Əsasnamə (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24 aprel 2007-ci IL tarixli, 356 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir)
Yüklə 417.14 Kb.
səhifə5/6
tarix27.02.2016
ölçüsü417.14 Kb.
1   2   3   4   5   6

Maşınqayırma və metallurgiya bölməsi
Abdullayev Ayaz

Hidayət oğlu

(sədr)


Azərbaycan Texniki Uni­ver­si­te­ti­nin Maşın detalları və YQM ka­­fedrasının müdiri, t.e.d., pro­fessorMövlazadə Vaqif

Zahid oğlu

(sədr müavini)


Azərbaycan Texniki Uni­ver­si­te­ti­nin Maşınqayırma texnolo­gi­ya­sı kafedrasının müdiri, t.e.d., pro­­fessorMirzəyev Osman

Həsən oğlu

(elmi katib)


Azərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasının Mühəndis qrafikası kafedrasının dosenti, t.e.n.Canəhmədov Əhəd Xanəhməd oğlu

Milli Aviasiya Akademiyasının Nəq­liyyat mexani­kası və mater­i­al­şünaslıq kafedrasının müdiri, t.e.d., professorHüseynov Rafiq

Qurban oğluAzərbaycan Texniki Univer­site­ti­nin Konstruksiya və kompo­zi­si­­ya material­la­rı­nın texno­logi­ya­sı kafedrasının müdiri, t.e.d., pro­fessorİsmayılov Rasim

Şirin oğluSumqayıt Dövlət Universitetinin Mexanika kafed­ra­sı­nın müdiri, t.e.d., professorMəmmədov Arif

Tapdıq oğluAzərbaycan Texniki Univer­sit­e­ti­nin Tökmə və qay­naq istehsalı kafedrasının müdiri, t.e.d., pro­fessorNamazov Sübhan

Nadir oğluAzərbaycan Texniki Univer­si­te­ti­nin Metallurgiya və metal­şü­nas­lıq kafedrasının professoru, t.e.d.Qurbanov Ramiz

Seyfulla oğluAzərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasının Nəzəri mexanika ka­fedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., professorRəsulov Nəriman Moğbil oğlu

Azər­baycan Texniki Univer­si­te­ti­nin Metrologiya və standart­laş­dır­ma kafedrasının müdiri, pro­fes­sor, t.e.d.Səmidov Xəlil

Səmid oğluAzərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Me­tal­­şünaslıq və maşın mexanikası kafedrasının müdiriŞərifov Arif

Rza oğlu


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elm və texnika işləri üzrə prorektor, t.e.d., professor


Məktəbəqədər tərbiyə və ibtidai təhsil bölməsi


1.

Kərimov Yəhya

Şəfi oğlu

(sədr)


Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnsti­tutunun direktor müavini, Beynəlxalq Pedaqoji Elm­lər Akademiyasının həqiqi üzvü, p.e.d., professor

2.

Xəlilov Vidadi

Cəmil oğlu

(sədr müavini)


Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnsti­tu­tunun Mək­tə­bə­qədər və ibtidai təhsilin nəzəri prob­lemləri şöbəsinin müdiri, p.e.d., professor

3.

Cəfərova Laləzar

Kazım qızı

(elmi katib)


Azərbaycan Respublikası Təhsil Prob­­­­lemləri İnsti­tutunun Məktə­bə­qə­dər təlim və tərbiyə şöbəsinin müdi­ri, p.e.n., dosent

4.

Həsənov Mircəfər

Mirməsi oğluAzərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Ana dilinin təd­­risi metodikası kafed­rasının müdiri, p.e.n., professor

5.

Adıgözəlov Azadxan Səfərxan oğlu

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­ver­sitetinin Riya­ziy­yatın tədrisi me­todikası kafedrasının müdiri, p.e.d., professor

6.

Mursaqulova Raya

Nəsib qızıAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­ver­sitetinin Mək­tə­bəqədər peda­qo­gika kafedrasının müdiri

7.

Quliyev Baloğlan

Sarı oğluAzərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Fiziki tərbiyə kafedrasının müəllimi, p.e.n., dosent

8.

Əmrahlı Limunət

Şəfi qızıAzərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnsti­tu­tunun Sosioloji tədqiqatlar şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, p.e.n., dosent

9.

Abbasov Nazim

Ramiz oğluAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­ver­sitetinin Riyaziyyatın tədrisi metodikası kafedrasının müəllimi, p.e.n., dosent

10.

Rzayeva Lətifə

Bəxtiyar qızıAzərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnsti­tu­tunun Məktə­bə­qə­dər və ibtidai təhsilin nəzəri prob­lem­ləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, p.e.n., dosent

11.

Məmmədova Sitarə

Məmməd qızıBakı Baş Təhsil İdarəsinin kabinet müdiri

12.

Musayeva Səlahət Şövkət qızı

Xətai rayonu 235 nömrəli uşaq bağ­çasının müdiri

13.

Rəhimova Sədaqət

Əmir qızıXətai rayonu 240 nömrəli uşaq bağ­ça­sının müdiri

14.

Əhmədova Azadə

Məmmədağa qızıYasamal rayonu 11 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasının müdiri

15.

Ağayeva Zemfira

Əli qızı


Nərimanov rayonu 69 nömrəli uşaq bağçasının tərbiyəçisi


Memarlıq bölməsi
Əbdülrəhimov Ramiz

Həmid oğlu

(sədr)


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­­versitetinin Memarlıq kons­truk­si­ya­la­rı və abidələrin bərpası ka­fed­ra­sının professoru, memarlıq dok­to­ruHüseynov Fikrət

Mövsüm oğlu

(sədr müavini)


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­versitetinin Memarlıq layihəsi ka­­fed­rasının müdiri, mem.dok. pro­fes­sorÖmərqədiyeva Mədinə Əbdürəşid qızı (elmi katib)

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­­­versitetinin Memarlıq kon­struk­siyaları və abidələrin bərpası ka­fed­rasının baş müəllimi, mem. üzrə fəlsəfə dok.Abdullayeva Nərgiz

Cavad qızıAzərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­­versitetinin Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, mem.namizədiAbdullayev Tofiq

Əli oğlu


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­versitetinin Me­marlıq Fakül­tə­si­nin dekanı, Memarlıq kons­truk­si­ya­ları və abidələrinin bərpası kafed­ra­sı­nın professoru, mem.dok.Ağabəyov Kazım

Əlişir oğluAzərbaycan Dövlət Rəssamlıq Aka­de­miyasının Me­marlıq kafedrasının dosentiHəsənova Aybəniz

Əşrəf qızıAzərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­versitetinin Land­­şaft memarlığı kafedrasının professoru, mem.dok.Hüseynova Sevgül

Xanhüseyn qızıAzərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­­versitetinin Mühəndis qrafikası kafedrasının dosenti, m.e.n.Məmmədova Zahidə

Gülməmməd qızıAzərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­versitetinin Memarlıq kons­truk­siyaları və abidələrin bərpası ka­fed­rasının assistenti, m.n.Nağıyev Nizami

Həsən oğluAzərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­­versitetinin Memarlıq fakül­tə­si­nin dekanı, m.n., professorQuliyev Feyzulla Ağasəfər oğlu

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Aka­demiyasının Memarlıq kafedrasının dosenti


Mexanika bölməsi

1.

Əliyev Knyaz

Ələsgər oğlu

(sədr)


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­­versitetinin Nəzəri mexanika ka­fed­rasının müdiri, t.e.d., pro­fes­sor, Əməkdar müəllim

2.

Mehdiyev Məhəmməd

Fərman oğlu

(sədr müavini)


Bakı Dövlət Universitetinin Tət­bi­qi ri­­yaziyyat və kibernetika fakül­tə­si­nin dekanı, AMEA-nın müxbir üzvü,

f.-r.e.d.3.


Qəribov Rahat Tanrıverdi oğlu

(elmi katib)Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­­­­versitetinin İnşaat mexanikası ka­fed­rasının dosenti, t.e.n.

4.


Axundov Məhəmməd

Bağır oğluAzərbaycan Dövlət Dəniz Akade­mi­yasının Tətbiqi mexanika kafed­ra­sı­nın müdiri, professor, f.-r.e.d.

5.


Əmənzadə Rəfail

Yusif oğluBakı Dövlət Universitetinin Nəzəri me­xanika və bü­töv mühit mexani­ka­sı kafedrasının müdiri, f.-r.e.d. professor

6.


İsayev Əsgər

Müstafa oğluAzərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­­­versitetinin İnşaat mexanikası ka­­fed­rasının müdiri, t.e.d., pro­fes­sor. əməkdar müəllim

7.

Qurbanov Ramiz

Seyfulla oğluAzərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­ya­­­sının Nəzəri mexanika kafed­ra­sı­nın müdiri, AMEA-nın müxbir üz­vü, t.e.d., professor

8.


Mirsəlimov Vaqif

Mirəhməd oğluAzərbaycan Texniki Univer­site­ti­nin Texniki mexanika kafedrsının mü­di­ri, f.-r.e.d., professor

9.

Nadirov İlqar İsgəndər oğlu

Təhsil Nazirliyinin Texniki Peşə Təh­­sili şöbəsinin baş məsləhətçisi, t.e.n.,dosent

10.

Nəsibov Nəsib

Ayvaz oğluAzərbaycan Texniki Universitet­i­nin Texniki mexa­nika kafedrasının professoru, t.e.d.


Mühəndis qrafikası bölməsi


1.

Həbibov İbrahim

Əbülfəz oğlu

(sədr)


Azərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasının Mühəndis qrafikası ka­fedrasının müdiri, t.e.d., professor

2.

Şərifov Kazım

Təvəkgül oğlu

(sədr müavini)


Azərbaycan İnşaat Memarlıq Universitetinin dosenti, t.e.n.

3.

Məlikov Rauf

Xəlil oğlu

(elmi katib)


Azərbaycan Dövlət Neft Aka­de­mi­yasının Mühəndis qrafikası ka­fedrasının dosenti, t.e.n.

4.

Mustafayev Mustafa

Rəhim oğluMilli Aviasiya Akademiyasının Mü­həndis qra­fi­kası kafedrasının müdiri, t.e.d., professor

5.

Mirzəyev Saleh

Hacı oğluAzərbaycan Texniki Univer­si­te­ti­nin Mühəndis qra­fikası kafed­ra­sının müdiri, dosent, t.e.n.

6.

Rüstəmov Çingiz

Ataxan oğluAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­­­versitetinin Təsviri incəsənət, rəsm­xət və onların tədrisi meto­di­­kası kafedrasının dosenti,p.e.n.

7.

Qurbanov Nəbi Əsəd oğlu

Azərbaycan Texniki Universite­tinin Mühəndis qra­fikası kafedrasının dosenti, t.e.n.

8.

İsmayılov Cahangir Xalıq oğlu

Azərbaycan Dövlət Neft Aka­de­mi­­yasının Mühəndis qra­fikası ka­­fedrasının dosenti, t.e.n.

9.

Dadaşova Nigar Asif qızı

H.Əliyev adına liseyin müəlliməsi

Neft və qaz sənayesi bölməsi


1.

Əhmədov Zaur

Musa oğlu

(sədr)


Azərbaycan Dövlət Neft Aka­de­mi­yasının Hid­ravlika kafed­ra­s­ı-nın professoru, t.e.d.

2.

Səmədov Tofiq

Əlövsət oğlu

(sədr müavini)


Azərbaycan Dövlət Neft Akade­miyasının Qaz və qazkondensat ya­taqlarının işlənməsi kafed­ra­sı­nın müdiri, t.e.d., professor

3.

Əzizov Arif

Məmmədəziz oğlu

(elmi katib)


Azərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasının Faydalı qazıntı yataq­la­rının işlənilməsi kafedrasının mü­­diri, t.e.n., dosent

4.

Salavatov Tulparxan Şarabudinoviç

Azərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasının Neft ya­taqlarının iş­lən­məsi və istismarı kafed­rası­nın mü­diri, t.e.d., professor

5.


Məmmədtağızadə Əlinazim Murad oğlu

Azərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasının Neft və qaz quyu­la­rı­nın qazılması kafedrasının müdi­ri, t.e.d., professor

6.

Rəsulov Asif

Muxtar oğluAzərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasının Neftçıxarmanın tex­nika və tex­no­logiyası problemi la­bo­ra­to­ri­ya­sının baş elmi işçisi, t.e.d., professor

7.


Məmmədzadə Arif

Mikayıl oğluAzərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasının Neft yataqlarının iş­lən­­məsi və istismarı kafedrasının professoru, t.e.d.

8.

Zeynalov Nail

Eynal oğluAzərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasının Əmək mühafizəsi ka­fed­rasının müdiri, t.e.d., pro­fes­sorNəqliyyat bölməsi


1.

Tağızadə Əsgər

Həbib oğlu

(sədr)


Azərbaycan Texniki Univer­si­te­ti­nin Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili kafedrasının müdiri, t.e.d., professor

2.

Şərifov Arif

Rza oğlu


(sədr müavini)

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­­versitetinin elmi işlər üzrə pro­rektoru, İnşaat yol maşınları ka­fed­rasının müdiri, professoru

3.

Namazov Bəx­ti­yar Fərman oğlu

(elmi katib)Azərbaycan Texniki Univer­si­te­ti­nin Avtomobil nəqliyyatı vasitələri kafedrasının dosenti

4.


Elyazov İsrayıl

Şükür oğluAzərbaycan Texniki Univer­si­te­ti­nin Dəmiryolu nəqliyyatı istismarı kafedrasının dosenti, t.e.n.

5.

Məmmədov Yaqub

Əhməd oğluAzərbaycan Texniki Univer­site­ti­nin Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili kafedrasının dosenti

6.

Cümşüdov Sabir Qəmbər oğlu

Azərbaycan Texniki Univer­site­ti­nin Avtomobil daşımaları və yol hə­rəkətinin təşkili kafedrasının müdiri, professor


Pedaqogika və psixologiya

bölməsi


1.

Ağayev Əjdər

Əbdülhüseyn oğlu

(sədr)


Azərbaycan Respublikası Təhsil Prob­lemləri İnsti­tu­tunun Təhsilin konseptual problemləri şöbəsinin müdiri, p.e.d., professor

2.

Əlizadə Əbdül

Əli oğlu


(sədr müavini)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­­ver­si­te­tinin Ümumi psixo­lo­gi­ya ka­fedrasının müdiri, p.e.d., professor

3.

Cəbrayılov İntiqam

Hilal oğlu

(elmi katib)


Azərbaycan Respublikası Təhsil Prob­lemləri İnsti­tu­tunun Təhsilin konseptual problemləri şöbəsinin mü­­­dir müavini, aparıcı elmi işçi, p.e.d.

4.


Quliyeva Ellada

Musa qızıBakı Slavyan Universitetinin Pe­da­qogi­ka kafedra­sının profes­so­ru­, p.e.d.

5.


Məmmədov Kərim

Alı oğlu


Bakı Slavyan Universitetinin Pe­da­qo­gi­ka kafed­ra­sının profes­so­ru, p. e.d.

6.


Paşayev Əmrulla Xamməd oğlu

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­versi­tetinin Ümumi peda­qo­gi­ka kafedrasının professoru, p.e.d.

7.

İlyasov Müseyib

İbrahim oğluAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­ver­site­ti­­nin Ümumi peda­qo­gika kafedrası, p.e.n.

8.

Qurbanova Lamiyə Mehdi qızı

Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun Psixologiya kafedrası, psixol.e.n.

9.

Rzayeva Nurəngiz

Tofiq qızıAzərbaycan Müəllimlər İnstitu­tunun Psixologiya kafedrasının müdiri, psixol.üzrə fəls.dok.

10.

Səmədov Yadigar Balakişi oğlu

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbi­yə­si və İdman Akade­miya­sının dosenti, p.e.n.

Riyaziyyat bölməsi1.

Yaqubov Məmməd

Haqverdi oğlu

(sədr)


Bakı Dövlət Universitetinin İda­rə­et­mə nəzəriy­yə­sinin riyazi üsul­ları ka­fed­rasının müdiri, f-r.e.d., professor

2.

Əliyev Əkbər

Bayram oğlu

(sədr müavini)


Azərbaycan Texniki Univer­site­ti­­nin Ri­yaziyyat kafedrasının pro­fessoru, f-r.e.d.

3.

Abdullayev Fuad

Ağca oğlu

(elmi katib)


Bakı Dövlət Universitetinin Ri­ya­­zi analiz kafed­rasının dosenti, f-r.e.n.

4.

Ağayev Hidayət

Nuruş oğluBakı şəhəri 244 nömrəli məktə­bin direktoru

5.

Bilalov Bilal

Telman oğluAMEA-nın Riyaziyyat və Mexa­ni­ka İnstitutunun əməkdaşı, f-r.e.d., professor

6.

Əliyeva Tinatin

Məmməd qızıAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­­­versitetinin Riyaziyyatın tədrisi me­to­di­kası kafedrasının dosenti, p.e.n.

7.

Əhmədov Əli

Mustafa oğluBakı Dövlət Universitetinin Funk­­siya­lar nəzəriyyəsi və funk­sio­nal ana­liz kafedrasının müdi­ri, f-r.e.d., professor

8.

Mirzəyev Sabir

Sultanağa oğluBakı Dövlət Universitetinin Funk­si­ya­­lar nəzəriyyəsi və funk­si­­­onal ana­liz kafedrasının pro­fes­soru,f-r.e.d.

9.

Əliyev Nəcəf

Yaqub oğluBakı Dövlət Universitetinin Hən­­dəsə və cəbr kafedrasının dosenti, f-r.e.n.

10.

Quliyev Hamlet

Fərman oğluBakı Dövlət Universitetinin İda­rə­etmə nəzəriy­yə­si­nin riyazi üsul­­ları kafed­rasının professoru, f-r.e.d.

11.

Quliyev Məhəmməd

Əhməd oğluBakı Dövlət Universitetinin Di­fe­ren­sial və inteqral tənliklər kafedra­sının dosenti, f-r.e.d.

12.

Quliyev Asab

Astan oğluAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­ver­sitetinin Riya­ziyyatın tədrisi me­to­di­ka­sı kafedrasının dosenti, p.e.n.

13.

İbrahimov Nurəddin

Məhərrəm oğluBakı şəhəri 101 nömrəli məktə­bin riyaziyyat müəllimi

14.

Cəbrayılov Allahverən Cəbrayıl oğlu

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni­versitetinin Ali riyaziyyat ka­fed­ra­sının müdiri, f-r.e.d., professor

15.

Lətifov Fuad

Seyfəddin oğluMüasir Təhsil Kompleksi, ka­fed­ra müdiri, f-r.e.d., professor

16.

Məmmədov Oktay Mübarək oğlu

Bakı Dövlət Universitetinin Hən­­dəsə və cəbr kafedrasının dosenti, f-r.e.n.

17.

Məmmədov Rəşad

Sirac oğluAzərbaycan Dövlət Neft Aka­de­mi­yasının Tətbiqi riyaziyyat ka­fed­ra­sının dosenti, f-r.e.n.

18.

Musayev Vəli

Mustafa oğluAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­ver­sitetinin Riyazi analiz kafed­ra­sının professoru, f-r.e.d.

19.

İsgəndərov Nizaməddin Şirin oğlu

Bakı Dövlət Universitetinin me­x­a­nika-riyaziyyat fakültəsinin de­kanı, f-r.e.d., professor

20.

Rəhimov Fəda

Hənnan oğluBakı Dövlət Universitetinin Eh­ti­mal nəzəriyyəsi və riyazi sta­tis­tika ka­fed­rasının dosenti, f-r.e.n.

21.

Hüseynov Hidayət Məmməd oğlu

Bakı Dövlət Universitetinin Tət­bi­qi ri­yaziyyat kafedrasının pro­fessoru,

f-r.e.d.


22.

Talıbov Tariyel

İsmayıl oğluBakı şəhəri Fizika-riyaziyyat və informatika tə­ma­yüllü liseyin direktoru

23.

Rzayev Rəhim

Mikayıl oğluAzərbaycan Dövlət İqtisad Uni­ver­sitetinin Ali ri­ya­ziyyat kafed­ra­sının professoru, f-r.e.d.

24.

Səbzəliyev Mahir

Mirzəxan oğluAzərbaycan Dövlət Neft Akade­mi­yasının Ali riya­ziyyat kafed­ra­sının müdiri, f-r.e.n., dosent.
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə