EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə91/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   125

potansiyel alabilirlik. alabildik. alabillik. alabilik. gizil. gizgüc. quvvə. gizilgüc. gizirgüc. bilquvvə. gizir. gizil. quvvə.

potasyom -topra üzərində birikən potasyomlı toz. barıt törətimində işlənir. çoraq. şoraq.

potun bot. qonclu başmaq.

poxte yanığ. yetmiş. çatmış. ərgin. ərişgin.

poyuz tirən. qatar.

poz dadən poz vermək daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. ifadə satmaq. gərinmək. qıvırmaq. qılınmaq. ifadə satmaq.

poza diblik. risub.

pozisyon tutum.

pozitif olumlu. uyqun. yapıcı. yapılı. faydalı. müsbət. yumutqan. yapıcı. birləştirən.

propaqandacı öğütçü. mübəlliğ.

puçgera boşçu. poççu. heççi. heççilik yanlısı. nehilist.

pud arqac. atqı. ərqəş. toxumanın əninə atılan iplik.

pud -tar o pud: əriş atış: əriş arğac.

pudr ağlıq.

pudur -pudur sudur: batur satur. qatı.

pulluluq varlıq.

pulpərəst qazançı. çıxarçı.

pülüralism çoğulçuluq. çoxulçuluq. kisrətiyyə.

pünhan edmək qapaylamaq. qapavlamaq. qapamaq. bürkmək. gizləmək. saxlamaq.

pünhan gömün. gizli. kömüklü. kömülü. kömili. gizli. örtlü.

pünhani güdüdən. güdücə. örtüdən. altdan. gizlicə. gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. açmazdan. xəfiyyən. müstətirən.

puş -dər puş : tapa. tapaç. təpə. təpəç. təpək. tıpa. tıpaç. tıxa. tıxac. tutac. qaput. qapıt. qapışın. buşan. buşon. bukan. bükən. başlıq.-pa puş : çapla. çapal. çalpa. kövüş. başmaq. ayaqqabı.

puş -rupuş : qab. qap. qılıf. qın. qapaq.

puşak giyəsi. geysi. geyəcək. geyim. qapsaq. geyimlik. geyinti. geyit. paltar.

puşak paltar. bağça. örtü. örtük. qapanca.

puşandən gizləmək. gizlətmək. örtmək. qapamaq. qamamaq. saxlamaq.

puşandən hörtmək. örtmək. qapamaq. qamamaq. qapamaq.

puşanidən qarşılamaq.

puşəndə qaplayıcı. sıvacı. sulayıcı. qaplayan. quşatıcı. örtən.

puşeş giyəsi. geysi. geyəcək. geyim. qapsaq. geyimlik. geyinti. geyit. paltar.

puşeş örtmə. qapayma. bükmə. gizləmə. istitar. qaplama. örtü. örtük. qapanca. üzlük. üzük.

puşeş yapr. örtü. çulqa.

pusidə -parə pusidə : yarparıq. çürük. əğrilmiş. əğrik. işlənmiş. aşınmış. əsgit. əsgimiş. püsküt. köhnə.

pusidə < pozuşuq.

puşidə gizli. örtülü. saxlı. kitmə (> kətim(fars) bükük. gizli. qapanıq. kömüklü. kömülü. kömili. gizli. örtlü.-puşidə şodən : qaplanmaq.

puşişi döşəmə. örtü. örtük. qapanca.

pustə dışzar : dışsar : eşik dəri qabıq.

püştiban olmaq yastamaq. dayamaq. tikyələmək. təkyələmək. dəstəkləmək. hami olmaq. himayət edmək.

püştiban qoldav. yardım. yardam.

püştibanlı qölgəli. əsirgəli. qorunaqlı. köməkli. hamili.

pustine nim təne qovcuq. kovcuq. ətəyi dizdən yuxar, içi kürklü palto, geyim.

puxtə olmuş.

puzebənd ağızlıq.

puzəbənd buruntaq. ağızlıq. qırızma. tumuşluq. buruntaq. burunluq. lavaşa. mal qaranın ağız burnuna taxılan nərsə.

puzeş -puziş istəmək : < pozuncmaq. pozunsamaq. pozuşmaq. qaçınsamaq. boyun tovlamaq. boyun burmaq. mahana, bahana gətirmək. üzr istəmək. e'tizar.

puzeş -puziş istəmək: < pozuncmaq. pozunsamaq. pozuşmaq. qaçınsamaq. boyun tovlamaq. boyun burmaq. mahana, bahana gətirmək. üzr istəmək. e'tizar.

qüt küt. kütgöz. çökgöz. çögöz. qararıq. nəzdik bin. miyob. -gözlərim kütləşib, yaxcı seçmir.

qütələq güdələk. güdlək. 1. quyruqsuz. 1. çökgöz. çögöz. qararıq. nəzdik bin. 1. kütbeyin.

rabet qapıldır. qamıldır. çapıldır. iki nərsəni birbirinə ilgələyən, bağlayan bağ, qol.

rabiən dördüncüləy. dördünc olaraq.

rabit sim ulatı tel.

rabit rabitə. ilətgən. ilətici. naqil. ilişgi. ilgi. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. aşırım. bağ. ulaç. bağlantı. birikdirən. səpişdirən. arada gəzən. dəllal. araqatnacı. araçı. elçi. savçı qovuşdurucu. bitirən. müştücü. xəbərçi. çəkmə. çəkə. ilətici. qapıldır. qamıldır. çapıldır. iki nərsəni birbirinə ilgələyən, bağlayan bağ, qol. qarlanquc qarlanquç. qarlanqıc. neçə nərsəni birbirinə bağlayan tikə, bağ. ulaç. ulatı. birikdirən. səpişdirən. arada gəzən. dəllal. araqatnacı. araçı. elçi. savçı qovuşdurucu. bitirən. müştücü. xəbərçi. ulama. uzadı. uzanan sim, nərsə. alonj. əkləmə. uzuş. əsiş. çəkiş.

rabitə qurmaq ilişgi yaratmaq. qapı yapmaq. qapı qoymaq. əsişmək. çəkişmək. uzuşmaq. genişlənib ilişgi qurmaq.

rabitə bağ.alqaş. ilişgi. bağlanış. ilimtə. bağlanşıq. birikə. ələqtə (ələqə) arağatnaşıq1. bağıntı. ilişgi. münasibət. ilgi. bağ. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət. ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. rabit. ilişgi. ilgi. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. ilişik. ilgi. ilişgi. bağlanma. bağ. yaxınlıq. ulaşım. irtibat. münasibət. toxuş. töküş. səbəb. qarlanquc qarlanquç. qarlanqıc. bağlantı. alqaş. ilişgi. bağlanış. ilimtə. bağlanşıq. birikə. ələqtə (ələqə) arağatnaşıq1. ilinc. ilənc. ilginc. ilişgi. irtibat. rəbt. bağ. uzuş. əsiş. çəkiş.-mənim onla rabitəm yoxdur. bağım yoxdur.-rabitə : bağlı.-rabitəsiz : bağsız.-rabitələr : bağlar.-rabitədə qoymaq : bağda qoymaq.-rabitələr kəsik : bağlar kəsik.-rabitə qurmaq : bağ qurmaq.

rabitəli şüşələr laboraturda işlənən ilişik lülələr. püsgürdəc. fışqırdaq.

rabitəli gədikli. ilişikli. ilişgili. bir yerlə, nərsəylə ilişgisi olan. mürtəbit.

rabitəsiz iləşsiz. ilişsiz. ilgisiz. ilgəsiz. kəndi halında.

rabitli çəkməli. çəkəli.

rabitlik ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. ilətcilik. iləticilik. ilətgənlik. çatranlıq. çatrıqanlıq. yetərənlıq. daşıyanlıq. götürənlik. ağdaranlıq. axıtanlıq. hadilik. naqillik.

race' dərək. ilgili. ilişik. ilişgin. əlaqəli. bağlı. əkli. taxılı. mərbut. ayid. mütəəlliq. münasibətli. dayir. dərək.

racehtər ərciq. ərşiq. uyraq. uyqaq. yaxıraq. yaxşıraq. yaxcıraq.

radikal kökdənçi. gödən. təməlçi. isulgira. fondamantal. fondamantalist.

radikalçılıq radikalist. kökdənçilik. fondamantalism.

radikalist radikalçılıq. kökdənçilik. fondamantalism.

radikalizm kökdənçliq. təməlçilik. isulgiralıq. fondamantalizm.

radyasyon ışıldama. ışınım. ışınsaçı. ışın saçma. ışığın yayımı, yaylımı, yayılması. tələ'lö'. təşə'şö'. inşia'.

radyator issitmə tə'sisatı ısıtacaq. sıtacaq. şufaj. kalorifer.

radyatorçu ısıtacaqçı. sıtacaqçı. issitmə tə'sisatçısı. kaloriferçi. şufajçı.

radyoəktif ışın etgin. ışın etginliyi olan.

radyoəktivitə ışın etginlik.

radyoloji ışınlıq.

radyoloq ışınçı.

rafiq yabıl : yapıl : doslar arası him bir işə başlamaq.

rağib arzıqlı. araşıq. maraxlı. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar. düşgün. istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. istəncim. rəğbətli. yönəmli. könüllü. könləşli. könəşli. kövnsəkli. kövsəkli. kövəsli. göyüllü. həvəsli. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı.-cəlb, rağib, meyilli edmə : ilgətiş. ilgitiş. ilgitmə. ilgilətmə. ilgitiniş. sevgətiş. sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. mütəvəccih edmə. diqqətin, iltifatın çəkmə.-mütəvəccih, cəlb, rağib, meyilli etdirmək : sevgətişmək. sevgitişmək. sevrətişmək. sevrətitmək. sevgitmək. sovqıtmaq. ilgitişmək. ilgətişmək. ilgitmək. ilgilətmək. ilgitinitmək. diqqətin, iltifatın çəkdirmək.

rağiblənmək təşviqlənmək : iztələnmək. istəklənmək. istəyi oyanmaq. arzılanmaq. armanalmaq. şovqlanmaq. zovqllanmaq.

rağiblətmə öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. bəğnəti. özəndiri. özəndiriş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. qoşqunduru. qoşqunduruş. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. təşviq. təşviq edmə. şovqlandırma. iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə.

rah dadən giriş buyuaq.

rah o rəviş sürəc. gediş. rəftar. yol yolağ.

rah rah yol yol. boyuna cızqılı olan çubuqlu.-birah : sapıq. yolsuz. pozuq.

rah yol. yolağ. uğur. qılığ. çəm. uğur. yol. yolağ. yöntəm. təriq.-çəşm be rah : qaraşma. qaraşıq. qaraşış. gözləmə. gözətləmə. gözətləyiş. gözyolalıq. intizar. mütərəssid.-həmrahi, həmyarlıq həmkarlıq edmək : aşlanmaq. aşlaşmaq.-şahrah : anayol yolqa.-şahrah : qarayol.-həmrahlıq : yoldaşlıq. dəngdəşlik. qafadaşlıq. başdaşlıq. arxadaşlıq.-həmrahi, həmkari : ittifaq : 1. uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim. 1. oydaşlıq. öğdəşlik. oybirlik. gördaşlıq. düşdəşlik. fikirdaşlıq. ağız bilrliyi. tevafüq. 1. bir olmuş. biləlik. iləlşik. birikik. birikmiş. birləşik. birləşmə. birləşmiş. birlik. birliş. birlit. müttəhid.

rahat durmaz aşqar. həşəri. yaramaz.

rahat duruş dinc duruş. gərginsiz, sərbəs, boş gəvşək duruş.

rahat iş on iş.

rahat olsun bol olsun..

rahat otur dinc otur.

rahat rahat istirahat edmək dincliklə dinlənmək.

rahat rahat bol bol : bolca bolca..

rahat yiyilən gəvrək. yumuşaq. seyrək.

rahat yol dinəş yol. dinc yol.

rahat (bax > amul). yamul. yasul. yatul. səğnik. sakin. bol. gəvşək. genqəş. hasat arınğat. arınqın. arqayın ( seyrək). uyğun. yaxşı. tinim. tiniş. dinc. baysallıq. ərinc. gönənc. dirlik. barış. sağlıq. sevinc. huzur. çuvaş ( ç <> y ) yuvaş. yavaş. yüngül. yengəl. sakin. dinc dinc. qolay qolay. sıxıntısız. çətinsizlik. gücünsüz. gücənsiz.dinc. dincək. arsat. incək. ərgin. arxayın. enğğaylı. uyqun. hazır. baysal. sikun. asan. yasan. açıq. dinginlik. hizur. yönə. qolay. hasat. qayğısız. qəmsiz. aldırışsız. aldırmaz. qaptırmaz. qaptırışsız. özənsiz. önəmsəmiyən. diqqətsiz. laqeyd. yavaş. yoğla. asda. uyğun. aram. qolay. aldırmaz. aldırışsız. yırqat. rifah. həzz. ləzzət. asan. hasat. asat. qolay. yarsan. arzan. dirim. dirlik. dinlik. dinclik. qonum. yaşam. hizur. huzur. onğ. on. qolay. onğay. ərik. irik. sevinc. rahata ərmiş. arsun. yengəl. yüngül. huzurlu. yasdı.-aşı isdi, yeri yasdı.

rahat dənğ. dinğ. dinc. sikun. ərinc. dinc. dinc. uslı. uslu. ıslı. dinc. tinc. toqtaş. otraş. aram. konforlu. quvatlı. onay. onqay. əyri üyrüsü olmayan, düz, əl verişli nərsə. qolay. hasat. tablı. dinc. saz. iyiçur. sağsalamat. dinc. tınç. tinc. sakin. qolay . tınım. huzur. tın. huzur. tınçlıqlı. diniclikli. tinişli. huzurlu.

rahat yüngül. uyğun. yaxşı. bol. gəvşək. genqəş. hasat arınğat. arınqın . arqayın ( seyrək) . yüngül. uyğun. yaşıqlı. uyğun. yaxşı. yaşıqlı. amul. yamul. yasul. yatul. səğnik. sakin. tinim. tiniş. dinc. çuvaş ( ç <> y ) yuvaş. yavaş. yüngül. yengəl. sakin. ərik. irik. sevinc. baysallıq. ərinc. gönənc. dirlik. barış. sağlıq. sevinc. huzur. onğ. on. qolay. onğay. arsun. yengəl. yüngül. huzurlu. yengil. uçuz. yüngül. qolay. yengil. uçuz. yüngül. qolay.-ağır tutsan yıxılmaz, yüngül tutsan, yaxılmaz : yaşamın keçim, qazanc təməlin köklə, bəslə, soruların, gedişatın çox ağır, ciddi tutmayıb yandırma, zay eləmə, zəhrmar eləmə.-çox qolay, rahat nərsə. əğləncə.-bu iş ona əğləncədir.

rahatca yaşam dinc yaşam.

rahatca bolca. qolayca. bol bol. qolay qolay. haydi haydi. yaybaraqat. kəndi könlünə, istəyinə. qolayca. çatır çatır.-oğlun qıldığı işi, atası haydi haydi yapar.-kök qırılsa, budaq haydı qırılar.

rahatcasına qolayına.

rahatçılıq bol yaşam, keçim. əməksiz. dinclik. qolaylıq. rahatlıq.

rahatı qaçırılmaq alt üst edilmək. qanğtarılmaq.-salim rahatmısın : amanmı? sağlıq, dinclik, amanlıqmı?.-dinc, rahat oturmamaq : diş durmamaq. iyqamaq.-at arıtmaq arzan, yurt arıtmaq qımbat : at yormaq qolay, eli anlamaq güç.-baysal tapmaq : dinclik bulmaq. rahatlanmaq.-olduğu, durduğu durumda, yerdə dinc, rahat olmamaq : tikən, tikan üsdə oturmaq..

rahatı qaçmaq dincizlənmək..

rahatın birinci görən dişlik düşgünü : .

rahatına gəlmək qolayına gəlmək. uyğun görmək.

rahatla kuşıt. gəvşət : incəlt. dindir..

rahatla! kuşıt!. gəvşət! incəlt!. dindir!.

rahatladan dincəldən. iç açan..

rahatlama gəvşəmə. açılma. bəst..

rahatlamaq açıqlaşmaq. genişləmək. dincəlmək. genəlmək. genişləmək. dincəlmək. qaratmaq. qaraltmaq. söndürmək. öçürtmək. uçurtmaq. tindürmək. təntürmək. durdurmaq. dəkləntürmək. dincəltmək.

rahatlandırmaq dincətmək. tincətmək. tinlətmək. dinlətmək. tuqarmaq. toqurmaq. doyurmaq.

rahatlandırmaq sərgitmək. dinləndirmək. tazalandırmaq.-at sərgitib almaq : atları bir parça dinləndirmək..

rahatlanma dincəlmə. boşanma. boşalma. istirahət. soluma. tinənc. tinəniş. tinər. dinlənmə. nəfəs alma..

rahatlanmaq istirahət edmək. dinlənmək. göz açmaq. dincəlmək. imkan tapmaq. dincəlmək. dinc almaq. incəlmək. uzanmaq. yatmaq. dinc almaq. dincəlmək. incəlmək. arxanmaq. arxayın olmaq. durmaq. dinlənmək. ıraqattanmaq. kağşanmaq. boşalmaq. dincəlmək. dinlənmək. tinmək. dinmək. kəsilmək. durmaq. qonulmaq. qoyulmaq. sonarmaq. sona ərmək. bitmək. susmaq. qərar tapmaq. dinlənmək. dincəlmək. istirahət edmək. yatışmaq. sakinləşmək. əmrülmək. dincəlmək. soyunmaq. soğunmaq. arınmaq. tınçaymaq. dinləmək. tolunmaq. qalmaq. durmaq. dinəlmək. dinc almaq. dincəlmək. istirahət edmək. sakitlənmək. yalçımaq. dincəlmək. nərsədən kölgələnmək. yararlanmaq. asıqlanmaq. faydalanmaq. yapırılmaq. sakinləşmək. yapırlanmaq. fərəhlanmaq. yastancmaq. dincəlmək. dayanmaq. sökənmək.

rahatlaşmaq açılmaq. yazınmaq. istirahət edmək. tablaşmaq. uyqun hala gəlmək. uyqaşmaq.

rahatlaşmaq açılmaq. yazınmaq. istirahət edmək..

rahatlayan dinləndirici. tinləndirici. təsgin verici. müsəggin. yatırtıcı. huzur verən..

rahatlı 1. sakin. səssiz. huzurlu. barış içində.-rahatlı yaşav : sakin yaşam.

rahatlık dinclik. tıno. sikunət. tınıççılıq. dinclik. rahat, dinc çağlar. rifah. bolluk. qolaylıq. açığlıq. dinclik. dinəklik. qolaylıq. düzənlik. dizənlik. dinclik. açığlıq. bolluq. yaybaraqatlıq. dinc geçinmə. dinclik. səadət. xoşbəxtlik. düzənli, durumlu, yatımlı durum. dinclik. dəngə. tanqı. dinclik. açığlıq. rifah. bol yaşam, keçim. əməksiz. dinclik. qolaylıq.-qolay, dinc, açıq, bol, rahat yaşam, keçim.-dinc, rahat yolu seçmək : qolayına baxmaq.-araba çox qolaylıqlar gətirir.-çox rahatca : qolaycacıq..

rahatlık dinklik. dinclik. basılıv. inğaylamaq. genqəşlik. hasatlıq. incaylık (inğcaylamlq) qurat qurat yaşam : bökdənğsiz yaşam.

rahatlıq vermək qolaylıq vermək, göstərmək. yardım edmək..

rahatlıq incəlik. dinclik. sağ əsənlik.

rahatlıq quvatlıq. konfor. dinclik. tınqı. fərəhlıq. sağ əsənlik. iyilik. tablıq. uyqunluq. konfor. tınçlıq. dinclik. qolaylıq.

rahatlıq yüngüllük. yengillik. incaylıq : dinklik. dinclik. basıalıq. inğğaylıq. güvənlik. ramış.

rahatsız edici bunaltıcı. bulantıcı. burucu. sıxıcı. boğucu..

rahatsız edmək sıxmaq..

rahatsız olmaq qaşanmaq. keyifsizləşmək. sınçıqlamaq.

rahatsız 1. dincsiz > dişsiz. sıxıntılı. dalqın. dalqıq. dalıq. alıq. gücün. müztərib. 1. kullanışsız. əlverişsiz. bezar. bezgin. bıqqın. çalız. çalaz. dincsiz. yaysız. dişsiz. didirgin. didərgin. tedirgin. huzursuz. didərgin. tədirgin. didirgin. çalız. çalaz. dincsiz. dişsiz. tutqunlu. tutuq. sıxıntılı. toxalı. gərgin. gərili. gərik. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. işgilli. tarınıq. qatlaşıq. huzursuz. gerəltilik. girifdarlığ. korluq. qıcıqlı. qonumsuz. dirimsiz. dirliksiz. dinciksiz. yaşamsız. tədirgin. gərginik. huzursuz. huzsursuz. tabsız. qullanışsız. tınımsız. huzursuz. təlaşlı.-qonaqu yaysız boldu : qonaqların ikramı şöylə böylə idi.

rahatsız sırkak. datqın. tədirqin. bükdənc.

rahattələb qolayçı.-be rahəti : qolayca.-ba kəmali ahəti : qolaycacıq.-çox rahatca : qolaycacıq..

rahbər bəlid. bələd. qaragöz. bəllik. nişana. imlik. umlıq.

rahət tələb yalta. kəyəng.

rahi -tәrabәri. ulaşdırma baxanlığı.

rahi həll yol. keçir. çara.

rahi. -tәrabәri. ulaşdιrma baxanlığı.

rahib keşiş. kəşiş. kəçüş. qarabaş. (evlənmədiyi üçün bu adı almış).

rahibə qadın qız.

rahim ılım. həlim. rəhim. bağışlayan. bəğişliyən. bağşılayan. bağışlayıcı. yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. qıymayan. acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. mərhəmətli. əffedən. qəfur. qəffar. könül alıcı. bağırsaq. könül alıcı. bağırsaq. yumşaq. əsirgəyən. rəhm edən. oğulduruq. yatın1. balalıq. balayatıq. balayatqı. uşaqlıq. analıq1. tuxumluq.

rahip tabaltayçı. tapaltayçı. şaman. kahin.

rahnama yetkə.

rahnamalıq edmək yoldamaq. yol göstərmək. yolaçmaq. yolavucmaq. yolçuqmaq. yolağçamaq. yolavacmaq. yolavucmaq. qılavuzmaq. mürşidlik edmək. rəhbərlik edmək.

rahnamalıq ağılqoyuq. yolçuluk.

rahnamalıq yol göstərmə. görsəti. göstərmə. işarə etmə.

rahnəma bayraqçı. görgüz. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. yolçu. qılavuz. çapbar. götürən.

rahqoşa açıcı. ilkin. birinci. yolbaşçı. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. rəhbər.

rahro artalıq. koridor. gəzənək. aralıq. hal. yolağ. gəzinti. koridor. yolağ. yarıq. koridor. yolağ. taxda. yolağ. qolağ. koridor. uzun, dar aralıq. keçit. dəhliz < dalğız. yolağ. dalan. koridor. otaqlar arasında olan boşluq. ara. koridor.-yeddi otaq arıya açılır.

rahzən qaraman. qaraçı. soqunçu. yolkəsən.

rahzən yol kəsən. alaman. qaltaman. qatlaman. qaraqçı.

rak incitməməni. kanser. qarağrı. qaraağrı. qarağı. sərətan. "incitməməni. qarağrı. qaraağrı. qarağı. sərətan. kanser. rak" adsız xəstəliklərə, tanınmamış, ad almamış xəstəliklərə, inidilik, verilən adlar.

rakib minici. sürücü.

rakid su yata su.

rakid yatıq. yata. sakin. turqun. dinc.

ram edmək baş əydirmək. əğdirmək.

ram olmak dincəlmək (tınqdav). dənğəlmək. boyun olmak. dincəlmək (tınqdav). dənğəlmək. boyun olmak. qanıqmaq. qınıqmaq. qamanmaq. kəminmək. boyun əğmək. təslim olmaq. qonmaq. qoymaq.-at qondu.

ram dincək. enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. iniş. engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. yumşaq. həlim. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu. xoşrəftar. minək. minilə bilən. minik verən. uysal. yavaş. üzyola.müti'. yavaş. yumaş. yumşaq. yola.-ram heyvan. yavaş. yavaş. üzyola.müti'. yumaş. yumşaq. yumaş. aram. evli. uysal. qonuq. (# ası). (# ası : vəhşi).-ram heyvan.-ram ölkə.-ramış : yumaş.-ram ölkə.

rameş yumaş.

ramlaşmaq qonmaq. yola gəlmək.-tosun at qondu.

ran but. uyluq.

rande şodən sürülmək.

randən alaşağılamaq. sürmək. yerinə gətirmək. yeritmək. qılmaq. görmək.

randıman çıxdı. verim. çıkım. önümlülük. verim. çıkım. önümlülük.

raneş ishal. sürgün.

raport toxlad. quzariş.

raq ək. tıl. aqasumer. ara.-aqasumer : sarımtıl. ''ara'' sözcüyü yer dəyşmiş halda türkcədə belə işlənir : aqara : orta ağ. ağımtıl :.

rariclik yerirlik.

ras gəlmək əş gəlmək.

ras uğra. doğra.-işi uğra, doğra, ras gedmək : işi könülcə gedmək.

rasid gözçü.

rasism ırq ayrımı. ırqçılıq. nəjadpərəslik.

rasist ırqçı. soy, ırq yanlısı, dəlisi. nəjadpərəst.

raşitizm itiy.-itiy bolğan baladay : raşitik cocuq kimi cılız qurumuş.

raslamaq < yastamaq : düşmək. dayamaq. qoymaq. tokuşmaq. tokunmaq.

raslaşmaq qarşılaşmaq. qarışmaq. üzləşmək. tuşlaşmaq.

raslatmaq tuşurmaq. tüşürmək. qavuşturmaq. tuşqurmaq. tuş gətirmək. tuşlamaq.

rast olmaq dikəlmək.

rast sağlam.

rasta külbastı. malqaranın onurqa, belgəmiyindəki əti. sıra. selk.

rasti rasti gerçəkdən. gərçəkdən.

rasti sədaqət. dostluq. arxadaşlıq. kəndlik. kətlik. düzlük. sədaqət. dostluq. arxadaşlıq. kəndlik. kətlik. düzlük. gerçəkdən. gərçəkdən. gerçəklik. gərçəklik.

rastlamaq <> yastamaq. dəğmək. toxunmaq. isabət edmək.-ox amacqa yastadı : rastadı.

rastlaşma düşiş. düşmə. təsadüf.

rastqar rastqar. < arsat.

rasu gözən. gəlinciq.

ravat geçərli. yürüklü. yerikli. mütədavil. işlənilən. kullanılan. cari. rayic. keçəgən. geçərli olan. sürümlü.

ravi anlatan. söyləyən. deyən. oxuyan.-anlatan köçər, söz qalar. (söz : söylənti).

rayanə sübsid. qapısqa.

rayic olmaq axınlığı, axarlı, axarlı olmaq. sürülmək. mütədavil olmaq. məqbul olmaq.-bu çeşit.

rayic olmayan geçməz. işləmiyən. yerimiyən. keçməyən. ötməyən. işləməyən..

rayic geçərli. yürüklü. yerikli. mütədavil. işlənilən. kullanılan. cari. isti. qızıqlı. isti. qızıqlı. yaldıravıq. yörgün. işlək. keçər. ravat. keçəgən. geçərli olan. sürümlü. sürümlü. mütədavil. satımlı. yerir. yeriyən. keçər. geçər. keçərli. geçərli. rəvan. yürüklü. yerir. keçər. geçər. keçərli. yürürlü. keçən. işləyən. yörgün. ötən. işlək. sürən. keçərli. keçər. sürümlü. çeğnək. aynalımda (meydanda) yeriyən (akça). yüyrək. yüyrük. gəlgedli. işlək. sürən. işlək. keçərli. keçər. sürümlü. çeğnək. aynalımda (meydanda) yeriyən (akça).-rayic, mütədavil olmayan : sürümsüz. kasad. satılmayan.-rayic edmək : ötürmək : sürümləmək.-rayic olmaq : yerimək. geçərli olmaq.-rayic edmək : ötürmək : sürümləmək.-rayic olmaq : yerimək. geçərli olmaq.

rayicsiz sürüşsüz. axınsız. rivacsız.-sürüşsüz mal : rayic olmayan mal.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə