EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə96/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   125

sadiqlik berilqəndiq.-dosda berilqəndiq : dosda sədəqət.

sadirat varidat : gəlir gedir.

sadirat çıxarı. sadirə. gedir. dışarma. ixrac. dışsatım. ixracat.-çay dışarması.

sadiratçı dışsatımçı. ixracatçı.

sadirə çıxarı. sadirat.

şadlanmama büzünmə. burunrma. bükünmə. qıvrılma. qırqınma. istəməmə. sevməmə. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. məmnun olmama. xoşlamama. xoşlanmama. xoşnud olmama. razılaşmama. kefalmama. işme'zaz.

şadlıq qoğanc. qovanc. sevinc.

sadrat çıxu.

saf < sağ. sağat <> sadə. yalın. tüksüz. düz. qarşıqsız. qaramanca. qatıqsız. xalis. sıyda. düz. pürüzsüz. tonuq. duru. şəffaf. öz. qamışsız < qarmışsız. qarşıqsız. qarışmamış. xalis. yaldıravıq. saydam. şəffaf. düz. aydın. ışıq. açıq. aşqar. gün kimi. girintisiz. düz. dizmə. düzmə. düzülmüş. sıralanmış. gözəl. dilmə. diləm. öz. iyi : görülür. könğülğök. könüllü. iyi ürəkli. mərhəmətli. duyqulu.-ətəği yayıq : saf.-ətəği yayıq : saf.

saf arın. siliq. təmiz. incə. yumşaq. düz. dürüst.

saf arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq. duru.

saf aruv. güzəl. təmiz.

saf budaqsız. qolsuz. düz.

saf çıntdı. gerçək. həqiqi.

saf isik. ısıq. açıq. gen. açıq. ayas. ayaz. qonu. hamar. düz. tüzər . düzər. düz. hamar. süzük. duru. arın. sağ. pak. yası. yassı. yasul. düz. hamar. yumşaq. silik. sığan. tovsuz. yuşan. şumal. düz.-sağ könül : qəlbi pak.-yüşən daş : şumal daş.

saf öründü. arı. təmiz.

saf qayğalduruq. qayılmış. qayıqmış. süzgün. aydın. sığlı. sığallanmış. parlaq. saydam. salıq. təkiz. sayğal. sığallı. şəffaf. süzük. parraq. aydın. açıq. tınıq. tiniq. yatuq. sakin. donuq. tonuq. axmaz. duru. şəffaf. paruq. yal. düz. lüt. lut.

saf sələk. yumuş. ulaq. yola. sam.

saf şımar. şumal.

saf suva. duru. dingin. dinc. arısda. açıq. öründü. arı. təmiz. arın. siliq. təmiz. incə. yalunmuş. yalın. arınmış. çıplaq. yumşaq. düz. dürüst .-saflık : aruluk. tuq. hamar. tazalıq. yapraq. yapruq. yapruş. düz. tənik.-sapdillik : içdənlik.

saf suva. duru. dingin. dinc. arısda. açıq.-saflık : aruluk. tazalıq.-sapdillik : içdənlik.

saf süzük. arın. təmiz.

saf tuq. hamar.

saf tüz. düz. düzə. sadə.

saf yalunmuş. yalın. arınmış. çıplaq.

saf yapır. yapur. yumşaq. düz. hamar.

saf yasanğ. düzənq. düz.

safalmaq arınmaq. süzülmək.

safalmış şımarıq. şımarmış. açılmış.

safalmış süzgün. arınmış. süzmə.

safatılmış süzdürülmüş. sızdırılmış. təsfiyə olunmuş.

safatış safatma. saflayış. darayış. daraş. ayıqlama. ayıqlayış. arıtma. artama. arıtlayış. arıtış. artlayış. arsayış. özətiş. özəyiş. özdəyiş. təsfiyə. təmizləmə.

safatma kal. çal. çalırma. çalırış. ayırma. ayırış. cayırma. cayırış. qoparma. qoparış. sökmə. söküş.

safatma saflayış. safatış. darayış. daraş. ayıqlama. ayıqlayış. arıtma. artama. arıtlayış. arıtış. artlayış. arsayış. özətiş. özəyiş. özdəyiş. təsfiyə. təmizləmə.

safatmaq arıtmaq. süzmək. dəngizləmək. tarazlamaq. daraqlamaq. sızırmaq. süzürmək. arınlamaq. arıtlamaq. təsfiyə edmək.

safatmaq ütümək. ötümək. silmək. təgirləmək. yapurtmaq. düzləmək. hamartmaq.

saflayış safatma. safatış. darayış. daraş. ayıqlama. ayıqlayış. arıtma. artama. arıtlayış. arıtış. artlayış. arsayış. özətiş. özəyiş. özdəyiş. təsfiyə. təmizləmə.

saflıq arıqlıq. duruluq. təmizlik.

saflıq təmizlik. arınc. günahsızlıq.

saflıq təmizlik. arınc. günahsızlıq.

şaft qardan. maşın təkələrini qırladan yoğun, uzun mil.

şagird -şofer şayıd : değnəkçi. dayaqçı. otubus, taksi kimi gənəl daşıt araclarında, qapını açıb bağlama, enmə minməni düzənləyən görəvli.

şagird avınçu. öğrənci.

şagird buşqut. öğrənci. çöməz. çıraq. tüşək. çırağ. işçi.

şagird çırağ. əlik. kömək.

şagird çırağ. əlik. kömək. boşqut. öğrənci.

şagird uşaq.

sahab olmaq iyələnmək. etinmək. edqinmək. qılqınmaq. olqunmaq. alqınmaq. alşınmaq.

sahab əkə. yiyə. iyə. malik.

sahab idi. iyi. isə. ikə. iyə. malik.

sahablanıq yiyələnik. yiyələnmiş. edinlik. edinilmiş olan. alınmış. qavranılmış. qazanım. qazanılmış müktəsəb. yiyələnik. yiyələnmiş. yiyələnmiş. edinlik. edinilmiş olan. alınmış. qavranılmış. qazanım. qazanılmış müktəsəb. yiyələnik. yiyələnmiş.

sahablanmaq yiyələnmək. edinmək. alınmaq. qavranmaq. qazanmaq. sağlamaq. iç edmək. mənimsəmək. yiyələnmək.

sahabsız iyəsiz. açıq. yiyəsiz. issiz.

sahabsız oqsız.

sahabxana evli.

sahabxana evli.

şahadət barmağı suq ərınək : .

sahamçı payçı. əksiyoner. hissəli.

şahdoxt xatun.

sahə alan. göstərə. sərgiş. meydan. alan. ortalıq. açığlıq. boşluq. ərsə. ortalıq.

sahə işlətmə. mülk.

sahə ortalıq.-hançı ortalıqda çalışırsız.

sahə qırşı. yer.

sahə tarlav. tarla. topraq. məzrə. zəmi.

saheb -sahib xana : xudavəndi xanə : xanasahab. xanasaab. ev yiyəsi, böyüyü. yetgin.

şahənşah elxan.

şahənşah qaan. xaqan.

şahənşahlıq padişahlıq elxanlıq.

şahəsər başəsər.

şahəsər başəsər.

saheyi kar iş sahəsi, meydanı : işqolu. işalan.

sahib fikir qarazçı. qarazan. düşüncə yiyəsi. mütəxəssis. usda. mama.

sahib mənsəb yer məqam yiyəsi. törəli. torunlu. örünqli.

sahib nəzər bir işdə, ölkədə görüş yiyəsi.

sahib nəzər görüş yiyəsi.

sahib olmaq almaq. edinmək. yiyələnmək. isələnmək.

sahib -sahib xana : xudavəndi xanə : xanasahab. xanasaab. ev yiyəsi, böyüyü. yetgin.

sahib igən. iyən. malik.

sahib igən. iyən. malik.

sahib yiyə. iyə. xoca. bəy. qopçur. qapçır. yiyə. qoca. xoca. əkə. yiyə. iyə. malik.

sahibdıran qulluqlu. qulluq yiyəsi. buyruqlu. baş. bəy. bay. böyük görəvli kimsə.

sahibəzzəman açan.

sahibüləmr qulluqlu. qulluq yiyəsi. buyruqlu. baş. bəy. bay. böyük görəvli kimsə.

sahibxana evyiyə. qonaqbəy.

şahidlik edmək güvəkləmək. gövəkləmək. göbəkləmək. kökəkləmək. tübəkləmək. dibəkləmək. dayaqlamaq. təsdiqləmək.

şahidlik -araçılıq, tanıqlıq, şahidlik, güvah, şəhadət istəmə : aracsayış. aracsayışma. aracsanış. aracsanışma. tanıqsayış. tanıqsanış. istişhad.

şahidlik, tanıqlıq, araçılıq, güvah, şəhadət istəmə aracsayış. aracsayışma. aracsanış. aracsanışma. tanıqsayış. tanıqsanış. istişhad.

sahil -qumluq qıyı, sahil : qumyalı. qumsal. qumçıl.

sahil qıran. qıyı. qırağ. yal. sınır. qısıt. hidud. uc. sərhədd. qıyı. qıraq. qayı. kənar..

sahil qıraq. uc. iriciq. ırçıq.

sahil qıraq. uc. iriciq. ırçıq.

sahil qıyı. atağ.

sahil qıyı. qara.

sahil qıyı. quruq.

sahilli sınırlı. qısıtlı. hidudlu. uclu. sərhəddli. qıyılı. qıraqlı. qayılı. kənarlı.-dik qıyı, sahil : yar. uçurum.-yar daş : dəniz qıyısındaki sırt qaya.

sahilsiz qıraqsız. qayısız. sınırsız. qısıtsız. hidudsuz. ucsuz. sərhəddsiz. qıyısız. kənarsız.

şahin -sunqur (şahin) çeşitindən yırtıcı bir quş : bəysunqur. baysunqur.

şahin çalağan.

şahin doğan. şungur. şungar. köğön. qızıl quş. al quş.

şahin sunqur.

şahit gətirmək bütrüşmək.

şahit aram. tanıq.

şahit patavaçı. müşahit.

şahit qaraçı. görən. kərəçi. tanıq.kirtük. sənəd. tapı. qüvah.

şahit tanıq. tanuq. taqun.

şahitlik tanıqliq. tutaq. tanuqluq. taqunluq.

şahlıq -qaçaq şahlığı : qaçaq xanlığı : hər nəyi üstələyən qaçaqçılıq yasası, qanunu.

şahlıq öz başına buyruq. xanlıq.

şahmat uğurcuq. ağurcuq.

şahrah anayol yolqa.

şahrah gen yol.

şahrah qara yol. ulu yol.

şahrah qarayol.

şahrəg şahdamar. atardamar. arter.

şahrəg şahdamar. qızıldamar.

sai fəal işcən. çalışqan. armaz. qayırt. qayrıt. qayrıq. əğməz. əğilməz. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. mətin. qeyrətli. səlabətli. sübatkar. qayırqan. qayırçaq. qeyrətkeş. qeyrətli.

saiqə yarıncaq. yıldırım. ıldırım. ortcaq. otcaq. şimşək. rə'd bərq.

sairə -və sairə : və ğeyreh. başqasılariylə. başqaclariylə.

şairlik axınlıq.-şair taslağı.

sait səsli hərf. tabışlı. dapışlı.

şakacı oyunçu. lətifəci.

şakak şəqiqə. tuluq. tulum. duluq. gözlə qulaq arasında qalan tüklü bölüm. yanaq.

sakat sökəl. gücsüz.

şaki yanığçı. şikayətçi. müştəki.

sakin sakin ığıl ığıl : ılım ılım : ağır ağır : yavaş yavaş : səssiz səssiz.

sakin bax > amul. yamul. yasul. yatul. səğnik. rahat.

sakin bax > amul. yamul. yasul. yatul. səğnik. rahat.

sakin dayış. dayıq. dayanaq. dayanıq. dayınaq. dayınıq. dayanım. dayanış. dəng. dinc. arsat. duraş. duruş. oranc. oran. üstəc. sabit. subat. qərar. istiqrar.

sakin ığıl. ılım, ağır, yavaş, səssiz, bəlli bəlirisiz axın, axıntı. bayqut. dəğdəğəsiz. sikunətlə. dəğdəğəsizcə. baysallı. dinməz. susan. durqun. axmaz. ağrın. arqın. ağır. yavaş. duruq. sabit. qərarlı. durmuş oturmuş. eşib əşmiş. görüb götürmüş. dənəkli. dinc. arsat. sıxıntısız. soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. qırt. edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa. tədirginsiz, üzüntüsüz, üzünsüz, sıxıntısız durum. arsat. uyqun. diş < dinc. dinənc. dinəc. dinəş. dinək. dinğlik. dinlik. tınlıq. tınğlıq. tınma. tınış. tınıc. tınıq. tınaq.-ilanın, çayın ığıl ığıl axması.

sakin qımsız. durqun. hərəkətsiz.

sakin sakin. turqun. dinc. rakid.

sakin sürəli. sürəkli. sürətli. sabit. subatkar. subatlı. qərarlı. müstəqərr. istiqrarlı. oranclı. oranlı. bərkişən. dayanaqlı. dayanan. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayışqan. daynaqlı. dəngəli. dəngli. dirəşgən. tirəşgən. duraşqan. duruşqan. üstgəşən. düzənli.

sakin tınç. tinc. rahat. qolay.

sakin tınıq. tiniq. yatuq. donuq. tonuq. axmaz. duru. saf. şəffaf. paruq.

sakinləmək tiniqləmək. tınıqlamaq. yaruğlamaq. parraqlanmaq. baruqlanmaq. açıqlamaq. şəffaflamaq.

sakinlənmək suspuslanmaq. dincəlmək.

sakinləşmə yatışma. dinmə. qonma. durma.qərar tutma.

sakinləşmək tinmək. dinmək. kəsilmək. durmaq. qonulmaq. qoyulmaq. sonarmaq. sona ərmək. bitmək. susmaq. qərar tapmaq. rahatlanmaq. dinlənmək. dincəlmək. istirahət edmək. yatışmaq.

sakinləşmək yapırılmaq. rahatlanmaq.

sakinləşməyən dinmiyən. dinlənmiyən. susmayan. durmayan. kəsilməyən. qırılmayan. qırışmayan. axan. sürən. sızan. süzən. qoymuyan. qonmuyan. yatışmayan. yatınmayan.

sakinlətmə dəkləmək. tindirmək. əmin edmək.

sakinlik dinğlik.

sakit səssiz. susan. dinməz. susan. xamuş. sönük. gedməz. çəkik. uçuruq. susqun. tünt. qonuşmaz. dinc. arsat. dilsiz. səssiz. durqun. dingin. dinmiş. qımıltısız. hərəkətsiz. səssiz. susan.sakit şüq. sük. cük. sus. hiss. siss. susturma, sikut ilgəci.-şük dur : çük dur.

sakit şüq. sük. cük. sus. hiss. siss. susturma, sikut ilgəci.-şük dur : çük dur.

sakit tinik. tingik. sakit. dinc. səssiz səmirsiz. sağır. sakin.

sakitləmək söndürmək. <> sondurmaq. bitirmək. keçitmək.

sakitlənmək tınıqmaq. dinlənmək. xəsdəlikdən iyiləşmək.

sakitlənmək tolunmaq. qalmaq. durmaq. dincəlmək. dinəlmək. dinc almaq. istirahət edmək. rahatlanmaq.

sal e nuri ışıqil. ışıl < ışı ili. ışıq ili.

sal -miyan sal : olqun. orta yaşlı. yetişgin otuz yaşın aşmış.

şal şərif. yağlığ. aşırtma. çalma. şərif. atqı. bükül. bükmə. büklüm. şərif.-çiyinə, boyna, qola salınan salıq, şal.

salamat səlamət. iyi. sağ. sağıq. sağlam. əsən.-iyi misin.-iyi görünmür, ağrıqa oxşur.

salamura tuzluq.

salane illik.

salar başlıq.

şalgərdən bükül. bükmə. büklüm. şal. şərif.

salim qurav. sağlam. çalımlı. canlı. cilvəli. didikli. mimikli. dəyərli (sağ; qurav uşaq.

salim qurav. sağlam. çalımlı. canlı. cilvəli. didikli. mimikli. dəyərli (sağ, qurav uşaq.

salim sağlım. çağ. sağ. sağlam. əsən. sağlıqlı. sağqın. güclü. güjlü. qolçomaq. qəvi.-salim rahatmısın : amanmı? sağlıq, dinclik, amanlıqmı?.

salimlik qurqunluq. qorqunluq. sağlamlıq. köklük. sağ amanlıq. aman əsənlik. dinclik. səlamətlik.

salisən üçünçüləy. üçncü olaraq.

saliyanə illik.

salnamə illik.

salon böyük dəhliz, saqlov saxlov. saqlav.

salon hal. hol. qalaqona. qalaqon. qalata. qalataq. qalaoda.

salon kərəvrə. kərəvrə. kərəvər. kanapə. iki üç kişilik otracaq, mobl.

salon koğuş.-qəbul salonu : qonuqluq. qonaqlıq. açınlıq. tənəbi.-böyük salon : qonut. qonaq. qonuq. tənəbi.

salon qonqalıq. kavlıq. kovlıq. qaqlıq. evlərdə ən geniş, böyük otaq. aralıq. qonqalıq. tənəbi. hal. hol.

salon qovuş. qoğuş. qonalqa. tənəbi. böyük yapılı ev. qonağ yığıncaq yeri.

salon qovuş. qoğuş. qonalqa. tənəbi. böyük yapılı ev. qonağ yığıncaq yeri.

salus dalqavuq. riyakar. çanaqçı. dalkavuq. yaltaq. yaldaqçı.

şam ışıtım. ışıtın.

şam qataq. qatat. qaşat. qasat. mum.

saman düzün. düzək. yaraq.-nabesaman : başayaq. başağay. hövüllü. hövləqaç. alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın.-be saman : qolaylıq. düzənlik. dizənlik. dinclik. açığlıq. bolluq. rahatlıq.-qolay, dinc, açıq, bol, rahat yaşam, keçim.

samavar qaynavuq. qaycoş.

şamdan ıştın. ıştan. qəndil. ışıq qıbı.

samiə -qəveyi samiə : eşitmə gücü.

şamil budən qapsamaq.

şamil olmaq qaplamaq.

şamil qaplayan. qapsayan. qapsır. havi. möhtəvi.

şamil. -havil, şamil, möhtəvi, olmaq. qaplamaq. qapsamaq. qapsırmaq.

şamili qaplamlı. qapsayan.

şamillik qatılma. inzimam.

şampiyonluq birincilik. ən öndə. ən başda. qəhrəmalıq. əvvəl olma. ən başda, öndə bulunma. birincilik. qəhrəmanlıq.

sandvic qıstırma. dürmək.

sanihə -böyük balağ, bəla, afət, sanihə : qarağrı. qarağı. qaraağrı.

sanihə -böyük balağ, bəla, afət, sanihə : qarağrı. qarağı. qaraağrı.

saniyən ikinçiləy. ikinci olaraq.

saniyən ikinçiləy. ikinci olaraq.

sans : uyum. hiss. sens.

şans ataq. qismət. nəsib. səhm. verilən, buyrulan nərsə.

şans bol. bul. bulda. bəxd. alın yazısı.

şans düş. bəxt.-düşünə çıxan nə olursa.-düşsüz : bəxtsiz.-düşlü : şanslı. bəxtli.

şans düşür. düşür. düşən. düşərgə. qama. çapa. qapa. qismət. alınyazı. yazı. uğur. tale'. taleh. ingin. engin. yoltaylıq. yapşır. bəxt. bəxd. ulduz. nəgələ.-çox şanslı, yazqılı, uğurlu olmaq : dörd ayaq üstünə gedmək.-bəxt, şans düşmək : əl, üz vermək.-ağ yoltaylıq : bəxtli. şanslı. nəgələli. tale’ gətirmə çıxarı.-qara yoltaylıq : qara yoltay : fəlakət gətirmə çıxarı.

şans onğ. taleh.-qismət gətirmək :. ong bolmaq. fayda gətirmək.

şans onov.

şans tük. uğur.

şans tüş.

şans uğur. yarın. ülü. ülüş. üləş. üləşik. qut. çıkı. pay. düşək. qismət. ataq. səhm. verilən, buyrulan nərsə. bol. bul. bulda. bəxd. alın yazısı. ulaç.təgi(dəyi). çatu. keçi. gəli. baxı. buyruq. yora. fal. yarıq. yaruq. doğdu yaruq ulduzu.-şansı : deqmede : dəymədə buldaçı. boldaçı. bəxdli.

şans ülüş.

şans yaxma. iqbal.

şans yora. qədər.-yaman yoralı : kötü qədərli.

sansar -qır sansarı : göcən.

sansibl duyar. duyarlı.

sanslı bəxtsiz. düşsüz.

sansor burcuq, sıxış, daraş. sıkı dənətim.

sansor sıkı dənətim.

sansür təprəm. zəlzələ.

santajcı üzqəç. çıxarcı.

sanzasya izləm. hiss. ehsas.

sanzasya izləm. hiss. ehsas.

saq incik.

şaqaq şəqiqə. çiqqə. çiqlə. duluq. tuluq.

şaqaq şəqiqə. qulaq yan.

saqatlık mun. man. qusur. əksiklik. qusur. kəmtilgə.

şaqayiq gülü gəlinciq.

saqə bolnd qunçlı. qonçlı. səğəli.

saqə sağaq < sapaq. sağa. baldaq. sap. sapaq.-gül sapağı : çiçək sapı.

saqi < sağır. ayaqçı.

saqit -saqit cənin : baqana. bağana. bağan. bağlan. düşük. çatmadan düşən yavru.

saqit boğuq, ölü doğulan. bağan (< boğamıq). düşük.

saqit düşmüş.-yasalıqdan düşmüş : qanuniyyətdən saqit.

saqit, əzl edmək görəvdən almaq, uzaqlaştırmaq.

şaqiy. -qaləm. quş tükü qalem.

şaqul çəkül. düşəy.

şaqulca dikə. dikinə. əmudi.

şaquli çəkiləy. düşəy. düşümünə. yer çəkimi yönündə. dik. əmudi.

şarab bor. boz. boza. çaxır. -quyuq çaxır, şərab : qaraboza.

sarab yanılsıma. ılqımsalqım. ılqım.

saraç dərimçi.-qoş aydağan əkinçi, qamçı örüçü tərimçi : cüt sürən cütçi, qamçı örən taxımçı (sərrac).

sarasimə olmaq çapqalmaq. çabalamaq. təpələnmək. tərpənmək. heyran qalmaq. müztərib olmaq.

sari bulaşan. bulaşqan. bulaşıq. bulaşıcı. yoluxan. keçən. keçici. müsri.

sari müsri. bulaşan.

sari' yuquş. yapışma. yapışqan.-cuquş ağru : sari xəsdəlik.

sas quru. təxtə qurusi.

sason -sason vurmaq : gənə bol geyimi daraltmaq, büzmək. qasmaq. qarsmaq. qarsımaq. qırsımaq. qıstamaq.

sason daraldan qırışıq. büzgü.

sason gənə bol geyimi daraltma, büzmə. qasıntı. qardaq. qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. darlaq. dardaq. darcaq. darca.

satirik yergik. daşlama. həcviyyə.

savadlı -savadlı olmaq : oxuya bilmək. ağla qarayı seçmək.

savadsız koryat. qarakor.

savadsız qarabil. bilisiz. koryat. qarakor. yarım yamalaq, azbuçuq bilisi belə olmayan.

savadsızlıq qarabillik. bilisizlik. koryatlıq. qarakorluq.

savadsızlıq qarabillik. bilisizlik. koryatlıq. qarakorluq. yarım yamalaq, azbuçuq bilisi belə olmamazlıq.

savatlı alışda. alısta. bəsli. bəslənmiş.

savatlı alışda. alısta. bəsli. bəslənmiş.

saxda dələduzlu. düzəltmə. qalaylı. qondarı. qondarma. qancıq. yalan. yalandan.

saxda düzmə. qondarma. yalan.

saxda saxtəlik. aybatlıq. riyakarlıq. ikiyüzlük. yapmacıq.

saxda yalan.

saxda yalqam. çalqam. düzmə. uydurma. yapma. yapmacıq. qondarı. qondarma. ələki. cə'li. qullabi. yapay. yapma. qondarma. qaplama. taxma. düzmə. yansıq. uyduru. uydurma. süni'. məsnoi'.

şaxə qol. şaxə. dal. bölüm.

şaxək şaxağ. duyarqa. buynuzcuq. kiçik buynuz.

şaxes bəllədir. bəllədən. bəlirtir. bəlirtən. qonqıran. qoyqıran. konkıretlədən. tə'yinlədən. somutladan. müşəxxəslədən.

şaxes gərəkirci. determinist. bəlirtici. tə'yin edici.

şaxis bəllədik. bildirik. göstərik.

şaxis bəllədir. bəllədən. bəlirtir. bəlirtən. qonqıran. qoyqıran. konkıretlədən. tə'yinlədən. somutladan. müşəxxəslədən.

şaxis endikləc. əndikator. göstərən. göstərici.

şaxis endikləc. əndikator. göstərən. göstərici.

şaxis gərəkirci. determinist. bəlirtici. tə'yin edici.

şaxis göstərgə.

şaxis göstəri. göstərgə.

saxt o baxt < sağlayıb bağlamaq. gizli anlaşma.

saxt 1. hilə. düzən. 1. yapı. 1. uyuşma. şəkil. saxt. tərtib. 1. yapı. becəri. başarı. yapı.-saxte təbriz : təbriz becəri (becərilən).-tərzi saxt : yapılma. düzəlmə yolu.

saxt qılıq. qurçaq.

saxt toxu. tiki.

saxt yapay. yapan. yasan. quran. düzəldən. düzən. düzəy.

saxt yasar. düzəliş. yapış. çapış. quruş. düzəş. dizəş.

saxta boyama. yalan.

saxta düzmə. damqasız. uydurma. qəlb.

saxta qözbav. riyaqar.

saxta yalan.

saxtakar qalayçı. kələkçi. allaq. hiləli. dönək. güvənilməz. aldaqçı. fırıldaq. fırıldaqçı. dolabçı. hiləçi.

saxtakarlıq qalayçılıq. düzməçilik. düzənçilik. yalançılıq. uydurçuluq. dələdüzlük. qalpaçılıq. düzməçilik. düzənçilik. yalançılıq. uydurçuluq. dələdüzlük. qalpaçılıq.

saxtar quruq. qurum. qurluş. quruluş. yapra. yapar. yapı.

saxtar yasım. yapım. quruluş.

saxtari kuramal. daşınmaz. qurlu.

saxtari kuramal. daşınmaz. qurlu.

saxte yapay. yapan. yasan. quran. düzəldən. düzən. düzəy.

saxte yapılı.

saxtəgi (< sağ : düz)yapmacıq. qondarma. qondarı. qaplama. yasmacıq.

saxtəlik aybatlıq. riyakarlıq. ikiyüzlük. yapmacıq. saxda.

saxtən (< sağatmaq : düzəltmək). gedişmək. yollaşmaq. yoldaşmaq. yollanmaq. keçişmaq. 1. yapmaq. düzətmək. 1. uyuşmaq. uymaq. yaraşmaq. yaxışmaq. keçinmək. 1. quru. yapma. qurma. inşa. durqurmaq. durdurmaq. tikmək. yapmaq. düzətmək. buraqmaq. düzəltmək. salmaq. qurmaq. yapmaq. düzənləmək. çəkmək. dartmaq. 1. durutmaq. dayatmaq. sağatmaq. sağtamaq.

saxtən toqumaq. toxumaq. düzətmək. sarımaq.-maşın toxumaq : düzəltmək.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə