EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə93/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   125

rəhbəri yönərgə.

rəhbəriyyət qurul.

rəhbərlər birincilər. ilkinlər. açıcılar. yolbaşçılar. başçılar. qılavuzlar.

rəhbərlərlik ilklik. ilkincilik. birincilik. öncülüq. öncüllüq. öncəlik. öncəllik. açıcılıq. yolbaşçılıq. başçılıq. qılavuzlıq.

rəhbərlik edmək yoldamaq. yol göstərmək. yolaçmaq. yolavucmaq. yolçuqmaq. yolağçamaq. yolavacmaq. yolavucmaq. qılavuzmaq. mürşidlik edmək.

rəhbərlik ilətmə. ilətiş. ilətim. qılavuzlıq. başçılıq. boyratış. boyratım. boyratma. aparma. aparış. aparım. götürmə. götürüm. götürüş. yeritiriş. yeritim. yeritmə.

rəhim bağışlayan. bağışlayıcı. ğəfur. həlim. ılım. bağışlayan. bəğişliyən. bağşılayan. bağışlayıcı. yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. qıymayan. acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. rahim. mərhəmətli. əffedən. qəfur. qəffar. qayan. rəhm. tımarqu. sevimli. əsirgəyən. mükrrəm. oğlan. döl yatağı. tuxumluq. qayan.-rəhim qadir allah. qayan qağan tanrım : .

rəhim qadir allah. qayan qağan tanrım : .rəhimləşmək ərinsəmək. ıslanmaq. islanmaq. astanmaq. əsirgənmək. əsrinmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. uysalmaq. uyatanmaq. uysanmaq. ılımanmaq. yılımanmaq. ılışmaq. yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. həlimləşmək. mülayimləşmək. lətiflənmək.

rəhimli cada. yada. iyi. sevimli. uysal. uymuşaq xuylu. iyi ürəkli. qeçüvlü. iyi ürəkli. insafli. gönlü yüncə.

rəhimlik əsirgəlik. ılımanlıq. yılımanlıq. ılışımlıq. yılışımlıq. ılınlıq. yılınlıq. ılımlıq. yılımlıq. həlimlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. uyatlıq. uysallıq. astalıq. mülayimlik. mulatifət. mulayimət. əsirgəlik. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mulayimət. utanc. uyat. həya. şərm. keçimlik.

rəhimlik sevgəşlik. bağşılıq. əsirgəlik. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. mülayimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət.

rəhimsiz ayavsuz. acımaz. zalim. rəhmsiz. qıyıcı. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. qaqar. qəddar. usal. ızğıtsız (# ızqılı : çok yakcı). usal. ızğıtsız (# ızqılı : çok yakcı).-birəhmanə : acımasızca.-birəhmi : acımazlıq.

rəhin orunçaq. orunçaq. tutu : tutuq. tutur. dutur. girov.

rehindən qurtarmaq yulamaq. culamaq. culdurmaq. yulbarmaq.

rəhlənmiş boyqır. boyanmış. boya almış.

rehlət köç.

rəhm edən yumşaq. əsirgəyən. rahim.

rəhm edmək acırqanamaq. acırqanmaq. acımaq. əsirgəmək. tıymaq. dartınmaq. sevgisin sunmaq. məhəbbət edmək. acınmaq. özləmək. sevləmək. ayavlamaq. əsirqəmək. acımaq. rəhm edmək. ayavmaq. əsirqəməmək. acımaq. asrağamaq. asramaq əsigətmək. əsirgəmək. acıyıb vurmamaq. diriğ edmək (< darığlamaq).

rəhm edməmək qıymaq. qiymələmək. doğramaq. qaranmaq. zülm edmək.

rəhm eləmək yarqamaq. bağışlamaq.

rəhm olunan eygili. əzqil. rəhmətlik. əzqil. eygili. iyili. eyili. rəhmətlik.

rəhm acıma. yatın. döl yatağı. (anat). bağış. döl yatağı. analıq. balayatkı. uşaklık. balalıq. balayatık. yatın. beçədən.-rəhm olunan : əzqil. eygili. iyili. eyili. rəhmətlik.-rəhm eləmək : yarqamaq. bağışlamaq. dartınmaq. sevgisin sunmaq. məhəbbət edmək. acınmaq. özləmək. sevləmək.-rəhmsiz : zalim. üzüt. : yüzüt.

rəhm rəhim. oğlan. döl yatağı. tuxumluq. döl yatağı : . döl yatağı. analıq. balayatkı. uşaklık. balalıq. balayatık. yatın. beçədən. əsrəğış. asrayış. əsrəyiş. asramıq. əsrəmiq. siyanət. mərhəmət. hifz.

rəhm, mərhəmət edmək yarlığamaq. yağışlamaq. çağışlamaq. bağışlamaq. əsirgəmək. qıymamaq. acımaq. əff edmək.

rəhmə gəlmək acımaq. təəsüflənmək. acındırmaq. əsirqətmək.

rəhmət edmək yarlıqamaq. yarlıqamaq. bağışlamaq. məğfirət edmək. əsirgəmək. acımaq..

rəhmət eləsin ışıqlı olsun. yatan toprağı yaxtı olsun..

rəhmət olsun keçənlərə ağırlıq köçənlərə.

rəhmət olsun yarqışa.-allah rəhmət eləsin : yarqışa.

rəhmət oxuma yarlıqama. bağışlama. məğfirət edmə. əsirgəmə. acıma.

rəhmət oxumaq oxşamaq. rəhmətləmək. bağşılamaq. yarqamaq. oxşamaq. yarğışmaq. yağrışmaq. yarqışmaq.

rəhmət oxuyursan götürmək.

rəhmət oxuyursan götürmək.-onun ölüsün bilmirsən, nəyə götürüsən : tanımamış ölüyə nədən rəhmət oxuyursan.

rəhmət acırqa. məğfirət. aqırlıq. kərəm.-ondan dilə ağırlıq. eygi ( y <> z ) əzqi. səna. hörmət. eygi. əzqi. səna. hörmət. eygi. səna. hörmət. iyilik. onq. bərəkət. bolluq. yağış. yağın. barış. ehsan. lütf. yağış. yoğ. yağmır. yağmır. yarlığ. əsrik. mərhəmət. yarqış. yarğış. yağrış. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. yarıq. yarlıqa. bağış. məğfirət. əfv. iyilik. onq. bərəkət. bolluq. yarıq. aqırlıq. kərəm.-rəhmət olsun keçənlərə : ağırlıq köçənlərə.-atava (atana) rəhmət : atanyarın.-allah rəhmət eləsin : tanrı yarısın.-ondan dilə ağırlıq.-onun ölüsün bilmirsən, nəyə götürüsən : tanımamış ölüyə nədən rəhmət oxuyursan.-allah rəhmət eləsin : tanrı yarısın.

rəhmətləmək rəhmət oxumaq. bağşılamaq. yarqamaq. oxşamaq.

rəhmətləmək yarlığamaq. bağışlamaq. yıramalmaq. yırmalamaq. yaramalmaq.

rəhmətli yıramalı. yırmalı. mərhum.

rəhmətlik ağırlıq el qəhrəmanları ağırlıq el qəhrəmanları.

rəhmətlik ağırlıq qərdəşim ağırlıq qərdəşim.

rəhmətlik ağırlıq. ağırlı. mərhum. eygili. əzqil. rəhm olunan. əzqil. eygili. iyili. eyili. rəhm olunan. yarlığan. bağışlanmış. məğfur.-rəhmətlik ağırlıq el qəhrəmanları : ağırlıq el qəhrəmanları.-rəhmətlik ağırlıq qərdəşim : ağırlıq qərdəşim.

rəhmətlik ağırlıq. əzqil. eygili. iyili. eyili. rəhm olunan. ağırlı. mərhum.

rəhmli əsigəmə. acıma. qıymama.

rəhmsicə qıran qırana. qıyı qıyına : əsirgəmədən.

rəhmsiz ayavsuz. acımaz. zalim. cəbbar. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar. insafsız. mərhəmətsiz. yaxımsız. yaxışsız. yassız. yasız. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. daş ürək. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. adil olmayan. zalim. keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz. küysüz. qatı yürəkli. qansız. yansız. yanmaz. yanmayan. acımaz. əsrəməz. əsirgəməz. qıyan. qara könğül. mərhəmətsiz. inamsız. imansız. acımasız. amansız. qıycı. qıyan. qıyıcı. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. rəhimsiz. qıyıcı. qaqar. qəddar. mərhəmətsiz. əzən. əzü. zülmedən. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. qıyan. qıycıyan. qırpayan. basıqan. basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. basağan. basavan. yuvşasız. ayasız. amansız. qıyaq. qıyağ. zalim. qəddar. qotusan. qodusan. qudusan. tarqın. darqın. zalim. qəddar. mürüvvətsiz. mərhəmətsiz. əsirgəməz. əsirgəməyən. əsrəməz. inamsız. imansız. qıyan. qağan. qaqar. qəddar. oqursuz. kötü ürəkli. zalim. üzüt : yüzüt.-ayasız soxu : qət’i muqavimət.-acımaz, rəhmsiz kimsə : qatı kişi.

rəhmsizlik basağanlıq. basavanlıq. zalimlik. yuvşasızlıq. qovranlıq. qovuranlıq. qavıranlıq. qavuranlıq. küyənlik. göyənlik. acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. zalimlik. zülmkarlıq. cəfakarlıq.

rəhn girəv. girov. giro. qıpçaq. qəbz.

rehn öç. tutsaq. tutu. dəngə.

rəhn qaparı.

rəhn saqlov saxlov. saqlav. girov.

rəhn tutaq. əmanət.

rəhn tutsaq. tutu. dəngə.

rəhn tutsaq. yamnat (< yamamaq).

rəhn tutu. tutnu. tutnut. hipotek.

rəhnama yetkə.-rəhnamalıq : ağılqoyuq. yolçuluk.

rəhnə, hipotekə götürmək tutulamaq. tutnamaq.

rəhnə, hipotekə qoyulmuş tutnaqlı. tutlac.

rəhnə, hipotekə qoyulmuş tutnaqlı. tutlac..

rəhnə, hipotekə verdirmək, qoydurmaq tutnattırmaq. tutulattırmaq.

rəhnə, hipotekə vermək, qoymaq tutulatmaq. tutnatmaq.

rəhnəma açıcı. ilkin. birinci. yolbaşçı. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. rəhbər.

rəhnəma baş. başqan. bəlid. bələd. qaragöz. bəllik. nişana. imlik. umlıq : tapqara. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. yol göstərici. yolbaşçı. boyrat. rəhbər. lider.

rəhnəma biligit. biliqçi. bələtçi. bilətçi. göstərici. yol göstərici. yolbaşçı. yönətci. yönətici. boyrat. rəhbər. tapqara. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. lider.-görünür kəndə, biligit gərəkməz, görünməz kəndə, biligit gərək.

rəhni tutnaqlı. tutlac.

rəhtləmək besləndirmək. lütf edmək.

rəhvar əsbe rəhvar : çalqam. çapqam. yüryük, yürük at.

rəhvar yorağ. yüyrək. yorğa. uca. iti. yolaq.

rəis baş.

rəis baş. başlıq. əçə. əcə. baş. başqan. boyrat. rəhbər. başqan. baş. başbuğ. başlıq. dayı. atakişi. buyurq. buzurq. böyük. başqan. başlıq. tərxan. başçı. başı. ağa. baş. bos. əmir. törağa. tör ağa. başqan. baş. başbuğ. boyrat. rəhbər. idarəçi.-gəminin başı.-rəisi şö'bə : : qolbaşı..

rəis başlıq.

rəis bəy. ağa. buyruq.

rəis böyük.

rəi's iş başı : başçı. amir. əmələ başı.

rəis yönəkərəis yönətici. yönətmən.

rəis yönətici. yönətmən.

rəisi kull müdiri kull : gənəl başçı..

rəi'slik əmirlik. başlıq. başqanlıq. başlıq. qılavuzluq. ağalıq. törağalıq. tör ağalıq. idarəçilik. iryasət.-topcuq başlığı, rəisi : boy bəyi.

rejə san. geçit.

rejim diyet. budalmac. budanmış. kəsib töküb incəltmək. yaran. yaranış. çəkim. kəsim. qırım. pərhiz.-ət rejimi : ətkəsimi ətqırımı. ətdən çəkim, pərhiz.

rejisor yönətmən.

rejyon ərcin. bölgə. məntəqə.

rəkət kərət.-iki kərət.-üç rəkət.

reklam car. e'lan. anons.

rəm kədən qorxub çəkinmək. disginmək. tiksinmək. üyşünmək. üşünmək. üşənmək. ürpərmək. ürkmək. ürükmək. ürkümək. örkümək. örükmək. irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. irkilmək. birkilmək. irkinmək. birkinmək.

rəməl fal. çəkəs. çəkə. qurə.

rəməq qılpayı. çox qıssa, az olan.-qılpayı qaldı.-qılpayı vermək.

rəmmal qoşnac. bilici. falçı. kahin. cüki.

rəmz (kizli açar). atış. him. im. dək. dəng. tox. tox. simgə. simbol. tətik. əlamət. işarə. çıxmaz. çıq. açmaz. şifrə.

rəmz (kizli açar). him. im. dək. dəng. tok. tox. simgə. simbol. tətik. əlamət. işarə. çıxmaz. çıq. açmaz. şifrə. salı.-salı bilməz baş verər.-salı bilməz işə qalır.

rəmz ərmiz. iz. xatır. yad.

rəmz im. gizili söz, davranış.

rəmz uc.

rəmzi nədir ucu nədir.-.

rənc bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. üzüntü.-zudrənc : alınğan. incik. icəkli. icikli. tez inciyən. içli. içgin. içlənən. duyqulu. duyulu. hissili. həssas..

rəncanidən gövnə dəğmək, toxunmaq. incitmək. azarlamaq. üzülmək. sınmaq. qırılmaq. incimək : incəkmək. incikmək..

rəncbər işçi. əmələ.

rəncbər işçi. işləyən. çalça. yalça. çalıçı. yalçı. ırqat. yırqat. işqat. çalqat. çalçat. çalışan. çalşan. yalışan. yalşan.

rəncbərlik ırqatlıq. yırqatlıq. işqatlıq. çalqatlıq. yalqatlıq. çalçalıq. yalçalıq. çalıçılıq. yalçılıq. çalşanlıq. yalşanlıq. işçilik.

rəncə edmək gövnə dəğmək, toxunmaq. incitmək. azarlamaq..

rənceş bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. inciniş. incinmə. incinti. qırılma. qırılış. qırıntı. gücənmə. gücəniş. gücənti. acınma. acınış. acıntı. üzülmə. üzülüş. üzüntü. incinmə. incimə. toxnaqlıq..

rəncidə azurdə del. incan. incikli. könlü qalan. könlü dəğik. öykəli. öykələn. qırqın. incik. incimiş. ürəyi sınıq, tutuq..

rəncidəgi incinmə. incimə. toxnaqlıq..

rəncodərd sıxıntı. qısqıc. acılıq. güclük. qısqıc. əziyyət. zəhmət. məşəqqət..

rəncur qırqın. incik. incimiş. ürəyi sınıq, tutuq.

rəndə qırğay. qırğıç. karqıs. karqıç. oğıç. ükkiş. yonğa. yonğı. qırqıç. qaşağı. talaş. dalaş. qazıntu. incə yonqa. sürmə.

rəndə, torpu çeşiti kəriş. kəric. kəniş. kənic.

rəndələmək qopşamaq. qazmaq. taraşlamaq.

rəndələmək sürmələmək. : .

rəngi boyalı.

rəngin boyalı.

rənginkəman ılımsağma. ılığımsağma. ılığımsağmal. ılığımsağmalı. inəğimsağmal. əbəquşağı. əbəmquşağı. göyquşağı. qovsi qozəh.

rəngrəzi boyaçılıq. boyama.

rəq rəq rəg rəg. rəf rəf. rəx rəx. (< ərik ərik). dili dilim. qat qat.

rəqabət edmək qarımlaşmaq.

rəqabət edmək qoşuğmaq. qoşqunmaq. ərişmək. yarışmaq.

rəqabət edmək tənqləşmək. dəkləşmək. yarışmaq. muqayisə olmaq.

rəqabət edmək yarışmaq. baş qoşmaq.

rəqabət çalıqlıq. dolaşlıq. yarışlıq. yarıqlıq. qarşılıq. qarşıtıq. kəsimlik.

rəqabət çalış. dalış.

rəqabət ərəkişü. yarışma. yarş qısqanma. müsabiqə. muqabilə..

rəqabət ərişüv. yarışma. müsabiqə.

rəqabət tandaşlık. bəsə. bəsdəşlık. bəsəkə. bəsə .-bəslik. bəsləşmə. yarşık. yarış. yarışma. alandaşlık bağlaşma. dartışma. çəkişmə.

rəqabətləşmək yarışmaq. ötgənmək.

rəqəm sanav. sanı. sayı. hesab.

rəqib əriş. yarışçı. qarım. yarqıc. yarşıc. qarşıc. qarşıt. dolaş. kəsim. çalı. qarım. yarqıc. yarşıc. qarşıc. qarşıt. dolaş. kəsim. çalı. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu.

rəqib qoşuc. dənğdəş. dəngəş. tinqdəş. dənğdəş. tingəş. atnaş. qaraş. qarşıdaş. qaraş. atandaş. atnaş. bəsə.-bəsçi. bəs. bəsəş. bəsdəş. bəsləş. bəsəş. bəsiş. yarıştaş. yaraş. yarışçı. yarışmaçı. bassaş. yaşdaş. gündəş. güni. qarşıdaş.

rəqiq arıq. yupqa. yufqa. açıq. xəfif. zayıf. küf. köf. yüngül. açıq. soyuq.-küf boya.

rəqiqləşmək suvışmaq. suyuqlaşmaq. şollaşmaq. boşalmaq.

reql(qadın) aybaşı. ay görüş.

rəqqas dəpsəvçü. oyunçu. oyunçu. dəpsəvçü. təpsəvçü. oyunçu. yanğır. oyuncu. oyunçu. dans edən. köçəki.-gündüz gəzər yuvada, gecə gəzər ovada..

rəqs edmək rəqsəmək. gərsəmək. açılıb büzülmək. oynamaq.

rəqs etdirmək təpdirmək. oynatmaq.

rəqs büdik. büzik. büdik. oyun. oynama. təpsi. oynama. oyun. büdik. büzik. təpsi. sarqaç. köçək. oyunçu. usul.-rəqqas : köçək. oyuncu. biyşi. biyivşi. biyüçi. ussulçu (büyüçü : cadugər).-rəqs edmək. təpsəmək : .

rəqs -rəqs edmək: rəqsəmək. gərsəmək. açılıb büzülmək. oynamaq.

rəqsəmək rəqs edmək. gərsəmək. açılıb büzülmək. oynamaq.

rəqsidən oynamaq.

requlator düzənə salan. düzənləyici. düzgücü. dizgiçi. dizici. düzənçi. düzgüc. dizgic.

rəs -pişrəs : qabalıq. qabaqlıq. sıradan önə düşmə, düşən.-pişrəs intixabat : qabalıq saylav.-dəstrəs : qolan. əl çatan.

rə's baş. saprış (sapılıb, birgəşən yer). burun. uc.-şamın burnun qır, kəs.-dənizə irəliləmiş dağlıq, daşlıq qara uci. alçağına "dil" deyilir.

rəsa uzun. çatır. çatarlı. uca.

rəsan -namə rəsan : kağazçı. çaparçı. çapar. çapçı. yamçı. namə, məktub çatdıran. qasid.-sən yarımın qasidisən. (qasidisən : çaparısın).

rəsana ilətici. ilətci. ilətgən. ulatçı. çatdıran. çatışdıran. yetdirən. naqil. daşıyan. götürən. ilətici. rabit. ulağan. ulatan. əkidən. köçürən. axdaran. axıdan. naqil.

rəsani -ittila rəsani : xəbər rəsani : ilətişmə. ilətişim. ilətşim. iltəşim. savlaşma. xəbərləşmə. xəbərqozari.

rə'şə titrəmə. ditrəmə. titrəyiş. lərzə.

reseptör alıcı. alan. tutan. almaç.

rəşg bərənde günü. günüc. günücü. gücünçü. gücnüçü. gücünən. cicinən. cicikli. cicişli. çəkəməz. çəkəmiyən. qısqınc. qısqanc. qısqanan. qatlanamaz. dayanamaz. həsud.

rəşg edinmək günülənmək. günüclənmək. güncülənmək. gücünülmək. cicinilmək. cicşinmək. ciciklənmək. çəkməzinmək. çəkənməmək. qatlanmazınmaq. dayanmazınmaq. qısqancınmaq. qısqancınılmaq. qısqanılmaq. həsəd edinmək.

rəşg cicik. qısqınc. qibtə. qövni. kövni. qöni. köni. qısqanc. cicik. həsəd. qibtə. qısqanclıq. qeyrət.

rəşgbəri günüçülük. gücnüçülük. günülük. qısqanclıq. qısqanıqlıq. qısqanım. gündəşlik. gündəşik. ciciklik. cicinim. cicinik. cicişmə. cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. çəkəməzlik. həsudluq.

rəşid ərşit. ərsit. ərçit. ərsil. ərgin. ərişgin. başlı qafalı, düzgün, kişicə davranan iyid, kimsə. ulqan.

rəsidəgi, bazcuyi edən oxluyan. oxucu. oxuyan. arşatçı. araştırıcı. araştıran. gözələmçi <> çözələmçi. gözələyən <> çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. deşləmçi. işləmçi. içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. işgəltən. işgəçi. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi.

rəsidən -be həmrəsidən, peyvəstən : (ittisal. vəsl olma. peyvəstəgi. ) vəsl, müttəsil olnuşma: (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. qatnışma. qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit.

rəsidən < irsimək. ərsimək.

rəsidən ulaşmaq.

rəsim rəsm. qalıb. qalba. qabla. qabal. qurçaq. heyə’t. çəkim. qılıq. örnək.

rəsimli börtmə. naxışlı.

rəsm edmək sızmaq. cızmaq. nəqqaşi edmək.

rəsm edmək yasamaq. mə'mul edmək.

rəsm o ədəb ərdəm. yasun. yosun. ayin. risum.

rəsm o rivac gələnək.

rəsm risum qaradüzən. tapur. tabur. görənək.

rəsm risumçu qalıtçı. alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış tutum, davranışlara söykənən, yanlayan, uyan kimsə.

rəsm rusum təşrifat. tüzək.

rəsm rusumatçı soyacıq. soya dayanan, çəkən. gələnəkçi. ürfçü. ənənəçi.

rəsm rusumlu soyaclı. gələnəkli. ürflü. ənənəli.

rəsm -rəsm çəkən, cızan : rəssam. çəkici. çəkic.-nəxş, rəsm, əlamət : qoyma iz düşümü. irtisam.

rəsm adət. salım. -atadan salımıyla= dədələr adəti üzrə.

rəsm çəki.

rəsm öğrəyük. qayda. görənək. adət.

rəsm öğrəyük. qayda. görənək. adət.

rəsm rəsim. qalıb. qalba. qabla. qabal. qalıt. alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış tutum, davranış. risum :.-milli rəsm : qamu düzə. milli huquq. adab o risum.-rəsm rusum : qada quda.

rəsm saltı. törö. öğrəyük. qayda. görənək. adət.-rəsm qoymaq : yazmaq. süsləmək. bəzəmək.

rəsm saltı. törö.-rəsm qoymaq : yazmaq. süsləmək. bəzəmək.

rəsm sızı. cızı. nəqqaşi.

rəsm təsvir. şəkil. qapuraq. qapura. əks. foto. fotoqrafi.

rəsm törə.

rəsm yasa. yasaq. yenək. yeng. yol.gediş. salıt. salt. nizam. gəlik. yol yorda. yörülgə. gələnək. dəb. adət. çəkit > çeşit (< çəkmək). çizi. cızı. çizgi. cızqı. cızıq.

rəsm yonta. yonat. yönət. yöntə. düzük. düzgü. yasa. yasal. qada. qadal. şəkil. çəkil. təsvir. əks. düzə. yenik. enik. törə. adət. ənənə. qanıl. tanıl. anıl. qanılmış, tanılmış olan. gələnək. yöntəm. yol. ürf.

rəsm yoruq.

rəsm yosun. törən. qanun. buyruq. uslub. qayda.

rəsmi devlət işçisi karmənd. qulluqlu.

rəsmi idarə qamu yönətimi.

rəsmi işləmək açık boyamaq.

rəsmi işləmək açıq-boyamaq.

rəsmi mə'mur qonağanğ..

rəsmi açık.

rəsmi açık. yasaya bağlı. yesuqən. yasuqa. yasalı. qanuni.-rəsmi işləmək : açık boyamaq.

rəsmi düzəl.-qamu düzəl kişiləri : tamam el, millət rəsmiləri kişiləri, vəkilləri, bilənləri.

rəsmi törəli.

rəsmi yasal.

rəsmi yasal.-işi, qılığı yasal, rəsmi yola soxmaq : işi yasala, rəsmiyyətə tökmək. işi yasalamaq.

rəsmi yasalı. yasal..

rəsmi yasaya bağlı. yesuqən. yasuqa. yasalı. qanuni.

rəsmilər görəvlilər.-böyük görəvlilərin, rəsmilərin geydikləri, gözəl, uzun, gənə bol üst geyimi : qaltağı. qaltava. qaltav. qalabağ.

rəsmilətmək rəsmiyyətə tökmək. yasalamaq.-işi yasalamaq : işi yasala, rəsmiyyətə tökmək. işi, qılığı yasal, rəsmi yola soxmaq.

rəsmiyyət -rəsmiyyətə tökmək : rəsmilətmək. yasalamaq.-işi yasalamaq : işi yasala, rəsmiyyətə tökmək. işi, qılığı yasal, rəsmi yola soxmaq.

rəsmiyyət yasal.-işi yasala, rəsmiyyətə tökmək : işi yasalamaq. işi, qılığı yasal, rəsmi yola soxmaq.

rəsmlər təriqlər. toroq. risum. risumat. qaydalar. qanunlar. qəvanin. yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. qadalar. qadallar.

rəsmli çəkili. şəkilli. təsvirli. əksli.

rəssam bedizçi. nəqqaş.

rəssam bedizçi. nəqqaş.

rəssam çəkitçi > çeşitçi (< çəkmək). cızımçı. çizimçi. tərsimçi. boyaçı. nəqqaş.-nəqqaşlıq, rəssamlıq edmək : cızmaq. çəkmək. dartmaq.

rəssam rəsm çəkən, cızan. çəkici. çəkic.

rəstaxiz çevirqaç. devirqaç ( < devrik, çevrik + qaç < metatez >çağ). qopuntu. qiyamət. axirizzəman. oyanış. uyanış. diriliş. dirsəliş. canlanış. dönüş. qalxış. tirgiziş. tirgizü. diriltiş. diriliş. yenidən canlanma.
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə