EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə9/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   125

dəsdur göstəri. göstərgə. buyruq. yarlıq.

dəsdur kəsmə. kəsim. kəsit. kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.

dəsdur qədəğən. buyruq.

dəsdur yonta. yonat. yönət. yöntə. düzük. yasa. yasal. qada. qadal. qanun.

desən qoqqa. naxış. motif.

desənli coqar. naxışlı. alacalı.

desənli oyuvlu. işli. motifli. naxışlı.

deser üstük : üslük : . (#. altıq. attıq. giriş. girik. antirə. ).

desinator çizimçi. cızımçı. rəssam. tərsimçi.

desisə giriz. gizir. girişim. alalama. dolab. aldaq. düzənləmə. düzən. düzmə. düzməcə. duzağ. alalama. aldaq. dolab. qandağ. batqal. tələ. qapan. kələk. biçənək. pusu. totiə. qılıq. gilip. gilif. duzağ. düzən. tor. çıxılması çətin iş.

desisəçi gilifçi. gilipçi. qılıqçı. 1. duzağçı. düzənçi. torçu. 1. hizbçi. partiçi. boğaqçı. bulaqçı. bölükçü.

despot tərsəqıl. intacı. tərs. zorba.

dəşt qır. çöllük. qırsal. ova. düz. düzləm. yazı. kavra. kavar. kavraq. çöl. səhra.-gücə üzlənmək.

dəstanlaşmaq dastanlaşmaq. nağıla çüvrilmək. ötrəkinmək. örtəkimək. çox ünlənib yayılmaq.

dəstar çap. buxca. çərşov. məndil.

dəştban qorman. qorucu. qoruqcu. qoruq. görük.

dəstbəd dəsbənd. dəsbəd. qapan. qəpən.

dəstbənd biləkcə. buxov. kündə. əllərə vurulan bənd.

dəstcəmi sürü səbət : hamı birlikdə. hammılığca.

dəstdah dəsgah < dizgək. düzənək. qural.-dəm dəsgah : dəm dəzgah : < dəm dizgək (< düzmək) : donatım. donatı. yardımçı nərsələr. təfərrüat. aksesuar. təchizat. ayrıntılar. ləvazimat. mühümmat.

dəstderazi əl uzatma.

dəstək dayanaq. durduraq. duranaq. duracaq.

dəstək durduraq. duracaq. duranaq. durum. ayaq. qayda. süyənc. söykənc. dayanqaç. tirəc. qadı. dayaq. qataq. qadaq. qoruş. qayrış. tutma. arxa. sağdıc. yardıc. kömək. ayaq. təqviyə.

dəstək qötürgüc. payanda.

dəstəkçi yaxlavçu. savunucu. hami.

dəstəkləmə qoruma. qayırma. tutma. arxama. arxalama.

dəstəkləmək arxalamaq. bərkitmək. arxalamaq. qayırmaq. qoldavlamaq. qadaqlamaq. qaqatlamaq. qaqlamaq.-əğik duvarı qadaqladım.-seçgilərdə, mən səni qadaqlayacam.

dəstəndaz (söz bə söz (fars) dilinə köçürülmüş. dəst : tuatar. əndaz : atar) < atar.-tutar. əngəbə.

dəstəndaz (söz bə söz (fars) dilinə köçürülmüş. dəst : tuatar. əndaz : atar) < atar .-tutar. əngəbə.

dəstərxan dadlı.

dəstfiruş qıdırmaçı. dolanbac satıcı. əl satıcı. yaymaçı.

dəstgir qoldavuc. qoldaman. qoldaş. arxa. maavin. hami. yardımçı. mədədkar.

dəstgiri əlvermə. əlverim. əltutma. köməklik. qoldama. qoldavlıq.

dəsti dəsti boşuboşuna.

dəsti əvvəl birinci əl.

dəstmal əllik. qolsiləc. alqara. əlqərə. əlbezi. çapıt. çavut. yağlıq. yaylıq. hovlə. əllik. dəsmal. silək. silcək. siləcək. siləc. silgic. silgi. silici. silik. silən. silməkdə, təmizləməkdə işlənən bez. əlsiləc. silgic. silgi. siləcək. silici. hovlə. silgü. hovlu. peçətə. yağlıq. yeməktən sonra el sürmək üçün kullanılan havlı. çapıt. silək. silməkdə, təmizləməkdə işlənən bez. silək. silcək. siləcək. siləc. silgic. silgi. silici. silik. silən. silməkdə, təmizləməkdə işlənən bez. əlsiləc. qolsiləc. çapıt. çavut. əlbezi. yağlıq. hovlə : əlləşik. əlbələşik.-qab dəsmalı : tutacaq. tutac. əlqərə. əlqərə. alqara.

dəstpaçe alaver\. çalbaşıq. tələsik.-dər dəsdrəs : dəmi dəsd : əlaltıq. əldək. əldəki. əl altında, hazır olan nərsə. movcud.-çabuqdəsd : əli işlək, iti. əlinə çabuq.

dəstqah dəsqah. dəzgah. düzənəc. düzənək. cihaz.

dəstrəs -) qulluq. -) ulaq : əl çatan şey. (ulanmək : yetişmək. çatmak).-) yədək : əl aracı.-yaydak : yədək at. dəğişik at.

dəstrəs -dər dəstrəs : əl altında. qolayda.

dəstrəs əl altı.

dəstrəs əlatı. əlaltın.-əlaltı nərsələr.

dəstrəs qolan. əl çatan.

dəstrəs qulluq.-ulaq : əl çatan şey.-ulanmək : yetişmək. çatmaq.-yədək : əl aracı.-yaydak : yədək at. dəğişik at.

dəstrəs uğraq. əlaltı.-uğraqımda deyir.-uğraqına görə yemək pişirə bilir.-yarına dək, ona uğraqım olmayacaq.

dəstrəs ulaq. əlil ( < əl iləşən nərsə). əlulağı. əlçat.

dəstşuyi əlsuluq.

dəstur salar vəkile xərc. bəkavul. ordunun gəlir gedirinə baxan qulluçu.

dəstur aluğ.

dəstur kəsmə. kəsim. kəsit. kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.

dəstur mə'zuniyyət. ruxsət. izn. icazə. musidə. pərvanə. özür. geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. göstəriş. ərklik. onay. (təvafüq).

dəstur tutum. yasa. yol. qanun. qayda. usul.

dəstur yol yörə. yol yordam. düzən. qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun. yöntəm. usul. ərkan.

dəstürül əməl yasalıq. qadalıq. qadallıq. düzüklük. yontalıq. yonatlıq. yönətlik. yöntəlik.

dəsturuləməl düzük. iç düzük. nizamnamə. düzük. qaidə.

dəsturuləməl iç düzük. iş düzük : . nizamnamə.

dəsturuləməl kullanışlıq. kullanışıq. kullayışlıq. quruqlüq. quruşluq. quruşuq. işləyişlik. işləşik. toxayışlıq. toxuyuşluq. toxaşıq. toxuşuq. iç düzük. iş düzük. ustav. nizamnamə.

dəstxoş şodən mə'ruz qalmaq. edinmək. tutulmaq. qarşılanmaq. uğrunmaq. uğranılmaq. olunmaq. olqunmaq. bulunmaq.

dəstxoş oynatmalı. oyuncaq.

dəstyabi qavuşma\. qovuşma.

dəstyari dəstyari. yarlışış. yardaşış. köməkçilik.

detay təfərrüat ayrıntı.

detaylı ayrıntılı. cüziyyat. ayrıntılı. cüziyyat.

detektör buluc.

detektör buluc.

deterjan artıcı.

deterjan artıcı.

determination balğılışlıq. qətiyyət. qəti'lik.determinist gərəkirci. bəlirtici. tə'yin edici. şaxis.

determinizm gərəkirçilik. bəlirtiçilik. icabçılıq.

dətsgire dəsgirə. ovsar. ovac. dəsdə. sap. qap. qaput. (< qapmaq).

dev qocaman nərsə zanğğar. azmıq. aşmıq. acdağan. dev. almastu. cin. xortlaq. yekə. qudrətli. güclü. insanüstü varlıq

də'va qavqa. çəkəçək.

də'va qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

dəvam edinilmək izlənməkdəvam edmə -hələ genədə sürmə, dayanma, dəvam edmə qalma.-deyinə qaldı.-ışişək qaldı.-dona qaldı.-yata qaldı.-baxa qaldı.

dəvam edmə -hələ genədə sürmə, dəvam edmə : qaldı.-deyinə qaldı.-şişək qaldı.-dona qaldı.-yata qaldı.-baxa qaldı.

dəvam edmək durmaq. qalmaq. sürdürmək. izləmək. tə'qib edmək.

dəvam edmək durmaq.-iki bacı durmadan qaqışıb durdular : (qaqışmaq : dediqodulamaq).

dəvam edmək uzanmaq. sürmək.-fırtına üç gün sürdi.-durumuz böylə sürəcəkmi.

dəvam etdi qaldı. sürdü. keçmədi. silinmədi. dəğişmədi. olduğu kimi sürdü.-uydurucuların etgisi genədə qaldı.-ləkələri sildim genə qaldı.-dünya çöndü, o keçmiş kimi qaldı.

dəvam etdirmək dayatmaq. dayıtmaq. sürəklətməmək. keçinməmək. subatlatmaq. əğrilməmək.

dəvam etdiyi sürəcə, müddətcə sürəkilə boyunca.-

dəvam -nərsəni saxlama, qoruma, durdurma, sürmə, sürdürmə, dəvam ettirmə : qalma.

dəvam dayam. sürək.

dəvam tutam. tutum. idamə. sürəklilik. sürmə. sürüb gedmə. istimrar.

dəvam! kəsmə!. sür!. sürdür!.-qəvam dəvam : cıdam durum. arxalı durum..

dəvamlanmaq sürəgəlmək. sürgülmək. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. car olmaq.

dəvamlı dayima hər zaman : hər çağ. hər vax. həp. həmməşə. həmmişə.-həp onu düşünüb durdu.-həp keçmişin düşünür.

dəvamlı dəvamlı. dayaqlı. davamlı. əksiksiz. qırıqsız. qırılmaz. sürəli. sürəkli. kəsirsiz. gedikli. dayimi. getgən. gedən. duran. duramlı. sürən. sürəmli. kəsintisiz. qırılmaz. qırıqsız. arasız. aralıqsız. dayim. qalımlı. durucu. qalıcı. dayimi. qalıcı. qalılı. dayimi. sürəkli. gedikli. daimi. artlı arasız. durmadan. getgənli. gedənli. duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. kəsintisizi. kəsintisizin. qırılmazı. qırılmazın. qırıqsızı. qırıqsızın. arasızı. arasızın. aralıqsızı. aralıqsızın. dayima. bir düzüydə. boyuna. hər zaman. qanıma. mütəmadiyən. sürəkli. sürən. toxunaqlı. müəssir. sürəkli. sürəli. ömürlü. yaşamlı. duraqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.-ağır, sürəkli, dəvamlı yeriş : dəvə yerişi.-gedikli alıcı, müştəri.

dəvamlı dəvamlı. dayaqlı. davamlı. əksiksiz. qırıqsız. qırılmaz. sürəli. sürəkli. kəsirsiz. toxunaqlı. müəssir. sürəkli. sürəli. ömürlü. yaşamlı. duraqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

dəvamlı dinmiyən. dinlənmiyən. susmayan. durmayan. kəsilməyən. qırılmayan. qırışmayan. axan. sürən. sızan. süzən. qoymuyan. qonmuyan. yatışmayan. yatınmayan.

dəvamlı duralı. duraqlı. dayanaqlı. qalıcı. bərk. möhkəm.

dəvamlı müdam. mudam. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. durmadan. qırılmadan. bıraxmadan. qardısız. qartısız. qarıqsız. qarımsız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrusuz. qaytız. qaytısız. qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz.-qayrığsız baxım altında saxlanmalı xəsdə.-qayrığsız danışan cocuq.-qayrığsız gözdən ayırmadan güddülər.

dəvamlı qalıcı. duran. sürəkli. dayimi.

dəvamlı, durmadan qamçılama çala qamçı..

dəvamlılıq sübatkarlıq. sürəklilik..

dəvamlıq qetgənlik. getgənlik. duramlıq. sürəklik. sürəmlik. kəsintisizlik. qırıqsızlıq. aralıqsızlıq. bir düzgüyşdəlik. madamlıq. dayimilik. həmməşəlik. qamışalıq. qamıçalıq. əbədi. ilələbəd. qalıcılıq. baqilik. bəqa'.

dəvamsız dayaqsız. tayaqsız. dayamsız. dayasız. tayasız. dayanmaz. durumsuz. durmaz. dibsiz. cıdamsız. dönək. qancıq. qərarsız. duraqsız. bozyel. poyraz. tutaqsız. arxasız. yasasız. təkyəsiz. söyəksiz. söyəngəsiz. tapıqsız. sürəksiz. subatsız. dəğişgən. dəğişən. dönüşgən. düzənsiz. dəngəsiz. sübatsız. qərarsız. sürəksiz. duraqsız. mütəhəvvil. özgərmə. dəğişik. dəğişən. qərarsız. dəğişiklik. dəğişim. turuqsuz. sübatsız. qərarsız. sallanan. sallaq. mütərəddit.

dəvamsız sürəksiz. qərarsız. duraqsız. cıdamsız. subatsız. bozyel poyraz..

dəvamsız sürksiz.

dəvamsızlıq <> dayamsızlıq. qərarsızlıq. dönəklik. duraqsızlıq. dayaqsızlıq. dayasızlıq. durumsuzluq. durmazlıq. dayanmazlıq. tayaqsızlıq. tayasızlıq. dibsizlik. cıdamsızlıq. sürəksizlik. subatsızlıq.

dəvamsızlıq dəvamsızlıq. dayamsızlıq. qərarsızlıq. dönəklik. duraqsızlıq. dayaqsızlıq. dayasızlıq. durumsuzluq. durmazlıq. dayanmazlıq. tayaqsızlıq. tayasızlıq. dibsizlik. cıdamsızlıq. sürəksizlik. subatsızlıq.

dəvan yelə. yələ. qaçar.

də'vatələbi döğüşçülük. dövüşgənlik.

developman açılma. gəlişmə.

dəvəndə qaçar. qaçan.

dəvəran edmək çevirinmək. çevirimmək. devirinmək. devirimmək. dönmək. dolaşmaq.

dəvəran dolaşma.

dəvəran geçrəlik.

dəvəran gərdiş. dolaşım.-qan dolaşımı.

dəvəran tevirim. devirin. çevirin. çevirim. dönüşüm. dolaşma. dönmə. dönüb dolaşma.

dəvət edmək çağırmaq. ündəmək.

də'vət edmək carlatmaq. çağırtmaq. təklif edmək.

də'vət olunmaq istənmək çağrılmaq.

də'vət -çağrışa, çağrıya, də'vətə hən demə, gedmə : uyma qəbul edmə.

də'vət çağırık. çağırış. bildiri. şuar.-də'vətçi : oxucu : oxuyucu.-də'vətləmək : ünləmək. ündəmək. səsləmək. çağırmaq.

də'vət çağırıq. çağırma.

də'vət çağrı.

dəvət çağri. mesaj. oxu. oxuma. oxuntu.

də'vət çağrış. dartıq.

də'vət çağrış. dartıq. şağrı. çağrı. mesaj. savun. dəvət. çağrı. çağırık. çağırış. bildiri. şuar.

də'vət çağrış. savun.

də'vət də'vət. oxu. oxuma. oxuntu. çağri. mesaj.

də'vət istəyiş. çağrış.

dəvət oxut. çağrı.

dəvət şağrı. çağrı. mesaj.

dəvət savun. dəvət. çağrı.

də'vət tanqal. çağrış. çağrı.

də'vətçi dartıqçı. çağrışçı.

dəvətçi dəvətkar. oqtar. oxtar.

də'vətçi oquyuçu. oxuyan. çağıran. çağırçı.-oxuyuçu gəzmək : toya çağırmağa çıxmaq.

dəvətçi oxaçı. çağırıcı.

dəvətçi oxıcı. dəvətkar. çağırıcı.

dəvətçi oxıcı. oxaçı. çağırıcı. dəvətkar. çağırıcı. dartıqçı. çağrışçı. dəvətkar. oqtar. oxtar.

də'vətçi oxucu : oxuyucu.

də'vətçi oxucu. oxuyucu. düğünçü.

dəvətkar dəvətçi. oqtar. oxtar.

dəvətkar oxıcı. dəvətçi. çağırıcı.

də'vətləmək ünləmək. ündəmək. səsləmək. çağırmaq.

də'vətli çağrılı. çağrıq. çağrılmış.

də'vətnamə çağırmalıq. çağrıbiçi. çağrıyazı. çağrıqlıq. çağrılıq. çağrıkağazı.

də'vətnamə oxı. çağrı.

dəvətnamə oxunc. çağrı.

dəvətnamə oxunc. çağrı.

də'vi edəməyən qaldıramayan. müddəi' olamayan.

də'vi edən qaldıran müddəi'.

də'vi edmək dilənişmək. istənişmək. qaqışmaq. iddiada bulunmaq, olunmaq.

də'vi -imum də'vi qamu sav : .

də'vi sav.

devlət iqtisadi siyasəti qamu kəsimi.

devlət quşu qaraquş. anqa. umay.

devlət -rəsmi devlət işçisi: karmənd. qulluqlu.

devlət kölgə. uğur. bəxd. kömək.-bəy uğrunda işim yetildi : işim alındı.

devlət kölgə. uğur. bəxd. qıv. quv. qut. bəxt. kömək.-bəy uğrunda işim yetildi : işim alındı.

devlət qıral.

devlətlilik dövlətlilik. zənginlik. gərəksizlik. varlılıq. bəyiklik. bəylik. baylıq. baysarlıq. pulluluq.

devr aylantu. döndürüm.

devriyyə qaraqol. qol. əmniyyə. gəşt.

dəvvar tikir. təkər. təkərlək. girdə.

dəxalət edmək əlləmək. əl atmaq. müdaxilə edmək.

dəxalət edmək taxılmaq. çikmək.

dəxalət edməmək işə qarışmamaq. ətək çəkmək. taxılmamaq.

dəxalət əli olmaq. qarışma. mudaxilə.-özgə əllər kəsilsin.-kimin əli var?.

dəxalət qarışma.

dəxalət, mudaxilə edmə əlləmə. qarışma. girmə. əl atma. iliştirmə. soxulma.

dəxalət, müdaxilə edmək girmək. taxılmaq. qarışmaq.

dəxalət, mudaxilə olunmaq girinmək. qarışılmaq. əngəl olunmaq.

dəxalət, mudaxilə, edmək qarışmaq. əl qatmaq : əl qoymaq : əl soxmaq.

dəxl -dəxli xərc : gəlir gedir. gəliş səpiş. sağuc qazuc.

dəxl gəlir.-xərc o dəxl : gəlir gedir.-xərc dəxlim biribirinə uyur : gəlirim, çıxarıma dayanır.

dəxli .-xəş: gəlir .-gedir. gəlir .-gedər. çəkim .-çıkım. alım .-verim.

dəxor olma müstəiddlik. iste'dadı olma. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. qabiliyyət.

deye < daya. taya. sütana.

deyn veriş.

dəyqə uçur. an. ləhzə.

dəyyus keşəgən. qurumsaq. pezəvəng.

dezavantaj üstərişsiz. əlverişsiz.

dezekivalans dışdəğərlik. əşitsiz.

dəzgah dəsqah. daraq.

diba çıtarı. ipək, pambıq telli qumaş.

diba sündüş. ipək, yumşaq parça.

dibaçə başlanqıc. müqəddimə.

dibaçə deyişcə. girşic. başlac. girişgə. girişcə. gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. muqəddimə.

dibaçe giriş.

did -nəzər zehniyyət : görüş duyuş.

did düşünmə. düşüncə. görüş. alma. alqı. alqıma. alqılama. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qavrayış. tələqqi.

didar biləşmə. birleşmə. birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. tapışma. tapışıq. tapşıq. təlaqi.

didar görüş. gəlişmə. raslaşıq. qarşlaşıq. qarşılaşma.-didar edmək : qarşılaşmaq. gəlişmək. raslaşmaq. üzləşmək. qarşlaşmaq.

dideban gözətçi. qarağan. gözətləyici. qoraçı. qoruçu. mahafiz. hafiz. qarav. qaravul. qaraş. qaraç. qorucu. qaralu. gözüç. qaraq. keşik. baxan. baqqan. bəkçi. gözətçi. gözətiçi. qaravul.

didəban saqçı. saxlayıcı. qaravıl. 1didəbani : qaraq. keşik. qaravul.

didəni görməli. görməcə. görünməmiş.

didevər gözçü.

didqah -əz didqahe : açısından.

difa edmək qorumaq. qoruklanmaq.

difa' qoru. qoranma.

difa', himayət, mudafiə olunmaq sipərlənmək. savarlanmaq. savralanmaq. qalxanamaq. qalxanılmaq. duldanmaq. qalağanmaq. qalağlanmaq. duldalanmaq. daldanmaq. daldalanmaq. qorunmaq. kölgələnmək. sığınmaq. saxlanmaq. himayələnmək.

difa', mudafiə edmək qorumaq. kölgələmək. sığdırmaq. saxlamaq. himayələmək. himayətləmək. daldamaq. daldalamaq. duldalamaq. duldamaq. qalağamaq. qalağlamaq. qalxanamaq. qalxanlamaq. sipərləmək. savarlamaq. savralamaq.

difa', mudafiə edmək qorumaq. kölgələmək. sığdırmaq. saxlamaq. himayələmək. himayətləmək. daldamaq. daldalamaq. duldalamaq. duldamaq. qalağamaq. qalağlamaq. qalxanamaq. qalxanlamaq. sipərləmək. savarlamaq. savralamaq.

difa', olunmaq sipərlənmək. savarlanmaq. savralanmaq. qalxanamaq. qalxanılmaq. duldanmaq. qalağanmaq. qalağlanmaq. duldalanmaq. daldanmaq. daldalanmaq. qorunmaq. kölgələnmək. sığınmaq. saxlanmaq. himayələnmək.difdiri qüşpalazı kəsəli.

difiya keçmək qayırılmaq. qafa tumaq. dirənmək.

diftiri duvala.

diftiri quşpalazı. qarabakma. quşquyruğu. quşpalazı.

diftiri quşpalazı. qarabakma. quşquyruğu. quşpalazı.

diftiri saqaq ağrıv : .

difton ekizsəsli. ikizsəsli.

digər adınçı. başqa. ayrı.

digər ata. başqa.

digər sonraki. o biri. ayrı. ayrıca. qeyr. sayir. özgə. başqa.-ruze digər : sonraki gün.

digəri ayrıca. ayratın. başqaca.

dijital sayılı. sanılı. nümerik.

dikdator -acgöz geriçi, mürtəce', dikdator : baş görəndə daşdır, aş görəndə başdır.

dikdator dəlibalta. qıyın. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim.

dikdator qaragüc.

dikdator qataman.

dikdatorluq dəğənəklik. dirəklik. dəlibaltalıq. qıyınlıq. zalimlik. müstəbidlik. qıranlıq. zalimlik. müstəbidlik. qolçomaqlıq.

dikdə yazım.

diklör dublör. sunucu. anlatan. anlatıcı.

diktatorluq çəkə bəylik. başbuğluq.

dil -dil azurdə : könlü qırıq, üzük.

dil be dil giriftən : dər dil giriftən : üzünmək. üzülmək. acınmaq. acıqlanmaq. sancınmaq. hirslənmək. hislənmək. darqınmaq. darqınlaşmaq. tasalanmaq. içlənmək. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək. mükəddərlənmək.

dilara ürək süsü, könül bəzəyi. sevgili.

dilaram ürək dişliyi (dincliyi) könül əğləyi (əğləcəsi) : sevgili.

dilasa könül avutan.

dilavər dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

dilbər -sevgi. dilbər: könül əğləncəsi.

dilbər goyqunğ. olqun qız. çalma. zərif qadın. moymal. boymal. gözəl qadın.

dilbər könül çəkən. ürək yapan, qayıran, qoparan. gözəl. dilmə. diləm. sevgili.

dilbər sevgi. sevgili. dalbağ > dilbağ.

dilbər sevik. məhbub.

dilbər sevik. məhbub.

dilbər söykümlü. sevimli. sevgi. dartımlı. yaqıçı. yaxşı. yaqımlı. yaramlı. aruv.

dilcu könül çəkən. ürək yapan, qayıran, qoparan. gözəl. dilmə. diləm. sevgili.

dilfirib könül aldadan, eyləyən, edləyən, oyalayan.

dilir qaldırılı.

dilpəsənd bəğənilən.

dilrüba bağırsaq.

diltəng dar, sıx könüllü. könlü sıxıntılı.

dilteşnə könlü susamış. susaq baş.

dilxərab -könül qırıq, ürək yıxıq,.

dilzində duru ürək. diri, canlı könül.

din -dinində aşırı gedən, davranan : qaramaz. qaramas. yobaz. şex. sofi.

din -qadın olan din görəvlisi : bacı.

din -bitikli yalavacların yaydığı dinlər dörddür.

din inanc. inam. iman. e'tiqad.

dinamik çalqun. çalağan. çalqın.

dinamik qolayca. dinccə. suiçim. çaqqı kimi. çaqı kimi.

dinamitləmək əngəlləmək.

dinar qaraqma. yarmaq.

dindar dinçil.

dindar dinli. taparlı.

dindar dinli. uçar. dinli. taparlı.göğə yaxın. tanrıya yaxın.

dindar dinli. uçar. göğə yaxın. tanrıya yaxın.

dinərki teokrası.

dinozor soyu tükənmiş, çağdışı qalmış nərsə.

dinsəl atağdinsiz antsız.

dinsiz qara dinli. inamsız. imansız. kafir.

dinsiz qınzır. vicdansız.

dinsiz sapıq. məssəbsiz. məzhəbsiz.

dinsiz sapıq. mülhid. inancsız.

diplom tanışlıq.

diqqət ! ehtiyat !. həzər !. sağ !. sağın !. tək !. təkin !.çək !. çəkin !. gözlə !. sağ sağ !. dayan !.

diqqət ! ehtiyat !. həzər !. sağ !. sağın !. tək !. təkin !.çək !. çəkin !. gözlə !. sağ sağ !. dayan !.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə