EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə95/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   125
ronəqli suvuq.

ronəqsiz arnasız. bulğanuq. sönük. gedməz. çəkik. uçuruq. yaramaz. yaramaqur.

ronesans aydınlanma çağı.

ronesans oyanış. uyqarış oyğunuş. oyanma. uyğunuş.

roqə' dərmə. yamaq.

roşd açılma. gəlişmə. qalxıq. qalxac. qalxış. gəlşic. gəlşiş. gəlişmə.

roşən olmaq aydınlanma. ışıq alma. ışıqlanma. açıqlanış. açıqlanma. açılma. durulma. anlaşılma.

roşən vazeh. aydın. aydınlanmış. ışıqlı. duru. anlaşılır. düşünülür. qanıltaq. aşqar. aydın. ışıqlı. duru. bərraq. aydınlanmış. aşqar. açıq. aydın. qolay. səlis. yaşın. yarıq. yağtı. yaxtı. açıq. ışqın. açıq. ışıq. ağ. ışıq.-yatan toprağı yaxtı olsun..

roşənayi ışın. ışıq.

roşənbin ayıt. bəllik. işarət. izək. izdək. izlək..

roşənfikirlik anlıqçılıq.

roşənfikr yançısı yanaqçı. qanaqçı. bilim ilim, aydınlıq açığlıq yançısı, tərəfdarı.

roşənfikr aydın. anlıqçıl. ilit. aydın.

roşəni ışın. ışıq.-be roşəni : açıqca. qabırlaq. qabırsaq. soyulmuş. qabığlanmış.

roşənləmə açqıç. açma. açıqlama. içtinləmə. içaçlama. özüzləmə. aydınlama. izah. şərh. tozih.

rötur dönəc. hərəkətli bölüm.

rov -miyanə rəvi : mö'tədil. e'tidallı. 1. ortaq. ortan. ortalanc. aralılı. ölçülü. ölçüqlü. ölçüqül. dəngəli. dəngili. 1. ılımlı. yumşaq. yumuşaq. yavaş. yavşaq. yavaşıqlı. dinc. dincək. arsat. soğuqqan. orta gedişli. orta yağdaylı. salqın. salqınıq. uysal. uysaq. mulayim. 1. uyuşuq. uyuşul. uyqun. uyqunuq.

rov -miyanərov : yumşaq qılıq. ortac.

rov -piyadə rov : yaylıq. yayalıq. qaldırım. qalatım. qalatım. yaldırım. yardırım. yandırım. yayalar, ayaqla yerimək üçün qırağına görə qalxıtılmış yol.-bu qaldırım çör çöpdən qurtulmayacaq.-gəlgedli qaldırım : işlək, yüyrək yaya yol.

rov -tünd rovluq : mö'tədilsizlik. e'tidalsızlıq. 1. ortaqsızlıq. ortansızlıq. ortalancsızlıq. aralıqsızlıq. ölçüsüzlük. ölçüqsüzlük. dəngəsizlik. dəngisizlik. 1. ılımsızlıq. qızıqqanlıq. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişlik, yağdaylıq. salqınsızlıq. dincsizlik. uysalmazlıq. mulayimətsizlik. 1. uyuşmazlıq. uyqunmazlıq.-tond rov : çapır > şatır.-pey rov : təkin. tapın. qul. qulam. bəndə. əbd.-qələm rov : ağamanlıq. kimsənin gücü, etgisi altında tutduğu bölüm.-ziyadərov : qaramaz. qaramas. yobaz. şex. sofi. dinində aşırı gedən, davranan.

rovnəq -işlər rovnəq tapmaq : işlər açılmaq.

rovnəqsiz uğursuz. yürməzlik. onqatsız. kasad.

rovşən arçan. ayğıtlı. aydın. vazeh. aydın. aydınlanmış. ışıqlı. duru. anlaşılır. düşünülür. qanıltaq. aşqar. aydın. ışıqlı. duru. bərraq. aydınlanmış. aşqar. açıq. aydın. qolay. səlis.

rox üz. çıxaq > çiçək. çəçək. çıxra > çehrə.-nimrox : yarıçap. siluet. çoxyanlı, girdə nərsənin, kölgəsin oluşduran biçimdəki, yandan çəkilən, götürülən çəkli, şəkli.

rö'ya -sıxıntı verici, qorxulu düş, uyaq, rö'ya : qapus. kabus. qabuk. qarabük. qaraqan. qaracan. qarabasan.

rö'ya başqurum. boşqurum. düşləm. tasar. oynuş. uynuş. xiyal. düş. təsəvvür.

rö'ya tüş. yuxu.

rö'ya yuxu. uyxu. duyu. oynuş. uynuş.

rö'yalarda, bulutlarda, uykuda, yuxuda, xiyallarda, ovhalarmda, vəhmlərdə dolaşmaq, gəzinmək oysalanmaq. oysanğlamaq. oysanğamaq. oysanamaq. oysanmaq. sanmaq. sanğamaq. sinğmək. sinmək. əlirmək. gümanlanmaq. tasalanmaq. taslamaq. düşünmək. xiyallanmaq. zənn edmək.

rö'yət edmək gözəmək. göz edmək. baxmaq.

rö'yət görmə. göz. görmə. görüm. görüş. gözləm. görmə. muşahidə.-görüm birsə, yetinməz min eşitmə. (yetinməz : dəğişməz. əvəzləməz).

roz gülgün. az qızıl.

ru bə ru qarşıt. qarşış. tərs. tərsit. muqabil.

ru bərgərdandən üz, dal çevirmək. dirsək çevirmək. gərəkli duyulmayan kimsəni özündən uzaqlaşdırmaq.

ru səri başama. başam. atqı. məqnə.

ru -do ru : . iki üzlü. yaltaq. yantaq. çaldaq. çandağ. çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. arapozac. arapozucu. alaca. ağzı qara. pozucu. pozutcu. ara açan. aralaşdıran. ayrışdıran. ayrışladan. müfsid. münafiq.

ru -do ru : iki üzlü iki ağızlı balta. dalqabaq balta. dələdüz < daladüz. ( dala : əğri. kələk + düz). münafiq.münafiq.

-ruybəruy : qarşı qarşıya.

ru aln. alın. üz.

rüb' dönəm. ivlək. əvlək. evlək.

ruh arbaq.

ruh can. öpöz. nəfs.

ruh can. sağançiğ. nəfs.

ruh diril. can. yaşam.

ruh iyə.

ruh öpöz. nəfs. can. sağançiğ. nəfs. diril. yaşam. qonaq. qonut. öz. qonuq. yaşam. tın. uruğ. ırğ ( : kök. soyut). üzüt. oruğ.-ruhlu : gözəllik. gözəl. uyqun. simpatik. batqın. batnıq. sevimlik. yaxımlık. görk. yakışıklık. uyqunk .-aldı özüm qonuğu : ruhumu aldı.

ruh öz qonuq : .-aldı özüm qonuğu : ruhumu aldı.

ruh qonaq. qonut. can.

ruh qonuq. can. yaşam. tın.

ruh yağ. cirgə. çiqrə. covhər.

ruh yel. uruq. içə. püs. püsü. arbaq. ürək. göyül. gönül. könül. iç. tin. doluq. dol.-canlı dol : gəzən dol : diri, çalqan ruh.-yaman ruh : kötü quvvət. qara.-qara basqır : cin çarpsın.-qara bastıbı sənə? : səni cinmi çarptı? nərədə battın?.

ruhani aləm bağ..

ruhani qudsi. qutsal.

ruhani tinsəl.

ruhani tinsəl.

ruhi durum kölgəolay. pisikoloji.-hali ruhiyyə : abühava.-hal ruhiyyə : çevrə. əkiş. yağday. durmuş. donluk. ortam. ortalıq. aralıq. qasnaq. şərayit. hal əhval. quşaq. təvərək. dövərək. dövrə. dayrə. mühit. mühit.

ruhi halət duyuş durumu.-hal ruhiyyə : hal əhval. əkiş. yağday. durmuş. mühit. mühit. qasnaq. şərayit.

ruhi -içinə düşülən, sıxıntı verici, qarmaqarışıq ruhi durum : qaraqan. qaracan. qarabasan.

ruhi, rəvani, zehni, pisik xəsdəlik qapalam. qaparam.

ruhsuz donuq..

ruhsuz durqun. duran. qımılsız.

ruhsuz ölü. cənazə.

1rukeş qab\. qap. qapaq. qılıf. qın.

1rukeş qatlıq\. qapıt (> kapot). qılıf. qınıv. qılaf. qaplama. örtü. örtük. qapanca. üzlük. üzük.

1rumantik talmanaq\. dalmanaq.

1rumantist başqurumçu. \

1qıçlarda tapılan yellik şişlik kəsəli\ qaraquş.1yel, şiş, rumatizmi gidərən ot \ qaracaot\.

1runəma görümlük\.

1ruplak taqoz\. taxoz (< taxmaq). qısqı. (çalınan çivinin, mıxın, burqunun, piçin tutdurulması üçün, duvara yerləşdirilən tikə, parça, təxdə, ruplak).

rupuş qab. qap. qapaq. qılıf. qın.

rupuş qatlıq. qapıt (> kapot). qaplama. örtü. örtük. qapanca. üzlük. üzük. gənə bol iş paltarı. önlük. tulum. önlük. çəkə. çəkmə. işlik.

rupuş tuvac duvac. duvaq. ( tuqaq < tuq. ). örtük. pərdə. hicab. nuqab.

rupuş üsgü. üstki. üstlük (< üstlük). üsdən geyilən paltar.

rupuş üsgü. üstki. üstlük (< üstlük). üsdən geyilən paltar.

rupuşi edmək gizlənmək. qapıyaşmaq. qapayışmaq. qapayınmaq. bürkünmək.

rupuşi örtük. gizləmə.

ruq'ə tikə. tikəl. pinə.

rüşd edmək olquşmaq. olqunlaşmaq. dolquşmaq. dolqunmaq. doluğlanmaq. doluğlaşmaq. ulaşınmaq. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. yüksəlmək. yüksəşmək. ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. ərişinmək. varşınmaq. barşınmaq. baliğ olmaq. biluğa, kamilliyə çatmaq, yetişmək.

rüşd edmək üpərmək. hər nəyin qalxıb çıxması. tükün çıxarmaq. ot cücərmək, çıxmaq.

rüşd biluğ. baliğlik. ərginlik. əriklik. ərgənlik. olquşluq. olqunluq. olqunlaşmış. yetişginlik. yetginlik. əriklik. ərkilik. kamillik.

rüşd ötüş. ösüş. gəlişim.

rüşd ötüş. ösüş. gəlişim.

rüşd qalxıq. qalxac. qalxış. gəlşic. gəlşiş. gəlişmə.

rusefid alnı açıq.

ruspi aluftə. aluvda. qəhbə.

ruspi azığış.

ruspi ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qalağ. qəhbə. fahişə.

ruspi qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. çaltaq. qaltaq. qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə.

ruspi qəhbə. kavtuq. kavtaq. qaltaq. qaltuq. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. düznəsiz, əxlaqsız qadın.

ruspı qəhbə. yırtıq.

ruspixana çürüklük. (çürük, pozuq, yaramaz nərsələrin qoyulan yer).

ruspu dışqı. fışqı. fışqıraq. dışqıraq. qalağ. qəhbə. qarabet.

ruspu iş. etiş. ediş. qalağ. qəhbə. fahişə.

ruspu qalağ. qəhbə. çaltaq. qaltaq. qaytaq. yalaq..

ruspulıq yalaqlıq. qəhbəlıq.

ruspuluq dışqılıq. fışqılıq. qəhbəlik. qarabetlik.

rusta kənd. köy. tikək. tikək > deh(fars). avadanlıq.

rusub çökəl. köçbə. qalıt. köçə. qalğan. ləğim .

rusub çökəl. köçbə. qalıt. köçə. qalğan. ləğim .

rusum -rəsm rusum : qada quda.

rusum -rəsm rusumatçı : soyacıq. soya dayanan, çəkən. gələnəkçi. ürfçü. ənənəçi.-rəsm rusumlu : soyaclı. gələnəkli. ürflü. ənənəli.

rüsva -rüsva olmaq : uyalmaq.-yaş çıbıqdın iyilgəni sınğanı, yaş yiqittin uyalğanı ölqəni : taza çubuq büküldü mü, qırıldı demektir, gənc dəliqanlı rüsva oldu mu, öldü deməktir.

rusvalıq rüsvalıq. üzdən sağıdan düşüb, əzilib, sınma, batma. qaraçökəl. pis cürə pozulma, batma. abırsızlıq. vərşikəslik.

rüsvalıq rusvalıq. üzdən sağıdan düşüb, əzilib, sınma, batma. qaraçökəl. pis cürə pozulma, batma. abırsızlıq. vərşikəslik.

rusvay alay.

rusvaycasına alayına.

rusvayçılıq edmək ağeləmək.

rüsvayçılıq tamırlıq. rəzillik. iskandal. ayıp.

rüsvaylamaq carıslamaq.

rusvaylanmaq alaylanmaq.

rusvaylatmaq alaylatmaq.

rüşvə alma yeyicilik. yiyicilik.

rüşvə atana. atava.

rüşvə atava. alqı. yemlik. yarşıq. yarış. yağşıq. yağlıq.-gücə qalıb, rüşvət vermək : sökülmək..

rüşvə küfdə. köfdə. kövdə.-rüşvə vermək : küfdə salmaq.

rüşvə tikə. bələk.

rüşvət alma rüşvətxorlüq. yeyicilik. yiyicilik.

rüşvət almaq yeyiciləmək. yeyicilənmək.

rüşvət almaq, yemək yeyiciləmək. yeyicilənmək.

rüşvət vermək tikələtmək. tiküləmək. tikə vermək.

rüşvət vermək yeyicilətmək.

rüşvət vermək, yedirmək yeyicilətmək.

rüşvət darana. qapma. tarana. darana. orunc. urunc. ışıq. açaq. kəvik. çay pulu. yasaq qazanc. yasaq qazanc. darana. yalamlığ. yalağ. verim. qapma. çay pulu. urunç.-rüşvətxor : bələşçi. yalağçı. dalqavıq. acgöz.-alaq. basmaçı. qorxudub alan.-rüşvəçi : basmaçı. qorxudub alan.-suçlarından ötə gör.

rüşvət duzluq. yarşıq. yarış. yağşıq. yağlıq.

rüşvət küfdə. köfdə. kövdə.-rüşvə vermək : küfdə salmaq.

rüşvət orunc. urunc. ışıq. açaq. kəvik.

rüşvət qıl. mənfəət.-rüşvətçi. qıl üzüvçü.

rüşvət tarana. darana.

rüşvət ulqa.

rüşvət ulqu.

rüşvət ultqa.

rüşvət yala. yalaq.

rüşvət yalav.

rüşvət yasaq qazanc. darana. yalamlığ. yalağ. verim. qapma. çay pulu. urunç.-rüşvətxor : yalağçı. dalqavıq. acgöz.-alaq. basmaçı. qorxudub alan.

rüşvət, tanışlıq vermək görmək.-başbaxanı gör.-onu görsən işlərin yolunda.

rüşvətçi calamıs. yalamıs. acgöz. dalqavuq.

rüşvətçi soyquncu. qara yemsə..

rüşvətçiliq çımıqaylıq.

rüşvətxorlüq yeyicilik. yiyicilik. rüşvət alma, yemə.

rüşvəxor bələşçi .

rütbə aşama. arpay(u). alpaquqə. ünvan.mə'muriyyət.

rütbə aşama. arpay(u). alpaquqə. ünvan.mə'muriyyət.

rütbə basamaq. basamaq. aşama. dərəcə. qonum. mənsəb. orun. məqam. öhdə. yatab. yatba. qataba. qətəbə. təbəqə.

rütbə çın. çin. çən. dərəcə.

rutin güncəllik. gündə yapılan nə. bayağı.

rütubət cibçil. ıslaq. nəm. yaş.

rütubət cipqil. nəm. ıslaqlıq. yaş.

rütubət tım. nəm. ıslaqlıq.

rütubətlənmək cipqillənmək. nəmlənmək.

rütubətli çiy. çiğ. nəmli. yaş.

rux -nimrux : yarıçap. siluet. çoxyanlı, girdə nərsənin, kölgəsin oluşduran biçimdəki, yandan çəkilən, götürülən çəkli, şəkli.

rux üz. çıxaq > çiçək. çəçək. çıxra > çehrə.

ruxsar üz. çıxaq > çiçək. çəçək. çıxra > çehrə.

ruxsarə yanay.

rüxsət -icazə, rüxsət vermək : qoyuvermək qoymaq.

ruxsət geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. icazə. pərvanə.

ruxsət mə'zuniyyət. izn. icazə. musidə. pərvanə. özür. geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. göstəriş. ərklik. onay. (təvafüq).

ruxsət qoğlam. qoğlama. icazə.

ruxsət, icazə vermə qoğlama.

ruy bəgərdandən dış durma. çəkə durma. qıraq durma. ıraq durma. qayra durma. uzaq durma. qaça durma. üz çevirmə. üz döndərmə. e'raz.

ruydad olan axan.

ruyə görünüm. görüntü. görüngü. görnüş. görünüş. görək. görəş. peyizaj. mənzərə.

ruye qabıq.

ruyeş çıxma. bitmə. bəlirmə.

ruyin -ruyin tən : sağlam yapılı. daş dəmir.

ruz əz nov, ruzi əz nov "sil başdan".

ruz -modi ruz : çağatay. çağtay. gün modası. devrə uyqun yolda, qılıqda.

ruz -ruz əz no, ruzi əz no : gün genə yeni gün.

ruz -yekruzə : bir günlük : günü birlik. günbirə. bir gün boyunca. bir gündüzlük.-o ilə, iki kərə günü birlik dağ yoldaşlığı edmişik.

ruzanə gündüzləcə.

ruzanə gündüzləcə.

ruzanə gündüzlü. gündüz olan. hər gün. günügününə. gündə. günlük. gündəlik.

ruzi madər ana günü : analıq.

ruzi -ruz əz no, ruzi əz no : gün genə yeni gün.

ruzmərrə günlük.

ruzmərrə günlük. gündəlik.

ruznamə gündələk. gündəlik. güncəylik. güncəlik. yaddaşt bitiyi.

ruznamə gündəm. günlük. günlük. qazetə.

rәftar edmək tәrpənmək.

rәhm ötrim. bağış. keçirim. keçim. dözməzçilik.

rәhm ötrim. bağιş. keçirim. keçim. dözməzçilik.

rә'y oy. uy.-rә'y almaq : oya qoymaq. rə'ylən : oyla .

rә'y oy. uy.-rә'y almaq : oya qoymaq. rə'ylən : oyla .

saat əqrəbəsi dənğsalgıc.-qol saatı : bilək saatı.-qol saatı : bilək saatı.

saat ona dəkli (qədər). -saat onu qapar (ona qədər) gözlədim.

saat -saatın əqrəbəsi : qoğan. qovan.

saat saat. saət. sağat. çağat. çağıt. dəğirman. dəyirman.

saat tönqel. döngel.

saat tönqel. döngel.

sabah vaxtı odayqı. tanertə.

sabah -sabah sabah yola çıxmaq : ertdələmək.

sabah -sabah vaxtı : tanertə. odayqı.

sabah -sabah vaxtı : tanq ala : .

sabah ertdənğamus.

sabah ertə. ertir. ertənğ. ata. yarın.

sabah ertə. ertir. ertənğ. ata. yarın.

sabah ertə. yarın. dan. irtən. ertən. ertə. er. ir. qırtan. çırtan. yarıq. yarın. yarar. sübh. irtən. ertən. ertir. irtir. yarın.

sabah ertəndə. sabahləyin.

sabah ertənlik.-sabahdan bəri : ertənli.

sabah tanğla. danla. yarın.

sabah yarın. ertə.

sabahı ertəsi. yarını. devrisi. çevrisi.

sabahısı ertəsi.-ertəsi gününü, öğləyə doğru, saatı iplə çəkirdim : dözümsüzcə bəkləmək, keçirmək. nərsənin çox güc, ağır gəlməsi.

sabahları sabahlayın. ertələ. ertələb. ərkən sabahtan.

sabit durma dirəncmə. dirənc. dirənmə. dirəniş. dirənti. dirənim. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. bərkinmə. bəkiniş. bərkiniş. bəkinişmə. bərkinişmə. bəgginişmə. israr. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. yerində, sözündə durma. üstələmə. israr edmə. müsirr olma.

sabit durmaq bəkinmək. bərkinmək. bəkinişmək. bərkinişmək. bəgginişmək. üstələmək. dirəşmək. israr edmək.

sabit eddirmək doğrulatmaq.-isbat, tə'yid, təsdiq edilmək : doğrulanmaq.-isbat, tə'yid, təsdiqləmək : doğrulamaq.

sabit edmə bəlgələmə. dəlilləmə. hüccətləmə.

sabit edmək bitərmək. güvah olmaq. təsdiqləmək.

sabit edmək bütürmək.

sabit edmək bütürmək.

sabit edmək bütürmək. müstənədləmək.

sabit edmək doğrulanmaq. tanıtlamaq.

sabit edmək tanuqlamaq.

sabit olamazlıq əsiş. dalqanıq. oprtonislik.

sabit olmaq ilkəlləşmək. qaynaqlanmaq. köklənmək. kökələnmək. dayqalanmaq. dayaqlanmaq. qalaqlanmaq. qalıqlanmaq. diblənmək. nədənlənmək. illəti, baisi, səbəbi, dəlilli bəllənmək.

sabit olunmaq doğrulanmaq.

sabit -qeyri sabit : iğrəti. əğrəti. durasız. keçici.

sabit -sabit olan, oturaqlı dayaqlı, köklü basımlı, yayvan geniş nərsə : döşəkli.

sabit dayış. dayıq. dayanaq. dayanıq. dayınaq. dayınıq. dayanım. dayanış. dəng. dinc. arsat. duraş. duruş. oranc. oran. üstəc. sakin. subat. qərar. istiqrar.

sabit dəğişməz. dəğişsiz. fərqsiz. həmən. eyni. bir qıllı tırqıllı. gəvşəməyən. əzilməz. çökməz. qırılmaz. pozulmaz. pozulmayan. çürüməz. əsgiməz. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. duraqan. durqun. duraq. duruq. sakin. qərarlı. təpirsiz. hərəkətsiz. yerli.dəğişməz. dəmirbaş. dik.-əli bəy buranın dəmirbaş işçisidir.

sabit döşəkli. döşəkli. yataqlı. yatımlı.

sabit duruq. toxtamış.

sabit sürəli. sürəkli. sürətli. sakin. subatkar. subatlı. qərarlı. müstəqərr. istiqrarlı. oranclı. oranlı. bərkişən. dayanaqlı. dayanan. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayışqan. daynaqlı. dəngəli. dəngli. dirəşgən. tirəşgən. duraşqan. duruşqan. üstgəşən. düzənli.

sabit turumlu. daiymi. sağlam. mətin.

sabit tuturuklı. duruklı. bükülməz. ilqarlı. duran. təmkinli. ağıllı. dölək. ağır. sakit. dinc. getməz. yapışqaq. çıkmaz.-qeyri sabit : yayıq .-sabitləmə : qanıtmaq. dölləmə.-bükülməz gücün var sənin.-sabit edmək : bitərmək. güvah olmaq. təsdiqləmək.-sabitlik : toqtaşlıq.

sabit tuturuklı. duruklı. ilqarlı. duran. təmkinli. ağıllı. dölək. ağır. sakit. dinc. getməz. yapışqaq. çıkmaz.-sabitləmə : qanıtmaq. dölləmə.

sabit, sibutlamaq qanıtlamaq. dəlillətmək. müdəlləl edmək. müstənəd edmək.

sabitləmək göstərmək. qanıtlamaq. qanıtlamaq. dəlil, hüccət, bürhan gətirmək. dəlil olmaq.-bu işiz nəyi göstərir.

sabitlənmək bəginmək. : taxılmaq.

sabitlənmək duraqanmaq. durqunmaq. təpirsizmək. hərəkətsizləşmək. yerlinmək. yerləşmək. yerləşmək.

sabitlik duraqlıq. durağanlıq. durqunluq. yerləşik yerlilik. təpirsizik. hərəkətsizlik. əzilməzlik. çökməzlik. qırılmazlıq. pozulmazlıq. çürüməzlik. əsgiməzlik. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. dayanqanlıq. dayınaqlıq. dayınıqlıq. dayınımlıq. dayınışlıq. dayınqanlıq. dayanamlıq. dəğişməzlik. sübatlıq.

sabitlik toqtaşlıq.

şad qanan. qanığan. razı. qanuq. qanıq. qane’. tutumlu.

şad sevincli. sevnək. məsrur. şad.

şadabi sulu.

sadə del saf ürək. alıq. türkəsaya.

sadə kişi türkəsaya. oğuz.

sadə lovh küdbeyin. küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal.

sadə -yalın, sadə saban, xış : qara saban.

sadə <> sağat. saf. yalın. tüksüz. düz. qarşıqsız. yavan. yalın. yabayı. yavayı. sün’i olmıyan. bön. dışarılı. daşralı. bir konuda yetəri, bilgisi olmamaq. cahil. lüt. dal. yalın. çıplaq. sıradan. açıq. bayağı. bəsit. başqalasız. fovquladə olmamaq. adi. şaşqın. çaşqın. bön. gəbə. gəvə. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtabaş. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. yalın. çıplaq. lüt. süssüz. yalın. düz. bəsit.

sadə düzcə. adi. sürüzsüz. süssüz. zinətsiz.-düzcə yazı.-düzcə kişi.-düzcə anlayış.

sadə quru. boş. yalnız.

sadə salt. tək. təkcə. yalnız. tanqa. tənha. fəqət. məhz.

sadə sıq. anğko. anqav. mönq. türkana. inancank. saf ürək. aytalca. bəsit. yabay. yönəkəy. çönököy. bir qatlı.

sadə sıq. yaz. anğko. anqav. mönq. türkana. inancank. saf ürək. aytalca. bəsit. yabay. yönəkəy. çönököy. bir qatlı.

sadə tüz. düz. düzə. saf.

sadə yalın. arıq. arın. arıt.

sadə yalın. toqmar. toxmar.

sadə yaydaq.

sadə yaz.

sadəcə ancaq. elə. teyxa. tək. yalnız. sirf. məhz.

sadəcə anstan. öyləsinə.

sadəcə düzcə. taarüfsüz. bilatəklif. təklifsiz. doğrudan.

sadəgi -be sadəgi : qolayca.-ba kəmali sadəgi : qolaycacıq.

sadələştirmə yönəkəyləmə. bəsitləştirmə.

sadələtmək yalınlatmaq. çıplatmaq. lütlətmək. soyundurmaq. soymaq.

sadəlik arıqlıq. duruluq.

sadəlik düzlük. təkəllüfsüzlük. taarifsizlik.

sadəlik yalınğtıq. yalınlıq. bəsitlik. düzlük.

sadəlovh inək. alıq.

sadəlovhi alıqlıq. inəklik.

şadi sevinc. sirur. fərəh. nişat.

şadiman ərməklü. əğləncəli. qonuşqan. şən.

sadiq olmaq sədaqətli olmaq : verilmək. berilmək.-qenğəş bəyliginə berilqən : sovyet hükumətinə doğru.-sevgi sevgiyə berilməli.

sadıq antlı. vəfalı. candan bağlı. güvənilir.

sadiq bağlı. içdən.

sadiq bağlı. içdən. beringən. verinlik. verincək : berincək. pərincək. içdən bağlı.

sadiq bavlu. bağlı. bəfalı.

sadiq beringən. verinlik.

sadiq içgin.-sadiq qalmaq : içgin qalmaq.-çox sadiq : çin içgin.

sadiq işəncli. inanan. inanclı. inaq. inanılan. inanılır. içgin. güvənilən. güvənilir. bağlı.

sadiq verincək : berincək. pərincək. içdən bağlı.
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə