EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə99/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   125

səhra bayda. bayıt. bayvan. biyaban. bayavvan. bayır. açıqlığ. boşluq. açığlıq. kavra. kavar. kavraq. çöl.

səhra dala. tala. qır.

səhra dala. tala. qır. quruq. qarqaq. kəkrək. suyu çəkilmiş. bitgisiz quru qırlar.

səhra kavar kavra. kavraq. çöl.

səhra ova. düz. düzləm. yazı. kavra. kavar. kavraq. çöl.

səhra qır.

səhra quruq. qarqaq. kəkrək. suyu çəkilmiş. bitgisiz quru qırlar.

səhra tala. dala. çöl. qır. kıyı. dış.

səhralıq talalıq. çöllük.

səhrayi çöllük. qırsal.

şəhridari elevi.-şəhridarinin qolları : eleviləri.

şəhrivər ortay (orta + ay ). oday (< od + ay). yayın sonuncu ayı. oqust. avqust.

şəhriyyə tutmaq. tutmac.

səhulət hasatlıq. səhllik. qolaylıq.-bu işdə qolaylıq yox.-be səhulət : qolayca.-ba kəmali səhulət : qolaycacıq.

səhulət hasatlıq. yovsar. qolaylıq.

səhv edən yanılan. yanğılqan.

səhv edmək kırıxmaq. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. çalqıtmaq. çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. çənişmək. qələtmək. iştibah, xəta edmək.-o yanlışmadan danışa bilməz.

səhv edmək qoymaq. buraxmaq. əldən çıxmaq(vermək. əldən qoymaq).

səhv edmək sürçmək. sürüşmək. yanılmaq. iştibah edmək. xəta edmək.

səhv edmək tayılmaq. sıyrılmaq. qaymaq. caymaq.

səhv edmək yanığmaq. yanınmaq. yanılmaq. yanğılmaq. yanğılışmaq. yahalmaq. yasanmaq. xəta edmək. qələt edmək. iştibah edmək.

səhv edmək yanlıqmıq. yanılqamaq. iştibah edmək. qələt eləmək.

səhv edməz sıyrılmayan. taymağur. qaymaz. taymayacı. caymayan.

səhv -səhv edən : yanılan. yanğılqan.-səhvə salmak : azqırıq.

səhv -yanlış, səhv, xəta, xəbt, iştibah edmək : sürçmək. sürüşmək. kavalamaq. qafalamaq. kafalamaq. (< kav). çaşmaq. yanılmaq. yahalmaq.

səhv adaş. aldaş. ataş. iştibah.

səhv çaş. yanlış. xəbt. iştibah.-başı yox, çaşı çox : başı yox, daşı çox.

səhv çənit. çanıt. çənət. çalat. çələt. çalqıt. qələt. yanlış. iştibah. xəta.-onu danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı çalat.

səhv yahalış. yahalma. yanılış. qaf. kaf. gaf. (< kav). saçaq. iştibah. qələt. xəta.

səhv yalnış. yalınqış. iştibah.

səhv yanğılış. yanğış. yanlış. yannış. yanış. xəta. iştibah.

səhv yanılma. suç. sürc. xəta.-xəta, səhv yapmaq. suçalmaq. sürcmək. yanılmaq.

səhv yanılma. yayaq. yayqa. xəta.

səhv yanıltı.

səhv yanlıq. yalnıq < yanığ. ataq. boşaq. qəbahət. xəta.

səhv yanlıq. yanılqı. yanılqış. yalınqış. yahalqı. yahalıq. iştibah. qələt.

səhv yanlış. yanılma.

səhv yanlış. yanılma. yanlışlıq. çaş. çəp < sap ( < sapmaq). sapıq. doğru olmayan. əğri. qələt. yayaq. yayqa. xəta. iştibah.

səhvə salmak azqırıq.

səhvə salmaq yanğlatmaq. yanıtmaq. yanğıltmaq. yanğılşıtmaq. yasatmaq. yahatmaq. xətaya salmaq. müştəbeh edmək. qələt düşündürmək. iştibah salmaq.

səhvən yanlışlıqla.

şəhvət çapqın. çalamıt. ərsu.

şəhvət hiz. küyləş. kösnü : heyvanların əş özləmi.

şəhvət qammırsav.

şəhvətdə, sevişmədə son dərəciyə varmaq yuxa. yoxa. alihəpərut aləmi.

şəhvətə gəlmək azmaq.

şəhvətlənmək qızmaq. azıqmaq. azmaq.

şəhvətli ərsulu.

şəhzada törə. təkin. əfəndi.

şəhzadə qolqay. təkin. qalğay. kalqay. vəliəhd.

şəhzadə təkin.

səid toqluşluq. toğluşluq. doğluşluq. toğuşluq. nəcabət. əsalət. kərimüttəb. nəcabət. soyuq. cis.. qarabaş.. seyyid. qarabaş. başı qara sarıqlı kimsə.

şeir -hicə qoşu, şeir : deyiş.

şeir qoşuq. qəsidə.

şeir şe'r. qoşu. deyiş.

şekaftən kavmaq. kavlamaq. kovlamaq. qazmaq. açmaq.

şekaftən kovalamaq (> kəfalidən(fars). oymaq.

şekəm qondə şodən göbək bağlamaq. qarın bağlamaq. şişmanlamaq. göbəklənmək.

şekən -çin o şikən : saçda olan, oluşan qıvrıc, çin. hörcük. örcük. hörüc. örüc. quluş. quluc.

şekən qıracaq. qıran arac.

şekənc türüncüş.

şəkər baltuz.

şəkər qırdı. qıttı. toz.

səkərat ölüm əsrüklüğü. can çəkişməsi.

səkərat ölüm əsrüklüğü. can çəkişməsi.

səkeşi qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

şəkil tapmaq oluşmaq. şəkillənmək.

şəkilşinasi biçimbilgisi. biçimbilim. yapıbilgisi. şəkilbilgisi. morfoloji.

şəkk edmək iki bir edmək.

şəkk qaralıq. durak. güdü.sanu.-taşa. imqir. uşı kıyırı yok : ucu qırağı yox.

şəkkaklıq üşüşmə. çəkinmə. quşquluq. imtina edmə.

şəkkalanmaq işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. quşqunmaq. quruntunmaq. quruntulanmaq. şübhələnmək. şəgglənmək. vəsvəsələnmək.

şəkkili şaşkın. quşkun. ikircil. iki.-üçli.

səkkufas < səggi. sərqən. sərgən. sərək.

şəkl şəkil. oluş. duruş. halət.

şəksiz çəksiz. çiksiz. əngin. kenq .

səktə edmək tutulmaq. qadamaq. qadağmaq. qadqamaq. fələc olmaq.

səktə -səktə, ənfəkt keçirmək : ürəyi, birdən yatmaq, işdən düşmək. qan tutmaq. ölmək.

səktə durqu. durma. yatışma. dinmə. qonma. qərar tutma. oturma. dinlənmə. qonaqlama. qərar. əğlənmə. təvəqqüf. dirəng < duranğ (< durmaq). vəqfə.

səktə pozuqluq. pozulma.

səktələmək tuqmaq. qırmaq.

səlabət -ba səlabət : ağırbaşlı.

səlabətli düzənli. dəngəli. sürəkli. subatlı. daynaqlı. qərarlı.

səlabətli mətin. qeyrətli. sübatkar. əğməz. əğilməz. çalışqan. işcən. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

səlah onqur. qurtuluş.

səlah onqur. qurtuluş.

səlah uz. uyğun.

səlahiyyəli yetgili. çıxışlı.

səlahiyyət çağ . çək. həqq.-sizin çağız yoxdu : sizin çəkiz yoxdu : sizin həqqiz; səlahiyyətiz yoxdu.

səlahiyyət çağ. çək. həqq.-sizin çağız yoxdu : sizin çəkiz yoxdu : sizin həqqiz, səlahiyyətiz yoxdu.

səlahiyyət yetərlilik. yeti. yetgi. qapar. dəğər. hədd.-yetgim çatmaz.

səlahiyyət yeti. yetgi. yaratıcılıq.

səlahiyyətdar yetgili.

səlahiyyətli əkili. yetikli. yatqınlıq. yetərlik bəlqəli. sənədli. təsdiqli. usda. yetgili.

şəlalə çağla. çağlar. çavlar. çağlıyan. çavlan. gurlayıq. suyun yüksəkdən köpürüp, şarıldayıb, iti iti çarparaq, çağıldayaraq axması.

səlam vermək əsləmək.

səlam yetitmək əslətmək.

səlam əsin. əsən.-səlam salmaq : əsən salmaq : əsin salmaq : əsənləmək. əsinləmək. səlamlamaq.

səlam görkü.-sabah səlamı : qutlu, qutmanlu, gönüllü dan : . sabahınız uğurlu. sahahız xeyir.-səlamun əleykom : sizə barış olsun.

səlam sağuq.-örəkəzə səlamlar : sağuqlar.

səlamalaşmaq -birbirinə əl verib sağollaşmaq, səlamalaşmaq : əlləşmək.

səlamət qurğun. sağ.

səlamət sağlıq. dinc. arsat. sağ.-be səlaməti : xoşluqla. sağlıcaqla. sağlığınan. əsən qalın. xoş.

səlamət salamat. iyi. sağ. sağıq. sağlam. əsən.-iyi misin.-iyi görünmür, ağrıqa oxşur.

səlaməti sağ aman. sağlam. salamatlıq.-be səlaməti : uğur ola. uğurlar olsun. 1səlaməti : sağlıq.

səlamətlik əsənlik. sağlamlıq. səhhət. afiyət. qurqunluq. qorqunluq. sağlamlıq. köklük. sağ amanlıq. aman əsənlik. dinclik. salimlik.

səlamətliklə uğur ola. uğurlar olsun.

səlamlıq sağuqluq. hörəklik. örəklik. qonaqlara ayrılmış yer, otaq. tənəbi.

səlasət axıcılıq.

səlasət səlislik. axışlıq. axıclıq. axarlıq. axqınlıq. yürüşlük. yürüklük. yerişlik. yeriklik. rəvanlıq. insicam. münsəcəmlik.

səlb edən asan. asıcı.

səlb edilmə qaldırılma. qopatılma. ayrıtılma. yolatılma. gidərilmə.

səlb edmək dəf' edmək. gidərmək. gedərmək.

səlb edmək götərmək.

səlb olunmuş asılı. sallaq. məslub.

səlb alıq.

səlb olumsuzluq. nəfy. yaltu. qonca. sovğat. töhvə.

sələ bağış. açıq. açuqtöhvə.

sələf baştın. öncəki.

sələf baştın. öncəki.

sələhşur cəbəçi. cübəçi. qorucu.

sələhşur savaşçı. savaşan.

sələvat olsun yarlığayası. yarlaqaqur. yarlası.-tanrı yarlaqaqur : tanrı yarlığayası. sələvatullahi əleh.

sələvat alqış.-peyqəmbərə sələvat : yalavacqa alqış.-sələvat göndər : alqış alqala : .

sələvat alqış.-peyqəmbərə sələvat : yalavacqa alqış.-sələvat göndər : alqış alqala : .

şələxtə qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. çaltaq. qaltaq. qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi.

şələxtə sürtük. qalağ. qəhbə.

səlib -səlib kimi çarpaz ayqıtlar : üçağac. xaç. dar ağacı.

səlib -səlibe sorx : qızıl xaç.

səlib xaç . atanak. səlib çəkmək : atanaklamaq : atanak çəkmək : göz yummaq. əl çəkmək.

səlib xaç. atanak. səlib çəkmək : atanaklamaq : atanak çəkmək : göz yummaq. əl çəkmək.

səlim -hissisəlim : sağduyu.

səlim doğru. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə.

səlim sakin. tommay. dommay. həlim yumuşaqbaşlı.

səlis -rəvan, səlis olmamaqlıq : yürüşsuzlük. yürüksüzlük. yerişsizlik. yeriksizlik. axışsızlıq. axıcsızlıq. axarsızlıq. axqınsızlıq. münsəcəmsizlik : insicamsızlıq.

səlis -rəvan, səlis olmayan : yürüşsuz. yürüksüz. yerişsiz. yeriksiz. axışsız. axıcsız. axarsız. axqınsız. münsəcəmsiz. insicamsız.

səlis açıq. aydın. qolay. axıcı. axar. axan. qolay. pürüzsüz. düzgün.

səlis axışlı. axıclı. axarlı. axqın. yürşük. yürük. yerşil. yerişli. yerik. yumşaq. açıq. yüngül. ayıl sayıl. düşnüklü. rəvan. münsəcəm. insicamlı.

səlis salsuq. sarsuq. axarlı.

səlislik axışlıq. axıclıq. axarlıq. axqınlıq. yürüşlük. yürüklük. yerişlik. yeriklik. rəvanlıq. insicam. münsəcəmlik.

səlmani kəric.

şəltuk < çaltıq > çəltik. 1. kəpəksiz düğü. 1. düğü əkini.

səm' eşitmə. eşitiş. eşitim. duyma. duyuş. duyum.

səma' çoqqaylan. dönmək. dönəğ.

səma ır. yır. hava.

səmacət edmək qatanmaq. qadanmaq. tikilmək. taxılmaq. tıxanmaq. dayanmaq. dirənmək. israr edmək.

səmai eşidim.

şəmatət təpələmək.

səmavi göylə bağlı. göğçül. göyçül. göğçə. göyçə. göğçən. göyçən. asimani. göğsil. göysil. göyçül. göysəl. göğsəl. göyçül. asimani. gökcə. göycə. göyüm. göğüm. göydək. göğdək. asimani.-gəzəgənlər (səyyarələr) arasında dolaşan ufaq göyüm, göydək, asimani gövdələr : göydaşı. göğdaşı.

şəmdan tünğşü. tünğüş. tünüş.

səmər çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız.

səmər çuğul. çul. arxa. arxalıq. palan.

səmər verim. nəticə.

səmərə tut. tutar. tutuq. tutqu. sud < süt. ası. alqı. yaran. yarayış. yarıq. yarar. yağ. saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. tapış. tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. düşə. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. bağdam. bağlam. bəhrə. nəf'. kar. olca. mənfəət. fayda.

səmərəsiz səmərsiz. verimsiz. sonucsuz.

səmərləndirmək dəğərə mindirmək dəğərləndirmək. verimlətmək. verimləndirtmək.

səmərsiz qaradal. barsız ağac. böyük olubda heç bir yararı, faydası olmayan.

səmərsiz səmərəsiz verimsiz. sonucsuz.

səmi' eşitsəl. eşitlik. eşitməklə ilgili.

səmimanə içdən ürəkdən.

səmimi olmayan aldırlı. yapmacığ. suni.

səmimi olmayan totürək. iki yüzlü. riyakar.

səmimi -səmimi qəlbdən : için içdən. içim içdən.

səmimi aldavsuz. doğru. həqiqi. içtən.

səmimi bağırdaş. alıq. saran. sardıran. (< sardırmaq). doğruçul. içtənlik. burul. içli. özdən. içdən.-səmimiyyət : özqəl. özgəl. özə ayit. özdən gələn. içgəlik. içtən gələn. doğal davranış.

səmimi bağırdaş. alıq. saran. sardıran. (< sardırmaq). doğruçul. içtənlik.

səmimi iç içək.-ilişgiləri çox içdən, candan, səmimi. iç içək quzu sarması. könül könülə.

səmimi içdən gəlmə. içdən olan. çox sevimli birisi.

səmimi içdən. bağrıq. aygın.

səmimi içdən. cıqırıq.-cıqırıq bolmaq. : səmimi olmaq. üz göz olmaq.

səmimi içdənik. iç içək. içli dışlı. candan. könüldən. göyüldən. ürəkdən. açıq könüllü, göyüllü. açıq ürəkli. içdən. içgin. arxadaşca. dostca. içli dışlı. candan. könüldən. göyüldən. ürəkdən. ərköz. əşöz. taarüfsüz. təkəllüfsüz. könlü açıq. cancağız.-uyqun, içdən, səmimi olmaq : altalta üstüsdə, içdənik, iç içək olmaq.

səmimi içdənik. iç içək. içli dışlı. candan. könüldən. göyüldən. ürəkdən.

səmimi istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. səmimiyyətli. riyasız dos. xiluslu.

səmimi özdən. içdən.

səmimi özən. içdən.

səmimi özlü. qalaysız. könüllü. könüldən. ürəkdən. içdən.

səmimi şaqıray. çaqray. dost. tanıtıq.

səmimilik içdənlik. iç içəlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik.

səmimilik içik. sevgi. doğruluq. ixlas. xilus.

səmimilik özlülük. qalaysızlıq. könğüllük. içdənlik.

səmimiliklə içdəniklə. içdən. iç içindən. inaqla. candan. dosluqca. dosca. könüdən. göyüdən. ürəkdən. səmimiyyətlə.

səmimiyyət içdənlik. iç içəlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik.

səmimiyyət içdənlik. iç içəlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik.

səmimiyyət istəm. istək. istənc. istəş. riyasızlıq. dosluq. ixlas. xilus.

səmimiyyət özqəl. özgəl. özə ayit. özdən gələn.

səmimiyyətlə içdəniklə. içdən. iç içindən. inaqla. candan. dosluqca. dosca. könüdən. göyüdən. ürəkdən. səmimiliklə.

səmimiyyətli istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. riyasız dos. xiluslu.

səmimiyyətsiz istəncsiz. istəşsiz. istəmsiz. istəksiz. riyalı. ixlassız. xilussuz.

səmimiyyətsizlik burtqa.-burtqası durat üzündə : üzündə aldatma əlaməti görünür.

səmimiyyətsizlik çarqıt. iğfal.-birbirinə çox yaxın, içdən, səmimi : cicibacı. sıxıfıqı.

səmm dalağ. dalav. ağu. zəqqum. zəhər.

şəmmei biraz. azacıq. bir parça.

səmpatik söğüncüqlü. söğünclü. söğümlü. sövümlü. sevimli. sevilən. içgin. süycü. şirin. gözəl. dilmə. diləm.

şəmşir qaraçor.

şəmşirbazi çapqılış. şəmşir oyunu.

şəmşirçi yalduçi. qılıncçı.

şəmşirli qaraçorlu.

şəmsiyə çağırma. çəkirmə. çətir. sayavan. şadurvan. (< çadır).

şəmsiyə güncək. günəşlik. çətir.

şemsiyə qünlük.

səmt görür. baxır. axır. yön. cəhət.

səmt yan. qaptal. qıptal. qapdal. yan. tuş. cəhət.

səna alqış.

səna eygi ( y <> z ) əzqi. rəhmət. hörmət.

səna eygi ( y <> z ) əzqi. rəhmət. hörmət. öqüş. öküş. öğüş. həmd. şükür.

səna eygi. əzqi. rəhmət. hörmət.

səna eygi. əzqi. rəhmət. hörmət.

səna eygi. rəhmət. hörmət.

səna ögüş.

səna öqüş. öküş. öğüş. həmd. şükür.

səna sağı. dua. duva.

səna yaltaqlıq. sitayiş.

sənaçı sağıçı. yasçı. əzaçı. duaçı. duvaçı.

sənalar övünclər. övgülər. övüşlər. sağılar. sağular. sağuclar. sağışlar. həmdlər. şükürlər. təşəggürlər.

şenaxtən boyunlaşmaq. boynalmaq. boynanmaq. boynuna almaq. boyun əğmək. köçünmək. çökünmək. çökmək. enikləmək. yenikləmək. yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. tanımaq. e'tiraf edmək : iqrar edmək.

sənaye' -tükətim sənaye' : yüngül sənaye'.

sənaye' işləyim. əndüstiri. indüstiri.

sənaye 'yasan.

şənbəllə boy otu.

sənc ölçək. dartı. çəki. ölçən. ölçər. ölçü aracı. dənğəc.-küncdənğəc : zaviyəsənc, bucaq ölçən.

səncab ağac qoyan.

səncab çəkələz.

səncab erlən.

səncab qozqıştıq.

səncab sincab. qaçqaç. qaşqaş.

səncab təyin.

səncab təyin. qozqıştıq.

şəncərə savrunti. cavrunti. buğda içində olan qara dənələr. bic buğda. lüpək.

sənceş < seçnək. oylaç (oylaştıru).

səncidən ölçmək. dartmaq. çəkmək. çəkmək.

səndan örs.

səndəl çökəl.

səndəl dura. yer. oturaq .

səndəl dura. yer. oturaq. orunduq. qoltuq.

səndəl olturğuç. oturğıc.

səndəl orunduq. qoltuq.

səndəl oturmaqa özəl yer. otraq.

səndəl sintik. tabura.

sənəd gətirmək bəlgələtmək. müstənədləmək. təvsiq etdirmək.-sənədiyyət : dayaq. ayaq. tapıq. sənəd. istinad. məsnəd.-sənədli : dayaqlı. dayalı. tapıqlı. müstənəd.

sənəd bəlgə. büçülgə. pitik. bəlgə. dayaq. dayaq. ayaq. tapıq. tapı. sənədiyyət. istinad. məsnəd. tapı. andac. tanqsa. vəsiqə.-sənədli : tanqsalı. andaclı tapılı. vəsiqəli. müstənəd.

sənəd bəlgə.-kimilik bildirən bəlgə, sənəd : sicill çanıt. çantıq. cüzdan.

sənəd dayaq. üzər. kök.-üzərinə atmaq : dayanmaq. isnad edmək.

sənəd endirik. daban. dayat. dayaq. söyəş. söykəş. kök. istinad.-endiriklə danış.-endirik göstərmək :.-pozuq endirik : boş endirik : köksüz sənəd.

sənəd inat. anıt. tapı. tapu. bəlgə. bəlgət. bəllət. bilgət. dəlil.

sənəd kağız. pətəng. pətən (< bitik : pitik. yazı).-arın pətənə : xəstə olmadığını göstərən kağaz.-bulaşıq pətənə : xətə olduğunu göstərir kağaz.

sənəd kirtük. tapı.

sənəd kirtük. tapı. tapı. bitik. pitik. söykə. söyək. dayaq. arka. bəlgə. qanıt. tanıq. bəlgə.-sənədləmək : (sənətə gətirmək. isbatlamaq). bəlgələmək. damqalamaq.-sənət yapmaq : bitəmək. bitikləmək. tapımaq. isbatlamaq.-sənətçi. sənətkar : uzan. uzaq. uzəl. usda. məharətli. bəcərikli. uzman. usda. çiqçi. usda. ağıllı. bilgili. pir.

sənəd söykə. söyək. dayaq. arka. bəlgə. qanιt. tanıq. bəlgə.

sənəd tapı. bitik. pitik.

sənəd tapıq. dayaq.-sənədli : dayaqlı. tapıqlı.

sənəd tapu.

sənədləmək (sənətə gətirmək. isbatlamaq).bəlgələmək. damqalamaq.

sənədləmək bəlgələmək.

sənədlətdirmək inatdırtmaq. anıtlatıtmaq. bəlgətitmək. bəlgələtdirmək. bəllətitmək. diklətmək. tikilətmək. tapıtdırmaq. birkitdirmək. diblətdirmək. köklətirmək. var etdirmək. barlatıtmaq. varlatıtmaq. dabanlatıtmaq. sağlatıtmaq. doğrututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. onqututmaq. qonqututmaq. qonututmaq. yerləştitmək. qərarlatdırmaq. sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.

sənədlətiş sənədlətmə. atıvermə. atıveriş. bağlatma. bağlatış. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. yüklətiş. endiritmə. endiritiş. arxalatma. arxalatış. dabanlatma. dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. təggələtmə. təggələtiş. tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. isnad. isnad edmə.

sənədlətmə sənədlətmə. sənədlətiş. atıvermə. atıveriş. bağlatma. bağlatış. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. yüklətiş. endiritmə. endiritiş. arxalatma. arxalatış. dabanlatma. dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. təggələtmə. təggələtiş. tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. isnad. isnad edmə.

sənədlətmə yerləştirmə. yerləştiri. tapıtma. inatdırı. anıtlama. anıtlatı. bəlgələmə. bəllətmə. birkitmə. dikdəmə. tikləmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. qərarlama. isbat edmə. sibutlama.

sənədlətmək bəlgələnmək.

sənədlətmək inatdırmaq. anıtlamaq. anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. bəllətmək. var edmək. barlamaq. varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. onqatmaq. onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. yerləştirmək. dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. dibləmək. diblətmək. kökləmək. köklətmək. qərarlamaq. isbat edmək. sibutlamaq.

sənədli -sənədli, müstənəd olmaq : ilkəlləşmək. qaynaqlanmaq. köklənmək. kökələnmək. dayqalanmaq. dayaqlanmaq. qalaqlanmaq. qalıqlanmaq. diblənmək. nədənlənmək. illəti, baisi, səbəbi, dəlilli bəllənmək.

sənədli -tapılı, sənədli var, dövlət : qara var. qara mal.

sənədli bəlgəli. dayanaqlı. tayanaqlı. dayaqlı. tayaqlı. qoldaqlı. tapılı. müstənəd. əkili. yetikli. yetərlik bəlqəli. təsdiqli. səlahiyyətli. usda.-bəlli, açıq aydın, qıssa, sənədli söz : bəliq. bəliğli. bəlğanə.

sənədli endirikli. köklü. dabanlı. dayatlı. dayaqlı. söyəşli. söykəşli. istinadlı. müstənəd.-endirikli söz : müstənəd söz.-endirikli söyəş, söykəş : müstənəd isbat.-endirikli filim : müstənəd filim.-endirikli bitik : müstənəd kitab.

sənədsiz endiriksiz. köksüz. dabansız. söyəşsiz. söykəşsiz. dayatsız. dayaqsız. istinadsız.-endiriksiz danışma : sənədsiz sözləmə.-endiriksiz göstəri : sənədsiz göstəri, numayiş.
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə