EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə92/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   125

rayihə qoxu. öt . ud. < öd. (< ötmək). id.

rayımsızdıq mərhəmətsizlik. daş ürəklilik.

raylaş barışmaq.-ıraylaşıb, süylöşüp qaldı : barıştıq, qonuşuruz.

rayqan yamaf.

rayqani yavadan. havayi. havadan. pulsuz parasız. açıqdan. çaparı. çapa. çapadan. qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. boşdan. boşuna. boşunaq. boşquna. torbadan. axırdan. çanaxdan. bedava. bayqu. sovğa. savırı. müfdəsinə. məccani.

rayzən attaş . danışman.

rayzənlik rayzəni. danışmanlıq.

raz sirr.

razi edən yanığı, yanğını gidərən, aparan, qaldıran. qandıran. inandıran. qanıqdıran. qanqıdan. qanqı verən. qanıq verən. qənaət bəxş.

razı edilmək qandırılmaq : qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq. doyutulmaq. toxatılmaq. toxlatılmaq. inandırılmaq.

razi edmək qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. qanındırmaq. qanıqdırmaq. qanıqlatmaq. doyurmaq. toxlatmaq. tutumdurmaq. yetindirmək. yetgindirmək. qane', iqna' edmək. qısqıtmaq. yanıtmaq. yanğıtmaq. qanıtmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. qane' edmək. taplatmaq. unatmaq. onatmaq. dolamaq. donamaq.

razi niyaz edmək ötünmək. iltimas edmək. istirham edmək.

razı ol ! taplan.

razı olan onar. rizayət verən.

razı olmamaq tablamaq. taplamaq. tapmaq. isdəmək. boyun əğmək. ibadət edmək.ürküşmək. (birbirindən) örköşmək.

razı olmamazlıq doymazlıq. qanmazlıq. qane', razi olmazlıq.

razı olmaq qanıqmaq. qanıqmaq. könlü olmaq. qanıqmaq. qəbul edmək. bəğənmək. tərəfdar olmaq. uyşatmaq. uşatmaq. onmaq. onabmaq. onamaq. bəğənmək. tərcih edmək. taplamaq. qəbul edmək. unamaq. onamaq. qəbul edmək. doymaq. qanıqlanmaq. qane' olmaq. əşmək. könlü olmaq : könlü qanmaq. qanıqmaq. istəmək. sevmək.-yapmaya, könlü toxdamamaq, razı olmamaq : qıymamaq. əsirgəmək. əli varmamaq, gedməmək, gəlməmək.

razı olmaram onaman : bəğənmərəm. qəbul edmərəm.

razı olmayan onaman.-tamu oduna onab, hicrin oduna onaman.

razı qalmaq bəğənmək.

razı salan inandıran. qandıran. iğna edən. tutumladan.

razi baybağrazı taplan. taplaş. muvafiq. toxul. qanıq. qanıc. qanış. qanıqlı. tutumlu. gözü tox. qənaətkar. istəkli. yumşaq yumuş. işlək. qanık. qanığan. ışəngən. inanan. ötəş. ötəşim. uzul. usul. usuq. taplaş. muvafiq. yumşaq yumuş. işlək. könüllü. qanan. qanığan. qanuq. qanıq. qane’. tutumlu. qanıq. qanıc. qanış. yetingən. yetinən. kafi görən. tox göz. göü tox. qanmış. qanık. qanığan. ışəngən. inanan. ötəş. ötəşim. uzul. usul. usuq.-razı, qane' edləyəməyən : qaldıramayan. qanıtamayan.-razılıq : qanık > qənaat. qanıklıq. yetərlik. yetinmə. artmaz. doyum. qanış. düşüncə.-qanıtlanmaq. yetinmək.-razı olmamaq : ürküşmək. (birbirindən) örköşmək.-razı qalmaq : bəğənmək.-razı edmək : dolamaq. donamaq.-razı bolmaq : istəklənmək.-çox taplan kişi.

razı, məmnun qalmamaq pozuq çalmaq. üz asmaq. burun sallamaq. qaşqabaqlanmaq.

razi, qane' olmaz doymaz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanlamay. qarınpa. qanırma. qanırmaz. qanamaz. obur.

razi, qane' olmazlıq doymazlıq. qanmazlıq. narazılıq.

razılanma alımsınu.

razılanmaq susturulmaq. mucab olmaq. güvənmək. qövünmək. kövünmək. qayil olmaq.

razılaş ki bitgin ki. güvən ki. yetin ki. qan ki. qanıq ki. inan ki. qəbul ed ki. qənaət ed ki.

razılaşdıaq onatmaq.

razılaşdıran bitgindirən. güvəndirən. yetindirən. qandıran. qanıqdıran. inandıran. qəbulladan. qənaətbəxş.

razılaşdırınca onatqunca : .

razılaşış razılaşma. qanıqsayış. qanıqsıyış.

razılaşma razılaşış. qanıqsayış. qanıqsıyış. antlaşma.

razılaşmama büzünmə. burunrma. bükünmə. qıvrılma. qırqınma. istəməmə. sevməmə. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. məmnun olmama. şadlanmama. xoşlamama. xoşlanmama. xoşnud olmama. kefalmama. işme'zaz.

razılaşmamaq qarşılaşmaq. qarşı durmaq. təbləşmək. təpləşmək. qanışmaq. muxalifət edmək. ziddinə, əleyhinə qalxışmaq. razılaşmamaq.

razılaşmaq anlaşmaq. kəsişmək. uzlaşmaq. birləşmək. uyuşmaq. düzəşmək. bitişmək. cürləşmək. tanışmaq.-olar ikisi bitişdilər. qanıqsamaq. qanıqsamaq. razılıq əldə edmək. qanılmaq. qanışmaq. tablaşmaq : təpləşmək.-bu işə təpləşdilər. taplaşmaq. tablaşmaq. uzlaşmaq. yenmək. yol yatmaq. qınıqmaq. qəbullamaq. alınmaq. unanmaq. onanmaq. edinmək. altunmaq. qəbul edmək. qündəlmək. kündəlmək. kövündəlmək. tabsınmaq. taplaşmaq. tablaşmaq. uzlaşmaq. uyqun görmək. tablaşmaq : təpləşmək. qanıqsamaq. razılıq əldə edmək.-bu işə təpləşdilər. düzəşmək. bitişmək. cürləşmək. tanışmaq.-olar ikisi bitişdilər.-razılıq əldə edmək : qanıqsamaq. razılaşmaq.-siz bu işə edinisizmi.-edinməm olsaki sən istəsən.-varına bitginmək, güvənmək, yetinmək, qanmaq, qanıqmaq, inanmaq, razılaşmaq : qənaət edmək.

razılatmaq qanıtmaq. əğmək. ələ almaq.-kəndivi ək bir az.-əkilmədən iş yerin tutmaz.-nə edirik əkilmir : qanlmır. razı olmur.

razılatmaq yol yatırmaq. qınıqlatmaq. qəbullatmaq.

razılıq əldə edmək qanıqsamaq. razılaşmaq.

razılıq güvən. bitginlik. yetinmə. qanma. göz toxluğu. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. qəbulluq. qanıt. qanıq. qanıc. qanış. iqna'. doyma. öqrünc. öğrünc. xoşnutluq. məmnuniyət. razı olma. qanma. yarış. təvafüq. müvafiqət. yetər sayma. yetinmə. çəklənmə. bolyarma. olyarma. bəsinmə. bəslənmə. qanıt. qanıqlı. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. kafi görmə. iktifa. 1. xoşnudluq. məmnuniyət. istəklilik. öqrünc. öğrünc. xoşnutluq. yetinmə. qanıqlıq. qanış. artmaz. doyum. yarış. təvafüq. müvafiqət. məmnuniyət.qanık > qənaat. qanıklıq. yetərlik. yetinmə. artmaz. doyum. qanış. düşüncə.güvənc. rizayət.tapı. tabi. taplağ. tablağ. boynaşlıq. qəbulluq.-qane', razı edmək : əğmək. qanıtmaq. toxdatmaq.-qanıtlanmaq. yetinmək .

razyanə durak otu. çördək. dərə otu.

rə´d ü bərq yağıtlık. ıldərım. yaşın.

reaksiyon təpgi. qarşı tə'sir. təpgi. əksüləməl.

rəbt eddirmək bağlatmaq.

rəbt edmək yapçurmaq. təpçürmək. yapşurmaq. yavçurmaq. yapıştırmaq.

rəbt o fətq girdi çıxdı.

rəbt o irtibat girdi çıxdı.

rəbt olunmaq bağlanmaq. sarılmaq.

rəbt bağlac. ətf. bağ. ilşik. ilişik. ilişgi. rəbt irtibat.ulaş. ulan. vəsl. peyvənd. ulan. vəsl. rabitə. bağ. iliş. ilig. mərbut. ək. ilək.-zirəbt : dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli.-zirəbt : bağlı. dəxl. ilişik. mərbut.-sənə ilişik değil.-bu kimə ilişik.-ilişiksiz işlərə qarışma.-orası mənə ilişikdir.-əlidən vəliyə nə ilişik.-bu konuya ilişik kitablar.-rəbtli : bağlı. irtibatlı. mərbut.-rəbtsiz : bağsız. ilşiksiz. ilişiksiz. ilişgisiz. irtibatsız. mərbutsuz.-bunun ona bağı yoxdu.-sənə nə bağı var.-bağsız sözlər qonuşma.-bağın olmasa ilişmə.-bu sözün kimə rəbti var : əki var.-mənə rəbti nə : əki nə.-mənim siz ilə bağım yoxdu.-bağsız sözlər.-bağlarızı bərkitin.-rəbt edmək : yapçurmaq. təpçürmək. yapşurmaq. yavçurmaq. yapıştırmaq.

rəbtli əkli. ilşik. mərbut.-sənə əkli işlər : mərbut işlər.

rəc dərcə. dərəcə. rədə. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın. yatab. yatba. qataba. qətəbə. təbəqə.

rəcayi iyimsər. nikbin.

rəcə dərcə. dərəcə. rədə. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın. yatab. yatba. qataba. qətəbə. təbəqə.

rə'd bərq yıldırım. ıldırım. ortcaq. otcaq. yarıncaq. yarıtcaq. yartacaq. şimşək.

rəd çarlav. e’tiraz.

rə'd yıldırım. ıldırım. ortcaq. otcaq. yarıncaq. yarıtcaq. yartacaq. çağmaq. şimşək. çaqın. çalın. ışın. şimşək. ıldırım. yıldırım. yaldırım. çaxmaq. bərq.

rəda kaftan.

rədd edəməmək tıya almay. tıqayamamaq. mən' edəməmək.

rədd edən gizirən > girizən. almazlanan. almadan qaçınan, çəkinən. almaq istəməyən. itən. təpən. dəf' edən. qovqucu. qavucu. sürən. dəf edən. nəfy edən.

rədd edilmək talqılmaq. dalqılmaq. dalınmaq. dala vurulmaq. itilmək. qaqılmaq. dəf edilmək. savulmaq.

rədd edmə sakınma. çəkinmə. geri durma. qəbul edməmə. istinkaf.

rədd edmək aldırmamaq. düşürmək. keçirməmək. salmaq. qəbul edməmək. qeytərmək. gedəmək. önləmək. izal edmək. sınavda buraqmaq. sınavdan qoymaq. qəbul edməmək. cızmaq. çizmək. batillətmək. çevirmək. sınavda, imtahanda düşürmək. çaxdırmaq. burmaq. bükmək. əğmək. qadırmaq. qayırmaq. geçirmək. geçiştirmək. itmək. kilasda, dərsdə bıraxmaq, keçirməmək. qaldırmaq. qadırmaq. qayırmaq. burmaq. bükmək. əğmək. talqamaq. dalqamaq. dalamaq. dala vurmaq. itmək. qaqmaq. dəf edmək. savmaq. yeməmək. almamaq. götürməmək. utmamaq. qəbul edməmək. dışlamaq. taşlamaq. tərd edmək. qalturmaq. dallamaq. daldamaq. yubatmaq. arxada buraxmaq. dalı atmaq. mən' edmək. tıymaq. tıqmaq. tıymaq. mən' edmək. qaynamaq. qarşı gəlmək. qəbuldan çəkinmək. qitərmək. qeytərmək. dəf edmək. qoğmaq. saçmaq. çişmək. çışmaq. şıçmaq. gizirmək > girizmək. almazlanmaq. almadan qaçınmaq, çəkinmək. almaq istəməmək.-o ağır söz yeməz.

rədd edmək danmaq. taqınmaq.

rədd edmək danmaq. taqınmaq. talqılmaq. dalqılmaq. dalınmaq. dala vurulmaq. itilmək. qaqılmaq. dəf edilmək. savulmaq. burmaq. bükmək. qadırmaq. qayırmaq. burmaq. bükmək. əğmək. əğmək. qadırmaq. qayırmaq. talqamaq. dalqamaq. dalamaq. dala vurmaq. itmək. qaqmaq. dəf edmək. savmaq. itmək.

rədd edmək geri takmak. cetkə kakmak. qaytarmaq. danmaq. yadsımaq. inkar edmək.

rədd edmək geri takmak. cetkə kakmak. qaytarmaq. danmaq. yadsımaq. inkar edmək.

rədd etdi avladı : .

rədd etdirmək aldırmamaq. abandırmaq. qəbul etdirməmək..

rədd etmədi sımadı istəyimi.

rədd etmədi sımadı istəyimi.

rədd ol itil. rədd ol : qayğur. sikdir.

rədd ol! dəf ol!. itil!. batıl.-batıl, it oğlu çüçük.

rədd ol! sürüş!. qazla! : uç! : qaç!. dəfol!.

rədd ol, dəf ol ! yıxılğur !. yığılğur ! ged !. itil !. dəf ol !. art !. sikdir !. çəkil !. qayğur. uzaqlaş : yozlaş. yozaş. itil. tamılan. cəhənnəm ol.

rədd olası dəf' olası!. itiləsi. (sövmə sözü). geçgin. keçgin.

rədd olmaq dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. qəbullanmamaq. savılmaq. savulmaq. yaşmaq. yatmaq. enmək. keçmək. sınavdan, imtahandan düşmək. çaxmaq. geçmək. sınavda qalmaq. sınavdan keçməmək. qəbul olmamaq.-bu ildə döndü : rədd oldu..

rədd olmaq savılmaq. savulmaq. yaşmaq. yatmaq. enmək. keçmək.

rədd olmuş gədikli. rifuzə..

rədd olunmaq aldırınmamaq. keçirilməmək. salınmaq. düşmək. qəbul edilməmək. gedərilmək. qeytərilmək. önlənmək. izal olunmaq.-sınavdan düşdü.

rədd olunmuş ısrıq. qovuq. qopuq. ıraqlanmış.dışlanmış (dişlənmiş). məlu’n.

rədd rəf' edmək qaldırımaq. qırağa qoymaq. qarşıya keçirmək. qoğmaq. aşırmaq. dəf' edmək.-dümanların aşırıb oturmuş. tökmək. geri bıraxmaq. almamaq. abamaq. qəbul edməmək.-bütün tələbələri tökdü..

rədd dəf'. qedəri. qeytəri. gedərmə. gidərmə. geri püsgürü. qoğma. qovma. savma. sovma. sürmə. sürgəmə. çıxarma. itmə. aşırma. qoğma. dəf'. savma. savulma. qavqu. qovqu. sürək. savma. savulma. tərd. taşaq. daşaq. .-dumanların aşırıb oturmuş.

rədd, dəf olmaq cəhənnəm olmaq. tamılanmaq..

rədd, rifuzə olmaq bir kilasda qalmaq. dibləmək.

rəddetmə çarlav. e’tiraz.

rəddetmək iriqtəmək. qəbul etməmək. uzaqlaştırmaq. yoxaylamaq. inkar edmək. qedəritmək. qeytərmək. qaytarmaq. gedərmək. gidərmək. geri püsgürtmək. təfetmək > dəfetmək < təpitmək < təpmək. təpəmək. təpləmək. qoğmaq. qovmaq. savmaq. sovmaq. itmək. aşırmaq. uzaqlaşdırmaq.

rəddi bədəl atar tutar. atış tutş. örünqli. dəğiş döğüş. dəğiş değiş. bədəl əvəz.

rədə dərcə. dərəcə. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın. yatab. yatba. qataba. qətəbə. təbəqə. sıra. sıraş. səf. cərgə. rədif. basamaq. asma. salma. ləmə. limə. qat. cərgə. qat. sıra. kərtək. ölçək. dərəcə. orın. mərtəm. qat. dərcə. dərəcə. orun. məqam. qapı.-xanlıq, xaqanlıq, baxanlıq qapısı.

rədəbəndi rədələmə. cərgələmə. sıralama. qatlama. kilaslama. dərcələmə.

rədəbətlik sıralanış.

rədələmə -nərsəni dartma, ölçmə, dərəcələmə, rədələmə üçün yapılan evlək, gözlək, cədvəl : bağım. barım.

rədələmə cərgələmə. sıralama. qatlama. kilaslama. dərcələmə.

rədif asma. salma. ləmə. limə. qat. dönərayaq. yasal. səf. artcıq.

rədif basamaq.

rədif dərcə. dərəcə. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın.

rədif sıra. sıraş. səf. rədə. cərgə.

rədif uykaslık.

rədif uykaslık.

rədifləmə düzənləmə. dizənləmə. düzənləyiş. dizənləyiş. sıralama. cərgələmə. dərcələmə. kilaslama.

rədifləmək -düzü düzü, dizi dizi sıralamaq, səfləmək, qatarlamaq, rədifləmək, müntəzəm edmək : diziləmək. düzüləmək.

rədiflənmək sıralanmaq.

redresor doğruldan. çevirən. dolandıran. dikəldən. yönədən.

rə'dübərq yağıtlık. ıldərım. yaşın.

reənkərnasyon iyiqlanuv. diriltmə.

rəf' edmək qaldurmaq.

rəf' edmək qalqızmaq. bərtərəf edmək.

rəf' olmaq qalxmaq. həzf olmaq. aradan çıxmaq.-alma, bəzəkli nərsələr qoymaq üçün, türk evlərində boydan boya yapılan taxca, rəf : almalıq.

rəf -qatamalı, qatalı, təbəqəli sərgən, rəf : qəfəsəli dilab, işqaf. qara ev.

rəf 1rəğbət : .

rəf dışqab. çıxma. taxca. sərgən. qaş. (# gömmə dolab, dilab qaytarma taxası. işqaf.

rəf öbək. taxca. tura.

rəf qablıq. qaplıq. qaralıq. taxca. sərək. sərgən.

rəf sərgən : .

rəf sərgən. öbək. taxca. tura. yartıq. tabaqlıq.göz.

rəf tapqa.

rəf taxac. taxca. yatac.

rəf taxca. qabalıq. qabaqlıq.-sarsıltıda (zəlzələdə) qabalıqda olan bütün qablar sındı.

rəf yartıq. tabaqlıq. taqca. sərgən. göz.

rəf', rədd edmək qaldırımaq. qırağa qoymaq.

rəf', tərfi' edəməyən qutaramayan. qaldıramayan. götürəməyən. açamıyan. biçəməyən. həll edəməyən.

rəfaqət ilişgi. dosluq. yoldaşlıq. yoldaşlıq. yandaşlıq. əşilik. əşlik aşılıq. dosluq.

rəfdar bax > rəftar

rəfidə komayük. qabuq. çörək yapma döşəyi.

rəfiq əş. yoldaş. həmdəm.

rəfiqə metres evlənmədən bir kişi ilə yaşayan qadın. oynaş. qapatma. yapatma. sapatma. çapatma. oynaş. mə’şuqə. dost. mə'şuq.

reform özgərtiş. cənqlu.

refrandoma taldaş. oylama. el oylaması. eloyu.-refrandoma qoymaq : taldaşmaq. daldaşmaq. birlikdə seçmək.

refrandoma taldaş.-refrandoma qoymaq : taldaşmaq. daldaşmaq. birlikdə seçmək.

rəftar edmək etilmək. edilmək. qılınmaq. yapınmaq. olunmaq. devrinmək.

rəftar aydəs. xuy. karaktər. yürüş. yeriş. qılıq. davranış. xuy. yeriş. ədəb. oturuş. görgü. qılvətiş. yörüm. barış. gediş. barış qılış. ediş. qılış. yapış. çapış. devriş. oluş. izmi. izim. tavır. davranış. qılıq. qəziş. gəziş. gəzik. gəzək. olq. olqu. qoy. xuy. taxım. tutum. davranış. duraq. tavrış. tutum. alşıt. alşım. alış. tutum. yöntəm. xuy. gözər. keçər. əxlaq. yöntəm. xuy. yeriş. basıq. davranış. hərəkət. gedişat. gediş. yeriyiş. qılıx. davranış. qılınc (qılış : tütluq. eyləm tavanı. qılışlamaq bir işi yaxcı. ədəb. oturuş. görgü. qılvətiş. yörüm. durum. qılık barış. biçik. biçim. biçiş. boluş. taxım. çap. çevrim. çevriş. dartıq. dartış. davranış. davrış. dövrüş. duruğ. durum. duruş. ediş. əkiş. gediş. keçim. özgülük. qılıq. qılış. qılşıq. qonuş. oluş. sürəc. sürəm. sürmə. tapış. tavır. töküm. tutam. tutum. tutuş. tutuş. tür. varış. yaxıc. yaxış. yaxşıq. yakıc. yapıc. yapış. çapış. yeriş. yerşik. yol yolağ. yürşük. yürüş. tərz. qasnaq. şərayit. orun. yağday. vəziyyət. hal. halət. huyluq. hərəkət. yöntəm. xuy. əxlaq. yöntəm. rəviş.-xoşrəftar : astaç.-bədrəftar : donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. keçimsiz. qılıqsız. qırbal. qırban. əxlaqsız. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. taxımsız. xuysuz. keçimsiz. tutamsız.-bədrəftar :.-xoşrəftar : keçimli. taxımlı. qılıqlı. tutamlı.-huyluqumuz tutmur.-xoşrəftar : enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. iniş. engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu.

rəftar davranış. ölçüm. qılıq. tülük. davraş. qurçaq. alıq. davranış. qılığ. qılıq. gediş. təhər. çırpı.-xoş rəfdar. yorğa. yerişli.-ağır tülüklü kişi.-ölçüm edmək : boy göstərmək. ifadə vermək. bilicilik satmaq.

rəftar yoruk. davranış. hərəkət. dəprəniş. duruş. durum. yorum . -durum. davranış. basık. biçim. ülgü. ölçü. basıl. axıl. hərəkət. gedişat. gediş. çəlim. çıxış.çalım. yeriyiş. qılıx. uyqun. iş. yorum .yoruk. davranış. hərəkət. dəprəniş. duruş. durum. yorum. -durum. davranış. basık. biçim. ülgü. ölçü. basıl. axıl. hərəkət. gedişat. gediş. çəlim. çalım. yeriyiş. qılıx. uyqun. iş. yorum. -qılık. qılıq. yoruq. qılınc(qılış : tütluk. eyləm tavanı. qılışlamaq : bir işi yaxcı görmək.-azacıq tavrışlar, tutumlar : qəbih tavrışlar, tutumlar. -

rəftari gözəri. keçəri. əxlaqi. xuyluq.

rəftarlı keçərli. gözərli. əxlaqlı. xuylu. keçimli. çevrişli. çevrimli. törəli. tutamlı. tutumlı. durumlu. duruğlu. qonuşuq. barışıq. varışıq. boluşıq. oluşıq. biçişik. çaplı. taxımlı. qılıqlı. çatımlı. dənli. dənğli. dəkli. dəhli. xoşqılıq. əxlaqlı. xuylu. yürüşlü. yerişıi. qılıqlı. davranşlı. xuylu.

rəftə rəftə gedgedə. getdikcə.

rəftən -dəme rəftən : gedərayaq. gedərkən. gedmək üzrə.

rəfuq tinqtaş. tınqtaş. tinqdaş. dəndaş. tinqəş. danqaş. tanqaş. təngəş. tınış. danış. tanış. arxadaş. yoldaş.

rəfuqluq ilişgi. dosluq. yoldaşlıq.

rəg bar sağanğ. sağnaq. iti yağım.

rəg -sost rəg : gəvşək damarlı. yuxulu. uyuntlu.-şahrəg : şahdamar. qızıldamar.

rəğbət edin küysəmək. imrəmək.

rəğbət edmək yönəlmək. meyl edmək.

rəğbət göstərmək onqsunmaq. inayet edmək.

rəğbət göstərmək sevirgəmək. sevgəşmək. sevrəşmək. sevgəyişmək. sevməşmək. ilginmək. ilgilənmək. ilginişmək. ilgəyişmək.

rəğbət istəm. istək. istənc. istəş. yönəliş. könülluk. ürəklik. istəlik. diləlik. yanğış. yaxlış. yanlıq. sürlüş. sürük. əğlik. bəlik. oxluq. sürük. sürüş. sürüm. əğilim. əğik. əyik. ərsik. arzu. əriz. əriş. ərək. irək. azıq. tutqu. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. əyiqlik. əğiqlik. istəklik. istəklilik. meyillilik. tarım. çəkim. əğim. istək. əsmə. əsi. meyl. üşüş. üşüşmə. bir istək, dilək, amac, meyilin, qızqınca, qısqancla ardında olma. gərik. alıc. ilgəyiş. ilgi. ilginmə. ilgilənmə. ilginiş. sevgəşi. sevgəyiş. sevrəşi. sevməşi. sevirgəmiş. təvəccüh. məhəbbət. iltifat. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. inayət. istək. meyil. qıdık. qızık. diləkdəş. meyil. qıdık. qızık. diləkdəş. meyil. maraq.-rəğbət görməz : kəsət. kəsit. kasad. keçməz. geçməz. işə yaramaz. sürümsüz.-rəğbətli : qıdıxlanma. qızıklanma. qıdıklama. diləkdəşlik. meyilli.-rəğbət edin : küysəmək. imrəmək.-istək edmək : arzu edmək.-tarıma görə varım olsun, varıma görə görə gözüm olsun (ürəyim olsun).-tarım var vardan eylər.

rəğbətsiz çəkimsiz. çəkişsiz. əsgi. marağ oyandırmayan. verəsiyə. verəsi. rizayətsiz.-əsgi model, gələnək.

rəgə -iki rəgəli cocuq : çalış.-iki başlı : çətəl. çatal.-ikiüzlü : yaltaq. üzəgülən. məddah.-iki yan : iki tərəf. yanğacıq. qapdalıq. qapdallıq. tərəfeyn.

rəgəli mərmər bəlqəmli, balqamlı, dalqalı, damarlı mərmər.

rəgəli damarlı. dalqalı.

rəğmən tərs. taba. zidd. qarşı. taba. əleyh. zidd. qarşı. tərs. taba. zidd. qarşı. korluğuna . qarşılıq :. korluğuna. baxmıyaraq. qaraman. istəməzlik. qaqıq.-buna rəğmən : bunula birlikdə.-adı olmasına qarşılıq (rəğmən) görəvini, etginliyini yerinə gətirməyən. sözün edib, işdə, ıs izi bulunlmamaq : adı var özü yox.-devlət taba : devlətə qarşı qarşılıq. qarşı. qarşılıq. qarsın. qarşılıq. genədə. qarşıt. qarşın.-buna qarşılıq işin gördü.-ər arvad taba.-sənin taba qılacam.-mən taba işlər görülmüş.-rəğmənki dedi : tabaki dedim.-rəğmənki dedi : tabaki dedim.-devlət taba : devlətə qarşı.-ər arvad taba.-sənin taba qılacam.-mən taba işlər görülmüş.

regressif gedənçıqçil. gəriləyən.

regression getənçiq. tədənni. degradation. gəriləmə.

rəha edmək yeləmək. boşaltmaq. atmaq. tərk edmək..

rəha şodən yarılmaq. açılmaq. qurtulmaq.

rəha yelə. boş. özgür. özgür. başıboş. əli açıq. azad.

rəhayi qurtuluş. qutarma. qutarış. qutarım. qutarıq. yolalma. yolalış. yolalım. yolalıq. xilaslıq. nəcat. qurtuluş. çara.

rəhbər açıcı. ilkin. birinci. yolbaşçı. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. boyrat. biligit. biliqçi. bələtçi. bilətçi. göstərici. yol göstərici. yolbaşçı. yönətci. yönətici. rəhnəma. tapqara. bağçı. sapçı. ipçi. öndər. yöndər. lider. ataşçı. adaşçı. ad, nişan verici kimsə. qılavuz. bələdçi. başlayan. öndər. ışıqçı. ışıq tutan. yolçu. yol açan, göstərən. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. koçirdə. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. öndər. yöndər. bilqiç. ilətmiş. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. başçı. lider. bağçı. sapçı. ipçi. qoldanam. qorgüz. görgüz. başçı. bağçı. sapçı. ipçi. yolçı. bağçı. sapçı. ipçi. keçir. yolbaşçı. bağçı. sapçı. ipçi. yönətgən. sərdar. elbaşı. eləbaşı. yoldaçı. bağçı. sapçı. ipçi. baş. başqan. rəi's. bayraqçı. tapqara. bağçı. sapçı. ipçi. yol göstərici. yolbaşçı. rəhnəma. lider. yürütən. yeridən. aparan. bağçı. sapçı. ipçi. baştamal. başda gedən. başbuğ. bağçı. sapçı. ipçi. böyük. görgüz. bağçı. sapçı. ipçi. yolçu.-görünür kəndə, biligit gərəkməz, görünməz kəndə, biligit gərək.-qılavuz, rəhbər olmağa istəkli olmaq : başdanaq.-qılavuzluq, boyratlıq. rəhbərlik. taslamaq : görsəmsinmək. kösəmsinmək.-boyratlıq. rəhbərlik : görsəmlik. qılavuzluq. öndərlik. yolbaşçılıq. qılavuzçılıq. sərdarlıq.-boyratlıq. rəhbərlik. edmək : ilətmək. qılavuzlamaq. başçılamaq. çatışdırmaq. götürmək.

rəhbər qılavuz. bağbayraq. bağbağraq. qılavuz. çapbar. götürən. öndər. aqılman. öndər. öncü. yolaç. yol göstərən. öndər. öncü. yolaç. yol göstərən. tərxan. tarxan. qılavuz. yerçi. yirçi. qılavuz. izci. yer bilən. yer bildirən. yolavuç. yulavuç. yol göstərən. öndər. qılavuç. yalabaç. yönətiv. başqarma. yitəksilik. görsətiş. tərxan. tarxan. qılavuz. yerçi. yirçi. qılavuz. izci. yer bilən. yer bildirən. yol başçı. qılavuz. yol usta. yolavuc. yolçu. yolaç. yol bilici. yolağçı. yolavac. yolavuc. qılavuz. mürşid. yolavuç. yulavuç. yol göstərən. öndər. qılavuç. yalabaç. yönətiv. başqarma. yitəksilik. görsətiş. yol. -yoruk.-rəhbəri : yönərgə.-rəhbəriyyət : qurul.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə