EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə97/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   125

saxteye yaratısı.

saxtıman salmaq, qurmaq, tikmək yapı qurmaq, salmaq. ev tikmək.

saxtıman -saxtıman, bina salmaq, yapmaq : salqamaq. salqatmaq. salığmaq. yapı tikmək, düzəltmək.

saxtıman çatı. bina.

saxtıman ev. yapı. qalartıq. qalartı. bina.

saxtiman tikiş. tikinti. qaraltı. qarartı. qarartu. qaramtı. qaramıt. qoraltı. qoramtı. qoramıt. barınaq. ev. yapı. bina.

saxtıman tikiş. tikinti. qaraltı. qarartı. qarartu. qaramtı. qaramıt. qoraltı. qoramtı. qoramıt. barınaq. ev. yapı. bina.

saxtıman yapı.-bu yapını neçiyə qabalaya verirsin. muqatii’yə verirsin.

saxtıman yapı.-daş bina : . qaqır yapı : daş yapı.

saxtıman, yapı işləri düzəltim. düzətim. yapım. yasım. yasam. qurum. inşaat.-gəmi yapım : inşaatı.

saxtman ev. yapı. qalartıq. qalartı. bina.

saxtman tikinti : quruluş. istiruqtör. inşaat.

sayban sayvan. kölgəlik.

sayə roşən açıqlı qoyulu. alaşavaq. kölgəli ışıq.

sayə kölgə. sığnaq. himayət.

şayət ayqay.

şayət gərəkirsə. bardı.-gəldi. vardi.-gəldi. vurdi.-gəldi. vurdu.-oldu. əyər. gərəkirsə. birdən. gərəkirsə. bəlkə. bardı .-gəldi. vardi .-gəldi. vurdi .-gəldi. vurdu .-oldu. əyər. gərəkirsə. birdən.

sayfa səfə. səfhə. qapcaq. yapcaq. yapraq.

sayfa yayfa.

sayfa yayfa.

şayi olmaq çav düşmək.

şayiat söyləntilər.

şayıd ərgic. ərin. ərgin. ərsək. öğütmən.

sayidəgi yıpranma. yeyilmə. istehlak.

sayidən sürtmək.

şayiə çıxarmaq çav salmaq. çav çaldırmaq.

şayiə pərakəni çovçuluq. söyləntçilik. deyintçilik.

şayiə salmaq qoğuq uçurmaq.

şayiə var ki çav qaçır ki.

şayiə çav.

şayiə çov. söylənti. deyinti.

şayiə deyinti. söylənti. çov.

şayiə el ağzı. xalq ağzı :.

şayiə köşəki. şüşəki. köşək. gizlicə qulağa çatdırılan söz. pıçıltı.

şayiə' kov. çov.

şayiə kov. çov. fısıltı. söylənti. deyinti.

şayiə' qanğşar. yayıntılar. laqırdılar. həyəcan oyandırıcı savlar.

şayiə söylənti.

şayiə' söylənti. qovqun.

şayiə söz.-bir söz gəzir bu şəhərdə : bir xəbər eşitdim.

şayiə yayılmış.

şayiə yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. arxadan çəkişdirmə. birinin araxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. qoşantı. qoşu. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. boş söz. (bəd quyi.).

şayiə, söylənti yaymaq çov salmaq.

şayiəçi çovçu. söyləntici. deyintici.

sayir ayrı. ayrıca. digər. qeyr. özgə. başqa.

şayırd (bir ustanın qulluğunda olarkən iş öğrənən kimsə). tilmiz. yardım. yardam. köməz. kömər. kömək çöməz. yamaq. çıraq. tələbə.

şayırd -şofer şayıd : değnəkçi. dayaqçı. otubus, taksi kimi gənəl daşıt araclarında, qapını açıb bağlama, enmə minməni düzənləyən görəvli.

şayırd uşaq. çirağ. xadim.

şayisdədir təqir. yaraşır. bəğənilir. layiqdir.-sənə təqir uluğluq : böyükülk sənə yaraşır.

şayistə kişi bacqar. bacqır. bacarıb bitirən. iş adamı. çəpən. mahir.

şayistə alqulıq. alğulıq.

şayistə bəyəği. bəyənilən. yara. yarar. cayiz. münasib.yara. yarar\münasib

şayistə çağlın. çıxarlı. uyqun. qədər. əndazə. layiq.

şayistə ərdəmli.

şayistə layiq bəğgin.

şayistə salıqalı. çıxarlı. iste'dadlı. qərihəli. qabiliyyətli. burunman (> bırumənd(fars).

şayistə uyqun. uyul. layiq. həq. müstəhəq. səzavar.

şayistə, layiq, həq, müstəhəq, səzavar görünmək uyqunmaq. uyulmaq.

şayistəlik dayanışlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. ləyaqət. layiqliq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. qabiliyyət.

saymamaq sansızlamaq. sayqı göstərməmək. hörmət etməmək. özən göstərməmək. önəm verməmək.

sayraşmaq hesaplaşmaq.

sayyara gəzəgən.

sayyara gəzəgən.

saz o saman döşəmə.

saz -saz :.-çi :.-becəryən.-kilidsaz : kilid becəryən. kilidçi.

saz çalaqıc. instirumant.-yelli, nəfəsli çalaqıcların ağza alınan bölümü : başpara.

saz çalqı.-saz edmək : sazlamaq. qurmaq. düzəmək. kökləmək.

saz çalqı.-saz taxımı : çalqı.

saz qümrah.

saz salan.-filmsaz : film salan.

sazanda çalan. çalıcı. çalaqçı. çalaçı. nəvazəndə.

sazanda qazançı. qazan. dartan. dartçı. dartac. çalqıçı.

sazanda sazçı. zırnaçı. yapdal.

sazəndə < sazanda. çalıcı. çalğuçi. çarpıcı. düzən. yapan. yapıc.

sazəndə qurucu. quran.

sazənde yapay. yapan. yasan. quran. düzəldən. düzən. düzəy.

sazəndəgi buluş. tapış.

sazeş bax >saziş.

sazeş e'tilaf. 1. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birikiş. birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. doslaşış. doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, qurma. əl bir olma. andant(latin). muvafiqət. 1. andlaşma. andlaşış. andlaşım. e'tilaf. andant(latin).

sazeş uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim. ittifaq.

sazeş, muvafiqət dmək uyuşmaq. anlaşmaq. qanışmaq. qanıqmaq. qanıcmaq.

sazi -pak sazi : pahlama. təmizləmə. sildiri.

sazi -zir sazi : zir benayi : atyapı. altyapı. kökyapı. qabaltı. daban. binövrə.

sazıman örgüt. orqan. üyüm.

sazıman örgüt. orqan. üyüm.

saziman qoş. təşgilat.-sabançı qoş : əkinçilik təşgilatı.-siyasi qoş : siyasi təşgilatı.

saziman qurna örgüt. təşgilat.

sazımanlı mütəşəggil. qurumlu.

saziş dadən barışdırmaq. uzlaştırmaq. duzlaştırmaq :.-saziş edmək : uzlaşmaq. muvafiqət edmək.

saziş edmək gedişmək. geişmək. yollaşmaq. yoldaşmaq. yollanmaq. keçişmaq. uzlaşmaq. uylaşmaq. uyuşmaq. uzuşmaq. anlaşmaq.-saziş edmək : anlaşmaq.-saziş vermək : anlaştırmaq : .

saziş edmək gəpilləşmək. gəpəlləşmək. qovllaşmaq. sözləşmək. söz verib söz almaq. danışmaq. qanışmaq. anlaşmaq. qaratlaşmaq. qıratlaşmaq. qərarlaşmaq. qovl o qərarlaşmaq. təvafüqləşmək.

saziş kərdən yöngümə. yöngüş. yönətmə. yönəti. yönətiş. yönsəyiş. düzəlmə. düzəliş. düzəti. düzsəyiş. iyiləmə. iyiliş. iyisəyiş. doğurtma. doğruluş. doğrutuş. doğsayış. islah.

saziş napəziri barışsızlıq. uzlaşmazlıq. uylaşmazlıq. uyuşmazlıq. uzuşmazlıq. anlaşmazlıq.

saziş (vuruş, döğüşdən, öykə qından (düşmanlı) sonra) barış. barlaşıq. barışıq. yarışıq. yarlaşıq. iləlləşik. yaraşıqlıq. anlaşma. anlaşım. anlaşma. uyuşma. danışıq. qonuşuq. barış. uzlaşma. uylaşma. uyuşma. uzuşma. anlaşma. barış. aşti (
saziş -saziş edmək : sazlaşmaq. uzlaşmaq. yuzlaşmaq. yüzləşmək. üzləşmək. bir yöndə, qıyıda, sözdə ilərləmək.

saziş antlaşma. düzəliş. bitim. qılışıv. gəlişim. ilalaşık.

saziş antlaşma. düzəliş. bitim. qılışıv. gəlişim. ilalaşık. qonuşuq : danışıq. muqavilə. yaraş.-saziş edmək : yaraşmaq. bir arıya gəlmək. anlaşmaq. barışmaq.

saziş e'tilaf. 1. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birikiş. birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. doslaşış. doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, qurma. əl bir olma. andant(latin). muvafiqət. 1. andlaşma. andlaşış. andlaşım. e'tilaf. andant(latin).

saziş geçim.

saziş qonuşuq : danışıq. muqavilə.

saziş uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim. ittifaq.

saziş yaraş.-saziş edmək : yaraşmaq. bir arıya gəlmək. anlaşmaq. barışmaq.

saziş, muvafiqət dmək uyuşmaq. anlaşmaq. qanışmaq. qanıqmaq. qanıcmaq.

sazman qurum. topluluq.

sazmənd düzgün. bəzənmiş. yasanmış. süslənmiş. hazırlanmış.

sazqar -be həmpeyvəstən, sazqar, nəzdik şodən : uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim.

sazqar uyama. uyğun. uyuşqan. uyarlı. uyan.

sazqar uyuşan. uyuşqan. muvafiq. qanan. qanığan. razı. qane'.

sazqari -nasazqari : pozuşluq, anlaşmazlıq. qanma.-nasazqar : : gərgin. tarınmış. çətin. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. uyuşma. uysallıq. uyqunluq.

scroll roller yürüt

səadəli bayıtdur. qutlu. uğrlu. yümnülü. meymənətli. bərəkətli.

səadət sahabı idi qut. iyi qut. qutlu.

səadət oqur. uğur. qutluluq. bəxtiyarlıq.

səadət qut.

səadət uğur.

səadət ulcay. olcay. uğur. iqbal. meymənət.

səadətli tarıquvsuz. darbuvsuz. məs'ud. mutlu. sıxıntısız. halı vaxtı yerində.

seans film, tiatr bölümlərinin hər biri. göstərim. göstərmə. göstəriş.

şəbahət vermək təşabih edmək : bənzətmək. andırtmaq.

şəbahət

şəbahət yanaq. yalı. kimi. bənzəyiş. tay.

şəban < çoban. qoşaq.

şəbanəruz tündür gübndür. tünü günü. tün gün. gecə gündüz. gecəli gündüzlü. igirmi dörd saat.

səbatsız çul tutmaz. dözümsüz, dayaqsız.

səbbaği boyaçılıq.

səbəb iləri sürmək çurumlamaq. bahana edmək. bağana bulmaq.

səbəb olmaq doğurtmaq. doğurmaq. törəmək. törətmək. tolid edmək.-səbəb, bais olmaq : gerçəkləşdirmək. oluşdurmaq. olmasına yol açmaq. əriştirmək.-bu səbəblə : bu nədənlə1səbəbçi : törətən. müvəllid. ürətən. öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. meydana gətirən. istədən. düşürən. çapan. bais. edici. itici. itci. eddirən. ittirən. ortacı. icab edən. müsəbbib.

səbəb -illət, səbəb, nədən tapmaq : küymanmaq. kuymanmaq. küyman yaratmaq. bahana edmək.

səbəb -illəti, baisi, səbəbi, dəlilli bəllənmək. ilkəlləşmək. qaynaqlanmaq. köklənmək. kökələnmək. dayqalanmaq. dayaqlanmaq. qalaqlanmaq. qalıqlanmaq. diblənmək. nədənlənmək.

səbəb bais. iqtiza. naşi. gərək. gərəkcə. nədən. qapşap. açan. doğan. ilişik. ilgi. ilişgi. illət. bağ. dolayi. görə.-bu səbəbə görə : bundan dolayi1səbəb olma : törəmə. törətmə. tolid edmə. doğurma. doğurtma.

səbəb çurum. bahana.

səbəb dəlil qanıt. illət.

səbəb etgən. iş. fe'l. illət. dəlil. müsəbbib. bais.

səbəb ilinik. bahana. vəsilə.

səbəb ilkə.

səbəb ilkə.

səbəb illət. törə.

səbəb qıysab.

səbəb sıltav. bahana. vəsilə.

səbəb taksaçı. taksırkar.

səbəb taksaçı. taksırkar. tildək. bahana. təkdək.

səbəb tildək. bahana. təkdək.

səbəb töküş. toxuş.

səbəb yarac. çarac. qarac. farac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. vasitə.

səbəbi bəllənmək ilkəlləşmək. qaynaqlanmaq. köklənmək. kökələnmək. dayqalanmaq. dayaqlanmaq. qalaqlanmaq. qalıqlanmaq. diblənmək. nədənlənmək.

səbəbi famillik qudalıq. quda qarnaş. qarnaşlıq. qatnaşlıq.

səbəbi famillik qudalıq. quda qarnaş. qarnaşlıq. qatnaşlıq.

səbəbi töküşü. toxuşu.

səbəbilə ötürü. üçün. dolayı. dolayısiylə. illətə görə.-dən ötürü. bağlantısıyla. tutnuşiylə. munasibətiylə.

səbəblər əsbab. gərəkcə. vəsayil.

səbəbli çurumlu. bahanəli.

səbəbli gərəkli. iqtizalı. muqtəzi.

səbəbli ilkəli. ilkin. nədənli. illətli. baisli. dəlilli. müdəlləl.

səbəbsiz olaraq koraca. qaraca. boşuna. nədənsiz.-qaraca yaltaqlanma, yalvarma.-qaraca : koraca bu duruma duşmədik ki.

səbəbsiz -səbəbsiz yerə : heç yoxdan. nədənsizcə. yox yerə.

səbəbsiz qanıtsız.

səbəbsiz sıltavsuz. bahanasiz.

səbəd kavalıq.

şəbəh görüntü. oynuş. uynuş. xiyal. düşləm. görüntü. salım. salqım. xulya. quruntu. kölgə. yansıq. yansış. yansım. sanıq. oysuq. duysuq. oynatı. oynası. bənzəyiş. bənzəmə. qarartı. quruntu. ovham. vəhm. oynuş. uynuş. xiyal. şəkilcə. çalu. oynuş. uynuş. xiyal. iməj.

şəbəh görüntü. qaramtı. oynuş. uynuş. xiyal.

şəbəh onqon. xot. xotdan. (ruhların görüntüsü).

şəbəh qıya. qərə. qaraltı.

şəbeh üzüt. kuyıcak. oyuq. üyük. qorxuluq. onqon. qaraltı. xot. xotdan. (ruhların görüntüsü).-kuyıcak tiatr : maryonet.

şəbəhli quruntulu. ovhamlı. vəhmli. xiyallı.

şəbəkə tor.

şəbəkə tuzaq. duzaq.

şəbəkei ağsı. şö'bə. qol. örgüt.-gizli şəbəkə : gizli örgüt.

şəbəkəllənmək şö'bələnmək. dallanmaq.

şəbih çalımdaş. okşayış. təkin. misil.

şəbih daş (> dəs(fars). tay. misl. əşbər. əşbir. bənzər. oxşar.

şəbih oxşaş. bənzər. bənziş.manənd.

səbil qətə. qata. xət. çizgi. gediş. biçim. yöntəm. usul. tərz.

səbir azva. sərin. dözüm. təhəmmül.

səbir cıdam. sərin. dayanıq. dözüm.

səbir ovsar. avsar. cilov. güc. tab. qatlam. dözüm. iradə. ixtiyar.

səbir sərin. diyan. dayan.

səbir tutnaklı. salıq. yumşaqlıq. uzluq. ehtiyat. hilim. sərin.-səbr elə ! : sərin !.-səbirli : dözümlü. uğurlu. uğumlu. mütəhəmmil.-səbir edmək : uylanmaq. təmmül.-səbirsiz : bəkiz. əksiz.

səbirlı basımlı. iradəli. sərin.

səbirli cidamlı. qancal.

səbirli cıdamlı. sərin. dözümlü.

səbirli qatlanışlı. qatlanımlı. qatlanlı. dözümlü. cıdamlı. çıdamlı. təhəmmüllü. qarınlı. qarnı geniş. qursaqlı. dözümlü. sərin.

səbirli sərin. gec qızan. səbirdu. sərin. kəndinə güvən. cıdamlı. dözümlü. sığışlı. sığımlı. sığıqlı. istiqamətli. dözümlü. dözəmli. çəkimli. dayanışan. taqətli. təhəmmüllü. mütəhəmmil. muqavimətli. muqavim. sarsılmaz. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

səbirli sərin. qarınlı. qarnı geniş. qursaqlı. dözümlü. düşünəcəkli. anlayışlı. musamihəli.

səbirli tıyqılı. iradəli. ölçülü. insaflı.

səbirli yarqılı. olcalı. yönəli. talvasasız. tablı. dözümlü. qərarlı. tutumlu. duralı. müsəmməm. payidar. subatlı. cazim. əzmli.

səbirsiz cadav. daynıqsız. canıtez.

səbirsiz çəlimsiz. həyəcanlı. odlu.

səbirsiz çıçqılı. əcul. ivəcən. şaşma. əcələçi. yalaqay. dözümsüz. uysal. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. quvvətsiz. dözümsüz. sıxıntılı. dar. dar canlı. dalsunğ. tələsən. qatlanışsız. qatlanımsız. dözümsüz. cıdamsız. çıdamsız. təhəmmülsüz.

səbirsiz tıyqısız. qaptanmaz.

səbirsizlı cadavluq. canıtezlik.

səbirsızlık səbirsizlik. sərinsiz. kəndinə özən, hakim olmamaqlıq.-işqə calaqay : 1. işə istidatsız. 1. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl.

səbirsizlik yengillik. öfgə.

şəbmandə bayatı. artıq. saqut.

şəbnəm -donmuş şəbnəm : qırağı. qırov.

şəbnəm qıraqu. qırağu. qırağ. qırov. çiy. çiğ. jalə.

şəbnəm şeh.çiy.

səbok alçaq. düşük. yüngül : yengil.

səbokdəsd çapuqəl. əliyüngül.

səboksar şapşal. alçaq. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). həqir.

səbr edmək çıdarmaq. dözmçək. taqət gətirmək.

səbr edmək dözmək. sərinmək. çıqdamaq. cıdamaq (< cıq. çıq. tıq. tuq : bağlı. bərk, iti olan nərsə).

səbr -səbr, təhəmmül, istiqamət edəməzlik : çəkəməzlik. çəkənməzlik. dartamazlıq. daşıyamazlıq. daşıyamazlıq. keçirəməzlik. dayanamazlıq. dayanışamazlıq. qatlanamazlıq. qatlaşamazlıq. tablanamazlıq. tablaşamazlıq. dözəməzlik. dözəmməzlik. dözənməzlik. singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq.

səbr -səbr, təhəmmül, istiqamət edəmiyən : dayanamaz. dayanamıyan. dayanışamaz. qatlanamaz. qatlanamıyan. qatlaşamıyan. tablanamıyan. tablaşamıyan. dözəməz. dözəmməz. dözəmiyən. dözənmiyən. sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. sınğıramıyan. sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. singirəməz. singirəmiyən. çəkəməz. çəkəmiyən. çəkənmiyən. dartamaz. dartamıyan. daşıyamaz. daşıyamıyan. keçirəməz. keçirəməyən.

səbr -səbr, təhəmmül, istiqamət edən : qatlanan. tablanan. tablaşan. qatlanışan. dayanan. dayanışan. çəkən. keçirən. dartan. daşıyan. götürən. sindirən. sındıran. sınğışan. singişən. sığıqlaşan. dözən. dözüşən.

səbr -səbr, təhəmmül, istiqamət etmə : dözmə. dözüşmə. sindirmə. sındırma. sınğışma. singişmə. sığıqlaşma. dayanma. dayanışma. qatlanma. qatlanışma. tablanma. tablaşma. çəkmə. keçirmə. dartma. daşıma. götürmə.

səbr bax >səbir.

səbr cıdam. çıdam. dözüm. təhəmmül. çəkim. şəkib. təhəmmül.-səbr, istiqamət edmək : sığışınmaq. sığımlanmaq. sığıqlanmaq. dayanışmaq. dayanmaq. dözmək. dözəmək. çəkmək. taqət gətirmək. təhəmmül edmək. mütəhəmmil olmaq. muqavimət göstərmək. sarsılmamaq.-səbr, təhəmmül edmək : qatlanışmaq. qatlanmaq. dözmək. cıdammaq. çıdammaq.-səbr edəməmək : dözəməmək. duramamaq.-səburluq : cidamlılıq. dözümlülük durşuluq (< durmaq).-səbir, istiqamət edidmək : dayatmaq. dayıtmaq. dayanışmaq. dözdürtmək. dözədürtmək. çəktirmək. taqətlətirtmək. təhəmmül edidmək. mütəhəmmil edidmək. muqavimlətmək. sarsıtmamaq. sığışıtmaq. sığımlatmaq. sığıqlatmaq.

səbr dura. tutum. qərar. dözüm. istiqamət.

səbr ovsar. avsar. cilov. güc. tab. qatlam. dözüm. iradə. ixtiyar.

səbr qoy. toxda. döz. dayan. dirəng.-səbirli. sərin. dözün. dözümlü. utun. yumşaq. qotuq. qoyuq. mütəvazi.-səbr edmək : tözmək. toxdaxlıq gstərmək. sərmək.

səbr sərin.-səbr elə ! : sərin !.

səbr tinğqə. dinğqə. taqət.-dinğqəm qurudu : bıqdım. taqətim qalmadı.

səbretmək cıdamaq. dayanmaq. dözmək.

səbretmək dayanamaq. dözmək.

səbrli sərin. qarınlı. qarnı geniş. qursaqlı. dözümlü. düşünəcəkli. anlayışlı. musamihəli.

səbt edmək < qap. aymaq. anıklamaq. tamamlamaq.

səbt edmək aymaq. tapurmaq. taputmaq. anıklamaq. tamamlamaq.

səbt edmək səbtləmək. saptamaq. saplamaq.

səbt edmək tapurmaq. taputmaq.

səbt edmək tikləmək. tikmək. bağlamaq. nəsb edmək. qayimləmək. vəz' edmək.

səbt -nərsəni yazmaq, səbt, qeyd edmək : almaq.-ölçüçüsün, şəklin, sayın alın. saptamaq. saplamaq. təsbit edmək.

səbt -səbt dəfdəri : qaralama. yaddaş dəfdəri. saysaflama. tə’viyə edmə.

səbt bitqil. bitil.-səbt olunan : bitqilgən. yazılan.

şəbtab -kirmi şəbtab : otböcəyi. odböcəyi.

səbtləmək səbt edmək. saptamaq. saplamaq.

səbtlənmək olmaq.-yol olmaq. bir davranış, başqalarınıda bürüyüb, gələnək duruma gəlməyi.

səbur olmaq dözünmək. çəkilmək. təhəmmül edilmək.

səbur qarınlı. qarnı geniş. qursaqlı. dözümlü. sərin. səbirli.

səbur sərin. qarınlı. qarnı geniş. qursaqlı. dözümlü. düşünəcəkli. anlayışlı. musamihəli.

səbusə dlicə. dlicə otu.

səbzə bitgi. yəşərən.

səbzi pilo otli aş.

səbzi pilo otli aş.

şəbzindedari tanertənçi. gecəni yamıyan.

səcdə qılmaq incəlmək. yencgəlmək. əğilmək.

səcdə çökünüş. yüknüşqə.-səcdə edmək : çökünmək : tapınmaq.

səcdə tapu.

səcdə tapu. tapuğ.

səcdə tomal. tamsa. tamsaq. yükün. əğil. çökünüş. yüknüşqə.-səcdə edmək : .-çöqünməq. tapmaq. tapınmaq. ibadət ədməq. çökünmək : tapınmaq.-yalnız ona səcdə qıl : yalnız ona yükün.-səcdəyə gedmək : tomalmaq. tamsamaq.

səcdə tomal. tamsa. tamsaq.-səcdəyə gedmək : tomalmaq. tamsamaq.

səcdə yükün. əğil.-yalnız ona səcdə qıl : yalnız ona yükün.

səcdə yükün.-səcdə edmək : yükünmək.

şəcər şəcərənamə. soyağac.

şəcərə -yaşam şəcərəsi : soy, yaşam ağacı, kötüyü.

şəcərə izqıl. izlik. soy. boy. quşaq. döl. nəsil.-şəcərəli. izgilli. soylu. boylu. quşaqlı. döllü.

şəcərə soyac. soyağac.

şəcərənamə soyaclıq. soyluq. şəcər. soyağac.

səci' uyaq. ayaq.

səciyə qıyal. karakter. xuy.

səciyyə ciq. cih. hır. ıra. sin. sın. yaradılış. qurum. qılıq. özəlik. özgül. özgülük. sifət. xislət. xəsiyət. karakter.

səd < bəd. çət. boğut. saktağ. su saktağı.

səd < bəd. çət. boğut. saktağ. su saktağı.

səda ünləm. səs.-əksi səda : yanğı. pejvak.

sədaqət doğruluq.

sədaqət dostluq. arxadaşlıq. kəndlik. kətlik. düzlük.

sədaqət dostluq. arxadaşlıq. kəndlik. kətlik. düzlük. sıqındıq. sığındıq. sığınlıq. bağlılıq.

sədaqət sıqındıq. sığındıq. sığınlıq. bağlılıq.
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə