EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə98/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   125

sədaqətli berilqəndiq.-dosda berilqəndiq : dosda sədəqət.

sədaqətli işəncli. inanan. inanclı. inaq. inanılan. inanılır. içgin. güvənilən. güvənilir.

sədaqətsiz antsız. haylaz. yaramaz. kötü. güvənilməz. vəfasız. kişiliksiz.

sədaqətsiz assı.

sədaqətsiz dönək. qancıq. sözündə durmaz.

sədd bağac. bənd. qandağ. qondaq.-bağac, sədd, bənd vurmaq : qandağlamaq. qondaqlamaq. qundaqlamaq.

sədd barda. hədd.

sədd gidərgi. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. mane’.

sədd qatağan. qədəğən. yasaq. mən'.

sədd tura. dura. daraq. duvar. bağlağı. bağlaq. bağtarı. bağat. bəd. bənd. büğət. bükət. boğat. bağac. büğət. bağat. boğat. yaylım. bənd.-yaylım od : oddan duvar.-sədd qoymaq : sınırlamaq. çəkləmək. çəkələmək.-kiçi bənd, bağac, sədd : kərmik. qarmıq.

sədəf inci.-sədəflə qablamaq, işləmək : bərməttəmək.-sədəf kimi dişlər : inci kimi dişlər.

sədəmə vurmaq qaqırmaq. qaqımaq. qırmaq. bərələmək.

sədəmə dəği. sataq. çataq. toxat. toxunma. lətmə. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. qırpa. qırca. qırıc. kəsrə. kəsər. zərər. incinmə. çeğnək. toxnaq.

sədəmə gəzin. kəzin. kəsin. gəzək. kəsək. (> gəzənd(fars). zərər. ziyan.

sədəmə toquş. toxnaq.

sədəqə arazış. bəlanı aralamaq, azdırmaq, qaytarmaq üçün, tanrı yolunda verilən nərsə.

sədəqə qurtumcalıq. könül borcluğu.

sədəqə qurtumcalıq. könül borcluğu. vergi. buluğ.

sədəqə vergi. buluğ.

sədəqə yarqı. yarıq > yırqa. ırqa.-sədəqə vermək : yarıqmaq. yarqımaq > yırqamaq. ırqamaq.

sədəqəçi yarıqçı. yarqıçı > yırqaçı. ırqaçı. yolçu. dilənçi.

şədid iti. qara. tünd. tün. şiddətli. sıxı. ağır. qırasıya. tünd. iti. öldürəcəsinə. əzicəsinə.

şədid iti. qıyaq. qıyağ. bətər.

şədid tərən. dərin. şiddətli.

şədidrax iticə. çeviqcə. yeyincə. hızlıca.-qara söğuq.-qara qış.-iqdamat, tədabire şədide əmniyyəti : sıxı güvənlik önləmləri.

sədir ağacı qamalag.

sədir ağacı qamalag.

sədirlik qaqlıq. yuxarlıq. başlıq.

sədmə gəzin. kəzin. kəsin. gəzək. kəsək. (> gəzənd(fars). zərər. ziyan.

sədmə toxun. toxuntu. yıxın. yıxıntı. tökün. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. qırın. qırıntı. kəsrə. kəsər. ziyan. qırpa. qırca. qırıc. kəsrə. kəsər. zərər. xəsarət.

sədmələmək çapaqlamaq. çırpmaq.

sədməli toxunulmuş. toxunlu. toxunu. yaralı. məsdum.

sədr baş. ön. baş yer. törə. baş köşə, quşə. başqan. mindər. kürsü. sinə. göğüs.-ulular mindəri : böyüklər kürsüsü.-sədri ə'zəm : başbaxan.

sədr göğüs. baş. yükə.

sədr qaldırım. qalatım. qaqatım.

sədr tabcan. divan.

sədr tapçan. taxt. ərkə. divan.

sədre məcles qaqlıq. yuxarlıq. başlıq. sədirlik.

sədri ə'zəm : başbaxan. vəziri ə'zəm.sədri ə'zəm qoşbəyi. başvəkil.

şef başama. lidər. başqan.

səf dərcə. dərəcə. rədə. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın.

səf düzü. dizi. qatar. sıra.

şef öndər. yöndər.

şef onovçu. ağıl verən. ağıl xocası. yönətmən. başçı. baxan. devlət kişisi.

səf quyruq. sıra.-otobus quyruğü : otobus səfi.-çörək quyruğü : çörək səfi.

şef şad. başçıl. baş. lider. öndər. başıl. öndər. başqaq. başqan.

səf sətir. sıra. dizi.

səf sıra. dizi. müttəsil. nəsəq. nizam. qanun.

səf sıra. qat. şərit. sərit. şərik. sərik. kərik. çərik. dərik. qarıq.

səf sıra. qol. axın. cərgə. sıra. yasal. yasal. rədif. sıra. dizi. qatar. sıraş.-dizi dizi : sıra sıra.-önsəf : ön sıra. başqabaş. pişa piş.

səf sıra. sıraş. rədə. cərgə. rədif.

səf yasal. dizi. düzü.

səf yasav. dizi. düzü. sıra. tərtib.

səf yatab. yatba. qataba. qətəbə. təbəqə.

şəfa tapmak baynalmaq. baynımaq. qutulmaq. sağalmaq. ayınqalmaq.

şəfa tapmaq arılmaq. arımaq. qalxmaq. düzəlmək. iyiləşmək. dirçəlmək.

şəfa yaftən sağlığa qovuşmaq. sağalmaq. düzəlmək.

şəfa -eldən bəfa, ağıdan şəfa umma.

şəfa arıl. tüzəl. dirçəliş.

şəfa dərman düzə. onar. onur. ot. ota. arnaş. çara. çarə. çıxır.

səfa gülcə. əğləncə.

şəfa' iyiləc. iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxac. qalxış. qalxınma. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. nəcat. dərman.

şəfa iyiləşmə. əsənlik. toxdama.

şəfa yaxım. yoxum.

səfa yaxşı. kök. keyf. ləzzət.

şəfaət ötünc. bəkləş. qayra. bağış. lütf. yardım. yarlıq. kömək. dilək.-dilək verirəm : şəfaət verirəm.

şəfaətçi aracı. yarıcı. diləkci. yardımcı.

şəfaətçi ötükçi. ötüncü. ötükçü. vasitə.

şefahən ağızdan.

şəfalı qaynarları, suları bulunan araşanlı.

şəfali su arşan. qaynarca.

şəfalı

şəfalı onarlı. onulur > olunur. çaralı. çarəli. düzəlir. otlu. otalı. arnaşlı. əlaclı. çıxılır.

şəfalı, mə'dən suları araşanlar. içmələr.

şəfalı, mə'dən suyu araşan. içmə.

səfara yasavul. çomaqçı.

şəfasız acınacaq. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. güvənilməz. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. iqtidarsız.

şəfasız onarmaz. onulmaz > olunmaz. düzəlməz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. çarəsiz.

şəfaxana sağlay. sağmay (< sağalma evi, öyü). hopital. xəsdəxana. kəsəlxana.

səfə çəkmək sıralamaq. qatmarlamaq.

səfə səfhə. qapcaq. yapcaq. yapraq.

səfə səfhə. səhfə. şərit. sərit. şərik. sərik. kərik. çərik. dərik. qarıq.

səfeh gədə qılmaş. boş söyləc.

səfeh < səpək < sapaq. sapaq. oysuz. ussuz. ağılsız. zəkadan yoqsun. saçaq. qonda. budala. alıq. şaşqın. çaşqın. cartı. yartı. sapaq. ağlı qaçıq. dəli. qayarı. salsar. sərsəri. sapaq. çınqılbaş. salsar. sərsəri.

səfeh aquman. ağman. axmaq. şaşqın. sərsəm. məhcub.

səfeh bax > səgik.bacarıqsız. şaşqın. yalpaq. esi getgən. alıq. munduz. usdan alı. uşaq. ağılsız. çaşık. bunqaq. bun. alasarmıq. gömürtük. əsrik. əsir. əndik. endik. qanmaz. anlamaz. şaşqın. gic. sağsız. ayaz. aylaz. sağıt. sağın (ağlın) itirmiş. yanşaq. axmaq. yuvaq. yuvqa. yuvqa.-səfef olub qal : yuvqa bolub qal.-əndik ər : budala adam.-əndik uma, evlini ağırlar : səfeh qonaq, ev yiyəsinə buyur diyər, tarif elər.-səfehlik : çalılık. əksiklik. yaramazlık. bəcəriksizlik.-səfehləmək : bunqamaq. yanğıramaq. unamak sarsaxlamaq. zayıflamaq. qoduxlanmaq.-səfehləyən : sarsak. qızıl ağız.-uşaq kişi : səfeh kişi.-səfehləmək : çıldırmaq dəli olmaq. ağlın itirmək.-səfehlik : çalılıq. əksiklik. yaramazlık. bəcəriksizlik.

səfeh boşanıq. boş. puç. havayi. qəfil.

səfeh budala. axmaq. səkə. sək. küt. çoğ. axmaq. çinis. qurqu. quruğ. beyni quru. axmaq. yeğni kişi. quruq. başı boş.

səfeh çəri. çərən. başı pozuq.

səfeh ətqafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtabaş.

səfeh opsaq. upsək.

səfeh sandıraq.

səfeh uşaq.-uşaq kişi : səfeh kişi.

səfehləmək çıvılamaq. ağzına gələni danışmaq. saçmalamaq.

səfehləmək munmaq. saçmalamaq. artıqlamaq. çərənləmək. çetləmək. qatıqlamaq.

səfehləmək qurqulanmaq. taşqınlıq, yeğnilik, yüngüllük edmək.

səfehləmək sanaçlanmaq. sançalanmaq. budalalıq edmək. cocuq kimi hoplayıb zıplamaq.

səfehləmək satulamaq. faydasız söz söyləmək. gəvəzəlik edmək.

səfehləmək satulamaq. faydasız söz söyləmək. gəvəzəlik edmək.

səfehləşmək sapaqlaşmaq. sərsəmləşmək. sılqırlanmaq. abtallaşmaq.

səfehlik sançalıq. sanaçlıq. budalalıq.

səfelhləmək sandıramaq. saçmalamaq. sayıqlamaq.

şəfəq sökər danqa. dan atar. ertən səhər.

şəfəq sökmək dan atmaq.

şəfəq ağarma. dan. sökən. daluğ. tilu'. fəcr.

şəfəq şamaq. şapaq. tanq zar. alasayvan. günəşin doğuşu.

şəfəq tanğ sar. sar. səhər. danertə alacağaranlıq.-səhər şəfəqi : danqızıl.-axşam şəfəqi : şamqızıl.-hələ dan atarkən, şəfəq sökərkən : tanğdınğ ər sərəsində.

şəfəq yarıq. carıq.-ingir yarıq : axşam qızıllığı.

şəfəq, dan atma, sökmə ağarma. fəcr.

şəfəq, dan atmaq, sökmək ağarmaq.

şəfəqətli acı çəkən. acıyan. üzülən. əsirgəyən. əsrəyən. qıymayan. sevəcən. mərhəmətli.

şəfəqətsiz cəbbar. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar.

şəfəqətsiz qansız. yansız. yanmaz. yanmayan. acımaz. əsrəməz. əsirgəməz. qıyan.

səfər döğüş. köç. musafirət. yolçuluq. gəzi. gəzinmə.-səfərə gedmək : gəziyə çıxmaq.

səfər gəzinti. səyahət.-gəzintiyə, səfərə, səyahətə çıxmaq : yola girmək. yola gedmək.

səfər yol.-mənə yol çıxdı.-tələsik yola çıqma.

səfər yol.-mənə yol çıxdı.-tələsik yola çıqma.

səfər yürüş.

səfərbərlik döğüşə hazırlıq.

səfərə gedmək yolağmaq. yola çıxmaq. musafirət edmək.

səfərə -səfərə gedmək : yola çıxmaq. yola düşmək. yolağmaq. musafirət edmək.

şəffaf olmayan ğeyri şəffaf : dolaşlı. mübhəm. pırtlaşıq. quşqulu. qapalı.-dolaşlı, anlaşılmaz söz : qıcırtılı söz.

şəffaf -saydam, açıq, şəffaf daş : bəlir. bilur.

şəffaf arı. arın. silqu. silik. aydın. təmiz.

şəffaf arınıq. saf. billur. saydam. duru. açıq.

şəffaf tınıq. tiniq. yatuq. sakin. donuq. tonuq. axmaz. duru. saf. paruq.

şəffaf yaldıravıq. saydam. saf. aydın. saydam. parraq. tortusuz. tortasız. toransız. torunsuz. zülal. tonuq. duru. saf. ayaz. təmiz. açıq.-ayaz göy : təmiz, açıq göy.

şəffafiyyət aydınlıq..

səffak qan tökücü.

səfhə səfə. qapcaq. yapcaq. yapraq.

səfhə səfə. səhfə. şərit. sərit. şərik. sərik. kərik. çərik. dərik. qarıq.

səfhə yaya. yay. çevrə. evrə.

şəfi' arxa.-arxasız qaldım.

şəfi şəfaətçi. ötükçi. ötüncü.

səfil atılmış utulmuş kimsə : dələduz.

səfil baştaq. sərsəri. avara. ipsiz. qopuq.

səfil batıql. yoxsul. kasıb. fəqir.

səfil carsuvlu. yarsuvlu. sıxıntılı.

səfil çıplaq. çulsuz. çulqasız. donsuz. lüt. alçaq. düşük. bayağı.-səfillik : alçaqlıq. düşüklük.

səfil zaravatlı. yazavatlı. sıxıntılı.

səfillik yoxsıraq. yoxsulluq.

səfillik yoxsıraq. yoxsulluq.

səfinə gəmi.

səfinə gəmi. uçar.

səfinə gəmi. uçma.

səfinə göy gəmisi.

səfinə uçan. quş. gəmi.

səfir -nayib səfir : işgüdər. elçigüdər.

səfir -səfiri kəbir : böyükelçi.

səfir yalçuq. elçi.

səfirlik böyükelçilik.

səfləmək -düzü düzü, dizi dizi sıralamaq, səfləmək, qatarlamaq, rədifləmək, müntəzəm edmək : diziləmək. düzüləmək.

şeflik yetəkçilik. yönətim. güdüm. başçılıq.

şəfqətli böluşcaq. yardım sevər. mərhəmətli. yarıgər. oxşayıcı. nəvazişgər. oğşamayı arayan. sakin. xeyirsəvər.

şefqətli qoldaquc. qoruyucu. mərhamətli. yardımsevər. hami. qoruyucu. bağırqan. bavırqan.

şəfqətli umay. qoruyucu. iyiliksevər.

səfra öd.

səfsətə bilgiçilik. sofizm.

səfsətə sandırak.

səfsətə sandırak.

səfsətə yava.

səfsətə zırva. saçma sapan söz.

səfsətəçi yanıltıcı. qandırıcı. aldatıcı. duyaran. duyarıcı. çalqaçı. çalaçı. məğlətəçi. muqalitəçiçi.

şegefta! görəgəy!.

şegeftavər bulquncaq. tapıncaq. tansiq. tansuq. əcib. təəccüblü. türfə.

şegeftzədə anğa. gənğ. qaranıq. baxa. qalma. qalaq. qalav. mat. alcıranğ. heyran.

şegərf bulquncaq. tapıncaq. tansiq. tansuq. əcib. təəccüblü. türfə.

şəgg şübhəyə salmaq quşqulatmaq. qıcıqlamaq. qurtdalamaq. kimsədə bir duyular oyatmaq.

şəgg

şəgg -kəsinləşəməyib şaşqınlıq, sarsınıtı, quşqu, şəgg keçirmək : sarsılmaq. səndələmək. döğəzimək. tökəzimək. tökəzləmək. döğəzləmək.

şəgg armav. quşqu.

şəgg işgil. quşqu. quruntu. şübhə.

şəgg işgil.

şəgg işqil. quşqu. güman. şübhə. vəsvəsə.-bu haxda işgil yoxdu.

şəgg quşqu. çətəl. çatal.

şəgg tanğ. tan. quşqu. şübhə.

şəgg, şübhə edməmə -(xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma). gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənəq. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanıc. qanış. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. alnıqma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic.

şəggili işqilli. quşqulu. gümanlı. şübhəli.-işgilli kimsə.

şəggili qapalı. açıq, bəlli olmayan. bəlirsiz. ikili. qatlı. gəbəli. bulanıq. bulanlı. mübhəm.

şəggili qölgəli. quşqulu. çətin. çatallı. quşqulu. qarışıq. çalalı. çallaq. müşəvvəş. ikiləm.

şəggili qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqılı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şübhəli. məşkuk. müşəvvəş.

şəggili quşqaq. quşquq. gözü kölgəli.

şəggilik avuş. quşquluq. qararsızlik.

şəggilik yataq. yadağ. quşquluk. həmişə yadırqan. çəkingən. məşkukluq.

şəggisiz mütləqən. hökmən. qətə'n. ayqıtlı. kəsgitli. kəsinli. üzül kəsil. çort kəsik. doğru. durbaq. quşqusuz. gümansız.

şəggisiz quşqusuz. quşquz. ikisiz. bilatərdid. mühəqqəq.

şəggləndirmək işgilləndirmək quşqulandırmaq. quruntulamaq. şübhələndirmək. vəsvəsələndirmək.

şəgglənmək çəkinmək. qaçınmaq. saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. şübhələnmək. qafası bulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. başı pozulmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. quşqunmaq. üşünmək.

şəgglənmək işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. quşqunmaq. quruntunmaq. quruntulanmaq. şübhələnmək. vəsvəsələnmək.

şəgglənmək işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. içi bulanmaq : .

şəgglənmək işqillənmək. quşqulamaq. gümana düşmək. şübhələnmək. şübhələnmək. vəsvəsələnmək.-bu haxda işgillənmiyin.

şəgglənmək kovcunmaq. qocunmaq. birələnmək. qurcuqlanmaq. işkillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. şübhələnmək. işgillənmək. qurunlanmaq. qoçunmaq. quşqunmaq. şübhələnmək. vəsvəsələnmək.

şəgglənmək qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. quşqunmaq. üşünmək. çəkinmək. qaçınmaq. saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. şübhələnmək. şübhələnmək.

şəggsiz kəsin. bağrıq. bağırdan. doğurdan. qəti'. yəqin. şübhəsiz. gümansız. quşqusuz. doğru.

şəggsiz qölgəsiz. quşqusuz.

şegiftli alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın. uğru itmiş, batmış.

şəhab ağma.

şəhab ağma. qayma. ulduz qayması.

şəhab ulduz otu.

şəhadət barmağı banq barmağ.

şəhadət vermək kirtüləmək.

şəhadət

şəhadət tanıqlıq.

şəhadət tanıqlıq.

şəhadət. -quvahi, şəhadət vermək : . güvəkləmək. gövəkləmək. göbəkləmək. kökəkləmək. tübəkləmək. dibəkləmək. dayaqlamaq. təsdiqləmək.

şəhadətnamə çək.

şəhadətnamə sınaqlıq. tanışlıq.

səhaf bükəçi.

səhaf bükəçi.

səhaf qabçı. qapçı. qapaqçı. qabıqçı. qapaq biçən.

səhaf qucaş. qocaş. qabıq. cilid.

səhaflamaq qucaşlamaq. qocaşlamaq. qabıqlamaq. qapıqlamaq. cilidləmək.

səham çatı. hissə. bəhrə. qama. çapa. qapa. qismət.

səhamdar payçı. ölşən. bölşən. hissədar.

səhamdar səhmli. qoşunc. qatınc. ortaq. şərik. bölümçü. böləkçibir yığına, topluma, sürüyə, işə otaqlaşan, qatılan.

səhami paylı. şərikli.

səhdə edmək tutulmaq. qadamaq. qadağmaq. qadqamaq. fələc olmaq.

səhdə -qəlbin yüngül səhdəsi : ənfirəktüs. ürək engili : ürək əngəli : ürək kırizi.

səhdə -ürək səhdəsi : gülgü.

səhənkar qıyın, çətin tutmayan. yengilcan. yüngülcan. qolaycan.

şəhər tamada vali.

şəhər -ağşəhər : ağqala. ağşəhər. kasabılanka (kasa < qapsa + bılan : ağ). darul bəyz.

şəhər -böyük kənd, şəhər : kətə qorğan.

şəhər -kiçik şəhər : qala. burqaz.

şəhər -kiçik şəhər : sarca. qaraça. qəsəbə.

şəhər -qala, şəhər qapısı : qapqa. dərvaza. böyük qapı.

səhər -səhər yeməyi : açta <> aşta. ağızalma. dan yeməyi. sübhanə.

şəhər -şəhərin ortası, orta.-aramsı, ortarası : şəhrin qəlbi.

şəhər astana.-şəhərli : astanalı : .

şəhər balıq. kənd. qala. bələd. qala. bəldə. kənd.-orata (mərkəzi) şəhər. anakənd. böyükşəhər. böyükkənd.-şəhəri quşatan yol : çevrə yol. çevrə. kəməbənd.-kiçik şəhər : qala. burqaz.

şəhər bələd (bəl < > bil <> bal. balıq) bəllənmiş. bəlləndik. bəlirmiş. cızıqlanmış sınırlanmış yer { bələdiyyəərəbcə}.

səhər çıkar. tanğ : dang. dan.

səhər çıkar. tanğ : dang. dan.

səhər dan. irtən. ertən. ertə. er. ir. qırtan. çırtan. yarıq. yarın. sübh. sabah. səhər.-yarıq, səhər çağı : xoruz çağı.-ertən səhər : danqa. dan atar. şəfəq sökər.-səhər çağı : günertə.-səhəriz xeyr olsun : sübh be xeyr. ertən uğur : ertin uğur : ertuğur.-ir beşdə.-səhər səhər qalxaraq : tanğ sarınan turub.-səhər erkəndən : çin, çin ertən, irtən.-səhər tezdən : gündoğar. irtən. ertən.-səhər yeməyi : obaşdan yeməyi. obaşdanlıq. ər əkməyi.-səhər namazı : ertə namazı : ertənc.

şəhər qala.

şəhər qala.-ara şəhir : başkənd.

səhər tanğ sar. şəfəq. sar.

şəhər uluş. avıl. uluş. oluş. kət. kənd. kəndü. kənüt. qala. yığılcan yer.-pay. sәhm. bölüş. kəsim. qısım.-araşəhir : başkənd.

səhərçağı səhərçağı gün ışırkən.

şəhərçi şehirli. kəndli.

səhərədək atqunca. atınca. saçına. tanca.

şəhərli qalalıq. şəhərə mensup. sarlıq.

səhərlik qopatlıq. quşluq.

səhət onan. düzlük. doğruluq. sağlıq.

səhət sağlıq.

səhfə qapçaq. yapraq.

səhfə səfə. səfhə. şərit. sərit. şərik. sərik. kərik. çərik. dərik. qarıq.

səhhət yaftən sağlığa qovuşmaq. sağalmaq. düzəlmək.

səhhət əsənlik. sağlamlıq. səlamətlik. afiyət.

səhhətli sağlam. gürbüz. kök. kürüt. çağ. iri. qəvi.-gənc, gürbüz kənd uşağı.

səhhətli sağqatlı. sağ süyəkli. sağlıqlı.

səhhətli sağqatlı. tobar. dobar. topar. sağlam. gürbüz.

şəhirçi şəhirli. kəndli.

səhl yaxın. qolay. əlaltı.

şəhla şəhla göz : şaşı.

səhlənkar umursamıyan. qolayçı. qolay tutan. önəm verməz.

səhllik hasatlıq. qolaylıq. səhulət.-bu işdə qolaylıq yox.

səhm -bölünmüş hər nəyin iki tikəsi, iki səhmi : ikəl. ikgəl. ikgül. ikgil. qoşac. qoşal. qoşgül. qoşgil.-islamda sovğadan təkgəl dişiyə, ikgəl ərkəyə düşər.

səhm 1. qorxu. 1. qama. çapa. bölək. bağdam. bağlam. düşü. düş. pay. bölük. pay. bölük. hissə.

səhm bölük. oluk. dəğər. dək. dəng. pay. hissə.

səhm pay. qapış. qabış.

səhm qama. çapa. qapa. bağdam. bağlam. bölük. bölük. bölüm pay. tikə. düşü. düş. düşər. qətə. qırat. qismət. qism. nəsib. parti. cüz'. hissə.

səhm səhim. pay. qapış. qabış. ülük. ölük. pay. ox. nəsib. hissə. yarış. üləş. bölək. qurbanlıq. ülüş. uluş. bölüş .

səhm səhim.-) üləş. pay. bölək.-) qurbanlıq. ülüş. uluş. bölüş .

səhm ülük. ölük. pay. ox. nəsib. hissə.

səhm yarış.

səhmdar bölüklü. paylı. səhmli.

səhmgin -mocude səhmgin, bəd : qarıcıq. ifritə. əcuzə.

səhmgin dehşətli. alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın.

səhmgin qorxunc.

səhmli bölüklü. paylı.

səhmli səhamdar. qoşunc. qatınc. ortaq. şərik. bölümçü. böləkçibir yığına, topluma, sürüyə, işə otaqlaşan, qatılan.

səhmnak qorxuli.

şəhnə basqaq. aşqaq. qoşun başçısı.

səhra -qole səhrayi : qır çiçəyi : çöl çiçəyi.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə