EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə90/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   125
pəzirəndə qonaqçı. qarşıçı. qarşılayan. mizban.

pəziriş karti giriş bəlgəsi.

pəziriş giriş..

pəziroftən -nə pəziroftən : yeməmək. almamaq. götürməmək. utmamaq. qəbul edməmək.-o ağır söz yeməz.-tanrı bilir, o utanmaz, bizi nə işləri, olayları yeməyə güclədi.

pəziroftən yemək. almaq. götürmək. utmaq. qəbul edmək.-o ağır söz yeməz.-tanrı bilir, o utanmaz, bizi nə işləri, olayları yeməyə güclədi.

pəziroftən yemək. almaq. götürmək. utmaq. qəbul edmək.-o ağır söz yeməz.-tanrı bilir, o utanmaz, bizi nə işləri, olayları yeməyə güclədi.

pəzirüftən içinmək. alqınmaq. qəbullamaq.

piç o xəm qırış. qırıs.-burqu, piç yeri açmaq : qılavuz açmaq.

piç o xəm saçda olan, oluşan qıvrıc, çin. hörcük. örcük. hörüc. örüc. quluş. quluc.

piç döngə. dönəməc.-piç o tab : sıxıntı. qaxınc.

piçandən qıvırmaq. burmaq. sarmaq. bükmək.

piçapiç dolamaclı.

piçək < bürçək. çırmaşıq. dırmaşıq.

piçi -sər piçi : qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

piçide burulmuş. giript. girift. qarşıq. girişik. işgil. girişik. buruşuq. qatıq. qarşıq. dolaşıq. pırtlaşıq. örtüklü. paketli. dolağlı. piçətli. qapaqlı. bağlı.

piçidə çiqil. türə. tora. tovlanmış. burşuq.

piçidən -dər piçidən qatlamaq. bürümək.

piçidən qıvırmaq. burmaq. sarmaq. bükmək.-bexod piçidən : oyunmaq. oyalanmaq. düşünmək. çəkilənmək. qocunmaq. kovcunmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. işgillənmək. birələnmək. ürkünmək. alınmaq.

piçli pişli. burqulu. vidəlı.

piçquşli burama.

picza pitza yatlac. yaplac. yataç. yapaç. qartal. qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac.

picza pizza. əlbasan çörək üzərinə yağ, ət qoyub, təndirdə pişrilən yemək.

pidə -kiçik pidə : koput. köpüt. göbüt. göpü. kiçik qabarıq əkmək.

pijama gömcək. tuman. şalvar.

pilaj qum yatak. su koyını. kırsın. qumluk. çiməlik.

pilak bölək.

pilak pilaket. aynalıq. qapı, tükan, araba, gəmi kimi nərsələrin kimliyin, adın, sayısın bildirən yazılı qab.

pilaket pilak. aynalıq. qapı, tükan, araba, gəmi kimi nərsələrin kimliyin, adın, sayısın bildirən yazılı qab.

pılan -nəxşə qurmaq, çəkmək : yol çizmək, cızmaq.

pılan çizəlgə. taça. tasarı. qurgu.

pılan tasarı. dolbor. pırojə. tasar. çap. nərsənin ən boy, sınırların göstərən nəxşə. düzənək. qanağ. qanav. qanava. qanata. taslaq. tərh. tasar.

pılan tasarı. düzənəc. düzənək. taslaq.

pılan, tərh tökmə tərh rizi. nəqşə çəkmə. düzənəcmə. düzənətmə.

pılandu pılanlı.-pılandu irətlə : bir pılan usulundə.

pılanlamaq düzənləmək. düzən qurmaq. oxlamaq. yoxlamaq. tərtibləmək.

pılanlanmaq qurulmaq.-biri yönündən qurulmaq, pılanlanmaq : başı altından çıxmaq.

pılanlı oyumlu.

pılanlı sağıq. düşüncəli.

pilatin ağ altın.

pılato calpaq. yalpaq. oltaq. yayla.

pillə aşama. baskuç. paldak.

pillə ayaq. basamaq. basamıq. basa. basaq. aşama. basamaq. ayaq.-qalxmaq üçün pillə, arac yapmaq : vasitə edmək. basamaq yapmaq.-pillə pilləli : basamaqlı.

pillə tapqıç. basamaq.

pillə yarqıl. qədəmə. çıxıntı. basamaq.

pilləkan bassancaq.

pilləkansız -basamağsız, pilləkansız yer : dabandaş. dabanış. dalağış. dalağdaş. düzayaq. yerdəş. yerüs. yerüz. həmkəf.

pilot uçquç. təyyarəçi.

piltə kav. kov. qov.

piltə yula. cula. fitil.

pilüralism çoğulçuluq. çoxçuluq. cəmçilik.

pilüralist çoxçu.

pinə çalaq. qalaq. sürəkli sürtülmək, döğülmək, dəğmək sonucu, gövdədə oluşan qasıq, qazıq. bərklik, qatlıq.

pinə kübrə. qabartı. tikə. tikəl. ruq'ə. yama. yamaq. vəslə. qaplaq. qablaq.-pinə bağlamaq : kübrənmək.

pinə qara qabarcıq. qarabac. qaraqabar. döğənək.

pinəçi başmaq onaran, tə'mirçisi. qalafat. kalafat. çalaçat.

pinəçi yamaçı. yamaqçı. dikici. tikici.

pinəçi yamaqçı.

pir < bir. böyük. şal. sal. çal. abışka. salman. türkman.

pir biligit. biliqçi. bələtçi. bilətçi. yol atası. mürşid. qartaloz. qartaloş. qartlaşmış. əsgimiş. qocalmmış. ocaq. mürşüd.

pirahən könkülək. könlək. gömlək. qəmis. kürtə köylək.

pirahən kütrə. kürtə. kürtgə. qortqac. xortqac. çapıt. köynək.

piramid -dörd üzü olan ehram, piramid : dördüzlü.

piramid çatma. çatam. herəm.

piramun dövrəbər. girdəvər.

pıraqmətik əməli. işçil.

piraşgi qartal. qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. qutab.

pirastə arqun. budanac.

piraste süslü. bəzəkli.

pirastələmək budamaq. bir nədən, bir nələr kəsib tökməklə arıdıb, gözəlləşdirmək.

pirastən burmaq. nərsəni sıxıb, qırmaq, kəsməklə düzəltmək, bəzəmək, başqa bir duruma salmaq. kəsmək. budamaq. budağlamaq.

pıratik işlikli. uyqulama. yapma. bəcərikli. işbilir. mə’qul.-işlikli sunuş : uyqun işə yarayan veriş, təklif.

piratik uyqulama. əməlləşmə.

piratikə uyar uyqulu. uyğun. əməlli.

pıratisyən araştırıcı.

pirayə qalay. yaman. paylama. paylayış. sövmə. sövüş. sökmə. söküş. söyüş. söğüş. azarlama.

pirayeş süsləmə. bəzəmə.

pırejüdis önyarqyrbnkdeı.

pırenom yaxtama.

pirəns -böyük pirəns : bayraqtam. bəylər bəyi. bəylərin başçısı.

pirəns baş. bəy. rəis. əmir. hakim. vəli.

pirəns iduqur < idi . şah. hakim.

pirənsib enqiz. yasa. yapa. təməl. əsas. təməl. ilkə. əsas.

pirənsibli ilkəli. ilkin. olağalı. bolğalı. törəli. törəgəli. təməlli. əsaslı.

pirənsiblik ilkəliki. ilkəlliki. olağalıq. bolğalıq. törəlik. törəgəlik. təməllik. əsaslıq.

pirənsip adət. düstur. ülgü.

pirənsis qoşansa. xanımənfendi.

pires < basavaç. basac.

pires dəğirman. dəyirman. sıxıb suyun alma ayqıtı.

pırevantif qarşılayıcı. qarşılayan. qarşlayıcı. cilovlayan. ovsarlayan. önləyici.

pirevantif qarşılayıcı. qarşlayıcı. qarşılayan. cilovlayan. ovsarlayan. önləyici.

pırezervativ kandom. qaptım. kaput. qapıt.

pirimer birincil.

pirimer ibtidayi. birincil.

pirinç çəltik. dügi.

pirinsib ilgə. ilkə.

pirint düzbasqı. düzçap.

pirinter bilgiyazar.

piriqobor, priqöbör hüküm (cəmiyəin çıxardığı qarar).

piriz kilid. düğmə.

pırob dənək.-dənək kəbən : pırob kəbən : geyimi pıroblamaq, dənəmək üçün ayrılan kiçik oda.

pırob pıroje. tasarı.-pırob otağı : yamağlıq. yamağlıq.

pıroblamaq dənəmək.-geyimi pıroblamaq, dənəmək üçün ayrılan kiçik oda : dənək kəbən. pırob kəbən.

pıroblem -kiçik soru, məsələ, pıroblem : qındıq. qandıq.

pıroblem büqəş. bükəş. buqaç. buruşuq, çətin olan nərsə. zorluq. zorluq. boğac.

pıroblem bur. bor. işgil. çətinlik. müşgül. düğün. məsələ.

pıroblem çataq. çətin.

pırofesyonal peşəkar. biçəl. işçil.

pırofesyonal uzma. uzman. pir.

pırofesyonel yetgin. usda. peşəkar.

pırofil kəsit. bir nərsənin bir başa, düz kəsildiyindən ortaya çıxan düz üzün şəkli. yanay.

pıroje pırob. tasarı. dolbor. pılan. tasar.

pırojektor ışıqçanağ. ışıldaq. nurəfgən.

pirökörör prokuror.

pıropaqanda yapmaq öğütləmək. təbliğ edmək.

pıropaqanda öğüt. üqüt. üğüt. öğüt.-propaqandaçı : dağıdan. yayan.

pıroqram ənək. enək. bərnamə. bəllənmiş olaylar.

pıroqram izlik. izlən. izəlik. izləncə. bərnamə.

pıroqram kəstə.

pıroqram yayın. verdiş. bərnamə. izləncə. izləni. verdiş. badama. bərnamə.

pırosə gedik. gedim. gəliş. gəlim. sürüncə. sürünc. sürüş. keçiş. gediş. cərəyan.-olayların keçişinə, gedişinə, pırosəsinə baxaraq.

pırosə uqraq. oğraq.

pırosəli gedimli.

pırostay sadə. önəmsiz.-borostay elə yürütmək : şöylə böylə geyinmiş.

pırova > pərvanə. çalışma.

pırovakatör uduvçu. təhrikçi. qışqırtıcı.

piruz olmaq (yarışda) qamalamaq. qapalamaq. çapalamaq. altdamaq. yenmək. yendirmək. sındırmaq. üstələmək. qələbə çalmaq.

piruz -nayil, müvəffəq, piruz olamamaq tutuzduramamaq. çatdıramamaq. yıxılmaq. sınmaq.

piruz bəyüş. bayuş (< bəy. bay). xoşbəxt. mutlu. qutlu. uğruq. uğurlu.

piruzi yengiş. üstünlük. qələbə.

piruzluk yengiş .

pirvə ağartqu. abco. arpcuq < arpa cuq < arpa suq < arpa suv : arpa suyu).

piş bordən bitirmək.-kar əz piş bordən : iş bitirmək, doğrutmaq.

piş fərz ön yarqı.

piş ğəza altıq. attıq. giriş. girik. antirə. (# üstük : üslük : deser).

pis niyyətli yaman oylu.

piş pərdaxt bəyanə. qapıra. bir alış verişi qapatmaq üçün öncədən verilən para.

piş qu qarşıçı. gəlcəçi. ayəndə bin.

piş rəft qalxıq. qalxac. qalxış. gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. ötgəyişmə. ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. boysanıc. boysayış. rüşd. tərəqqi.

piş rəftəgi girinti.

pis şodən quduzlanmaq. yapraşlanmaq.

pis (xəstəlik) alabul.

piş -peyke piş taz : çapır > şatır.-piş dəraməd : giriş.

pişahəng yenilikçi. avanqard.

pişani manğlay. banğlay. aln. alın.

pişbənd göğüslük. sinəlik. döşlük. peşgirə. önlük.

pişbini edmək görəşgəmək. öncədən təyərləmək, islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. sınçılamaq. baxıcılıq edmək.

pişbini kərdən gözdənmək. gözlənmək. bəktənim. bəklənmək. gözətmək.

pişbini konəndə qabaq görənlik. sınçı.

pişbini görcəlik. görəsi. öncədən görmə, anlama. görücülük. görüngünçülük. öngörçülük. gözləm. gözlət. gözlətim. gözdənim. bəktəm. bəkləm. bəklət. bəklətim. qabaqgörü. öngörü. qabaqdan görülən. qarşıçılıq. gəlcəçilik. öngörücülük. ayəndə bini. önsezi. içə doğma. içə düşmə. hissi qəbləz viqu'. gözləm. gözlət. gözlətim. gözdənim. bəktəm. bəkləm. bəklət. bəklətim.-önsezi. savıqəylik : öngörüşlük. aldakçı.

pişbini(nəşüdə) gözlənilməz. gözlətimsiz. gözdənimsiz. bəklənilməz. lapdan.

pişbinlik edən baxşı. baxçı. görəsin. öncədən görən, anlayan.

pişbinlik edən qarşıçı. gəlcəçi. qarşuçu. qarşıçı. öngörücü. ayəndə bin.

pişbinlik -pişbinlik edmək : öngörləmək. önləmləmək.

pişbinlik qabaqgörü. öngörü. qabaqdan görülən.

pişbord atılım.

pişdar əröl. öncü. sipər.

pişdəsti öndəlik. öndən verilən nərsə.-öndəlik vergi.

pişə uran. sənət. hirfə.

pişəva güdük. baş.

pişəva peyk. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. boyrat. rəhbər.

pişğəza atlıq. altlıq. antirə. giriş. suyuq. ön yemək.-altlıqa buyurun.

pisik -pisik xəstəliyi : dəlilik. acın.

pisik -ruhi, rəvani, zehni, pisik xəsdəlik : qapalam. qaparam.

pisikoloji kölgəolay. ruhi durum.

pisikyt sanqırc.

pişinə -sui pişinə : sui sabiqə. keçmiş. geçmiş. arayiş. tanışlıq.

pişkeş edmək sunmaq. sunarmaq. artışlamaq. artışmaq. tədim edmək.

pişkeş kado. atuv. qonca. sovğat. tansuq. sava. sova. soğa. sovğa. yarmağan. hidyə. yadavul. yadiqar. təkişmiş. xanlara sunulan sovğat.

pişkisvət öngələn. öngərik.

pişli piçli. burqulu. vidəli.

pişnəhad edmək ilərgəmək. ilgərimək. ilərgəmək. pişnəhadönərmək. önə qoymaq. qabağa çəkmək. mətrəh eləmək.

pişnəhad usnıs. önərgi. usiniş. usınc. sunuş. ilərgə. ilərmə. önərmə. önəri. önəri. öğüş çaran.yolyoruq. yerləti. anlatı. ilə. öğüş. çaran. aldı. aldıq. önəri. öngəri. təklif. yürütü. yeriti. bəlirti.

pişnevis qarazı. qaratma. qaratı. qaralama. taslaq.

pişqam çapır > şatır.

pişqaravul altamış. başqaravul.

pişqədəm başqalarından öncə bir işə başlayan. başayaq. başataq. başatan. başqıt. başqat. başağı. başaçı. başgül. başat. başqa. başqıl. başlıq. öncül. təşəbbüskar.

pişqofte anılan. adı keçən.

pişquyi görəsi. öncədən görmə, anlama.

pişquyi görücülük.

pişquyi qarşıçılıq. gəlcəçilik. öngörücülük. ayəndə bini. sınçılıq.

pisrəfdar gözərsiz. keçərsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz.

pisrəfdarlılıq gözərsizlik. keçərsizlik. əxlaqsızlıq. xuysuzluq.

pişrəft dadən pişrəft edmək. pişrəft kərdən. iyiləştirilmək. iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. doğutturullmaq. yönüqdürülmək. islah ettirilmək. baynımaq. gəlişmək. sərpilmək. böyümək. boylanmaq. boy atmaq. yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. iyəşinmək. eyəşinmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. acınışmaq. açınışmaq. aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. yönüqmək. islah olmaq.

pişrəft edmək ilərlənmək. gəlişilmək. atılmaq.

pişrəft edtirmək qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. genişlətmək. açıqlatmaq. gəliştirmək. abadlamaq. osturtmaq.

pişrəft -islah edmək : iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək.

pişrəft atılım. açılım. ösüş. gəlişmək. tərrəqi. evrim. evirim. çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. gəlişmə. gəlişim. ərgənləmə. ərgənləşmə. ərgənləşim. ərginləşmə. ərginləşim. ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül.

pişrəft gəlişmə. böyümə. gəlişmə. gəlişim. böyümə. ilərləmə. inkişaf. təkamül. genişlə. ilərgəyiş. ilərgəniş. ilərləyiş. ilərləyim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. ösüşmə. ösüş. ösüşüm. yoğalım. yoğalma. yoğalış. (# yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. yoğurlayış. yoğurlanış. yoğuralım. tərəqqi. inkişaf edmə. yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim. yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. e'tila'. qoğzanma. qalxış. qalxınma. ucalma. genişlənmə. genişləyiş. açıqlanış. açıqlanma. gəlişinmə. abadlanma. osturma. tərəqqi. tosiə. ümran. örkənə. örkəndəv. düzəliş . yüksəliş. yüksəlti. tərəqqi. örkənə. örkəndəv. düzəliş .

pişrəs qabalıq. qabaqlıq. sıradan önə düşmə, düşən.-pişrəs intixabat : qabalıq saylav.

pişrəvi edmək sınıraşımaq. sınırqaçımaq. sınırı keçmək.

pişrov qaravul. qaraş. qaraç. yəzək.gəzək.

piştaz -poste piştaz : çapçapar. çapasür. itik, tezlik çapa, post.

pişvaz daşdən pişvaz edmək.uğurlamaq. qabağına çıxmaq. qaşlarmaq. qaştarmaq. qarşlamaq. qarşılamaq.-qonaqları qaştayamadıq.

pişvaz qarşılama..

pişxan qondur. qontur. kantur.

pişxidmətçi qapış. qaboş. işçi. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq çirağ. nökər. çəkər. çaqar > çakər. əcir. muzdur.

pitza picza. yatlac. yaplac. yataç. yapaç. qartal. qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac.

piy qat yağ.

piyada olmaq yaylamaq. sökülmək. düşmək.

piyada qaraçı. yayav. yazaq. yayaq. yadaq.

piyadarəvi yayaqlıq. yayalıq. yerimə. gəzinti. gəzmə.

piyadərov yayalıq. qaldırım. yaylıq. yayalıq. qaldırım. qalatım. qalatım. yaldırım. yardırım. yandırım. yayalar, ayaqla yerimək üçün qırağına görə qalxıtılmış yol.-bu qaldırım çör çöpdən qurtulmayacaq.-gəlgedli qaldırım : işlək, yüyrək yaya yol.

piyadərov, xiyavanın qırağına qoyulan qoruqluq daş qapadaşı. cədvəl. cədvəl daşı.

piyano -piyano, tayp kılavyəsi : tuşluğu. tutluğu. düğməliyi.-tuşluğun (kılavyənin) enib çıxan düğmələri pozulub.

piyes(tiyatr) oyun.

pizza picza. əlbasan çörək üzərinə yağ, ət qoyub, təndirdə pişrilən yemək.

plan yapmaq oylamaq. düşünmək.

plan taçam. tasarı. qurgu. senaryo. taçam. tasarı. qurgu. senaryo. oyum.

platforma platform. program. umdə. əsaslar.

polad qatqa. qamqa. çəlik.-orağın ağzın qamqalat.

polifoni çoqsəsli.

polis -polis, qoşun börkü: aşağısı dar, yuxarısı gen börk, kavuq çeşiti: qazanıc. qaznac. ( qazanın tərs qoyulmuş biçimində olan börk). kalafat. çalaçat. çalaqap.

polis qolluq. qulluq. qolluq. qaraqol. casavul. yasavay. yasavul. zabitə. nöbətçi. qanun kişisi. 1. qolluq. kələntəri. yeniçərilik. pasdarlıq. pasdarxana. 1. şəhərdə güvənlik sağlama (əmniyyəti tə'min edən) görəvlisi, mə'muru. qolluqçu. qaraqol. yaraqlı qaravul, polis, jandarm qaraqolu, bölməsi : qapaltı. qapıltı. qapalta. pasqah.-yol polisi : (qara : quruluq + sürən : atlı). qarasürən.-polis görəvlisinin şəhədə dolaşması : qol gəzmək.

politeist çoxtanrıçı. müşrik. bütpərəst.

polusyon pozuluş.

pomad yaxıq.-yağlı yağuq.

pomp ürləqiş.

ponhan edmək ponhan kərdən.gizləmək. gizlədib saxlamaq, danmaq. basırmaq. gizləmək. gizlətmək. örtmək. qapamaq. qamamaq. saxlamaq.

ponhan donlu. qapatın. qapalı. giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. gizli. gizlicə. çulqalı (< çuq). içrək. içlik. saxlı. məxfi. yasüycü. şirin. sırr. bağışın. bağşıtın. basıtın. gizli. örtülü. saxlı. kitmə (> kətim(fars) bükük. gizli. qapalı. qapaqlı. gizli. saxlı. qapalı. qapanıq. qapanaqlı. açılmamış. örtülü. məstur.

popularism elçilik. el quruluşuna, düzəninə,nizamına bağlılıq.

por bəha qata. qatta. dəğərli. tutarlı. qiymətli.

por del dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

por gis < bol geyis.

por həcm biçimli. çaplı. geniş. böyük. həcimli.

por hərf gəvşək ağız. gəvəzə. çalçın. düşük çənə. boşboğaz.

por kar fəal işcən. çalışqan. armaz. qayırt. qayrıt. qayrıq. əğməz. əğilməz. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. mətin. qeyrətli. səlabətli. sübatkar. qayırqan. qayırçaq. qeyrətkeş. qeyrətli. işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. edgir. edmən. yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. qılğan. qılcan. qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. görəngən. ərcil. fəal. əktiv.

por ru üzlü. sırnaşıq. sürnaşıq. sürtük. sırtıq. yaltaq. yalataq. çaplus. üzlü. suvaşıq. sıvışıq. simitən. sırtıq. simic.

por ru üzlü. sıxılmaz. çəkinməz. utanmaz. kaşar. çaşar. həyasız.

por bol. dolu. kip. doyma. doyuş. doyum. doyqunluq. doymuşluq. işba'. kök. çağ. çağçığıl. dolqun. dolu. doluq. ağın. ağınc. tıxa basa dolmuş.-tupor : içli. içgin.

porpoşt gur. gür.

porsan soran.

porsənde soran.

portmanto asqılıq.

posçu çapar. çapan. tatar (< dartar). ulaq. qasid. çapar. ulaq.

poşt edmək üz, dal çevirmək. dirsək çevirmək. gərəkli duyulmayan kimsəni özündən uzaqlaşdırmaq.

post çapar yam. kürsi. oran. orun. məqam. moqeiyyət. movqeiyyət. qaraqol. ulağ.-itik, tezlik çapa, post : çapçapar. çapasür.-post yoluyla : postla. çaparıq. yamçıq.-post yaşıqı.-iti, tüz çapar, peyk, post : çapraq ekspires.-post istasyonu, durağı : bəkit.-postçuların duraq yeri, qərarqahı : yam.

poşt dal. yengsə. ənğsə. ənsə. iz. arxa. sırt. arxa. gəriş. yağrın. kürək.-quzpoşt : kujpoşt : arxası tonqınqı. beli bükür.-kulə poşti : heybə kürəkdə daşınan torba, qab.-həmpoşti : dayanışma.-dər qəfaye u : poşte sərre u : izindən.

posta əmanət salamda.

postan göğüs. döş. yelinğ > elinğ (şişik). məmə. əmcək.

postanbənd sütyenği. sütyen. korset.

postanək iğdə. əmzik. sormuq. əmcək.

poste piştaz çapçapar. çapasür. itik, tezlik çapa, post.

poşti səri həm boyuna.

poştiban ağabəy. hami. keşik. yataq. qolçu. qard. mahafiz. qarav. qaravul. qaraş. qaraç. qoruyan. qoruyucu. qayıq. qayıran. qayırcı. qayırıcı. qoruyucu. dayı. hami. saqlav. qayıran. qaryırıcı. qoruyucu. arxa. qayırcı. qayırıcı. qorucu. qoruyucu. qoruyan. yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. istəkli. əsikli. istəşli. tərəfdar. həvaxah. artcı.

poştibani qataq. qadaq. durduraq. duracaq. duranaq. dəstək. qoruş. qayrış. arxa.

poştibansız kimsəsiz. kəssiz. qorucusuz. dossuz. hamisiz. kovlaq. ıssız. issiz. ısqal. boş. kəssiz. kimsəsiz. aşnasız. dossuz. bir başına. tək. tək başına. təkcə. tənğcə. dəngə. tanqı (> tənha(fars). yalğız. yalın. yalnız. yardımsız. qoldavsız. qorucusuz. hamisiz.

poştivanlı qoruqlu. hamili. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

poştivansız yavan. yayvan. yardımsız. köməksiz. qoldavsız. təkəl. yalqız. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. qorucusuz. qorusuz. hamisiz.

postxana posxana. yamlıq. çaparlıq. yamxana. yamöy. yamev. yamay.

posxana postxana. yamlıq. çaparlıq.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə