EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə94/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   125

rəstaxiz qaytal. qartal. dönüş. qiyamət.

rəstə dərcə. dərəcə. rədə. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın.

reştə əriştə. saçaq. qaçaq. qaşaq.

rəstə yatab. yatba. qataba. qətəbə. təbəqə.

reştiruksiyasyon əşləmə. əşitləmə. bazsazi.

rəstqari qurtuluş.

rəstqari qutarma. qutarış. qutarım. qutarıq. yolalma. yolalış. yolalım. yolalıq. xilaslıq.

resturan doyumevi. ıdqon. yeməkxana. yeməklik.-yol üstü, bir yeməkliyə endik.

rəsul aldavac. yaldavac. yalavac. peyqəmbər. yalavac. göndəri. peyqəmbər. elçi.

rəva bilmək: əsirgəmək. qıymamaq.

rəva bilməmək, görməmək : əsirgəməmək. qıymaq. cayiz bilmək, görmək əsirgəmək. qıymamaq.

rəva görmək edmək. qıymaq. qılmaq.-qıyma mənə : edmə, qılma, rəva görmə mənə.

rəvabit -rəvabiti censi : cinsi ilişik : cinsi ilişgi : ərdeş. ərdiş (< ər. ərkək+ dişi).

rəvadid viza. gəzişlik. gəzlik. gəzərlik. keçiş. keçişlik. keçərlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik.

rəvan edmək yerinə gətirmək. yeritmək. qılmaq. görmək.

rəvan -rəvan, səlis olmayan : yürüşsuz. yürüksüz. yerişsiz. yeriksiz. axışsız. axıcsız. axarsız. axqınsız. münsəcəmsiz. insicamsız.

rəvan axışlı. axıclı. axarlı. axqın. yürşük. yürük. yerşil. yerişli. yerik. səlis. yumşaq. açıq. yüngül. ayıl sayıl. düşnüklü. rəvan. münsəcəm. insicamlı.

rəvan keçər. sıvı. suvı. suva. suyuq. sulu. püs. püsü. ruh. axıcı. yerir. yeriyən. keçər. geçər. keçərli. geçərli. rayic. yürüklü. yerir. keçər. geçər. keçərli. rayic.-pule rəvan : keçər aqça.

rəvan, səlis olmamaqlıq yürüşsuzlük. yürüksüzlük. yerişsizlik. yeriksizlik. axışsızlıq. axıcsızlıq. axarsızlıq. axqınsızlıq.

rəvanə şodən yollanmaq. doğrulmaq. yönəlmək.

rəvani -ruhi, rəvani, zehni, pisik xəsdəlik : qapalam. qaparam.

rəvani axıcılıq.

rəvanlıq axışlıq. axıclıq. axarlıq. axqınlıq. yürüşlük. yürüklük. yerişlik. yeriklik. səlislik. insicam. münsəcəmlik.

rəvayət < ayavat < aytmaq. aytavat. aytmışlar.

rəvayət < ayavat < aytmaq. aytavat. aytmışlar.

rəveş minik. yol. yöntəm. tərz. tutuş. tutum. gediş. taxım. tutum. davranış. qılış. axın. gediş. rəftar. yeng. yenək. rəsm. tutum. biçəm. biçim. özgülük. qılıq.-rah o rəviş : sürəc. gediş. rəftar. yol yolağ.-yaxışacaq yolda, tərzdə, rəvişdə : qılıqlı. yollu. biçimli. biçəmli. uslublu. istilli. usullu.

rəveş yonta. yonat. yönət. yöntə. düzük. düzgü. yasa. yasal. qada. qadal.

rəvi -miyanə rəvi : mö’tədillik : e'tidal. 1. ortaqlıq. ortanlıq. ortaşlıq. ortalanclıq. ölçülülük. ölçüqlük. dəngəlik. dəngillik. 1. ılımlılıq. yumşaqlıq. yumuşaqlıq. yavaşlılıq. yavaşıqlıq. soğuqqanlıq. orta gedişlik. orta yağdaylıq. salqınlıq. dinclik. uysallıq. mulayimlik. 1. uyuşma. uyqunluq.

rəviş gəliş.

rəviş iş. tutum. qılığ. gediş. tərz. hərəkət.

rəviş taxım. tutum. davranış.

rəviş yol. yolağ. uğur. qılığ. çəm.

rəviş yöntəm. yonta. yonat. yönət. yöntə. düzük. düzgü. yasa. yasal. qada. qadal.

rəviyyə tutuş. tutum. gediş. taxım. davranış. qılış.

rəxavət ağırlıq. yavaşlıq. uyuşuqluq. gəvşəklik.

rəxavət uyuşuqluq. gəvşəklik. gəvşəmə.

rəxnə gədik.

rəxnəli gədikli. bacalı. dəlikli. yarıqlı.

rəxşan < yakşan.

rəxşan < yakşan.

rəxt o pəxt giyəsi. geysi. geyəcək. geyim. qapsaq. geyimlik. geyinti. geyit. paltar.

rəxtaviz asqıc.

rəxtkən soynaq. soyunma otağı.

rə'y -görünüş, nəzər, rə'y alma, istəmə : danışma. gənğəş. gənğəc. qonqac. qonqaş. məşvərət. şur. məsləhət.-şura heyə’ti : qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası.-görünüş, nəzər almağı, istəməyi gərəkən : qonqaşlıq. qonqaclıq. gənğəşlik. gənğəclik. danışmalıq. məşvərətlik. məsləhətlik. istişarəlik. istişari.

rə'y -həmrə'y : oydaşlıq. öğdəşlik. oybirlik. gördaşlıq. düşdəşlik. fikirdaşlıq. ağız bilrliyi. ittifaq.

rə'y -həmrə'yi : oydaşlıq. öğdəşlik. düşdəşlik. düşüncəşlik. gördaşlıq. tevafüq.

rə'y baxış. görüş. görmə. rə'y. görgü. görünğ. görüş. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. qarayış. nəzər. əyadət. yoxlaş.

rəy çöb. qurə'. oy.

rə'y kəsmə. kəsim. kəsit. kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.

rə'y oy.-e'timad rə'yi : güvənoy : .

rə'y səs. oy.-qəbul səsi, rə'yi : ağ oy.-əxzi rə'y : görüş alma.-səsə, rə'yə qoymaq : yazı ilə səs, rə'y toplamaq.dabışqa qoymaq.

rə'y tutum. oyalıq.-rə'y (imumi+) : kömlük oyuk.

rə'y tutum. oyalıq.-rə'y (imumi+) : kömlük oyuk.

rə'ygiri oylama. səs, ün yığma.

rə'yi həməqani qamuoy. eldüşüc. eloyu. xalq oy. əfkari imumi.

rəyis -nayib rəyis : bəy.-el bəyi : el nayib rəyisi.

rəyis başlıq. qamander. kumandar.

rəyis buğ. baş. salar. amir.

rəyis törəgə.-başqarma. başbaxan. başlıq.

rəyis törəgə.-başqarma. başbaxan. başlıq.

rezalət bədişliq. batışlıq.

rəzalət qaşınma. qaşınq. çılqınlıq. dəlilik. qapazalıq. alçaqlıq.

rəzalət uyat. utanç. ayıb. yüz qarası. alçaqlıq. düşüklük.

rəzel qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qaraçı. sıxıq. qısıq. qıtmır. çimri. qısqıs. qaraçı. yumru. paxıl. kenes < qınas. qıncus. varyeməz. momsik. gözü dar. gözü doymaz. acgöz. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. paxıl < bağıl. qısıs. çinis. berbəstin. verməyən. varyeməz. əlverişsiz. qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qıtmır. qısmır. kinis <> çinis < qınıs. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. xəsis.

rezerv qaldırış. ehtiyat.

rəzi' -süt oğul : süt oğlu. birində süt əmmiş uşaq.

rəzil edmək bədişləmək. batışlamaq. aşağılamaq.

rəzil edmək süründürmək. əzmək.-bu işlərin səni süründürəcək.

rəzil badışlı. yüzqarası. ayıb.

rəzil basanıq. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. çalan. çalanğ. bədəxlaq. e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz.

rəzil düşük. gəpəzə. həyasız. alçaq. donuyırtıq. donsuz. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. iffətsiz. arsız. şərəfsiz. alçaq.

rəzil əzrik. əzril. alçaq. pəst.

rəzil quttur. qotur. çox kötü. alşaq. bərbat.

rəzillik əzginlik. izginlik. əziklik. alçaqlıq. əksiklik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. ədəbsizlik.

rəzillik tamırlıq. rüsvayçılıq. iskandal. ayıp.

rəzmazima savaşcanğ. uruşcanğ. vuruşqan. batır.

rialism gərçəkçilik. gerçəkçilik.

rialist gərçəkçi. gerçəkçi.

rialitə gərçəklik. gərçəklik. vaqeiyyət.

riayət edmək gözətləmək. siləmək. sılamaq. saylamaq. hörmət qılmaq.

riayət edmək güdmək. gözləmək. qulluqlamaq. qollamaq.

riayət boysınu (boyun olmaq. baş əymək).-riayət edmək : boysınu. boysınmaq. bəkinmək.

riayət boysınu (boyun olmaq. baş əymək).-riayət edmək : boysınu. boysınmaq. bəkinmək.

riayət sayğun. sayğın. mülahizə. xatir. hesab. hörmət.

riayət uyma.

riayətli sayın. saylu.

riayətsiz uyqusuz.

ribalı, nizul pul günlü.-günlü pul götürdüm.

ribh artış. yartış. salamı. süyt. sud. girdəc. nəf'. bağdam. bağlam. bəhrə. fayız.

ribudən çalmaq. aşırmaq. çalmaq. oğurlamaq. qapmaq.

rica' , xahiş edmək qolaxmaq. ərginmək. istəmək. yaxşmaq. yalvarmaq. yaxınmaq. diləmək. yalvarmaq. xahiş edmək : diləməmək. yaxınmamaq. yalvarmamaq.

rica edmək körüksəmək. içdən, ürəkdən istəmək. tələb edmək. arzulamaq. xahiş edmək.

rica edmək qulunmaq. istəmək.

rica' edmək yalınmaq. yalqutmaq. yaxınmaq. yalvarmaq. iltimaslanmaq.

rica edmək yükünmək. çökünmək. istəmək. diləmək.

rica' -xovf o rica' : ürküş umuş : çəkiş bəkiş : qorxu ümid.

rica dilək. əmir. yamnat (< yamamaq).

rica enik (< enmək)rica ötünc. istək. dilək. istirham.

rica ötünc. istək. dilək. umaq. xahiş. istirham.-ric'ət edmək : tüskürmək. püsgürmək. geri qaytarmaq.

rica umaq. xahiş.

rica' umma. ümid edmə.

rica yalınıç. yalvarış.-rica edici : yaldıranğki. yalvarıcı.

ricaçı calınqıç. yalınçı. xahişçi. yalvaran.

riççal rişə.-riççəsi çıksın : kökü qurusun.

riççal rişə.-riççəsi çıksın : kökü qurusun.

ric'ət edmək tüskürmək. püsgürmək. geri qaytarmaq.

ricu' çəkilmə. rücə't. geri dönüş.

ricu' dönüş. udət.-dışdan dönüş : xaricdən yurda dönmək.-bu tezlikdə dönüşünüzü gözləmirdim.

riəksiyon təpgimə. təpgi. vakeniş.

rifah bəylənik.-rifaha çatmaq : onqarmaq. onarmaq dincəlmək. dinlənmək. baş çıxarmaq.

rifah bəylənik.-rifaha çatmaq : onqarmaq. onarmaq dincəlmək. dinlənmək. baş çıxarmaq.

rifah bol yaşam, keçim. əməksiz. dinclik. qolaylıq. rahatlıq.

rifah ırq. birlik, vifaq içində yaşayış. dinc yaşam. tınıççılıq. dinclik. rahatlık. rahat, dinc çağlar. bolluk. yırqat. həzz. ləzzət. rahat. dinclik. açığlıq. genişlik. rahatlıq.

rifahiyyət bolluq.

riform özgərtiş. cənqlu.

rifu sapat.

rifu sapat.

rifu yamama. kalafat. çalaçat. qalafat. kalafat. çalaçat.

rifulamaq yırtıq yamamaq. çalaçatlamaq. kalafatlamaq. çalaqaplamaq.

rifuzə edmək sınavda buraqmaq. sınavdan qoymaq. qəbul edməmək..

rifuzə olmaq sınavda qalmaq. sınavdan keçməmək. qəbul olmamaq.-rədd, rifuzə olmaq : bir kilasda qalmaq. dibləmək.

rifuzə gədikli. rədd olmuş.

rifuzə kəsilmə. keçməmə. qalma. dərsdə, kilasda qalma. rədd olma.

rikab üzəngi.-rikabdar : üzəngi ağası : ata minilirkən o bir üzəngini tutub saxlayan qulluqçu.

rikablama irkab. mindiri. mindirmə.

riku edmək qıyışıqmaq. qıyışmaq. təvazü edmək.

riku bük. müq. (bükük) riku ed : irkuya ged : bük tur : riku ed. əğil.

riku bük. müq. (bükük) riku ed : irkuya ged : bük tur : riku ed. əğil.

riku qırnış.

rind ısraq. öz kefinə gəzən. comərt.

rind ısraq. öz kefinə gəzən. comərt.

rind könül əri. uz, geniş görüşlü. açıq ürəkli. inaq. güvənilir. güvənilən. inanılır. içgin. inanılan. əhlidil.

rind qalandur.

rind sırça. çalağ. iti.

rindanə rindyana. rindcə. qalandurca. qalandursı.

rindcə rindyana. rindanə. qalandurca. qalandursı.

rindlik qalandurluq.

rindyana rindanə. rindcə. qalandurca. qalandursı.

riportaj -gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj verinmək : gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. gözənmk.

riportaj arayış. quzariş.

riportaj quzariş. gözləyiş. gözələmə. gözləm.-gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj vermək : gözələmək <> çözələmək. gözləmək. gözəmk.-.

riportajçı quzarişçi. gözləmçi. gözləyişçi. gözləmçi.

riqqət acıma.-riqqətbar : acıqlı.-riqqətəngiz : acıqlı.-riqqətə gəlmək : yumuşamaq (ürək ). elçirəmək.

riqqət incəlik.

riş -xətte riş : çəggə.

riş -xəttə riş : çəggə.

risalə dərgə. dirgə (< dərmək : yığmaq. yazmaq). namə. tumar. sığır dili.

rişdə təəllüq. nisbət. ilinti. ilgi.

risə şodən sıralanmaq.

rişə ilişə. kök. qaçaq. qaşaq. qaptaq.

risəndəgi hörüv. hörüv.

risəndəgi hörüv. hörüv.

risəndəgi sapaqçılıq.

risman qanqal. yoğun ip. hörkən. ərkən.

rismaq əğirmə. irmə. ip. təsmə.

risq -yekə xətər, risq edmək : böyük oynamaq.

rişqan qülüt. qülünc. gülməli. gülqit. oyunçaq.

rişqan qülüt. qülünc. gülməli. gülqit. oyunçaq.

rişqand mək qaşlarmaq. qaştarmaq. qaşırtmaq. qıcırtmaq. alaylamaq. alaysamaq. ələsalmaq. ələsarmaq.-qaştarmadan nə gördün ki, əl çəkəmmirsən.-qaştarmadan qaçının.

rışqand alıq. alay. məsqərə.

rışqand alıq. alay. məsqərə.

rişqand tabalav. tapalav. təpələv.

rişqən alay. alayına.

rişqənd qülqü.

rişqənd qülqü.

rişqəndlə alaylay. alayına.

riştə əriştə. saçaq. qaçaq. qaşaq.

riştıraş üzdara.

riştıraş üzdara.

risub dibələk. çökək. çökət. tort. torta. dürd. tort. qalıntı. torta. köçək. tortu. torta. durdu. çöküntü. çökələk. tərəssüb. çökəlti. çökəlit. çökələk. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. tort. tortu. dürd.

risub diblik.

risub köçbə. köçəb. qalıt. güncürə qalğan. ləğim.

risub köçbə. köçəb. qalıt. güncürə.

risub qalğan. ləğim. köçbə. köçəb. qalıt. güncürə.

risub törti. tortu. durtu. dürdə. çökələk. çökəndi.

risub tortu. çöküntü. dürd. türt. dürdi. dürdə.

risum dəğrik. törə. gəlnək. gələnək. ənənə. ürf.

risum qalıt. alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış tutum, davranış. rəsm.-rəsm rusum : qada quda.-adab o risum : qamu düzə. milli huquq. milli rəsm.-rəsm risum : qaradüzən. tapur. tabur. görənək.

risum təriqlər. toroq. rəsmlər. risumat. qaydalar. qanunlar. qəvanin. yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. qadalar. qadallar.

risum yasun. yosun. ayin. ərdəm. rəsm o ədəb.

risumat təriqlər. toroq. rəsmlər. risum. qaydalar. qanunlar. qəvanin. yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. qadalar. qadallar.

risumçu -rəsm, risumçu : qalıtçı. alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış tutum, davranışlara söykənən, yanlayan, uyan kimsə. rəsm,.

rişxənd mək qaşlarmaq. qaştarmaq. qaşırtmaq. qıcırtmaq. alaylamaq. alaysamaq. ələsalmaq. ələsarmaq.-qaştarmadan nə gördün ki, əl çəkəmmirsən.-qaştarmadan qaçının.

rişxənd alay. ələsarma. ələsalma.

rişxənd qaqqalı. qaqqılı. qaqqıra. gülünc. gülməli. ələsərik. əlsərik. məsxərə. məsqərə.

rişxənd tabalaqan gülgü. : pis pis gülmə.

ritm qılluv.

ritm vəzn. dəngə. tanqı.

ritm yırğa.

ritm yırğa.

ritubət şeh. yaş. ıslaq. çis. nəm.-ritubətli : çiğli. şeh. mərtub.

ritubətli yaş. şeh. yaşıq. yaşaq.

rivac bulmaq qızışmaq.

rivac vermə yayma. yayratma. carlama. üzləştirmə. çaşırma. açma. duyurma. aşqarlama.

rivac gəzərlik. keçərlik. gəzərlilik. keçərlilik. geçim. keçim. geçmə. sürüm.

rivac sürüm. e'tibar.-sürümlü para.-sürümsz görənək.

rivac yollaş. şav. onqay. qızıq. irəc ( : şav tapmaq : uğurna almaq).

rivac yollaş. şav. onqay. qızıq. irəc ( : şav tapmaq : uğurna almaq).

rivac yürürlük. sürüm. tədavül. nifuz. sürüm. dəğərli. keçər. keçərlik.-rivac tapmaq : işlək olmaq. aranılmaq.-rivacsız : nifuzsuz. sürümsüz. dəğərsiz. sönük. gedməz. çəkik. uçuruq.

rivaclı sürümlü. keçərli. dəğərli. geçimli. keçimli. geçməli.

rivaclı yüyrək. yüyrük. gəlgedli. işlək.

rivacsız mal qaralı. qaratı. kasat mal. bol olubda, satışı, istiyəni az olan mal.

rivacsız geçimsiz. keçimsiz. geçişsiz. geçməz. keçərsiz. geçərsiz. sürümsüz. dəğərsiz. yerirsiz.

rivacsız sürüşsüz. axınsız.-sürüşsüz mal : rayic olmayan mal.

rivayət edmək əslətmək. əstirmək.

rivayət lənmək, olunmaq dinilmək. denilmək. diyilmək. deyilmək. söyləntilmək. olunmaq. dinilmək. denilmək. diyilmək. deyilmək. söyləntilmək..

rivayət olmaq denilmək. deyilmək. söylənmək.

rivayət olunmaq söylənmək.-bir olay söylənmək.

rivayət anlatma. ağdarma. söylənti. deyinti..

rivayət deyinti. söylənti.

rivayət köçək. söz. söz köçək. söylənti. bur. ulamış. xəbər.

rivayət köçək. söz. söz köçək. söylənti. bur. ulamış. xəbər.

rivayət söz. söylənti.-anlatan köçər, söz qalar.

rivayət, nəql edmək zikr edmək. demək. deymək (dey < metatez > eyt) eytmək. eyitmək. ayıtmaq. aytamaq. söyləmək. sözləmək. sözə girmək, keçmək. söz edmək. ifazə edmək. danışmaq. qonuşmaq. dilini çözmək. anlatmaq. bəlirtmək.

rivayətçi rivayət konəndə : ravi. söyləyən. deyən. oxuyan..

rivayətlənmək anılmaq. söyləntilmək.

rivolver altıpatlar.

rixdə töküm. tökmə.

rixdən qoymaq. süzmək.-içgi qoy : süz.-çay qoy : süz.

rixnə gədik.

rixt özgülük. qılıq. 1. tökmə. tökəm. 1. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. 1. qaldırım. qalıb.-bi rixt : rıxtımsız. qaqlımıq. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. çirkin. əcaz.-bədrixt : şəkilsiz. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. çalımsız. çəlimsiz. qaşqal. çaşqal. biçimsiz.

rixtə töküm. tökmə işi.

rixtə töküm. tökmə.

rixtəgər tökümçü. tökəmçi. tökməçi.

rixtəgəri tökməçilik. tökəmçilik. töküm. tökümçülük.

rixtən axmaq.

rıxtım qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. licim. balat. patlet. lapatqa. dış görnüş. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. form. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət.

rıxtım sırdım.

rıxtımsız qaba. kötük. gödük. şəkilsiz. qaşqal. çaşqal. biçimsiz.

rixtsiz qiyafəsiz. qaqrıq. qayrıq. qayır. kavur. kavır. kağır. kambır. şəkilsiz. qaqabiç. biçimsiz.

riya aldav. yalan. qapam. təzvir.

riyakar dalqavuq. salus. köynəkçi. köynəkli. dələduz. saxta. qözbav. sıltavçu. saxta tavırlı. subay. iki yüzlü. dalqavuqca. totürək. tozürək. pasürək. səmimi olmayan. iki yüzlü. yaltaq. dalqavuq. yaltaklanan.

riyakarlıq edmək subaylamaq. iki yüzlü davranmaq.

riyakarlıq saxtəlik. aybatlıq. ikiyüzlük. yapmacıq. saxda. subaylıq. dalqavuqluq.

riyalı istəncsiz. istəşsiz. istəmsiz. istəksiz. səmimiyyətsiz. ixlassız. xilussuz.

riyalist gerçəkçi. şınşıl. çınçıl.

riyasət başlıq. hikumət. başqarmalıq. başqaravçılıq.

riyasız dos istəmli. istəkli. istəncli. istəşli.

riyasız arqıc. yarqıc. doğru. kələksiz. çin. köynəksiz. dələduz olmayan. dolaysız. düz. müin. köynəksiz. dələduz olmayan. çin. doğru. kələksiz.

riyasızlıq istəm. istək. istənc. istəş. səmimiyyət. dosluq. ixlas. xilus.

riyə öpə. öfgə. öpgə. ötgə. şoş. öykə. öggə.

riz -xord, riz şodən : oğulmaq. qırılmaq. sınmaq.

riza düşmə. sınım. qaptırı. bıraxma. vermə. boyun əğmə. təslim. istək. köngü. könül. meyl. olumlama.

riza taplaq. qəbul. təsdiq.-könül rizas : istiyərək. içdən gələrək.-tarı rizasına, uğruna : allah eşqinə, üçün.

rizalı könüllü. qanan. qanığan. qanuq. qanıq. qane’. tutumlu. qanıq. qanıc. qanış. yetingən. yetinən. kafi görən. tox göz. göü tox. qanmış.

rizatət razı olma. qanma.

rizayət verən onar. razı olan.

rizayət ant. tap. tapı. tabi. taplağ. tablağ. boynaşlıq. qəbulluq. toqtaş.

rizayət güvənc. razılıq. qanış. qatlanış. müvafiqət. tablaq. taplaq. tapışlıq. ödəşik. ödəşim. ötük. ötüş. ötüşüm. qılışık. qılış. usuk. usuş. uzulış. usulış. üzüş. usuluq. usullu. uzuluk. qanık. usul. ödəşik. ödəşim. ötük. ötüş. ötüşüm. qılışık. qılış. usuk. usuş. uzulış. usulış. üzüş. usuluq. usullu. uzuluk. qanık. usul. qılışık. ödəşim. ötüşüm. uzulış. usulış. usuş. müvafiqət. tablaq. taplaq. tapışlıq. qanıq. qanıq.

rizayətsiz qanıqsız.

rizayətsiz verəsiyə. verəsi.

rizə qıxıntı. qırdıq. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. tikə. parça. bala. didik. xırda. tikə.-xordə rizə : qırıntı. xırda mırda. tikə parça.

rizələnmək ufalmaq. ufaqmaq. kiçilmək. xırdalmaq.

rizəlik ufalıq. ufalıq.

riziş axıntı. axım.

rizq doyqu. azıq. qıda. çalız. çalaz. qəza. yemək.

roftgər sipur. süpürgəçi. süpürücü. süprüntcü. çürükçu. çöpçü. zibilçi. aşqalçı.

rol işləv. görəv. fonksiyon.

rollu görəvli. işləvli. fonksiyonel.

rölyef abartmal qabarmalı. bərcəstəgi.

rölyef abartmal. qabartmal. qabartı. abartı. qabarıq. abarıq. qabarma. abarma. qabartma. abartma. bərcəstəgi.

romatiz -romatizma xəsdəliğinın tedavisində qullanılan bir bitgi. yeloymaq.

ronəq -işlər ronəq tapmaq : işlər açılmaq.

1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə