, İstanbul-Adana, 1931-1937, I-V.

Arat R.R. Göklen, İslâm Ansiklopedisi, IV, s.809-811.

Aslanapa O. Türk sanatı, İstanbul, 1984.

Banguoğlu T. Oğuz lehçesi üzerine, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 1960, s.23-48.

Barkan Ö.L. Tarihî demografya araştırmaları ve Osmanlı tarihi, Türkiyat Mecmuası, İstanbul, 1953, X, 3.1-26.

Barthold V. A History of the Turkman people, ingilizce tercümesi V. ve T. Minorsky, Four studies on the history of Central Asia, Leiden, 1962, III., s.73-170.

Barthold V. Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler, (Türkiyat Enstitüsü), İstanbul, 1927.

Barthold V. Türkler'de ve Moğollarla defin merasimi meselesine dair, türk­çe tercümesi A.İnan, Belleten, XI, sayı 43, s.515-539.

Barthold V. Turkestan down to the Mongol invasion, (GMNS), London, 1928.

Baykal B.S. Uzun Hasan'ın Osmanlılar'a karşı kati mücadeleye hazır­ladık­la­rı ve Osmanlı-Ak-Koyunlu harbinin başlaması, Belleten, XXI, sayı 83, s.261-284.

Bazin L. Notes sur les mots “Oğuz” et “Türk”, Oriens, 1953, VI, s.315-322.

Bazin L. Les Calendriers Turcs anciens et medivaux, Lille, 1944.

Bretschneider E. Mediaevel researches from Eastern Asiatic sources, Lon­don, 1910, I-II.

Cahen CI. Quelques textes negliges concernant les Turcoman de Rum au mo­ment de l'invasion Mongle, Byzantion, XIV, s. 131-139.

Cahen CI. Le Malik-nâmeh et l'histoire des origines Seljukides, Oriens, II, nr. 1, s.31-65.

Cahen Cl. Pre-Ottoman Turkey, London, 1968.

Çevik Hikmet. Tekirdağ Yürükleri, İstanbul, 1971.

Dahiliye Vekâleti. Köylerimiz, İstanbul, 1933.

De Groot. Die Hunnen der vorchristlichen Zeit, Berlin-Leipzig, 1921.

Demirtaş (Sümer) F. Boz Ulus hakkında, DTCFD, VII., sayı 1, s.29-60.

Demirtaş (Sümer) F. Osmanlı devrinde Anadolu'da Kayılar, Belleten, XII, sayı 47, s.575-615.

Deny, J. Grammaire de la langue Turque, Paris, 1921.

Diez E. Türk sanatı, türkçe tercümesi O.Aslanapa (İstanbul Üniversitesi Ede­biyat Fakültesi), İstanbul, 1946.

Dunlop D.M. The History of Jewish Khazars, Princeton, 1954.

Erzi A. Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu tarihi hakkında araştırmalar, Bel­le­ten, XVIII, sayı 70, s.179-221.

Gabain von A. Das Uigurische Königreich von Chotscho (850-1250), Berlin, 1961.

Gabain von A. Das Leben Uigurischen König reich von Qoco (850-1250), Wiesbaden, 1973.

Gabriel A. Voyages archeologiques dans la Turquie orientate, Paris, 1940.

Govern W.H.Mc. The Early empires of central Asia, Chpel Hill, 1939.

Gökbilgin T. Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fatihan, (İstanbul Üni­versitesi Edebiyat Fakültesi), İstanbul, 1957.

Hamilton J. Toquz-Oğuz et On-Uygur, Journal Asiatique, 1962, s.23-63.

Hamilton J. Les Ouîghours â l'epoque des cinq dynasties d'apres les docu­ments chinois, Paris, 1955.

Hasluck F.W. Christianity and Islam under the sultans, Oxford, 1929, I-II.

Heyd W. Histoire du commerce du Levant, Paris, 1959, I-II.

İçişleri Bakanlığı. Türkiye'de meskûn yerler kılavuzu, Ankara, 1946-48, I-II.

İnan A. Altay dağlarında bulunan eski Türk mezarları, Belleten, XI, sayı 43, s.569-570.

İnan A. Altay'da Pazırık hafriyatında çıkarılan atların vaziyetinin Türklerin defin merasimi bakımından izahı, TTK Kongresi, İstanbul, 1943.

İnan A. Gazi Antep'te Elbeyliler, Halk Bilgisi Haberleri, sayı 40, s.73-75.

İnan A. Gazi Antep'te Türkmenler, Halk Bilgisi Haberleri, sayı 102, s.137-151.

İnan A. Orun ve ülüş meselesi, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, İs­tan­bul, 1931, s.121-133.

İnan A. Tarihte ve bugün Şamanizm, Ankara, (TTK.), 1945.

İrtem S.K. Türk kemankeşleri, İstanbul, 1939.

Jirmunskiy V.M. Sirderya boyunda Oğuzlar'a dair izler, türkçe tercümesi İ.Kaynak, Belleten, XXV, sayı 99, s.471-483.

Kadıoğlu L. Balıkesirde Çepniler, Balıkesir, 1935.

Kafesoğlu İ. Ahlat ve çevresinde 1945’te yapılan tarihi ve arkeolojik tetkik seyahati raporu, Tarih Dergisi, I, sayı 1, s.168-190.

Kafesoğlu İ. Doğu Anadolu'ya ilk Selçuklu akını ve tarihi ehemmiyeti, Köp­rü­lü Armağanı, s.259-274.

Kafesoğlu İ. Harizmşahlar devleti tarihi, (TTK), Ankara, 1956.

Kafesoğlu İ. Selçuklular, İslâm Ansiklopedisi, X. s.353-416.

Kafesoğlu İ. Selçuk'un oğulları ve torunları, Türkiyat Mecmuası, XIII, s.117-130.

Kafesoğlu, İ. Sultan Melik-Şah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İs­tan­­bul, 1953.

Kesrevî A. Şehryâran-i gumnâm, Tahran, 1308 s., I-III.

Keyhan M., Coğrafya-yi mufassal-i İran, Tahran, 1311 ş., III.

Köprülü M.F. Altın küpeli Oğuz beyleri, Azerbaycan Yurt Bilgisi, İstanbul, 1932, II, s.10-21.

Köprülü M.F. Azeri, İslâm Ansiklopedisi, II, s.118-151.

Köprülü M.F. Avşar, İslâm Ansiklopedisi, II, s.28-38.

Köprülü M.F. Oğuz etnolojisine ait tarihi notlar, Türkiyat Mecmuası, I, 1925, s. 185-211.

Köprülü M.F. Halaç, İslâm Ansiklopedisi, V, s.109-116.

Köprülü M.F. Les origines de l'empire Ottoman. Paris, 1935, türkçe tercü­me­si, Osmanlı imparatorluğunun kuruluşu. Ankara, 1984.

Köprülü M.F. Osmanlı imparatorluğunun etnik menşei meseleleri, Belleten, VII, s.219-313.

Köprülü M.F. Ozan, Azerbaycan Yurt Bilgisi, 1932, II, s.133-140.

Kurat A.N. Peçenek tarihi, İstanbul, 1937.

Kurat A.N. Gök Türk kağanlığı, DTCFD, 1952, X, sayı 1-2.

Kurat A.N. XVII-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz kuzeyindeki Türk kavimleri ve devletleri, DTCF yayınları, Ankara, 1972.

Köymen M.A. Büyük Selçuklu imparatorluğumun kuruluşu, DTCF Dergisi, XV., sayı 1-2, s.98-191, sayı 4, s.106, XVI, sayı 3-4, s. 1-65.

Köymen M.A. Büyük Selçuklu imparatorluğunda Oğuz İstilası, DTCFD, V, sa­yı 2, s. 159-466.

Köymen M.A. Büyük Selçuklu imparatorluğu tarihinde Oğuz istilası, aynı dergi, V, sayı 5, s.521-560.

Köymen M.A. Selçuklu devri türk tarihi, Ankara, 1963.

Laurent J. Byzances et les Turcs Seljoucides, Nancy, 1913.

Liu mau-isai, Die Chinesischen Nachrichten zur Geschichte Der Ost-Türken (Tu kue), Wiesbaden, 1958, I-II.

Le Strange G., The Lands of the eastern caliphate, Cambridge, 1930.

Mackerras C.; The Uighur empire, according to the Tang dynastic histories, Colombia, south Carolina s.c, 1973.

Minorsky V. The Clan of the Qara-Qoyunlu rulers, Köprülü Armağanı, s.391-395.

Minorsky V. Jihânshâh Qara-Qoyunlu and his poetry, BSOAS, XVI, s.271-297.

Minorsky V. Hudûd al-âlam (The Regions of the World) (GMNS), London, 1937, izahlar kısmı.

Mirza Seyyid. Edibü'ş-şuara Tarih-i Afşar, Tebriz 1345 fransızca kısa ter­cü­me­si, Nikitine. Les afşar d'Urumiyeh, Journal Asiatique, 1929, s.67-123.

Orhonlu Ç.: Osmanlı imparatorluğunun aşiretleri iskân teşebbüsü, (İstanbul Üni­versitesi Edebiyat Fakültesi yayınlarından), İstanbul, 1963.

Ögel B. İslâmiyetten önce Türk kültür tarihi, (TTK), Ankara, 1962.

Ögel B. Şine-Usu yazıtının tarihi önemi, Beileten, XV, sayı, 59, s.361-379.

Ögel B. Türk Kültürünün gelişme çağları, (TDAV), İstanbul, 1988.

Özbaş Ö. Gazi Antep dolaylarında Türkmenler ve Baraklar, (Gazi Antep Kül­tür Derneği), Gazi Antep, 1958.

Pristak O. Kara-Hanlılar, İslâm Ansiklopedisi, VI, s.251-272.

Pulleyblank E.G. Some remarks on the Toquz oghuz problem, Ural - Altai­sche Jahrbücher, 1958, XXVIII, s.35-42.

Rene Graut. L'Empire des Turcs celestes, Paris, 1960.

Rene G. L'Empire des steppes, Paris, 1948.

Rudenko S. Frozen tombs of Siberia, ingilizce tercümesi M.W. Thompson, Ber­­keley-Los Angeles, 1970.

Schuyler E. Turkestan, London, 1876, I-II.

Sinor D. Oğuz Kağan destanı üzerine bazı mülâhazalar, türkçe tercümesi A.Ateş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, VI, sayı; 1-2, s.1-14.

Sümer F. Ağaç-Eriler, Belleten, XXVI, sayı: 103, s.521-528.

Sümer F. Anadolu'ya yalnız göçebe Türkler mi geldi? Belleten, XXIV, sayı 96, s.567-594.

Sümer F. Avşarlara dâir, Köprülü Armağanı, s.453-478.

Sümer F. Azerbaycan'ın türkleşmesi tarihine umumi bir bakış, Belleten, XXI, sayı 83, s.429-447.

Sümer F. Bayatlar, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, IV, s.373-389.

Sümer F. Bayındır, Peçenek ve Yüregirler, DTCFD, XI, s.317-344.

Sümer F. Boz-Oklu Oğuz boylarına dâir, DTCF D, XI, 8.85-103.

Sümer F. Çukur-ova Tarihine dâir araştırmalar, Tarih Araştırmaları Der­gi­si, 1963, I, s. 1-108.

Sümer F. Anadolu'da Moğollor, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Ankara, 1969, 1, s.1-14.

Sümer F. Safevî devletinin kuruluşu ve gelişmesinde Anadolu Türk­lerinin ro­lü (Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü), Ankara, 1976.

Sümer F. Eski Türklerde şehircilik, TDAV, İstanbul, 1984.

Sümer F. Dögerler'e dâir, Türkiyat Mecmuası, X, s.139-158.

Sümer F. Oğuzlar'a ait destanı mahiyette eserler, DTCFD, XVII. sayı s. 359-455.

Sümer F. XVI. asırda Anadolu, Suriye ve Irak'ta yaşayan Türk aşiretlerine umu­mi bir bakış, İktisat Fakültesi Mecmuası, XI, no.1-4, s.509-522.

Sümer F. Osmanlı devrinde Anadolu'da yaşayan Üç-Oklu Oğuz boy­la­rına mensup teşekküller, İktisat Fakültesi Mecmuası, XI, no.1-4, s.437-508.

Sümer F. Yıva Oğuz boyuna dâir, Türkiyat Mecmuası, IX, s. 151-168.

Sümer F. Türklerde atçılık ve binicilik, (TDAV), İstanbul, 1983.

Sümer F. Tokuz Oğuzlar, İslâm Ansiklopedisi, XII, s.420-427.Şahin A. Güney Anadolu'da Beğ Dili Türkmenleri ve Baraklar, An­ka­ra, 1962.

Tanıkları ile tarama sözlüğü, (TDK), Ankara, 1943-1957, I-IV,

Şölen H. Aydın ili ve Yürükler, Aydın, 1945.

Toros T. Dadal-Oğlu, Adana, 1940.

Trabzonlu Şâkir Şevket. Trabzon tarihi, İstanbul, 1294.

Turan O. Eski Türkler'de okun hukukî bir sembol olarak kullanılması. Bel­le­ten, XXXV.

Turan O. Selçuklular tarihi ve Türk İslam medeniyeti. İstanbul, 1980.

Turan O. Selçuklular zamanında Türkiye, İstanbul, 1971.

Turan Ş. Kanuni'nin oğlu şehzade Bayezid vak'ası, Ankara, 1961.

Uzunçarşılı İ. Anadolu beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu dev­let­leri, (TTK), Ankara, 1937.

Uzunçarşılı İ. Kapıkulu ocakları, (TTK), Ankara, 1943.

Uzunçarşılı İ. Osmanlı devletinin saray teşkilâtı, (TTK), Ankara, 1945.

Uzunçarşılı İ. Osmanlı devleti teşkilâtına medhal, (TTK), İstanbul, 1941.

Uzunçarşılı İ. Osmanlı Tarihi, (TTK), Ankara, 1946-1954. I-IV.

Ünver S. Fâtih devri yemekleri, (İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Ens­titüsü), İstanbul, 1952.

Ülkütaşır M.Ş. Cerabulus çevresinde Türkmen aşiretleri, Halk Bilgisi Ha­ber­leri, sayı 121, s.12-14.

Wang-Yen-Te. Relation d'un voyage official dans le pays des Ouigurs, (de 981-983) par Wang-Yeng-Te, Fransızca tercümesi S.Julien, JA, 1847, IX, s.50-66. Türkçe tercümesi, Ö.İzgi, Çin elçici Wang Yen-Te'nin Uygur seya­hatnamesi, (TTK), Ankara, 1889.

Wittek P. De la defaite d'Ankara â la prise de Constantinople, Revue des etu­des Islamiques, 1938, I, türkçe tercümesi H.İnalcık, Belleten, VII, sayı 27, s.557-589.

Wittek P. The Rise of the Ottoman empire, London, 1958.

Wittek P. Osmanlı imparatorluğu'nda Türk aşiretlerinin rolü, türkçe tercü­me­si E.Kuran, Tarih Dergisi, XIII, sayı 17-18, s.257-268.

Yalgın A.R. Anadoluda Türk damgaları, Bursa, 1943.

Yinanç M.H. Ak-Koyunlular, İslâm Ansiklopedisi, I, s.251-270.

Yinanç M.H. Cihan-Şah, İslâm Ansiklopedisi, III, s.173-189.

Yinanç M.H. Türkiye tarihi, Selçuklular devri, Anadolu'nun fethi, (İstanbul Üni­versitesi Edebiyat Fakültesi), I, İstanbul, 1944.

R a m i z Ə S K Ə R

10 yanvar 1954-cü ildə Amasiya ra­yo­nu­nun Qa­ra­çanta kən­dində müəl­lim ai­lə­sin­də ana­dan olmuş­dur. M.V.Lo­mo­­no­sov ad. Mos­kva Döv­lət Uni­­ver­si­te­ti­nin jur­na­listika fakül­təsini bi­tir­miş­­dir (1978).

Azərbaycan radiosunda redaktor (1978-83), türk, ərəb, fars, Azər­­bay­can, ingilis, fran­sız və alman dil­lə­­rin­də çı­xan «Azər­bay­can bu gün» jurna­lının baş re­dak­toru (1983-84), ki­ril, latın və ərəb əlifbaları ilə nəşr olu­nan «Od­­­lar yur­du» qəzetinin baş redaktoru (1984-91), «Hür­­­riyyət» qə­zetinin (İs­tanbul) Azər­bay­can üzrə xü­susi müx­­biri (1991-93), Xarıci Turizm Şu­ra­sının idarə rə­isi (1993-94), «XXI əsr» qə­ze­­tınin baş re­daktoru (1994-96), «Yeni Fo­­rum» jur­nalının (Ankara) Ba­kı təm­silçisi (1993-97) olmuş­dur. 1997-ci il­dən Azər­bay­can Jur­na­list­lər Bir­liyinin baş katibidir. 2003-ci ildən Bakı Dövlət Uni­ver­sitetinin müəl­limi, bədii tərcümə el­mi-təd­qiqat la­borato­ri­ya­sı­nın baş elmi işçisi-mü­diri olmuş­dur. 2012-ci ildən isə BDU-nun türk xalq­la­rı ədəbiyyatı kafedrasının müdiridir. Filo­lo­giya elm­­­ləri dok­torudur.

Azərbaycanın «Qızıl qələm», «Həsən bəy Zərdabi», «Humay», Tür­kiyə­nin «Türk dünyasına xidmət», Türk­mə­nis­tanın «Altın əsr» və TürkSOY-un «Özəl ödül» mü­­ka­fatları laureatıdır. «Babur­na­mə»­nin tər­cüməsinə görə Öz­bəkistanın beynəlxalq Ba­­bur mü­kafatına, Bəkir Çobanzadənin əsərlərinin tərcüməsinə görə Ukraynanın beynəlxalq Bəkir Çobanzadə mü­kafatına, Ab­dulla Tu­kayın şeirlərinin tərcüməsinə görə Tatarıstanın «Mədəniyyət sahə­sində uğurlar» me­da­lına layiq görülmüşdür. Yazı­çı­lar və Jur­nalist­lər Birlik­lə­ri­nin, Bey­nəl­­xalq Mətbuat İns­titutunun (İPİ, Vya­na) üzvü, Azər­bay­canın Əmək­dar jur­na­listidir.

Türkologiya, ədəbiyyat, tarix və jurna­listıkaya dair kitablar yaz­mış, türk, rus, öz­bək, qazax, uyğur, türk­mən, tatar, qaqauz dil­lərin­dən tər­cü­­­mələr et­miş­dir. Avra­siya Tərcü­məçilər Birliyinin (Ankara) sədri se­­­çil­mişdir (2010).
Monoqrafiyaları:

1. İqlimdən-iqlimə, təqvimdən-təqvimə. Bakı, İşıq, 1987,104 s.

2. Qutadğu bilig. Bakı, Elm, 2003, 320 s.

3. Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri. Bakı, MBM, 2008, 432 s.

4. Mahmud Kaşğarinin 1000 illik yubileyinə 1000 biblio­qra­fik gös­tə­ri­ci. Bakı, MBM, 2008, 96 s.

5. Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğati-it-türk əsəri üzrə bib­lio­qra­fik və qram­matik göstərici. Bakı, MBM, 2008, 192 s.

6. Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri. Bakı, MBM, 2009, 532 s.

7. Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərinin tədrisi. Ba­kı, MBM, 2010, 112 s.

8. Tük xalqları ədəbiyyatı oçerkləri. Bakı, MBM, 2011, 320 s.

9. Orxon abidələri. Bakı, Elm və təhsil, 2012, 272 s.


Nəşr edilmiş tərcümələri:

1. Azərbaycan Masalları. Bakı, Yazıçı, 1982, 196 s.

2. M.B.Məmmədzadə. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, Ni­cat, 1991, 248 s.

3. Faruq Sümər. Oğuzlar. Bakı, Yazıçı, 1992, 432 s.

4. Yusif Balasağunlu. Qutadğu bilig. Bakı, Azərnəşr, 1994, 492 s.

5. Murad Tağı. Həyatım. Bakı, Oka Ofset, 1998, 92 s.

6. Erik Fichtelius. Jurnalistiqanın on qızıl qaydası. Bakı, AJB, 2002, 192 s.

7. Bahəddin Ögəl. Türk mifologiyası. Bakı, Səda, 2004, I cild, 626 s.

8. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, I cild, 512 s.

9. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, II cild, 400 s.

10. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, III cild, 400 s.

11. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, IV cild, 752 s.

12. N.Ozerov. İlham Əliyev: Mən Azərbaycanıma inanıram. Bakı, Azər­nəşr, 2007, 376 s.

13. Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, I том, 512 с.

14. Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, II том, 400 с.

15. Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, III том, 492 с.

16. Oraz Yağmur. Qarabağlı ananın ağısı. Bakı, MBM, 2009, 84 s.

17. XX əsr özbək şeiri antologiyası. Bakı, MBM, 2009, 96 s.

18. Molla Nəfəs. Bu məqana gəlmişəm. Bakı, MBM, 2010, 160 s.

19. Molla Nəfəs. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2010, 240 s.

20. Todur Zanet. Ana dilim. Bakı, MBM, 2010, 104 s.

21. Məxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2010, 448 s.

22. Türk ədəbiyyatı tarixi. Bakı, MBM, 2010, I cild, 602 s.

23. Türk ədəbiyyatı tarixi. Bakı, MBM, 2010, II cild, 658 s.

24. Nurməhəmməd Əndəlib. Şeirlər. Poemalar. Dastanlar. Bakı, MBM, 2011, 292 s.

25. Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2011, 328 s.

26. Sultan Hüseyn Bayqara. Divan. Bakı, MBM, 2011, 248 s.

27. Abdulla Tukay. Millətim. Bakı, MBM, 2011, 268 s.

28. Abdulla Tukay. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Nağıl evi, 2011, 268 s.

29. Mehri Xatun. Divan. Bakı, MBM, 2011, 368 s.

30. Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Baburnamə. Bakı, BXQR, 2011, 432+32 s.

31. Qurbanqulu Berdimühəmmədov. Axaltəkə atı – iftixa­rı­mız və şöh­rə­ti­miz. Bakı, CBS, 2011, 232 s.

32. Türkmən şeiri antologiyası. Bakı, MBM, 2011, 400 s.

33. Abdulla Şahbəndə. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2011, 104 s.

34. Türkmən müəmmaları, deyişmələri və vücudnamələ­ri. Bakı, MBM, 2011, 128 s.

35. Monqolların gizli tarixi. Bakı, MBM, 2011, 360 s.

36. Əli Ağbaş. Seçilmiş şeirləri. Bakı, Elm və təhsil, 2011, 150 s.

37. Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş şeirləri. Bakı, Nurlan, 2011, 160 s.

38. Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş bədii əsərləri. Bakı, BXQR, 2012, 240 s.

39. Dövlətməmməd Azadi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, BXQR, 2012, 264 s.

40. Qleb Qolubev. Uluğbəy (çap prosesindədir).

Evli və üç övlad atasıdır.

Türkcə, rusca, almanca və ermənicə bilir.

e-mail:MÜNDƏRİCAT:

Prof. Dr. Faruq Sümər: həyatı, şəxsiyyəti və əsərləri

(Ramiz ƏSKƏR) ............................................................................................3

Ön söz...........................................................................................................11

Giriş... ..........................................................................................................14
I hissə

OĞUZLARIN TARİXİ................................................................................28

A. Oğuzlar haqqında ən qədim məlumatlar...................... ..........................28

1. Oğuz adının etimologiyası............................................................28

2. Barlıq çayı sahilində yaşayan oğuzlar..........................................30

3. Tula boyunda oğuzlar...................................................................31

Oğuzlar göytürklərin hakimiyyəti altında.........................................38

Oğuzlar uyğurlar dövründə...............................................................43

B. Oğuzlar IX-XI əsrlərdə................................................ ...........................50

1. Oğuzların vətəni............................................................................56

2. Oğuzların həyat tərzi.....................................................................59

3. Oğuzların iqtisadi həyatı...............................................................64

4. Oğuzların dini inamları.................................................................65

5. Oğuzların digər adət və ənənələri.................................................67

6. Oğuzların islam dinini qəbul etməsi.............................................70

7. Oğuz yabğu dövləti.......................................................................72

8. Uzların başına gələnlər.................................................................78

C. Səlcuqlu dövlətinin qurulması.................................................................79

Ç. Səlcuqlular dövründə oğuzlar (türkmənlər).................... ......................105

1. Mavəraünnəhr.............................................................................121

2. Manqışlaq....................................................................................122

3. Balxan.........................................................................................122

4. Xorasan.......................................................................................122

Səncəri əsir alan oğuzlar.................................................................123

5. Kirman........................................................................................131

6. Fars və Xuzistan..........................................................................134

7. Kürdüstan....................................................................................135

8. Azərbaycan və Aran....................................................................136

9. İraq və Cəzirə..............................................................................139

10. Suriya........................................................................................140

11. Anadolu.....................................................................................141

Monqol istilasından sonra türkmənlər............................................144

1. Xəzərarxası türkmənlər...............................................................145

2. İran..............................................................................................148

3. Monqol dövründə və ondan sonra Anadolu................................159

4. Hələb türkmənləri.......................................................................175

5. Çuxurova.....................................................................................176

6. Atçəkənlər və qonşu oymaqlar....................................................178


II hissə

BOY TƏŞKİLATI VƏ BOYLAR..............................................................196

1. Kayı............................................................................................211

2. Bayat..........................................................................................216

3. Alka bölük..................................................................................228

4. Qara bölük..................................................................................229

5. Yazır...........................................................................................230

6. Döyər..........................................................................................232

7. Dodurğa......................................................................................240

8. Yaparlı........................................................................................242

9. Əfşar...........................................................................................242

10. Kızık..........................................................................................270

11. Bəydili.......................................................................................272

12. Karkın.......................................................................................283

13. Bayındır.....................................................................................286

14. Peçeneq.....................................................................................288

15. Çavuldur....................................................................................291

16. Çəpni.........................................................................................293

17. Salur..........................................................................................294

18. Eymür (eymir).......................................................................... 306

19. Ala-yundlu................................................................................309

20. Yürəgir......................................................................................311

21. İğdır...........................................................................................313

22. Bügdüz......................................................................................314

23. Yıva...........................................................................................315

24. Kınık.........................................................................................322

III hissə

DASTANLARI ......................................................................................... 326

1. Dastanların yazıldığı zaman.......................................................329

2. Dastan qəhrəmanları harada və nə zaman yaşamışlar................333

3. Qəhrəmanların müsəlmanlığı.....................................................338

4. Dastanların mövzusu..................................................................338

5. Qəhrəmanlar...............................................................................342

6. İqtisadi həyatları.........................................................................342

7. Siyasi təşkilat.............................................................................344

8. Ordalar.......................................................................................351

9. Ailə həyatı..................................................................................352

10. Ordu..........................................................................................355

11. Minicilik....................................................................................356

12. Geyim........................................................................................357

13. Ovçuluq.....................................................................................358

14. Əyləncələr.................................................................................359

15. Davranışları...............................................................................360

16. Dastanların əhəmiyyəti.............................................................364

XÜLASƏ......................................................................... ..........................366

XVI ƏSRDƏ ANADOLUDA OĞUZ BOYLARINA

AİD YER ADLARI...................................................................................369

YER ADLARI SIRASINA GÖRƏ OĞUZ BOYLARI. ..........................398

TÜRKMƏNYMAQLARI İLƏ İLGİLİ SİYAHILAR..............................399

BİBLİOQRAFİYA....................................................................................4351   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   42


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə